H® om zoudt U meer betalen? Café- en Winkelinventarissen 1 f! Gebr. Bouter, 1275 1675 1 Vraagt E. BOÜT’s SCHOENWERK. Groote afslag van Schapenvleesch PUBLICITEIT ALLE DRUKWERKEN A. BRINKMAN ZOON. Dit Whipcord C o s t u u m Blauwe Costuums solide fijne^kamgarens E. BOUT, Nieuwe Haven 306 MANTELS NÏEUVI Engeland is gesloten!! E. FOLKEUSTMA, Hpoge Gouwe 7, Gouda per pond 60 oent 60 60 go. 16174 Dit blad vers en die FEUILJ DOUR GOUD MUM Adverteert in dit Blad ■■■■I I Het verschil ligt bij C. A. niet in de kwaliteit, doch in den prijs. Dit willen wij U op ons risico bewijzen. Slagen wij daar niet in, Whipcord Costuums zeer moderne dessins ,i. In prijs 't laagst, in kwaliteit 't hoogst. Alle reparatiën worden afgehaald, en thuis bezorgd bergambai NIEUWERE! L. A VAN COLLUM. Hoera daar gaat Ie weer met in de hoofdrol de bekende en sportieve Cowboy acteur HOOT GIBSON. OP T TOONEEL: KAMEA ULA AND MISS WAIAKI, Zang Dans en muziek. Chr. School voor L. en Ü.L. Onderwijs aan de Burg. Martenasingel (Prinses Julianaschool) A.BRINKMAN i ZOON Koopt uw Rundvleesch bij Colbert Costuums 1 donkere en lichtefantasiestoffen De stad die nooit slaapt dan kunt’ U onmiddellijk Uw geld terug krijgen. Wat wij beoogen, is Uw blij vende tevredenheid. 4» voor cents j EERST? Dejndische Verstaat het wel Sangulnose Nerveuzen en Zenuwzieken die lijden aan prikkelbaarheid en wilszwakte, gebrek aan energie, neerslachtigheid, levensmoeheid, slapeloosheid, hoofdpijn, angst- en dwangtoestanden, hypochondrie, nerveuse hart- en maagaand-meningen vragen de uitvoerige gratia brochure van WEESE over zenuwziekten. Dr GEBHARD Co., Frankenstraat 79, 1 Modal „Gloria" 1485 80 HET BESTUUR. A 1 1482 2*5 PEPERMUNT KAUWGOM 14S2 50 verkwikkend Den Haag. De Riemerstraat 2c/4. II Prima wollen stof, half met zijde gevoerd. Prima Coqpe. Moderne Kleuren. voor den Handel, Vereenigingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd. GEHAKT SOEPVLEE8CH NIERVET LAPPEN RIBLAPPEN ROSBIEF ROLLADE Beide programma's geheel nieuw programma. DONDERDAG GEEN VOORSTELLING. Verwacht de wereldberoemde U. F. A. Film Variété. 782 80 Reclame Aanbieding Vanaf Maandag a.s. GROENENDAAL 38 - TELEFOON 692. THALIA THEATKR VAN VRIJDAG 11 TOT EN MET MAANDAG 14 JUNI brengen wij U een geweldige knal sensatie en Wild West n.l. DINSDAG EN WOENSDAG Een veel be Roman uit 1 V! Miss E. B Hoofd D. BIJLSMA Inschrijving van nieuwe leerlingen in het Schoolgebouw op ZATERDAG U84 so 19 JUNI ’s avonds van 6—8 uur. Ieder, die reclame wil maken door middel van advertentiën, of om andere redenen adver tentiën heeft te plaatsen in één of meer dagbladen of tijd schriften, kan dit, zonder dat het ook maar iets meer kost dan bü die Maden rechtatroeks, het gemakkelijkst doen door middel van ons Advertentie bureau, Markt 81, Gouda, dat maar één opgaaf noodig heeft, ook al is een advertentie be stemd voor meerdere bladen. Inlichtingen worden gaarne gratie verstrekt. Il II GOUDA «l Uit nummer Er zijn menschen, ken, hoe zfaiets zult later geen tijd meer voeren. **639 20 als hoofdnummer: Drama uit het nachtleven van New-York met in de hoofdrol de groote acteur RICARDO CORTEZ. be«tA hrim# nauwkaj trent cö flobale'j komstiy yan Model „Gloria”. fl. 19.75 Model „Asta” fl. 24.75 ABONNEMENT per kwartaal 2.9 Franco per post p Abonnementen v bij onze agenten e Onze bureaux z\ Redactie Telef. 83 13) - Waarom, zou zijl elkander willen nooit iemand vindt hem houdt als ik - trouwe en mooie j daardoor dial we ii als Hedingham' wor er goed uitziet en hoeft Hedingham1 e gemaakt en zijn niemand goed gen» of misschien wil ze lijken aan miss R< haar aangenomen en die geld geeft, vroegpreek1 overste een in Hedingham ’t toonbeeld van al h.” edrag, dat jaa uitft Indisch» derland vloeit irig 4^st te st fers geven, m Inningen. Vol yan Mr. Trei millioeij' i gulden pér schatte het op 500 i Hdagsche Post onk iwam, Ae voor het 1 100 cniiroen gulden i lijk hebbén deze drie I op verschillende jaren 1 le drie juist tijn. Dat .^meeste onderneminge: *’te winsten hebben ge zeker. Niet ten onre< een gouklstroom, die land vloeit. En het is fel verhevén, dat voo dezen goudstroom de ons land, welke zich zoo slecht liet aanzier de staatskas profitee geheele economisch 1< schillende deelen des Hjke mate het geval. Tot hoe groote tev: in dgMRwt.oq heeft dit meer en tï welvaart op Indië gr< In de oogen van plaats deze, dat dit sche bevolking toeko Compagnie en het 1 eenlge streven van N zooveel mogelijk vooi dert Is men zich bewi derland niet alleen m geven. Wy hebben ge zoogenaamde ethische naar veler meening n« gaan. Vooral de oocnn dit standpunt. Zij bes dit uit Indië naar Ne stolen geld. Alles r heer Sneevliet onlai Vergadering der Con op zyn gericht, de bis Indië te vernietigen. uitbreken, dan behoor (Ierlandsche arbeiders demonstratieve stakir betoog lokte, zoo m< slag, langdurig appl&i Nu heeft het Com? weinig vpt op de geest per pond 60 oent 60 60 60 Daar is geen enke'l middel; verstaat het wei: geen enkel middel, dat U in alle gevallen van bloedarmoede en zenuwzwakte, van lichamelijke en geestelijke uitputting beter en vlufgger helpt dan de De SANGUINOSE' is zuiver plantaardig; zy wordt door de dtelikaatste gestel len verdragen. Zij wekt den eetlust op, maakt Uw slaap diep en verkwikkend; schenkt U nieuwe veerkracht, levenslust, werkkracht. De SANGUINOSE kost por flacon van ruim 300 gr. 2.—, 6 fl. 11. 12 fl. 21.— Twee maal per dag een eetlepel. v Bij alle Apothekers en voorname Drogisten 14,0 WACHT U VOOR NAiMAAK. VAN DAM Co., MttmWtlHHHC ZWOll. ABHHtM in moderne dessins, prima stof en binnen- bewerking, slechts 2S3 a Haag. 1163 18 In onze naar de eischen des tijds ingerichte Magazijnen wor den tentoongesteld10 verschillende modellen van de modernste CAFé-BUFFETTEN, in alle afmetingen, N. Zilv. BIERZUIEN, zwaar gegoten ZWANENHALZEN met LEKBAKKEN, SPOEL BAKKEN, LUCHTVERDEELERS, STEEKPOMPEN, enz., alles betreffende Cafégebied. Geheel complete betimmeringen van Eikenhouten Lambrizeeringen. Onze voorraad WEENER STOELEN en ARMFAUTEUILS zijn wel in 20 verschillende modellen en van le klas fabrieken vanaf 3.25, onder langdurige garantie. Verder hebben wy een groote partij TUINSTOELEN en TUIN TAFELS, tegen zeei*lage prijzen. Alle soorten RIETMEUBELEN, CAFéTAFELS, LEESTA FELS met OPSTANDEN, 400 BIOSCOOPBANKEN, enz. Verder alle soorten van WINKELGOEDEREN, zooals TOON BANKEN, WINKELKASTEN, GRUTTERSBAKKEN, STAAN DE en LEGVITRINES, KOPEREN, NIKKELEN en BRONZEN ETALAGES, in alle modellen, 1 groote IJSKAST voor H.H. Vleeschhouwers. A H n b ij t LANGE BAANSTRAAT 37—41 TELEF. 8650 ROTTERDAM. 148190 Let vooral in Uw eigen belang op het juiste en goede adres. OW twnetat d» nrtering, ■■(▼•rt da* •dam, varfrlacbt das moad aa bawaart 4b tagan badarlL 1 wr»rff«Mr. «RNMMra i fe. 9 ’idt 63.- tot 68.- tot 75“

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3