~A FEN! IKEN JOON. I L ik mB.tf.fl mam NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA ENjjOMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. go. 18178 7 H8S* Jaargang letten I Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. DOOR GOUD VERBLIND. duttrls Maat11. DEN HAAG Drogisten. G li (riibudelsiii der lederlieders. 5 a 10 LOO. BSO 1GB BOITEMLANDSCH NIBUWS. uit, Eduifumd, zijn horloge van (Wordt verrol W) voor llijke vard. Vrienden verliest men met zijn geld. In dit opzicht gelijken ze op het crediet. LEN NEEMT L' U GEVOELT U den, die op andere wijze hun tijd en arbedd nuttiger kunnen besteden. Hen van dit laat ste 'af te houden, kan nooit in. *s lands be lang zijn. Nog minder sympathiek is het verleenen van steun by wijze van begunsti ging, hetzij om den bevoorrechte extra winst in’den zak te brengen, ten koste van zijn medeburgers, of wel, hem te besparen de uitgaven, noodig voor een behoorlijke in richting van zijn bedrijf.» En daarom zal en mag ons volk nimmer terugkomen op de sedert meer dan zestig jaren met gunstig gevolg door ons vader hand gevoerde handelspolitiek. Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Mies E. BRAD DON. en van dankbare PEN. maanden tijd in 0 15 0 15 4 uur in voi- •zer stuw, I. behandeling. EGD, DAT HET KKELEN KAN RVING’S GIST; AXIMUM AAN 96 GIST EN ;kend in de mij. voor iten. •CHOONHIlfl MZOMOKM puistjes MUlOZISKTtA t volgende: 5 Minuten helderde Ed'mund s Rochdaile”. ”zaj is dat er bestaat. it ontegenzegge lijk zal verzetten zoodra hij de waar heid hoort.” „Als gij ’t oprecht met mij meent, lieveling, zal ik met lijdzaamheid zijn tegenwerking venturen. Wij zijn niet verplicht aan zijne veroordeelen ons geluk op te offeren, maar wij zijn wel verplicht hem de waarheid te zeggen. ’Hij is al reeds te lang in onwetend heid gelaten. „Zeg ’t hem dan,’ antwoordde Syi- ,via met een zucht. „Ik aal zoo goed u kan zijn kwade buien en jammer klachten verdragen.” „Gij zult die niet lang behoeven 10 verdragen, Sylvia. Komenden Zondag zal ik ons huwelijk laten afkondigen. „Daar ben ik blij om”, antwoordde het meisje, „zoodoende zal geheel He- dingham onze namen hooren af roepen. Edmund Standen, ongehuwd, woonach tig in dit graafschap, en Sylvia Carew, ongehuwd, eveneens hier woonachtig. Ik ben overtuigd dat eenige van de HedAnghamsche dames van hare zit plaatsen zullen willeni opspringen. En hoe zal je moeder er bedlaard bij blij ven zitten, omi die afkondiging drie weken achtereen aan te hooren.” „Mijn moeder heeft zich voorgeno men mij in mijn dierbaarsten' harte- wensch tegen te werken, en zij heelt geen reden van klagen als zij zich zelve door dat besluit eenig leed be rekent”, hernam EdWndl Standen, met -f•-» fxddeJDJM). Iriekte gentzoLditV ot een last nuott. Die e jeuk ea dat puit vendwqMa. Vwt ten DU reed» genen» “ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82: Redactie Telef. 88. 15) - „Maar ik geloof niet dat een. vader zijn eenige dochter zal willen verkoo- pen aan den moest biedende.” „Zoo erg is *t niet. Papa meent al leen dat ik met iemand: moet, trouwen, d'ie een vast inkomen heeft. Maar ge behoeft hem* niet te vertellen dht me vrouw Standen voornemens is je te onterven”, voegde zij er levendig bij. Het verbórgen van de waarheid druk te Sylvia’s geweten nooit. „Wat ik zou hem' onder valsche beloften zijn toestemming tot ons hu welijk vragen? het doet mij leed dat ge nrij daartoe in staat acht, Sjvlvia.” „Zou daar zooveel kwaad' in ste ken? Welnu, dan moet ge daarin maar bandelen naar je eigen, goedvinden ik 2feg alleen maar dat papa zich kracht en macht tegen ons huwe- I— Het lot van Abd-el-Krim. Sir Austen Chamberlain geantwoord op een jeeks vragen over het geW uit Rusland naar Engeland gezonden, en de daarop door En geland aan Sovjet Rusland gezónden nota. (De «Minister wees er op dat hij bij besprekin gen welke hij van tijd tot tijd had gehad (met den vroegeren Russischen zaakgeiastig de duidelijk te kennen had gegeven, dat de anti-(Britsche propaganda, in Engeland en elders gevoerd, een der Voornaamste belet selen was voor iedere verbetering in de En- gelsch-iRussische betrekkingen, zoolang die (propaganda voortduurde. De Britsehe regie ring was steeds van oordeel geweest, dat de noodzakelijke voorwaandén voor met succes •bekroonde onderhandeiihgen waren 10. de ^aanvaarding van de gebrone regelen van ‘het internationale recht door dè sovjetre- geening en 2o. de zekerheid van goede trouw >by de onderhandélingen zooals het naleven 'van bestaande overeenkomsten. Hij had er voornamelijk naar gestreefd, die politiek der Britsehe regeering in a.gemeene bewoor dingen uiteen te zetten en was niet van meeni ng geweest dat het eenig nut zou heb ben gehad, nopens bepaalde gevallen gede tailleerde protesten in te dienen. 'Enkele dagen geleden echter, even vóór hij naar Genève vertrok, gaf hij instructie aan den Britschen zaakgelastigde te Mos kou, om aan de sovjetregeering mee te dee- len, dat de Britsehe regeering niet met stil- zwijgenhet optreden van het commissariaat voor de financiën kon voorbijgaan, dat bij zondere machtiging gaf voor de overmaking van fondsen naar Engeland bestemd als steun voor de algemeene staking. De zaakgelastigde had opdracht er op te wijzen ,dat de algemeene staking onwettig en ongrondwettig was en een ernstige be dreiging vormde voor de gevestigde orde en dat het speciale optreden door het sov- jetcommissariaat van financiën ten gunste daarvan niet bevorderlijk was voor de vriendschappelijke regeling, welke de sov- jetregeering ivoongaf te wenschen. •Gisteren is in Parijs de Fransch-Spaan- sche Marokko-conferentie aangevangen wel- Het inzicht, dat het vrjje ruilverkeer in het belang is van hun land, bestaat bij zeer vela Nederlanders, behoorende tot alle maatschappelijke groepen en politieke par tijen. Eigenlijk wordt dit door niemand ont kend, en het is opmerkelijk, dat vrijwel nie- mand onzer als protectionist te boek wil staan. Waaruit is de vrijhand elszin bij het Nederiandsche volk te verklaren? Men kan dit trachten te doen op histori sche gronden. Reeds in de middeleeuwen waren de Hollanders een handeldrijvend volk. Zij voeren naar verre landen en dreven koopmanschap ook in de hen omringende gewesten. Maar het lijkt niet noodig het zoo ver terug te zoeken. Trouwena, ook toen werd tol geheven van goederen, die van het eene gewast naar het andere werden ver voerd of de stadspoort werden binnenge bracht. De tollen gaven aanleiding tot kra keel en strijd. In wezen verschilden zij niet van de invoerrechten, die in latere eeuwen en ook thans worden geheven aan de lands grenzen, al zijn de belastingmuren wat ach teruit gebracht Maar dit alles is lang gele den en op het tegenwoordige geslacht zullen naast den aangeboren handèlsgeest, om- itandigheden van later dagteekening onge twijfeld van meer invloed zijn. Ons land is klein. Groote rijken, welker uitgestrektheid en aardrijkskundige ligging «inleiding geven tot belangrijke verschülen i» klimaat en gesteldheid van den bodem, vormen werelden op zichzelf. Binnen hun grenzen zouden tot op zekere hoogte de bewoners op en onder den grond kunnen vinden, wat zij noodig hebben. Kleine landen daarentegen zijn op het buitenland aange wezen, in de eerste plaats om hetgeen hun ontbreekt aan te vullen en voorts om afzet te vinden van hun producten, waarvan zij te veel hebben voor eigen behoefte, want klei ne landen zullen in hun voortbrenging nood wendig eenzijdigheid vertoonen. Iedere Nederlander weet, welk een be langrijke rol in- en uitvoer in ons volksbe staan vervullen'en hij weet natuurlijk ook, dat, als van ingevoerde goederen belasting wordt geheven, deze duurder zullen worden, onverschillig of zij bestemd zijn te dienen tot levensonderhoud of als hulpmiddelen voor het bedrijf, en hij voelt onmiddellyk, dat dit verkeerd is. Immers, als hij betere waar of goederen van gelijke hoedanigheid voor lageren prijs uit het buitenland kan koopen, doet hij dit liever, dan duurder of minder naar zijn zin, zich binnenlandsch goed aan te schaffen. Als hij man van za ken, nu aan den anderen kant z’n eigen voortbrengselen van de hand moet zetten en daartoe in het buitenland moet concurree- ke zal beraadslagen over de middelen, tot verzekering van de veHigheid in de Fran- sche en Spaansche zone en over de vaststel ling van de grens. Verder zal op de confe rentie ook beslist worden over het lot van Abd-el-Krim en zijn familieleden, in het ge heel ongeveer een 40tal personen. Volgens de Petit Parisian zal Abd-el-Krim met zijn familie naar een Fransche kolonie, waar schijnlijk naar Madagaskar, worden verban nen. Van Spaansche zijde had men gaarne gezien dat Abd-el-Krim vrijwillig aan Span je zou zijn uitgeleverd, doch daar Abd-el- Krim zich vrijwillig aan Frankrijk heeft overgegeven en de schuld van Abd-el-Krim aan den dood den Spaansche officieren niet bewezen is, integendeel aangenomen wordt, dat deze aan typhus overleden zijn, is van uitlevering geen sprake. Abd-el-Krim zal dus niet als gevangene worden beschouwd, hoewel hem aan den anderen kant ook niet de behandeling van een legerleider zal te beurt vallen. Volgens het Petit Journal zal een voornaam punt, dat door de conferentie geregeld moet worden, ook de regeling van het verkeer tusschen de beide zones zijn. Daarvoor is de vaststelling van een 'be paald programma voor de uitvoering van openbare werken en de verbetering van de wegen noodig. Aan de besprekingen zullen zoowel vertegenwoordigers der ministeries van buitenlandsche zaken ais militaire des kundigen van beide landen deelnemen. DUITSCHLAND. Hevig onweder. .Zondagmiddag heeft boven München een hevig onweder gewoed, dat met een wolk breuk, storm en hagelslag gepaard g»ng. In korten tijd waren de straten overstroomd. Er is groote schade aangericht. Dertien maal moest de brandweer ingrijpen om on gelukken door overstrooming te voorkomen. Vele boomen zijn ontworteld. Ook in de om geving van München 'heeft het onweer groo te schade aangericht. Een ongeluk in een mijn. Het W. B. meldt uit Essen, dat in de mijn Langenbrahm in Rellinghausen door een tot dusver nog onbekende oorzaak een lift kooi met mijnwerkers in het koord van een andere liftkooi verward geraakte, waar door zeven mijnwerkers zóó zwaar werden gewond, dat zij naar het ziekenhuis moes ten worden overgebracht. Bovendien werden 28 man nog licht gekwetst. De moord te Breslau. iMen meldt uit Berlijn aan de N. R. Ct.: Nu te Breslau de kindermoordenaar nog steeds niet is gewonden, wordt in deze stad van volkische zyde 't gerucht verspreid dat men hier met een ritueelen moord te doen heeft. Zaterdag had de politie een exem plaar van een circulaire in beslag genomen, waarin dit beweerd werd. In deze circulaire wordt beweerd dat de joodsche huisknecht dien vastberaden blik dien Sylvia zoo goed kende. „Ik onderwerp mij aan de straf, die zij mij verkiest op to leggen, maar ik wil haar mijn toe komstig levensgeluk niet ten offer brengen. Tot op dit ©ogenblik ben ik een gehoorzame zoon geweest, maar •ei is nu een tijd gekomen waarop on derdanigheid in slaafschheid' zou ont aarden. Ieder man heeft het-recht zelf de keuze te doen waarvan het geluk ‘zijner geheele toekomst afhangt. Zeljs wanneer hij zich daarin bedriegt, heeft hij ’t ten minste alleen aan zich zel- ven en aan geen ander te wijten. De jjongeman sprak alsof hij een vraagstuk uiteenzette, waarover hij reeds langen tijd met zich aelven had geredeneerd'. Het meisje luisterde met levendige belangstelling, en sloeg vol liefde en bewondering die ©ogen naar hem op. Ja, dat was wel de taal van een minnaar van een man, die waar ’t moest, om harentwille tegen over die tegenkanting der geheele we reld pal zou staan een schild tegen onheil, een krachtig» steun in de da- gen van tegenspoed. Nooit was Svlvia nog zoo trotsch op heqi) geweest. „Ik hoop mijn plicht alp zoon nooit uit het oog te verliezen. Er zijn gis teren eenige bittere woorden tusschen ons gevallen woorden die men niet licht vergeet. Maar nooit zal ik tekort schieten in den eerbied jegens mijn Volgens de 'berichten uit Madrid heeft de ministerraad overeenkomstig het voorstel van den minister van buitenlandsche zaken besloten geen candidatuuf in te dienen voor de niet-permanente zetels van den Raad van den Volkenbond en de quaestie nopens de positie van Spanje in den Volkenbond als voldoende onderzocht te beschouwen. Den minister van buitenlandsche zaken werd opgedragen om op het geschikte oogenblik, ingevolge de te Genève aangenomen resolu tie nopens het verzoek van Spanje, op te tneden overeenkomstig de definitief door den ministerraad vastgestelde regelen. In het Britsehe Lagerhuis heeft gisteren Haase de misdaad op zijn geweten heeft. Haase is een zoon van een slager en zou een zeer vroom Israëliet zyn. De circulaire werd gereproduceerd in de Schlesische Volksstimme, ’n anti-semietisch weekblaad je. De veelgelezen Deutsche Nationale Schle sische Zeitung nam daarop den tekst van ’t weekblaadje over en voegde er het noodige commentaar aan toe. Het blad gaf te ver staan dat de politie goed zou doen met de mogelijkheid van een ritueelen moord reke ning te houden, daar dergelijke geruchten licht tot buitensporigheden zouden kunnen leiden. 'De 'hoofdcommissaris van politie van Bres lau heeft naar aanleiding van deze publica ties te kennen gegeven dat hy de Joodsche bevolking zou weten te bescheimen voor de ^gevolgen van deze misdadige propaganda. Een officieel communiqué wyst er nog uit drukkelijk op dat de beide kirtderen slacht offer van sexueelen moord zijn geworden. Alle geneesheeren zyn het hieromtrent eens {geweest. Het is juist dat «en joodsch huisknecht -Max Haase sünds 8 Juni spoorloos is ver dwenen. De man schynt zelfmoord te heb ben gepleegd. Op 9 Juni werd zyn lyk uit de Oder gehaald. Haase, die in dienst van een likeurfabriek was, was in het bezit van een sleutel van het magazijn van zyn patroon. »In dit magazijn zou hy de misdaad hebben gepleegd. Uit het onderzoek is echter reeds gebleken, dat Haase door zyn patroon op 1 Juni was ontslagen, daar hy teekenen van 'zinsverbystering had gegeven. Op den dag van den moord had Haase de sleutel echter fcreeds afgelevard. Ook moet hy dien dag bui* jfen BreslaujRbbeif vertoef* FRANKRIJK. Sarah Bernhardt. Het monument te Parys. Verleden Zaterdag, ruim drie jaar na den dood der divine Sarah, wend op de place Aïalesherbes te Parijs het door den beeld houwer Francois Sicard vervaardigde mo ment plechtig onthuld en aan de stad Parijs overgedragen, door het comité, onder voor zitterschap van Jean Richepin, dat het ini tiatief tot de oprichting van dit gedenktee- ken heeft genomen. Het marmeren monument stelt Sarah Bernhardt voor in de rol van Phaedra, de Grieksche vorstin, gezeten op haar troon, die geplaatst is op enkele breed® treden welke het voetstuk vormen. In den steen is de inscriptie gebeiteld: 1844 A Sarah Bernhardt 1923. Ses camarades Ses adminatteuiw. Op de achterzyde van het voetstuk staat vermeld: „Souscriptions receuillies par le journal Comoedia.” De reis van President Doumergue naar Londen. De Britsehe draadlooze dienst publiceert het officieele program van het a.s. bezoek dat president Doumergue deze maand aan Londen zal brengen. ren, dan weet hy, dat niets noodlottiger is dan styging der bedrijfskosten, Hy gevoelt er dan ook niets voor, dat beschermende rechten het mogelyk maken, bedryven in stand te houden, welke zich bezig houden met het vervaardigen van artikelen, die be ter en met minder moeite elders kunnen worden gemaakt. Zyn goede hart zal hem er misschien een oogenblik over doen denken, menschen, die in dergelyke bedryven hun bestaan meenen te moeten vinden, in het leven te helpen houden. Maar de Nederlan der is gewoon de dingen nuchter te bezien, I dan dat hy op den duur iets zou gevoelen ivoor kunstmatige werkverschaffing aan lie- Brazilië uit dea Volkenbond. De Britsehe nota aan Rusland. f Het Voikenbondssecretariaat te Genève «ntving gisteren een door den minister van buitenlandsche zaken van Brazilië getee meend telegram waarby Brazilië, in antwoord op de convocatie voor de eerstvolgende Ver gadering, definitief zyn lidmaatschap van ,den Bond opzegt. Overeenkomstig art. I van het Pakt treedt net ontslag eerst over twee jaar in werking. Na de gebeurtenis der laatste week heeft het bericht in Genève weinig beroering ver oorzaakt. Brazilië heeft kennelyk het slot der Raadszitting willen afwachten in de .hoop dat de Raad zich door zyn dreigement ‘en ontslag zou laten intwrtideeren. In secre- tariaatskringen is men van meening dat (Brazilië meer zich zelf dan den Bond treft. Men atht het niet buitengesloten dat by een ‘verandering in de binnenlandsehe politiek 'yan Brazilië het ontslag zal worden inge trokken. In verband hiermee wordt het waarschyn- lyk geacht dat de Raad eerlang toch den Braziliaanschen jurist Rauol Fernandez zal benoemen als opvolger van prof. Van Hamel itot leider der juridische sectie van het se cretariaat, tenzij Fernandez er zelf van af ziet. Brazilië zal echter in geen geval aan de volgende Assemblee deelnemen. Het is voor de eerste maal dat een der gnootere staten het lidmaatschap van den Bond' op zegt. moeder Ik heb mijn, beat gedaan om haar te toonen dat ik haar nog steeds liefheb en eerbiedig, hoewel ik dies» zaak mijn eigen hoofd zal gen.” „En was ze vriéndelijk.?” „Zoo mogelijk nog vriéndelijker clan vroeger. En tod» hangt er een wolk 'ussOhon ons beiden, en ik weet dal zij ongelukkig ia. De tijd' zal alles zmoeten goedmaken. Zij zal mij van lievierlede vergiffenis schenken, als ze je beter zal leer en kennen.” „Dat zal zjj nooit. Zij heeft een tn- "owortelden hekel aan mij. Ik heb het haar duidelijk kunnen aamzien. Maar laat ons -daarover niet spreken, Ed mund. Wat kan ’t miij ook deren, zoo lang gij maar van mij houdt Maar vertel me eens, wat zegt miss Rochda le wel van onze verloving Is zij er ook zoo boos over ais je moeder Bij t noemen van miss Rochdale gelaat op. „iEsther ’t liefste meisje en zij zou zeker de laatste zijn om iets af te keuren dat tot mijn geluk zou kunnen strekken. Maar ik geloof niet dat zij iets mijne verloving afweet. Ik heb er geen woord met haar over gesproken, en ik ben overtuigd' dat mijn moeder even eens het stilzwiigen heeft bewaard. Van Esther’s kant behoeft gij volstrekt niet bang te zijn voor de minste te genwerking. Ik ben er zeker van dat zij je vriendin zal zijn, en een trou we vriendin ook.”' Sylvia’s gelaat drukte twijfel maar zij sprak geen woord. En nu, mijn schat, moet ik terug- keeren zei Edmfumd, zijn horloge raadplegend. In plaats van vijf minu ten, zooals hij voornemens was ge weest, was hij al een kwartier bij haar gebleven. H.oe snel waren de ©ogenblikken voorbijgegaan op dat stille plekje onder de met mos be groeide pruimenboomen. Zou zijn ge heele leven zoo voorbijglijden, in een zalige begoocheling, te zoet om in de werkelijkheid te bestaan? Neen, nij zou moeten werken, hij zou een zwa- ren strijd tegen het noodlot hebben te strijden. Zijn huis en de liefde die hem daarin zou tegen lachen, zou als een befooverd eiland zijn, waarheen hij bij zondsondergang zijn boot zou heenpturen, door de zware branding van wereldfeche beeiomkneringen en wereldschen arbeid heen, een geze gend toevluchtoord na de stonnen van. ’t leven. „Zoo spoedig Edmund”, zei t meis je mismoedig. „He ben al langer hier gebleven dan ik voornemens was. kindlief. (1OUISUIL COURANT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgfcring) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels f 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnumxner 20 byslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prys. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel n^eer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen by contract tot zeer geredueeer- den prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux èn onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1