1 UT EN! t Blad. s l I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ro. 18178 88* IjoorgonB Donderdag 17 Juni 1828 itten I zei" eeuw. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen e FEUILLETON. aten uller i uit «handeling. GD, DAT HET 'kelen kan VING’S GIST- XIMÜM AAN i GIST EN LEND IN DE 'zieken DOOK GOUD VERBLIND. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. A 10 880 UT 00. ■mtm> einde CENTS (W: lustri. Maat'. DEN HAAG Drogisten. volgende 5 Minuten .EN NEEMT U J GEVOELT U SCHOON HIK» •■soNMtm President ’Doumergue heeft, zooals ver wacht werd, Minister Briand wederom op dracht gegeven «en kabinet te vormen, en deze heeft de opdracht aanvaard. President Doumergue heeft in verband met de ministerieele crisis zijn bezoek aan Engeland uitgesteld. Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing Bureau zijn ingekomen, teneinde van opnaïné verzekerd te zyn. fie, neerslachtigheid, nden, hypochondrie, natia bróchum Frankenstraat 79, 1158 IS Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Miss E. BiRADDON. ontegenzegge- i van dankbare EN. naanden tijd in 15 15 uur Br ia nd kabinetsformateur. De finantieele moeilijkheden in België. Het conflict in de mijnindustrie. slaagt de koers van de munteenheid te doen stjjgen, evenmin als de dictatuur in Italië dat heeft kunnen doen. In Frankrijk moet dus een ander oplossing worden gezocht, doch er mogen ook geen onzekere of ge vaarlijke proefnemingen” worden gedaan. De impasse waarin men met de valuta is geraakt, heeft, zoo zeide Briand, diepe en gecompliceerde redenen. Een breed op gezet program is noodig, welks opstelling tfjd vereischt. De daling van den franc is irt- tusschen geen kwestie van vandaag of gis ter meer, zoodat men zoo zou zeggen, dat de Fransche regeering thans toch al vol doenden tijd gehad heeft om haar maatre gelen te overwegen. Hare kostbare interventie-aankoopen vah buitenlandsche deviezen op de wisselmarkt hebben slechts voorbijgaande uitwerking ge had en zyn ten slotte op niets uitgeloopen. nanciën des lands te voltooien. Daarna kan zij zich ernstig met de stabilisatie van den franc bezig houden. Men diene te weten, dat de regéeying te dien opzichte geen enkele beslissing heeft genomen. Op het oogenblik, waarop men een definitief program voor de stabilisatie van de munt zal opstellen, zal men onderzoeken op welke wijze en met welke hulp dit zal geschieden, zonder naar elders te zien, slechts de stabilisatie van den 'Belgischen franc beoogend. Na te hebben herinnerd aan de stichting van het amortisatie-fonds en het comité van de schatkist, verklaarde Francqui dat er thans geen enkele economische reden is voor de franc om te deprecieeren gelijk hij doet. Hij deed een beroep op de goede burgers om degenen in te lichten, die zich schuldig ma ken aan misdadige procédés. Na te hebben gewaagd van den ernst der ziekte, waaraan België lijdt, zeide Francqui:: De hoop is weergekeerd en indien de regeering op den steun van allen rekenen kan, kan zij een misschien langzame, maar'zekere genezing beloven. De mijnwerkersbond in Engeland heeft zich verklaard tegen het regeeringsvoorstel, om de volgende week een wetsontwerp in te ,_r dienen, volgens hetwelk de 8-urige werkdag ring der .nationale eenheid” evenmin er in in de kolenmijnen wordt vergund. Dit ont- Oelukkig hij, die de kunst van huiche len niet verstaat. GOIME ÜIIRAMI. Eerste, of liever dat gelaat op meer gevorderden leeftijd, met glanzig zil vergrijs baar, op het hooge, smalle voorhoofd gescheiden, en een langen afhangenden knevel, die de dunne lip pen bedekte. De oog en waren blauw en keken Sylvial vriéndelijk, neen, meer dan vriéndelijk1 zij keken haar vol bewondering aan. Die blik vol be wondering bracht een levendigen blos op het gelaat van het meisje. Het deed haar genoegen dat de kleine wereld van Hedinghami zag hoe zij bewonderd werd' door den vreemde ling, die een aanzienlijk man scheen te zijn. „Eerlijk gevangen, Sir Aulbrey”, zei de predikant met een ondeugend lach je. Sylvia schrikte, en keek den vreem deling aan met die schitterende kas tanjebruine oogen, die Edmund* Stan den hadden betooverd oogen, die liefelijk genoeg waren om zelfs dié’ koele bedillers tot ziwijgen1 te brengen die de onderwijaersdoditer niet zoo bijzonder mooi vonden. Met onverho len verbazing keek zij den ouden heer aan. Dit was dan Sir Aubrey Perriam en ’t was zijne tegenwoordigheid ge weest, die zulk eene opschudding in dien boomgaard had teweeg gebracht, die dien predikant zoo opgewonden maakte, die het gejoel der kinderen in een eerbiedig zwijgen had doen ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tobden bezorgkring) 15 regels 1.30,. elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnununer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot zeer gereduceer de* prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, aan het 17) - Een vriéndelijke hand knoopte daar op den zakdoek, los, en nu bevond zij dat zij in ’t midden v<an den tuin vlak tegenover een bejaard heer stond, terwijl de predikant, de jongens en meisjes, en de oudere dames allen het oog op haar gevestigd hielden. De heer was een vreemdeling, een man busschen de vijftig of zestig, naar ’t scheen meer nabij ’t laatstgenoem de tiental, een man met zekere def tigheid in houding en uiterlijk, die Sylvia geheel onbekend was; een man met een lang, ovaal gelaat, en die re gelmatigheid van wezenstrekken, die bet stempel dragen van een aanzien lijke geboorte, een gelaat, veel gelij kend! op die portretten van Karei den lixfi verpabt ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, roet Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82: Redactie Telef. 88. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Een rampspoedige oefening van het Roode Kruis. Giste wniddag heeft zich op de Wann See nabjj Berlijn een ontstellend drama afge speeld. Bij een oefening van het Roode Kruis, waaraan circa 1000 Roode-Kruisman- schappen en Roode-Kruiszusters deelnamen, moesten 15 schoolkinderen van een stoom boot in het water springen. Zij zouden dan door het Roode-Kruispersoneel gered wor den. Tengevolge van het stormachtige weer en den zwaren golfslag kon één der kinde ren, een twaalfjarig knaapje, zich niet boven water houden, verdween in de diepte en ver dronk voor de oogen van het Roode-Kruis personeel en. van de vele gasten, die de oefe ningen bijwoonden, onder wie de voorzitter van het Roode Kruis, generaal von Winter- fedl en prinses Henriëtte van Pruisen. On danks alle pogingen van de waterpolitie is men er tot dusver nog niet in geslaagd het lijkje van den jongen te vinden. Francqui, minister zonder portefeuille in België heeft in de Kamer een verklaring afgelegd, waarin hij zeide tevreden te zijn over zijn reis naar Londen, waar hij een hernieuwing heeft kunnen verkrijgen van de credieten, welke België zijn verleend. Dit is een resultaat, aldus Francqui, waarover wij voldaan kunnen zijn. Deze gunstige op lossing gpeft de regeering de noodige rust Het feit, dat het Roode Kruis voor een dergelijke oefening het leven van 15 school kinderen in de waagschaal stelt, heeft na tuurlijke allerwege geweldige verontwaardi ging gewekt, en in de commentaren van de bladen wordt dan ook het hoofdbestuur van het 'Roode Kruis ten scherpste aangevallen. Het Roode Kruis poogt de verantwoordelijk heid van zich af te schuiven door in een gis termiddag gepubliceerde verklaring het on geluk toe te schrijven aan een samenloop van noodlottige omstandigheden. Maar dit excuus wordt door niemand aanvaard. Te recht wijzen de bladen er op dat het onver antwoordelijk is schoolkinderen, die nog te jong zijn om het gevaar in te zien, geheel gekleed, maar zonder reddingsgondels of zwemvesten op 200 m. van den oever over boord te laten springen, alleen om aan te toonen hoe voortreffelijk de Roode-Kruis- manschappen de kunst verstaan drenkelin gen te redden. De bladen van links laten in hun commentaren uitkomen, dat de geheele demonstratie een uitgesproken militair ka rakter droeg en noemen de oefening een „Parade und Manege Schaustück.” Allee ging op commando, geen van de Roode- Kruismanschappen mocht zonder nadrukke lijk bevel een vin verroeren‘en voor het 'be gin van de oefening inspecteerde prinses Henriëtte de in een breed' front opgestelde Roode-Kruistroepen. Naar alle waarschijnlijkheid zal tegen de organisatoren van de oefening een vervol- gnig wegens het veroorzaken van dood door schuld worden ingesteld. Het onderzoek van politie en justitie is reeds in vollen gang. Na de studentenstaking te Hannover 'De studenten te Hannover zouden, aldus de correspondent van het Berliner Tageblatt aldaar van plan zijn, eiken Maandag te sta ken, zoolang prof. Lessing dien dag college geeft. Zij zouden trachten, de overige pro fessoren, die dien dag college geven te be wegen, dit op een anderen dag te doen. Verklaren de hoogleeraren zich daartoe be reid, dan beteekent dit natuurlijk, dat zij de actie der studenten steunen. Eenige profes soren hebben zich reeds in principe bereid verklaard, aan het verlangen der studenten te voldoen. Prof. Lessing zal intusschen ei ken Maandagmiddag zijn colleges blijven geven. In enkele Duitsche universiteitssteden o.a. te Goettingen, Leipzig, Dresden, Kiel en Greifswald hebben de nationalistische stu denten Dinsdag vergaderingen gehouden, waarin zij zich solidair hebben verklaard met hun studiegenooten uit Hannover. De opkomst bij deze 'bijeenkomsten was niet steeds bijzonder groot, in verhouding tot het aantal studenten van die academies. Zoo wa ren te Dresden, waar de nationalistische af- gévaardigde Mumm een toespraak hield, on geveer 300 van de 4000 studenten aan de technische hoogeschool verschenen. Te Grèisfwald werd de vergadering bijgewoond door den rector en eenige h^ggjaw-aren. ENGELAND. Sir Henry Morris, t De bekende Engelsche chirurg sir Henry Morris, een der stichters van het instituut voorokankeronderzoek, is «verleden. Als operateur, vooral van nierkwalen, had hij een groote naam. De „City of Naples” loopt op een rif. Een deel der opvarenden gered. Het Britsche transportschip „City of Na ples”, op weg van Kobe naar Yokohama, heeft schipbreuk geleden, doordat het tij dens een onweer op een onder den zeespie gel liggend rif is geloopen. Het s.s. „Chefo iMaru” verleende hulp aan de schipbreuke lingen. Vijftien hunner, die in de booten roniddreven, wenden gered- Er bevinden zich nqg vijftien aan boord van het schip, Sit half onder water staat. Een Japansche tor pedojager, die nabij het schin voor anker is gegaan, heeft ook deze menschen kunnen redden. Een Nederlander ter dood veroordeeld. Door het Essex-gerechtshof te Londen ia volgens de TeL, de Nederlander Joh. Jos. Corn. Mommers, oud 42 jaar, van beroep huisschilder, die terechtstond onder verden king van moord op Augusta Piombini, een 21-jarig Italiaansch meisje, schuldig 'bevon den en ter dood veroordeeld. 1 Mommers heeft tijdens den oorlog in het Engelsche leger gediend. Op den avond van den 7den Mei gingen 'beklaagde en het meis je uit wandelen. Later kwam het meisje wan kelend het huis van haar moeder binnen, met een snij wond in haar hals. Zij zonk in- sdhenen boomgaard’t Was dan een «eer geschikt en lief tafereel voor een schilderij: een groot landedelman in bewondering voor een dorpssöhoone enz. maar mijnheer Vancourt, de do niné, gevoelde dat t niet passend was dit kleine tooneel langer te laten voortduren. Hij klapte luid in de han den, alsof hij een onzichtbare toover- macht uit de lucht wilde verdrijven, riep zijne getrouwen oip, en zette met zooveel geraas de kopjes en schotel tjes neer, dat een sterker droomer dan Sar Aubrey Perriam er van zou zijn ontwaakt. Sylvia zette zich aan 't werk, veel beter tevreden met het leven, dan een half uur geleden. Sir Aubrey Perriam had haar bewonderd, en haar kleine wereld was er ooggetuige van ge weest. Dat moet een steek in 't hart zijn geweest voor die trotsche lieden, die haar nog zoo kort geleden onmee- dOogend van zich hadden gestooten. Mary Peter en Alice Cook waren even eens getuigen geweest van haar korte zegepraal, en hoewel zij die kame raadjes verre beneden zich achtte, vond zij ’t toch een streelend1 gevoel dat saj er bij tegenwoordig waren. Zij rin kelde vroolijk met de kopjes en scho teltjes. terwijl zij die op de smalle tafel, met heft heldtere witte tafella ken, rangschikte. Blijmoedig zette zij zich aan ’t werk om boterhammen te Hoog water. Van den boven-, zoowel als van den bene- den-Rijn wordt verder stijgen van het water gemeld. Het water van de Elbe, zoo wordt uit Dresden gemeld, is sedert Zondag bjjna 2 Meter gestegen. Op verscheidene plaatsen ztfn de oevers overstroomd. De Saksisch- Boheemsche stoomvaartmaatschappij heeft den geheelen dienst gestaakt, waar de aan legsteigers aan de Elbe onder water staan. Op verschillende spoorlijnen moest het ver keer tijdelijk worden stopgezet. De eenheidsvlag. Het W. B. meldt uit Berlijn dat de rjjks- regeering gedurende de laatste dagen uit al le deelen van Duitschland en uit alle klassen, der maatschappij voorstellen heeft ontvan gen omtrent een Duitsche eenheidsvlag. De verhooging der graan tarieven. De strijd om de verhooging van de graan- tarieven js in vollen gang. Naar men weet zouden deze tarieven met ingang van 1 Sep tember verhoogd worden, teneinde bij de onderhandelingen over een handel sverdrag met Polen en Argentinië den Duitschen on derhandelaars een Wapen in de hand te ge ven. De onderhandelingen met deze beide landen zijn echter mislukt nog vóór de vel’~ schillende tariefposten ter sprake waren ge komen. overgaan, ten wijl rij hem allen m stomme verbazing aangaapten, en har der dan ooit hijgden. „Eerlijk gevangen”, herhaalde de predikant, verheugd dat de landeige naar aoo gemoedelijkl in) de dorps vreugd meeleefde. Daarvan was ongetwij feld een ruime bijdrage tot hei school fonds te wachten. „.iSerlijk gevangen, dat beken ik, antwoordde Sir Aubrey met zijn zach te stem, terwijl hij zich minzaam voor over boog en de kleine hand1 kuste, die Sylviai bedremmeld1 liet hangen. Deze beleefdheid van een edelman van den ouden stempel vervulde haar méft innerlijke zegepraal. Zij had ge- weuscht dat mevrouw Standen er bij geweest ware om' te zien hoeveel werk Sir Aubrey van haar jnaakte. „Kofnaan,” zei de predikant op eens”, nu voor de tafels gezorgd: het is bijkans tijd! om thee te drinken.” Wij zullen ons niet langer ophouden in de beschouwing van dat kleine groopjet, dat het middelpunt vormde van den cirkel. Sylvia blozende en verlegen., maar toch met een tevreden blik in de half neergeslagen' bruine oogen en om den lachenden mond Sir Aubrey Perriam' haar aanziende met de eerbiedige bewondering van een bejaard.' edelmanbeiden eene bevallige schilderij vormend tegen den achtergrond van den door die zon be- werp korte maatregel zijn, die slechts uit eefte clausule 'bestaat, en gedu rende een tijdperk van 3 jaar van kracht zal zjjn. De leden der arbeiderspartij hebben ver klaard, dat zij het ontwerp met alle macht zullen bestrijden. Ip regeeringskringen ia men van meening dat na publicatie der leon- tarieven, welke de mijneigenaars zich ibereid hebben verklaard te betalen op grondslag van den 8-urigen werkdag, de mijnwerkers genegen zullen zijn dien te aanvaarden. Zooals de premier gisteravond verklaarde, hebben de mijneigenaars positieve verzeke ringen gegeven, dat ep den grondslag van den 8-urigen werkdag over bijna het halve land aan de mijnwerkers de handhaving der bestaande loonen worden aangeboden over Juli, Augustus en September. Voor mefer dan de helft van het overige deel van het land zou de loonsvermindering, indien zÜ moest plaats hdbbto, minder dan 10 pCt. bedragen. Deze loonen zullen’ worden gewaarborgd voor drie maanden, gedurende welken tijd de regeering spoed zal betrachten met haar wetgevend programma, om de adviezen der commissie in werkjgg te doen treden. Na drie maanden zullai de loonen gebaseerd worden op de winsten der industrie, nadat men die heeft nagegaan, en men kan rede lijkerwijze verwachten, dat over een groot deel der mijruvelden het bedrag gehandhaafd en zelfs vermeerderd lal worden. Men be weert, dat met het oog op deze „waarbor gen” het geschil betreffende de verminde ring der loonen vtfkjpan zijn gewicht zal verliezen, en men wftwïst, dat dit geschil ten slotte dn het oog der mijnwerkers van meer belang is, dan dat aangaande het groo- ter aantal werkuren. IDe ontwikkeling van den toestand wordt met veel belangstelling af gewacht. Bi) het verlaten van het Elysée verklaar de Briand dat het zeer moeilijk voor hem is tot overeenstemming te komen zooiwel ten opzichte van het program als ten opzichte van de samenstelling der nieuwe regeering. Poincaré heeft geweigerd om met de radi calen samen te werken en dit brengt de voor standers eener breede republikeinsche con centratie van de wijs. Herriot, die door Briand' werd gepolst, verklaarde, alvorens een standpunt in te ne men, te moeten afwachten wat het kleine congres der radicalen beslissen zal. Briand wees er op dat het hem na de Ka merzitting op grond van de besprekingen in de wandelgangen van de Kamer duidelijk was geworden, dat met een eenvoudige re organisatie van het kabinet niet kon worden volstaan. Het zou voor hem niet gemakke- lijk z(jn een nieuwen minister van financiën te vinden, nu hij er reeds drie heeft versle ten en de financieele moeilijkheden nog zijn toegenomen Doch ook al slaagde hy hierin, dan zou de crisis toch nog niet zjjn opgelost, aangezien hij evenals tevoren voor het par lement een eierendans zou moeten uitvoe ren. Aan den anderen kant is er in de open bare meening, zoowel bij het publiek als bij de Kamer een sterke streaming merkbaar, lossing gpeit <1© regeering oe nooaige rust weli«« een ministerie van mationae eenheid om het ordenen van de Wnenlandsdhe fl- verlangt. Weliswaar is Briand van oordeel, dat een dergelijk ministerie onmogelijk is. Men kan wel uit personen van alle gilden van het parlementaire schaakbord een mi nisterie vormen, doch ook op deze wijze is het niet mogelijk een ministerie van natio nale eenheid te vormen. Toch moet worden getracht een wapenstilstand van de voor naamste partijen tot stand te brengen. Op de vraag hoe hij zich de oplossing van de I crisis denkt, antwoordde Briand dat het nieuwe ministerie gevormd moet worden uit hoogstaande personen, die buiten de parle mentaire groepen staan, en bezield zijn van een geest van samenwerking om den franc te redden. Daardoor zal het vertrouwen in het binnen- en buitenland worden hersteld. Dit zal echter niet gemakkelijk zjjn 'bij een Kamer van zoo gecompliceerde samen stelling. De afgetreden minister van finan ciën Péret heeft eveneens met vertegen woordigers van de pers over de redenen van zijn aftreden gesproken. Hij vertelaarde dat de regeering niet den noodigen steun heeft gevonden, waarop zij gerekend had. Volgens de Matin had Péret hierbij het oog op de bank van Frankrijk en de commissie van deskundigen. Briand heeft er buiten de Kamer er nog pas op gewezen, dat in België een regee- vino- Her .nationale eenheid” pvr"“:— snijden, lioewel daaraan geen scheien te komen. „Gij herinnert mij aan da heldin van een beroemden ronwan' sprak eene stem dicht in hare nabijheid, en blo zend keek zij op. Het was Sur Aubrey, die tusschen de tafeltjes op en neer wandelde met mijnheer Vancourt. Hij had even de ,,fanc|’ fair’ bezichtig, eenige souve- reinen bij een der tenten verteerd, en had zich ongeveer vijf minuten voor hij door Sylvia gevat werd, naar den boomgaard' begeven om' de kinderen te zien spelen. Misschien was hij haar wel mét opzet in den weg gaan staan, toen hij do in ’t wit gekleed» gedaan te met uitgestrekte armon naar hem toe zag komen. Toen Sir Aubrey eenmaal in den boomgaard! was, scheen die landelijke pret hem» beter aan te staan dan de bekoorlijkheden der schoone verkoop sters in ’t aangrenzende veld. „Daar ginder scheen de zon zeetel, dat ik 't niet kon uithouden”, zeide hij, als om zich te verontschuldigen voor die voorkeur. „Die mooie oude bloemen bootnen hier geven een heer lijken schaduw en de grond is hier zachter. Ik wil dat jonge volkje wel eeng zien thee drinken.” m

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1