CITEIT EMI NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA ENUOMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, RÉEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. «o. iei7s •5* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. Nfi DOOR GOUD VERBLIND. MAN ZOON VHJtfhg fS Juni 1826 ivzleken ergie, naereUchtrfhaid. rtanden, hypochondrie, gratiz brochure gedacht, zijn zeer bescheiden la- t l zou Hoe ’t gebeurde. „Dean House”, dat al sedert twin- (Wordt vervolgd). 18) - De predikant fluisterde iets in maar haar om Bek S iflte Be Wat* zou het leven zonder leed en droefheid zijn? Neem het leed en het weer weg, en waarover zullen we praten? De Ministerieel, crisis in Frankrijk. Het Rusfiische geld. staatsbons en bons van het crédit national 40 milliard, wordt dat dus te samen 150 milliard. Dit zou onder de gegeven omstan digheden niets anders beteekend hebben dan een ongebreidelde inflatie, die dan ook wel weer niet by de limiet van 150 milliard halt zou houden. Niettegenstaande alle vriend schappelijke gezindheid welke de rechtsche pers in Frankrijk jegens Péret, ook na diens aftreden, aan den dag legt, wordt de over heid juist van dezen kant op het hart ge drukt niet tot dergeljjke wanhoopsmiddelen haar toevlucht te nemen. Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Miss E. BRADDON. heelt milie in den adelstadj te verheffen. MEXICO. be petroleumwetten. De houding van Nederland. De Nedierlandsche geoant te Mexico bevestigd, volgens Reuter, de overhan diging van een nota van Buitenland- sohe Zaken, doch weigert het gerucht te bevestigen of tegen te spreken dat de nota voor die Nederlanrische onder danen de volledige vrijheid van han delen reserveert betreffende de petro leum1- on grondeigendOimsrechten. De minister van Buitenlandsche Za ken erkent de ontvangst van de nota betreffende de petroleumwetten. doch weigert de bizonderheden daarvan oe- kend te maken. Nedterland zou naar het schijnt geweigerd hebben, bepaal de artikelen der wet te aanvaarden Minister Baldwin heeft gister in hett Britsche Lagerhuis een verklaring afge legd over de gelden, die in Engeland van uit Rusland waren ontvangen. Hij zeide, dat de regeering overtuigd is dat de Sovjet-regee- ring de bepalingen betreffende den uitvoer Van geld had ingetrokken, ten einde de Rus sische vakvereeniging in staat te stellen, fondsen naar Engeland te zenden tot steun der algemeene staking, en daarna tot onder steuning der mijnwerkers. Er was 26.427 pond bij een der Londensche banken ingekomen, welke som door het vak- vereenigingscongres was geweigerd. Een tweede som van 200.000 pond is van Moskou gezonden door de overdracht van 175.000 pond door middel van de Deutsch© Bank te Berlyn, en 25.000 pond van een Amerikaan- sche bank, met instruction van uit Rusland, onmiddellyk 100.000 pond een deel van deze som - - over te dragen aan het vakver- eemgingscongres. De Engelsche regeering heeft zich niet laten misleiden, zeide de minister, omtrent de motieven, welke tot het verstrékken van deze overvloedige en liefdadige giften ge leid hadden, en, zoodra ik dit bericht ont ving, gaf ik instructiën aan de Londensche banken, zulk een overdracht niet te ver richten, en het geld werd met mijn toestem ming naar Moskou teruggezonden. De mee- ning, welke ik reeds heb te kennen gege ven ten aanzien van het geld, hetwelk kwam voor het vakvereenigingscongres, is even zeer van toepassing op dat, hetwelk van Rusland naar de mjjnwerkersfederatie werd gezonden. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Een stad in financieele moeilijkheden. De stad Glashuette in Saksen, met zijn vermaarde fabrieken van horloges en optische instrumenten, verkeert in financieele moeilijkheden, daar onge veer 80 van alle ondernemingen stilstaan en 80 van de arbeiders werkloos rijn, Het zou in de bedoe ling van de Saksische regeering lig gen, aan de stad een moratorium te ver 1 oenen voor den duur van 8 jaar. van Park, zooals bij voorbeeld Perri- am Place, waarvan de sombere muren slecthtp flauw op eenigen afstand wa ren te onderscheiden, eenzaam en on toegankelijk als het paleis van een toovenaar. Dean Houpe stond1 aan den groeten weg en was voor ieders oog zichtbaar door de begroeide ijzeren tralies van een fraai tuinhek. Een ge plaveid pad leidde door den tuin, waarin de schittering van reusachtige vuurroodte geraniums in reusachtige groene bakken het oog wel wat pijn lijk aandeed op een warmen zomer dag. Niemand luid ooit na acht uur 's morgens een verdord blad aan die geraniums gezien, en men moest dan ook inderdaad heel vroeg bij de hand wezen om eenig spoor van verwaar- looring of onreinheid in den tuin van Dean House te ontdekken. De beide oude tuiniers waren ook gewend »an de grootste stiptheid, en waar ooit een ziekelijk blad of een zaad knop aan hun oog ontsnapte werd die afgesneden door de groote schaar, waarmee mevrouw Standén steeds op haar ochtend-inspectie gewapend was; dagelijks volbracht zij haar taak, welk weêr ’t ook mocht zijn. Het geplaveide pad eindigde in een breed bordes met smalle steenen tre den. waarboven half glazen deuren, die in het voorhuis uitkwamen. tlame wil van advertentiën, to redenen adver- te plaataen in gbladen of Mjd- a dit, zonder dat x iets meer aden rechtetneekz, siykst doem door ons AdfartM^e- kt 31, Gouda, dat gaaf noodig heeft, <n advertenti* ha- meerdere bladen. worden gaarne «kt ii 11 OUDA aan een zijner getrouwen, en vijf minuten later verscheen er, ais door toover- macht, een gemakkelijke tuinstoel, zoo fraai als er maar een tuinstoel zijn kan, d>e aan 't boveneind der tafels werd geplaatst voor Sir Aubrey Per- riant’s gemak. Die stoel was onmld- dollijk van de pastorie gehaald1. Mijn heer Vanoourt had' zich voorgenomen d»t. ais Sir Aubrey van zijn welge zindheid jegens de school deed blij ken. hij van zijn kant alles zou doen om den baron genoegen te geven. Sir Aubrety zette zich tevreden in <l«n armptoel, en sloeg met welgeval- Ion gade hoe de hongerige kleinen wenden getrakteerd. SjHvia en de) andere dames liepen af en aan met opgesta pelde schotels, die döor de gulzige ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelyks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Intere. 82: Redactie Telef. 88. tig jaar het eigendom dier Standens wasi, lag ap ongeveer een halve mijl afstand van Hedingham, en de aan- hoorige landerijen lagen in een ande re gemeente, hoewel de Standens al tijd als burgers van Hedingham wer den beschouwd. Zij hadden hun eigen zitplaatsen in de kerk, zij teekenden in op alle werken van liefdadigheid, in één woord zij hoordten thuis te He- dingham. Het huis, dat onder Gporge I was gebouwd, was stevig en vierkant uit rooden steen opgetrokken en maakte een grootschen indruk. Tusschen dq roode steenen waren eenige gele aan gebracht en enkele steenen versierse len staken levendig af tegen de roode muren, maar toch was Dean House een rood huis, en van een der heu- vele« gezien, die zich aan beide kan ten daarvan verhieven waait d:t ge deelte van Engeland is niets anders dan berg en dal toekende het zich als een roode st;p af tegen den groe nen achtergrond. Het bezat drie rijen vensters ze ven op iedere rij in ’t midden drie ramen, en een vleugel aan iederen kant. Boven de hoogste rij was een fraaie kroonlijst met steenen consoles aangebracht, hetgeen aan het deftige, stevige gebouw een zeker aanzien gaf. en ook van den smaak van den wel- gestelden Dean getuigde, die het huis bouwde de drie ceders plantte die hun donkere takken over de uitge strekte vlakte uitspreidden én de gras zoden van die twee lange kronkelen de paden aanlegde. die op een met gras bedekten heuvel uitliepen, aan de vier hoeken waarvan obeliskvormi ge cypressen waren geplant, en waar op een sierlijke koepel was geplaatst. Dean House mocht zich niet beroe men op die aristocratische benaming De pogingen van Minister Briand om ©en nieuw kabinet te vormen loopen gevaar door dien ’t congres der radicaal-socialisten giste ren met een groote meerderheid een «notie van Ghautemps heeft aangenomen waarin verklaard wondt, dat de partij bereid is haar plichten tegenover de republiek te vervul len, onder een regeering, welke op de meer derheid steunt, doch iedere poging verwerpt om een politiek te steunen, waardoor onder het mem van een kabinet van nationale een dracht de minderheid aan de macht zou ko men. De party is besloten een democratische regeering te steunen welke de partijen der meerderheid wil vereenigen om mee te wer ken tot het ophouwen van de financiën. Het aannemen van deze motie heeft tot gevolg dat Herriot zal weigeren in een kabinet- Briand zitting te nemen. Aan Poincaré zal Briand nu de portefeuil le van financiën willen toevertrouwen. Maar de groote vraag is of Poincaré, na de 8 ministers die er sinds 1924 geweest zyn, de negende wil «Ön. Over het financieele beleid van Péret, den afgetreden minister van fianciën, zyn, en nog wel door rechtsehe bladen, inmiddels eenige tot dusver niet tegengesproken ont-! hullingen gedaan, die ernstige twijfel doen rijzen aan die soliditeit ervan. Algemeen heeft het verwondering gewekt dat de laat ste groote vervaltermyn van de niet-geeon- solideerde schuld zoo vlot, en slechts door middel van een voorschot van de Bank van Frankryk van 655 millioen francs, was vol-| ■èuuk Er wordt thans beweei•d dat Mteiftk tot steun van den frankenkoers 65 millioen dollars uit het bekende Morganfonds, dat voor ondersteuning van den franc bestemd is ,op de markt zijn .geworpen. De daarmede verkregen bedragen aan francs werden ech ter niet in reserve gehouden, om, na daling der buitenlandsche wisselkoersen, de duur verkochte dollars weer goedkooper terug te koopen, doch ze werden gebezigd ten einde te voldoen aan de eischen door bovenge noemden vervaltermyn gesteld, waarvoor per slot van rekening niet alleen de boven genoemde 655 millioen doch om en by 2% milliard noodig zyn geweest. Een andere onthuling omtrent Péret’s fi nancieele gestie vertelt dat deze het vroeger door Caillaux al eens geopperde denkbeeld van een „uniform banknotenplafond” (pla fond unique) ten uitvoer heeft willen bren gen. Volgens deze theorie moeten de bons op korten termyn der natioale verdediging en de schatkistbons niets anders zyn dan doodgewone bankbiljetten. Het bedrag aan bankbiljetten dat op het oogenblik wettelyk in Frankrijk circuleeren mag bedraagt 60 milliard. Tot aflossing der vlottende schuld zou nu aan de regeering moeten worden toe gestaan het uiterste maximum van de bank biljettencirculatie te verhoogen. Met het be drag aan bons der nationale verdediging en schatkistbons (circa 50 milliard) en de tale schoonheid te laten inpalmen. Men was dan ook algemeen van gevoeleq dat Edmund Standen regelrecht in z«jn verdierf liep, toen mien hem met Sylvia Carew had zien wandelen. En zie nu eens aan, Sir Aubrey Penriam, wien geheel Hedingham hulde bewees, ah iets dat hem rechtmatig toekwam want was Hedingham niet, met uit zondering van een paar bunders hier en daar, even goed Sir Aubrey 's eigen dom als de batisten zakdoek waarmee hij de| zomerlucht! parfumeerde schoen op t punt te zijn datzelfde ver derfelijke pad in te slaan. Meer dan eens had Sylvia zelve den blik van die zachte, vriendelijke oogen ontmoet. Het was een blik, die haar op de ge dachte deed komen, wat er wel kunnen gebeurd zijn als zij niet Ed mund Stamden, en deze haar niet had bemind. BINNENLAND. De Engelsche maatregelen tegen het Mond- en Klauwzeer. Een bespreking van deskundigen en belanghebbenden. Een afwachtende houding aannemen. Unuer leiding van den Minister van Binnenlandsciie Zaken en Landbouw, mr. Kan, vond gisteren te 's-Graven- nage een bespreking plaats van des kundigen en belanghebbenden inzake liet door Engeland uitgevaardigde ver bod van invoer van vleesdh. Ook de Minister van Arbeid, Handel en Nij verheid, de heer Slotemnker de Brui ne. woonde de bespreking bij. (Jitgenoodagd waren Het Kon. Ned. Landbouwöomitê, de (Jhr. Boeren- en Tuindersbond, de R.K. Ned. Boeren en Tuinderabond, de Ned'. Slagershond de Bond van Veehandelaren, de Bond van Ned-. Vleesdhexporteurs, de Ver van Baoonzouters, de R.K. Hanzebond van Slagerspatroons. de Algemeene Nederlandsche Zuivelbond en de Ned Vereeniging van Vleeschimpor teuts. Er heerschte algeheele overeenstem ming in de overtuiging, dat de Regee- ring al het mogelijke doet, om den maatregel der Engelsche Regeering op. geheven te krijgen, dat er voorshands geen aanleiding bestaat tot verbodsbe. palingen ten aanzien van den uitvoer van overzeesch bevroren vleesch, en dat het overigens in dit stadium aan gewezen is een afwachtende houding aan te nemen. Bij het ter sprake komen van de vraag, in hoeverre, zooals in sommige Engelsche persberichten naar voren is gekomen. Nederlandsche geslachte var kens tot de besmetting van vee in Engeland en als gevolg daarvan tot het invoerverbodl aanleiding zouden hebben gegeven, werd door dr. ten Bet is echter nog in het geheel niet zeker, dat met behulp daarvan een faillissement kan worden vermeden, aangetzaen de voornaamste schuldeischer. de Hypotheekbank Meiningen, die al leen 1 millioen te vorderen heeft, haar mieening daarover nog niet te kennen heeft gegeven. De burgemeester is sinds eenige maanden geschorst en er is een on derzoek tegen hem geopend, om uit te maken, of hij misbruik van zijn func tie heeft gemaakt. ENGELAND. Mr. Zimmerman door Chamberlain gehuldigd. In het Britsche Lagerhuis heeft de minister vani buitenlandsche zaken Chamberlain bij de beantwoording van een hem gestelde vraag van de gele genheid gebruik gemaakt on» van de waardeering der Britsche regeering te getuigen voor de zeer gewichtige dien sten welke mr. Zimmerman aan de zaak van het herstel van lüuropa na den oorlog heeft bewezen als Gommis- saris-generaal in Oostenrijk. Hulde aan Aaquith. Geen afkeuring voor Lloyd George. Op de jaarlijkscbe conferentie der nationale, liberale federatie te Weston Supernjare, welke gisteren plaats nad, is met algemeene stemmen eenemolig van vertrouwen in Bet leiderschap van lord Oxford! en Asqtiith aangenomen. De resolutie, na ingeschokt vertrou 'ven in lord Oxford te hebben te ken nen gegeven drukt de groote waar deering uit voor de diensten, welke hij door zijne onkreukbaarheid en- hoogstaand karakter aan het Britsche openbare leven heeft bewezen, en er kent met dankbaarfieidl zijne nimmer falende toewijding aan de beste be langen der natie. Zij geeft de hoop ta kennen, dat deze uitmuntende hoeda nigheden de partij nog vele jaren zul len blijven bezielen, welke, ondanks de jongste gescfiillen, ernstig verlangt, de samenwerking van alle liberalen te beliouden bij het volgen eener krach tige en opbouwende politiek van soci ale en industrieele hervorming. ITALIC. In den adelstand verheven. Do Paus heeft aan zijn broeder Fer- no Ratti, wiens dochter met een mar kies Perfichetti gaat trouwen, den er- fel-jken titel van graaf verleend. Als gravin Retti treedt de nicht van den heiligen vader dus in den echt. Sinds Leo XIII heeft geen Paus van dit recht ten bate van zijn familie gebruik gemaakt. Dit was overigens ook niet noodig, daar Leo en Benedictus van adel waren en Pius X er nooit aan schooljeugd in een ommezien werden geplunderd, geheele stapels tulband, ontelbare krentebroodjes, bergen ge smeerde boterhammen, verdwenen m een minimum' van tijd. Sylvia had het zeer druk. Nu eens bevond zij zicih aan ’t hoofd van een tafel en schonk thee, waarin ook dadelijk sui ker en melk werd1 gedaan want onder zulk een aantal kon moeilijk op ieders bijzonderen smaak gelet worden uit een reusachtigen witten trek pot dan weder onder aan eene an dero tafel, om' een nieuwen tulband aan te snijden. Er was van alles in overvloed, maar nog scheen er met genoeg te zijn. Sir Aubrey zag dit alles met onver holen beiangsteiling’ aan. maar én«e- len onder de vrouweHijke kennissen van den predikant, die dén tijd had den hem wat nauwkeuriger gade te slaan, melkten op dat zijn blik Sylvia Carew scheen te volgen, waarheen zij tfch ook wendde. Als zij voor een paar minuten uit het gericht verdween werd' rijn gelaat onverschillig, i helderde dadelijk weer op bij verschijning. En dit was genoeg hem bij de Hedinghamsché dames in ongenade te doen vallen, die hem een bespottelijk oud mannetje noemden. Zij hadden geen hoogen dunk van iemand die Sfylvia Carew bewonderde, en ’t verried een lagen trap van ont- wikkeling, om rich door riïlk een bru- öunue, aio bij zijn bezoek aan inge land in de gelegehheid was, de dee- len der. besmette varkens te zien, ver klaard. dat Nederlandsche varkens niet de smetstof kunnen hebben overge- bracht. t t Ook bij de uil Engeland, aan boord van het s.s. Schokland teruggezonden Nederlapdsche varkens, werden in bij zijn van den Eugelschen Veterinairen Inspecteur Peacey door de Nederland sche deskundigen geen verschijnselfMi van mond- en klauwzeer geconstateerd Noodkreet van een Burgemeester. De heer K. Blainkestijn, burgemees ter-secretaris van Vlieland, schrijft in het Volk Sedert eenige maanden hebben wij het genoegen gehad geen salarissen ta mogen ontvangen voor verrichten ar beid in den gemeentedienst. In Nov. en December 1.1. kon nog iets worden uitbetaald, maar na dien tijd, tot op heden, hebben wij op krediet geleefd en in geen geval kunnen voldoen aap onze maatschappelijke plichten, waar onder ook behoort de voldoening van de belastingen, als anderzins. Bereids heeft een commissie een on derhoud gehad' met Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Za ken en Landbouw, die hulp in uitzicht saf I i 1 I Aangezien echter de nood hoog is en redding beslat urgent is te ach ten, heb ik de eer u beleefd te ver zoeken door middel van uw geëerd dagblad te doen kenbaar maken door welke practisohe middelen de gemeen te. door den Staat in het leven geroe pen, ‘Ie uitbetaling der jaarwedden kan geschieden ,en een regelmatige voldoening daarvan voor het vervolg in uitzicht kan worden gesteld. Dat de gemeente nog andere schul den heeft te voldoen is overbekend, doch ..De arbeiders is rijn loon waard.” De heer Ter Meulen controleur der Hongaarsche Financiën. Volgens de Tel., is de heer ter Heu len, van de Amsterdamsche firma Ho pe en Co., door den Volkenbond tot controleur der Hongaarsche financiën benoemd'. Nederlandoche Roode Kruis. Het Roode Kruis gast van den A. N. W. B. Na afloop van de jaarlijksche alge- rneene vergadering van de Nederland sche Vereeniging Het Roode Kruis, die gisteren te Hengelo gehouden is, hebben de deelnemers aan deze ver gadering, onder wien Prins Hendrik, in particuliere auto’s een tocht door Twente gemaakt. Over Delden. Bome, Waerselo werd naar Ootmarsurn gereden, waar een fiOWHE (01 RAM. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (beboorende tot den bezorgfcring) 1—5 regels 1.30, élke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 by slag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen by contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend nakr plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1