Heeren-en lonqenskleedinq Katoenen Kinderpakjes Vanafheden Garantie Lijnkamp's Mipapjn VERBOUWINGS-UITVERKOOP Ongelooflijk Lage Prijzen Agent-Bode Zaak te koop i-WéMÜi ii Laatste Berichten P. DB BOER Jr. Miseivisclii Zdtiirtju Patlssarle Modarns Beurs van Amsterdam. Colbert Cost.uüms,— Whipcord CoStuums Blaunie Gto'stuums Reeenj>ss;ent.. Pantalons. J o n e>n s p a'k'jés 4190 2t* 3?* Jongeh. Gostuumis j$ 75 6» 9.» %Q Groote Sorteering IS li Hedenmiddag HEROPENING Alle Nouveauté's vam dit Seizoen bezoek werd' gebracht aan den Kuiper- berg, vanwaar men tot ver in den om trek de prachtigste vergezichten, kan genieten van het fraaie landschap. Een der fraaiste piunten van dezen berg is in het bezat van den A.N W.B. Toeristenbond voor Nederland, die hier een steenen piateaÉppet oriëteértafel heeft doen opriditeALtiet geteischap, uit ruim 100 personetf'bestaahde," heeft ee<n bezoek aan dit plateau gebracht, waar vanwege den A.N.W.B. thee werd aangeboden. Nadat het geselschap ont vangen was door den 2d<en voorzitter, den heer G, A. Pos, werd het door den voorzitter, den heer Edo Bergs- ma, burgemeester van Enschedé, wel kom geheet en, waarvoor Prins Hen drik, in zijn hoedanigheid! van voor zitter van het Nederl. Roode Kruis, dankte. Na de thee wb^l de tocht via Olden- zaal voortgezet naar Enschedé. Nederl. Aannemersbond. Afschaffing der borgstelling. Het voorstel van het Hoofdbestuur aangenomen. In «ie gisteren ie z^tmivoon voort gezette vergadering van de «ed. Aan- 'uenuferobouu werd) medegedeeld, dat in het hoofdbestuur alsnog benoemd was de heer W. A. van zuilen, te Gro ningen, <ne met den heer J. l'h. Koe- ser in herstemming was geweest. Onder luid apptaus werd de heet Gt Elfferich, te Uveirschie, tot secreta ris benoemd, die daardoor als tweede ooi De haSfêfegi J. de Haan, Jr., te Aqi- sterdam, werd tot penningmeester her benoemd. Aan dei orde kwam daarna het voor stel van het hoofdbestuur tot het ne men van een bindend bepiuit omtrent afschaffing der borgstelling. Tijdiens de behandeling van dit voor stel kwam de burgemeester van Am sterdam, do heer W. De Vlugt, de zaal binnen. Hij werd met applaus be groet. De voorzatter heette hem van harte welkom1. De voorzitter gaf daarna een uitvoe rige uiteenzetting van hetgeen aan het indienen van genoemd voorstel was voorafgegaan Het hoofdbestuur dat vol ledige samenwerking heeft verkregen met den Ned. R.-K. Bond van Bouw- pafroons, hoopt, dat door aanneming vai) dit voorstel een sedtert langen tijd algemeen gekoesterde wensch zal wor den vervuld'. De afdeeding Gouda ontried om het voorstel aan te nemen en diende eep mot:e in om de afschaffing der borg stelling te laiten ingaan op t Januari 1927 en geldig te verklaren voor allo bestekken. Deae afdieeling wil, dat net verdwijnen der borgstelling ook wor de uitgebreid) tot de weaken voor de overheid Den Haag diende een amendement) in, om ten behoeve, van de afsïhaffing een meer algemeene samenwerking te verkrijgen en op de eerstvolgende jaar vergadering een voorstel te doen be treffende den datum waarop dit besluit in werking zal treden. Rotterdam en Amsterdam ondersteu nen het voorstel van het hoofdbestuur De voorzitter beantwoordde de spre kers het hoofdbestuur handhaaft zijn voorstel. Het volgende jaar zal net hoofdbestuur komen met voorstellen ten opzichte van de overheid. Na nog een uitvoertge bespreking werd het voorstel van het hoofdbe stuur aangenomen met 27 stemmen le gen. Als plaats voor de vergadering van 1927 werd definitief het Gooi (de af- deelingen Hilversum. Bussum en La ren—B laricum) aangewezen. Voor 1928 moedigde die afdeeling Dordrecht den Boud uit in verband met het 25-jarig feest der afdeeling. Nog was ingekomen een voorstel van de afdeeling Amsterdam om stap pen te dogtj, ten eind© in samenwer king met andere belanghebbende or ganisaties te komen tot een uniforme redactie der arbitrage-clausule in de bestekken. Na korte toelichting door Amster dam werd dit voorstel bij acclamatie aangenomen. Do voorzitter sloot daarna' de ver gadering, met grooten dank aan Haar lem, nadat hem door den secretaris dank gebracht was voor zijn leiding. «BMENGDE BERICHTEN. Overreden en gedood. [Droevig ongeval nabij Schiedam. Gisteravond omstreeks kwart voor negen reed' in Rotterdam» een autobus van de firma M. op den Rotterdam- schen dijk in die richting van Schie dam. Achter de bus reed de 15-jarige W. J. H. S. uit 9cihiedam op ongeveer een halven meter afstand op zijn Fiets. Bij nadering van de bebouwde kom verminderd© de chauffeur zijn snel heide De jongen bemerkte dit blijk- boor niet en reed met zijn voorwiel tegen dien aehteTkaat van dejjus op, met het gevolg, dat hij zijn, evenwicht verloor en o*p de trambaan viel. Up hetzelfde oogenblik) passeerde een tramwagen van lijn 8, iwedke den knaap overreed. Deze werd onmiddel lijk gedood. Noch dien bestuurder van de bus, noch dien van de tram treft schuld. Het lijk is door de politie naar de Algemeen© Begraafplaajts te Schie dam overgebracht. Ernstig auto-ongeluk in DuituchUnd. Mevrouw van Heek overleden. U't Nassau Dillenburg in Duitsek- land is in Enpchedé bericht ontvangen aldius wordt aan het persbureau V. D. gemeld, dat de echtgenoofe van den heer W. H. van Heek, groot-industri eel te Enschedé, bij een ernstig auio- ongeiuk gedood is. Op dén tocht, waar het ongeluk ge beurde, beatuuTde de heer Van Heek zelf den auto. Uitwijkende voor een wielrijder, reed de wagen tegen een boom' op. Mevrouw Van Heek word zwaar gewond opgenomen en is helaas spoedig overleden. Paul C. Kaiaer. t Te Mariönbad is op 57-jarigen leef tijd overleden de heer Paul Kat ser, vroeger een dier bekende werkge vers in het bakkersbedrijf in den Haag De heer Kaiser Is destijds zeer op den voorgrond getreden, ook bij het organiseer en van bakkerij-tentoonstel lingen. Geruiimen tijd) geleden trok hij z.ch uit het zakenleven terug en gingen zijn winkels over naar een apdere fir ma. Hij woandé eerst te Amsterdam en later in Den Haag. De overledéne was ridder in de orde van Oranje-Naseau. RADIONIEUWS. Programma van heden. 6.30 Hilversum: Fransche les voor be ginners door den heer Ch. Miche. 6.50 Hamburg: Vrooiyk uur van den ra- diopropagandadienst Parijs Eiffel boren (2650 M.): Le journal parle. 7.20 Daventry: Tijdsein van Big Ben. Weer- en nieuwsbericht. Filmpraatje. 7.46 Hilversum: Persberichten. Daven try: Muziek van Scriabin. 8 u. Daventr Actueele causerie. 8.10 Hilversum: Aansluiting van het Kurhaus te Scheveningen. Beethoven-avond. In de pauze: Lezing van den heer Sohiir- mann over ,,De Nederl. Middenstand". 8.20 Londen (366 M.) en Daventry: Al- bert Sandler en het Grand Hotel Eastbour ne orkest. Oslo (382 M.): Concert. Praag (368 M.): Koorzang. Bern (435 M.): Popu laire avond. Boedapest (560 M.): Slzekler- anecdoten. Toufouse (430 M.): Concert. 8.50 Berlijn (604 M.) en Königswuster- hausen (1300 M.): Gemengd programma. Boedapest: Pianorecital. Bern: Orkestmu ziek. Radio-Paris: Concert. Munchen (4875 M.): Concert. 9.20 Londen en Daventry: Sonate van Beethoven in A dur voor cello. Oslo: „Een toer door Noorwegen", voordracht. Parijs Ecole Sup. (468 M.): Gala-soirée. 9.80 Eiffeltoren: Concert. Rome (425 M.): Avond van lichte muziek. 9.50 Oslo: Zang. Londen en Daventry; Weer- en nieuwsbericht. „Life In the sea at midsummer". 10 u. Hilversum: Persberichten 10.20 Londen en Daventry: Variété. 11.20 Daventry: Dansmuziek. De ontwikkeling der Radio-Techniek. Bestaat er kans op ingrijpende veranderingen 7 Er zijn nog altijd aspirant-radioluiste raars, die van den aankoop van een ontvang toestel worden teruggehouden door de mee ning, dat binnen afzienbaren tijd in de ra diotechniek een zoodanige omwenteling zal plaats vinden, dat de bestaande toestellen en onderdeelen eensklaps waardeloos zou den zy'n. Het valt natuurlijk niet te ontkennen, dat een verbetering der techniek tot het rijk der mogelijkheden behoort, maar deze verbete ring zou zich toch beperken tot een Vervan ging of verbetering van enkele onderdeelen. Zooals de stand van zaken thans js, kunnen w(j gerust aannemen, dat een algeheele om wenteling, waardoor de bestaande toestellen onbruikbaar worden, niet zal plaats vinden. Wanneer b.v. de tegenwoordige ontvang- lampen verbeterd zouden worden ,dan zal het voor iederen luisteraar mogelijk zijn van de nieuwste vordering der techniek by zy'n ontvangst profyt te trekken. De vorderingen, die de draadlooze na de toepassing van de radiolamp gemaakt heeft, z$n dan ook langs wegen van geleidelijk heid gegaan. Alle verbeteringen, die de ra diotechniek uitvond, waren meestal met ge ringe veranderingen op ieder apparaat toe te passen, zoodat wij veilig aan kunnen ne men, dat ook in de komende jaren het prin cipe der ontvangtoestellen ongewijzigd zal bly'ven. RECHTZAKEN. De malversaties bij de rijksgebouwendienst. De Haagsche Rechtbanw heeft gisteren uitspraak gedaan in de drie processen tus- schen J. R. Vos en Zn., te Delft, en den Staat. Deze processen staan in verband met de gepleegde malversaties bij den Rijksge bouwendienst te Leiden. In de eerste zaak werd in conventie aan eischer (Vos) zijn vordering ontzegd, terwijl in reconventie Vos werd veroordeeld aan den Staat te be talen 26.959.03 met 5 rente. In de tweede zaak werd in reconventie aan den Staat zijn vordering ontzegd, terwijl in conventie aan Vos de vordering werd toe gewezen tot een bedrag van 91.707 met 5 rente. In de laatste zaak werd in conventie aan eischer (Vos) getuigenbewys opgelegd op Dinsdag 2 Nov. des voormiddags te 10 uur ten overstaan van mr. Tonckens. Bewezen moet dan worden, of de geldleening van Vos aan den rijksbouwmeester Vrijman heeft gestrekt ten bate van. den Staat. Mededeeling. Zq, die zich met ingang van heden ate nieuwe abonné op de GOUDSCHE COURANT doen inschrijven voor minstens dén kwartaal, ontvangen de tot 1 Juli as. verschijnende nummers GRATIS. STADSNIEUWS. GOUDA, 18 Juni. Verplaatsing not aria. Onze oud-itadgenoot de heer G. D. Bos wijk thans notaris te Sexbierum is benoemd tot notaris te Assen met standplaats Roden. Cand.-exaanea Wis- en Natuurkunde. Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht slaag de heden voor het Candidaatsexamen Wis- en Natuurkunde J. (plant- en dierkunde met geologie) onze stadgenoot, de heer M. J. J. Peeters. Schoolreis naar Arnhem. De hoogste twee klassen van school no. 8, (hoofd de heer H. van der Jagt) aan de Prins Hendrikstraat maakten gisteren een reisje naar Arnhem en de oostelijke omstre ken. Van deze laatste werden twee beziens waardige plekjes bezocht: Burgers Dieren park en het Nederlandsch Openlucht-Muse um. slechts eenige minuten van elkaar ge legen en uit Arnhem per electrisohe tram te bereiken. Dat de kinderen zich vooral in het Dierenpark uitstekend amuseerden, laat zich begrijpen. Ofschoon er in Burgers Dieren park niet zooveel dieren zijn, als in een ge wone diergaarde, viel er heel wat te zien: mlandsch en uitheemsch gevogelte, leeuwen, beren, panters, wolven, vossen enapen. En dat alles is te zien te midden van een mooi stukje natuur. Met belangstelling werd ook het Openlucht Museum bezichtigd: de verschillende woningtypen uit vroeger tijd, en o.a. de daar geplaatste molens, die mis schien ook eenmaal, voor een later geslacht, tot de min of meer zeldzame herinneringen aan een vroegeren tijd zullen behooren. Het reisgezelschap maakte na het bezichtigen van de genoemde inrichtingen per tram een uistapje naar De Steeg met de Middachter Allée en het kasteel met omliggend park, waardoor een wandeling gemaakt werd. De reis werd begunstgd door uitstekend weer, dat wel iets zonniger had kunnen zijn, mis schien, maarde regen bleef uit tot, Arnhem weer bereikt was en het laatste stuk van den tocht, de tenigreia naar Gout da, ging beginnen. De vraag of de kinderen^ genoegen gehad hebben is wel overbodig. Het verbouwen van een drietal winkelhuizen in Rotterdam. Aan den heer J. H. de Wilde, aannemer alhier, is voor 91.800 opgedragen het ver bouwen der winkelhuizen nummers 6, 7 en 9 aan de Korte Hoogstraat te Rotterdam. Het 40-jarig bestaan van de Goudsche Zwemclub. Het bestuur van de Goudsche Zwemclub hef ft aftn leden en èmateurs doen toekomen een programma voor de op 26 en 27 Juni a.s. te houden internAtidnale wedstrijden en feesten ter gelegenheid van het 40-jarig be staan van de Club. W(j ontieenen aai) dit programma het vol gende: Op Zaterdag 26 Juni zullen de inter nationale wedstrijden in snelzwemmen en waterpolo i.d. Singelgrachten worden gehou den. De wedstrijderf zullen te 2 uur aanvan gen. De toegang tot deze wedstrijden is aan de Nieuwe Veemarkt, de v.m. Kazernepoort. Des avonds te half negen heeft in de Soc- „Ons Genoegen" 'n receptie plaats, gevolgd door een feestavond, tevens zullen direct na de receptie de prijzen worden uitgereikt. Zondagmiddag te half twee vangen de In- ternation. wedstrijden in zwemmen, schoon- springen en duiken aan, gevolgd door de be slissingswedstrijden in het waterpolo-tour- nooi. De winnaars op 3 banen komen in aanmerking voor Nederlandsche kampioen schappen. iDe prijsuitreiking van deze wedstrijden geschiedt direct na afloop in de Zweminrich ting. 's Avonds te 7 uur is er een gemeenschap pelijk diner in Hotel de Zalm. Volksbond tegen Drankmisbruik afd. Gouda. De Volksbond tegen Drankmisbruik afd. Gouda houdt een algemeene vergadering op Maandag 21 Juni deg avonds te 9 uur in de bovenzaal van de Sociëteit de Réunie. De agenda vermeldt o.m. Rekening en verantwoording van den Penningmeester, bestuursverkiezing, behandeling van de be schrijvingsbrief, benoeming van een of meer afgevaardigden naar de te Hilversum te houden alg. vergadering. De Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nyverheidskunst (V.A.N.K.) in Gouda en Schoonhoven. Dinsdag den 15en Juni heeft de Neder landsche Vereeniging voor ambachts- en nijverheidskunst (V.A.N.K.) een bezoek gebracht aan de Plateelbakkerij Zuid-Hol land te Gouda en aan de Vakschool voor Goud- en Zilversmeden te Schoonhoven. Des morgens tusschen negen uur en half tien kwamen de leden met hunne introducés, uit verschillende plaatsen te Gouda aan en wer den daar verwelkomd door den heer Muller, ceramist, aan de Plateelbakkerij verbon den. Deze geleidde de deelnemers aan de ex cursie (de belangstelling in deze tocht bleek zeer groot te zjjn, meer dan zestig personen telde het gezelschap) naar de fabriek, waar de directeuren de heeren W. A. en B. Hoyng het bestuur der vereeniging ontvingen en de bezoekers uitnoodigen zich in groepen te verdeel en voor een bezichtiging van het be drijf in volle werking. Elke groep deed den - ommegang door de lange reeks van werk plaatsen, magazijnen en monsterkamers en genoot daarbij de leerzame toelichting van een voortreffelijk gids; de heeren professor Van Ejjk, H Hoyng, Enneking, Muller en Boot n.l. hadden zich bereid verklaard de gasten langs alle stadieën en onderdeden van den omvangrijken arbeid te voeren, van de opslagplaatsen der grondstoffen *f tot het product in de toonkamera toe. Het is overbodig te zeggen dat het groote bedrijf de belangstelling der kunetny veren sterk gaande maakte; men zag de schijven draai en, het vullen en openen der vormen, de techniek van het maken en ombrengen van glazuur; de beschildering, met het verras send verschil tusschen de kleuren voor- en na den invloed van het vuur; mm kreeg een blik in den oven, waar de wagen3 met aar dewerk hun on-onderbroken tocht doorheen maken en stond stil by het subtiele werk mn den pyrometer, die als ware hy een le vend wezentje, geduldig en nauwgezet van oogenblik tot oogervblik de temperaturen no teert Hoé de stukvormen tot stand komen werd aan de voorbeelden duidelijk gemaakt; in de toonkamers vond men in afzonderlijke afdeeling het werk van onze moderne kun stenaars De Lonm, Gidding, Van der Hoef, Muller, welke laatste ons o.a. zijn nieuwe cristallisés toonde. Na de bezichtiging ver- eenigde men zich aan een lunch, door de di rectie aangeboden en waaraan ook mevrouw W. A. Hoyng deelnam. De voorzitter der V.A.N.K. vond hier gelegenheid de directie dank te zeggen voor de buitengewoon gast vrije ontvangst en de groote zorgen waar mee de bezichtiging was voorbereid en ge leid, zoodat zij voor de kunstenaars een zeld zaam belangwekkende morgen was gewor den. Hy sprak de waardeering der vereeni ging uit voor de stappen door de directie ge daan in de richting der gezonde vereeniging van kunst en industrie, een belang waarop hoe langer hoe meer de aandacht valt, zoo wel in het buitenland als hier, en dat in zoo nauw velband staat met de geestelijke ont wikkeling van de breede lagen der samenle ving; hy dronk op de voortgaande verhef fing van het gebruiksvoorwerp, mede door den arbeid van de Plateelbakkerij Gouda. De heer H. Hoyng antwoordde en deed uit komen, dat de directie van een bedrijf als dit een, hoewel in onze gegeven levens-om standigheden moeilijke, niet minder achoone opgave kan vinden in het scheppen van de mogelijkheid, dat de bedoelingen der kun stenaars, door het industrieel product, meer en meer hun weg vinden tot alle deelen der samenleving; een opgave die de directie der Plateelbakkerij met warmte aanvaardde en, voor zoover de economische voorwaarden, waaronder een industrie arbeidt dat moge lijk maken, in stijgende mate hoopte te ver vullen. Deze woorden werden met luiden bij val begroet. De heer Jac. van den Bosch, de bekende meubel-architect, de dagen herden kende toen hy voorzitter was der V.A.N.K. wijdde eenige hareiyke woorden aan het be stuur en de mooie eaicursie, terwijl de heer Van Lerven uit Arnhem in een toespraak zijn bewondering uitte voor wat hy in de Plateelbakkerij verwezeniykt zag ten op zichte van zakelijke bedrijfsleiding en ver koopsorganisatie; spreker wekte de kunste naars op hun aandacht ook te schenken aan deze zijde van de industrieele kunstnijver heid. Als een aardige en door allen zeer ge apprecieerde verrassing, bood de directie elk der gasten een klein souvenir in aardewerk aan, waarop de datum van den excursie-dag staat venmeid. Toen voor het scheiden de voorzitter der vereeniging de leden uitnoo- digde uiting te geven aan hun erkenteiyk- heid voor wat zy hadden gezien, voor de grul- le wy'ze waarop zy waren ontvangen, en aan hunne bewondering voor wat hier door we tenschap en zaakkundige leiding, organisa torisch inzicht en werkkracht is tot stand gebracht, een arbeid die door de ontwik keling van het aesthetisch leven van onzen tyd, meer en meer ook de illusies der kun stenaars zal helpen verwerkelyken, ga ven allen hun instemming te kennen in een daverend en lang aangehouden applaus. Hierop nam men afscheid en begaf zich het gezelschap naar den trein. In de Vakschool voor Goud- en zilversmeden te Schoonhoven werd het ontvangen door den heer Ellens, den directeur. Deze gaf een korte inleiding, waarin hy op den voorgrond stelde dat het onderwys van deze school beoogde goede vaklieden te kweeken, die de maatschappij konden ingaan met kennis van materiaal en techniek en later, door hun inzicht en vak kennis kunnen medehelpen de intenties der kunstenaars, door uitvoering van hunne ont werpen, te verwezenlyken. Daarna ge schiedde ook hier de bezichtiging van de school groepsgewijze. Ons weid het for- ceeren, het gieten, het verzilveren getoond; de heer Ellens zelf demonstreerde de tech niek van het emailleeren en gaf velerlei toe lichting by het werk dat door leerlingen der school was gemaakt; en voor deze gelegen heid geëxposeerd; in de klassen zagen wij de jeugdige vakbeoefenaars een ornament uitzagen, of aan den haard met de smelt kroes bezig; ook de afdeeling horiogemake- ry werd bezocht. Intusschen bood mevrouw Ellens den gasten een thee aan, waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt door allen die tusschen twee demonstraties in een oogenblik konden vinden tot wat uitrusten en gesprek; want het was een dag vol ia- drukken; immers ook in de vakschool had men zich alle moeite getroost het mogelijk te maken dat ieder bezoeker alle onderdee len van het onderwys in werking zou kun nen zien, wat by een gezelschap van circa zestig personen overleg kost en de geduldi ge bereidwilligheid een getoonde proef eeni ge malen te heriialen. De voorzitter gaf dan ook uiting a. d. erkenteiykheid der vereeni ging voor deze ontvangst, de wyze waarop de directeur zy'n bezoekers een uur van zoo leerzaam samenzijn had weten te bereiden. Hy' gewaagde van den prettigen indruk die de school op de vereeniging had gemaakt; hy' wenschte den heer Ellens een voort gaand en steeds stijgend succes met zijn mooien en nuttigen arbeid, zyn voortreffe lijke leiding, die de verheffing van het Ne derlandsche kunstambacht zoo zeer ten goe de moest komen en waarvan de vracht hier reeds in zoo menig met vaardigheid én ge- oefenden smaak voortgebracht werkstukje te zien lag. De heer Ellens, den tyd heiden- kende, toen hy zelf voorzitter was van de VA.N.K. sprak *yn Vreugde uit over wat door de vereeniging sfedert was bereikt en den wensch dat deze arbeid nog vele vruch ten moge afwerpen ten bate van de Neder landsche kunstnijverheid. Met een: „dat de V.A.N.K. moge bloeien!" besloot de direc teur zijn afscheidswoord. Hierop verliet hjj het gezelschap naar den steiger vfcn de boot die hen allen naar Rot terdam »ou brengen. En aan dek in den fris- schen wind, terwyi alle handen den heer El lens toewuifden en Schoonhoveng Veerpoort en Kerktoren gingen verdwijnen uit het ge zicht, was ieder vol bevrediging over den geslaagden dag en vol lof over de ontvangst en het geziene te Gouda en Schoonhoven. De Pioenenten toonstelling in De Pioenententoonstelling te Boakoop die zich in groote belangstelling mag verheu gen, heeft gisteren bezoek gehad van H. M. de Koningin Moeder die haar bewondering uitsprak voor de schitterende bloemen pracht, en byzonder belangstelde in de Ja- pansche enkeBbloemige pioenen. De Tentoon stellingscommissie heeft, zoo vernemen wij, hedenmorgen H. M. de Koningin-Moeder ten paleize Soestdyk verrast met een vaas, ge vuld met deze Japansche erikelbloemigé pi oenen, welke attentie door H. M. zeer op pry s werd gesteld. Wy vestigen er nog even de aandacht op dat de tentoonstelling wegens de uitsteken de hoedanigheid van de bloemen nog tot en met morgen geopend blyft. Wie deze bij zondere bloemenpracht dus nog niet bezocht heeft kan er morgen nog van profiteeren. Temperatuur van het water! De temperatuur van het water in de Ste delijke Zweminrichting was hedenmiddag 2 uur 64, de lucht 66. Heropend. 'De heer T. van Vlaai-dongen heeft heden middag zyn sedert 16 jaren bestaande zaak in Kruidenierswaren enz enz. aan de Kar- nemelksloot no. 93 heropend. ■Die winkel die steeds op zeer beschei den voet was ingericht is geheel gemoder niseerd, en door groote verbetering die de heer van Vlaardingen zyn winkelzaak beeft doen geven, voldoet deze thans a. d. streng ste eischen die men aan een goed ingerichte winkel moet stelleji. De uitvoering van de verbouwing geschiedde door den heer T. Perdyk voor het timmerwerk, de heeren v. d. Spelt en den Hertog voor het metsel werk, de heer Turion zorgde voor de electri sohe verlichting, terwyi de heer G. Perdjjk het schilderwerk op zich nam. In zeer kor ten tyd hebben deze allen voor de algeheele verandering van het winkelhuis zorg gedra gen. In de winkel die thans geheel modern is ingericht, liet de heer van Vlaardingen een electriache koffiemolen plaatsen, terwijl voor de verschillende vleeschwaren. een tfof- vrye etalagekast is aangebracht. De mooie nieuwe winkel ie een aanwinst voor dit stadsdeel, in het bijzonder voor de Karne- meLkaloot. Agenda. 20 Juni Boottocht voor de leden ran de Roei- en Zeilveieeniging naar de Zeilwed strijden van de „Maas" met de „Uasel I". De boot vertrekt te half 9 van de Veer- 8 tal. 21 Juni 9 uur Soc. de Réunie. Alg. Verg. afd. Gouda van den Volksbond tegen Drankmisbruik. UIT DEN OMTREK. BODEGRAVEN. Aan de Universiteit te Utrecht is geslaagd voor het Cand. examen geneeskunde de heer W. van der Giesen, alhier. GOUDERAK. Ds. A. F. D. Top te Vaaseen heeft be dankt voor het beroep by de Ned. Herv. Ge meente. HAASTRECHT. Burgerlijke Stand. GEBKBN: Anna Maria, d. v. A. (fioo en A. F. Hendriks te Amsterdam. Geertrui- da, d. v. L. E. Smilde en J. M. Breukelaar. Jan, z. v. J. Groen en H. Blotenburg. OVERLEDEN: Gornelia van, den Hoek, 24 j. Elisabeth Knoers, 77 j. STOLWIJK. Gemeenteraad. De Raad dezer gemeente kwam* gister middag byeen. Tegenwoordig waren met den Voorzitter Baron van Hemert tot Dingahof, alle leden, uitgezonderd de heer Dekker. De Secretaris las de notulen voor, die on veranderd werden goedgekeurd. Ingekomen waren: Een sohryven van Ged. Staten dat af- en overschrijvingen zyn goedgekeurd. Een schrijven van de Gezondheidscommis sie. Goedkeuring Begrooting voor 1926. Van den Minister van Arbeid de mede deeling dat voor de Gemeentelyke Woning bouw beschikbaar is gesteld 756.72. Voorts een schrijven van den heer Anker dat hy zyn benoeming tot lid van de Com missie van Toezicht op het L. O. aanneemt. Een schrijven van enkele inwoners over het G. E. B. en een adres van de beambten van het G. E. B. naar aanleiding van dit schrijven. Voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven van de Gezondhddscommi#- aie, waarin B. en W. attent wordt gemaakt op noodzakelyke herstellingen die in ver schillende huizen moeten worden aanga- bracht. Wijziging begrooting 1924 werd goedge keurd. Ingekomen was de rekening van het Bur- gerlyk Armbestuur sluitende met een saldo van 443.09% m de begrooting met aco eindcijfer van 529.459.—. Het gemeenteverslag voor 1925 ww* goedgekeurd. Ingekomen was de balans van het G. E. B. met een schrijven van den boek- Hoezeer het verlangen om hier een ver pleegster werkzaam te zien, algemeen ge deeld wordt, kon blijken uit 't feit, dat de handteekemngen der zestig leden van het Groen© Kruis, die met betrekking tot deze zaak een by zonde re ledenvergadering heb ben aangevraagd, in minder dan vier uur konden verzameld worden. Slechts één der aangesprokenen weigerde; alle anderen zet ten met enthousiasme hun naam. Het Be stuur zal hieruit ongetwyfeld moed putten om mede te werken opdat het nuttige werk der Vereeniging uitgebreid worde tot het verleepen van deskundige verpleging der leden. *- WOERDEN. Te Rotterdam zyn geslaagd voor het exa men akt© L. O. de dames M. J. Blom, M. M. Boddeke, M. M. de Roos en C. A. Com mandeur, allen alhier. SPORT EN WEDSTRIJDEN. ZWEMMEN. Onderlinge Dames Zwemclub. Op verzoek van d© Wiener Amateur Sportverein zullen raej. Baron en mej. Branm Zaterdag ea "Zondag deelnemen aan de internationale zwemwedstrijden te W eeneti. Volgens „Der Scfiwimmer i§ mej. Baron, op het oogenblik de beste Eu- ropeesche zwemster, op den voet ge voigd dDor mej. Brawn. MARKTBERICHTEN. Gemeentelijke Vischmarkt Openbare viscbafslag op Vrydag 18 Juni te uur v.m. Aangevoerd 2 manden versdhe schol en 1 mand verse he kabeljauw. Ver deeld in 50 partytjes van 10—15 stuks schol en 23 partytjes van 24 stuks kabeljauw. De pryzen varieerden van 0.20—0.75 voor schol en van 020—0.70 voor kabeljauw. DRAADLOOZE DIENST. Briand niet geolaagd. PARIJS, 18 Juni. Briand zal zich om half naar het Elysie hegeven om president Doonmerguei mede te deelen, dat hij niet is geslaiagd in de vorming van een kabinet. De wetsontwerpen inzake de mijnindustrie LONDEN, 18 Juni. De regeering zal Maandag de wetsontwerpen inzake de irajninduelrie, door Baldwin reeds aan gekondigd, indienen. LONDEN. 18 Juni. Volgens de Daily Telegra/pti zuilen tussdhen vertegen woordigers vain Londien, Per ijs, Madrid Rome en W asihington bespreking en wonden geopteiidi over de herziening vatt het Tanger-statuut. r - Spoorwegongeluk. Achttien personen zyn volgens een be richt uit Pittsburg gedood by een treinbot sing op den Pensylvania-spoorweg by Bla resville. Negen ïyken zyn tot nu toe gevonden. De Cultuur My. de Vorstenland eg." AMSTERDAM, 18 Juni. De ja'Órlijk- actie gewone algemeen© vergadering ADVERTENTIEN. By een sedert jaren gevestigde Levens verzekering My. bestaat te GOUDA ge legenheid tot plaatsing van een solied en yverig persoon, met vele relaties, als die een reeds bestaand agentschap, hetwelk nog voor flinke uitbreiding vatbaar is, kan overnemen. Borgstorting ad 200.ver- ei scht. BT. onder No. 1537 bur. Goudsche Courant Markt 31. 17 op het platte land in KRUIDENIERSWA REN en GAiLAiNTERIEëN omzet 400.— per week. Koopsom 13.000.waaronder begrepen is, zaak, inventaris, winkel en groot woonhuis. Deze zaak is geschikt voor buitenmenschen die goed met boeren kun nen omgaan. Voorkeur Geref. G. Brieven onder No. 1538 Bur. Goudsche Courant, Markt 31. Art* 1646 10 AFWEZIfi wan 18 JUBI t.m. 7 JULI. éi|.ll)ki vtri.h (ook Zooéop) I coot por «tuk C0C0STUR0NS II ooit por ooo (mot Ckoooloéo) 22 ooit por ooo ZIET IN ONZE ETALAGE Oozo LUXE BANKETSOORTEN 20, 20 oo 10 ooot por ooo A. SAMUEL WIJDSTRAAT 7 - Telef. 267 van d* Cultuur Mij. der Vorstenian is heden gehouden De pree. van den Raad' van Com- mds&arissen, de heer S. P. van Eeghen deelde mede dat ter vetrgadering aan- werig ware» 7 aandeelhouders verte genwoordigende 72 aaüdeelen en reoht- gevende op 42 stemmen. Hot verslag van de directie over het jaar 1925 werd voor kennisgeving aan genomen. De balans, winst- en ver liesrekening goedgekeurd. Het divi dend werd vastgesteld voor de prefe rente aandeeten op 20 voor de ge wone aandeel en op 15 en voor de winstaandeelen op f 18 per stuk. Be taalbaar op 21 Juni a.s. Tot commis saris werd herkozen jhr. H. M. Huy- deooper. WISSELKOERSEN. 17 Juni. 18 Juni. Officieel. 12.11% 69.28 6.88 7.02 48.20 35.20 66.05 66.85 55.05 2.49 Londen 12.11% Beriyn 59.28 Pm-Us 7.06 Brussel 7.16% Zwitserland 48.20 Weenen 35.20 Kopenhagen 66.02% Stockholm 66.87% Gslo 56.30 New York 2.49 Niet officieel. Praag: 7.37 7.37% Madrid 40.15 40— Milaan 9.— 8.97% Beuno verzicht. Het waren neuen oe rubberwaarden die ©en caohet aan d© markt veneen den. I11 Amsterdam rubbers vonden rui®o omtoetten plaats, maar ook en kele minder courante soorten gaven nogai wat aftaire te zien. Daarbij werd een opwaartsche koersrichtmg gevolgd en kwamen Amsterdam rub bers boven 320. Van de tabakken gedroegen de Su ms tresoor ten zidh eendgaziins onsyste matisch. Do olie-afdeel ing had een kalmi ver loop. Koninklijken waren thans iets beter gedisponeerdi. Suikeraandeel en prijshoudend en weinig veranderd. Scheepvaarten trokken weinig aan dacht. Van de Ned. Indi. bleven de Jurgenswaarden op peil. - Op d® Yarakeentarkt boekten Wabash Sneers weer een avans. Prolongatie 3 3 N. W. S. 74 8/8. RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT 18 Juni. Hoogpte stand 761.8 te Seydisfjord. Langste stand' 751.0 te Calais. Verwachting Meest matige wind, uit westelijke richtingen, zwaar be wolkf tot betrokken, met opklaringen. Waarschijnlijk nog eenige regen. War- De neerslag bedroeg van gistermor gen 9 u. tol hedenmorgen 9 u. 7 m.M. [|g^| donkerefen* liclfte, fantaisièsio^jnp. diverse moderne dessins, Cheviots^ enf fijne] Kamgarens V Gabardine" en 'wiiipcordi...,»^. sterke1*stoffen moderne» strepen aardige sportmodellen.-modcrne.Tweeds en whipcords Leeftijd 5'iaar Hit iMnillifif pront met lange pantalon.Leeftijdiïi-l'ó'iaar 1 Zeer voordeéligepjrijzen in Heeren Overhemden Hoeden - Stroo- hoedeu - Pellen - Dassen - Bretels enz., Kt J! tl itb v w oertj n f 75 7." 10." Ieder kleedingstuk bij ons gekocht, waarover de koo- per geen volkomen reden van tevreden heid heeft wordt desgewensebt zon der meer'onmiddel lijk voor den vollen teruggenomen 75 15f« 18." enz 1 75 13" 19." enz •7,5 8?' WA ettP v.h. GEBR. BISPING. TEL. 398 v 60 "2 c t :Z§ JS a tS-5 -S s r 1 van myn nieuw, naar de eischen des tyds, ingerichte zaak in Koloniale Waron, Zulvolproductan on Comnntiblnn By deze gelegenheid geven wy ter kennismaking VRIJDAG en ZATER DAG aan iedereen die voor een bedrag van 2.aan boodschappen besteed ten pond prima Leidsche Kaas nl een liall pond gesnedei Mvlentli paar Herkiezing cadeau. 167, I'rima VOLVETTE KAAS vanaf 60 cent per pond. UITGESNEDEN ROOKVLEESCH 16 cent per ons Beleefd aanbevelend, T. v. Vlaardingen KARNEMELKSLOOT 93 GOUDA P. S. Bij aankoop voor twee gulden wordt suiker niet meeger«ktn<L Door de groote binnenruimte waarover wij beschikken, zijn wij in staat gedurende de verbouwing den verkoop voorloopig ongestoord voort te zetten. f te^en 1 noboiT b'.vogno ÜèflIlO l*m •nil KORTE HOOGSTRAAT 5-7 ROTTERDAM.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2