I p iedt: KEN OON. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Mo. 18183 85" Jaargang MOERCAPELLE, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen né’s. 5 per FEUILLETON. i, f Woensdag S3 Juni 1886 DOOR GOUD VERBLIND. BERGAMBACHT, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 1 - nt tot de •4 iDe moeilijkheden met de portefeuille van met (Wordt Tervolgd). Onze plicht bestaat niet altijd in stre ven en strijden, soms ook in wachten en verduren. dan een blijmoedig ,.ja Zijn stem was de eerste. de van het Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. oor jke H-d. ooit had hij Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Mies E. BRAD DON. de zoo. ver- 4 de dan be- »üt tige g®- ink- iza. van de rechtsgeleerde faculteit, die lid van de commissie van experts. voort, ondanks van Briand en De InternationalfljjjAAeidsconferentie te Genève nam gisteren in tweede lecing aan jie aanbeveling beta«(|»Kle de arbeidsinspec tie aan boord van schepen met 96 tegen 6 stemmen. Alle vier Nederlandsche gedele geerden Stemden voor. De maritieme conferentie nam met 60 te-, gen 29 stemmen een ontwerp-conventie aan, die de strekking heeft internationaal aan de zeelieden alle mogelijke waarborgen te ge ven wat betreft ’t beteugfelen van alle straf bare feiten, aan boord van schepen begaan, aan de nationale wetgevingen het recht la tende, zelf de straffen te bepalen, op de ver- schilleq|lfe overtredingen te stellen. BUITENLANDSCH NIBUWS. DUITSCHLAND. De vleeschvergiftiging. 'Volgens een officieele opgaaf zijn te Rü dersdorf in totaal 124 personen onder ver- giftigingsverschjjnslen ziek geworden. Een voorstel tot een internationale sol idariteitsstakin g 7 Naar de ,,perl. Börsen Cour.” verneemt, zou de Britsche Mijnwerkersfederatie voor nemens zijn, er in de mongen te Londen te houden vergadering van de executieve der mynwerkersantemationaJe op aan te drin gen, dat de executieve ter ondersteuning van de Engelsche mijnwerkers een interna tionale solidariteitsstaking zullen procla meerden. Blijkens berichten bit Weenen heeft conservatieve volkspartij zich met een be roep op den uitslag van het referendum in GOllkMHE COURANT. Duitschland tot de Óroot-Duitsche volks partij gewend om haar te verzoeken op te komen voor de opheffing van het beslag op de vermogens van de Oostenrijksche Habs- burgers. Groot-DuitSehe politici' hebben hierop, zonder vooniit te willen loopen op het besluit van hun partijbestuur, verklaard, dat de toestand in Oostenrijk heel anders is dan in Duitschland. Een vergadering van het bestuur van de Weensche afleeling van den bond van oor- logsinjvalieden heeft, naar aanleiding van het verzoek der monarchisten, verklaard, dat aan opheffing van de grond wet te lijke bepaling, welke de vroegere Habsburgsche bezittingen, voorzoover zij geen particulier bezit zijn, toewijst aan het fonds voor oor- logsinvalieden, niet valt te denken. In Duitsche mjjnbouwkringen acht men het evenwel niet waarschijnlijk, dat men op dit voorstel zal ingaan. Zware fabrieksbrand. Gisteravond brak tengevolge van een ke- telontploffing een hevige brand uit in de teerfabriek te Kalscheuren. Een arbeider werd verkoold onder de puinhoopen te voor schijn gehaald, drie anderen overleden aan de bekomen verwondingen. Het geheele ge- btfuw werd een prooi der vlammen. Het hooge water. Ook de streken langs de Beneden-Elbe bij Stettin worden thans door de overstrooming bedreigd. In de dorpen beneden Stettin be gint het water reeds door te dringen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, aan het POLEN. Het spoorwegongeluk by Stargard. De meening van den heer Maas Geesteranus. Op 1 Mei van het vorige jaar had er bij Stargard een groot spoorwegongeluk plaats waarby 25 menschen het leven verlóren. Ge dacht werd aan boos opzet. Thana publiceert de „Gdansk” de opinie van den heer ir. ÏI. P. Maas Geesteranus, hoofdingenieur der Ned. Spoorwegen, tot deskundige benoemd om de oorzaak van deze ramp te onderzoe ken, meldt B.T.A- uit Warschau. De heer Maas Geesteranus komt tot de conclusie, dat de toestand van de spoorlijn in geen ge val oorzaak van het ongeluk is geweest. De ramp is z.i. veroorzaakt door het verleggen van de rails uit boos opzet. Het arbitral»» vonnis wordt midden Juli verwacht. FRANKRIJK. De forten van Marseille. In Marseille heerscht groote verontwaar diging over het feit, dat de forten van Mar seille, welke reeds langs als versterkingen van de lijst zjjn geschrapt, thans ook ge sloopt zouden worden. Het fort Saint-Jean en het fort Saint-Nkolas, die agn den in gang van den z.g. Vieux-Port zijn grootsch karakter geven, bezitten n.l. een zeer groo te historische en architectonische waarde. Een syndicaat van ondernemers zou ze wil len afbreken om het terrein als bouwgrond te gebruiken. De bladen dringen er op aan, dat dit niet zal geschieden efo de beide forten op de lijst der historische monumenten zullen worden geplaatst. En zij Wagen, net als ten onxent, over cfe roekeloosheid, waarmede de over heid vaak het oude vernietigt. I ■r wat wij een maand geleden waren. ,.Nu ja, in den beginne mag er al een klein verschil rijn in ons weder- zijdsch genoegen antwoordde Ed mund met een bitteren glimlach, ..een nrensch heeft immers eenigen tijd noo- dig om zich te gewennen aan de- ge dachte dat zijn moeder van plunjes hem te onterven. Ik meen niet wat de verandering in zijne vooruitzichten betreft dat is een kleinigheid. Maar hij moet zich verzoenen met het denk beeld. dat de moeder die hij bemint hem zoo hard kali behandelen." ,.Denk je dan. Edmund, dat t mij zelve geen hartzeer doet zoo hard je gens je te zijn?” „Als dat zoo was. zoudt ge er niet toe overgaan.’’ ,,’t Is voor je eigen bestwih Ed mund. Als mijn liefde niets op je ver mag, moet ik gebruik maken van de macht. mij door je vader in zijn tes tament geschonken. Ik zou tot alles in staat zijn om dat ongelukkige huwe lijk te voorkomen.” ..Dat zult ge nooit kunnen. Gij kunt mij tot den bedelstaf brengen, maar gij hebt de macht niet mij te scheiden van de vrouw die ik bemin. ..Je wilt dus miet Sylvia Carew trouwen Zij kon nauwelijks geloo- ven dat die aangebeden zoon kon vol harden in zijn verzet tegen haar wil Zij had hem met tranen gebeden, zij zou een voetval voor hem hebben ENGELAND. De emigratie-conferentie. Te Londen is gisteren de arbeidersconfe- rentie inzake emigratie onder voorzitter schap van den Belg Mertens gepend. Vyftig vertegenwoordigers woonden de zitting by, voor het meeren deel uit Europeesche lan den, de Britsche dominions, en Notjjfi- en Zuid-Amerika. Dianmnt-diefstallen. In de laatste weken zjjn te Londen niet minder dan vier belangrijke ddamantdief- stallen ontdekt, de jongste diefstal van dien aard gisteren. Dinsdag weiden uit Madrid 15 diamanten ter waarde van meer dan 5000 pond uit Madrid naar een diamantkoopman in Hatton Garden te Londen verzonden. Ze waren zorgvuldig verpakt in een blikken doos, die in een kartonnen doos was ge plaatst en het pakje was op negen verschil lende plaatsen verzegeld. Toen het pakje gisteren op zjjn bestem ming aankwam, bleken de oorspronkelijke zegels door andere vervangen te zjjn; het blikken doosje was aan één kant opengesne den en de diamanten waren verdwenen. Aan de buitenlandsche politieautoriteiten is een beschrijving der vermiste diamanten gezon den. De politie vermoedt dat deze diefstallen het werk zijn van een internationale bende. Er is een belooning van 500 pond uitgeloofd voor het terugvinden der diamanten. Het werkloozencijfèr. Het aantal werkloozen bedraagt volgens de jongste officieele cyfers 1.629.900. Dit cjjfer, waarin niet zjjn begrepen de staken de mijnwerkers, is 349.530 hooger dan dat van een jaar geleden. BSLGIë. Misbruik van vertrouwen. Een firma uit Huil heeft bij het parket te Antwerpen een klacht ingediend tegen haar vertegenwoordiger te Antwerpen, dien zij .beschuldigd van misbruik van vertrouwen voor een bedrag van ongevteer twee millioen. Het parket heeft alle boeken in beslag ge nomen. liefdesgeschiedenis, moeder. Ge kunt er niets aan veranderen, nietp aan afdoen of bijvoegen. Geen enkel hu welijk uit liefde, sedert die dagen van Paris en Helena, had een langere ge schiedenis Als men u zoo hoort pra ten over bedaard1 overleg en verstan dige genegenheid, zou men haast ge neigd zijn te gedooven, moeder, dat gij zelve nooit verliefd! rijt geweest." Die ondoordachte woorden vonden ingang. Mevrouw Standen had haar meisjesdroom van ware liefde zeven jaar lang gedroomd eer zij in het hu welijk trad met den deftigen bankier. Zij had bemind en was bemind ge worden. en had de teederste hoop van een meisjeshart geofferd op het altaar van kinderlijke liefdle. Mevrpuw Standen wild© niet aan Edlnund' vertellen hoetveel zij ook had geleden. Het zou oneerbiedig gehan deld zijn jegens, dien braven echtge noot. die haar had liefgehad! en haar zoo ten volle had vertrouwd. Maarzij #rad naar haar zooïi toe. vatte vrien delijk zijn hand, en zeide ..Ik weet wat het zeggen wil te lij den. Edmund, en1 teleurgesteld te wor den en later te moeten bekennen dat de teleurstelling eigenlijk een vermom de zegening was. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dageljjks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. aan komen, heeft zich financiën in Frankrijk duren de optimistische uitlatingen Doumer. De gisternamiddag gehouden conferentie, tusschen Briand, Poincaré, Doumer en ver scheidene andere leden van het demision- naire kabinet, heeft wat betreft het finan cieel programma niet tot overeenstemming geleid. Met name tegen de denkbeelden van Doumer werden talrijke tegenwerpingen ge maakt, en het schjjnt dan ook twjjfelachtig, of hij de portefeuille van Financiën zal aan vaarden. Ook Caillaux, die zich by verschil lende gelegenheden slechts dan bereid heeft verklaard, de portefeuille van Financiën te aanvaarden, wanneer hjj tevens aan het hoofd den- regeering zou teruggetrokken. Men» verzekert, dat Briand er thans aan denkt, een beroep te doen op een financier buiten de regeering. Dit ®ou prof. Rist zjjn j_ u*1--i_ -1*-:* ji_ iij ;8 lEn op zekeren zachten Juni-namid dag. vroeg hij SyMa Carew of zij rijn vrouw wilde worden, onverschil lig of hij door deze keuze rijn eigen toekomst verwoestte, of rijn moeder, die hem aanbad, daardoor een groot hartzeer berokkende Welk antwoord kon rij anders geven" Zijn stem was de eerste, die eesuige teederheid in haar hart opgewekt, en daarenboven was immers, zooals men in ’t dorp zeide. de meest gevierde en gezochte jonge man van heel Hedingham. Mevrouw Standen en haar zoon hebben eene kleine woordenwisseling. Esther Rochdale wendde vermoei d- heid voor en zeide haar aangenomen Boeder goeden nacht, zoodta’ de gas- De vooruitzichten dat in Duitschland een compromis bereikt zal worden inzake schadevergoedingskwestie, zjjn nog niet heel gunstig. De onderhandelingen van Marx met de verschillende regeeringspartjjen zjjn reeds onmiddelljjk aangavangen, doch een defini tief resultaat is tot dusverre nog niet be reikt. eeashil- Deregeering, en <de meerderheid der P»r- staan bpTet landpunt, daiTëFregéé- ringsontwerp een grondwetswjjizigend ka rakter draagt en derhalve met een meerder heid van twee derden in den Ryksdag moet worden aangenomen. In verband met deze opvatting is de regeering op den steun der beide groote vleugelpartijen aangewezen. Zoowel de sociaal-democraten als de Duitsch-nationalen, zjjn in principe bereid aan 'n regeling mede te werken; de sociaal democraten, omdat zjj het na het negatief resultaat van het Zondag gehouden referen dum vanzelfsprekend achten, dat een wet in het leven moet worden geroepen, Duitsch-nationalen, omdat'zjj zich er bewust zjjn, dat de opwinding onder volk nog zal toenemen, indien de Rjjksdag ten aanzien van het bereiken eener oplos sing by de wet opnieuw zou falen. Beide partijen wenschen echter het regee- ringsontwerp niet in zjjn huidigen vorm te aanvaarden. De Duitsch-nationalen verlan gen wijzigingen dn den geest en in ’t belang der voormalige vorsten terwijl de sociaal democraten amendementen hebben voorbe reid, waardoor zjj meer rekening beoogen te houden met de belangen <®r Bondsstaten. De belangrijkste amendementen hebben be trekking op de aflossing der kroondo meinen en de terugverwerving door den Staat van grond, die zich in het bezit der vorstenhuizen bevindt.' Doel der besprekingen van den Rijksdag- kanselier nu is, een Compromis te vinden tusschen deze niet elkaar in strijd zijnde eischen der vleugelpwrtjjen en het door de regeering bij den RStadag ingediende ont werp. In regeeringékringen hoopt men tot een zoodanig compromis te zullen komen. Echter verheelt men zich niet, dat het tot een aftreden der regiering, of anders tot ontbinding van den Rjjksdag zal komen, in dien Marx in deze niét mocht slagen. runnen aoen om hem te smeeken, als rij slechts eenige hoop had' gehad hem tot inkeer te brengen. I „Dat heb ik u toch immers reeds eergisteren gezegd", zeide hij wreve lig. ,.Jk, maar 't kon wezen dat een goe de ingeving je hart had vermurwd. ..Mijn hart is niet, wreed of onver schillig. Ik heb mij alleen voorgeno men te trouwen met de eénige vrouw die ik oprecht kan. beminnen. Is dat zoo iets onnatuurlijks als een man een eige keus doet Ik geloof dat u som tijds vergeet, moeder, dat ik een man ben geworden. Gij verbeeldt u dat ik n/og een kleine jongen ben. die door een Ijek óp den trap naar de kinder kamer moet worden behoed om- niet van de trappen te vallen, zooals dat voor twintig jaar 't geval was. ..Ik zou mij wel wachten mij je keuze te bemoeien, als 't een ver standige keus was. de slotsom van een bedaard overleg eene genegenheid die de proef des tijds had doorge staan maar als ik zie dat je je in ’t hoofd hebt gezet een meisje te trou wen. dat je eerst sedert Mei hebt lee- ren kénnen, waarvan gij volstrekt niets anders weet den dat ze een mooi gerichtje heeft.” ..En dat dit gelaat voor mij 't eeni ge op aarde is. en dat ze mij bemint, en dat ik haar bemin. Dat is het be gin. het midden en het einde eenèr De reorganisatie van de Britsche mijnindustrie. Nog geen minister van financiën. De regeling met de vorstenhuizen. De bezittingen der Habsburgers. De arbeidsconferentie te Genève. De tekst van de reeds door den Britschen premier aangekondigxle regeeringsontwer- pen is thans gepubliceerd. Het eerste be paalt, dat er gedurende vjjf jaar acht uren in de mjjnen zal kunnen worden gewerkt. Het tweede, dat de reorganisatie van het bedrijf betreft, is uitvoerig en gedetailleerd. Het stelt in staat tot algeheele of gedeelte lijke samenstelling van de mijnondernemin gen. Waar eigenaars in het belang eener doeltreffender exploitatie bereid zjjn tot sa mensmelting met andere ondernemingen, welker eigenaars hiertoe niet bereid zijn, kunnen ze een plan hiertoe aan den Board of Trade voorleggen. Een plan tot algeheele samensmelting kan bepalen, dat de samen stellende maatschappijen ontboden worden en dat er een nieuwe maatschappij gevormd wordt, terwijl wanneer ondernemingen ge heel in een andere opgaan, bepalingen om trent de liquidatie van deze ondernemingen kunnen worden gemaakt. IDe Board of Trade zal de voorgelegde plannen onderzoeken en ze verwjjzen naar de commissie voor de spoorwegen en kana len,. die de ingebrachte bzwaren zal onder zoeken en het plan slechts bekrachtigt als zjj overtuigd is dat het in het landsbelang is en dat de voorwaarden billijk zjjn. 'Dezelfde commissie heeft bevoegdheid om in het landsbelang alle beperkende bepalin gen nopens pachtcontracten op te heffen, welke de exploitatie of de opsporing van delfstoffen belemmeren. Er wordt Jing per jaar geheven voor leder 1- „royalties”, ten bate van het „Miners Wel fare Fund”, ter voorziening in badgelegen heden enz in alle kolenmjjnen. De minister van arbeid is bcVbegd om in overleg met de eigenaars en de arbeiders te zorgen dat bij de aanneming van mijnwer kers de voorrang wordt gegeven aan dege nen boven de 8 jaar, die gedurende het tjjdvak, onmiddelljjk voorafgegaan aan 30 April j.L, als arbeiders in de mjjnen werk zaam waren. Tegen overtredingen zjjn strafbepalingen ontworpen. De slotbepaling stelt iedere maatschappij die mjjneif bezit, in staat om ongeacht de bepalingen harer acte van oprichting en harer statuten, een stelsel in te voeren van aandeel in de winst voor de in de onderne ming werkzame personen. De bladen hechten eenig gewicht aan het feit, dat er een tusschenruimte van .bijna een week is voor vredespogingen voor de aohturenwet. Herbert Smith, de voorzitter van den mjjnwerkerabond, heeft (zooals wjj reeds meldden) gezegd, dat als hij de keus had tusschen een langeren werktijd en een loons verlaging, hjj het laatste zou kiezen. BINNENLAND. De Internationale Actie tegen het Amerikaansch Plahteninvoerverbod. 1 Het aandeel van Nederland. Up hei op zö en 2# Mei te Parijs gehouden congres van den Internatio nalen Bond van Beroepstuinbouw&rs (Federation Horticole Profespionale In ternationale) is een motie aangenomen waarin de wcnsch werd uitgesproken tot voortzetting der bestudeering van de belemmeringen en beperkingen, welke de invoer van planten in ver schillende landen ten deel valt, als mede tot het voeren van een actie in de Parlennenteu. den Volkerenbond, ue Internationale Kamers van Koophan del en in de organisaties, welke dit probleem' belang inboezemt. Reeds op het internationaal congres te Heemste de kwam- eveneens dit vraagstuk aan de orde, doch Wc werd toen in ver band met de korte voorbereiding niet opgelost en ui (gesteld tot hei volgend congres. In hoever in de komende tijden van een ^daadwerkelijke actie kan worden gesproken is een vraag, die alleen ten waren vertrokken. „Goeden nacht, tantelief,’’ zeide rij, „ik hoop dat u nu ook heel gauw gaat slapen, want u riet er bleek en vermoeid uit ik vrees dat de zon van daag te sterk voor u was." ,,De zon was heet, maar dit hindert mij niet”, antwoordde mevrouw Stan den mei een onwillekeurigen blik op haar zoon. „Wat heeft u dan zoo gehinderd, moeder, als 't niet de zon was?" vroeg Edtaund, toen Esther was heengegaan. Die oproerige hartstochten wilden rich niet langer laten bedwingen. De lange, vervelende avond, de gedwon gen scheiding van Sylvia en de pro- ZAïscheil gesprekken van den heer Toynbee en den Vicjaris, hadden Ed mund bijkans dól gemaakt. Hij voel de dat t hem goed zou doen als hij eons met iemand kon twisten al •was ’t ook piet rijn moeder. „Ik maak mij verdrietig over je, Edmund”, antwoordde mevrouw Stan den met treurigen blik. ..Waarom, moeder?" vroeg de jon ge man koel. ..Ik zie er de reden niet van in.” 1 Waarom zoudt ge u bedroefd ma ken. moeder Gij hebt uw besluit ge nomen. en ik ben bereid mij er bij neer te leggen. Wij kunnen toch even goede vrienden blijven.” „Neen, wij zijn niet meer dezelfden voor elkander wij rijn niet meer

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1