n nt JT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Mo. 16184 Donderdag 24 Juni 1926 66* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen iedt iné's. 25 per FEUILLETON. oo w aten aller uit tar DOOR GOLD VERBLIND. t t -t Het Feest van de G. Z. C. met vele illusstraties. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOKRCAPELLE, NIEUWERÉERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDLNXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. BUITEN-LAND8CH NIBUWS. LE ROTTERDAM ichappijM fnIHtoen Mmhi van »H« ver- jft winstaandeel o mevrouw R<fnrund Standen los, 9 Help allen om u heen die hulp behoe ven, maar reken nooit op dankbaarheid. 80 6 daden niet”, ongeduldig. vinden en een eind te maken aan de worste ling, die zoo verschrikkelijke gevolgen had voor het industrieels leven der natie en voor millioenen van haar bevolking. Hij deed Leopold I. op langen en kor- 172360 3, ROTTERDAM. n de wet wordt omissie voor de .bevoegdheid te de de (Wordt vervolgd). -r Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van delaren, aan het dat er een grondige «stond om tóch zoo ^ezonderd te houden”, gaf landw ten antwoordt vol vooroordOelen moeder 1, zijn voetstap versnellen van net in je maatschappelijke tegen- Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsoh van Mias E. BRAD DON. Premier en Buitenlandsche ZakenBriand. Financiën en het vice-presidentschap van den Ministerraad: Caillaux. Justitie: Pierre Laval. Binnenlandsche Zakgn: Jean Durand. Oorlog: generaal Guillaumat. Marine: Georges Leygues. Openbaar Onderwijs: Nogarro. ■Handel: Chapsdal. Openbare Werken: Daniël Vincent. Landbouw: Francois Binet. Pensioenen: Jloundain. Koloniën: Léon Périer. Arbeid: Durafour. Onderstaatssecretari ssen van het presidentschap: Daniélou. van Financiën: Piétri. van de Schatkist: Dubois. Dit nieuwe kabinet telt vier leden van de „Gauohe republicaine démocratique” uit den Senaat, vjjf radicaal-socialisten, twee repu- blikeinsche socialisten, vier leden van de „Gauehe rejlteute”, vter laten van de link- sche repumlkeinen, een, dat tot geen enkele roep behoort, en een niet-parlementariër (Guillaumat) Minister Briand heeft gisteravond nog zjjn ministers aan President Doumerque voorgesteld, daarna werd een Ministerraad gehouden. te smelten,, wordt A goedkoopere ge togens de tegen zat om de samen- ngen. Deze onder innen slechtsv'aan jnwezen in te zete |het eerste gezicht tinisterie het doo»- le voor de spoofl- Dte commissie het Ernstig auto-ongeluk. Gisteravond is in Berlyn van een groote vrachtauto, waarin -zich ongeveer 100 schoolkinderen bevonden, de linker zijwand losgeraakt, waardoor de aan dien kant zit tende kinderen naar buiten sloegen. Zeven kinderen moesten naar het ziekenhuis wor den vervoerd. De toestand van twee meisjes van resp. 12 en 13 jaar is levensgevaarlijk. Belasting op de huishuren. De Pruisische landdag heeft met 216 te gen 187 stemmen de nieuwe belasting op de huishuren aangenomen. Zij treedt 1 Juli a.s. in werking en blyft tot 31 Maart 1928 van kracht. Na 1 Juli worden de gemeentelijke opcenten op de huurbelasting niet meer ge heven. De belasting bedraagt 100 van de grond- en vermogensbelasting. De op brengst aal ten deele voor het financieeren van de woningbouw worden gebruikt. BELGIë. De oudste man van België. (De oudste man van België, Jean Pierre Dupont van Walcourt, wordt a.s. Zondag 105 jaar en zal by deze gelegenheid flink befuifd worden. zijn militairen dienst onder 23) - ,,Ik verlang zulk© dubbelzinnige wel- J~* hernam' de jonge man ,,’t Baat u niet moeder, langer over dit punt te spreken. Het kabinet is algemeen goed ontvangen en zelfs de rechtsche 'bladen achten de op name in het kabinet van den radicaal Cail- laux die algemeen bekend staat als een knap finantieel deskundige, uitnemend. By de indiening van het wetsontwerp voor de mijnindustrie in het Britsche La gerhuis, heeft kolonel Lane Fox, de minis ter voor het mijnwezen, verklaard, dat in het wetsontwerp enkele der adviezen van de kolencommissie, die bijna terstond toege past kunnen worden, opgenomen zijn. De commissie heeft een groot aantal ad viezen gegeven, doch, naar duidelijk is, was het onmogelijk deze alle in een wet te be lichamen. Een groot deel der adviezen is niet in de wet opgenomen om de eenvoudige reden, dat zij in het geheel niet voor wetge ving in aanmerking kwamen. Punten als toeslagen voor het huisgezin, aandeel in de winst en uitkeeringen volgens de behaalde resultaten moeten nauwkeurig slachtoffers twee kinderen en net «Is te Breslau zijn het broer en zuster, namelijk de 17-jarige zoon en 18-jarige dochter va» een stoker der spoorwegen. Gisteren waren beide kinderen alleen thuis. De vader was naar zijn werk en de moeder naar het na burige stadje Glatz. Toen de ouders avonds thuis kwamen, vonden «ij eerst in een stal hun twee geiten met afgemeden hals en in den kelder hunner woning ont dekten z(j daarop het lijk van hun dochter tje, wier hals eveneens afgesneden was. Tenslotte vonden zjj op den zolder hun «oon met verbrijzelden schedel. De jongen leefde nog, doch overleed weinige oogenWikken na dien. De ambtenaren van de recherche, die te Breslau het onderzoek in den dubbelen kin dermoord in handen heeft, zijn naar Ntu- sackisch gegaan, daar het schijnt, dat bjj dezen nieuwen aanslag dezelfde dader be trokken is. De misdaad heeft te Neusickisch een ge weldige opschudding verwekt. Gewapende boeren hebben den gandchen nacht met fak kels den omtrek doorzocht zonder echter een sftjpr van den dader te ontdekken. Men acht het niet uitgesloten, dat deze over de Tsjechische grens is gevlucht. Onschuldig veroordeeld. Uit de gevangenis te München werd een dezer dagen de matroos Pfander ontslagen, die 8 jaar geleden wegens moord op een boerenmeisje ter dood werd veroordeeld, welke straf in 15 jaar tuchthuisstraf werd veranderd. Een Franschman, die indertijd als krijgs gevangene in Beieren werkzaam was, heeft thans bekend den moord gepleegd te heb ben. Jolly gearresteerd. Jolly, de hongerkunstenaar, is op bedrog betrapt, of althans ervan beticht. Zijn vroe gere manager heeft hem er van beschuldigd, dat hij tijdens zijn hongerkuur niet alleen spuitwater en sigaretten, maar ook tien pond chocolade gébruikt heeft. Verder zou hij b(j de verrekening der entreegelden zelf een veel te groot aandeel behouden hebben. Op grond van deze beschuldigingen is Jolly in hechtenis genomen. Hij ontkent de waarheid van het beweerde en zegt, dat het een daad van wraak van den manager is, omdat hjj zijn tournée door Amerika niet mag organiseèren. Een gruwelijke misdaad. Een gruwelijke misdaad ’die in menig op zicht herinnert aan de dubbelen moord die onlangs te Breslau werd gepleegd, heeft het Silezische dorpje Neusackasch in de nabij heid van de bekende badplaats Kudowa in beroering gébracht. Ook ditmaal zijn de Van mijn kant hebben we ten min sfe eenig recht daarop, antwoordde mevrouw Standen met waardigheid „De Bossiney’s zijn een der oudste families in ’t westen van Engeland.” Mevrouw Standen was een miss Bos. ffiney geweest. Die met klimop be groeide grafkelder op het kerkhof be- het de Bossi- DUTTSCHLAND. Het Roode-Kruis-drama op De Wannsee. De film als getuige. Ter vaststelling van de oorzaak van het overlijden van den scholier Jëhncke, die, zooals men zich herinnert, by een Roode- Kruis-oefening in de Wannsee by Berlijn verdronk, is Maandag voor het OM. en de recherche een film vertoond, die tijdens de oefening opgenomen was. Toen men aan de scène kwam, waar kinderen in het water springen, werd film herhaaldelijk onderbroken en werden enkele fragmenten langzaam afgedraaid, opdiat men zich een juister beeld kon vor men van het verloop <ler oefening. Op de film is duideljjk te zien ,hoe de kinderen by stroomenden regen ?n het wa ter springen, hoe dan een tijdje volkomen rust heerscht en ten slotte de reddingsactie wordt begonnen. Ook blijkt, dat men er geen besef van had, dat Jahncke in levens gevaar verkeerde. 'Het oordeel der aanwezigen by de flim- vertooning was streng: voor zulk een thea traal vertoon had men geen menschenleven in gevaar mogen brengen. De officier van Justitie meent uit de füm verscheidene aanwijzingen te kunnen halen voor de schuld der organisatoren. Spoorwegongeluk bjj Keulen. Gistermorgen om 11.55 is de personen trein Keulen-Dusseldorf op een goederen trein geloopen. Verscheidene wagens van den goederentrein werden vernield. Drie personen werden licht gewond. De schade is groot. Caillaux minister van Financiën. Het tiende kabinet Briand. -- Het geschil in de Britsche mijnindustrie. Wanneer men zich herinnert op welke vlotte wyze, als in een handomdraaien, meestal in Frankrijk een scheidend ministe- i rie door een nieuw pleegt vervangen te wor den, ja, dan mag men ongetwijfeld spreken van moeilijkheden by de kaibinetsvorming. Men weet dat de onderhandelingen tus schen Briand en Poincaré over het aanvaar den door dezen laatste van de portefeuille van financiën zijn misgeloopen. Poincaré schijnt, na besprekingen gehouden te heb ben met zyn onmiddellijken voorganger Raoul Péret, met gezaghebbende vertegen woordigers van de Bank van Frankrijk en met leden van de commissie van deskundi gen, te zijn gaan aarzelen. Hjj heeft toen voor de bovengenoemde portefeuille be dankt. Het verluidde, dat Poincaré zich wel bereid zou verklaard hebben het beheer van een der andere departementen op zich te ne men, hetgeen intusschen de beteekenis zij ner opneming in het ministerie aanmerke lijk zou verzwakken, terwijl anderzijds zijn jfoUtléke JJé^sóónHjkheid op radicale parle mentsleden nog altijd werkt als de roode lap op den stier. Aan financiën zou men al licht geneigd zyn hem te 'beoordeelen naar de zuivere mérites van zijn program Als minister van financiën werd, toen Poincaré daarvoor afvdel, Caillaux genoemd, wiens program weer geheel anders is dau dat van den oud-president der Fransche re publiek. Terwij deze laatste de pogingen tot stabiliseering van den franc niet wil af hankelijk maken van buitenlandsche hulp, heeft Caillaux in een Zondag te Fresnay gehouden rede verklaard, dat het eenige middel tot saneering van den franc is het opnemen van eredieten uit het buitenland en een accoord der staten van Europa op fi nancieel en economisch gebied zooals men dat ook op staatkundig gebied nastreeft. En Caillaux stelde aan Briand den eisch dat hy voor die plannen geen tegenstand zou ontmoeten van de kant van de leden van het kabinet. Wy hebben gisteren reeds gemeld dat Briand hiertegen geen bezwaren had waar na Caillaux zich bereid verklaarde het mi nisterschap te aanvaarden. Daarop is Briand met spoed aan het werk getogen ■voor de vorming van het gansche kabinet en het resultaat is dat dit nieuwe kabinet- Briand er thans als volgt uitziet: vatte die asch harer voorouders, had het Worcjeetér-éetservics en Derby-déssertservies van ney’s geërfd. „Evenals de Copplestoues en de Trelawney’s denk ik,” antwoordde Ed mund driftig. „Maar als we toch van namien spreken, is Carew een even goede naam.” „Een zeer goede naam voor degene aan wien hij toekérnt.” ,,Hoe hebt gij nooit gehoord dat iemand van goeden huize in benarde omstandigheden kwam ,,Ik héb zelden of ooit gehoord dat iemand van goedé afkomst zulk een nederig leven leidde als mijnheer Ca rew, aoqier dat er een grondige re den. vooMgjestcmd om tóch zoo van iedereen mevrouw j „Gij z| riep Edlni de. ,,’t Is geen .vooroordeel maar in stinct, Edmund. Verlaat je in zulk een geval op ’t gevoel eener moeder. Je geluw of ongeluk is ook ’t mijne. Ik je is de oponering heb dat meisje nauwlettend gad'egesla- hl'-nir wilt doe gen., sedert ik je dwaze hartstocht voor haar bespeurde.” „Gedurende een tijd van 3 of 4 weiken?” hernam de zoon driftig. „Lang genoeg voor mij om vele ont dekkingen te doen. Ik heb met men- schen gesproken die Sylvia. Carew ken nen. Ik héb drief of vier malen le school bezocht om' uit mijn eigen oogen te zien.” „Haar karakter staat niet ten toon onder een glazen kaptje, evenals de snuisterijen in een juwelierswinkel. „Mijn oogen zijn scherp genoeg om haar te doorzien, ja, zelfs tot in den geheimsten schuilhoek van haar hart”, antwoordde mevrouw Standen. „IJdel, trotsch, wuft ziedaar wat ik van haar karakter heb vernomen, en wat ik van haar heb gezien bevestigt die medledmlingen.’* 7, Ik begrijp niet dat gij u kunt ver lagen tot het aanhooren van praatjes, verzonnen door kwaadaardige vrouwen die Sylvia haar lief gelaat benijden „Ik héb met eenigen gesproken, die boven afgunst verheven zijn. Mevrouw Valnoourt heeft miss Carew dikwijls bijgewoond, en haar oordeel, de slot som van bedaarde overweging, want zij is er de vrouw niet naar om iemand overhaast te beoordeelen, komt geheel overeen met mijn gevoelen. Dat meis- ADVERTENTIEPRUS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel moer 0.25. Van buiten Gouda en den bexorgicring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.06, elke regel meer 040. Op de voorpagina 50 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot «eer gereduceer- den prjjs. Groote lettors en randen worden berekend naar plaatsruimte. 1—7u-1 --A i Aoliede Boekhea- Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vódr de plaatsing Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjiL langer oven dit punt te spreken. Ik wil altijd) eeni gehoorzame zoon zijn niéts is in staat eenig wezenlijk of blijvend verschil te maken in mijne genegenheid voor u. Maar ik blijf er bij iks wil trouwen met dé vrouw die ik bemin.” En nadat hij aldup met kalme waar digheid de zaak had uitgemaakt, brak de twistzieke demon, die hem reeds djm géheeleni avond had geplaagd, bij hdmund Standen los, en riep hij drif tig “„Waarlijk, ik zie niet in welke gron dige reden gij kunt hebben om u te het huwelijk te verzetten. Wat -hjn wij, dat ons ’t redht geeft ons on der dé oud-adeHijke families te rang- «hikken De GOUDSCHE COURANT zal morgen bevatten: Extra nummèrs, op fraai papier, worden 10 cent verkrijgbaar gesteld. (lOllkMHE (01 HIM. j ik bemin. „Zijt ge dan zoo zeker van je hart? Ge zijt niet veel meer dan een knaap. „Ik geloof gaarne dat u er zoo over denkt, moedermaar op 24-jarigen i leeftijd geloof ik wei dat ik ’t recht heb mijzelven als een man te beschou- wen.” „lEn je gevoelt de kracht om ter L wille van dat meisje armoede te lij den „Ik ben bereid nrijn erfdeel af te j staan.” „Evenals Ezau,” sprak Standen op bitteren toon. ..Evenals Ezau, als u wilt, ’t Ging Ezau in later tijd niet zoo slecht; hij had tójn kudden en landerijen, even als zijn meer listige broeder. Neen, moeder, ik ben volstrekt niet van plan armoede te lijden ik denk voor mijn onderhoud te werken, gelijk menig een, beter <W ik, voor mij heeft ge daan. Ik1 zal, tra wille van mijn jonge Vrouw, mijn bést doen en met Gods ^ulp zal ’t mij aan ’t noodige niet V ontbreken, en ik plotseling tot teedOrheid overslaande, „ik zie hoop vol den dag tegemoet, waarop ge mei mijn keus zult instemmen, en gif tot mij wit zeggen „Jij hadt gelijk. Ed- mond, een oprecht hart is een goede raadsman.” ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks ajangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Uitere. 82: Redactie Telef. 88. j niet waard, die gij voor haar wilt doen. „Opoffering herhaalde Edmund „Al was ik een keizer, dan zou ik nog trotsch op haar zijn.” „Als ’t alleen een zaak was wereldsch verlies, ais 't alleen verschil was i positie, zou ik je niet langer wenken”, zeide d'e moeder, verlangend tot een vergelijk te komen en gevoe lend© welk een gapend© kloof zich tusschen hen bevond „ik zou zelfs geen woord' zeggen over het geheim zinnige in mijnheer Carew’s leven, de klaarblijkelijke tegenstrijdigheid tus- schen den man en zijn positie. Als ’t meisje zelf een goed meisje was...?’ „Hoe durft gij zeggen dat zij niet goed is barstte Edmund irife,. daar het reeds lang smeulende vuur einde lijk ontvlamd©. „Hoe durft gij haar beoordeelen gij, die immers voor geeft te leven volgens de voorschrif ten van het Evangelie?” Dit was een tweede wipl aangebrach-, te stoot. Hoe kan een vrouw ooit re kenschap geven van dat duistere voor- gevoel dat zij instinkt noeant „IWwenschte je gelukkig te zien, Edmund”, reide tójn moeder op deer- niswaardigen toon. ,,Ik kan slechts op één wijze geluk kig worden. Ik kan alleen gelukkig zijn als ik' de eenige vrouw huw die onderzocht en tusschen béide partyen wor den besproken. Er zijn nog talrijke andere punten, die niet ryp voor wetgeving zyn. Wat de regeermg heeft .gedaan, is, die punten in een wet te beüchamen, die defini tief en gemakkelyk thans reeds inSverking konden treden. Ieder artikel van de wet zal er eenigazins toe bijdragen om sommige moeilijkheden en sommige hinderpalen die aan de ontwikkeling van. de industrie in den weg staan, te verwijderen Het parlement zal bevinden, dat de in de wet belichaamde voorstellen van zeer belangrijke waardd zyn en naarmate het onderzoek voortschrijdt, en de gelegenheid zich voordoet, zal een verde re wetgeving noodzakeljjif worden. In zyn toelichting zeide de minister dat het eerste gedeelte van de wet de samen smelting behandelt, wat oen der belangrijk ste adviezen van de kolencommissie is iDe wet geeft de bevoegdheid om plannen voor vrijwillige samensmelting voor te be reiden. Aan die ondemessingen, welke vrij willig wensdhen samen to ‘i“ een eenvoudiger, korter én tegenheid geboden dan vol woordige wetgeving bestaa smelting tot stand te brenj nemingen hebben haar pfai het ministerie voor het mijn den, en indien het plan Ofch geschikt blijkt, moet dit mil zanden naar de commissie wegen en de kanalen wélk, plan zal behandelen en dit zal kunnen be vestigen, wijzigen of In het tweede ged«< voorgesteld om aan spoorwegêh en kanal geven om het recht tot exploitatie te verlee- nen aan een ieder, die daartoe een aanvraag indient, indien dit in het algemeen belang wordt geacht. Iedereen zal zich tot de com missie kunnen wenden om wijziging van iedere bestaande pacht of opheffing van be perkende bepalingen te verzoeken indien daardoor een behoorlijke exploitatie wordt belet. Dit zyn ongetwijfeld drastische be voegdheden, waarvoor een zeer nauwkeurig Onderzoek nooidig is. Echter voorziet deze bepaling in alle moeilijkheden, welke voort spruiten uit den particulieren eigendom van delfstoffen. Hartshoom de woardvoendei* der Arbei derspartij verklaarde zich tegen het ont werp, hjj betwijfelde of het ook maar eeni gen invloed op de steenkoolindustrie en haar moeilykheden zou hebben. Mét betrek king tot de samensmelting zeide hy, dat het wetsontwerp het initiatief geheel aan de mijneigenaars liet,’die reeds hadden klaard dat zy niet voornemens waren, vol strekt niet naar deze richtsnoeren te han delen. Hy betoogde, dat unificatie de meest- noodige stap was. Nadat hij zich uitvoerig met het heele vraagstuk had beziggehouden bepleitte hij een „round table”-conferentie tusschen de arbeidersleiders en de regee- ringsleiders, die zou pogen een oplossing te

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1