STIG 385. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 68* Jaargang FEUILLETON. in alle af- deelingen. t zooveel DOOR GOUD VERBLIND. andag Juni 1088 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen t No. 16187 *i.»1 NIEUWS. te weinig voed- elzarstriat 38. 1066 100 ten xljn. (Wordt vervolgd). MM HU ARNHEM ormale gevallen te weinig. n 1681 5* Co., Westzaan. Wat de quaestie in de mijnindustrie 'be treft en de door de Regeering ingediende wetsontwerpen, naar verluidt zijn Regee- ring zoowel als mijneigenaren van oordeel ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, postkantoren. dat het thans te laat vermindering te ovei voeg- toon haar luMtizyn ïf. 83. it om enkel de loons- ;iWen1 zonder tot ver lenging van den werktijd te komen, en men kan als zeker beschouwen dat de regeering de 8-urenwet niet zal intrekken. U’S EEL 'ijzingen op het 26, - „En wal is dal voor n keerpunt, Ed- niunxl o wonderlijke blik elven schielijk Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Miss E. BRADDON. vroeg zij bedaard, nadat die was verdwenen als de flikkering van den aonoeschijn tusschen. gindsclie bloemen. „Walmeer hij voor de eerste maal in zijn leven oprecht, ernstig verliefd is.” Er volgde een oogenblik van stilte, juist zoo lang als de aandoening vaij een electrieken schok. In dit oogen blik verbleekte Esthers gelaat onmerk- bean, haar lippen bewogen zich even, en een smartelijke uitdrukking kwam in de donkere, mijmerende oogen. Maar die blik was van zeer korten dubr. e» minnaars zijn egoïstisch. Ed mund zag niets totdat dfcp lieve mond hem vriendelijk toelachte en de beide kleine handen met zusterlijke toege negenheid op zijn arm werden gelegd. Wat Caillaux’s plannen betreft? In een kabinetsraad die twee uren duurde, heeft de Minister zich bepaald tot ’t aangeven der al- gemeene lijnen, en in een door de Regeering uitgegeven communiqué verklaart Caillaux dat de regeling der Fransche schuld aan de Vereenigde Staten en Groot-Britbannië be schouwd moet worden als de eerste stap in de richting der stabilisatie van de Fransche munt-eenheid. Hjj zou derhalve willen aan dringen oip ratificatie der overeenkomst van Washington, mits de Fransche regeering formeele toezeggingen verkrijgt wat betreft het verleenen van buitenlandsche credie- ten. Het schijnt derhalve, dat nieuwe onder- handelingen vermoedelijk zullen worden aangeknoopt. Volgens de „Echo de Paris” zal Oaillaux aan de Banque de France vragen zich aan het hoofd te stellen van de Fransche finan- cieele wereld en een eerste rol te spelen in de operaties voor de stabilisatie noodlottige keus ..Noodlottig! Gij etNjnöWer doet uw best om mij razend te\maken. Nood lottig I Op t hooren van^ylvia's naam stuift gij dadelijk op on zucht on zet groote oogen op en spreekt van noodlot en moer zulke hooge woorden. Wat hebt ge dan toch eigen lijk tegen miss Carew ..Niet veel”, hernam Esther met ha!ar. gewone bedaardheid. „Ik dacht dat ze ijdel was en onaangenaam van humeur, maar misschien heb ik mij wel daarin vergist. ..Misschien heb ik haar te overijld beoordeeld. Edknund. Maar ik geloot u’ Lang zal het duren eer de waarheid wordt erkend, maar eens zal zij zegevie-t ren, zoo zeker als de aarde zich beweegt om haar as en zich wentelt om de zon. Blijkens berichten uit Moskou heeft het Russische Volkscommissariaat voor Buiten landsche Zaken in een communiqué scherp geprotesteerd tegen de uitlatingen van den Britschen minister van Buitenlandsche za* Dat de teruigkeer aan het bewind in Frankrijk van een even hoog verheven als verguisdë figuur als Caillaux tot veel com mentaar aanleiding zou geven, kon worden verwacht. Charles Benoiat de Fransche oud-gezant in Den Haag, zegt in de „Echo de Paris”, dat een groot deel der openbare meening in Oaullaux’ terugkeer schy’nt te berusten, daay deze slechts als technicus weerkeert, bijgestaan door twee andere technici. Men kan niet anders doen dan zyn daden af wachten. Maar het feit, dat men een week lang tevergeefs iemand zocht om de porte feuille van financiën te aanvaarden, heeft de publieke opinie er in doen toestemmen cm Caillaux een aanvullend crediet te ope nen voor zijn zuiver financieelen arbeid. Hy was feitelijk de eenige politicus, die, toen men hem de portefeuille aanbood, haar niet dadelijk met nadruk tegen den grond ge worpen heeft! Toch valt volgens den heer Benoist nog ‘>af te wachten of het nieuwe ministerie ook een regeering zal zijn. De twee uiterste beoordeelingen vinden wij in de „Action Fran^aise” cn de „lErfe Nouvelle”.Terwijl het royalistische blad aanikondigt, dat Caillaux, „de bekende ver rader”, is teruggekeerd, scffrijit het radicale orgaan «lat Caillaux, „door allen verwacht” het lot van Frankrijk in handen heeft. Cail laux is de incarnatie van den Franscheh geest, die nooit wanhoopt en met helderen blik tien goeden weg ziet door de dwars wegen heen. BIHTENL ANDSCH BELSH. Een beambte van de Roede Arbeiders-Hulp te Vervier» gearresteerd. >De politie te Vervier^ heeft den Duitschen communist Raabe gearresteerd, die ver klaarde in dienst te staan van de Roede Ar beiders-Hulp, welke gelden naar 'Brussel zendt ter verdeeling over geheel België. Brand in da haverfSan Antwerpen. Een hevige brand heeft Zondagavond de Antwerpsche havenloods 99 verwoest. Het vuur ontstond in balen katoen en wol, welke gelost waren door het uit Australië geko men Noorsche s.s. „Thalatta”. Ondanks het optreden van de brandweer ging de geheele inhoud van de loods, 1500 balen katoen en 1500 balen wol, verloren. iDe hitte was zoo groot, dat de venster ruiten van naburige huizen barstten. FRANKRIJK. Het auto-ongeluk van den tooneelspeler Girard. Toen de tooneelspeler Girard een tijd ge leden twee jonge vrouwen mannequins van haar beroep, in zijn auto naar St. Germain reed, gebeurde er een ongeluk. De wagen het was avond en donker liep n.l. op een vrachtauto/ die zonder lichten op mid den op den weg stond. Hoewel Girard’s auto slechts een vaartje van 25 kilometer had, was de botsing hevig en de twee vrouwen werden gewond. De vierde kamer van de ci viele rechtbank te Parijs heeft aan beiden schadevergoeding toegewezen en wel aan de eene 250.000 frank en 60.000 frank aan de andere. De rechtbank heeft voorts geoor deeld, dat Girard geen verantwoordelijk heid voor het gebeurde draagt en den eigenaar van den vrachtauto veroordeeld. tl keuren. Maar ik heb gekozen volgens de ingeving van mijn hart, en ik geel geen zier om het oordeel van de hoog wijze lieden, die mi] een dwaas zul len noemen.” Ik heb op jou invloed' gerekend om mijne moeder beter voor Sylvia te stemmen.” „Welke Sylvia?” ,.Ik ken geen andlere Sylvia in dit gedeelte van het graafschap,” gaf Ed mund! bedaard ten antwoord, ,,’t is geen allediaagsAe naam.” „Gij vernefd op Sylvia Ca rew dat mooie meisje”. .„En mijn aanstande vrouw”, die Edmund er op def’nitieveh bij. „Ik hoop dat ge niets op zult hebben af te dingen.” „O, Edniund’i ’ïïÖeKkunt ge zulk een A?” en\im j razend te\i t hooren van In Napels, Bari, Avelline en Catanie werd Zaterdagavond een lichte aardbeving waar genomen. Ook komen berichten uit Cairo van een hevige aardschok die 3 minsten duurde. IDe schok werd in de geheele Nijl- delta waargenomen. Van het eiland Rhodes wordt gemeld, dat daar een aardschok werd gevoeld, waardoor schade werd aangericht in een aantal dor pen. Verscheidene huizen benevens eer vuurtoren zijn ineengestort. De vuurtorenwachter werd gedood; eeni- g«j bewoners werden gewond. De schok werd eveneens gevoeld óp de eilanden van den DodAanesos, maar schade werd daar niet aangericht. Het ergst moet echter de schok geweest zjjn op het giland Kreta, waar een aantal aard'schuivingen plaats, vonden en enorme schade werd aarigericht. Fraude bij de Naturalisatie. Bij het bureau voor de naturalisatie zjjn ernstige onregelmatigheden ontdekt. Ver schillende hooggeplaatste ambtenaren zou den zich hebben laten omkoopen door 'be langhebbenden, die om deze of gene reden gaarne geld beschikbaar stelden om spoe dig hun naturalisatie tot FranJch onderdaan te erlangen. Bij het verhoor van een dercommiezen, Parey, beschuldigde deze rechtstreeks zjjn chef, den heer Mondonliou, sous-chef aan het ministerie van Justitie en oud-kabinets- chef van minister Barthou. Deze is ter verantwoording geroepen. Hij verklaanle inderdaad van een vreemdeling*' die gemïturaliseerd wilde worden, een be drag van 2000 francs te hebben ontvangen, doch in het bijzijn van getuige aan den af zender te hebben teruggestuurd. DUITSCHLAND. Elbe-dijk doorgebroken. Berichten uit Wittenburg melden, dat het water in de Elbe nog 7 c.M. is gestegen. JJe toestand in de omgeving is zeer gevaar lijk en men hoopt, dat het water den hoog- sten stand heeft bereikt. Zeker zal het wa ter binnen vier dagen niet vallen. Erger is het in de omgeving van Schanc- kenburg, waar een dijk is doorgebroken, waardoor de geheele arbeid der bewoners eh der hulptroepen ongedaan is .gemaakt, die den djjk over een afstand van 13 KjM. 70 c.M. hadden qpgehoogd. Men verwacht, dat ook het overige deel van den dijk zal weg zakken. Het water staat gelijk met «ie kruin va» den-dijk. De hulptroepen zijn terugge- tTOMtrrrW hérr«Mètf^ordt ua» het water overgelaten. Te Braby (ten Z. van Maagdenburg), be draagt de schade reeds anderhalf millioen mark. De monding van de Haven in de Elbe vormt een groot meer van 6-8000 meter breedte. De oogstvooruitzichten in de Altmark zjjn zeer ongunstig en uit ’t rapport van de ka mer van Landbouw blijkt, dat de eerste hooioogst geheel vernield is. Een deel van «ten graan-, aardappel- en beetworteloogst is verforen. aagt stalen aan. 3LB. COST, f35 iet ie het behoud Zinteriai panen fl.— .en -0.50 bevel gegeven tot de arrestatie van vijf entwintig personen, allen lieden van goeden stand, die zeer gezien zijn te Parana, Pia cenza, Cremona en andere belangrijke land bouwcentra, waar de bank haar kantoren had. De meest opzienbare arrestatfe was die van graaf Lusignani, welke Vrijdagnacht te Florence plaats had. Graaf Luaignani, een man van levendige verbeelding en groote ambitie, zonder veel scrupules, onovertref baar in het subtiele spel van politieke en fi- r.ancieele intriges, professor in het Romeln- sche recht aan de uinversiteit te Florence, advocaat en politicus, was een der meest bekende personen in het Italiaansche open bare leven. Sedert hy in 1900 op vierentwin- tigjarigen leeftijd burgemeester van Parma werd, is hjj absoluut Heer en meester van de stad 'geweest, waar hjj vrijwel de macht van een feodaal baron uitoefende. Niemand en niets kon zjjn invloed weerstaan Liberaal was hjj, toen de liberalen de macht in han den hadden, fascist, toen de liberalen plaats moesten maken voor de fascisten. Een der andere vooraanstaande gearres teerde personen is prof. Groppali, die een der leidende fascisten te Cremona was en onlangs uit de partij is gezet, niettegen staande zjjn nauwe relaties met Farinacci. VEREENIGDE STATEN. De trek naar Europa. De zomeruittocht naar Europa heeft deze week een .climax bereikt met het vertrek van twaalf transatlantische passagierssche pen, die geheel vol waren en meer dan twaalfduizend passagiers vervoeren. Niet verdronken maar ontvoerd? Eenigen tijd geleden verdween plotseling de evangeliste mrs. Aimée McPherson uit Los Angeles in California. Aangenomen werd’ dat zii by het baden aan de kust ver dronken was. Er werd door haar talryke volgelingen naar haar gezocht, maar tever geefs. Dezer dagen is ze echter plotseling komen opdagen. Bjj de Mexicaansche •grens nabjj Douglas in Arizona vonden toeristen haar in uitJgeputten toestand. Zjj werd naar het ziekenhuis gebracht, waar <zy vertelde dat zij op het strand door drie Mexicanen, twee mannen en een vrouw, was ontvoerd, die losgeld voor haar eischten. Ze was er evenwel in geslaagd te ontsnappen. Haar volgelingen te Los Angeles zijn in de wol ken over haar behoud, maar de justitie is, zooals dat trouwens behoort, sceptisch ge stemd. Zjj slikt maar niet zonder meer het verhaal van een ontvoering op klaarlichten dag op een druk strand en bovendien wordt haar twijfel er niet minder op door de om standigheid dat verschillende menschen be reid zjjn te getuigen, dat zij haar denzelf- den dag, na haar verdwijning, in een auto hebben zien zitten met gesloten gordijnen... De politie'had ook wel aan een ontvoe ring gedacht, maar niet door op losgeld be luste Mexicanen doch door een haar bekend 1 andschap schilde r „Al wat tot je geluk strekt. Ed mund, nnoet mij genoegen doen,” aei- de zij op teederen toon. „Maar ik hoop dat je een verstandige keus hebt ge daan hoewel, als dit het geval was, zou je moeder er toch zeker niet be droefd om zijn.” „O, moeder heeft zeker haar eigen droor beelden voor mijn geluk, en zou gewensoht hebben datik, om' zoo te zeggen, verliefd was geworden op haar keus.” Een smartelijke trek, veel sterker dah de eerste maal, vertoonde zich op Esther’s gelaat maar zij hield de oogen neergeslagen en Edmund sloeg geen acht op haar. Hij dacht aan zijn eigen verdriet. Zijn moeder en hij waren wel mot elkander verzoend, maar het gevoel van smart was nog blijven beslaan. De wond was aan 't 'beteren maar nog met genezen. „Wat nw ’t vierfetanHige van mijn keuze aangaat”, hernam hij, ,,dat is gekkepraat van lieden, die nooit ge weten hebben wat ware liefde is. Een man is in die zaken niet verstandig. Hij gehoorzaamt aan zijne bestemming zonder te blijven staan om' na te den ken of de vrouw dae hij bemint geld heeft of betrekkingen die hem- kunnen voorthefpen. Hij bemint omdat hij be mint. Ik geloof niet dat de Heding- hamsche hoeren en dames, met hun bekrompen begrippen en khuderacliti- ge beginselen, mijn keuze zullen goed. De plannen van Caillaux. Een antwoord van Sovjet-Rusland aan Chamberlain. Het conflict in de mijnindustrie. Een aardbeving in Griekenland en Italië. ken, Churchill, dien men verwijt, dat hjj aanstuurt op het afbreken van de econo miache betrekkingen tusschen Engeland en Rusland en een hervatten der economische blokkade tegen de Sovjets. Het communiqué wijst er verder op, dat tusschen beide landen normale betrekkingen noodig z(jn. De Sovjet-regeering, zoo zegt "het, die zich haar wenefopolitieke beteeke- i;is bewust is, zal zich door het gro^e optre den van leden van vreemde regeeringen niet laten afbrengen van haar afgebakenl"' den weg. Verzekerd wordt dat de Sovjet-vertegen- woordigers in het buitenland «zich niet men gen in de buitenlandsche politiek der be trokken landen. Voorts wordt verklaard, dat de vakvereenigingen dter Sovjet-Unie volko men onafhankelijk zyn, en dat de Sovjets nimmer de verplichtingen hebben geschon den, welke voor hen voortvloeiden uit het verdrag met Ehgeland. Het communiqué maakt met voldoening melding van de verklaring van Chamberlain waarin gezegd wordt ,dat een breuk tus schen de twee landen ongewenscht is; het acht echter Chamberlain’s widening onge grond, dat de betrekkingen niet kunnen worden verbeterd. Naag,men weet heeft Chamberlain in de hangende kwestie een *handig gekozen mid denweg behandeld. De Britsche regeering, zoo zeide hij, zal geen onderhandelingen over nieuwe han del so ver eenkomsten aangaan zoolang de voorwaarden der oude niet worden n*ere- leefd. Maar intusechen 'blijft de vigeerenae overeenkomst, die plus minus '54 millioen per jaar in het laad je brengt, van kracht! Het opportunisme en de Britsche handels- geest hebben zoowel in het antwoord van Chamberlain als in de betoogen van ver schillende afgevaardigden gedomineerd Het was, zoo zeide Chamberlain niet ge makkelijk de betrekkingen met Sovjet-Rus land te handhaven. Het is onmogelijk om te zeggen dat de betrekkingen die het met andere landen onderhoudt, vriendschappe lijk of correct zijn... De Sovjet-regeering moet men dus beschouwen als „iets dat ge heel op zichzelf staat”. En Lloyd George die erop wees hoe door de handelsovereen- komst de handel van Engeland met mil- lioenen is toegenomen, vroeg ad rem: Wan neer is er ooit een regeering in Rusland ge weest, welke wy konden goedkeuren? De huidige regeering is een vreeseljjke tyran nic, maar zjj is slechts in de plaats geko men van een vreeseljjke tyrannie, welke on bekwaam, corrupt en verraderlijk was. „Arm goppc.je, aunjd zoo bezig en vol zorg voor anderen sprak me vrouw Standen, terwijl zij het glanzi ge donkere haar van 't voorhoold van het meisje wegstreek. De gebeden en het ochtendkapittel werden gelezen, waarna men zich aan het ontbijt zette. Nauwelijks had me vrouw btanaen tegenover de vaas plaaits genomen, of allen sprongen versonrikt op door een harden ruk aaaj de huisbel. „Wie kan daar zoo vroeg reeds zijn?” riep Edmund-, die dadelijk aan Sylvia dacht. Was ze misschien riek, of in een ol andere verlegenheid Het meisje bracht een telegram büir nen van Hanside en Pengrops, „slech te tijding uit Demerary zeide rij, en- ias het telegram voor. Mijnheer Sar gent 15 Juni plotseling overleden aan een* hartkwaal. Mevrouw Sargent be denkelijk riek moet zoo spoedig mo- gelijk iemand naar haar toe gaan. Best ware haar broeder als zijn be zigheden het toelaten. Vreezee mijn heer Sargent’s zaken, in. geen te bes ten staat. De mailboot voor St. Tho mas vertrekt morgen om twaalf uur uit Southampton. Brief vjlgtf.” „Arme George in ’t best van rijn leven nog pas zes en dertig en zoo op eens te worden weggerukt,” mompelde mevrouw Standen al schrei ende. haast niei dat ik mij kan hebben ver gist’ antwoordde tysther zachtzinnig. „Ik heb gezien dat zij de arme klei, ne kinderen heeft geslagen.” ..De arme kleine kindieren heeft ge slagen”, herhaalde hdimund driftig. i.Als gij zooveel last liad1 van die ar me kleine kinderen ^ls Sylvia, geloof ik dat ge ook wel eens een enkelen klap zoudt uitdeelen. Gij gaat eens of (wee malen in de week als dilettante naar de school, juist wanneer ge er lust toe gevoelt, en dan wilt gij een bevoegd rechter zijn en Sylvia ver- oordeelen. die iedtereo dag de plage rijen van die lastige kinderen heeft te verduren.” Esther herinnerde hem niet dat zij geregeld' in de Zondagschool meewerk- te, en iedere week opzettelijk daar voor van Dean House naar Heding- hanv liep, in regen of zonneschijn, wind, of storm, vaa ’t begin van het jaar tot het einde/of rij er lupt toe gevoelde of niet dat rij niet lette op hoofdpijn of zenuwachtigheid, en alle kwalen waaraan de menschheid onderhevig is, wanneer plicht haar riep. Zij antwoordde hem alleen met een nauwelijks hoorbaren zucht. ..Daar kooit moeder”, zei Edmund, en op ’t zelfde oogenblik weerlflonk de bel. ..Wel, kind, wat riet ge bleek”, sprak metvrotfw Standen, terwijl rij haar aangenomen dochter een kus gai. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looier geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan -- -- bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de Onze bureaulijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef” ITALIë. Een groot bankschandaal Het faillissement van de landbouwbank van Parma heeft aanleiding gegeven tot een greot schandaal. iDe geiuchten over de Ver keerde leiding der bank deden reeds gerui- men tijd de ronde, doch eerst in de laatste weken is de toestand kritiek geworden en werd het faillissement afgekondigd. Het eerste onderzoek schijnt te hebben opgele verd dat de administratie der bank rich schuldig heeft gemaakt aan valsche verkla ringen ten aanzien van het gestorte kapi taal, aan het uitkeeren van niet verdiende dividenden, aan het misbruiken van de mid delen der bank en aan het overlegden van een vervalschte balans. Tot dusver zjjn zes tien personen gearresteerd, terwijl in totaal GOÜDSCIIH \T. 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslqg op den pry’s. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduoeer- den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan- delaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1