w Blad. STIG C'E. 1 II STmiEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. B5-Jaargang Vrijdag 8 Jala I Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen mlllioen FEUILLETON. van bied. vraag n i zooveel rieken l DOOR GOUD VERBLIND. 1 weinig voed- E HTERDAM 1 BUITENUANDSCH NIEUWS. i tom van alk winstaandeel 1169 4* geen je nam.1' sprak 6 KI b zaken iriften s weinig. laai h 3.. Wmtzaah. male gevallen 60 1688 neerslachtigheid, n, hypochondrie, i brochure v*n rankenstraat 79, itts i« ringen op het Het is een domme waan, dat wij grea ter zouden worden als wij een ander ver kleinen.i i Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Miss E. BRAD DON. Boekhouden, □edersch. van mts. /De sociaal-demooratische groep in den Duitschen Rijksdag heeft gisteravond na lange beraadslagingen met 73 tegen 38 stemmen besloten tegen het regeerings- te springen. Hij kon echter agenten worden gegrepen. Dr. Ulrich heeft tot nog ‘toe bekentenis af gelegd. ENGELAND. De koning en de koningin van Spanje in Engeland. De koning en de koningin van Spanje k>- 30) - „Dat moet zij zelf wetan,” antwoord de de onderwijzer bedaard „ik kan alleen mijn best doen om, haar te be letten zich in het verderf te stortön, maar als zij haar hart, of haar zin, of wat het ook zij dat de handelingen eener vrouw bestuurt, er op gezet heeft om1 een bedelaar te trouwen, daar kan ik niets aan doen. Ik Kan u alleen mijn huis antzeggen,” zx>o besloot hij, op zoo hoogien toon alsof de kleine woonkamer een hoerenhuis ware geweest. „Dat behoeft gij niet eens te doen antwoordde Edmund. ,,Dit is de eer ste maal diat ik uw drempel heb over schreden, en het zal ook de laatste maal zijn. Ik kwam van daag alleen hier omdat ik een plicht had te vpl- brengen ..Zoo. ’t Was zeker uw plicht mij geeren te Ix>n<len in het Clanklge Hotel. Daar hebben ze gisterochtend bezoek gehad van den Prins van Wales en van den hertog en de hertogin van York en andere vorste lijke personen. Zij hebben het noenmaal ge bruikt op Buckingham Palace by den koning en de koningin van Engeland. In den namiddag zijn zij naar Wimbledon gegaan om op de tenniswedstrijden aklaar de Spaansche speelster mejuffrouw de Al varez te zien spelen, die in den hafcven eind strijd van het damesenkelspel is. Reuter meent te weten, dat de Engelsche en Spaansche politie, naar aanleiding van de ontdekking van het complot tegen koning Alfons te Parjjs, maatregelen hebben geno men, die de volkomen veiligheid van den ko rting gedurende diens verblijf in Engeland verzekeren.' Lloyd George naar Rusland. De „Evening Standard” verneemt dat het thans vast staat dat Lloyd George, die on langs werd uitgenoqdigd tot een .bezoek aan Rusland, aan deze uitnoodiging gehoor zal geven. Hij zajj aan het eind van den zomer of in den herfst op reis gaan, vergezeld van een bekwamen tolk, en Moskou ert Zuid- Rusland bezoeken, waar hij zich op de hoog te zal stellen van den toestand der industrie. Een naspel van de aigemeene staking. Het doen ontsporen van een sneltrein. Te Newcastle zijn acht mijnwerkers tot dwangarbeid1 van vier tot acht jaar veroordeeld in verband' met de ontspo ring van den Schotschen sneltrein te l'ranüington tijdens de aigemeene werk staking. FRANKRIJK. Een complot tegen koning Alfons. Volgens de Matin heeft de Fransche poli tie te Parys een complot tegen het Spaan sche koninklijke paar ontdekt. Vijf indivi duen, die in de eerste dagen van Mei te Cherbourg waren ontscheept, komende uit Argentinië, waren, daar gesignaleerd daar zij van de reis des koning» gebruik zouden willen maken om een aanslag op zijn leven te doen. Twee van deze mannen werden in een familiepension ontdekt, waar zy onder valsche namen logeerden. De politie heeft kunnen vaststellen, dat de eene Ascado was, een van de moordenaars van den aartsbis schop van Saragossa, die in het begin van Juni 1923 is vermoord. Zijn makker was Bonaventara Duretti, een anarchist. Beide mannen zyn Spanjaarden. Zij boden tegen stand by hum aanhouding en Weken met automatische revolvers van groot kaliber te zijn gewapend. Ascado bleek een biljet van duizend pesos te bezitten, waarvan hij zeide, dat het in Ar gentinië overgespaard geld was. By het doorzoeken van de kamer der aangehouden Spanjaarden zyn nog drie vuurwapenen en tweehonderdveertig patronen gevonden. Beide mannen hébben bekend te Parys te I zyn gekomen met de bedoeling den Spaan den stijve buiging en ging de deur uit gloei- verontwaardiging. Wat zou men er wel van zeggen als ’t in He- dingham bekend werd, dat hij om de hand van de onderwijzersdoohter had gevraagd, en dat hij met minachting was afgewezen. Zijn hart bonsde van gekwetste eigenliefde. Hoewel hij t deed' voorkomen alsof hij niet lette op het verschil van stand tussohen hem en Silvia, toen hij zijn verliefdheid bij mevrouw Standen be pleitte, beschouwde hij zidh echter als een persoon van zeker gewicht. Hij gevoelde dat de- eeir der Standen’s fa malie in zijn persoon was beleedigd. In deze kleine vlaag van woede ver gat hij bijkans Sylvia en zijne liefde. Hij stapte het kenkhof over en was jlrist een plaats genaderd' waar het lommer van cypres en taxis ’t zwaarst was, toen hij een lichten voetstap ach ter zich hoorde en kort dalarop twee kleine handjes op zijn arm1 werden gelegd. ..Edmund, zoudt ge heengaan zonder mij eerst vaarwel te zeggen Op ’t geluid van die stem1 verdween alle gevoel van wrevel. Hii keek haar aan met denzelfden blik vol liefde, die dütmnai! echter behevehd^ was door droefheid ,.O. liefste, ’t zou mij t hart gebro ken hebben als ik zxx> had moeten ver trekken, maar ik had gëén tijd om langer te blijven en ie vader wilde mij niet toestaan dat ik afscheid van ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkriig: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys. Liefdadigheids-ad/vertentiën de helft van den prys. INGEZONDEN MEDEDEELÏNGEN: l-r-4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeel ingen by contract tot zeer gereduoeer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. DUITSCHLAND. De leugen van den ritueelen moord. Een protst vergadering. De „Central Verein Deutscher Staatsbur ger jüdischen Glaubens”, heeft gisteren te Berlijn een druk bezochte bijeenkomst ge houden om te protesteeren tegen de zinspe ling in een klein Duitsch blaadje, door de völkische „Schleaisohe Zeitung” overgeno men n.l., dat de kindermoord te Bresiau misschien verband houdt met een Joodschen ritueelen moord. Eerst sprak predikant Moering, die er zijn afkeuring te kennen gaf dat een groot blad zulk een berichtje heeft overgenomen zonder eenig commentaaar uitsluitend voor party-politieke doeleinden. Pastoor Warneke uit Potsdam gaf na mens de Katholieke Kerk zijn verontwaardi ging te kennen. De Katholieke Kerk is een vyand, zeide hy, van Jodenhaat jn eiken vorm; het vreedzame samengaan in Duitschband van alle confessies was in de zen tijd meer dan ooit noodig. ,,#ader? Ik geef geen- speldeknop cm vaders bevolen als ’t jou. betreft. Ik geloof dal ik naar Monkhamplon zou zijn geloopen, in de brandenden zon, om je nog aan 'f station te tref fen. als ik je niet hier had' ingehaald. Maar nu ik eens bij je ben, wacht hu een oogenblikje. Edmund’, onder dat zware lommer. en geef mij nog een kus eer je heengaat, en zeg mij nog eens, nog een enkelen, dat je mij be mint.” De kus en de verzekering dat hij haar liefhad, werden nog veel malen herhaa’d ..mijn lief aanstaand vrouw tje”, zeide Edmund feeder. Die woorden deden Sylvia ontstel len, en zij keek hem verwonderd aan. Het was de eerste nuaal dat hij haar zoo genoemd' had'. ..Je vrouw", herhaalde zij. -,Geloof je dat het ooit zal gebeuren, Edmund? „Wat lieveling ?’z „Ons huwelijk. Gij ziet, er zijn twee personen die er tegen zijn mevrouw Standen en papa. Misschien zullen zij de hoofden samensteken. en tegen ons samenspanneM „Foei, Sylvia. Mijn moeder zou le gen ons samenspannen.” ,.Ge behoeft je dat niet zoo aan ie trekken. Ik zei immers oalpa ook nu. ik ben er zeker van. hii Is er niet te goed voor Alles schijnt tegen ons. bij sprak de onderwijzer 7 V ,,n*ijn leerlinge., luidruchtig en ik moet naar de school terug.” Edmund maakte voor hem ende van dat de de stabilisatie van den frank dn ruil voor een vervroegde ontruiming van het Rijngebied. Van wege de minister-president wordt voorts tegengesproken ,dat de regeering de goudvoorraad van de Bank van Frankryk zou willen gebruiken voor de stabilisatie van den frank. Caillaux verklaarde, dat de berichten daaromtrent niet afkomstig wa ren van den minister van financiën. In de Fransche kamer is het gisteren herhaaldelijk tot opgewonden tooneelen tus- schen de socalisten en Caillaux gekomen. Caillaux toonde zich zeer ongeduldig over den langen duur der debatten en riep toen het den socialisten gelukte een voorstel te doen aannemen, volgens hetwelk de omzet belasting niet van toepassing zal zijn op de coöperatieve vereenigingen ny'dig uit: kunt aanrrémen Wat ge wilt, doch ik maak dr U opmerkzaam op, dat het in geen geval wet wondt.” In parlementaire kringen wordt algemeen aangenomen, dat de regeering a.s. Dinsdag by de stemming in de minderheid zal blij ven, daar er thans ook rechts een strooming tegen de ratificatie van de schuldovereen- komst van Washington is, waardoor de grondslag der financieels plannen van Cail laux aan het wankelen wordt gebracht. Reeds wordt de vraag .besproken, wie de op volger ivan Briand zal zyn. Tegengesproken wordt een bericht, de Duitsche Rijksbank zyn steun aan Fransche regeering zou aanbieden voor Op voorstel van rabbijn Salomonski werd met aigemeene stemmen een motie aangeno men, die met deze verklaring eindigt: „Wie aan de mogelijkheid van een ritueelen moord gelooft, onteert zich voor de gehee- le cultuneele wereld." Werkhervatting bij Thyssen. Op de mijnen van het Thyssenconcern in West-Duitschland zyn in de afgeloopen week ruim 1700 mijnwerkers weer aan het werk gezet. Ook in de komende maanden zullen er nog een groot aantal mijnwerkers worden aangenomen. Aanslag op een kaslooper te Berlijn. Woensdugmiddag werd in hei cen trum van Berlijn een kaslooper van de Landbank op het oogenblik, waar op hij in het gebouw van deze bank Het geschil in de Britsche mijnindustrie. De finantieele crisis in Frankrijk Een dreigement van Dr. Marx. In het Britsche Lagerhuis verdedigde de minister van marine in derde lezing de wet inzake den achturendag in de mjjnen. Hy verdedigde de houding van den premier tij dens het geschil in de mijnindustrie Ieder wist dat van begin tot eind zijn geduld on- uitputteljjk was geweest, ofschoon het ern stig op de proef wend gesteld en het was on juist te zeggen dat hij niet al zijn krachten had ingespannen voor de zaak van den vre de De beschuldiging van de hand wijzend oat de regeering niets gedaan had, wees hij er op, dat afgescheiden van de wet inzake de reorganisatie der steenkolenindustrie de regeering andere stappen overwoog en deed wat zij kon om ze aan de orde te stellen. Voor sommige zouden misschien later wet gevende maatregelen noodig zijn als er ©enige kans was op bjjleggifto- dnnr dat mid del. Hoe men ook mocht denken over de waarde van reorganisatie of de financieele uitwerking er van op de industrie geloofde spr. niet dat het effect zoo groot zou ajjh dat er veel verschil door aou ontstaan in de kosten vaneen ton kolen. Het effect der reorganisatie zou gedurende aanzienlijken tyd niet voelbaar zijn. Men stond voor den toestand zooals deze thans was; vandaar de achturemwet. Het was volkomen duidelijk dat het doel der wet was degenen, die in de industrie werkzaam zijn, in staat te stellen te zien wat mogelyk was, indien de acht urendag werd toegepast, op het gebied van loonen en goedkooper productie om Enge land in staat te stellen verloren gegane markten terug te krijgen. Wat, vroeg spr- waren de alternatieven voor de regeeringe- voorstellen Een er van was de voortzetting der subsidie. Het land zou niet toestaan dat de regeering meer dan drie millioen pond sterling uitgaf tot steun in de overgangs periode na een ernstige verlaging der loo nen en het sluiten van de helft der mijnen in het land. De vierde weg was het huidige voorstel der regeering om een langeren werktijd toe te staan, hetgeen de gelegen heid izou openen voor onderhandel ingen en aan vrije mannen een vrije keus liet. De rede van Bridgeman werd gehouden onder voortdurende interrupties van de ar- biedersafgevaardigden die het hem soms moeilijk maakten verder te spreken. Hartshorn een der mynwerkërsleden die in den laatsten tijd gematigde en nuttige bijdragen tot de debatten óver de kolen- quaestie heeft geleverd, verklaarde, dat als het ontwerp wet werd het aanzienlijk zou bijdragen tot den voortduur van het stillig gen der mijnen. Het was zeker dat voor de toekomst niemand behoefde te praten over het ter zyde stellen van de mynwerkerslel- ders Cook of Smith. Ieder mynwerkerslid van het Lagerhuis en naar spr. hoopte ieder lid der Arbeiderspartij zou zich volgens spr. ten stelligste verzetten tegen iedere rege ling, in welken vorm ook, welke aanvaar- «iriffliE (oriiivT. ding van de bepalingen dezer wet mee brengt. Wat mij persoonlijk betreft, aldus Hartshorn, heb ik besloten dat als Cook of iemand anders een overgave bepleit, ik ver zet zal bepleiten. Baldwin, die het woord nam ten gunste der achturenwet, zeide dat er achtereenvol gens nieuwe maatregelen zullen worden ge nomen om het rapport der Kolencommissie toe te passen. Tal van mijnen, die niet meer economisch geëxploiteerd kunnen worden, zullen moeten worden gesloten en het groo te probleem, dat opgelost zal moeten wor den zal zyn werk te vinden voor de mijn werkers. Tenzy er onderhandelingen plaats hebben zag Baldwin heel weinig hoop dat men iets bereikte en hy vroeg aan de leden der arbeiderspartij' of zij allen in den grond van hun hart overtuigd zijn van het ver- btanddge van de politiek der mijnwerkersfe- deratie. In eerste lezing werd het wetsontwerp nopens den achturenwerkdag in de mijnin dustrie dooi’ het Lagerhuis aangenomen met 332 tegen 147 stememn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. voorbeeld die reis naar Dennerary, oie zoo plotseling is opgekomien, alsof je een oproeping hadt gekregen' van ienuand uit de maan. Gelooft ge waar lijk dat wij nog eens ziullen trouwen, Edmund „Ja, lieveling. Als wij elkander maar trouw blijven.” Hij omihelsde haar nog e»ens, en dit maal gaf hij haar werkelijk een af scheidskus. want van den grooter» kerktoren weerklouken twaalf harde slagen, zoodat de lucht rondom, hen scheen te trillen, en de iiware eypres- sen schudden. „Blijf mij trouw, lieveling”, sprak hij met weemoedige teederheid, „blijf mij trouw, zooals ik jou, God- weet het, trouw zal blijven.” Daarop maak te hij zich met een wanhopige poging uit hare omarming los, en snelde voort daar zijn blik beneveld! werd' door tranen, waarvoor hij zich schaamde. Vaarwel, was een woord, dat hij den moed niet had uit te spreken. Treurig tegen een boomstam geleund bleef Syl via hem nastaren. Zij weende niet tranen waren iets aeldtoams bij Syl via maar zij zuchtte diep om’ 't ver lies van zulk een teederen minnaar. ..Hoe akelig en stil zal de plaats mij toeschijnen zondter hem”, dacht zij. terwijl zaj met langzamen tred naar huis terugkeerde. (Wordt vervelfd). met een belangrijke somi gelds terug kwam, neergeslagen door een man, die tiwhllo hem zijn geldtaseh te ont- rukkeh/T^en, dat mislukte, ging de aanvaller er"v^n door. Hij werd eeti ter flehteTiiaal<ieu gepakt. Hij bei- vv eerde eersl, dat een vergissing in het spel moest zijn, maar gistermiddag is hij geoonlronleerd met zijn zwaar ge wond slaichtolter, dat hem beslist heU- kend heeft. De dader is een zekere dr. Ulrtcli, zoon van gegoede ouders. Hij is een tijdlang bij een bank werkzaam’ ge weest, maar had in December van b^t vorig jaar zijn betrekking \erloreit Dr. Ulrich genoot bij die bank n4t volle vertrouwen van zijn chefs en er- dïénde een goed) salaris. Hij maakte zifll echter aan ehkele onregelmatig heden schuldig, waarop hij op staan- denvoet werd ontslagen. Hij was sinds eenigen tijd/ gehuwd met de geschei den vrouw van een industrieel. Ha^r klein vermogen) had hij na zijn on slag weldra op de beurs verspeculeerd. Waarvan hij sindsdien geleefd heit staajt niet va#k Het huwelijk was etg gelukkig en ntevrouw Ulrich heeft gedn oogenblik geweien, dat haar man zich in financieele moeilijkheden bevond. Toen zij Woensdagalvond vanv een wan deling terugkeerde, vond zij in haar woning een agent van politie, die naar in kennis stelde met de arrestatie van haar man. Zij kreeg een zenuwtoeval en is sindsdien volkomen blind. Toen gister?chten'i opnieuw agenten in de ■woning verschenen, trachtte de 12-ja rige zoon van de vrouw uit haar eer ste huwelijk uit schaamte uit het raam door de er van te komen verwittigen, nadat gij het hart mijner dochter had gestolen’, zei de onderwijzer op ijskouden toon. Edmund gaf geen antwoord op deze beleediging, hoewel die hemi zwaar (Tof. Het was Sylvias schuld dat hij er niet vroeger over had gesproken maar dat kon hij immers niet aan haar vader zeggen. „ik moet voor eenigen tijd om fa miliezaken Engeland' verlaten’, zeide hij bedaard, „mag ik Sylvia vaarwel zeggen „Daar komt volstrekt niets van in. Ik wil geeiierlei verstandhouding tus- sehen u beiden bevorderlijk zijn. Als zij niet naar mij verkiest te luisteren, moet zij de gevolgen van haar onge hoorzaamheid maar voor haar reke* ning nemen, en haar dwaasheid boe ten op een vliering of zolderkamertje. Zij behbeft bij mij haar nood niet te komen klagen.” „En ik geloof dat ik er een goede daad mee verricht, als ik haar aan ’t gezag van zulk een vader onttrek”, riep Edmund Standen driftig uit. „Ik wensch u goeden morgen, mijn heer”, sprak de onderwijzer en operf- de dje*>’*y; „mijn leerlingen zijn wat voorstel nopens de schadeloosstelling te stemmen. Men dient af te wachten, hoe de rijksre- geering op deze verwerping van haar ont werp zal reageeren. Naar men weet, heeft minister Külz aan- gekondiiigd, dat de regeering niet zal aarze len, de consequenties te trekken. Hy liet echter in het midden, of het kabinet zal af treden, dan wel de ryksdag naar huis zal wonden gestuurd. Gistermiddag verklaarde de Rykskanse- lier in den Ryksd-ag, dat de regeering inge val van verwerping van het wetsontwerp het gisteren afgeloopen „sperrgeseta" (krachtens hetwelk naar men weet alle han gende processen van de vorsten tegen de landen zijn opgeschort), niet zal worden verlengd, met andere woorden, dat de vor sten weer naar hartelust zullen kunnen pro- cedeeren. Aanvankelijk geloofde men zyn ooren niet. Voortzetting der processen beteekent immers, dat de Hohenzolierns en de andere vorstenhuizen vrijwel alles zullen krijgen, waarop ze aanspraak maken, want de recht banken zijn, naar genoegzaam gebleken is, in den regel den vorsten welgezind en we ten altijd wel formeel juridische gronden te vinden, waarop ze hun .besluiten kunnen baseeren. (Nadat men echter van zijn eersten schrik over de sensationeel© mededeeling van dr. Marx was bekomen, begon men te beseffen, dat dit «ogenschijnlijke hazardspel van de ryksregeering niets anders was dan een po ging van de rijksregeAing om druk op de sociaal-democratische fractie.wt tfe oefenen. Dit heeft eehter ïaten, want zooals gezegd, hebben de sociaaldemocra ten ondanks deze verklaring besloten hun tegen te doen hooren.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1