w EM! T NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Dins dag 6 Jiili 1926 ■o. 18164 65*Jaargang ten I Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. bied. vraag b-u •CMOONHUO aaZOMOMIUn BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ent andeling. DAT HET ILEN KAN <G’S GIST- 4UM AAN GIST EN (D IN DE DOOR GOUD VERBLIND. •euw. 10 tegenzegge- van m dankbare nden tijd in 380 |150 I. IHHTENUANDSCH NIEUWS. 'i be- aan, en reed in gestrekte» gajop voort. Sir Aubrey’s belangstelling vermeerdert. (Wordt vervolgd). leder is de smid van zijn eigen geluk. Jammer, dat zoovelen het handwerk zoo slecht geleerd hebben! rli MmF. )EN HAAG gisten. I NEEMT U EVOELT U jende 5 Minuten is in die Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. arme naar 15 15 (iOHiSCHE COURANT. per kwartaal 2.25, j week 22 cent, overal waaio_ -art'aal 3.15, met Zondagsblad 3.80. val water. In de huizen bij de beek staat het 1% M- hoog. Voor al de winkels hebben groote waterschade gekregen. Bij de vijf vermelde dooden moet nog een moeder van «even kinderen worden gere kend, te Ag-netendorf, die bij een poging om haar geit te redden, door den stroom werd meegesleurd. Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Miss E. BRAD DON. FRANKRIJK. Verduistering door een rechterlijk ambtenaar. Wegens verduistering, die bij een groote naamlooze vennootschap te Toulon ontdekt i», ie de industrieel flanel, voorzitter van de lumdelsrechlbank aldaar, gearresteerd. ZWITSERLAND. Boot-ongeluk op het meer van Constanz. Op het meer van Constanz heeft gisteren een ernstig bootongeluk plaats gehad. Een gezelschap uit Tutlingen maakte een boot- (tocht van het eiland Reichenau naar den Zwitserschen oever. De boot sloeg om, zoo- dat allen te water geraakten. Zes personen zjjn verdronken. Twee vrouwen en de be stuurder van de boot konden worden gered. «Daar de schuld van het ongeluk aan den bestuurder wordt geweten, is deze terstond bij het aan land komen, in hechtenis geno men. BELGIS. Dijkbreuk. Bij Boom en Meulkerk, bij Mechelen, zijn twee dijken doorgebroken. Het water over stroomde tien hectaren oppervlakte. De schade is aanzienlijk- Menschenlevens gin gen er niet verloren. Zware regenval in Luik en omstreken. Zware regenval, welke op vele plaatsen het karakter van een wolkbreuk aannam, hebben gisternacht het gebied van Luik be zocht. Op verscheidene plaatsen zijn de we gen ondergeloopen en de verbindingen ge stoord. ENGELAND. Koiiing Alfonse. De koning van Spanje is gisteren aan de hoogeschool van Oxford tot doctor honoris causa in het burgerlijk recht benoemd. Een parade in de lucht. Ter gelegenheid van het bezoek van het Spaansche Koninklijk paar aan Londen is Zondag te Londen een soort parade in de ludht georganiseerd, die groote belangstel ling trok. Volgens een draadloos bericht na men aan deze parade bijna tweehonderd vliegmachines van verschillend type deel, die zeven uren lang een voorstelling gaven van de vliegkunst. Een der meest-indruk- wekkende schouwspelen was een groet aan de koninklijke toeschouwers door vierenvijf- BELGIE. Staking in de haven van Antwerpen. Ten gevolge van een uitgebroken staking in de Antwerpsche haven is de stoomboot- lijn Harwich-Antwerpen naar Zeebrugge verlegd. DUTTSCHLAND. De wolkbreuk in het Reuzengebergte. Over de geweldige wolkbreuk, die de da len van het Reuzen-gebergte diep onder wa ter heeft gezet, wordt nader gemeld, dat ongeveer 20 huizen geheel of gedeeltelijk weiden verwoest; vijf personen, die zich op een Ibrug te Hermsdorf-Kynast bevonden, werden, toen de brug plotseling in het hoog- gezwollen water verdween, door den stroom meegesleurd, en verdwenen in de golven. Aan redding viel niet te denken. In het ge heel werden acht bruggen vernield. Een ooggetuige verhaalt, dat ’s avonds om 7 uur een dikke, blauw-zwarte wolken massa van den kant der 'Boheemsche bergen kwam opzetten. Om 8 uur begon de zware wolkbreuk, die met korte tusschenpoozen tot diep in den nacht voortduurde. Een beekje waarin in den zomer nauwelijks 40 c.M. wa ter staat was in drie uur in een rivier van 4 M. hoogte gestegen. Alle kelders staan id D.DJD. e genezen, die O i last maakt Die een dat branden* verdwijnen. Vele linde raad waren, reeds genezen, baat bij vinden. .50 (proefflacoa tadmre DHD* 9 apotbekan l«in en zijn huiM verbaasd waren Jc een laat uur w* s had iets opgeruimds in zijn voorkomen Het scheen dat hij den ‘staiat van za- tig vliegmachines in dichte formatie, ge volgd door merkwaardige evoluties, waarbij de machines elkaar met de uiteinden der vleugels bijna raakten. Veracheidene*types vliegmachines, die het publiek totnogtoe niet had gezien, namen aan de parade deel, o.a. de nieuwste nachtelijke bommenwerper en een kust-torpedo-vliegmachine, die 21- inch torpedo’s medevoert buiten en behal/Ve machinegeweren en voorzien is van een Rollp Royce Condor-machine, die met een weergalooze snelheid klimt. Een .staartlooze vliegmachine en een Helicopter namen even eens aan de parade deel. De heele vertooning is in de beate órde afgeloopen. De suffragettes weer op het tooneel. Een indrukwekkende betooging. De Engelsche suffragettes, die vóór den oorlog zoo sterk van zich hebben doen spre ken door de gewelddadige wijze, waarop zij haar burgerrechte lijke eischen voordroegen, zjjn weer op het tooneel der Engelsche poli tiek verschenen. Thans echter draagt haar verschijning een rustiger en ordelievender karakter ofschoon het motief van haar op treden hetzelfde is als destijds. Zij ageeren voor het verkenen van het kiesrecht aan de Engelsche vrouw op dezelfde voorwaarden, als waarop het aan den man wordt toege kend. Het verschil in deze voorwaarde» maakt, dat nog steeds aan vijf millioen vrouwen het actieve kiesrecht wordt onthou den. Zaterdag verzamelden zich op het Vic toria Embankment bjj het Charing Cross dag waarop het desbetreffende wetsvoorstel vermoedelijk wet zal worden, aan ongeveer 750.000 mijnwerkers het aanbod zal zijn ge daan om tegen het oude loon met een werk uur extra per dag aan het werk gaan. Intusschen blijven de leiders bjj de mijn werkers er op aandringen, dat zjj zullen weigeren het werk te hervatten, totdat de eischen ten volle ingewilligd zijn, welke hierin bestaan, dat geen loonsverlaging en geen uitbreiding van het aantal werkuren zal worden aanvaard, eveninin als overeen komst per district. wilden ue kerk behouden zooals hun voorouders er in hadden geaeten, zei den zij vol gevoel maar aij zeiden er niet 'bij, dat zij ook liever hun geld in den zak wilden behouden. De architect en mijnheer Vancouri waren al een half uur lang bezig ge weest met uitmeten en berekenen en plannen maken, toen Sir Aubrey het kleine hek opende en den tuin bin- nentrad. Hij maakte echter geen haast om de beide heeren, wier stemmen hij had gehoord, te gaan epzoeken. Lang zaam slenterde hij langs het smalle pad, en bewonderde de eigenaardige mengeling van bioemen en groenten, de ineen geslingerde viooltjes en an jelieren, door een dikken heg van palmtakken beschermd, die daar al veertig jaar lang groeide, de hooge hulst, waarchter de kool en boonen tierden en de geurige rozenboschjes. Door iemand die de helft van ’t jaar te Parijs doorbracht, had1 deze tuin wel eenige aantrekkelijkheid. „Er is toch maar één Engeland zeide hij bij zich zelven, ,,en nergens vindt men ook zulke mooie vrouwen als de Engelsche. Waar heb ik op 't vaste land ooit dat zachte rozerood en wit gezien, zooals op 't gelaat van dat meisje Eindelijk zocht hij dien heer Van- court op. die bezig waè met den ar ohitect het kleine grasperk voor de ontvangkamer van mijnheer Carew uit De zon had nog slechts een smalle roode streep achtergelaten tussCh<en de taxis en cypressen oip het kerkhot, toen Sir Aubrey Perriam het rustieke heb van meester Carbw’s tuin opende. Hij had, zijn paalrd bij de herberg in bewaring gegeven, alwaar de kaste lein en zijn hgtagenooten niet weinig verbaasd wareneden landheer op zulk zien verschijnen. Hij Vandaag zal Minister Caillaux, Frank- rjjks Minister van Financiën, voor het par- lement verschijnen, om de maatregelen aan te «geven, welke noodizakeljjk zullen zjjn, om de financiën van Frankrijk weer op een be hoorlijk peil te brengen. Algemeen verluidt dat Caillaux het wat de meeste punten betreft, geheel eens is met het rapport door de finantieel des kundigen uitgebracht. Het voornaamste daarvan heeft men gisteren reeds kunnen lezen. Wat Caillaux ter verbetering van de finantieelen toestand zal aanbevelen zal dus geen verrassing zijn. Het Ijjvig verslag laat met name uitko men, dat de belangrijkste kwestie, ten aan zien waarvan een regeling dringend noodig is, het herstel is der monetaire stabiliteit. Om deze te bereiken moet eerst weer het evenwicht in de betalingsbalans het de ficit van de handelsbalans bedraagt meer dan 100 milliard tot stand worden ge bracht, hetgeen op drieërlei wijze kan ge schieden: door de stopzetting van den kapi- taal-exodus, door het verwelven van tijde lijke buitengewone credieten in den vreem de en door den terugkeer uit het buitenland van Fransch kapitaal. Ten tweede die nen zoowel de begrooting als de rekeningen van de schatkist werkelijk in evenwicht te worden gebradht. Het budgetair evenwicht acht de commissie van deskundigen bedreigd door de ontwikkeling van den wisselkoers en 't oploopen der prijzen. Marokko en Sy rië vragen voorts belangrijke uitgaven en bovendien zijn, ten laste van de schatkist, uit de 'begrooting van 1926 bepaalde uitga ven weggelaten ,<lie daarin hadden moeten worden opgenomen. Terwijl een drastische bezuiniging, wat de openbare uitgaven be treft, noodzakelijk wordt geacht, wordt dooi de financieele deskundigen tevens het wen- schelijke betoogd eener verhooging der be- grootingsontvangsten voor de tweede helft van 1926 met 2’A en voor 1927 met nage noeg 5 milliard. Dit laatste zal moeten ge schieden door middel van afschaffing van de carnet des coupons die steeds een doom in het oog der beleggers is geweest en bo vendien niet al te veel 'in het laadje bracht, alsmede door vermindering der inkom sten- en successiebelasting, terwijl ander zijds de onmiddellijke invoering wordt voor gestaan eener verhooging der douanetarie ven evenals de uniforme toepassing der om zetbelasting (2 procent) op alle transacties en verhooging zoowel der spoorwegtarieven als tabaksprijzen. Als derde voorwaarde, die vereischt wordt om tot een monetaire stabilisatie te geraken, wordt die finale regeling oer ver plichtingen, welke Frankrijk ten opzichte van het buitenland heeft, genoemd terwijl ten vierde de aanpassing van het econo misch leven aan den nieuwen monetairen ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Laefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot Mar gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, aan het De financieele crisis in Frankrijk. Het geschil in de Britsche mijnindustrie. toestand als iets noodzakeljjks wordt be schouwd. Als v jj f d e stabilisatie-voorwaar- dewordt een reserve genoemd in goud en vreemde valuta’s, die voldoende moet zjjn om zoowel het handelspapietr alg den bank- biljetten-omloop te waarborgen. Uit het vorenstaande blijkt dus, dat het Fransche volk veel zal worden gevergd en met name zal het niet onaanzienlijke in directe belastingen moeten opbrengen, waardoor het leven1 der groote massa, wie een consumptie- en verkeersbelasting wordt opgelegd, opnieuw moeilijken- wórdt Bij de indiening van de mijnwet ter be handeling in tweede lezing in het Britsche Hoogerhuid, betoogde lord Cecil, dat de wet een tjjdeljjke vergunning geeft en een nood maatregel is, welke geen inbreuk maakt op het beginsel van den 7-urigen werkdag. Lord Cecil betreurde-de oppositie, welke de politiek der regeering ondervindt. Hij voegde hieraan toe, dat de regeering steeds bereid is om het werk der onderhandelingen en van Bemiddeling te hervatten. De „Daily Chronicle” is in staat de voor waarden mede te deelen, waarop de leiders der mijnwerkers bereid zouden zjjn te ad- viseeren tot de hervatting van het werk ge durende een .^wapenstilstand” van «es maanden, deze houden in: lo. Dat de regeering waarborgen zal geven voor de onmiddellijke instelling van een nationaal bureau onder openbare con trole voor den verkoop van kolen, zoowel in het binnen- als in het buitenland en van ge meentelijke instellingen voor den verkoop van kolen in het klein, alsmede voor het uit schrijven van leeningen overeenkomstig de Trade Facilities Act voor de «bevordering en verbetering van het kolenvervoer per spoor 2o. Dat een speciale commissie van mijneigenaars en mijnwerkers onder leiding van een neutraaal voorzitter zal worden in gesteld om behulpzaam te ztfn bij de uitvoe ring van bovenstaande rege^ng en daarvan geregeld rapport uit te ibrqjgwk, 3o. iDat de mijnwerkersloonen geduren de de reorganisatie zullen geHiandhaaafd blijven op de hoogte, welke zij vóór het con flict hadden bereikt. 4o. Dat de geheele loonquaestie na zes maanden opnieuw ter sprake ?al worden gebracht en zal worden bezien in het licht der reorganisatie gedurende deze periode. In het Lagerhuis heeft de regeering een wetsontwerp ingediend strekkende tot het beschikbaar stellen van een aanvullend cre- diet van drie millioen.pd. str. voor den aan koop van buitenland sche kolen wegens de staking in de Engelsche mijnen. De kolencommissie uit het kabinet ia bij eengekomen. Men meent te weten, dót de regeering de rapporten der districten afwacht, waarin de nieuwe loonen, welke door de mijneigenaren op den grondslag van den achturendag zijn voorgesteld ^ijn aangepdakt. Men gelooft, dat in tal van mijnen de ar beid zal worden hervat ten gevolge van de nieuwe aanbiedingen, doch men weet niet of de hervatting van den arbeid algemeen zal zijn of zelfs maar aanzienlijk. De buitenlandsche kolen, waarvoor de regeering de opening van een crediet van drie millioen pd. str. vraagt, zullen worden gebruikt voor openbare diensten en huisr houdg^bruik. De kolen zullen worden ver kocht voor een prijs, die het mogelijk maaki de totale kosten te dekken; de opbrengst zal voor nieuwe aankoopen dienen. De mijneigenaars van Schotland, en van het district Bristol, hebben thans evenals die van Yorkshire en Warwickshire per aan plakbiljet de nieuwe loonsvoorwaarden be kend gemaakt, waaruit blijkt, dat de loonen van voor de staking gehandhaafd wonden, tegen verlenging van den werktijd. De mijnwerkers in deze districten tellen onge veer 500.000 man. In de andere districten zullen de aanbie dingen in den loop van deze week per aan plakbiljetten worden bekend gemaakt. Men verwacht, dat tegen Donderdag den weet waarlijk niet wat vermoeidheid is.” ,,Ik aou morgen reeds mdjn stallen sluiten en mijn stalknechts wegaendei» als ik mij daardoor dezelfde onver moeidheid' kon v erzek^reni,,” hernam Sir Dubrey met een flautwen zucht, terwijl hij plaats nann op den stoei, dien J aan es Carew voor hem had’ neer geaet. Hij danlite Carew met eene lidita buiging voor zijn beleefdheid. „Dit is zeker uw vader”, zeide hij op vragen- den toon tot Sylvia. i „Ja, Sir Aubrey.” „Aangenaam kennis miet u temaken mijnheer Carew”, sprak die baron op vleienden toon. „Ik heb u gisteren niet gezien in den. boomgaard'.” „Neen, Sir Aubrey. De feestdag voor de kinderen ia mijn eenige volmeakte rustdag en daar ik niet heel sterk ben, lalat ik 't aan jongere en. vroo! ij ker personen over zich met de klei nen beaig te houden. Ik geloof dat ze in mijne tegenwoordigheid, uit kracht van getwoonte. hunne tafels zouden gaan opzeggen.” „Best mogelijk”, aei Sir Aubrey met dien gemaakten glimlach, dien hij zich in de voorname gezel schappen had aangewend. ..Zeer juist, nvijnheer Ca rew. En is deze jonge dame uw jong ste dochter?” 33) - „Hqud hem op tot half negen te gen dien tijd zal ik maken dat ik bij u ben. Goeden dag, miss Vanioourt, au revoir dominé”, en de baron raakte met deai toom den hals van zijn paard ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82: Redactie Telef. 83. wen om te betoogen voor haar eischen. (De ernst van de betooging kan bljjkeni uit het feit dat aan het hoofd van den stoet een aantal vrouwelijke Lagerhuisleden en vroegere Lagerhuisleden en candidaten voor het Lagerhuis liepen die werden .gevolgd door vrouweljjke gemeenteraadsleden bur gemeesters, en vrederechters. Verder wer den tooneelspeelsters, onderwijzeressen en studenten opgemerkt. De stoet trok naar Hyde Park, waar van vjjftien gestoelten het woord werd gevoerd. Een proces over bergloon. 4000 toegekend aan de Nederland- sche sleepboot „Zwarte Zee”. Het „High Court of Justice” heeft 'Don derdag uitspraak gedaan in een eisch in zake bergloon, ingediend door reeders, ge zagvoerders en bemanningen van de Neder- landsche sleepboot „Zwarte Zee”, twee Noorsche stoomschepen en een Britsch stoomschip voor bergloon wegen» assisten tie aan het s.s. „Stiklestad” van Oslo, groot 6350 ton, welk schip op 3 October in ballast was vertrokken van Rotterdam naar Waba- na (Newfoundland) en door een defect aan de schroef midden in den Atlantischen Oceaan hulpeloos ronddreef. Verschillende pogingen om het schip te bergen oa. door bovenbedoelde stoomschepen aangewend, mislukten tengevolge van het slechte weder Ten slotte was de „Stiklestad" door een ken te Hedinghaini eens kwam oppe nnen. „Dat herinnert me weer eens aan den goeden ouden tijd, Sir Aubrey, dat u ons komt opzoeken,” zeide do man, want die tijd was waarlijk oud. dat Sir Aubrey zich had) verwaardigd Hedingham met veelvuldige bezoeken te vereeren. „Ik ben hier gekomen, Barlord, om den architect te spreken, die plannen zal teekenen voor het nieuwe school gebouw antwoordde de baron leefd. „Lieve deugd ja, onze dominé zoo n ijverig num, altoos miet iets de weer,” antwoordde Barford, liever had gezien dat de dominé niet ijverig ware geweest en wat minder aanvallen had gedaan op zijn beurs. Diei verbeteringen van. mijnheer Vancourt legden aan Hedingham een last op maar ’t wilde toch ook wat zeggen in een dorp te wonen dat vooraan stond in het streven naar be scha ving, '’ijflheer Vancour t had er zelfs van gesproken de kerk te verbe teren en de galerij weg te doen waarin geheeie Hedinghamsche geslach ten in dommelige rust naar langgerek te namiddagpreeken hadden geluisterd en den kansel en die gangen prach tig te versieren. Maar de bewoners van Hedingham verzetten zich met l kracht en macht tegen alle soorlgelij- *ke nieuwerwetsche verbeteringen. Zij meien. Spivia zat juist aan de open deur met eenig liandwerk bezig, en vormde m oe schemering eene schil derij, die voor een schilder wel de moeite waard was om te zien. Haar vader leunde legen,den. deurpost en rookte zijn avondpijpye. Sir Aubrey gaf den predikant en mijnheer Spilby een vriendelijk kni je, en stapte daarop regelrecht naar de deur, lidhitte den hoéd af en wenschte miss Carew goeden avond1. Itet meisje schrikte even toen zij hem gewaar werd, en een blos bedekte net blanke gelaat. Wat kon hem heden avond hierheen hebben gevoerd vooral dien avond waarop de Edta-undJ zijn treurige» tocht Southampton had aanvaard Sir Aubrey zag dien blos en voelde ea zich door gestreeld. I £r waren meis jes van zijn kermis, die ’t deden voor komen alsof zij hem1 als een oud man beschouwden, en ‘t was dus een aan gename ontdekking voor hemi dat hij in staat was d'en polsslag te versnel len van dat bekoorlijke jonge meisje. „Ik hoop dat gij reedls uitgerust zult zijn van de vermoeienissen van giste ren”. zeide hij minzlaam. Carew had zijn pijp weggelegd1 en bradht een stoel naar buiten. „Ik was volstrekt niet vermoeid, dank u, Sir Aubrey,” antwoordde Syl via. glimlachend over ziulk een vraag aan een jon" en gezond meisje. „Ik

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1