Had. w érd •aaid NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Woensdag 7 Juli 1928 Ro. 16185 85’Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ng FEUILLETON. obied. lanvraag DOOR GOUD VERBLIND. sdealer LE Mexicaan- OTTERDAM mllUoon wm van aHa ft winstaandeel Sir de vam is” O o 6 Wat zoekt gij? Zegepraal of marte laarschap? Een kruis? Een kroon? Zoek niets, vervul uw plicht. den ver- oe- dat lldigen. ..i het Roode m «re in 13- meer >liede Boekhaa- x «j plaatsing Vijf dooden. ah Rijn een iet'vaartuig zonk snell, doch de bemanning kon wonden vooraten en hierover ia men in iPruisen te- reoht gebelgd. De Pruisische tram, democraten Zuinig Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Miss E. BRADDON. De invloed van de Wodka. Sinds het brandewijn-monopolie door de tsaristische regeering werd af geschaft en de verkoop van spiritualiën verboden werd, nam de dronkenschap onder de Russische arbeiders sterk af, hetgeen ten gevolge had een beter gezinsleven, meer productiviteit van den arbeid, hoger beschavingspeil enz. Na de wederinvoering van het bnandewyn- monopolie door den sovjet-staat zyn al deze voordeelen verloren gegaan. De arbeiders begonnen opnieuw te drinken; het werd zelfs als een soort patniottisdhen plicht be schouwd de „r.kowka” (zoo wondt de bran dewijn naair Rykow, den voorzitter van den raad der volkscommissarissen© genoemd) te drinken, want op deze wijze steunde je im mers den sovjetstaat. Wat de gevolgen van deze „patriottische” daden waren, zien wij Bij de Rjjksspoorwegmaatschappijen in Duitschland is een. nieuw conflict ontstaan naar aanleiding van de benoeming van Dr. Luther tot lid van den raad van beheer. Hierover is de Pruisische regeering danig in haar wiek geschoten. Tot goed begrip diene dat de ryksregee- ning het recht heeft 14 van de 18 leden van den raad van beheer te benoemen. Ze is echter met die landen ,die vroeger eigen spoorwegen hadden (Pruisen, Beieren, Sak sen enz.) overeengekomen, dat ieder dezer landen zelf een vertegenwoordiger in den raad van beheer zal hebben. Deze vertegen woordigers worden dan op voorstel der be trokken regeeringen dtoor het rijkskabinet benoemd. Eenigen tijd geleden nu is de vertegen woordiger van Pruisen, de bekende in dustrieel Gehaimrat dr. Bornholt, overleden en de Pruisische regeering had als zijn op volger den Ministerialdirektor Schulze van het Pruisische ministerie van handel voor gesteld. Zonder zich evenwél hierom te be kommeren, heeft de rtfksregeering door de vacature (lOHM.HE ((II IU\T. regeeringspartyen (cen- en sociaal-depipcraten) hebben naar aanleiding daarvan iij den land dag een interpellatie ingediend, waprin ge vraagd wondt, of de benoeming van dr. Lu ther in ovenleg met Paruisen heeft plaats ge had en zoo niet, wat de regeering dan zal doen, om de rechten van Pnuisen te pandha- ven. BUITENLANDSCH NIEgl DUITSCHLAND. Het ongeluk op de Wannsee? Het proces tegen de schuld Einde Augustus begint te Potsdam proces tegen de beide doctoren ,die dte B Kruis-oefeningen op de Wannsee heobei ongjaniseerd. Men weet, dat daar» -eer jarige scholier as verdronken. Er zijn dan 100 getuigen .gedagvaard. I Een Bacchanaal aan den Rijn. uit de correspondenties in de bolsjewistische bladen over den toestand op de fabrieken en ip de arbeiderswijken. Om een beeld te krij gen van de werkelijke afmetingen van het kjwaad, weid een officieel onderzoek inge steld in Petersburg, Moskou, in het Oeral- gebied, de industrieele centra van de Oe- krajine, in het algemeen overal, waar groots industrieele ondernemingen bestaan. Een onderzoek naar de uitgaven van de arbeiders in die plaatsen heeft aangetoond,. dat uitgaven van de arbeider» voor alcoho lische dranken de laatste drie jaar gestegen is met 500—800 iDe „Troed”, het cen traal orgaan van het Russische vakverbond schrijft het Volgende: „Sinds de invoering van het Russische bitter (een soort brande wijn) werti het veibrudk van spiritualiën door de arbeiders verdubbeldi*. In November 1925 vormden de uitgaven vooralcohotl voor het hoofd van het gezin (bij arbeiders) te Moskou 6.2 en te Petersburg 5 van het loon. Te Sormowo, een belangrijk indus trieel centrum in Centraal Rusland, hebben de arbeiders de laatste zeven maanden 14 %•- van hun loon voor alcohol uitgegeven. ITALIë. Huwelijksplannen. Blijkens berichten uit Weenen meldt d« Neme Freie Presse uit Belgrado dat Muaso- Uni dé twee ongehuwde dochters van den Koning van Italië wil uithuwelijken aan Ro wing Boris van Bulgarije en den Albanee- schen staatspresident Achrned Zogoe. In Albanië .rijst tegen dat pi an verzet omdat men degradatie tot een Italiaanse he kolo nie vreest, «n iiudêhdgarij, omdat daar een sterke strooming is ten gunste van een hu welijk des konings met de jongste dochter van den koning van Roemenië. VER. STATEN. De kerkvervolging in Mexico. Alle kerkelijke eigendommen verbeurd verklaard. .President Calles heeft Zaterdag «en decreet uitgevaardigd, dart, op 31 Juli van kracht wordt en dat de organisatie van den godsdienst in Mexico veiiaedt. Het decreet bevat 33 artikelen, waarvan de voornaamste zijn: Alle gees tel ijken moeten van sdhe afkomst zjjn. IDe schoolopvoeding moet op regeemings- scholen geschieden. Kloosters van mannen of vrouwen zijn verboden; alle thans bestaande moeten wor den opgeheven. Het dragen van geestelijke kleeding of andere geestelijke onderscheidingsteekenen buiten de kerken is verboden. Kerkelyke instellingen mogen geen eigen dom of kapitaal verkrijgen of bezitten. Alle kerken worden. nationaal eigendom. De paleizen van de bisschoppen en de semi naries worden nationaal beent en zullen voor (Jen staatsdienst worden gebruikt. Critiek op dit decreet in de religieuze or ganen of in andere uitgaven is verboden. ..We kunnen 't samen wel stellen zeide hij, al zijn beste doende om1 lee- der te zijn. ..maar ik vreep dat het leven hier wel wat eentonig voor haar *8’’ hier beneden, en behoeft dat weinige Uu> dealer de gemak- betalingsconditiën der I Motors Acceptance Corporation. In de Fransche Kamer heeft Minister Caillaux zjjn finantieel program ontvouwd. Groot was de belangstelling toen de Mi nister zijn beloofde uiteenzetting van de fi- nantieelen toestand gaf. iDe 'belangrijkste punten door hem naar voren gebracht waren deze, dat hjj het na genoeg 'geheel met de conclusies des deskun digen eens was, behalve aangaande de massa nieuwe belastingen, die zij willen in voeren en die Caillaux te zwaar vipdt. Vol gens Caillaux zijn er drie behoeftdh waar voor gelleend mag worden, nJ. de terugbeta lingen der Banque de France, de amortisatie der bons der nationale verdedigiinigen de ab soluut onvermijdelijke veihooging van de salarissen der ambtenaren. Op dit laatste punt drong hij zeer aan waarmee hij onge twijfeld veel aanhangers in het land zal winnen. Tevens zal geleend moeten worden voor de stabilisatie, die volstrekt noodzake lijk is om den toestand te verbeteren. Op amusente wjjze stak Caillaux den draak met het tegenwoordige, dwaas ingewikkelde be lastingstelsel, en hjj gaf in het voorbijgaan verschillende nieuwe, interessante denkbeel den in dezen aan. Kamende tot de binnenlandsche schuld legde Caillaux den nadruk op de onmoge lijkheid de bons de défense te consolideeren. De oplossing moet gevonden worden in de stichting eener amortisatiekas. Wat den toestand van de schatkist aangaat, deze is, zei spr. onder doodsche .stilte, angstwek kend. Er is slechts 500 miiioen. Zjjn die verbruikt dan is het plafond bereikt. Alleen door stabilisatie kan deze bedreiging verholpen worden. Omtrent de buitenlandscihe schulden zeide Caillaux, dart; het ónmogelijk is credieten te verkrijgen indien daarover niet eerst ge regeld met Engeland wordt onderhandeld. In Augustus vervalt weer acht millioen pond, en al verklaarde Churchill verleden jaar, toen spr. te Londen was, dat Enge land Frankrijk geen deurwaarder zal stu ren, zoo voegde hij er aan toe dat als spre ker eerst over een jaar terugkwam om de besprekingen voort te zetten, er weer vjjf procent bijgekomen zou zjjn. Daarom moe ten de buatenlandsche schulden noodig gere geld. Caillaux kondigde aan dat hjj ontwerpen zal indienen om de regeering te machtigen de financneele regeling bij decreet in te voe ren. Het parlement werkt daarvoor niet snel genoeg. Vandaar dat in alle landen, waar de munt gestabiliseerd is, de regeering dengelyke bevoegdheden heeft gevraagd. Catillaux betwistte de mogelijkheid den toe stand te verbeteren enkel door binnenland sche credieten of deflatie. Telkens weer kwam hij terug op dé noodzakelijkheid var» buitenlandsche credieten, waarbij de goud voorraad intact blijft. In een vurige pero- benoeming van dr. Luther in de Zij ongetwijfeld gemis aen kinderlijken eerbied hebben verraden. Maar Sir Aubrey keek naar de lippen en woog dé woorden niet, die uit dien rozen mond vloeiden. Hij dacht hoe lief en hoe verstandig hel meisje was. en hoe hard ’t haar moest vallen omi zoo te zeggen levend begraven te zijn in zulk een plaatsje, wel is waar mooi en be koorlijk genoeg om op oen zomeravond in den maneschijn te bewonderen, maar geen geschild verblijf voor een mooi jong meisje. Ijlings stond' hij op, liop over hel grak heen naar den domuien mijn heer Spiilby. die togen de heining ston den geleund in druk gesprek gewik keld, terwijl Spilby oon potlood en een aanteekeningboekjo in de hand hield Dat lieve jonge gelaat .beftat een ge vaarlijke toolyerkracht een toover- kracht, die in staat way een man in zijn verdérf te doen loopen. „In mijn positie”, dacht de baron, „kan een man ’t niet helpen als h'j soms dwiri.e streken doet. Perriam* Plar co met al zijne aanhoorigheden hingen hem als 't ware aan het lijf als een molensteen. dien hij niet kon afschud den. „Als ik nog een jong mensen was, zou ik mij zoo ver kunnen ver geten om dart jonge meisje ten huwe lijk te vragen,” dacht hij. En toch zou zulk een daad voel on bedachtzamer zijn geweest bij een jon- ABONNEMENTSPRUS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—8 uur. Administratie Telef. Interc. 82: Redactie Telef. 83. „Gij hebt e-ene kieschheid van u.< drukking en uitspraak die ik kwalijk zou hebben gezocht bij „Bij een Hedinghamisdhen onderwij zer, vjulde mijnheer Carew aan. „Dat wist ik zelf niet. Ik geloof dat ik ver ten achter sta1 bij het nieuw opkomend geslacht van> onderwijzers, waarvan men tegenwoordig wonderen van geleerd heid verwacht. Maar ik ben te He- d'rngham gekomen in den goeden ouden tijd, toen men niei meer van 'n dorps onderwijzer verlangde, dan dat hij be hoorlijk kon spellen en een fatsoenlij ke hand schreef. Mijnheer Carew had er kunnen bij voegen dat in dit gelukkige tijdperk ook niet zoo nauw werd gelet op ge tuigschriften van goed zedelijk gedrag als tegenwoordig. „Zijt ge dan al zoo lang te Heding- ham?” vroeg Sir Aubrey. „Vijftien jaar.” „Hoe is ’t mogelijk. Met uwe söhaving zou ik hebben gedacht, gij al lang een veel betere betrekking moest hebben' gezocht en gevonden.” Syllvia loosde een zucht van wrevel. Dit was juiyt wat zij zoo dikwijls had gezegd. „Papa; weet niet wat eerzucht zeide zij. „Neen ik heb geen eerzucht. De mensch heeft slechts weinig behoeften één stuk,^vaardoot i vuil buitengesloten :n. „Duotone Duco" vee aantrekkelijke n verhoogt het n van den wagen, leer U in deze ge doneerde Chevrolet zult U verbaasd dat men zulk een kwaliteit, zulk een a lijn, zulk een groot rt en zulke schitte- prestaties in dezen i vindt; eigenschap- ie men dikwijls te- ïfs in een veel eren wagen zoekt. Het finanoieel program wan Oaillewx. De crisis in het mijnbediüf. De Rüksspoorweg Mij. in Duitschland. De exploitatie van de Belgische spoorwegen. tabie betoogde hij de onvermijdelijkheid van maatregelen voor salutpublic, en wees op de verpletterende verantwoordelijk heid, die op de Kamer zou drukken indden tihans de regeering1 haar steun weigerde. Sdhoon men niet kan zeggen dat zijn iwjj- Ze van voordragen de sympathie voor hem b(j de heóiders heeft doen toenemen, heeft toch de rede van Caillaux door haar helder heid! en doelbewustheid igrooten indruk .ge maakt. En men was na aflloop in de couloirs van oordeel dat de regeering waarschijnlijk haar zin krijgén zou en zou steunen op een meerderheid, ongeveer gelijk aan die, welke ook het vorige rndnisterie-Briand' haar ver trouwen gaf Mevrouw CaaMaux woonde vooraan in een loge de Kamerzitting ibij. In het Britsche Hoogerhuis heeft Lord Cedi aangekondigd dat de /regeering van haar voornemen heeft afgezien om de stem ming over het wetsontwerp inzake den acht urendag in de mijnen te bespoedigen, daar d>e loonen, welke dn een gedeelte van het land zijn aangeboden, geenszins bevredigend zijn. Lord Salisbury verklaarde dat de eerste- minister het wetsontwerp niet zou hebben goedgekeurd zonder de zekerheidl dat de mijnwerkers billijk zouden worden behan deld. 'Dlentengevolige dient elk misverstand uit den weg te worden geruimd alvorens de stemming bver het ontwerp te 'bespoedigen. Daarna werd het ontwerp met 176 tegen 17 stemmen in tweede lezing aangenomen. Het debat over de derde lezing is voorloopig op 8 Juli vastgesteld. het ernstigste gevaar, waarvoor zij verant woordelijk zjjn, is de verspreiding der hondsdolheid in Moskou, Leningrad en ande re volkrijke centra, door dorpshonden, welke door wolven gebeten werden. De autoriteiten deelen mee, dat zij een breed opgevatte campagne met vergif en vallen denken te organiseeren, en dat pre mies op het dooden van wolven zullen wor den .gesteld en ibelooningen voor de aanwij zing van wolvenkolonies zullen worden toe gekend. zieits niet lang. Waardin aou hij den Korten tijd' dat hij dat kleine mag ge nieten verstoren, door vrudhtelooae po gingen om het groot te maken. De gó den hebben geen begeerten, zeiden de Grieken, en de mensch die de minste begeerten heeft komrt de goeden hel meest nabij, ik heb mijne begeerten beter weten, ie be'heersólien) dan ue dorpskinderen, en voel mij evenals Goldsmith's model predikant, Hjk' met veertig pond s jaars Mijnheer Carew vergat er echter bij te voegen dat hij. geheel in tegenstel ling met den model geestelijke, de veertig pond alleen voor zich /.elven besteedde, en zoodoende zooveel genot mogelijk van het geld had'. „Iki iM'KvonKllwr uw philosonschen geest, mijniheer zei de baron toe stemmend. „Als en meer mensch&ioan uw karakter whren. zonden er minder omwentelingen plaats hebben. Maar met ’t oog op uwe dochter is 't wel jammer dat gij u tevreden hebt ge steld men eeiji betrekking zoo ver be neden uw kundigheden.” Sylvia zuchtte op nieuw. „O. papa denkt nooit om mij”, zei de zij ..zoolang hij maar ’ni dienst meid' heeft, die hij geen loon behoeft te geven, is hij heel tevreden.” Dit waren zeker geen liefelijke woor den. en wanneer zij 3<oor minder be koorlijke lippen waren gqirit. zouden ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkriug: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. De Belgische Regeering heeft pisteren ij et verwachtte wetsontweiip ingedieud, Waarbij zij machibiiging krijgt tot het oprich- ten van een Nationale Maaitschappij tot exploitatie gedurende 75 jaar van,dè Belgi sche spoorwegen. Mem verwacht, dat het wetsoAtw^rp nog deze week zonkler discussie zal wonten aan genomen. geliug, die nog een geheel leven voor zich had, dan voor een van van Sir Aubrey’s leeftijd, die ’t beste gedeelte van zijn leven al adhter den rug had, en wien 't zeker vrij stond een gezel lin te kiezen om hem' op zijn ouden dag wat op te vroolijkeai. Niemand was ooit onafhankelijker in zijn doen of laten dan Sir Aubrey. Hij bezat geen andere naaste betrekkingen be halve zijn broeder, dien goedhairtigen zonderling, die den naam had1 dat nij niet heel wel bij 't hoofd was. Er was werkelijk niets dat hem belette te doen wat hij verkoos behalve zijn eigen vooroordeel en. Maar die waren zeer sterk. Hij had een groot en dunk van zich zelven en van zijn stand in de maatschappij. Nooit had hij evenals zijn mendemienschen naar eenige be trekking gedongen, en dus had nij nooit teleurstellingen ondervonden. Nooit was er iets voorgevallen dat zijn eigenwaan had kunnen schokken. In zijn jonge jaren w(as hij verloofd geweest met de dochter van een her tog. De hertog was arm, maar van een oud-adelliik geslacht. Het meisje. La dy Genoveva, was een maand voor haar huwelijk overleden, en die slag had Aubrey Perriam zwaar getroffen. Het portret van zijn verloofde hing nog altijd in zijn kamer op Perriam! Place, en zelden zag hij het aan zonder te zuchten. (Wordt vervolgd). OOSTENRIJK. Een aardschok. Gistermorgen even over 'half negen heeft men op de Semmering by Weenen een korte korte maar hevige aardbeving gevoeld. Het was de eerste aardschok, die er sedert 20 jaar is voorgekomen. Ernstige schade schijnt nergens te zjjn aangeridht. Vólgens deskundigen bestaat er voor Weenen zelf niet het minste gevaar. RUSLAND. Hondsdolheid in Sovjet-Rusland. Een gevolg van de wolvenplaag. Het Russische volkscommissariaat van landbouw verkiaart dat de ^veelvenspreide hondsdolheid, overgdbracht door honden, katten en andere huisdieren een van rijkswe ge gevoerde campagne noodzakelyk maakt tegen het aldoor toenemend aantal wolven, dat een geesel voor het land begint te wor den. Het commissariaat schat in het ruwe weg, dat het aantal wolven in Sovjet-Rusland, met uitzondering van de Oekrain, den Cau casus, Wit-Rusland en de andere federatieve Republieken, op het oogenblik ongeveer 100.000 bedfaagt en dat zjj gedurende den winter een groot aantal menschen en rond een millioen stuks vee hebben gedood. Zij vielen niet alleen dorpen aan, maar ook kleine steden en verschenen zelfs in de stra ten van sommige districten werd er door sol daten jacht op gemaakt. Onschatbare scha de werd ook door de wolven aangericht, doordat zij geweldig huishielden onder de 34) - „Zij is mijn eenige dochter, Aubrey, mijn «enig kind.” „Welzoo. Dan zijt ge zeker bijzon- der gek mei haar.” JamieB Carew keek zijn dochter met I een vreemdsoortige uitdrukking aan, d'aar hij voelde dat men van hem* ver- I wachtte dat hij iets feeders of aan- s doenlijks zou gaan zeggen een ge- e voelsuiting zooals men die A I vader van een eenig king mag E wachten. Maar die beiden hadden zich niet toegelegd op de tftail der genegenheid, en mijnheer Carew had niet zoo spoe- I dig zulke uitdrukkingen bij. de hand. Gasteren verongelukte op met wijn geladen motorschip. zoilin. öiivu til? gered. Honderden personen stonden aan de oevers, die er in slaagden een groot aantal vaten wijn op het droge te brengen. Ver volgens werd een woest drinkgelag gehou den ,ten gevolge waarvan meer dan 20 per sonen wegens alcoholvergaftiging in een zie kenhuis moesten worden opgenomen. Reeds vijf personen ajjn overleden. De zaak Janicke. De uitspraak in hooger beroep. Het Hof van Discipline'te Leipeig heeft in hooger beroep het bekende gevail van den attaché aan buitenlandsche zaken dr. Ja- nicke, den schoonzoon van den overleden rykspresklent Ebert, behandeld. Men herinnert zich, dat Janicke op een vacantiereis in een hotel te Gapri eenige smalende opmerkingen nopens de verkie zing van Hindenburg tot rijkspresident had geschreven en deswege door de kamer van discipline werd gestraft met een waarschu wing- en inhoudinig van een maand' salaris. Tegen dit vonnis hadden zoowel Janicke als het O. M. beroep aangeteekend. Het Hof vólde het volgende vonnis: dr. Janicke wordt overgeplaatat en veroordeeld tot een boete ten bedrage van een derde deel eener maand salaris en moet bovendien d6 proceskosten betalen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1