Ko. V I p lil M NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Ro. 18196 Donderdag 8 Juli 1826 ens en. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. ed. aag ■aren veg, Onderwtfxera DOOR GOUD VERBLIND. 1711 60 eigenaar. p I I we-i-. een (Wordt vervolgd) 1740 100 Slechts wat gij zijt bepaalt uw waarde, niet wat gij hebt. ZONDER BORG. Suider Credietbank IOTTERDA1M. Een veel bewogen leven. Roman ut het Engelsch van Miss E. BRADDON. shtige herstel g haar zoude n, er is geen ink voor het ft behandeld, e het ook zy, ftelyk inlich- Mej. S. oorten Haar- 0—3 en 6—8 BUITENIANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Het noodweer boven Berlijn. De geweldige regenmaasa’s, die zich gis teren over Berlijn hebben uitgestort, heb ben overal groote schade aangericht De Beriynsche brandweer werd wel 300 maai ter 'hulp geroepen maiar zag echter alleen kans om in de engste gevallen hulp te ver- leenen. Het station Wannsee stond geheel blank. Door de sterke druk sprong daar in de buurt een afwateringabuis, zoadat de ge- heele omgeving overstroomd werd. Het wa- (lan weten we ten minste hoever we staan met onze fondsen. Sir Aubrey deed alsof hij De „Daily News” verheugt zich er over, dat Baldwin door het terughouden van het achturen ontwerp in Ihet Hoogerhuis einde lijk een daad (heeft verricht, in plaats van ailleen maar mooi te praten, waardoor het publiek al zoo vaak misleid is, aangezien de tegenstand in zjjn eigen kring te groot wend om deze woorden gevolg te doen heb ben. - - Of fieri eet is dit terughouden slechts een 33%%. Hierdoor zouden de mijnwerkers ABONNEMENTSPRIJS: per kwarfaai 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. FRANKRIJK. Sadoul. Zyn toelating tot de balie ingetrokken. De raad van orde der advocaten In de Fransche Kamer is gisteren scher- r» critiek geleverd op de plannen van Oail- laux en wel in hoofdzaak door ‘Franklin Bouillon, die betoogde dat de onderhande laars in Washington niet voldoende voor de Fransche belangen zyn opgekomen. Juist was in zyn kritiek, zoo zegt men, dat de re- geering niet duidelijk zegt of ze nu eigenlijk de ratificatie van ’t antwoord Mellin-Béren der wil of niet. Dit komt natuurlijk omdat Caillaux nog probeeren wil aan die ratifica tie de conditie te verbinden van een crediet- verleening voor de stabilisatie, hetgeen hjj moeilijk openlijk zeggen kan. Intusschejn bleek weer welk een groot aantal dépiutatés in alle partyen tegen deze ratificatie zyn, die de regeering niettemin als basis voor de stabilisatie, evenals de deskundigen, onver- mjjdeiijk noemt. Ernstig was ook de aanval van Blom, den leider der socialisten, die een uitvoerige kri tiek levende op de financieele uiteenzetting van Caillaux. Hij ibegon te herinneren aan het 'herhaald aantal keeren, waait ij reeds de opeenvolgende ministers van financiën de Kamer gedwongen hebben de maatregelen goed te keuren met dreiging van staatban- kroet. “Daaraan moet een eind komen en er moet éen geheele afdoende regeling wonden gemaakt. In geen geval willen de socialisten Caillaux bevoegdheden geven, welke tot de nationale soevereiniteit bdhooren. Uitvoerig betoogde Blum verder op tech nische gronden, dat de stafoilisatieplannen der regeering niet deugen, en hij stelde daartegenover de socialistische opvattingen, waarbij hij op een aantal, ook niet-sociaiis- tische banken, voor zoover het zijn kritiek betrof, byval vorid. De algemeene indruk is, dat de positie <>er regeering er niet op verbeterd is. Meer en meer blijkt, dat de oppositie tegen de ratifi catie van het accoord van Washington uiterst gevaarfyk is en aangezien deze de hoeksteen is van het door de regeering aan vaarde stelsel der deskundigen, ia het dui delijk dat de regeering deze vragen moet beantwoorden. Ziji schijnt ddt evenwel nog tot na de vacantie te willen uitstellen, zoo- dat de mogelijkheid en zelfs de waarschijn lijkheid bestaat, dat zy thans een votum van vertrouwen verkrijgt, die haar in staat stelt de Kamer naar huis te zendeip en in de va cantie de opvattingen van Cailflaux in toe passing te brengen. (iOII)S(HE (01 HAM. Yorkshire na 1 October langër moeten wer ken voor minder vergoeding. Als het zoo in Yorkshire gaat, hoe moet het dan gaan in minder voordeeiige districten, zoo vroeg men zich af. Gemeld wordt echter dat de Yorkshire mijneigenaren redds op hun besluit zijn te ruggekomen, en de voorstellen betreffende de loonsverlaging reeds hebben ingetrok ken. wed het land terug binnenkomen. Vervol gens wordt een grondstof, die als volkavoedr sel dient, tegen te lag® prijzen het land uit gevoerd, terwijl 60 pCt. van onze levensmid delen tegen dure dollars, ponden en gulden moeten ingevoerd wonden, dus tegen hoogc valutapryaen. De aanpassing naar buiten werkt onmiddelijjk, maar die van buiten naar binnen eerst na maanden. Duitschers in de badplaatsen. De wraak van een kellner. Duizenden DuilsCliers zijn reeds voor het badseizoen aan de V laamsche Kust aangekomen. hr zijn er heel wat le (jolende, Mariakerke en Middielkerke, maar betreukeTijk meer nog te Heyst, Knokkei en vooral te Blankenberg e. Over Het algemeen, zoo zegt de Brus- selsche correspondent der N. K. Ut., valt van de ooor den oorlog teweeg gebrachte vijandschap niet veel meer te merken overal wordt nö weer Duijisch gehoord en het personeel van Sir Aubrey deed alsof hij met de grootste belangstelling toeluisterde, en, toen mijnheer Spilby heenging, en m het rjtulg sfaptei omi naar Monnk- hamipton terug te rijden, bleef de ba ron nog wat langer en weigerde uit maal het aanbod, van den predikant niet om een glas wijn bij hemi te drin- ken. De pastorie lag aan de overzij van het kerkhof zij behoefden slecnls het cypresboipchje over te steken, en de vensters van de tamelijk uitgestrek- te piastorie lagen voor hen. De tuin der pastorie was slechts door een la gen muur van het kerkhof gescheiden. Geheele bedden dahlia’s en roven ver hieven zich vroolijk achter de gras bjegroeide heuveleh en de mos bedekte grafzerken, en de 1;AhM hu toch ligt bij iedere schrede op den levensweg een strik gespannen. Sir Aubrey had een artistieken smaak. Hij had zijn ideaal, zijn droombeeld van volmaakte schoonheid, dat hij nooit verwezenlijkt dacht te zien behalve op het doek van zijn gelief koosden schil der Titiaan. En ziet, daar vond hij on verwachts dat droombeeld, waarnaar ieder mensch niet zooveel inspanning zoekt en dat hij zoo hoogst zelden vindt, die bloem) door alle eeuwen heen d|oor de dichters bezongen en door de schilders weergegeven. Hij had zijn ideaal gevonden, hier in het dorp Hedingham -ojt zijn eigen grondgebied sléchts een paar mijlen verwijderd van het huis waarin hij woonde. Hij luisterde beleefd naar alle plan nen van den heer Spilby aangaande het nieuw e< schoolgebouw. Mijnheer Spilby was van oordeel dat hek tegen woordige huis versleten en uitgewoond was. en dat het bezwaarlijk nog een maand zou uithouden. „In de laatste tien jaar is er vol strekt dh hand niet aan gehouden”, zeide de heer Spilby met groot ge wicht, ,.en ’t gaat mijn verstand' te bo ven hoe die oude kleimuren het zoo lang hebben uitgehouden.” „Ik .vrees, Spilby”, hernam de do- miné, „d»t ze nog een jaar of., twee zullen mee moeten. Maar ge kunt ons, „uw z*>u «w ucu^mu^ zoodra ge wilt, een prijsopgave doen, Stijn gekomen Zijn tongval is geheel 34) - Deze teleurstelling, of liever de her innering aan die teleurstelling, want het was reeds lattig niets meer dan een treurige herinnering, was oorzaak dat Sir Aubrey ai dien tijd) ongehuwd was gebleven. Bij de herinnering dat zijne Genoveva het liefste meisje was, mengde zich steeds de gedachte dat zij tevens de dochter was van een der oudste hertogelijke familiëo in Enge land. Hij maakte kennis met de mooi ste en geestigste vrouwen, die zeer gaarne Lady Perriaan zouden zijn ge worden maar geen keurde hij waar dig om de plaats te bekleeden, die Genoveva zou hebben ingenomen. Zij hadden hem' misschien al ’t mogelijke huiselijk geilde kunnen schenken; maar zij konden geen hertogelijken grootva der aan zijne kinderen geven. Sir Aubrey was daarop steeds bedacht, en bleef ongehuwd. i - Critiek op Oaillaox voorstallen. Het geschil in de mijnindustrie. Het conflict tusschen Pruisen en het Rijk tydelijke maataregel, tot opheldering van misverstand, doch de „Daily News” zegt de weten, dat het eigenlijke motief er van een voorstel is tot heropening der onderiiande- linfeen op nieuwen grondslag. Hierop zinspeelt ook de „Manch. Guar dian”. Het oogenblik schijnt daarvoor goed gekozen. De reactionairen immers, zien thins, welk een storm hun halsstarrigheid he^ft ontketend, en de leiders der mijnwer kers, hoe hopeloos het is hun overdreven eischen ingewilligd te kryigen. Varley b.v. (heeft reeds sterk aangeriron- gen op aanneming van het rapport der Stfeenkoolcommissie, hetwelk door Thomas rohduit verdedigd was ,en zelfs Cook begint zich weer ietwat te matigen. Aanleiding tot terughouding van het ontwerp vond Bald win in de onbevredigende houding der eige naren. Hy heeft dezen nooit geheel ver trouwd en heeft er daarom op aangedron- gdn, dat zy eerst hun loonvoorwaarden zou- deb openbaar maken, vóórdat het ontwerp w0t werd. Thans blijkt, hoeveel reden hij had voor zyn wantrouwen. De „Manch. Guardian” wy’st overigens op dé eigenaardigheid, dat dit wantrouwen niet betrof de loonregeling voor de eerste drie maanden, doch de regeling voor het verdere ty'dvak, te beginnen met 1 October. Vóór de eerste drie maanden hebben de eigenaren slechts beloofd, dat een aantal mijnen, waaruit 50 der steenkolen komt, gedurende dien tijd het loon van April zou handhaven, mits het adhturenontwerp werd aangenomen. Oorspronkelijk wensoht de re giering deze toezegging van alle mijnen te krijgen, doch zij is daarin niet geslaagd. Wel (beloofden de eigenaren, dat in geen district minder dan het minimum van 1921 betaald zou worden, terwijl in vele distric ten het loon het midden zou houden tus schen dit laatste en dat van April. De eige naren hebben intusschen nog beter ge<laan dan zij beloofd 'hébben, want niet in 50 doch in 75 der mijnen zal gedurende drie maanden ihet loon van April worden gehand haafd. Zij verklaren echter, geen belofte te hebben gegeven voor daarna, behalve dat zy niet zouden betalen beneden het mini mum van 1921. En hierom gaat het thans. Wat de eigenaren van Yorkshire, die nu juist niet de weldadigste zyn van wensdhten, is thans 85 der opbrengst te bptalen aan loonen in pdaats van 87 na aftrek der onkosten, gelyk vólgens de rege ling van 1924. Bovendien wordt de te beta- .len opbrengst dan ten ongiunste van de mijn werkers verlaagd door voortaan de uiitkee- ring voor levensonderhoud niet meer tot d.e onkosten te rekenen, doch haar te maken tot een deel van het uit te betalen loonen- aandeel. Voorts wenschten zy terug te kee ren tot de loonregeling van 1921, d.w.z. tot 20 boven het standaardloon in plaats van in hotels en resbauranits doel zijn best om de Duitsche badgasten in hunne taal te woerd te staan. Toch komt at en toe nog wel een» een incidentje aan. liet jongste verleden herinneren en zoo wordt verteld, dat een kellner le Oostende, in een zijner klanten een Duitsch officier herkennend, die het henr, in een gevangenkamp, nogal las tig had gemaakt, de vodle schotels, welke hij kwam aanbrengen, naar het hoofd van den gewezen officier wierp. Die voorvalletje was edhter een uitzon dering, trots de stemmangmlakerij van. sommige Brusselsctie. cJiaiujrinistische bladen, welke echter ondier de hotel houders van de kust geen weerklank vindt. De staking in de Antwerpeche haven. Het patroon» voorat el verworpen. De stakende Amtwerpsctoe havenar beiders hebben, het transactioneele voorstel der patroons met 596 tegen 72 stemmen en twee onthoudingen ver worpen. De metaaltjewerkers in de haven zijn eveneens in staking gegaan. Zij eischen loonsverhooging. De toestand) in de haven is gelijk aan die van gisteren. Gamizoenpiaatsen afgeachaft. De minister van landsverdediging, de heer do Broqueville, heeft besloten do volgende garnizoenplaatsen af ie fechaffën Dinant, Eupen, Madraéd^, Eeckeren, Sint-Bernard, Aalst, Aude- naerde, Dendernuonde, Kortrijk, Wa ver. Nijvel, Spai. Verviers, Hoei en Diest. benoeming van Dr. Lutlher in de raad van beheer van de Duitsche Rijksspooiweg My. is aanleiding geweest tpt een scherpe aanval van minister-president Braun in den Pruisischen landdag op de rijksregeering en het zenden van een brief aan den Rijkskan- selier waarin de Pruisische Regeering me dedeelt dat zy voornemens is de quaestie voor het Staatsgerechtshof te brengen.' Met nadruk verzekerde President Braur. dat de Pruisische Regeering niets heeft te gen Dr. Luther, maar haar rechten wil ge ëerbiedigd zien. Een vertegenwoordiger van Pruisen dn de raad’ van beheer der Duitsdhe spoorweg maatschappij werd steeds op voorstel van dé Pruisische Regeerifig benoemd, dit was de Rijksregeering zoo overeengekomen. Nu zij haar protege Dr. Luther naar voren wil’ brengen, ging zy spijkers op laag water zoeken, hiermede neemt de Pruisische Re geering geen genoegen. De Rijksregeering zal vandaag op deze scherpe aanval antwoorden. Zy stélt zich op het volgende standpunt: Kort na de stabilisatie vwrde mark had de rijksregeering een plan uatgewerkt om de spoorwegen een zekere mate van zelf standigheid te geven en er een afzonderlijke maatschappij met een eigen raad van 'beheer van te maken. In dezen raad van beheer zou Pruisen, evenals de andere landen, in gevolge de overeenkomst van Maart 1924 een vertegenwoordiger krijgen. Middelerwijl was echter het plan-Dawes tot stand geko men en op grond van dit plan was de tegenwoordige rijnspoorwegmaatschappij opgerich.t Maar dit is een heel andere maat schappij, zegt de rijksregeering nu, dan de aanvankelijk geprojecteerde en voor deze maatschappij geldt dus de overeenkomst van Maart 19'14 niet. wicht aan die beschuldiging, ’t Kan bijna niet anders dat een meisje zoo mooi als Sylvia weet dat ze mooi ia." Geen woord van blaam, geen vlek op den goeden naam van het meisje. Dat verheugde Sir Aubrey maar hij wilde nog meer weten. „Uwe doch ter sprak van middag van zekere ge ruchten, die haar belet tea op even 'vriendsehappelijkien voet als vroeger met miss Carew te zijn”, zeide hij. „Weet gij ook van welken aard die geruchten zijn „Praatjes”, riep de predikant op stuivende. „Hedinghanv is vol praatjes. De lueht is om zoo te zeggen bezwan gerd met praatjes. Als ge na zondson- dergang uw huis verlaat een praa tje. Als ge een ongewone wandeling doet voor uw ontbijt een praatje. Als er iemand vreemds bij u eet wordt er over gesproken. Gij kunt nauwelijks uw middagmaal in uw eigen huis gebruiken zonder dat het aanlei ding geeft tot gepraat. Gij eet gevo- ®elt je terwijl andere menschen vleesch eten. Gij eet niets anders dan een koude schijf en palade. Gij ajt een vrek*. Ik kan geen dorpspraatjes uit staan, en dat is van zoo algemeene bekendheid, dat mien mij zelden of ooit met diergelijke nieuwtjes komt las tig val’en. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkrin<) 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 9b byslag op den prys, Liefdadigheida-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.05, ellce regel meer 0.60. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduceer- den prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. BELGIE. Uitverkoop van België. Het Antwerpsdhe Handelsblad heeft een hoofdartikel over den uitvoer van levens middelen naar Duitschlanid en Nederland. Om een gedachte te geven van den uit voer aldus het blad zy gezegd dat te Kessenich dagelijks langs het, tolkantoor meer dan vijftig zwaargelaxlen vrachtauto’s met eieren, groenten, ena. voorbijrijden. Ge durende de maand Mei (wenden meer dan 70.000 K.G. aspengen uitgevoerd voor een waarde van 400.000 fr., (bloemkoolen 200.000 KG. voor een waarde van 500.000 fr.; erw ten, wortelen tomaten, kersen, aardbeziën, 70.000 KG. voor een waarde van 200.000 fraaik. Het blad vraagt maatregelen ter bescher ming van het binnendandsdh verbruik. Over het argument, dat uitvoer noodig is om de betalingidialans te verbeteren, redeneert het als volgt: In ’t algemeen gesproken is dat juist. Maar niet in het geval, dat ons hier bezig houdt. Vooreerst is de betalingsbalans in dit geval niet in staat om de handelsbalans te beïnvloeden omdat men <niei zeker is, dat de gedane 'betalingen in vreemde deviezen met met ver lichte vensters van mijnheer Vancourt s ontvangkamer maakten een aangena- men inriruk. Op het grasperk lagen nog de ballen en houten hamers van het croquet-spel. „Wat een wonderlijk man is die onderwijzer”, zei de baron, lerw’jl zij over het kerkhof gingen ,,die man heeft zeker betere dagen gekend. Weet gij ook eenige bijzonderheden omtrem zijn vroeger leven ..Geen enkel woord. Hij kwam hier voor mijn tijd, weet u.” „Hoe zou hij aain die betrekking vrecui'd aan deae streken. „Neen, ik geloof ook niet dat bij in dit gedeelte van het land thuis be hoort.” „Maar Carew ia toch een in telijk deel bekende naam. „Juist en" een naanni die een goe den klank heeft. Ik heb meer aan eens moeite gedaan om er achter te komen tot welken tak van de Carew s hij belioort. Maar hij is bijzonder ge heimzinnig en laat zich nooit over iets uit. het is volstrekt geen aange naam mensch, maar hij is een uibnuU tend onderwijzer. „Hoeveel bedraagt zijn inkomen?’’ „Veertig pond 's jaars, met vuur ciii licht en vrije woning.” „Arme sukkel. En hij spreekt Als een heer en zijn dochter is ook een heel interessant meisje. Weet gij ook eenige bijzonderheden haar betreffen de T' ,Ik> heb haar zien opgroeien ze was een nietje van een jaar of twaalf toen ik hier werd beroepen.” „Ze ziet er allerliefst uit - goedaardig meisje, dunkt mij.” ..Ja, zoo goed als de meisjes in bet algemeen,” hemami de predikant op een toon, die juist niet veer vleiend was voor de sdhoone sekse. „Mijne dochters zeggen dat zij ijdel is, maar daar 't mij voorkomt dat zij zelf niet geheel vrij zijn van die vrouwelijke zwakheid, hecht ik niet zeer veel ge- ter drong in de kelders der huizen en stond op verschillende plaats 1 iM. hoog. Het spoorwegverkeer naar Spandau was tot laat in den avond gestoord. Op de Spandaueralle warden groote boomen ont worteld en de electrische 'geleidingen ver nield. Het water in de Spree en Havel is M. gestegen. De Havelmeertjes tusschen Pots dam en Brandenburg zyn mijlen ver buiten hun oevers getreden en hebben duizenden morgen land overstroomd. De slachtoffers bij de toestand der Cata strophe in Waltersdorf is bevredigend; de mogelijkheid dat allen zullen herstellen is groot. Onweer en wolkbreuken boven Saksen. Ook Pommeren en Silezië geteisterd. Gistermiiüuag barstte in ue omge ving van Bl-cnolswerder (Oost-Saksen) een zw aar onweUibr los, gepaard gaan de met een wolkbreuk en hpvigen ha gel. 'le Kamenz (Saksen) werden door een windnuos de daiaen van boerde rijen aigeruKit en zware boomen on*- worteldi, terwijl een hoogbeladen hooi wagen vijftig meter ver werd wegge slingerd. Ook in Pommeren heeft hot onweer door inslaan van den bliksem) groote schade aungericht. In Silezië werden door den bliksem de geleidraden voo; de hoogspanning vernield, zoodot het platteland1 vele uren zonder stroom was. Op verschillende plaatsen werd de spoorbaan door het water onder- rniijr.d, zoodat het treinverkeer moest worden slopgezieit of over andere banen geleid.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1