N NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. no. 16200 Dinsdag f3 Juff 1926 66» Jaargang ■N! ml NIEUWERKERK, ouderkerk, oudewater, reeuwuk, schoonhoven, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen led. raag ndeling. eken FEUILLETON. DOOR GOUD VERBLIND. 1 MUW. 0 i dankbare ien tijd in 880 ISO zal wisseloperaties t die tot eon half dozijn olubs Ja- be. (Wordt vervolgd). 4 jgenzegge- James, iniet onrechtvaardig jegens mij. jnde: 5 Minuten Ie Maat". EN HAAG sten. 5 5 KMOONHIIO MIONMH0 •TJÉB otium GOUDSCHE COURANT. don van politie, soldaten en matrozen lie gebied gevormd tientallen ziekenauto’s op 'elegenheid om sladitöffere i. Door de schokken der van auto’s De eerste en grootse ontploffing had Zaterdag- Minister Caillaux is gisteren naar Londen gevlogen om met Minister Churchill bespre kingen te voeren over de Fransche schuld aan Engeland. Volgens een Reuter bericht uit Londen zijn de Ministers tot volkomen overeenstemming gekomen nopens de nog hangende quaesties in verhand met de con solidatie der Fransche schuld! en het defini tieve accoord is door de beide ministers uit naam van hun regeeringen geteekend. De tekst der overeenkomsten zal hedenavond reeds worden gepubliceerd. Hedenmorgen 10 uur zou Caillaux weer naar Parijs terugkeeren. Wat Caillaux in Engeland heeft bereikt zal dus morgen reeds bekend zijn. i hem vermaak schonk Wie» was DAT HET .EN KAN 3’3 GIST- UM AAN GIST EN J(tN DE NEEMT U VOELT U ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. on der al uw opschik naar een hart zoe ken? Neen ik verliet mij liever op het toeval Am op zulk eene vrouw. Ik dacht dat ik mettertijd de zwarighe den wel zou te boven komen. Het te kort was groot, maar een groote, ge lukkige slag zou mij in staat hebben gesteld de zaken weder in orde te maken. Ik zette vol hoop den weg voort die naar mijn verdierf leidde, totdat ik op zekeren dag op mijn kan toor komende een vreemden boekhou der vond, die mijn boeken doorbla derde en toen ik een paar uren la ter thuis kwam, ontdekte ik dat mijn vrouw met mijn patroon was wegge- loopen.” „Die misdaad bespaarde u een ont- eerende gevangenisstraf.” sprak de vrouw. „Ontberend. Gij hebt mij juist ont eerd”, antwoordde de onderwijzer. ..Dienneifdien avond ontving ik een brief van mijn verrader den gast dien ik met alle eerbewijzen aan mijn tafel had ontvangen het ohsrfiu'dipp slachtoffer van mijn bedrog, zooala ik meende waarin hij mij meldde dat men mij reeds lang van vervalsching' had verdacht en dat dit hu mathema tisch was bewezen door een onder zoek der boeken. Op 30 Juni bedroegen de Fransche schul den aan Engeland 653jOOO.OOO oftewel 16325 millioen goudfranken. Hierbij is in begrepen de rente van 5 procent, die Enge land Frankrijk wil laten betalen en die En geland nooit heeft verminderd. De verplich tingen van .Frankrjjk tegenover de, Ver. St. belopen, zonder de faciliteiten van het tus- schen Mellon en Bérenger, den Franschen gezant te Washington gesloten accoord', 23 milliard goudfranken met inbegrip van 2 milliard voor d’e Ajmerikaansche legervoor- raden en tevens met inbegrip van de ren ten, die van 5 tot 414 en daarna tot 3 pro cent gereduceerd zyn. Indertijd hefeft Ame rika het geld geleend zonder eenig onder pand te vragen, doch Engeland is secuurder geweest: imnlers het vergde van Frankrijk dat het goud deponeerde te Londen. De schuld van Frankrijk aan Groot-Brittan- nië verhoudt zich tot die aan de Ver. St. als 6^7 en daar de Franschen met de Aimeri- Merkwaardig is het dat, nog voordat Cail laux in Londen was aangekomen, de pers het al eenige keeren heeft voorgesteld, als of een regeling tusschen Engeland en Frankrijk al zoo goed als beklonken is. Eerst heeft de Matin een bericht in dezen geest gelanceerd, daarna was het, we meld den het reeds de Intransigeant, die het be richt verspreidde dat de schuldkwestie fei telijk reeds geregeld was. Het blad beweerde dat, zoodra de overeen komst is geteekend, de Bank of England weer 500 millioen goudfrancs van het onder- pandsdeposito aan de Banque de France zal terugzenden; bovendien zou Frankrijk cre- dieten in ponden sterling verkrijgen, ter wijl de annuïteiten «ouden worden gesteld op 46 millioen tot 1930 en op 1012 mil lioen voor de volgende jaren. Verder zou er o.a. verband worden gelegd tusschen de Quitsche - fatalingan aon KwHarijlr «k Fransche betalingen aan Engeland. M.a.w.: wanneer Duitachland op zeker oogenblik in gebreke mocht blijven, zouFrankrijk aan Engeland niet of maar heel weinig behoe ven te betalen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda eu omstreken (beboorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0J0. Advertentiën in-tiet Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot zeer geroduceor- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeiten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. eralachtigheid, hypochondrie, brochure van kunstmat 79, 1168 18 Als alle gevels doorzichtig waren en alle harten open stonden, zou er minde? afgunst zijn. BINNENLAND. Het verdrag Nederland-België. Korte samenvatting van het twee de afdeelingaonderzoek. Blijkens lm Voorloopig V erelag om trent de nieuwe overweging in de af- deelingen der Tweede Kamer van hei verdrag Nederland-België werd' vrij al gemeen hulde gebracht voor de talent volle wijze, waarop diet minister de bezwaren, tegen! het verdrag ingé bracht, heeft beantwoord. Desondanks had de inhoud van dit stuk, nadat men zidi aan den suggestie|ven invloed van h>t betoog „had onttrokken, op vele le den een o i bevredigenden indruk ge maakt. De Belgische desiderata kunnen moeilijk met meer talent, maar ook met meer eenzijdigheid ter conferen tie door de Belgisdie delegatie lijn voorgestaan dan zij in die Mem’, van Zaterdag en Zondag is het ook weer bar geweest. Zoo meldt bijv, een V. D.-bericht uit Troppau, dat een ont zettend onweer en urenlange slagre gen den geheelen te velde staanden oogst ovc groeten afstand! hebben ver nield. De hagelsteenen lagen op ver schillende plaatsen centimeters dik. Vele dorpen zijn overstroomd. Talrij ke personen zijn dakloos. Behalve de reeds vermelde! berichten ko men nog mededeelingen. over noodweer uit Hanau. Koburg. Kassei, Maagdenburg, Kissingen. Leipzig, en?. En steeds ie’ het hetzelfde relaas fel onweer, wolk breuken, hagelslag, vernielde oogst, geïsoleerde dorpen en gehuchten, ver woeste wegen, verbroken verbindin gen enz. En ook helaalp maar al te vaak dooden en gewonden. BULGARIJE. Koning Boris. Geruchten omtrent een vlucht. Koning Boris van Bulgarije is Zater dagavond in gezelschap van zijn zuster Eudoxla onder streng incognito naar het buitenland, vertrokken. Het gerucht loopt, dat de koning zou zijn gevlucht. Volgens tsen bericht van» de „Wiener Neuste Nachricihten” hadt het vertrek onder geheimaannige «twtandig heden plaats. Men maakt zich over het lot van de dynastie ernstig fongerust. In ingewijde politieke kringen is men er sedert lang van overtuigd, dat Bulga rije aaai den vooravond tan een nieu we revolutie staat. i De correspondent vi De Fransoh-Britsche schuldregeling. Belgische financieele maatregelen. kaansche regeering voor de beide eerste ja ren de betaling van 6 millioen pond per jaar zjjn overeengekomen, moet Churchill, naar men te Londen verklaart, vasthouden - aan een betaling van minstens 514 (millioen pond voor de beide eerste jaren. Men is dus van gevoelen, dat het bedrag der eerste betalin gen zzo goed als vaststaat en dat de conces sies van Engelsdhe zijde, die in de Fransehe pens worden aangeduid ,niet in deze rich ting kunnen liggen. Hoe de juiste oplossing is, zal men mor gen reeds weten, immers dan «al bekend worden, welke regeling getroffen is. De Belgische ministerraad heeft gisteren (een belangrijke vergadering gehouden met gedelegeerden van de voornaamste Brussei- sche banken, en een reeks haast dictatoriale maatregelen getroffen om den val van den franc tegen te houden. In verhand hiermede zal morgen een nieuwe verklaring in het parlement w,orden af gelegd. De controle op de (scherper worden. De regeering zal morgen een wetsvoorstel indienen om aan den koning gedurende zes maanden volmacht te geven voor het rege len van aangelegenheden betreffende den geld omloop, de leeningen, de bevoorradin gen en het versterken van ’het amortisatie- fonds. ’'Men zal een mengiingsmaatstaf vaststel len voor het in het brood te verwerken meel om een half millioen per dag te bezuinigen op den meedimport. Ook ‘BirtCT graangewassen .suiker en kolen zullen nie- we bepalingen worden vastgesteM. iDe luxe consumptie zal bepeikt worden en jde spoorwegtarieven voor goederen en de .prijzen van de abonnementen zullen reap, .met tien en twtintig percent verhoogd* wor- |den. fen s ten minste op aarde niet v<xw een vrouw die eenmeial haar mam heeft bedrogen.’’ „.Eenmaal bedrogen”, herhaalde Ja mes Narev miet bitteren nadruk. „Een- mtaai bedrogen Wel, uw lelven was een aaneensdhakeling van bedrog je gens mij. Als 't nog maar was geble ken bij uwe valschheid ads vrouw welnu, er zip mannen, die wijsgeerig genoeg zijn <w» zelfs zulk een misslag te kunnen vergeven. Ik wil juist met zeggen dat ik dadrtoe behoor maar ’t zou toch mogelijk zijn geweest dat, ais uw eenige misdaad had bestaan in uw vlucht mei dien ellendeling, ik door den tijd! minder hard over u had kunnen gaan denken.” I „Mijn misdaad strekte om de uwe uit te wisschen, James”, zeide zij be jdaawi. „Daardoor alleen zijt ge niet achter de tralies gekomen.” Daardoor alleen. Mijnheer Mowbray kon onmogelijk een vervolging instel len tegen den man van de vrouw die hij had verleid', voor den misslag, waarvan haar buitensporigheid'de voor naamste oorzaak was.” „Mijn buitensporigheid, WOIXJ Xaiet -mJ, Wie was ’t die ’t meeste hield van weelde en pronkzucht, en zich roemde op zijn gastvrijheid, en nooit voldaan was wanneer het leven hem niet meer vermaak schonk Wie was Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Miss E. BRADDtN. 38) l De handsclioenen, liet laatste offer aan de beschaving gebracht, waren door het blootstellen aan het slechte weer ineen geschrompeld en gescheurd zoodat zij nauwelijks meer die uitge teerde handen konden bedekken. Zwierige nooddruft had haar hoogste toppunt bereikt. „Hoe hebt ge mij gevonden!?” vroeg wijnbeer Carew na een poos, gedu rende welke de vrouw nauwlettend zijn gelaat had gadegeslagen, in de hoog er eenig mededbogen op te lezen. „Mijnheer Miles, de kassier, ont moette mij opxkekeren dag in Holborn «i vroeg mij, toen Hij zag dat ik zoo arm was. waarom ik mij niet tot u wendde. Hij had u hier in de kerk» gezien, toen hij eens voor een week of wat hier in dien onttrek uit visschen was gegaan, en hij had u herkend. Hij al gedurende het laatste jaar, buiten gewoon sterk1 geweest. Hbewei niet officieel toegegeven, werd afgeleid dat de verkoop van F’ords iets minder vlot was geweest en dat de winstön der Ford-maat schappij waren af genomen. Nu komen de nieuwe prijzen die vooral daarin bestaan dat alle extra's van nu af aan onder den prijs van den wagen begrepen zijn en dat de gesloten wagens voorzien zijn van bal- lonbanden. De prijs van de open wa gen is met ingegrip van selfstarter, demonteerbare velgen en ook 'de bal- lontamden. De grootste prijsreductie heeft de 1 udor sedan ondergaan die 45 dollar goedkooper is geworden. WeajTBchfjMijJt moei de prtjs-fverta- ging der Fordhauto’s worden toege schreven aan de aankondiging der John. U. Willys organisatie, dat bin nen een maand door deze firma' een nieuwe lichte vier cylinder automobiel zou worden op de markt gebracht vrij wel gelijkend op de Ford, maar met een laag hangenden wagen. Gedurende dit seizoen waren de grootste concurrenten, die de Ford had op het gebied) der goedkoopere wa gens. de Dodge, en dan de Chevrolet, beiden vier-o/lindler wagens vervol gens de vier-oylinder Cheysler, de ..Mash light six”, de Over laud vier- en zeseylinder. de (Essex (eveneens een zes-cylinder wagen) en de* nieuwe ..Pontiao six”. Bijna al deze merken werden tijdens dit seizoen beter ver kocht dan zij ooit te voren verkoent werden. Steeds weer doeit in de bladen het bericht de ronde dat Ford spoedig een lichte zes-cylinder automobiel zai gaan vericoopen, maar dit bericht ia tot na toe door geen der beide heeren Ford bevestigd. hon- groote vreugde verwekt, dolaren beweren, dit De en i de „Times” ir^-a—wr hnni—ui en. meldt aan zijn blad alleen dat koning Boris, vergezeld van een aide-de-oomp en een secretaris, met zijn zuster een buitenland'schc reis is gaah maken. Hij zal Hongarije en Tsjecho-Siowakije l>e- zoeken, waar hij landgoederen bezit en ten slotte Zwitserland. Hij rijst Onder den naanv van graaf Rilski. VEREENIGDE STATEN. Noodlottige ontploffing in een Arsenaal. Volgens telegrammen uit Dover m New Jersey werden toi nu toe negen dooden geborgen. Een groot aantal personen wordt nog vermist. Het aan tal gewonden dat naar de ziekenhui zen is overgebracht bedraagt reeds on geveer twee honderd'. De dlorpen Mount Hope, Rockaway en Hibernia zijn bij na geheel verwoest. Ook andere dor pen in de omgeving hebben schade geleden. De ontploifingen duuirdten in den af- geloopen nacht nog voort, zoodat de hulpbrigades en de brandweer nog niet tot de plaats van de ramp konden doordringen. „Daartoe behoefde ik slechts een (paar schillings. Met een goedkoopen 'trein ben ik tot Moukhampton gegaan. Ik leende een halve kroon van d.e huisvrouw een goede ziel, die veel geduld met me heeft gehad.” Ze zou beter hebben, gedaan haar geld in de zak te houden. Ik heb geen tien shillings om u te geven. Mijn he- inel, is er dan geen' plekje op aarde, afgelegen om iemand voor 't oog der wereld te verbergen? Zoo’n Icerel als Miles moest juist hierheen komen om piijn verblijf te ontdekken.” „Hij sprak veel goeds van je mie».” „Die brutale kerel. Wat behoefde hij mijn naam te noemen En dat nog Wel tegen jou.” ,,O, ik weet wel dat ik H recht niet had om tot je te kamen”, hernam de vrouw met kruipende onderdanigheid. ,,Er is geen mededxwgen, geen vergif- BUITENLANPSCH NIEUWS. DUFTSCHLAND. Een prins advocaat. Prins Geórga van Saksen-Meiningen 'heeft zich teJMeiningen als advocaat gevestigd. De onweernzomer! I De Duitsohe bladen spreken, en (werkelijk niet ten onrechte, van den ionweerszoaner 1926. Geen dag gaat er Jvoorbij tegenwoordig of men leest van nieuwe rampen als gevolg van de bui tengewoon hevige onweders, die bo ven Duitschland en trouwens over ge heel Middfil-Europa en elders losbar sten en telkens groote schade aanriril len door de gewoonlijk ermede ge (paard gaande wolkbreuken en hagel- •Slag' vertelde mij dat je er goed scheen in •te zitten, en me wel zoudt kunpen hei- jpen. Dit gebeurde al voile drie jaar geleden. Ik wilde niet maar je heen gaan, James. Ik wist dat ik er geen recht toe had. Ik wachtte totdat de .honger mjij hierheen dreef.” „Honger,” riep de onderwijzer. ,,Als ge toch genoeg geld hadt om uw reis {hierheen te bekostigen, waart ge er (toch nog heel ver van af om van ge brek om te komen.” Tot n|i toe zijn ongeveer vijftien ma gazijnen van hét munitie-depot in de lucht gevlogen. 0 Vijf officieren behooren waarschijn lijk tot de slachtoffers. Tot de venno ten behooren ook vele vrouwen on kinderen. jDe correspondent van de „Times” te New York meldde gisteren, dat het ammunitie-depot. waarin de ontploffing plaats vond, het grootste van dfen aard ter wereld was. Van de 81 ma riniers die er dienst deden, worden er meer dan 50 vermist. Buiten het cor don var» puiitrv, sviua dat om hét geteisterd* ig, wachtcte C de eerste mei op te nemfe». ontploffingen werden tal van de wegen geslingerd. middag om 5 uur plaats. Twee perso nen in een auto reden juist op dat oogenblik he? gebied, waarin het ma- rinearsenaal gelegen is, binnen. Een hunner vertelde latef, dlat er een ge weldige donderslag klonk en vlak daar op een vreeselijk lawaai dat den grond deed schudden. Een roode vuurbal schoot de lucht in dadelijk daarop klonk een tweede ontploffing. De auto werd omvergeworpen de inzittenden kropen er unt doch werden door een derde onlplwing in dien greppel langs den weg geslingerd. Zij kropen, voort naar het tifee mijl verder gelegen le- gerarsenaall van Picatinny en voortdu rend! sdhotl hun hoofde ger hoe d n er allerlei dingen over ti, terwijl de hitte hoe lan- idraaglijker werd. Alle burgers, die liet depot werk ten, waren verirokken voor de ontplof fingen geschiedden, andere zou Tiet verlies aan meaischenlevéns veel groo- teir geweest zijn. De prijsverlaging der Fords. De goedkoope Ford’s worden goed kooper. Onderdeelen, die vroeger extra moesten betaald worden zul len voortaan in den prijs begrepen zijn. De oorrespondient van de N. R. Ut. te New Yotk schrijfLaan zijn blad „Alles wat betrekking heeft op Ford, heeft de ailgemieene belangstelling heet het hier altijd. Hoe groot is do belangstelling dan wel niet, wanneer zooveel duizenden direst bij dit nieuws belang hebben.» De nieuwe verlaging der prijzen van de Ford-aulomobielcn heeft bij h'”’ derdduizenden Automoei el liande laren beweren, reeds lang verwacht te hebben, concurrentie tusschen Ford-auto’s de andere goedkoope merKèn is voor be- kleeden en versifcren. Hoe kon ik hoorde, terwijl een faiisoenlijke kring voldoende voor hem zou geweest zijn? Wie woonde iedere harddraverij bij, eji won en verloor zooveel geld, dat zijn verward brein zijn winst en ver lies rekening niet langer kon bijhou den Natuurlijk, mijn buitensporighe den. Wat beteekende de rekening der naaister of de prijs van een loge in do opera, in vergelijking met je ver liezen bij hazardspelen en partijen En hoe kon ik weten, dat wij meer dan ons inkom^en verteerden, terwijl ik zag dat niets je te veel was wan neer 't je eigen genoegens gold. Ik wist da<t gij een bepaald' inkomen had als boekhouder van het groote huis, maar 4k wist dat dit inkomen zeer groot was, en dat gij een invloedrijke betrekking bekleedJdé, die uw vader vroeger had waargenomen. Wat was ik meer dan een sdhoolkind toen ik met je trouwde, en welke ondervin ding had ik van de wereld? Denkt ge <fet ik zoo onverschillig zou zijn geweest als gij mij de waarheid hadt gezegdals ge maar oprecht waart geweest en mij bekend had dat gij de rekeningen van het huis had ver- valsdit, en ieder uur vreesde ontdekt te worden?” „Aan u bekennen riep de man toornig, „bekennen aan een pop, die alleen leefde om zich te laten aan-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1