ad. Io. ffl. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, goüderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. «o. 18201 Woensdag W Jiff 1828 88* Jaargang 0 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. V e n DOOR GOUD VERBLIND. eken 1767 60 O met berusten verdrijft den zonneschijn van zijn pad. v mllHoen ■mi van ointtaandool t B 39) - Verder werd mij in dien Brief, hryven, daar es tot heden een uitvallen leenden dank het uitvallen inbevelen, en we middelen, dam F. L. Osseadorp. P. Dana, Amsterdam w.g.) G. 'JSDAG voor 0—3 en 0—8 tl 4* Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Miss E. BRADDON*. (lOUISCH E Wl li I\r. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad pet kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. ïnterc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekemag 48400. dezen maatregelen meer uitwerking te ge ven. moet de regeering kunnen handeden, doch bónnen het kader der constitutie. De minister dringt er op aan, dat de Ka mer het ontwerp zonder discussie zal aan nemen, daar de toestand ernstig is. In de Senaat heeft'de minister van finan ciën een gelijkluidende verklaring afgelegd en een beroep gedaan op het vertrouwen van allen. BINNENLAND. Verkiezingen Eerste Kamer. Indiening der candidatenlijsten. Gisteren zijn ter provinciale griffie van Zuid-Holland de volgende candi datenlijsten voor de verkiezing van ie den der Eerste Kamer ingediend Staatkundig .Gereformeerde Partij ,'G. H. Kersten, RotterdamP. Zandt Delft E. Kuyk. Amsterdam. .E PTERDAM ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behooreode tot den bezorgfcring): 1—5 regels f 1.30, elke regel meer 0.25. Vaa buiten Gouda en óen bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer f 0.80. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prjjs. Liefdadyjheids-advertentién de helft van óen prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer OM. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduoeer- den prjjs. Groote letters en randen worde» berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkömst van soliede Boekhan delaren, Advertsntiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. de. en voor de eerste maal antwoord de hij mij spottend Wees maar'niet batig dat uw vrienden u zuilen her kennen. Gij vergeet dat ge veel zijl veranderd. Een poosje later bekeek ik mij in den spiegel, en bespeurde dat hij de waarheid had gesproken. Mafn schoonheid was verdwenen. ,.En ’kort' na die wderrijdeche ont- F dekking, liet uw minnaar u zeker in den stéék," hernam mijnheer Carew. ..Neen, die laatste vernedering werd, mij bespaard. Ik verliet hem. Ik voed de dat de keten, zwaar drukte, en mijn geweten, dat alleen in slaap gewiegd werd door de gedachte aan zijn lief- deblijken. ontwaakte met al, jn ver- fcctirikkingen. Ik zou nauwelijks den moed gehad hebben mijn ongelukkige geschiedenis te vertellen aai\een gees telijke van mijn eigen geloof. Nmaar in Tyrol, waarheen wij waren getrokken, vond ik in een kleine kapel een goe- den ouden priester, wiens gelaat mij vertrouwen inboezemde. Ik ging tot hem en vertélde heiri alles. Hij bracht mij onder 't oog. dat, wanneer ’t mij ernst was mij te beteren, ik moest beginnen met het pad der zonde te verlateh. Ik zeide hem dat ik niets ter wereld beaat om van te leven, maar dat. als ik slechts een der groote ste den van DuitRehladB* kon bereiken, ik wel een betrekking als gouvernante, of als geaelschasjuffrouw zou kwmên krijgen. De goede oude man leende*' leeralachtigheid, hypochondrie, brochure van nkenstraat 19, 1158 13 Wie den lach van zijn gelaat verbant* uilig van een bel eed ig end echtgenoot - --«•«---j deed gelden, zou hij mijn valsche han delingen aan t licht brengen. Ik had zijn naam geteekend onder rekenin gen, om mij zelvon te bevoordeelen. Hij kon mij aaanklagen als vervalscher. Ik had gelden achtergehoNden. die hem toekwamen. Hij kon imj beschul digen wegens diefstal, 't Zou niet ba ten of ik al zeidie dat ik van plan was geweest het bedrag te vergoeden dat ik $iad gehoopt het geld terug te geven. Het was gedaan.” Buiten adem, zweeg hij opnieuw, en wischte zich de zweetdroppels van het voorhoofd. De herinnering alleen aan die dagen, wekte op nieuw de oude aandoeningen op. .1 ..Ik vreesdle als dief gevangen geno men te woorden. Maar ik was een mensoh en geen worm1. Ik volgde dus u en uw verleider en vond u. na lang vruchteloos te hebben gezocht, te Luöern. Hoe konden zulke twee schul dige wezens zich ita de verheven schoone natuur verlustigen Mowbray gedroeg zich nog fatsoenlijkér dan ik van hem had1 verwacht. Wij duelleer den, en ik verwondde hem. en liet hem in een klein boschje. op geen vijfhonderd passen afstand van het hotel, waar ik u beiden vond, aan de zorg van zii» bediende over. Ik keer de naar Engeland terug en doolde daar een poosje doelloos rond, met Sylvia bij mij en altoos in de vrees in analogie met die in de Franech-Ameri- kaansche schuldenregeling. Een andere bepaling ie, dat ing«val de Britache ontvangsten uit de schadevergoe ding te eeniger tjjd het bedrag te 'boven zouden gaan, dat sedert het einde van Óen oorlog door Engeland aan de Ver. Staten is betaald, het suillus zou worden verdeeld, tusschen de verschillende geallieerde debi teuren, in mindering op hun toekomstige betalingen. Deze bepaling is identiek aan die in de Italiaansche schuldenregeling. De quaestie nopens het good, dat gedu rende den oorlog naar Engeland Was dver- gebracht, wee als volgt geregeld. Frankrijk zou voortgaan, buiten het kader dezer 53% millioen pond als reutelooze schuld. Enge land zou voortgaan Frankrijk te crediteeren met 53% miilioen aan goud, eveneens als rentelooze schuld en de toekotrastge rege ling van den toestand zou worden overgela ten aan een overeenkomst tusschen de bei de. Tegelijk met de regeling deeer aangele- Jaspar het wetsontwerp ingedjend, waarin gesloten met de Fransche retfeering het oog op de z-g. „ainistrés”, Britsche on derdanen of zakenlieden in Frankrjjk, wier bezittingen schade hadden geleden in de handen ven den vjjand of de strijdende le- gere.C In de Belgische Kamer heqft Minister Jaspand het wetsontwerp ingediend, waarin den koning volmacht wordt verleend om den financieren toestand te saneeren- Hjj ver zocht de Kamer de afdeeUngen bijeen te roepen, ten einde onverwijld thet ontwerp te onderzoeken en verklaarde voort: Niets rechtvaardigt de opwinding, welke in het land heeracht. Wjj hebben geen werkloozen, alle fabrieken werken. Nimmer waren de oogsten zoo oveiMdedig. Het evenwicht der begroeting is voor 1926 verzekerd, zelfs al rijst de wisselkoers nog. In 1927 is het evenwicht nog zekerder en wjj zullen dan geen nieuwe belastingen meer noodig heb ben. De reeds door de regeering genomen maatregelen hebben nog geen resultaten op geleverd. De bevolking toont een groote so lidariteit door giften te storten jn het amor- tisatieflonds. Het nationaal vertrouwen 'houdt stand en stelt ons in staat te verkla ren dat hei 'land, niet in gevaar is. Hat par lement gééft, wanneer het gaat om groote national^ quaestie», steeds bljjk van wijs heid, dóór zich te verheffen boven de poli tieke verdeeldheid. Er zjjn verscheiden maatregelen genomen om de verdediging van de franc te verzekeren. Een comité is van heden af naast de Nationale Bank werkzaam. De uitivoer van Belgisch kapitaal kan niet langer worden geduld. Er zjjn maatregelen genomen om dep uitvoer van levensmiddelen te beletten, waartegenover een verbruik van luxe-artiikelen staat. Om bekend gebleven oorzaak in brand. De bestuurder inwilt te een noodlan ding te maken, welke echter niet goed afliep. Twee passagiers konden uit hot vliegfiBg springen, doch de bestuur der en een nueduHarieu kwamen in de vlammen om. Het vliegtuig werd zwaar beschadigd. De omlaag gespron gen passagiers wardb zoodanig ge kwetst dat zij in het ziekenhuis mees ten worden oipgenonien RUSLAND. Mag men hoogere loenen betalen? Hoe vre-eind het ook' moge voorko men, waar deze vraag werd in Sovjet- Rjisland ernstig besproken. Kort gele den heeft zich het volgende geval voorgedaan. Te Nizjniej Now go rod wae een onderneming bereid haar arbei ders hooger loon te betalen dan in de loontabelleci vermeld staat. De bolsje wistische autariteitejn hebben zich, ech ter tegen de betaling vah deze hooge re 1 nonen verzet en het, provinciale oopiité annul eerde het oontract, dat de arbeiders met de directie van de on derneming hebben gesloten als Zijnde in strijd met de sovjet-wetten. De ver ontwaardigde arbeiders protesteerden tegen deze beslissing van tiet provin ciale comité. De zaak werd ten slotte door het Al-Russische Centrale Uitvoe rend^ Comité, de opperste instelling van het rijk dus, behandeld. Dit hoo- ge college gat na een beraadslaging de volgende uitspraak ,.d® verhoo- ging van de tonnen is in het\algemeen niet verboden In welk kapitalistisch zetten te^en ae v««oaRtoff van w Oi>fMr LéWtenA v (L Hoeven, tten ïjnMtAnvIla»»» f* 1 V went» A ailai Am A VER. STATEN. „Droog” Amerika. De zedenbedervende invloed van net drankverbod! in Amerika wordt weder om duidelijk geïllustreerd door het be richt. dat de politie te New York een dertigtal bekende doktoren arresteer de, die tegen hooge prijzen alcphol als geneesmiddel voorschreven fcrwijl voorts de arrestatie van talrijke apo thekers wordt verWacht. Deze gebeur tenissen vormen een duidelijke aan wijzing hoe hoogst schad|eli-jk de te genwoordige toestand voor de moral i-s telt is' geworden. verder werd mij m dien brief, zon der onderteekening, medegedeeld, dat het huis mij de schande wilde bespa ren van eene vervolging, op voorwaar- de dat ik mij uit de handtelswereld zou terugtrekken, en voor ’t Jü^nvolg van iedere poging zou afzicW^öm ie Lon den cred’iet of eene plaatsing te erifm- g’en. De ellendeling, die dien brief had epgesteld. maakte met geen enkel woord melding van dte vrouw die hij mij had ontstolen.” Er ontstond een ©ogenblik van stilte uitgeput van drift, die J^m uog sterker aandeed’, naarmate >u. sppnde om ae te bediwingel^ zweeg •James Carew stil. .Wat moest Ik doen? Mij lijdelijk aan mijn oneer onderwerpen of dén ellendieling achtervolgen, dfie mij mijne vrouiw had ontstolen? Als ik hem ver volgde, als ik het recht’van voldoe- De overeenkomst bevestigt de gedeelte lijke overeenkomst in Augustus 1.1. met Caillaux geaïbten d.w.z. dat de oorlogs- schuklen van Frankrjjk aan Engeland zullen worden voldaan in 62 annuïteiten van 12% imllioen pond of het equivalent daarvan. Er waren nog verscheiden punten onopgelost gdbleven waarvan enkele belangrijk waren. Het voornaamste daarvan was de z.g. ^clau se de sauvegarde”. De Fransche regeering had gewenscht, dat deze In het verdrag zou zjjn apgenomen hetgeen de betaling der annuïteiten aan Engeland afhankelijk zou hebben gesteld van de door Duitsdhland aan Frankrjjk betaalde schadevergoeding. „De Engelsche regeering begreep, dat de annuï teiten alsdan uitsluitend zouden berusten op het crediet van Frankrjjk. Men was reeds vroeger overeengefcorw m dat er, daar er geen waarborg vervat was in de overeenkomst zelf, brieven zouden worden gewisseld tusschen de beide par tijen, inhoutende, dat in geval van een vol komen of ^r ernstig ingebrekebljjrven vnn de Duitsdhe betalingen, waartoe men geen reden zag, Frankrjjk het recht zou hebben om een herziening te wj^gen met het Oog op de alsdan bestaande toestanden. Enge land zou daartegenover het recht hebben om tegenargumenten te doen gelden, welke zouden kunnen voortvloeien uit een gelijk tijdig nadeel, dat het land zou lijden door het achterwege blijven der Duitsche betalin gen, terwjjl de verplichtingen aan de Ver. Staten zouden voortóureti. De „clause de transfert” voorziet in een uitstel der betalingen birinen redeljjke 'gren zen met het oog op eventueele valuta-mdpi- ’jjkheden en deze bepaling werd vastgesteld - 3.D.A.P. A. B. d» Zeeuw, Rotter Amsterdam i rr W. Dree», «J#n Haag J. A. Van Zutphett, Hilversum L. Heijermenp, Amsterdam 1. Kee a'ng. Laren (N.-H Vrijz. Dem BoncM M Slingenberg, Haarlem; W. A L. Roe—Vrijman, ’s-Gravenhage H. Snijders, Middel burg W. H. M Werker, 's Graven- hage. R -K. Staatspartij J. J. G. baron van Voorst tot Voorst. Arnhem prot. A. M. A. A. Steger. 's-Gravenhage; ir. L. J. M. Feber. s-(,Sravei<iage F. L. D. Nivard. RotterdamL. F. Guit, 's-Gravenhage H. Bader. Saasenheim; P. A. F. Steieoberghe—Engelingh Soest jhr. ir. L. E. M. von Fiaenne. Rijswijk (Z -H H. J. W. Thünipsen, a-Gra- venhageF. N. V. Quant. 'a-Graven- hage. I J i A R Partij Prof mr. A,. Anema, ftaarlem mr P. E. Briët. Leiden H. Amelink, Utrecht mr. V. H. Rut gers, 's-Grafvenhage Jan v. d. Molen Tzn.. Oosterbeek (Geldierland) W. Warnaar. Sassenheim dr. J. Severijn, Dordrechtdr J. T. Rritsma. Rotter dam; mr. H. W Hoviy. Loosdumen fa-Oraiv.) mr. A. baron van Heeckö, ren van. Kell. Rheden. Vrijheidsbond mr. P. Rink s-Gra- venhageJ. Koster. HaarlemA. C. Crena dte Jongh. s-Gra/venhage? P. J. de Kanter, ’s-Graivenhafce W. Dy- serinek, ’s-GravenhageD J. Huls- hoff Pol. ’o-Gravenhage L. Tróuw, Brielle. CKr. Hiat. Uniejhr. w. N. C, de BUITENLANDSCH NIEUWS. Mommers’ doodvonnis bevestigd. Voor het Ifcf van Appèl te Londen werd1 gisteren behandeld het hoogt: beroep van deg'gewezen Nederlander J. J. C. MoniMiers, die op 14 Juni van dit jaar dbor Assizeprechtbank te Chelmsford ter dood werd' veroordeeld wegens moord op een Italiaans-ch meis je, Augustine Violet Piopbini, de doch ter van zijn toenmalige» huisbaas. Mommens, een getrouwd! man. ging op 7 Mei in de buurt van ThUndersley in Essex met het meisjer eten wande ling mpken. maar zij kwam na eeni- gen tijd wankellepd naar huis, met diepe snijwoudien in den hals, die met Mommers’ me» warm toegebracht. De wonden waren van zoo emsttgen aard dat zij spoedig den dood van het meis je tot gevolg hadden. Mommers werd! gearresteerd, maar hield zijn onschuld vol en verklaarde, dlat het meisje zelfmoord badi gepleegd. Het Assizenhof eveniwel? oordeelendo naar den aard! der venwói dingen m'een- de +ot schuldigverfcWMh moord te moeten beslissen, en Mommers werd ter dood verocffd’eeldi. Gisteren verwjer’p het. hof zijn hoo ger beroep en slobi zich geheel bij de meening van heit Assizenhof aan. Het doodvonnis is dus bevestigd. Het geechil in de mijuinduMtrie. Aanvaarding van loonsverlaging? De voorzitter van den mijnwerkers- bond te Londen heeft gisteren vaag gezinspeeld op de* mjogeiijkheid dat de mijnwerkers loonsverlaging zoudep aanvaarden maar ten aanzien v$n 'den arbeidstijd was hij onverzettèiHji. FRANKRIJK. Het vliegtuig ParijsPraag verongelukt. Twee dooden, twee gewonden. Gistermiddag om zes duur daalde op liet vliegveld bij Fürtb een groot Franseh. vliegtuig, voorzien van dno motoren, op zijn eerste reis van Parijs naar Praag. Nadat het vliegtuig zijn benzinevoorraad had aangevuld, steeg het omi halfzeven weer op. doch op een hoogte van oaigeveer honderd in. geraakte het door een tot dusver on- gevat te woi^en. Eindelijk kwam ik doodarm hier, waar ik de betrekking van dorpsonderwijzer vacant vond. Ik dong er naar en verkreeg ze spoedig met geen andere aanbeveling dan mijn ui terlijk, waarmee mijne begunstigers zeer schenen ingenomeai. Ziedaar mijn geschiedenis de uwe levert zeker meer verscheidenheid’ en afwisseling op." - Alleen de afwisseling van venjrw en berouw. James", antwoordde de vrouw met dfen Fiartverscfaljjfrenden zucht. ..Ik was niet zoo slemf. mo' schaamteloos als gij wel denkt. jast mijner zonde drukte mij zwaar, ik maakte mij bezorgd over mijn kind. Ik voelde de kwelling ‘van mijne ont- eering Het berouw stemde mij som ber. en er kwam een diag waaróp ik verveling los op het. gelaat, dat tfroe ger niets dön lajchjes voor mij had overgehad. Toen voelde ik dat 't suoe dig uit zou rijn. Mijne opoffering had mijzeivd noch den man geluk aange- bradht, die nog steeds voorgaf mij te beminnen. |^ij reisden in den vreem de tot het wil begon te vewelen en hij ervan nair EngelJxl terug te keeren. Ik had genoeg yhn al die vreemd(B3hBden en steden/ erl toch schrikte HF voor de gedaiiuV naar En geland terug te keeren. Daar zóu ik menschen onjmoeten, die ik kende mtenschen die mijn geschiedenis ken cFen. Ik deelde hem mijiu4égenrin me Da Franseh.BritsOhe ovareankomst. De financiëele crisis in België. |Miuister Churchill, de Britsche Minister van Financiën heeft de volgende bijzonder heden bekend gemaakt uit de overeenkomst door hen gesloten met den Franachen Mi nister van Financiën Caillaux. De door Caillaux en hem geteekende vol ledige regeling betreft niet, alleen de <Fran- sdhe oorkigsschuld maar feitelijk alle’ reke ningen tusschen beide landen. De stortingen van Frankrijk zullen be dragen vier mdllioen pond, zes miilioen, acht miUioen, tien miilioen tot 12% miilioen per jaar, welk laatste cijfer in 1930 zal wonden bereikt, waarna de jaarlijkeche storting tot 1956 zal bedragen 12% miilioen en vervol ge», 14 miilioen gedurende de 31 laatste ja- ren De conventie bevat geen enkele „clau se de sauvegarde” voor het geval van een staking der Duitsche herstelbetalingen doch er sullen brieven wonden (gewisseld, waarin deze aangelegenheid geheel wondt geregeld. Frankrijk zal in geval van Duitschlands ingebrekeblljven recht hebben op een her ziening der bepalingen, doch Engeland zal wöderkeerig ^veneens daarop recht hébben. Rodterdfim C. J. K. van Aalst, Am sterdam 0.0. P. baron Creutz. Ben- nekom (Ede) jhr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg. Baarn prof. dr. F. de Vries. Rotterdam H. J. de Groot. s-GravenhageC. L. van Willen» waard. Schoonhoven. Volksbond tegen drankmisbruik. Ontvangst te Hilversum. Vandaag wordt te Hilversüfa de 52- ste algemeen^ vergadering van den Volksbond tegest Drankmisbruik ge houden. Gisteravond zijn de afgevaar digden in hec Hot van Holland ontvan gen en toegespiroken door pastoor (Jol, voorzitter van de afdeeling Hilversum. De welkomstgroet weird beantwoord door den algemeeneh voorzitter, mr. T W J. G. Snijder van Wiseekerde. s. Danrna werden de deelnemers ten raadhuize ontvangen dbor het gemeen tebestuur. Dé burgemeester, mr. P. .1. Reymer. hield een rede hij wees er op. dnt d’e gemeente steun verleent aan verschil lende vereenigfngen, die zich'- de bestrijding van het alcoholisme ten doel stellen. Het gemeentebtefetuur volgt m ij een paar pond, veil doende omjiaar Leipzig te gaan, en ian te leven ter wijl ik naar een plaatsing rondzag. De lortuin scheen d^do4ijk mijne po gingen te bekronen, en ik dacht dat de hemel niet lange? vertoornd otp mij was. Ik kreeg een aanstelling in een school, om onderwijs te geven in bet Engelsdh, Franseh en Italiaaaisch. Het salaris was klein, maar ik verlangde voornamelijk een onderkonnen te heb ben. Van dat kleine inkomen deed ik v mijn best om het geleende geld van den predikant terug te betalen, en mij zelf fatsoenlijk te kleeden. Allee git^ naar wensch. tot op zeker noodlottig uur, nadat ik reeds driei jaar op de school was werkzaam geweest en mij door mijn vlijt de genegenheid van het séhnoihoofd had weten te verwar ven, toen een tnijher vroegere kennis sen. een meisje dat mijn kanten esrju- weelen had bewonderd en mijn ope- raloge en' meer andere genoegem met maj had' gedeeld1, een leerlinge op de school wilde plaatsen. Zij zag mij. herkende de schim1 van haar vroegere bekende, en verteido in niet al te vriendsdhappeiijkei bewoordingen mijn geschiedenis aan mijn direc trice. Nog dienzelfden dag werk ik ontslagdh. en zag mij op nieuw ia de wereld geatoofep. zonder een enkele aanbeveling en zonder een enkelen vriend. (Wordt vervolgd).

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1