EN! NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoudé, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, MEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. =1 ten I FEUILLETON. DOOR GOUD VERBLIND, f r' Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Diving trie Meet1'. leken No, 18202 DondprtfagWB Jufl 1828 W Jaargang BI* MÜW, 10 ntegenzegjge- 'an dankbare anden tijd in BSO 11W RS F d (Wordt vervolgd). i schriftelijk. l*BMB Tel. 3314 handeling. 0, DAT HET ELEN KAN NG’S GIST- MUM AAN Zo) GIST EN ND IN DE NNEEMT U 3EVOELT U Igende: 5 Minuten DEN HAAG Jgisten. De eenige mensch, waar de wereld be hoefte aan heeft, is de volkomen betrouw bare. Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daag» vóór de plaatsing Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. 15 15 ur Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Miss E. BfiADDON. Memladktigheikd, hypochondrie, beoctase ren akeniNval 7», HM 19 iDe bladen van verschillende richting, zoo- als de „Indépendance Beige” en de „Stan daard” wijzen op de paniek, die zich weer sedert een paar dagen van de Belgische be volking in verband met de aanhoudende do ling van den frank heeft meester gemaakt. It de eorr. oces voor hiitschland jeiling tus- schen de wereldfirma Steinwajf en Sons en I van beide reest, die in ia geboren. BINNENLAND. De Koninklijke familie in Zwitserland. De Koningin hoeft gisteren bij heer lijk zonnig weer een kleine wandeling in de bossmen ie Sankt Beatenberg gemaakt If.. M. aal vermoedelijk nog tot a s. Maandag te Sankt Beatenberg blijven. Prins Hendrik en Prinses Ju liana aanvaarden gisteren huni terug tocht naiar’Nederland. Zij hebben Dins dag een bezoek aan Jongfraujoch ge bracht. Het gezelschap begaf zich per auto naar Grindelwald en stapte daar op den trein naar Jongfraujoch. Tegen het vallen vaat den aivond waren de hoog© gasten in het hotel Regina Pa lace te fbrftl Beatenberg terug. (lOlimit COURANT. Het bjjaonder comité voor het herstel van den''/Belgischen franc heeft een reeks nieu we maatregelen besproken, waaromtrent natuurlijk het grootste 'geheim bewaard blijft. Naai’ verluidt zouden ingevolge deze confe rentie de banken een circulaire hebben ont vangen, waarin wordt geëischt, dat voor den handel van vreemde deviezen voortaan niet alleen een factuur, maar ook een cognosse ment moet worden geëischt. iDe commissie zal eerstdaags nog andere maatregelen decreteeren. Men zegt dat het jn de bedoeling moet lig gen van de regeering, de beurs gedurende een of twee weekdagen per week te sluiten. wtonuMl ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels f 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bij contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, aan het mij zien zal”, a rilling. ..God IvI-5 Azm dachte aan haar, maar in die vodden aou ik haar niet kunnen zien.” „Zoudt ge dat niet kunnen”, riep de ondterw|jz|eir. ..dan moet ge ook niet hier blijven. Dit huis is niet grbot genoeg om er afzonderlijke kamers op na te houden, ’t Is niet zooels uw lief klein poppenhuisje te Kilburn, met aijn ontvangkamer en boydoir. en1 rookkamer en zitkamer. Als ge iets wilt eten, moet Sylvia 't u brengen.” „Zeg haar dan niet wie ik1 ben”, hernam de moeder bevende, en met Hiertegen is thans Steinway en Sons op gekomen. Wel in de eerste plaats, omdat Theodor Steinweg niet het fabrieksgeheim aan izjjn opvolgers had verkocht. Ook de Brunswijksche firma Grotrian Steinweg vervaardigt een prachtig instrument, maar heeft het niet kunnen brengen tot den roep van Stainway en Sons, die thans ook groote fabrieken te Londen en Hamburg hebben. Daar in het bijzonder in Duitsch sprekende landen men nu Grotian Steinweg zonder trait d’union zou kunnen houden voor even eens een Steinway met den voornaam Gro trian, begon Steinway en Sons het proces om den trait d’union. Oorspronkelijk wilden zij, dat de firma te Brunswijk zich Grotrian Stein wegs Nachf. zou noemen, dus onge veer geljjk het in den aanvang inderdaad het geval was. Dit is niet bereikt, maar het Rijksgerecht te Leipzig heeft Grotrian Steinweg er toe veroordeeld, zich in het venvolg Grotrian-Steinweg te noemen. En dit proces met als resultaat een trait d’union heeft het civiele prjjisje van 500.000 mark, een half millioen gouden marken of te wel drie ton goods volgens ons geld getoost. Maar nu weet ook iedereen in Duitsch- land Oostenrijk en Zwitserland dat Gro trian en Steinweg verschillende personen zijn geweest. Warmte te Berlijn. Gisteren was het de warmste dag, welke tot nu toe in dit jaar is vóórgekomen meldt een V. D. bericht. In de middaguren was de teippcratuur 85 gr. in de schaduw. Ook in Zuid-Duitschland was het zeer warm. Door het Met. Instituut wordt medege- deekl, dat geen verdere stijging van de temperatuur is t everwachten, doch dat het i moow zomerweder voorloopig nog wel zal aanhouden. Op de bijeenkomst gisteravond doot Cail- laux belegd met den gouverneur der Banque de France en de vertegenwoordigers der voornaamste credietinstellingen ter bespre king van den huldigen toestand van de geld markt, verklaarden die vertegenwoordigers der banken zich bereid hun medewerking te verleenen tot alle maatregelen nuttig voor het algemeen herstel. Caillaux besloot een permanent comité te vormen, (be staande uit vertegenwoordigers der voor naamste huizen en van de vereeniging van effectenmakelaars, onder voorzitterschap van den gouverneur der Banque de France, teneine voortdurend een wakend oog te houden op de'geldmarkt. angstige blikken naar de deur staren de. „Zij zal er niets van te weten ko men, of ze moest al dien tijd' hebben staan luisteren, en dat is niet onmo- gelijk.” Hij opende de deur die naar de keuken leidde en riep Sylria. Dij ver trek grensde aan deq^trap, en op het hooren van Iwiar vaders steun kwam Sylvia luchtig de trappen af. Maar het was beet mogelijlr dat diezelfde, luch tige tred' een oogenblik te voren naar boven was gegaan. Het meisje zag er bleek en onthutst uit. maar' rij sprak geen woord. „Dfiar binnen”, zeide laar vader, ..zit een half uitgehongerde vrouw, breng haar alles wat ge eerbaars in buis hebt.” Sylvia opende de klein© provisiekast en liaalde er dc overblijfselen van een kip uit. benevens een paar sneden spek, eenige koude aardappelen en een brood. Zij legde een servet over het theeblad, en zette er de f er echten op* met eene netheid die haar eigen was ondanks dat haar hairien een wei nig beefden, terwijl zij dit deed. Daar na 'begaf zij zich met het blad' in de handen naar de ontvangkamer. De vreemdelinge zag haar aan. en zij zag de vreemdelinge aan; beiden met een angstige uitdrukking op ’t gelaat zooels menschen van vleesch en bloed een spook aanstarei. En inder- Mijnheer Miles vertelde mij dat hij heel rijk is”, antwoordde de vrouw met een zucht. „Hij scheen zich le verwonderen over mijn armoedige Wee ding.” „En niet veel geloof te hechten aan uw berouw zeide haar echtgenoot met bitteren lach. ..Deze wereld is geen goede plaats voor berouwhebben de zondaars.” „James”, sprak plotseling de vrouw op dringenden toon, „wilt ge mij iets te eten geven Ik ben flauw van den honger. Ik heb den heel en dag niets anders gegeten dtan een paar beschui ten.” „Welnu, ik zal je wat geven. Ge vraagt niet eens om je dochter te zien een wonderlijk slag van een moe der.” „Ik wil met dat ze r zeide de vrouw met. een weet dat 'mij ’t hart breekt bij de ge- 40) -- Ik behoef je niet te vermoeien roet het overige gedeelte mijner geschiede nis ik heb er ook de krachten niet voor om' ze verder te vertellen. Ge noeg zij T djat ik heb geleefd. Ik heb Wjn brood verdiend onder de minde re klassen der maatschappij, heb les gegeven in arme buurten heb in het ballet gedanst op een tooneel van min deren rang ben als naaister uitge gaan voor vijftien stuivers daags maar hoewel ik dikwijls ’t gebrek on der de oogen heb gezien heb ik nooit Horace Mowbray’s hulp ingeroe pen.” „Ik heb voor een paar jaar de courant gel «ren dat hij getrouwd is”, hernam James Carew, „hij heeft een heel voornaam' huwelijk gedaan, waar door zijn fortuin moet zijn verdubbeld Hij jaal nu wed millionoiT rijn.” Over het algemeen wordt de tekst der overeenkomst CaiTlanix-Oiurchill, nu hij bekend is geworden, niet slecht ontvangen. Men betoogt in Parija, dat de „clause de sauvegarde” er eigenlijk geen is, aan gezien ze niet automatisdh werkt; dat, anders dan was aangekondigd, een overdrachtsclausule (gewenscht om den koers van den franc op te houden bij zulke enorme betalingen in ponden) nagenoeg heelemaal ontbreekt, be- haUve dan het zeer tjjdeljjk uitstel van een deel der betalingen, en dat de oplossing Voor den terugkeer vön het in depot gegeven goud niet zeer bevredigend is. Daartegen over erkent men echter, dat Caillaux een re sultaat bereikte, doordat althans eenig ver band gelegd is tussdhen de Duitsche en Fransche betalingen, en men verheugt zich over den zijdelingsdhen wenk in den brief van Churchill aan Amerika gegeven, dat hét dit verband nu ook behoort té aanvaar den. Velen meenen dat Oaillaux wel niet »öo- veel heeft 'bereikt, dan was uitgebazuind, maar dit kan zijn positie versterken. FRANKRIJK. Een mailboot in brand. Alle opvarenden gered, doch de postzakken verloren. De Fransche mailboot Fonftainebleaux is te Djiboeti (Roode Zee Golf van Aden) brandende door de opvarenden verlaten. Zjj wordt geheel verloren beschouwd. De pas sagiers en de leden der bemanning zijn allen gered. De postzaken zjjn verloren. De Fontainebleau, aldus teekent de Tel. aan, is een nieuwe passagiersboot van de Messageries Maritimes, 10.000 ton gnöot en was op 2 Juli van Marseille naar Yokohama vertrokken. Een scherpe uitval van Blasco Ibanez tegen Primo. Dte Spaansche schrjjver Blasco Ibaneiz, die zooals .men weet een heftig tegenstander van <le thans in Spanje heerachende dicta tuur is en wien wegens zjjn tegen den ko- ning gericht pamflet den toegang tot Span je is ontzegd, heeft een brief geschreven aan de „Oeuvre”, waarin hij zégt dat, als men hem tijdens de oorlog had verteld, dat een „altoos verslagen generaal” als Primo de Rivera, de incarnatie van tie militaristi- niet gejukt voordat zij de reden van zijn opgewondenheid kende. Zij had ieder woord verstaan, want de deur in dat oude huis sloot niet heel vast, en de stemmen waren even duidelijk voor haar a'sof -zij zich in deaelfde ka mer had bevonden. Met bedroefdheid en schrik had zij haar moeders schande, haar vaders on eerlijkheid vernomen. Maar hoewel z'j eenig medelijden met afgrijzen ver mengd voor de zwakkere zondares ge voelde. beklaagde rich zich zelve ech ter 't meest. Door deze zonden was zij van_ haar geboorterecht beoofd. De verkeerde handelingen hare ouders hadden haar veroordeeld tot een in vergetelheid en armoede doorgebraeli te jeugd. Zij hadden deugdzaam1 -het levenspad betreden, en waren er door hun eigen schuld van afgedwaald op kronkelende rijpaden, tussehen distels en doornen, waaraan rij, haar onschul dige leden had verwond. Zij hadden hunne kortstondige dagen van geluk genoten, en de vruchten geplukt in het gouden dal der zonde maar voor haar was er niets anders gebleven dan het hobbelige, moeilijke Dadl van boe tedoening. Zij was het leven ingetre den bezwaard met den last hunner on gerechtigheden. tier mijnwerkersfederatie gisteravond Londen. Aldaar wend een delegatie der Kwakers ontvangen, die bemiddelend wilde optreden en die ook bij de mijneigenaren was geweest, hoewel zonder aanvankelijk succes. Cookaveridaande, dat hjj een uitnoodiging had ontvangen tot een bemiddelende samen komst met den aartbisseihop van Canter bury en met de afgevaardigden der indu- strieele christelijke broederschap welke alle christelijke kerken vertegenwoordigt. De aartsbisschop van Oanterburry heeft dit evenwel tegengesproken, doch hjj heeft ge zegd, dat de mijnwerkers hebben toege stemd in een gisteravond te houden bemid delende samenkomst met een aantal bis schoppen der staatskerk en met de hoofden van drie vrjje kerken in het hoofdkwartier der industrieele christelijke broederschap. Deze laatste deelde later mede, dat ge noemde samenkomst zonder de&ütief resul taat was gebleven, doch dat zjj'onder hoop gevende voorteekenen zal wojrien voort gezét. sdie en jeauistische tyrannic, die in Spanje alle wetten en alle vrijheden heeft af ge schaft, officieel te Parjjs aan het nationale feest zou deelnemen, hij dit niet zou hebben geloofd. Ibanez verklaart zjjn Fransche vrienden te hebben verzocht hun regeering attent te maken o^ de schrikkelijke gevolgen, welke de vereering van zulk een 'belachelijk per- sonnaige als Primo de Rivera, die het groot- ste deel van Spanje lachen doet en die zich slechts door geweld van wapenen hand haaft, voor haar prestige hebben kan. Met groote felheid pakt Ibanez vervol gens tegen den Spaanschen minister-presi dent uit, dien hjj ,aui tynan ivrogne” noemt, dien zelfs de Kdning wel kwijt zou willen zijn. Hij acht het een schande dat de Fran sche republijk, door Primo de Rivera te ontvangen, stilzwijgen»! haar sanctie geeft aan hetgeen in Spanje geschiedt. Primo heeft in Spanje doei^ rond vertellen, dat liet Directorium 600.000 peseta’s heeft uitgege ven »om de reis van Alfonse Kill naar Pa rijs voor te bereidert.” IRAK. De „ongekroonde koningin van Mesopotamia. Uit Bagdad wordt het overlijden gemeld van juffrouw Gertrude Bell, secretaresse voor Oostersche aangelegenheden van Sir Henry Dobbs, den Britschen hoogen com missaris voor Mesofpotamië.' Zij was een der grootste autoriteiten op het gebied van <1« gewoonten der Arabieren in Mesopotamia en het Midden-Oosten. Vóór den oorlog had zij veel door de woestijn gereisd en haar kennis kwam den Britsohen militairen auto riteiten tijdens den oorlog zeer te stade. Toen Groöt-Brittannië het mandaat over MesopotwnW aanvaardde en kxming Feisoel te Bagdad op den troon zette, werd zij de raadsvrouw van den koning en de Arabische leiders. Zij vertrouwden haar meer dan eeni- gen anderen Europeaan. Een vooraanstaand regeeringsambtenaar in Irak ga/ haar eens den naam van „d® ongekroonde Koningin van Mseopotamië”. Zy was de oudste dochter van Sir Hugh Bell, den bekenden ijeerfabrikant en mijn eigenaar uit Noord-Engeland. Het Engeische blad 'de „Star” ziet drie hoopgevende teekenen in het mijn conflict. Ten eerste dringt Lord Henry Bentindk er op aan, dat de regeering het rapport der commissie ten volle aanvaar den zal; ten tweede hebben de mijnwer kers Neath in Zuid-Wales izich bereid ver klaard bij 7-urigen dagadbeid minder loon te ontvangen in overeenstemming met het rapport; ten derde is Varley herkozen tot vertegenwoordiger der mijnwerkers. Variey is de voornaamwte tegenstander van Cook, juirtt omdat hij heeft aangedrongen op’het zelfde, waarop thans de mijnwerkers van Zuid^Wales aandringen. (Hieruit blijkt in welke richting de zaak loopt. De mijnwerkers zijn zeer tegen den achturigen werkdag gekant, maar de leiders der mijnwerkers nog veel heviger, zegt de „Star”, omdat zij vreezen, dat deze ten slotte het uiteenvallen hunner federatie ten gevolge zal hebben. Daarom zijn zij thans bereid om naar goeden naad te luisteren. Indien de regeering wil ingaan op de voor stellen van lord Henry Bentinck, bestaat er goede kans, dat de mijnwerkersbond onder aandrang van hun politieke en industrieele vrienden tegemoetkomend zullen blijken. Ip dit verband is van gnoot belang de onverwachte bijeenkomst van het bestuur De fineneieele crisis in Frankrijk. De redding van de Belgische franc. Het münconflict. Weer loopen de menschen de winkels af om hun spaarpenningen, die zij aan de bank zijn gaan halen, in gpederen om te zetten, waarvan de prtfis dan ook voortdurend met groote sprongen stijgt. De uiteenzetting van Jaspar, gisteren in de Kamer, waaruit blijkt *dat de toestand van het land economisch en financieel lang niet achteruit is gegaan, wordt otok door de pers gesteund, doch het geschokte ver trouwen blijkt mtoteilijk te herstellen. De „Standaard” wijst er daarbij op dat zij, die maanden geleden het eerst aan dat vertrou wen hebben getornd en later, zooals het blad schrijft, paniek hebben gezaaid, met het gevolg dat de stabffi,satieplannen van Janssen moesten mislukken en de regee- ring-PouMet tot heengaan werd' gedwongen, thans verbijsterd staan tegenover den uit slag van hun manoeuvre, welke niet alleen tegen de democratie was gericht, maar van de zijde van sommige financiers er op be rekend was zich ten koste van den frank reusachtige voordeelen te verschaffen. Aan den anderen kant moet erkend dat indien het verwarrende wantrouwen thans tot de volksklasse is overgesdagen, de andere stan den meer hoop dan vroeger aan den dag leggen in het resultaat der drastische maat regelen, die de regeeringmet betrekking tot den financieelen toestand neemt, al weet men ook dat de uitwerking ervan niet van den eenen dag op den. anderen merkbaar zal zjjn. Algemeen heerscht niettemin een ge drukte stemming. BUITENLANDSCrf NHËUWS. DUITSCHLAND.| Drie ton gouds voor een Trail D’Ujuon. Steinway and Sons en Grotriah Steinweg. (Dezer dagen heeft, zoo veif van het Vad., een interessant j het hoogst^ gerechtshof van.1 zijn beslag gekregen en wel he| Grotrian Steinweg. De opridhtd firma’» is Heinrich Stednweg gd 1797 te Wolfsogen in d»n Had Te Goslar leerde hU hef meul en ook den ibouiw van orgdls en begon te Brunswijk met de fabricatie van guitaren en cythers, later ook van piano’s. Het wai een klein fabriekje, waarin hij met zijn zoons werkte en het schijnt, dat er geen bnood'voor zes familie’s in verdiend werd, want in 1850 droeg hij de zaak over aan zijn zoon Theodoor en emigreerde met zijn vier andere zoons naar Amerika. -Hier werkten zij eerst in verschillende piano- fabrieken, dodh in 1853 maakte Heinrich Steinweg, die zich inbusschen Steinway had genoemd, zich zelfstandig en richtte de fir ma Steinway en Sons op. Met zijn uitvin ding van de kruiswijs gespannen snaren verkreeg hij in 1855 op de nijverheidsten- toonstelling te New York dén eersten prijs. Van toen af dateert de opbloei der firma. In 1865 verfiuiisde ook de laatste Stein weg van Brunswijk naar New York. De stankfabriek te Brunswijk werd verkocht aan de daar reeds bestaande pianofabriek Grotian, Helfferich en Schulz en deze ver wierf niet alleen fabriek en inventaris, doch ook het recht, den naam Steinweg in de firma op te nemen. Deze heette oorspron kelijk Theodor Steinweg Nachf., Grotrian, Helfferich en Schula en noemde zich in den loop der tijden Grotian Steinweg. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad pev kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. daad ieder zag eeti geestverschijning in 't gelaat van de andere. De eene do schim van"’t verleden© de an dere die van de toekomst. „Zoo zag ik er vroeger uit”, dacht de moeder. „Zoo zal ik er eens uitrien”, dacht de dochter. Sylvia zette het blad' neder voor de vrouw, terwijl rij haar inlusschen met half bedeesde nieuwsgierigheid opnam. Dat bleeke. uitgeteerde gelaat, waar op alle kleur scheen uitgewischt door graiBwe spookachtige schaduwen, had zulk een akelige gelijkenis* met het hare. Zij zag haar eigen trekken, waaruit alle schoonheid was verdwe nen. „Wat”, dacht rij verbaasd, .fis schoonheid zoo afhankelijk van kleur en frisohheid en jeugd), dat. hoewel ae trekken blijven bestaan, alles verloren gaat zeodra de jeugd1 voorbij is.” Zij herinnerde zich echter hoe mooi mevrouw Standen' er nog voor haar leeftijd uitzag. Het edele gelaat waar- ^pp kalme tevredenheid lag uitgedrukt. *'de helder schitterende oogen. en de frissdie gelaatstyeur. ..Kommer en ellende rijn de ver- woesters der schoonheid”, dacht zij, „maar niet de Tijd. God1 beware mij voor zulk een leven als dat van mijn moeder.” Zij had alles gehoorW Haar nieuws gierigheid war gaande gemaakt door de houding ven haar vader, en zij had

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1