DE HOLLANDSCHE HUISVROUW I I I I» I ASTHMA ABDIJSIROOP Ii. 459. takMigiig. No. 459. Os hrttiigiiig mor Vrieiidtliigtiitrher f Oost-West Erdal best Èrdal -geen betere op aarde. /o PUBLICITEIT -1 NIEUW i«goa grootste Y ABONNEERT U OP HET GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD HET BLAD VOOR IEDERE GOEDE HUISVROUW. Veel Wetenswaardigheden op alle gebied. Steeds Interessant Goede Wenken Electrische blijvende Haargolving volgens het nieuwste verbeterde oyotoom Kugèna S| DOOR GOUD leder Gouwenaar 'i' Cadeaux voor Hoeren A. BRINKMAN ZOON A. VERBLAAU W Ooalaatraat I - GOUDA Meubelen en Lijsten WiïiiiSS ^^ANGUÏSoS^"^^"""^ Nerveuzen en Zenuwzieken] die Lyden aan pnluaelbaadieid en wilszwakte, gebrek aan energie, neerslachtigheid,j levensmoeheid, slapeloosheid, hoofdpün, angst- en dwangtoestanden, hypochondrie,I nerveuse hart- en maagaandoeningen vragen de uitvoerige gratia brochure vanl Dr. WEISE, over zenuwziekten. Dr GEBHARD Co., Frankanstrant 79,1 Den Haag lg bergambac NIEUWEKKE 1767 60 Dit blad verse 1 I Van alia Ned eHan dacha Levensverzekering-Maatschappijen mlllloan *s 4s «k. hoeit, «lümhoeit, (griep V Den Haag. Beiprekeningen ook schriftelijk. FEUILLj 1 r NA HET verzekerd bedrag wiskundige reserve aandeelenkapltaal extra-reserves MARTIN J. LEYGER, Slagveld 17, Rotterdam, Tel. 3314 300 80 5 61 'De correspondent van York mefldt, dat het st geering der Ver. Staten Frantwh-Engelsdhe oven zuiver een aangelegerih* regeering dezer beide ■zal worden toegelaten, komst ©enigerlei inivloe» Ame r ikaan sch-F ransche ke de schuld. De domheid dringt grond om gezien te w houdt zich op den t zien. Een veel bewo Roman uit he van Miss E. BK, behoort lid te zijn van V.V.V. - GOUDA. uit welbegrepen eigenbelang. De een, twee of tien of meer rtfksdaalders contributie leveren U het grootste rendement. Qaaromgeef U direct op ah lid bü het SecretariaxtMARKT 31. NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK, VAN 1808. TE ROTTERDAM Wanneer Uw leven dag en nacht ver gald wordt door benauwdheden op de borst en bij de ademhaling, maak dan het taaie kleverige slijm los met $le be- De hoop, dat de kole aan het eind detzer maa wordt vensterikt door he kringen, ook in die der mijnwerkers zelf, ernst worden gedaan. In een gister gehoudi het bestuur der mynw« «ellen der Ang'lïkaanst raadslaagd. mooiste winstuitkeeringen: wir 1925 3% vu tfs asm van alle betaalde jaarpramièn. Bestaat verzekering langer dan 33 jaren, dan overtreft winstaandeel het bedrag van één jaarpremie. GOUDEN DASSPELD 2.00 GOUDEN ZEGELRING - 4.50 NIKKEL HORLOGE - 2.50 BARSTEEN PIJPJE nu ALP-VERZ. VULPOTLÖO NIKKEL KETTING Doublé HORLOGE-KETTING ZILVER MANCHETKNOOP REETMAN Oost plein 8 - ROTTERDAM bij Meetstation. Vermaken van oud diamantwerk in nieuwe modellsn. 1694 20 leder, die reclame wil me bon door middel van advertwitita, of om andere redenan adver tenties heeft te plaatsen in één of meer dagbladen of t$jd- •chrjften, kan dit, zonder dat bet ook maar iets meer koet dan bjj die Waden rechtstreeks, het gemxkkelykst doen deor middel van ons Advertentie bureau, Markt 81, Gouda, dat maar één opgaaf noodig heeft, pok al is een advertentie be stemd voor meerdere bladen. Inlichtingen worden gaan» gratis verwtnokt n n OOUDA - ADONNEMENTS per kwartaal 2.90, Franco per post pe: Abonnementen wc bü onze agenten eu Onze bureaux züi Redactie Telef. 83. Schoencrème rV^ITEN. NA HET Duur der behandeling pl.m. 3 uur. 1080 24 goud - 3.00 1OD - 1-60 - 0.35 - 1.75 - 1.25 41) - D e mioedier zag ha luiTtvfirsdheu.re'iKlieii 1 oogen verslöiid^n haa heid. Teediére liefde blik, doch de vrees 1 de lippen gesloten. N dares zoo diep haar Jaren van berouw en op tegen dit oogenbl pen vrouw aansohouv zij had verlaten en g daad zoo diep, alsof gisteren aan had set „Hoe kon ik haar zij. ,,A1 was Jannes h die ander zoo feeder heden ik had' inn Die troost had mij i zijnik had da* he schen mijne zwakheb dan spoedig bevrijd zijn van die angstige beklemming en dat verstikkende ge- Levert alle soorten 578 10 tsgen oososrreereade prijzen. I De werkeloosheids De daders In parlementaire kr stemming over het fe ''"•van de wet waaibyi de zal vragen, nog steeds vindt. Caillaux moet 05 ste Kamerzitting tot d< komen, dat het parlen macht zal weigeren en den van alle richting^ omtrent de plannen d< verlangen, vooral wat t der belastinghervwirni Caillaux gedwongen zi Van zün plannen met ning te houden. Van e tuur kan geen sprake z na alle politieke groep* stuiten. Daaifby komt lementaire kringen, dal de verkregen volmacht* inteïpreteeren, zich va de overeenkomst van 1 parlement züu kannen iyfcheid bestaat dat eer catie van de overee reals vanmiddag wordt Caillaux’ wet, bötreffi die het financieel harst val het geld mtoeten ve uit twee artikelen bestal regeering de macht ge kwesties by decreet te grenzen die in de anné: vervat. Het tweede ze aan de parlementaire worden onderworpen 1 na hun afkondiging. D( details bevatten van de regelennieuwe regel: bezuinigingen ^srteun aa: stabilisatie van het geft Het débat in de Kar verwacht. De WelEd. Heer G., te Rockanje, schrijft: Münheer! Uw kaart ontvangen, mün plan was om U over eenigen tijd te schryven, daar ik nog wat wilde aflwachten, doch ik kan U al verzekeren dat het succes tot heden groot is. Mün haar is nu op de gewone lengte, doch ik heb nog geen uitvallen kunnen bespeuren. Daarom gevoel ik het myn plicht U my'n weflgemeenden dank te betuigen, ik ben zeer verheugd met Uwe middelen, die beletten het uitvallen van het haar en ik kan uwe middelen met het volste vertrouwen aanbevelen, en het zal my^en genoegen doen aille vragen om inlichtingen omtrent uwe middelen, die my mofihten worden gevraagd, te beantwoorden. Hoogachtend, (w.g.) G. Inlichtingen kosteloos, ook schriftelük, elke MAANDAG en DINSDAG voor herstel van alle soorten HAARZIEKTEN bij 'Dames of Heeren van 103 en 6—8 uur, DIERGAARDESINGEL 91, ROTTERDAM. C. ROMEIJN, Haarkundige, jF-yjr* Beslist geloofwaardige attesten zenden wy franco. SANGUINOSE». is een zuiver plantaardig bloedmakend middel Het bevat yzer in organische veifbinding; héél weinig; maar aldus, dat het gemakkelyk in het bloed opgenomen wordt, en de maag niet bederft. Dit is een groot voordeel. Omdat de zwakste gestellen de Sanguinose verdragen, daarom wordt zy voordurend door jRieerderan genomen. Omdat mensdhen die het gewone staal niet verdragen, door de Sanguinose zoo merkwaardig opknappen, daarom maakt zich de Sanguinose met den dag meer vrienden. Sanguinose is beslist het beste middel in zwakte en algemeene versiappings- toestanden. Zy. kost 2.per groote flacon van 300 gram, 6 fl. 11.12 fl. 21.— Verkrijgbaar bij de meeste apothekers en drogisten. 1799 40 WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Abonnement f 1,25 per kwartaal. Leden Vereeniging van Huisvrouwen f 1.-. Proefnummer en Prospectus gratis op aanvraag bij de Uitgevers A. BRINKMAN ZOON. t I proefde Akker’# Abdijsiroop. Gij zult --o voel. Ook beroemd bij bronchitis, kink- hoest, slijmhoest, <riep en influenza, AKKER*» Alom verkrijgbaar in koker» v. 230 gr. a 1,50. w. 550 ,^gr. a f 2.75 en 1000 gr. |/4.50 Lacht kakarwsakkhf.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3