ijn "X Het bevat yzer lijk in het bloed I deel. Omdat de I oovdiurend door I rdragen, door de I Sanguinose met I Blad. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapblle, ■o. f8204 Zatardteg 17 Juli 1928 8Sa Jaargang NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. FEUILLETON. DOOR GOUD VERBLIND. J Dit nummer bestaat uit twee bladen. te wat Laiulensche E een (TERDAM pptjM mlllloen lem v.n «M. «iMtMfldMl (Wordt vervolgd). 1717 230 ’s Menschen geweten is dikwijls als het kompas: kamt er metaal bij, dan wijst het mis. Advertentiebureaux en onze agenten wn moeten daags vóór Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Wib voor LCH ue fiOUDSCHE COURANT. ene verslappings-1 12 fl. 21.— I 1799 40| gaar- i 1! Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Miss E. BJIADDON. haastigen spoed te willen fokken. Wie voor het eerst aan zee komt, doet zeer verstandig, indien hy heel voorzichtig zy. Uit den booze is het stellig de felle zon onmiddellyk op de bloote huid te laten bran den met name op plaatsen van het lichaam die in gewone omstandigheden altijd door kleederen bedekt zijn. Hals en gelaat en handen kunnen er heel wat beter tegen dan rug en beenen. Zoodra op die plaatsen de rechtstreeksche zonnewarmte brandt, schroeien ze onmiddellyk: de huid barst, er ontstaan blaasje» en in minder dan geen tyd hangen de vellen er by. Wanneer dit over een vrij groot oppervlak van de huid plaats heeft, wordt het proces zelfs gevaarlyk. Wilt ge volop genieten van de zon, begin dan het verkleuringsproces voorzichtig. Houdt de in normale omstandigheden be dekte gedeelten ook bedekt, zy het met minder veel kleeren. Wie in het volle sei zoen voor het eerst aan zee komt, bly’ve voorloopig in de schaduw; de zon is sterk genoeg om zelfs daar door te werken. Na deze op ervaring berustende vriénde lijke raadgeving komen wij op het begin van onzen brief terug. Wie over den boulevard wandelt en neer ziet op de tenten die op het strand staan, ontdekt spoedig daar tusschen eenige kin- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 byslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prü«. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 14 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingebonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceer- den prys. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten wn moeten daags vóór de plaatsing aan het derkolonies. Geregeld worden jaarlijks vele zwakke kinderen hier bijeengebracht om op verstandige wyze gekoesterd te worden in de zon. Er zyn stakkerds by, dat zie je met •één oogopslag maar ook kunt ge dadelijk bespeuren dat de lucht goed doet. Hun ge laatsuitdrukking, hun tint is al veel beter en tydens het spelen toonen ze al veel le venslust en kracht Ongetwijfeld doen de stumperds hier' nieuwe levenskans op en worden zy bewaard voor ernstige ziekten waaraan zy met hun gering weerstandsver mogen altijd bloot staan. Op een paar kilometer afstand van de zee, naby het Stadhoudersplein kunt ge een andere kinderkolonie vinden. Hier zyn de kinderen by een die getemperde zeelucht moeten hebben omdat de directe te sterk voor hen is. Op den boulevard kunt ge nu ook het nieuwste zien, n.l. de rythmische gymnastiek in de open lucht. Er ligt op het strand een plankiertje omgeven door bad stoelen. Op dat open tooneeltie houden kin deren in badcostuums gymnastische oefe ningen in het bekende Dalcroze-genre. Na tuurlijk geschiedt dit onder goede leiding en begeleid met maatslag op een gong. Dit nieuwe oefenspel trekt gelijk te begrijpen valt, heel wat belangstelling. Wat is in dit opzicht het publiek al ver anderd. Tien jaap geleden knetterde de kri tiek in vele bladen over het zedelooze ver maak aan het strand. De allervreeselijkste verhalen deden de ronde en er waren er die te vuur en te zwaard al dat nieuwe wilden uitroeien. Het heette dat als niet onmiddel lyk tegen dat vrye leventje werd opgetre den, de verschrikkelijkste gevolgen te duch ten waren. De kritiek Is totaal verstomd-on boven- .dien voor het overgroote deel omgeslagen in een toejuiching. Van al die gevolgen die •men vreesde is niets, detterlyk niets, geble ken, maar wel is het ontzaggelijk groote hy giënische nut aan den dag gekomen. Her- haaldelyk hooren wy hoe door doctoren pa tiënten die rust en lichte ontspanning be hoeven, naar het strand worden gestuurd. Neem een tentje en ga uw vacantie aan het strand doorbrengen, heet het advies en hon derden hebben ondervonden welk een won der van genezing er te vinden was door de opvolging van dat advies. Het was zonderling in ons land dat alles wat nieuw is maar afwykt van de conven tioneel e begrippen altyd met hoongelach, met onwaardige kritiek en met leugens wordt ontvangen. Wordt het nieuwe door gezet dan zyn spoedig de venijnigste tegen standers omgezwaaid en ze juichen mede. Het is een harde strijd geweest voor hen die het vrije strandleven wilden bevorderen; zij hebben aan den leeljjksten laster bloot gestaan en de gemeenste leugens werden verspreid. En nu... loopt het storm! Den Haag heeft in de statistiek der sterf te het gunstigste cyfer van heel Nederland! We zijn zoo vry te beweren dat de enorme ontwikkeling van het strandleven, waaraan Over den geest des tijds. Er wordt den laatsten tyd opvallend drek geschermd' met het woord „persoonlijkheid". En zooals het in den regel gesdhiedt met woorden, die in broeden kring opgang doen, is het slagwoord gqworden. Het begrip, waarvan 't oorspronkelijk de vertolking was, en dus ook zou moeten blijven, vervaagt, leder heeft ihet woord' op de lippen, maar ook ieder hecht er een eigen beteekenis aan. Hierdoor wonden wy gemaand tot voorzich tigheid by onze ibeoordeeling van het ge bruik van tzoo’n slagwoord in de gemeen schap.. Heeft de opgang, die het woord persoon lijkheid gemaakt heeft, eenige beteekenis, en zoo ja, welke Het is niet gemakkelyk in een kort be stek op deze vraag een afgerond antwoord te geven, maar (wel kan, met een enkel woord gezegd worden waarom de maat schappelijke strooming, die wy kunnen sa men vatten in het woord' „persoonljjkheids- vertheerlijking” niet aan onze aandacht mag ontsnappen. In de eerste plaats zy dan opgemerkt, dat de strooming geenzins een bijzondere karak tertrek is van onzen tyd. Eeuwig is de strijd in den rnensch tusschen den wil zich zelf te zyn en den wil onder te gaan of juister mis schien: op te gaan in de massa. Elke tyd geeft aan dien stryd zijn eigen vonm. In het einde der achttiende eeuw leidt de botsing tot de overwinning van het individualisme, dat de heerschappij opeischt over het poli tiek, het economische, het .godsdienstige en het aesthetische leven. In de veertiger jaren treedt een kentering in. Het zoover moge- iijk doorgevoerde individualisme heeft ge leid tot verzwakking van den enkeling, over wien boosaardige gemeenschapsmachten een wreede tynannie voeren. In het economische leven bij voorbeeld zijn in het .begin van de vorige eeuw verhoudingen ontstaan, waar door den enkeling de vrijheid, waarvoor een vorige geslacht gestreden had, ontnomen werd. Doch ziet, reeds in de zeventiger ja ren begint de tegenstrooming, de reactie, verzet aanteekenende tegen de uniformisee- ring van het leven. Rauw, tartend en grof klinkt de kreet van Max Stinner, die met zyn „Der Einzige und sein Eigentum" het collectivisme veroordeelt, het anarchisme verheerlijkt. Idealistischer klinkt de stem van Friedrich Nietzsche, die niet de orde in het maatschappelijk leven, den dwang over den enkeling verwerpt, maar de ge lijkmaking, de onderdrukking van het by- BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. DOOCXV. Het is toch wel merkwaardig dat men pas sinds weinige jaren inziet welk een on schatbaar voorrecht den Haag heeft in zyn ligging aan de zee. Wij herinneren ons nog zeer goed den tyd dat men er niet aan dacht om zooveel van de zeelucht te genieten. Bruin-branden door de zon, daar paste men zorgvuldig voor op, want dat stond zoo af freus, net een boeren-arbeider. De dames die het waagden in een badstoel te gaan zitten, staken haar parasols op om toch te zorgen dat de zon haar tint niet zou aantas ten. We herinneren ons heel goed dat een paar meisjes die mee geweest waren met een zeiltochtje, drie dagen lang onzichtbaar bleven om de roode hoofden weer op nor male kleur te kry’gen. Zelfs werden theorieën verkondigd over de slechte werking op de huid en het ver nietigen van onderhuidsch weefsel door de te sterke zon. En nu, sinds weinige jaren is het precies omgekeerd. Men doet zelfs zyn (en haar) best om te zorgen dat men zoo spoedig mo gelijk een zomersch uiterlyk heeft. Braden en bakken in de zon heet nu het allerbeste en fraaie theorieën kan men vernemen over de desinfecteerende werking, den heilzamen invloed van de zonnewarmte en het zonlicht. Menigeen heeft van de overdrijving waar toe zulke theorieën altyd onvermydelyk schynen te moeten leiden, het noodlottige nadeel ondervonden. Het is ontegenzegge- üyk heel goed om veel in de zon te zijn, maar de bruine kleur op zichzelf is niet het sterkste bewys voor de gezonde uitwerking. Nadeelig is het zelfs die bronzen kleur met zondere verafschuwt mensdhonteerend. Niettzsche staat aan het begin van de periode, waarin wij thans leven. De enkeling komt weer op voor zyn onvervreemdbaar recht: zich zelf te zyn. En deze worsteling van het Ik gaat geheel om buiten den „partijstrijd”, of liever: de partijstrijd is er van doortrokken. Zie hoe de heersohers in het collectivistisch georganiseerd Rusland gedwongen worden tot het doen van conces sies aan den Ik-wil van den enkeling! In West-döuropa zal de worsteling, alle orga- nisatie-eischen ten spijt uitgestreden wor den, alleen wy kunnen niet voorspellen hoe ihet verloop van dien strijd zal zyn. Toch is, om het eens huiselyk uit te drukken: het steeds toeifemende gebruik van het woord persoonlijkheid het bewys, Jat wy ons worsteling zelf bewust zyiy geworden. De conflicten in het politieke en'het eco nomische leven zyn tweZ van de uitingen fvan de tegenstrooming, die op het einde der vorige eeuw ingezet, maar nog niet tot voltie krachtsontplooiing is gekomen. Waarvoor wy nu moeten oppassen is dit: wie meent, dat met de oude leuzen en oude frozen, oude vrijheidsvormen hersteld kunnen worden, zal zich teleurgesteld zien. Want dan zou er geen vooruitgang, d.w^z. ordelijke ontwikkeling zyn, nieuwe voranen worden voorbereid en daarmede nieuwe ■voorwaarden voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid in ons, waarbij wy dan moeten bedenken, dat ten slotte van het Ik «elf afhangt, of onder de nieuwe voorwaar den zijn persoonlijkheid tot ontwikkeling ‘komt. Voor hem geldt, als voor eiken Ik, het gebod van den door Ibsen uitgebeelden in dividualist Brand: „Wees wat je bent, voiudt, geheel, Niet half, niet stuksgewijs verdeeld!” Overdenke de jongere van onzen tyd, in hoeverre hij bereid is aan dit gebod te ge hoorzamen. y i I zaj die woorden zeds in gedachten uit sprak. Zoo laag gezonken, zoo schul dig, zoo vernederd, en todi was het haar moeder. Sylvia was te bekrom pen van geest oir.- in te zien dat juist die diep vervallen toestand, het ge volg van laihge berouwvolle jaren, haar boetedoening des te heerlijker deed uitkameci, dat die van gebrek ©inkomende en in lompen gekleede moeder in onwe dagen liet beeld was van de ware Magdalena dei vrouw, die haar xombetn had afgewassdhen ih de diepe zee van memchelijk lijden, en ootmoedig.maar niet wanhopig, den blik ten hemel kon slaan. Sylvia begreep a leen dat haar moeder was gevallen. Voor haar was die armoede ’net uiterlijke kenmerk van haar val. Zou zij ooit die» onteerde vrouw kun- i e i erkennen voor haar kleine wereld ;e:i vooral vopr Edmund Standen? Bij de gedachte alleen bedekte zij schaam rood haar gelaat met beide handen. Aan die groote vernedering, aan die verschrikking moest zij zich niet bloot stellen. Zij dacht er geen oogenblik over na. hoe slecht ’t van een kind is zijn moeder te verloochenen een zonde die 't meest nabij komt aan Godioochening. 42; - Behalve onder t afdak van schuur zou zij in Hedingham geen nachtverblijf hebben kunnen vinden. Dat deugdzame dorp lag reeds lang m rus tig en slaap gedompeld, en had een doedel ijk en afkeer van vagebonden. l'e morgenstond brak helder en/vrién delijk aan. Lijsters en meer 1 en zon gen hun vroclijk lied aan de opgaan de zon. Het doordringende geluid vau de boerderij de leeuwerik verhief zich boven uitgestrekte| korenvelden. En Sylvia veriieugde zich dat het och tend was, want zij had den nacht sla peloos doorgebrachi. Zij had klaar wakker gelegen op de canapé, die anders gemakkelijk genoeg was om op te slapen, en had onop houdelijk gedacht aan de vrouw die boven lag zij had' aan haar gedacht met een gevoel van drukkende be nauwdheid. die zij niet van zich kan afwerpen, totdat zij ten laatste begon te gelooven dait geen vreugde in late re dagen ooit in staat zou zijn dien bitteren smaak uit haar mond1 weg te nemen. Haar moeder, ^ij sidderde toen .senena© je t uesixieiutjioic lui. a»s uei sicuuis mx.uig genoeg is om buiten lc verzoening ie blijven. Mevrouw cat?.orJ nad zidt nooit toe gelegd op de» öiunie van hel mensene- hjk Karauter en wist niet dat sommige cuirustig'e, steens naar aardsche genie tingen slreveunuiö zieien, de verleiding in zich zelveu omdragen. De verleiding waarvan Sylvia Carew •zou wiord-'.i| blootlgcsbeld. vertoonde zich niet oiwier den gewonen vorm zij vond haar oorsprong in de diepte van haiar eigen arglistig gemoed. Geen toenadering. Sylvia geleidde de zwerveling den trap op naar haar kamer een klein vertrekje onder het dak, d'art. even schuins afliep als dat v.an een stuk kinderspeelgoed. Het ameublement was armoedig, maar het meisje had het kamertje met eenige snuisterijen en kleinigheden opgesierd, zooals men zich het verblijf van Gretchen zou voorstellen. De heldere wit kanoenen gordijnen voor venster en bed. waren sierlijk riret strikken van groen lint weggebonden. Het lompe oude noten- huu*en Dua»wu was zuo tang met ingeiwieven, io.gul het bijkans een spiegel had kunnen dienen porseleinen vaas me|l bloemen op waschtaifej verspreidide een aoeieui geur van lavendel en welriekende anjelie ren. Le kale wanden waren helder gewit, en he. langwerpige stuk ver schoten tapijt voor het, smail’e bed was netjes geboord en met een goed- koope franje omiaeil. Een zin voor net fraaie en sierlijke openbaarde zich m iedere kleinigheid. Juffrouw Cairford' overzag het ver trek met dienzelfden somberen smee kenden blik, waarmee zij Sylvia had aangekeken. Heerlijk verblijf der on schuld hoelang was 't reeds geleden dat zij, de zondares, zulk een tempel was binnengetreden. Er was iets be- tooverends in dat zolderkamertje, dat het aantrekkelijker en fraaier deed voorkomen, dan de prachtigste zaal, die zij in haar leven vol afwisseling ooit was binnengetreden. En hoe weel derig scheen haar dit nederige ver trekje, na de krotten die zij in latere jaren had bewoond. Wat grootte en omivaijg betreft was het wel is waar weinig meer dian de vlieringen van Holborn, maar de zindelijkheid, die net heid. die bloemengeur en de zoete landlucht, daarin zat juist het groote verschil. „Wat een mooie kamer.” Zeide zij haperend. en beschouwt als ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad pev kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. kening moeten worden 'gehouden, doch ook met andere rechtmatige belangen (de vei ligheid van het oevergebied en de waterloo- zing van de op de Schelde afwaterende landstreken). De kosten van het baggerwerk op de Schelde behoeven door Nederland slechts te worden gedragen tot een maximum van vijf tien millioen kubieke meter per twintig jaar. De kostelooze sleepdienst, door België aan de scheepvaart tusscheiï Antwerpen en Straatsburg verleend, zal niet worden uit gebreid en zal worden opgeheven op den dag, waarop het zoo berucht geworden ka naal Antwerpen-Moerdyk wordt geopend. Voor het overige is in het Verdrag geen wijziging gebracht, zoodat de verdere, ten minste even ernstige bezwaren zyn geble ven. Dit nu valt in hooge mate te betreuren. Immers, waar het Nederlai^dsche volk be reid is gebleken, voor de bedingen van Bel gië materieele affers te brengen, had men ongetwijfeld een goede verst|jidhouding met onze naburen kunnen bereiken, waarby niet werd toegegeven aan Belgische wenschen, die de grenzen van recht en billijkheid over schreden, of waarby op voldoende wyze met de Nederlandsche rechten ên belangen re kening werd gehouden. y- Bij alle critiek, die in den lande is ge voerd, heeft voorop gestaan^ dat men een goede internationale verstandhouding op prijs stelt, en dat het niet meer dan natuur lijk is, dat onze Regeering ook voor de be langen van België een open qog heeft. Hoe zou men ook anders kunneri -verwachten in het land van Hugo de GrooV Doch thans wit ïhën aaT de verlangèhs van België tegemoet komen door de aan vaarding van een voor de Nederlanders iuiterst bezwarend tractaat. De Minister ■heeft niettegenstaande zyn knap betoog niet tot zwijgen kunnen brengen het verzet te- gengen de wijze, waarop hy goede nabuur schap tracht te verkrijgen, n.l. door de le vensbelangen van het eigen land aan te tasten. Aan ons Parlement wordt een ver drag voorgelegd, dat wegens zyn ramp spoedige gevolgen by ons nageslacht een wrok zal verwekken jegens hen, die Neder land's rechten zouden vervangen door de zwaarste lasten. De geest van internationale waardeering moge nog niet zyn zooals wy allen zoo ne wenschen, de oorlogsatmosfeer van 1919 waaruit dit Verdrag voortspruit is geluk kig voorbij. De goede verstandhouding met onze naburen en het aanzien van Neder land zullen gediend worden door een eerlyk op voet van werkelyke gelijkheid gesloten Verdrag. Maar nimmer door zelfvernede ring! ,,iuvui. «rei luuinutJ öylvia hjiu-rrig c is een Liiundig Kiem hok, maar ik uoe mijn best om i oen ordemeiijK aauiizien i© geven. ,,U, gij weet niet tamers zijn." „Neen, maar ik dach|i dat Londen ‘heel mooi was. hv hoor er ten minste iedereen over roepien.’ „Dan hebben zij nooit geweten wat t zeggen wil doodarm iij de straten rond' te dolen. Die eindeloos lange straten in eon brandoBde Julizon. Geen Afrukaansche woestijn Kan er- ■ger zijn. Er zijn twee Loudens, miss Carew, hei oeaie ligt Westelijk en is het Paradijs der rijken, hec andere strekt zioh aostelijk, noordelijk en zui- Lelijk uit. en neemt steeds in omvang toe, en dit is de Pijnbank der armen. ..Goeden nacht", zei Sylvia kortaf, maar niet onvriendelijk. Zij kon haar afgrijzen van. die vrouw niet overwin nen zij kon die hoop oude vodden niet als moeder erkennen. Zij ging dus naar beneden, en liet de. zwerveling© naast het bed neerknie len en haar ulitgeteerd gelaat in de witte bedsprei verbergen, en de wel riekende lavendel blaadjes kussen on der ’t storten van vele tranen. ..O, mijn dochter, mijn dochter snikte zij. ..moge je sdhoonheid heil zamer vruditen dragen dan de mijne. God behoedle je voor de listen en la gen in dit wisselvallige leven. God ONZE FIERHEID. Het is ongetwijfeld een mooi gesteld be toog, dat door den staatsman, welke Minis ter van Kamebeek is, geleverd wordt in de memorie, waarin hy in een weerlegging treedt van de ernstige bezwaren, welke van alle zijden zyn komen aanstormen tegen het Nederlandsch-Belgische Verdrag. Met waardeering moet worden erkend, dat de Minister tot op zekere hoogte tege moet komt aan eenige, ook reeds door de Tweede Kamer aangevoerde bezwaren. De aangebrachte wijzigingen betreffen in hoofdlzaak de drie volgende punten: Ten aanzien van de Schelde zal niet meer uitsluitend met de scheepvaartbelangen re-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1