Had. 1 I z t llffl. 3 Selecta i NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN «an ■meat ■o. 18214 Donderdag 29 Juli 1929 65*Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. :htauto ir ten- irder BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDEÉAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, enz. BERGAMBACHT, 1 NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, arkundige, [vraagstuk Kieken DOOR GOUD VERBLIND. TORS de) ai k In b attest. handels- Ut» N (Wordt jervqlgd) sterdam dealer. Leven voor het goad, dat jfeef^een ziel van ijzer. tellingen in Duitschland porden verleend ’en waar- senkomst op 10 Juli tus- niet onwaar i nu in be :n een (dit mrt.) is «Ml 1928 5 INIG met myn riunimatiek niet aandurf mij d£Ar te laten begraven!” 8 Dijkbreuk. Ten gevolge van den sterken N.W. storm v dealer •lijke be- itièn van Motor* Corpo- n daarmede bekend jOOR” herstelden geeft in onder- De Duitsche bladen brengen thans uitvoe riger bijzonderheden over het crediet van 300 millioen mark, dat voor het financieren van Russische be» aan Rusland zal t omtrent een over (illlIlSIlIE COURANT. iemand ge niet een die be dilt neel mooi ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week X'l cent, met Zondagsblad pe» kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. 1826 60 BUITENLANDSCH NIEUWS. ITALIë. Gedwongen vacantie binnenslands. Een drastische maatregel van Mussolini. Uit Milaan wufdt gemeld: Ter bescher ming der valuta heeft de Itahaasche regee- ring een nieuwe verordening uitgevaardigd. Binnen enkele dagen zulleri de autoriteiten geen passen meer aan Italiaan sche touris- ten verstrekken, zoodat dezen wel genood- izaakt zijn hun vacantie binnenslands door te brengen. genoeg zijn om in de onmiddellijike behoef ten van de schatkist te voorzien en een blij vende verbetering van den franc te bewerk stelligen. In sommige kringen wordt hier aan namelijk getwijfeld. Maar misschien geeft de regeering dienaangaande nog wdi nadere uiteenzettingen, wanneer de finan- cieele debatten beginnen. President Coolidge heeft in White Pine Camp, waar hij zijn vacantie dooiibrengt, iets losgelaten over de .regeling der oonlogs- schulden, welke i» de laatste dagen weder om tot bittere polemieken aanleiding heeft gegeven. Volgens den correspondent van de .Daily Telegraph” in New York wenscht de presi dent zijn inlichtingen uit de eerste hand te ontvangen, zoodat de Amerikaansche ge zanten in Frakrjjk en Engeland eenige maanden eerder dan gewoonlijk naar de Ver. Staten zullen komen. Herrick, de ge zant te Parijs, wordt in November met ver lof verwacht. Naar de officieèHe „woordvoerder” in Wlhite Pine Camp verklaarde, is de prési dent van oordeel, dat „de agitatoren in Europa over de sohuklenquaestie tegen hun eigen belangen werken”. Wat Ooolidge’s standpunt betreft, de president' gelooft dat het ’t beste is niets of weinig te zeg gen. De „woordvoerder” gaf echte®- toe, dat Coolidge in een onderhoud met den heer O’Hara van de „Syracuse Herald” te ver” staan gaf, dait Frankrijk, dat over geen trhasacties af te doen. Omtrent de vijandige befoogingen tegen over Amerikaansche toeristen te Parijs heeft de president verklaard, dat de Ameri kanen plaatselijke betoogingen met een anti-Aimerikaansch karakter in Europa moeten negeeren, en dienen te bedenken, dat de door den oorlog geteisterde naties op het oogenblik onder een ernstige economische en conpnercieele depressie lijden. Coolidge weer er op, dat er twee soorten Amerikaan sche toeristen zijn: zjj, die in Europa reizen ert zich beklagen over de be handeling, en zij, die trachten zich aan de heerschenlde omstandigheden aan te passen. De president dringt er bij .de Amerikanen op aan, waar mogelijk, de meeningen en toestanden in het buitenland met sympathie te beschouwen en zich te onthouden van on gepaste critiek op andere landen. achen een consortium van Duitsche banken onder leiding van de Deutsche Bank en de handelsvertegenwoordigiMg van Sovjet- Rusland is gesloten. Volgens deze overeen komst zal de Rijksregeermg een garantie van 86 voor de Russische bestellingen verleenen, terwijl bovendien nog 25 zal worden gegarandeerd door de afzonderlijke Duitsche landen. Daar tegenover zullen <Je bestellingen gelijkmatig worden verdeelu over alle Duitsche landen. Slechts die trans acties hebben recht op garantie, die afge sloten zijn tusachen 1 Maart en 31 Decern-* ber 1926. Voor het bedrag der bestellingen zullen wissels, luidende in marken, Engel- sche ponden of Amerokaansche dollars, wor den getrokken op de bestellens of de han- delsvertegenwoordiging van Sovjet-Rusland. In het eenste geval zullen de wissels door de Russische handeladelflgatie of door de GOSBank woiden gegarandeenL De lang ste termijn voor de helft der credieten loopt tot 31 December 1980, voor de andere helft 'tot 31 December 19È8; 20 van het bedrag dgr bestellingen kan op den laatsten termijn worden voldaan, doch de overige 30 moe ten eerder wonden afgelost. Daar in het verdrag tusschen de Duitsche rijksregeering J en de Russischehandelsdelqgatie niet aan gegeven was op welke wijze de handels- transacties gefinancierd zouden worden, heeft dit verdrag eerst beteekenis gekregen door de overeenkomst met de Duitsche ban ken, die hierbij gesteund wonden door En- gelach en Amerikaansch'kapitaal. De Duit- zich genomen de rag van 120 mjl- jl een bedrag van naekend was. Aan- Kama’s reeda uit voeren zonder bemiddeling van het bank consortium, is dus de helft van het crediet reeds ruim verzekerd. De voorwaanten van het crediet zijn vrij gunstig. Aan de Russen zal een disconto in rekening worden ge bracht, gelijk staande met het disconto van de Rijksbank (6 vermeerdeeni met 1 terwijl de banken voor zich 1.9 commissie hebben bedongen, zoodat het disconto in to taal 8.9 bedraagt. Voor het geval de Rijks bank het disconto verhoogt, is overeengeko men, daf*aan Rusland in geen geval meer dan 10 in rekeening kan worden' gebracht. mensch, die baby één vraagstuk. kwestie hul p van kindermeel beate verstand en verpleegster. x>ekje aan WESTZAAN. sche bankgroep heeft bestellingen tot een l Hoen'te financieren, tei 30 mfflioep mark reeds i mjjne vqjfcaizing n. Nimme^iad ik achtig hoofd met ale p likken hid. voorheen stug en ik U de vr(jhe(ld DE LEEDE. Ie soorten Haar- 1-3 en 68 uur e, neerslachtigheid, den, hypochondrie, tia brochure van FrankensWat 79. 4153 1« kaï# gefliafckietlijl ails men al op ,,0p zijn leven”, lijk vei is dope van ee maj voo de een Da finantiaela voorstallen van Poïnsaré. President Coolidge aan het woord. Het Duitsche crediet van 300 mil lioen aan Rusland. De Franache Kamer heeft, men weet het, Poincaré’s kabinet van nationale eenheid een gloede ontvangst bereid. Deze verzoe ning is blijkbaar voortgekomen uit de$iood- zaak om vnorloopig partij-overwegingen zbo weinig mogelijk te laten gelden, nu het erop aankom^ door een gezamenlijke krachtsinspanning de gevaren te bezweren, die de gezondmaking Her financiën, de sta bilisatie en de waarde van het ruilmiddel bedreigen. Niet dat de ministens, die thans het kabi- net-Boincaré vormen de premier gaf Iwc gisteren zelf volmondig toe het. op elk gebied der politiek eens zijn. Verre van dat: maar zjj zien in, dat het vraagstuk de gezondmaking der finaciën thans het meest urgente is en de noodzaak meebrengt eens gezind te zijn, omdat zonder overeenstem ming te dezer zake Frankrijk een raipp te gemoet gaat. In de Regeeringsverklaring werden de fi- nancieele voorstellen aangekondigd, en uit velschillende berichten bljjkt, dat de strek king der ontwerpen gllereerst is de begroe ting in evenwicht te brengen, over te gaan tot amortisatie der openbare schuld en zoo danige maatregelen te nemen, dat het ge vluchte kapitaal weer in Frankrijk terug keert en het aanwezige kapitaal niet over de landsgrenzen wondt gebracht. Om tot een budgetair evenwicht te komen zullen sommige ambten worden afgeschaft of ge combineerd en de takken van staatsbeheer en de plaatselijke geldmiddelen wonden ge- reor«w^. »»W*>pr de v»n ta staat worden beperkt of eamongesmol- Daar er onmiddellijk voor 19(26 ongeveer 2% miliard aan inkomsten worden ge vraagd, zullen de indirecte belastingen gor den verhoogd. Van 1927 af zullen echter enkele indirec te belastingen worden verlaagd. Het resul taat van een en ander zal, naar de regeering verwacht, een werkelijk evenwicht zijn, dat niet verstoord zal worden door koersschom melingen en prijzenwisselingen. Aandacht verdient in de regeeringover- klariwg nog de passage, waarin te kennen wordt gegeven, dat Frankrijk voornemens is stipt de schukten aan zijn buitenlanrUrnr crediteuren te betalen „binnen d« grenzen zijner capaciteiten”, waaraan wordt toege- voegd, dat deze crediteuiVstaten hetzelfde belang hebben bij de beëindiging der mone taire crisis in Frakrijk als dit land zelf. Wordt hierin ibedektelijk te kennen ^gege ven, dat Frankrijk er op rekent, dat de sehuldeiöcher-staten de deigingsovereen- komsten in voor Frankrijk gunstiger zin aan een herziening zullen onderwerpen DH zal de toekomst leeren, die evenzeer zal uit wijzen, of de maatregelen, welke Poincaré’s regeering thans voorstelt, wel ingrijpend ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentien de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.06, elke regel meer 0.60. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduoeer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kupnen worden ingezonden door tusschenkomst van soHede Boekhan- Advertentaebureaux en onze agenten en Moeten daags vóór de plaatsing Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. ueooen wo inl aan iuik een s.ag van mengenen verwant konden worden. Men moge‘er in liberale bladen over spatten, maar de mensciien zouden er ons toch op aankijken.” ,,Dat ajjn bijzaken, beste Mordred”, antwoordde sir Aubrey, „en misschien is alles wat ik gesproken heb niets dan een ijdele droom.” Maar ge moet toch trouwen”, her-, nam Mordred, met ’t oog op zijn moes- ui o. Hij misgunde den erfgenaam dat deze die neute voetpaadjes zou veran deren langs de met rid^ omzoomde bedden, waarachter een smalle streep onaanzienlijke bloemen, apóals viool tjes, anjelieren, reseda. <rf waterkers, de spruitjes of uien beschutten, die in het perk groeiden. Die liev^wfe tuin n%t‘ zijh ronde aarden potten, die« tus- schen de groenten te voorschijn 'kwa men. en die heerlijke zoete graslucFit. dië fcewoonlijk de atmosfeer van boe ren moestuinen verhit. „Ach.” zuchtte Sic Perriam, „ik zal nooit trouwen dan alleen uit liefde.” Mijnheer Perriam glimlachte tevre den en knikte goedkeurend over de breeidë glanzige tafel heen maat hij kon ’t zich toch niet recht verklaren. Alle mensrhelijke liefde, behalve zijn innige gehechtheid aan Aubrey, was reeds diertig jaar geleden in ‘rijn hart versteend1. I een een vrouw trouwen die hem onverschillig is. Een jeugd doorgebracht in armoede aan echtelijk geluk kan vergoed' wor den door een middelbaren leeftijd van wereldsch aanrien. Maiar op mijn ouder dom blijft iemand niets meer te wen- scben over dan geluk.” Mijnheer Perriam keek zijn broer in stomme verbazing aan. Wat dit een afgefrokkene wijsgeerige beschouwing of de dwaasheid van een bedaard egoïst „Ik dacht dat ge gelukkig^aart in uwe tegenwoordige positie”, zei zijn broeder vriéndelijk. '.tiJCfebt Perriam voor buitenverblijf en uflF-^ntresoi in den Faubourg St. Honoré aange naam en niet zeer duur. Als ge u op Perriam begint te vetvelen, gaat ge Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Mias E. BtRADDON. 52) Op twintigjarige®! leeftijd kan man zijn belang raadplegen en ijverend hoogoprieeter igeweest in oen tempel ufln den Camiliegod en de la- miibegod was liang'. Hoe zou bij o«>:l zulk een he-ligscnennis kunfte». •eide- ‘jigen, voortgevloeid ui' zijn bewonde- RliMj' voor de dochter -van een dorpt>- ondierwijzer „Ja, ik heb natuurlijn zien, die ik bewonder zeide hij een wonderlijke beschrooiiidheid be lieesdheid bijkans gehjk aan waarmee de jongeling zijn liefde kent. „Een jong meisje dat neel r> Wi en heel Bef is, en Wel bewondering verdient. Een jong mkasje wier gene genheid iederen man tro'scfa èn ge lukkig moet maken. Jtaar ze is niet van bijzonder goedeVamilieof, als haar vader al tot een oude achtens- u aardige familie behoort, hetgeen naar zijn naain let. oardieelSm, niet cr. schii>ilijk is. bevindt hij zidh r krompen 'omstandigheden en in wel wat nederige bptrekkin?.” ..Een geestelijke misschien”, meen de Mordrei ..Neen, hij behoort niet tot de kerk.” „Goede hemel”, riep Mordred met ontstelden blik, ..gij wilt toch 'nietzeg- én dat hij in den handel is ..Neen, hii is geen koopman.” Mijnheer Perriam ademde vrijer. .,Da’’ doet me genoegen,” zedde hij. ..Ik leef zoo afgezonderd1 van de we reld. dat het me eigenlijk’ onverschillig moes! Wezen maar ik zou met gaarrfe naar rgjijs heb- ge genoeg van Pa rijs, dan keen ge weer terug naar Per riam. Gij, hebt laarzen en pahtoiteis, en borstels en kammen, en een kleer kast op beide plaatsen geen inpak ken geen drukte en uw knecht hier is daar uw kok en bediende. Wat e^en aangenamer zijn, feis moei g^an?” ts genomen een doelloos' fr* Aubrey, „en schrikke- urflend op dien duur. De zaak vervolgde hij op dén toon i mah. van zaken, ,,dat ik het r. eeliige jaren. ten plicht reken huwelijk aan te gaan. Al den tijd dat ik dien plicht onvervuld ïïeb gelaten en de voorkeur heb gege ven aan het kalme en rustige leven van een. vrijgezel heb ik mij schol dig gevoeld aan een zedelijk vergrijp, ’t Is hard' dat Perriam zou overgaan aan iemand, die zoo goed als een vreemde is.” „Horace Perriam' een verwaandq kwast, bij ’t ministerie van Oorlog,’, zei Mordred. ..In heel Engeland zal men niet zulk een tweeden moestuin vind^L”, voegde hij er zuchtende bij. „Al/ ge iemand van goede geboorte zoqflt kunnen vinden, ik aeg juist niet dot docht er van een hertog maar van-0 goede geboorte de een of an dere goede oude familie die wape nen draagt waarvoor de Perriame zich niet naast de hunne behoeven te scha- iral de reede van Palm-Beach, waar der dan 40 luxe jachten werden los- en grootendeels vernietigd. De die West-Beach met Palm-Beach verbindt loopt groot gebaar. Voor zoover kan wonden nagegaan zjjn er 20 dooden en 50 gewonden. „Ma” Ferguson gaat heen. Uit Austin in Texas wordt blijken» een draadloos N. T. A.-bericht 'gemeld, dat de i vnouwelyke gouvernfeur van dien staat Mir jam,. of gemeenzamer ,,Ma” Feqguson, voor nemens Is af te treden nu zjj Zaterdag bij de democratische .^primafies”, de voorver- kiering voor gouverneur, de nederlaag heeft geleden. is de Oste-dijk b(j Nieder-Ochtenhaueen over een afstand van 15 M. doorgebroken. De moord vmi Maagdenburg. de bekende moordzaak Helling te Maagdenburg is nog steeds geen licht geko men. Het verluidt, dat de commissaris der afdeeling recherche ten Holt naar Essen zal worden overgeplaatst, en dat de direc teur der recherche Mojler zou worden ver vangen. De fabrieksdirecteur Haas zit nog steeds in voorarrest. De oneenigheid der verschillende politioneele en justitieele au toriteiten, verooraaalct vooral door rivaliteit tussQhen de Maagdenfourgsche en Berljjn- sche politie, verhindert, dat hjj uit de voor- loqpige hechtenis wordt ontslagen. Naar het „Acht uhr Albendblatt” meldt, heeft de politie den oorspronkelijke»! tekst gevonden vap de npnonce, welke Schröder in den „Maigdeburger Generalanzeiger” Jieeft geplaatst, waarin terstond iemand voor een informatie-bureau wend geoocht, die 500 Mark borgtocht kon storten. Boven ben is een kladje van deze advertentie ge-v v^pden, dat door Schöder eigenhandig was opgesteld/ Het ia mogelijk dat Helling op deze wijze in een val is ‘gelokt, daar hjj, voordat hjj vermoord wend, gen bedrag van 500 marie bij zich had gestoken. Duitsche Jeeningen. Het Amerikaansche departement van handel heeft verklaard, dat Duitschland se dert de aanneming van het Ddwes-pllan 904 xu uwu^ju «•>-«««“ millioen holler heeft geleepd, waarvag meer ar |ad*rWd BUM*1 de W -Q|- vr^heidsoorW m» yEK ^ATENi Noodweer. Vele dooden en gewonden. Hevige stormen en over^roomingen heb ben in Portorico 70 van den oogst ver woest. Tal van plaatsen wenden overstroomd en het telefoonverkeer is nagenoeg geheel ontwricht. Verscheidene menschen levens zyn te betreuren. 'De orkaan heeft tal van groote hotels aan de Oostkust van Florida vefnield. Vele schepen wonden vermist. Zwaar geteisterd werd vo niet mij gerukt I spoorwe men. Mordred roerde hier een snaar aan; die> hij steeds door zijn ouderen broe der had. hooren bespelen, en liet verZl zn wonderde hem zeer, dat de baron bij \li die quaestie van geboorte en rang on verschillig bleef. ,,Wat familie aangaat”, zeide hij, „de Perriams moestenzijn als de Bourbons groot gênoeg om zonder behulp van de moeder hunner kinde ren van hooge geboorte te» doen zijn. De zonen van Louis Quatroze waren allen prinsert. Als Ik een zoon krijg zal hij sir Aubrey Perriam' zijn, en hij zou niet meier dan sir Aubrey “Per- nam hebben kunnen zijn als de arme Genoveva zijn moeder was geweest. Mordred gaf zijn broeder dadel ,k gelijk. Hij twifjtte zelden met iemand over\eemg punt, behalve over een zui ver lètjerkundig vraagstuk, zooals de reden Vflnr Dvidius ballfngschalp, ol Taasao’s krankzinnigheid, of de identi teit van den man met het ijzeren mas ker, of het auteurschap van Jenius brieven. „Ge hebt misschien, iemand' gezien, die indruk op u heeft gemaakt de een of andere jonge dame uit een on zer grafeiijke familien”, zei Mordved Hij kon nie* veronderstellen dat zi^i bfroeder het oog lacer had laten vallen, dan d'e grafeiijke families. Sir Aubrey schoof onrustig heen en weer op zijn stoel. Hij was zulk een BELGIe. Het herstel van den frank. FranKh'Belgische besprekingen. Morgen, Vrtfdag, zullen, ^aar de N. R. Crt., uit Brussel verneemt, dê Belgische m^, ntaters Vandervelde en Fraijcqui zich naar Parijs begeven om, in opdracht van hun col lega’s met de Fransohe regleering overleg te plegen omtrent het treffen van zekere fi- nandeele maatregelen in veitand met de pogingen tot herstel van dep frank. DUTTSCHLANb. Het monument voor de gesneuvelden? Sinds weken strijdt men. over de plaats waar het groote rijksmonument, gewijd aan de gesneuvelden in den grapten óorlog ko men moet. Allerlei plannen |en denkbeelden ajjn geopperd. In Noonj- en Midden Duitechland voelt men het (meest voor het Thüninger WaUd,, in de omgeving van Ber ka. De rijkaminister van ibinpendandsche za ken, di-. Külz is daanvdn een groot voorstan der en trouwens het gehéele ministerie Marx schjjnt er veel voor te| voelen het mo nument op te richten ini het hart van Duitschland, in de nabijheid van Weimar, het Duitsche Mekka. Maar de Rijnlanders en eén deel der Zuid- Duitschers denken er anders over: de eeuwenoude strijd ging om |de Rijn, zeggen zij, en aan defi Rijn behóórt het „Ehren- mal”. Het liefst zelfs ®ou men het willen oprichten op een der eilanden in den Rijn. De „Kölnische Volkss.”, (het groote Cen- tnumorgaan voor het westen, ijs met een al heel «onderling denkbeeld gekomen. N.l. om voor Hindenburg een graftombe op te rich ten op het voor Caub in deniRjjn gelegen eiland, te» - by het begin van den r den in den winter zijn legerscharen over den Rijn heeft gezet. In den ^enaoon Hin- denbuiig, den nationalen heros uit den we reldoorlog, zouden dian alle gesneuvelden gehuldigd worden. Naar de Berlijnsche cor respondent van de „N. Zürl Z.” hieraan toe voegt heeft men over <Mt| voorstel nog al gespot. Velen achtten het‘denkbeeld verre gaand smakeloos, anderen [lachten over den inval, om den rijkspresident zich onledig te laten «houden, als een moderne pharao, met de inrichting van zijn eigen graftonije. Misschien wride men hem haar ook nog wel persoonlijk laten inwijden? Het verhaal gaat dan ook, dat Hindenburg, toen hy van het zonderlinge plan hoorde, gezegd zqu hebben: „Mijn hemel, nien heeft mij iby mijn leven al genoeg afgebeuld; laten ze mij in den dood toch met rust laten!” Welke uitval denr-corresjxindent doet her inneren aan Bismarck’s antwoord aan een deputatie boeren uit Sch^nhaUsen, die bij hen lowamen toen daar met smart vernomen was, dat de oude rijkskan^elier hiet in izjjn oujle Schonhausen maar óp Friedrichsruhe wiilde begraven worden. „Ja, beste menschen verzekerde Bismar k hen doodernstig, jullie kerkhof is Zoo vervloekt tochtig, dat ik het

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1