erd raaid L Timm :iteit i.. raam I NÏEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN i Vrijdag 30 Juli 1928 88*Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ng FEUILLETON. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. AN ZOON DOOR GOOD VERBLIND. tsdealer Zuini dit CENTS Sir we elkanders ge- Met zijn verstand is bijna ieder tevre den, doch met zijn lot maar een enkele. zich ‘tired GÜIIISUIE COURANT. JEN M WÜ DMhM i MfrwtMlUta. ModnMn adrar- olaalwaiaMa Ua d M, water ■te anar boat te tem tear i Aébrtaüb- II, Qwte, te» tnaadiffMt, a- M- rttan Mate. IMHM II DA i Et® veel bewogen levan. Rowan uit het Engelsc.li van Miss E. BR AI) DON De finantieeie plannen van Poinoaré. De val van Sinofjef. Minister Poincare de Fransche minister president spreekt het aan de rcgeering toe geschreven voornemen tegen om buiten het huidige financieele ontwerp om nog een offer te vragen van de verworven rijkdom men. In de financieele commissie heeft Poin caré nader verklaard dat hij het in zijn ontwerp heeft gevraagd ten einde de amor tisatiekas te steunen. /Voedzaam 'sch verpakt RUSLAND. De rijkdommen van den Ex-Teaar. Twaalf millioen pond te Londen? In de Italiaansche pens is een interessant beridht verschenen over het persoonlijk for tuin van den vermoorden tsaar van Rusland. Op gezag van „een hoog personnage” van het hof van Nicolaas II wordt gemeld, dat op de rekening van den overleden Tsaar zich in deposito te Londen bevindt de kapi tale som van om en nabij twaalf millioen pond sterling en dat de overlevende leden van de keizerlijke familie de verdeeling daarvan onder hen denken over te laten aan de beslissing van koning George of koning Victor Emmanuel. De eenige moeilijkheid is, dat het wette lijk bewys van den dood van den Tsaar en zijn familie niet is geleverd. Volgens bovengenoemde autoriteit wa« stelt, voortkomt uit de opinie van het bui tenland, dat de voorstellen van Poincare niet ingrijpend genoeg zijn. Wat hier van aan is» zal de toekomst moeten leeren. ani me net Veranderingen die de rust versto ren in de hoop vain geluk te oogsten, eindigen vaa.» in te.eursielling, woordde mijnheer Perriam, laconisme van een Solon. Hat was geen aangename voorspel- iing, en Sir Aubrey ergerde zich over zijn broeder een vreemde gewaar wording van zijn kant, daar hij dien jongeren broeder, wiens excentriciteit bijkans aan awak'aeid grensde, een beschermende genegenheid toedroeg. BELGIë. Bezuiniging. Naar man uit Brussel meldt, is gisteren, in den Moniteur belige, een decreet aflge- kondigid, waarbij alle benoemingen van rechters, substitute®, procureurs .en ander gereöhtelijk personeel tot 1 Augustus 1927 wtorden stopgezet. Spoorwegtarieven. De gewone spoorwegtarieven voor het goederenvervoer, zullen met ingang van 1 Augustus, nogmaals met 10 pet. worden veiihoagjd. De speciale tarieven, welke op 1 Juni j.l. ongewijzigd bleven, zullen nu met 21 pet. worden vermeerderd. De tarieven voor het transport van reizigers en bagage blijven onveranderd. Een belasting van 20 procent Voor vreemdelingen. De ministerraad heeft besloten een belas ting van 20 in te stellen, te heffen van vreemdelingen komende uit landen met een hooge valuta. De belasting zal» worden ge- ABONNEMENTSPRUS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad pey kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. z wensptosten mogen bekleeden. Met Sinow jef werd Latejewitsj, een lid van 't centrale comité der partij en vice-president van den revolutionairen oorlogsraad, afgezet. Bo vendien dreigde men hem uit de party te zetten. Sinowjef gaat door voor den vader dezer „samenzweringsoppositia»’, al nam hij ook niet deel aan de geheime zittingen. Me® verwijt den zondaars voort®, dat zij met niet-communistiische elementen in ver binding stonden en zelfs probeerden door middel van de Internationale de communis tische partijen van andere landen op te hit sen tegen de Russische partijleiding. Men strijdt tegen Sinowjef met dezelfde middelen als tegen Troteki. Men berooft hém van zijn aanhang en er blijft voor hem niet® over dan zich te schikken, of, af te zien van elke politieke rol. Het belangrijkst is inmiddels de vraag’ wordt de partij tengevolge van deze wrij vingen sterteer of zwakker? Een werkelijke hervorming van het sov- jet-regiem is, zoo meent het blad, van deze nieuwe „Schicht” van het communisme niet te verwachten; maar voor de overige wereld ia er ook al veel mee gewonnen, wanneer Rusland zelf alle hindernissen uit den weg neemt, die aan zijn economische TJBrsterking en zijn betere verstandhouding met de an dere staten in den weg staan. A BUITENLANDSCH NlfüWS. DUITSCHLAND. Mevrouw Rathenau. t Gisternacht,, is .mevrouw Rathenau, de weduwe van $ien 'Oprichter; der A. E. G. BWtaau en’ Moeder vep Jen door raarsihand gevallen dr. Walter Ra thenau, op 82-jarige leeftijd te Berlijn over leden. Ze heeft de laatste jaren van haar leven gewijd aan het rangschikken en orde nen van de literaire nalatenschap van haar toon. De ontvangst van het ontwenp-Pomcaré in de commissie voor de financiën, zonder natuurlijk geestdriftig te zijn was toch van dien aard, dat aanneming ervan' niet te be twijfelen is. Het verzet kwam uitsluitend van de socialistische en communistische minderheid, die het slechts door onacht zaamheid van enkele commissieleden, die meenden even een sigaret te kunnen gaan looken, een oogenblik, toen het de stem ming over het socialistisch tegenontwerp betrof, tot gelijkheid van stemmen wisten te brengen. Vooral nu Poincaré vertelaard heeft op elke bepaling van het ontwerp de vertrouwensvraag te zullen stellen, omdat dit ontwerp een geheel is, waaraan niet ge tornd mag worden, lijkt volledige aanne ming er van niet twijfelaahtrig. Zulk een op treden is wel gevaarlijk, vooral in belas- tingquaesties, waarin de Kamer nfct tal van amendementen pleegt te komen en zich daarvoor vaak een heterogene meerderheid vormt. Maar in dit geval is het toch niet waarschijnlijk, dat op een onderdeel een wOortl™!mb^der oppositie bij het openbaar debat is bij ondertinge afspraak door de dissedenten aangewezen Vincent Aurinl, de bekwame socialistische financJ- eele specialiteit, die begin d«®er legislatuur voorzitter der commissie geweest is. Dit vóórhelt een interessant duel, al staat de uitslag ongetwijfeld reeds bij vooribaat vast. Hoewel een nachtaittrimg gehouden werd, is de commissie gisteren nog niet gereed gekomen, zoonjat het rapport niet vandaag kon Worden gepubliceerd, en het openbare debat nipt voor Zaterdag kan beginnen. Uit de verklaringen van Poincaré valt vooral nog aan te stippen ^dat hij niet vóór de vacantie ratificatie zal vragen van de verdragen van Londen en Washington. Over dit laatste zal trouwens in opdracht van Coolidge, Mellon nog komen confereeren. Interessant is ook, dat naar Poinoaré ver klaarde, de Fransohe schatkist izch de i laatste dagen reeds een aanzienlijke hoe veelheid vreemde valuta heeft verschaft voor de betalingen van Augustus. Dit zou verklaren hoe het komt, dat gisteren vooral Portd en Dollar weer vrij sterk opge lopen zijn. Aldus zou dit verschijnsel heel wat minder verontrustend zijn, dan indien het, zooals die „Tournée Industrie!Ie” onder- t één stuk, waardoor m vuil buitengesloten en. „Duotone Duco” wee aantrekkelijke en verhoogt het en van den wagen. neer U in deze ge- ctioneerde Chevrolet zult U verbaasd dat men zulk een s kwaliteit, zulk een :n lijn, zulk een groot jrt en zulke senitte- prestaties in dezen n vindt; eigenschap- lie men dikwijls te- efs in een veel leren wagen zoekt. t Uw dealer de gernak- betalingsconditiên der i/ Motors Acceptance Corporation. was er - - in dat bedaarde gemoed om de vlam der liel- ADVERTENTIEPRUS: Uit Gouda en omstreken (behoo rende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën irehet Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randeh worde® berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Sir Aubrey sloe,? dm kortste® weg Ifi naar Hedingham- Het was zeker een dwaze gedachte dio hem dreel tot dien rit op dit vergevorderde uur maar de geur die de boomen ver- ipreidden tVas zoo zoet, de lucht zoo zacht en het flauwe koeltje dat van de niet ver verwijderde zee overwoei was beowamgerd niet de verkwikken de geur van onlangs gemaaide lande rijen. Om kort te gaan er bestond' geen enkele reden waarom een landedel man niet zou genieten van het in sche merdonker gehulde landschap. in plaats van in zijn geliefkoosdien armstoel te zit'en dutten. Maar Sir Aubrey k^ek nauwelijks naar het landschap. Zijn gedachten waren nog vlugger dan Splinter, «jen welden hen» vooruit naar' Sylvia^Jca- rew Hij wist geen verontschuldiging ue bedenken voor een avondbezoek in 4e’school. Den geheelen d’ag had hij hove® van de huurprijzen der kamers. Mo menteel bedraagt zij «Lecthts 10 De be lasting op den vol ledigen pensionprijs in hotels, is gebracht van 10 op 15 De vreemdelingen, die per auto België binnen komen, zulle® 10 francs per dag betalen. ENGELAND. Het eind van een geruchtmakend proces. De zaak'Russell. Vier jaar geleden diende de heer John Hugo Russell, de oudste zoon van lord Amp thill, een eisch tot echtscheiding in tegen zijn wouw. Hij beweende niet de vader te zijn van haar zoontje Geoffrey. In Maart 1923 verklaarde de jury mevrouw Russell schuldig aan overspel, het Hof van Beroep verwierp in Juli van dat jaar haar appèl te gen de uitspraak tot echtscheiding, maar in Maart van 1924 werd deze uitspraak door het Hoogerhuis als hoogste rechtscollege vernietigd. In Juli van dit jaar eischte me vrouw naméns haar 4-jarig zoontje het recht tot opvolging op en gisteren is het knaapje 'tot wettig kind van den heer en mevrouw Russell verklaard, waarmee zijn recht op het pairschap van Ampthill beves tigd is. Dit tgeruchtonakende proces, dat 40.000 pond heeft gekosit en waarvan de Enigelsche courantenlezers sedert vier jaar hebben kunnen smullen, is aldus beëindigd. Intussdhen tegen den «in van den vader, die de door het Hoogertniis uitgemaakte echt- sdieidings-quaestie opnieuw aan de orde had willen stellen, wat door de uitspraak van gisteren echter niet meer mogelijk is. FRANKRIJK. Een berucht oplichter gearresteerd. Onder sensationeele omstandigheden. Sinds lang is de recherche op zoek naar een brutalen oplichter, die indertijd ver schillende Parysöhe bankiers bedrogen heef1 voor een totaal bedrag van een tien millioen fïs. Men wist wie het was, maar kon hem niet te pakken krijgen. De naam van den gezochte was Alexandre Sacha Staviaky, in ’86 te Sobodka, in Polen géboren. Savisky behoorde tot een zeer goede familie. Zijn vader, grondeigenaar te Montigny, pleegde in wanhioop over het wangedrag van zijn zoon, zelfmoord. Nadat hij in betrekkelijk korten tjjd ztfn oplichterijen had volvoend, wist „Sacha”, die geholpen wend door een „secretaris” e>n andere handlangers, die poli tie voortdurend op een dwaalspoor te bren gen. Dan eens kreeg zij bericht, <iat hij ge signaleerd was bij een tante te Mariotte, dan weer in Meaux, den volgenden weer elders. Maar Stavisky, die tenslotte maar op een plaats tegelijk kon zijn, zat rustig verborgen in de banlieue van Parijs. Onlangs echter werd een van zijn mede plichtigen gearresteerd, een Italiaan en was het begin van het einde.’ (Maandagavond nu had de ontknooplng plaats precies als in een of andere detec tiveroman van Oppenheim of Ivans. In alle stilte begaf zich ee® tiental «goed- „Zoo lm Aubrey riep Mordred, die zoo gaarne dien avond gezellig met zijn broeder doorbreekt, 't Was zoo prettig te praten over zijn laatsten aankoop met een toehoorder van zijn eigen stand en als Aubrey er niet naar luisterde, was> Mordredi te zeer Vervuld mei zijn edge® gesprek om dit op te letten. „ïk rijd zoo gaarne in de scheme ring”, antwoordde de baron, „ik ben gisterenavond, tot tien uur uit ge- eest.” ,,Ja”, zei Mordred met een zucht. „Ik zal blij zijn als 't winter is, en a'lles weer zijn gewonen gang gaat een lekker vuur in de zaal, en gij en •k tegenover elkander aan den haard op prestige lange avonden.” ..Wel wa' vervelend”, hernam Aubrey geeuwende. „Vervelend, terwijl zelschap hebben „Ja, dat is alles heel goed. Maar gelooft ge niet dat voor ons. ouwe ke. reis, een lief, jeugdig geaich’je meer leven zou bijzetten een onschuldig, dartel meisje dat mijn vrouw zou we zen, en ons beiden zou opvroolijken een jeugdige, frissche stem', die dit oude huis door muziek zou verlevendi gen. Ons tegenwoordig leven is al te Aentonig nmer gelooft ge niet dat zulk eene verandering als waarvan, ik spreek, ons beiden veel zou opfleu- ren Zeg. Mordred gewapende rechercheurs naar de bewuste villa. Een hunner trok aan de bel, en drong, toen de dienstbode de deur opende, in allerijl met zfjn makkers naar Hnnen, voordat het meisje nog wist wat er ge beurde. De indringere snelden de gang door en kwamen in een eetaaal, waar een schit terend gedekte tafel voor een tiental gasten gereed stond. Van de gasten xelf edhter geen spoor. Maar spoedig bemerkte de speurders, dat het gezelschap nog boven in de ontvangzalen was. Nu ging het snel dè trap op, de revolvers wonden gereed ge houden, en met een ,»Haut les mains!” stonden de rechercheurs een oogenblik later voor een groepje dames en hoeren in avondtoilet, die zich gereed maakte aan tafel te gaan. Ondanks de geweldige paniek, welke nu ontstond, bleek toch al spoedig dat de gezochte or niet was. Terwijl een paar politie-beambten de gasten met de revolver in de hand bewaakten gingen de overigen op «oek naar Stavisky, die ®ln' del ijk in een verborgen hoekje vonden. „Sacha” gaf zich «onder verzet over en volgde die heeren, wien hij verzekerde, dat het zoo jammer was, dat zij nu zjjn spel hadden bedorven, aangezien hij juist een afsdheidspartijtje aan zijn vrienden gaf, daar hij besloten had zich den volgenden dag vrijwillig bij de politie te melden! ZWITSERLAND. Een bezoek van Koning Boris van Bulgarije. Prof. Lorentz aan den koning voorgesteld. Gistermiddag bradht Koning Boris van Bulgarije een bezoek aan het secretariaat van <ten Volkenbond, waar de waarnemend sécr&arls-generaal Aivend «tt uiïdfefcmJMè r taris-generaal Attolico hem verwelkomden. De Koning wend daarna voongesteld aan prof. Lorentz, den voorzitter der commissie voor inteUectueele samenwerking. De Ko ning stelde veel belang in het werk der commissie., Prof. Lorentz stelde hem aan de vorige geleerden, die in de commissie zitting heb ben, voor. reedb weertiLtuwl geboden aan den lust om daarheen ie gaan, en, nu het avond was gewordeu was bij, na den vruch- teloozen striju met zijne genegenheid, zwak genoeg om aan zijn lust toe te geven. Welke verontschuldiging zou hij ma ken voor zijn onwellevendheid om den schoolmeester zoo onverwacht in zijn huiselijken kring te komen overvallen? Hij, de oppermiachtige, die eigenaar van den grond, zag zich genoodzaakt Zichzelf die vraag te doen Miss Ca rew was geen portret dat aan den muur hing in een publieke galerij een schoon gelaat dat iedere vreem deling naar welgevallen kon aansta ren. Hoe hoog verheven hij ook bo ven die menschen stond, er waren toch enkele maatschappelijke wetten, die zelfs door hem moeoten worden nage- leetó. Hij liet rijn paard achter aan de herberg, en stapte naar de school. Er brandde licht in de ontvangkamer en de deur was gesloten. Hij had gehoopt dat mijnheer Carew aan de geopende deur een pijpje zou staan rooken, zoo als hij heml den vorigen avond had aangetrtrffen Hij vond het wei wat gewaagd aan te kloppen, t Zou hem er wellicht toe brengen e°i» stap te doem, die in de toekomst ernstige ge volgen kop na zich sleepe-i. (Wordt vervolgd). 53 - Om de waarheid te zeggen nooit genoeg warmte geweest IwIéllllTvtlü rrmrviirwwt zwv», zll*. de aan te wakkere®. Hij beschouwde de vrouwen als een afzonderlijk ras, een geslacht dat wel is waiar zijn nul had, maar dat door den wijze op den meest mogel ijken afstand moest worden pehouden. Mijnheer Perriam beschouw de het huwelijk als een dringende noodzakelijkheid voor oudste zonen de jongere spruiten vaji een. aanzien lijk geslacht konden gelukkig hun le ven slijten, onbeproefd in dien echte lijken smeltkroes. Dat iemand zich den last van een vrouw op dien hals zou halen, behalve wanneer hij daartoe genoodzaakt werd door de verplichtin gen die hem1 de instandhouding van «jn familienaam oplegden, en den overgapg zijner bezittingen aan zijn erfgenaam, pcfieen mijnheer Perriam bijkans oigelooflijk toe Een vrouw. De Frankf. Ztg. bespreekt de val Sinow- jaf, een der krachtigste tegenstanders van de realistische politriek der sovjets. De Rus sische ataatapolitiek behaalt, zoo zegt het blad, de overwinning op het fanatieke inter- nationalisme en de propaganda der Wereld revolutie. Moskou behaalt de overwinning op het radicale Petersburg, dat, in het be wustzijn de eigenAjjkie revolutie tot stand te hebben gebracht en den .geest daarvan te belichamen, zich schrap zette tegen het re formisme in de partij. Het wezenlijke der meeningsverschülen vormde reeds een on derwerp van bespreking op het jongste con gres der partjj. Het was de boerenpolitiek en de revolutionaire propaganda. Sinowjef was de ziel van ’t verzet tegen de „nieuwe eoonomisdhe politiek”, die vooral ten plat tel ande de elementen versterkte, welke de partjj vjjandig zijn. Zijn oppositie werd overstemd. Daar hij en zijn Petersburgache partygenooten zich niet krachtens het oude gébruik zwijgend schikten, werd van Mos kou uit overgegaan tot een stelselmatige zuivering. De Peteraburgsche pers, die ge waagd had eenige kritiek te oefenen, werd gereorganiseerd. De oppositie werden ook alle andere middelen ontnomen om haar meening kenbaar te maken. Zij bewandelde daarom den eenigen weg, die overbluf l rij ï^lüwe opvatting omtrent de te volgen politiek. Het was een misdaad tegen de eenheid der partij. Ojppositioneele stroomingen zijn ef in het Russische communisme steeds geweest. Het belangrijkst ia de adbeiders-opipositie geweest, die zes jaren geleden gekalmeerd moest woreien. Het betrof den eisch der vafcvereenigingen de leidende rol in de par tij en in den staat te spelen. Lemn leefde toentertijd nog en bepaalde opnieuw, dat de eenheid der partij een onwrikbaar dog ma was. De vrjje discussie liet hij toe, maar hij gedoogde geenerlei vorming van groepen binnen het kader der partij. De oppositie van Trotzki drie jaar gelede® eindig de met diens nederlaag. Men nam hem zijn ambt als münister van oorlog af, maar be hield hem in het politieke bureau. Trotaki heeft intusschen weer grooten. invloed ver worven, doch slechts wijl hij ervan afzag in de party zelf scheuringen te doen ont staan. Sinowjef en zyn vrienden daarente gen hebben getracht een soort fractie te vormen en te dien eiride zelfs geheime ver gaderingen in een bosch gehouden. Op deze wy«e handelden zij in strijd met de wet, doch de uitgesproken straffen bestaan sledhts hierin, dat zy niet langer vejrtrou- die zeker allerlei boeken van zijn planken zou nemen en, weg maken, en die in zijn (papieren zo® snuffel e®. Hij de nikte de Voorzienigheid dat Zij hem ifiet als oudste zoon had' doen gebo ren worde®. „Uit liefde”, herhaalde Aubrey Dij zich zelve»: „uit liefde. Wat zou Mor en de heele wereld mij uitladien als ik er eens aan toegaf. Liefde óp zeven-en-vijftigjarigen leeftijd, en voor een meisje dat wel mijn kleindochter zou kunnen zijn, 't Is al te dwaas. En tóch, als een oprechte genegenheid bij een man ,va® mijn jaren mogelijk zou 'cunnen zijn, moest 't zeker mogelijk rijn bij mdj. Ik heb mijn voorraad vair liefdle niet versnippend aan voorbij gaande grillen. Mijn le^e® ig vrij ge bleven _van de dwaasheden, die het hart van sommige mannen bederven. Hoe ver de tijd ook reeds verstreken zij, moet ik in staat zijn* oprecht tq beminnen e® een trouw hart te win- i»en, als ik maar den moed' heb er een tb zoeken. Zal ik-H zoeken daar, waar heen nrijn hart mij drijft Zal ik ge- looven aan de voorspelling van obgen dn lippen, die niets dan onschuld ep oprechtheid verraden De bediende kwam binnen om de kaarsen in de hooge zilveren kande laars aan te steken. „Zeg aan Morgan dat hij Splinter Adelt”, zei Sir Aubrey, „ik wil uit rijden gaan.” 1985 5®

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1