erd raaid EN! t Blad. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD IN XV EEN, ZEVENHUIZEN, enz. Ro. 18219 Woensdag 4 Augustus 1926 65*Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen mg Zuini| tten! ter eeuw. I itrla Mut». ihandeling. ;d, dat het CELEN KAN ING’S GIST- IMUM AAN GIST EN END IN DE FEUILLETON. DOUK MUD VEEBL1ND. Poinoaré’s finantiaala plannen. Vrees :tsdeaier 4 jft getroffen, .«Wife 1 i 10 880 |150 O. Het eerste bezoek op Perriam. (Wordt vervolgd). murjU MuiDxiaxtan r >ntegenzegge- DEN HAAG ogisten. IN NEEMT V GEVOELT U olgende 5 Minuten delarei aan 1 tot het Bul«aarsdbe j De regeering sloeg den dacht gade. ZWITSERLAND. Weer een ongeluk in de Alpen. Dr. Rossel, de president van het Tessiner kanton is tijdens een inspectiereis in het igebied van de St. Gothard plotseling ineen 10 meter diepe kloof gevallen. Hy was op slag dood. van dankbare L landen tijd in 15 15 lur Boekhan- plaatsing Het leven is kart, de tijd van te groote waarde om onnutte gesprekken te voeren. Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Miss E. BiRADDON. GIHIISUIE tilll!l\T. ..Men moet die fortuin bij de haren weten te pakken” ,aedde hij zeter lang zaam. Dit was die slotsom waartoe hij kwam door sir Aubrey’s bezoek. op het aflossingsfonds. :edoniërs. ten. Het géheele bedrag van het te hdmini- sti-eeren staatspapier wordt op ongeveer 41 miljard geraamd. Als middelen zullen voor de kas beschikbaar worden gesteld verschillende belastingen en ontvangsten uit het tabaksmonopoLie tot een bedrag van ruim 4 milliard per jaar. Men neemt aan, dat reeds de ontvangsten uit het tabaksmo- nopolie voldoende zullen zijn om den rente- dienst van het door de kas te administree- ren papier te verzekeren. Het overschot, een bedrag van naar raming ruim 3^4 mil liard, zal dan voor aflossing kunnen dienen. Het ontwerp voor de statuten van de zelfstandige kas ter aflossing en beheer van de verdedagingabons en tot ejqploitatle van het tabaksmonopolie tedlt negen arti kelen. 'De afdeel ing „Caisse de gestion” zal dien volledigen dienet van de verdedigingistxms verzorgen; tot aan de volledige aflossing van de bons zal de autonome ka3 belast zijn met het monopolie van aankoop, fabricatie en verkoop van tabak enz. De raad van be heer, bestaande uit 20 personen, zal twee comité’s omvatten; het eene zal zich wijden aan het beheer en aflossing van de bons, het andere aan het tabaksmonopolie. Ten sidtte zal er een raadgevend college zijn van 25 leden. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.30, elke regel meer f 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bij contract tot zeer geredueeer- den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede ren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Wat die plannen van de Regeering be treft met betrekking tot de stichting van een amortisatiekas. Deze kas zal in de eer ste plaats dienen bot verzekering van den rentedienst, de aflossingen en vernieuwing van de bons der nationale verdediging. Evenzoo zal de kas zich met de admini stratie der schatkist-obligaties belasten, die voortaan door bons der nationale verdedi ging zullen worden vervangen. Tenslotte zal de amortisatiekas izich ook met de ad ministratie van het taibaksmciopolie belas- het klaargespeeld, dat de zaak een strijd tussdhen awart-wit-<rood en zwart-rood-goud is geworden. Bovendien heb ik de heele pers van rechts op myn hand. Ik heb het zoo voorgesteld, alsof de moord een Joodhche veemmoord ie geweest”. Op de vraag van zijn medegevangene, wie eigenlijk zijn ad vocaat betaalde, antwoordde Schröder: „Dat weet ik niet, maar mondje dicht, hoor!’ Het bied merkt hierbij op, dat Schrixters advo caat de leider van do rechtsradicale organi satie StahUhelm is. Het Stinne» Concern. Schulddelging door middel van een leening in Engeland. De firma Stinnes, die aan Duifasche ban ken ongeveer 80.000.000 mark schuldig is, stelt pogingen in het werlc met een Engel- sche groep een leening tot dit bedrag aan te gaan, tot delging van de schuld. Als onderpand wordt het aandeel in de Stinnes-mynen aangeboden. FTALIë. Trein- en Autobotsing. Vjjf dooden. By Alessandria is een auto bjj een over weg onder een locomotief genaakt. Het ben- zinereservoir van den auto ontplofte en de vijf inzittenden verbrandden. FRANKRIJK. De leege express. Gedurende den geheedien zomer vertrok de express ParijsMilaan, die eiken och tend om half elf het Gare die Lyon verlaat, vrijwel zonder reizigers. Men verwonderde zich hierover, daar de express aansluiting heeft op de lijn LondenCalais. Daaren tegen was de twintig minuten lat»r ver- vol. Een ingestela onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de trein abusievelijk niet in het spoorboekje staat vermeld! De en kele reizigers, die meegingn hadden het toevallig vernomen. ENGELAND. De belasting op de weddenschappen. Een wetsontwerp tegen ontduiking. Minister Churchill heeft bij het Lager huis een wet ingediend, waarbij het verbo den wordt, weddenschappen aan te gaan by bookmaken in het buitenland over ge beurtenissen, die zich in Engeland af spel en. Het doel van de wet is de bestrijding van zaken met bookmakers, die hun kantoren naar lertand, Nederland of elders oveibren- gen om de nieuwe belasting op de wedden schappen te ontduiken. De prins van Wales over zijn wereldreizen. De Britsdhe vereenigipg tot bevordering der wetenschap aal vandaag haar jaarljjk- sche vergadering openen. Dit jaar wordt de bijeenkomst te Oxford gehouden, en de prins van Wales, die dit jaar president is, zal de ptresidentieele toespraak houden. 'Het zal derhalve een der merkwaardigste ver- Voigens de inlichtingen in de wandelgan gen der Kamer verschaft door afgevaardig den dae beweren op de hoogte te zijn van den inhoud van het ontwerp betreffende den inuntstandaaird, dat morgen zal worden In gevoerd, sou het ontwerp het volgende be helzen: Het zou den staat machtigen om met de Banque de France een overeenkomst te sluiten, krachtens welke de bank voortaan gemachtigd zyn zou om over te gaan tot den aankoop van buiteniandsche deviezen en Fransche francs in onbepaalde hoeveel heden en al» tegenhanger van de uitgifte van een aantal biljetten, dat streng beperkt is t»t de waarde dezer aankoopen. Zoo zou het good- en zilvergeld, dat zich nog onder het publiek bevindt, teruggekregen kunnen worden en het gotnlndeposito dier bank ko men vergrooten, tegelijk met de deviezen die op de buitenlandache markten aange kocht worden. Bovendien zou de bank kun nen voorzien jn de behoeften van handel en industrie naar gelang van de aankoopen van deviezen en gemunt geld, welke plaats zouden hebben, en de nieuw uitgegeven bil jetten zouden precies die vereischte goud- dekking hebben. Het ontwerp gaat dus ge heel uit van de aanbevelingen der deskun digen om bot stabilisatie te komen. De tekst der regeling bepaalt bovendien, dat de staat binnen 3 maanden gemachtigd zal zijn om met de bank al de vereischte overeenkom sten te treffen om tot de stabilisatie van den frank over te gaan. Naar aanleiding van het in de Londen- eche pers gepubliceerde opttienbarende ge rucht, als zou de regeering van ZuidhSlavië er de mogendheden en den Volkenbond van hebben verwittigd, dat ingeval van een in val van komitadji’s op Servisch gebied de Zuid-Slavische troepen de aanvallers zelfs tot op Buigaamsch gebied zou achtervolgen, verklaarde de ondersecretaris van Buiten- landöche Zaken in het Lagerhuis, dat de regeering geen enkele bevestiging had ont vangen, dat zoodanige orders aan de Zuid- Slavische troepen waren gegeven. Zij had echter redenen om te gedooven, dat ingeval Macedonische benden in aanzienlijken ge tale de grens zouden overschrijden, de Zuid- Slavische troepen Tast zouden krijgen, hen gebied te achtervolgen, den toestand met aan- nen worden, wanneer het te stichten bureau op ferme, moderne en Vakkundige manier wondt geadministreend. Thans reeds schat men de winst, die het tabaksmonopolie in 1927 kan opleveren, wanneer het beheer als tot dusver wordt voortgjeu»t, op drie mil liard. Vermoedelyk zal dit bedrag aanmer kelijk kunnen worden verhoogd, wanneer een exploitatie onder krachtige deskundige leiding plaats vindt. zich nadat hij Sylvia’s klein» hand wel iets langer dam noodig in de zijne had gehouden. x Mijnheer Carew geleidde hem met deftige beleefdheid1 tot aan het tuin hek. Hij wiet nauwkeurig de grens te trekken tussohen den eerbied verschul digd aan dien landheer en de slaafsch- heid vjan een kruipend gemoed. Hij bleef aan het hek staan en keek de lange, fiere gedaante na, totdat hij in de duisternis van den zomernacht uh zijn oog verdween. Toen keerde hij naar huis terug. Sylvia liflxl haar werk neergelegd. Zij zat in een achteloos» houding, met de oogen strak op den grond geves tigd, de houding van iemand, die in diep gepeins verzonken is. Mijnheer Carew keek haar nieuws gierig aan terwijl hij de deur sloot. ik mij aan de directeurs te Monk- hamplon met de dubbele aanbeveling van mijn vaders maant en mijn eigen kundigheden zal kunnen aanmelden.” Dit was de eenige volzin waarin hij over zaken sprakhet overige was niets anders dan de blijde voorstelling door oen minnaar van die rooskleuri ge toeklpniMt |dat| bijkans boven aardsche geluk,dat de onervaren, lichtgeloovige jeugd, zich van de we reld en har& genietingen vooratelt. Maar er was geen regel, die Sylvia’s hart niet aandeed. Hij vertrouwde haar zoo volkomen, zoo onvoorwaardelijk geen zweem van twijfel straalde in dien brief door hij was gericht aan een meisje, dat bij dien schrijven bo ven alle verdenking verheven stond. ,,’t Zou toch zoo slecht en laag van me wwn, zulk een liefde te verra den”, dacht Sylvia met een zucht, na- dat zij den teederen brief had neer gelegd. ,,En toch vóórzie ik mets dan moeilijkheden op ons levenspad.” In gedachten zag zij voor zich met die oogen, die zooveel zien, wan neer de weefster der droomen in haar eenzaam kamertje zit een ander pad, dat met geen gevaren was be zaaid een pad, dat met rozen scheen bestrooi^. BUITENLANl DUFES< Een reisgezelschap door den bliksem ter aarde geworpen. De ScMesische Zeitung meldt, dat by de jongste hevige onwederg de Miksem een ge- zélschap van 16 toerist» dat op den weg was van <!e Heidébruendel. AÜTen grond geworpen en waren aanvankelijk be wusteloos. De mannen kwamen spoedig weer by, doch twee vrouwen waren van den srihirik bevangen. Een harer moest in het sdhuilhuis op den Hockschar gebracht wor den. HONGABira. De valschemunterszaak. Uit Boedapest wordt gemeld, dat de in tendant van prins Windtsdhgrdte getracht heeft zich te vergiftigen. Zjjn toestand te ernstig. De familie van den prirfe had hem beschuldigd van diens gevangenschap voor deel te hebben getrokken door misbruik te maken van zyn vertrouwen. BELGIë. Een niet te vergeten datum. Den 4en Augustus 1914, vandaag juist 12 jaar geleden, trokken de eerste Duitache troepen over de Belgische grens. Enkele jaren tevoren, by het bezoek, dat keizer Wi'Uhelm en keizerin Augusta aay Brussel brachten, had de keizer een rede gehouden, waarin hy verklaarde dat hy zich, zooals geheel Duibsehland trouwens, gestadig op de hoogte hield van het ouccm, hetwelk Befllgië met zyn onverzwakte werk- zaamheid op het gebied van handel en nijverheid in toenemende mate oogstte. Hy hoopte dat de banden van vriendschappe lijke nabuurschap steeds nauwer zouden worden aangehaald. Deze veridaring had toen in België groote voldoening gewekt. Maar langzaam, onafwendbaar nadertie O""*'-'- -r-— BNIEUW-9. D«n volgenden morgen ontving Syl via een brief van Edhnmd Standen, welke den vorigen avond voor ’t 'ver trek dier stoomboot te Southampton was geschreven. Het wae de eerste brief, dien haar minnaar haar ooit had geschreven tei Hedingham hadden zij gelegenheid genoeg gehadi om elkan- it één stuk, waardoor en vuil buitengesloten ien. „Duotone Duco" twee aantrekkelijke ren verhoogt het ien van den wagen. meer U in deze ge- xtioneerde Chevrolet zult U verbaasd i dat men zulk een e kwaliteit, zulk een en lijn, zulk een groot órt én zulke schitte- e prestaties in dezen :n vindt; eigenschap- die men dikwijls te- eefs in een veel deren wagen zoekt. jt Uw dealer de gemak- betalingacondititn der al Motors Acceptance Corporation. De raad van beheer van de ka« zal de tabaicaprijzen voorstellen, die de minister definitief bij decreet zal vaststellen. De kas zal in de eerste plaats gevoed warden met de opbrengst van den tabaksverkoop (naar schatting 3600 miUioen), die van de m>c- cessie/belhsting en van een nieuwe belasting van 7 op de overdracht van onroerend goed (naar schatting 2800 miUioen). Bo vendien zal de kas gemachtigd kunnen wor den om zich voorschotten te dben verstrek ken en schuldbewyizen uit te geven met de tabaksontvangsiten ate onderpand. Zoeaflis men weet zal het instituut van de kas plechtig gewaarborgd wonden door de grondwet. De administratie van het nationale ta baksbureau zal op een industrieele moderne manier geschieden. Het bureau zal obliga ties uitgeven op langen termyn, die men in ontvangst kan nemen verplicht dlaar- toe is men niet tegen inwisseling van schatkistbons of nationale vendegingsbons. Van een gedwongen consolidatie zal geens zins sprake zyn. De Fransche houders van genoemde bons zullen alleen in staat wor den gesteld, zooals uit het vorenstaande volgt, door het inwisselen dier bons de vlottende schuld te helpen vervangen door obligaties met een langen looptijd. Poin caré schynt groote verwachtingen te koes teren van deze maatregelen en Parysche berichten laten uitkomen, dat er uit het tabaksmonopolie heel wat gehaaid zal taun- gaderingen zyn in de geschiedenis van dit groote, wetenschappelijke lichaam. Ai» on derwerp zijner toespraak, welke gehouden zal worden in den Shelkion-schouwburg, heeft de prins gekozen de indrukken zijner wereldreizen. Een schoolreisje naarAustralië. Veertig leerlingen van de hoogste klas sen der openbare scholen te Londen, die na zorgvuldige schifting uitgekozen zyn, zul len op kosten van het ministerie van onder- wijis, onder leiding tan een dominee, een uitstapje van 4 maanden naar Australië maken om het leven in de kolonie met eigen oogen te aanschouwen. Behalve de groote steden staat een bezoek aan de goud mijnen van Kalgooriie op het program. Voor het vertrek Van de kinderen werd hun een brief van den prins van Wales voorgelezen, die schreef, dat dergelijke rei zen een verwonderlijk opvoedende kracht hebben. De pring weet uit ervaring hoeveel er van reizen te leeren valt. Op geen an dere wijze kan men zich zooveel kennis eigen maken. Uit een ryksoogpunt juicht de prins natuurlijk apeciaal reizen naar de dominions toe. De jongens, zegt hjj, zyn vertegenwoordigers van hun land en hij vertrouwt, dat zij zich daarnaar zullen ge dragen. 57) - ,,Gij zijt wel vriemdieiBjk”, lienuani de bex<ni, en voegde er toen eemgs- zins aarzelend bij „Als gij eenw op een zomer a vond je met tniss Carew Per- riam wilt komen zien of, misscTfien heeft zij t ai gezien zou ik t mij tot een genoegen rekenen u het*'huis en de tuinen te wijzen. Er is niets nieuwmiodisoh* geen prullige nieuwe uitvindingen, waarnue» de menschen tegenwoordig hun woningen opvul Ten, maar die tuinen zijn groot, en hetnuis is goed gebouwd. Uw komst zal mij net bewijs zijn, dfit gij mij mijn be nnek op dit late uur niet ten kwade duidt.” ,,Wij zullen met veel genoegen van uwen uitaoodliging gebruik1 maken, sir Aubrey. Noch ik noch mijn dochter liobben ooit Perriam Plaoe gesden.” „Laat ons dan meteen den dag be- Zoudt gij morgen kunnen ko- ABONNEMENTSPRUS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelyks aangenomen «an ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. „We hebbeu uergeois ons woord ge- gevien,” zei mijnheer Carew met zijn bitteren glimlach. „Morgen dus. Ik zal u tegen acht uur verwachten, en dan kunt gij mij misschien eenige nieuwe denkbeelden aangeven, die u nopens de school zijn voorgenomen. Wil ik en miss Carew met mijn rijtuig laten af hal en ,.Gij zijt ai te vriendelijk, sir Aubrey. Neen, dank uwij loopen liever naar Perriam. ’t Is zulk een prettige wandeling door ’t veld.” „Dat blijft dus afgesproken. Mijn broeder en ik zullen u het huis en de tuinen laten zien. Misschien zou 't be ter zijn dat we ’t maar op half acht bepjwalden. Nai achten wordt ’t zoo spoedig donker”, zed sir Aubrey ern stig. Die herschikking van het uur zou hem noodzaken vroeger dan gewoon- lijk te eten, een belangrijke zaak voor een edelman, die noodt van den hui- selijkegn, regel afweek. „Ota half acht dan, sir Aubrey, als u dat uur beter gelegen komt”, ant woordde de onderwijzer. „Dank u, goeden naicht. Goeden nacht, miss Carew- Ge moet niet la chen' over onze auderwetschofcnainieren op Perriam. De menschen zeggen dat we een halve eeuw ten achteren zijn; maar de Perriams zijn Tory’s geweest zoo oud als het geslacht isgoeden 8acht.” En sir Aubrey verwijderde Het wetsontwerp op de munt. De wet voor een inval van Mact De fransche Senaat heeft met 250 stem men voor en ‘13 tegen het financiëele voor stel van Poincaré ongewtjzigidl aangenomen. Bij de discussies over zyn financieel wets ontwerp, gaf Poincaré een overaiaht van dM -Uégeniwoordi^en toestand. In veifoand met de stygingr van pond storting en doMar on de op elkaar volgende waardedalingen, wees hij erop, dat een^iieuwe krachtsin spanning volstrekt noodzakelijk was. Hy verklaarde, dat het onvermijdelijk was dat de franc zich herstelde, alvorens tot stabi lisatie werd overgegaan. Door het opheffen van de onderstaateseoretariaten had de re geering haar wil tot spaarzaamheid gema nifesteerd. De mysterieuze moord. Br schijnt eindelijk wat echot in de Maagidenburgisöhe moordaffaire te komen. De Beriynsdhe recherche heeft op eigen gete- geriheid, zonder er den rechter van instruc tie te Maagdenburg ita te kennen, te Keu len de verloofde van Schröder laten arres- teeren. Verschillende bladen puHiceeren het ste nogram van een afgeluisterd gesprek, dat Schröder in het huis van bewaring met een medegevangene heeftt gevoerd. Schröder vertelde zijn celgenoot, dat hij er stellig op rekende, niet meer dan vijf jaar gevange nisstraf te krijgen. Hij zou de zaak wel zoo weten te draaien, dat hjj niet wegens moord, maar terzake van medeplichtigheid zou worden veroordeeld. ,4Iaas komt er niet meer uit, daar zal ik wel voor zorgen,” zeilde hy. Den moord heb ik heelemaal op den achtergrond weten te dringen. Ik heb i oer ie sprea.eiu, en durf waren brieven overbodig, bn dieize oersie minnebrief was wei zjotet, hoewel een flauwe smaak van bitterheid zich in die zoet heid mengde. Er deden zich zoovele lünderpalen op om het pad te ver sperren, diait zij gezworen hadden hand aan hand af te leggen. Sylvia stortte eenigfr-tranen na de lezing van dien brief, en kuste het papier waarop haar nrinnaars hand had gerust, ’t Was dan ook inrferdaiad een brief, waarop ieder meisje trotsöh had mogen zijn een brief die zulk een reine en oprechte liefde ademde als ooit een man voor een vrouw gevoeld heeft een brief, waarin de jonge man met vertrouwen hoewel met luchthartig over dien le vensstrijd sprak, dien hij voor het on derhoud1 van zijn huisgezin zou hebben te strijden. „Ik ben reeds begonnen, lieveling”, zoo schreef hij, „eenige voorbereiden de maatregelen te netnqn, en zal mijn best doen om mij al daiigeven eigen te maken wat mij ontbreekt om in den handel te komen, en dat jp nog al van belang, daar mijn opleiding tot nu toe bijna uitsluitend letterkundig is ge- weest. Ik heb mij op mijn doorreis döor Londen eenige goede boeken om trent het finantie- en bankwezen aan- gesdhaft, en ben van plan op reis flink te studeeren. Bij mijn terugkomst in Engeland hoop ik, tenminste in theo rie, een goed' bankier te zijn, zoodat

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1