do. iwmr ■K—nOpre Augustus 1828 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 88» Jaargang Dit blad verschijnt dadelijks bthalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. 5 DOOK GOUD VERBLIND. «jptrogele (Mndte. mi mislukte aanslag op Pangalos. i a «n SE r« "TB i/8, 11, 18, 15, 16, 82/88, 40/43, 45, 872. Bevredigde eerzucht. (Wordt vervolgd). Sir Aubrey bewaarde niet lang het stilzwijgen, toen hij en Sylvia: naaft RIEK Damclub „tikmda", lokaal der club Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van mim e. braddon. ENGELAND. Het vakantieseizoen verlengd. De Engelsche spoorweg-maatschapyen hebben ibesloten de periode, gedurende wel ke er vacantiekaarten worden verstrekt, met één maand te verlengen. Tot 1 Novem ber zal het publiek in de gelegenheid wor gden gesteld op goedkoope biljetten te rei zen. iDe aanleiding hiertoe is het feit, dat in het voorjaar ten gevolge der algemeens staking bijna geen uitstapjes konden wor- Officieuise medejdeelingen zeggen, dat invallen der Bulgaarsdhe komitadji’s op Zuid-Siavisdi gebied de laatste maanden een ernstig karakter aannemen tengevolge van de moorden op Zuid-Slavisch gebied door uit Bulgarije gekomen personen die het revolutionaire Macedonische Comité Stnoemitza zond. Er werden drie Zuid-Sla- ven gedood en aoht gewond. Verder wordt melding gemaakt van een aanval door een sterke bende Bulgaarsche komitadji’s, die OP 28 Juli de grens by Kruva Palanka over schreed en onder dekking van den nacht weer op Bulgaarsch gebied terugkeerde. Er wer den by die gelegenheid vier ZukMtiaven, o.w. twee soldaten, gedood1 en twee gewond. De regeering heeft een onderzoek gelast. Uit verschil lende aanwijzingen blijkt, dat de Europeesche diplomatie bijzondere aan- Vandaag zal de Ministerraad een besluit nemen inzake het ratificatie-ontweip van Poincaré betreffende de schuld aan Ameri ka. Aanvankelijk heeft hét in de bedoe ling van den premier tevens minister van financiën gelegen om de ratificatie der schuldovereenkomsten met Amerika en Engeland voor het herfstreces aan de orde te stellen. Officieel zijn deze overwegingen nooit kenbaar gemaakt, maar blijkbaar is Poincaré zeer onder den inJdruk geweest GOIIISIIIE COURANT. wikkelen. Er rijn1 eenige- karakters die op eigen kracht steunen, evenals gind- scfie cedermaar anderen rijn als welige planten, die door de wijze hand van den tuinier moeten worden geleid van de uiteenzettingen, die de Belgische minister van financiën, Franqui, ten beste heeft gegeven, toen deze onlangs Parys be kocht en vooral de ratificatie bepleitte, om dat anders niet valt te rekenen op den on- ontbeerlyken financieelen steun uit den vreemde. Bovendien verluidde, dat de Ame- rikaansche minister van. financiën, Mellon, ook niet bereid was over de brug te komen op eenigerlei wjjze, wanneer door het Fran- sche parlement het accoord Bérenger-Aiel- lon niet wend bekrachtigd. Hoe dit ook zjj, Poincaréé werd plotseling voorstander van de ratificatie der schuldove reenkomsten. tMaar het bleek den premier al spoedig dat bijna alle partyen tegen een aanneming dn ongewjjzigden vorm van het ratificatie- ontwerp waren, en men meent nu ze ker te weten dat Poincaré er van af riet de ratificatie door het parlement reeds te vra gen. Pais in.~de herfstzitting zullen ver- moedelyk de bekrachtigings-ontwenpen in Kamer en Senaat worden behandeld. worden voorafga, baan- en estafet- n Duitsche en Neu voor het nueeren- DIN. IgUr/d der HU.) ting der veeziekte. JT. i Courant, dato 4 t op de Veemarkt n klauwzeer-rieK s dewe ziexte op it aldqar ontdekt okaeld vee, nu uit esn der om- nslig, en wel vee lie deze veeziek- d. I te denken, een laats van bestrij- ontriet, een gan- :t aan gevaar wan bloot te stellen, t ondienstig voor aen, vooral wijl riddel tegen deze ordt gezocht om eeartsenijLundige ken. aarde aangehecht zelf help, alles te ikte langs daad- >estrijden en ie te) weinig, opgelet besmet vee ver markt gebracht, aaml besmetting ui als daartegen- miede werkten 1 gewonnen Ding dezer 3- weet tot alge- •van. itend', FONKERS BOTH. 20. site van onze vo- «i). Wie een dankbaar hart heeft voor het goede dat hij geniet, zal kracht hebben ook het kwade te dragen, als het komt. veren licht, daar al wat schoon is nog fraaier wordt in het schijnsel van maan en sterren. Het wae het gelaat vant een Raphaels jonge Madonna’s, met verheven peinzende uitdrukking, met lippen halverwege geopend door een mijmerenden glimlach, alsof die diepe, donkere oogen over het land schep heen» waarop rij schenen te rusten, naar een liefelijkJ tooverland staarden. Sir Aubrey beschouwde in stille bewondering het gelaat van het meisje, terwijl rij half geleund stond tegen die gebeeldhouwde vaas om den ’hoek eener balustrade. Kon zoo iets lieftalligs anders dan goed rijn? vroeg hij bij rich zelven, niet twijfelende aan het antwoord1. Hij meende dat die uiterlijke volmaaktheid de weerspie geling was van de schoonheid der ziel. En 't is inderdaad ook mogelijk dat in de ziel, die tot dit volmaakte uiler lijk behoorde, eeninaal de kiemen van goedheid aanwezig waren, kiemen die slechts hadden behoeven) te worden aangekweekt om' zich heerlijk te ont- Een zekere Andanapoelos heeft (gisteren getracht, in een hotel te Spetzac (aan de golf van Nauplia) waar de Grieksche pre sident Pangalos met vacantie vertoeft, een aanslag op dezen te plegen. Deze aanslag die verijdeld werd heeft in het 'land levendige verontwaardiging ge wekt, doch overal heerscht kalmte. Pango- los, die den minister-president seinde, dat de zaak niets te beteekenen heeft ‘♦ntving tal van blijken van sympathie. duizend franken kan verdienen. In sigaren winkels betaalde hij met zulke briefjes en slaagde er dan zeer dikwijls in om met het kleine gold van den winkelier ook zyn eigen biljet terug te nemen. Ook ging hij wel een» brutaalweg met den inhoud van do heele kas loopen. Op het gebied der juweelendief- stallen is hij ook een autoriteit. Zyn voornaamste talent is echter het ta lent om uit de gevangenis te ontsnappen. Hy is een genie der vrijheid. Alle middelen weet hy toe te passen. Hy kruipt uit den celwagen, of gooit zijn begeleider tegen den grond, of maakt een gat in den muur, of laat zich uit een raampje naar beneden glijden, enz. enz. Na tien dengelyke ontsnappingen is hij verleden Woensdag voor de elfde maal ont snapt. Hij was namelijk eenige maanden geleden uit de gevangenis van Rouen ont vlucht en had zich naar Parijs begeven. Daar begön hij onmidklellijk weer zaken te doen. Het duurde echter niet lang. Op het ©ogenblik, dat hij een gestolen auto uit da garage haalde, werd hij gearresteerd. Dit maal zou hij wel niet meer ontsnappen. Hat personeel van de gevangenis kreeg bevel hem ibizonder streng te bewaken. Zes maanden lang heeft hy dan ook gezeten, terwijl de rechter van instructie zijn verwar de dossier bestudeerde. Op het resultaat dier studie heeft hij echter niet .gewacht. Woensdagochtend werd hij met ander* arrestanten per celwagen naar het paleis van justitie gebracht oril door den rechter van instructie verhoord te worden. In de wachtkamer, waarin hij was ge bracht, zat hij naast eenige jongelieden, die voor den kinderrechter moesten ver schijnen. Rème, die tenger van gestalte ie, stand op, toen dezen werden opgeroepen en liep met hen mee tot de deur van de rechtzaal, waar de kinderrechter zetelde, welke gelegen is vlak by een uitgang naar de quad des Orf’vres. Een gendarme aan de deur, die hem staande hield, wuifde hij toe met een bundeltje papieren, dat hy in de hand hield, wierp hem het woord „inspec teur de la Süreté!” toe en stond op straat c Zijn nauiwkeuirge kennis van de in richting van het paleis van justitie en zijn groote brutaliteit en koelbloedigheid heb ben hem weer geholpen. Het paleis van justitie was in rep en roer maar George Rème was en bleef ver dwenen! 61) - Mijnheer Carew haalde onwillekeu rig Horatius aan. Verheugd over die gedegenheid begon mijnheer Perriam een lange geschiedenis van een Ve- netiaanschen Horatius, dien hij had aangekocht een verbazend koopje, er ontbrak slechts een enkel deel aan van een boekverkooper uit Glas gow. Geheel vervuld met rijn geschie denis stak mijnheer Perriam rijn arm door dien van den onderwijzer en liep met hem- op en neer over het terras, met denzelfdten afgemeten voetstap, waarmee hij in rijn moestuin liep, en zoodoende liet hij, geheel onbewust van het kwaad1 dat hij daardoor wel- licht stichtte, Sir Aubrey met Sylvia De zomeravoidhemel was helder uit gestamd, en het gelaat vain het meis je scheen goddelijk schoon in diai zil- 23. 88. ;em No. 367. -22, 38 21, 21— 48-T-42, 4l2. >em No. 368. -22, 23 14. 12/14, moet zijn bedde dagen is der, uit Weenen MN. gezwommen, volbrengt den tocht one. zwemster miss r in geslaagd het imen in 14 2/3 u. zes herren, o.a, den loop der ja- idit, miss Ederle l e het Kanaal is moet ik u tot my'n leedwezen antwoorden, dat het niet mogeljjk is, u het verlangde bedrag te leenen. Sinds meer dan zeven jaar is het particuliere vermogen van- Zijne Majesteit in beslag genomen. Alle berich ten, volgens welke Zijne .Majesteit nog heden uit de opbrengst van dit vermogen gelden zou ontvangen, zyn gelogen. Hoe onzeker-voor de toekomst de finan- caeele positie van het Pirutèiache Konink lijke huis, en daarmede van den Keizer, is, zult u zelf wel kunnen toegeven. Het re sultaat van het referendum heeft den be- staanden toestand niet veranderd.” De brief is onderteekend door graaf Finkensteyn. Moord in een Oostzee-badplaats. Op de strandpromenade tnsscfaen Ahl- beck en Heringsdorf is gisteren in de vroe ge ochtenduren een afgrijselijke moord ge pleegd. Het slachtoffer is de Berlijnsche arts R. Gerlach, die met zijn vrouw en bei de kinderen, te Ahlbeck zijn vacantie kwam doorbrengen. Dr. iGerlach werd op de strandpromenade door drie werklooaen overvallen, die hem met een stuk hout doodsloegen. De drie mannen zijn gear resteerd en hebben na een kort verhoor be kend, de daad te hebben gepleegd. Haas nog steeds in hechtenis. Gisteren was de industrieel Haas te Maagdenburg nog steeds niet in vrijheid gesteld en waarschijnlijk zal dit ook in de eerstvolgende dagen nog niet gebeuren. Op het verzoek om invrijheidstelling, gedaan door den Oberstaatsanwalt, heeft de rech ter van instructie Killing geantwoord, dat hij, op grond van het materiaal, dat hy te gen Haas bezit, aan dit verzoek geen ge- wlg kan ^en. KblUng fs daarop met va- cantie gegaan. iDe toestand is nu zoo, dat de strafkamer het dossier over het gevtal in handen krygt en over de invrijheidstelling van Haas zal beslissen. Het onderzoek van bet dossier zal waarschijnlijk eenige dagen duren, en op zijn vroegst kan daarom Haas pas in den loop van de volgende week in vrijheid worden gesteld. Haas zit nu ongeveer acht weken in voorloopige hechtenis. FRANKRIJK. Voor de elfde maal uit de gevangenis ontsnapt. Rème is e«n van zyn namen. Hy heet ook Bertin en Richard en heeft nog heel wat meer namen. Niemand weet hoe zijn echte naam is. Niemand weet ook wanneer hij geboren is: in 1900 of in 1899. Hy is in iecer geval een zeer veelvuldige persoon lijkheid. En een die aan de politie heel wat moeite bezorgd. H(j is een oplichter en een dief. Een elegante, zeer beschaafde jonge man trou wens en een uitstekend autorijder... in ge stolen auto’s. Hjj versmaadt geenszins klei- ne zaakjes, waarmede hy een briefje van Volgens de jongste berichten in de Roe- meensdhe bladen zouden de Sovjettroepen in de Oekraine stap voor stap moeten wij ken voor de /witte’’ revolutionnairen. De opstand moet zich tot aan de Zwarte Zee hebben uitgebreid en op de Zwarte-zee-vloot zjjn oveigeslagen, die verschillende steden aan de kust van de Krim zou hebben ge bombardeerd. De Sovjets moeten de algemeene mobili satie hebben gelast, waardoor een groote paniek zou zijn ontstaan De luchtvloot aou aai» de aijde der regeering etoan. Het officieuze Tass-agentischap meldt echter uit Moskou, dat de berichten omtrent rebellie in Rusland, en in het bijzonder om trent muiterijen in de Oekraine, te Lening- :rad en te Kronstadt, en omtrent pogingen tot gevangenneming van Sovjet-leiders, vol komen onjuist zyn. Da finantieele maatregelen van Painonré. Geruchten over opstand in de Otekrajtine. Een Joegoslavische nota aan Bulgarije. Een De Fransche Senaat heeft met 281 tegen 6 stemmen de wet inzake de amortisatiekas aangenomen en met 271 tegen Hl stemmen het wetsontwerp inzake de overeenkomst met de Banque de France. By de besprekingen in den Senaat heeft Poincaré uiteengezet dat de (gedachte, die de regeering leidde bij het instellen van een amortisatiekas, was de wil om een enorme amortisatie van de publieke schuld te ver krijgen. Er aou overigens volstrekt geen sprake van mogen zijn dat Frankrijk in gebreke bleef, de aangegane verbintenissen na te komen; de gegeven beloften moesten worden ingelost. De poging, die wordt ge daan, zal langs den weg van facultatieve amortisatie en conversie leiden tot vermin dering van de ®oo zwaar op Frankrijk druk kende schuld. Bestendiging van het publie ke vertrouwen maakte het gevaar van deze vlottende schuld kleiner, doch zou het niet doen verdwijnen, omdat het gevaar van den eisch tot terugbetaling bleef bestaan. De regeering was ten snelste overgegaan tot het behandelen van de „bons de defense nationale” en de schatkistbiljetten met een looptjjd van een jaar en langer. Wat d* andere schatkistpapieren betreft, zou de regeering facultatieve converaie-oiperataes bestudeeren. Het was noodig dat de rrieuw- jngestelde kas aan de houders van verschil lende typen schatkistbiljetten een minder nabyen vervaltijd kon aanbieden. Teneinde het plaatsen van biljetten te doen slagen moest de kas in het genot zjjn van de grootst mogelijke autonomie. Het was noo dig dat haar ontvangsten waren gewaar borgd. Elk jaar zou de Kamer den norm dér (belastingen, waaouit de kas wordt gevoed', kunnen wijzigen, doch de autonomie en de minimum subsidie zouden door de grondwet moeten worden gewaarborgd- De kas «oü een eigen crediet moeten hebben .De regee ring zou zich het recht voorbehouden om door groote staatsleeningen de conversie en de amortisatie van de publieke schuld te be spoedigen. Poincaré besloot met te zeggen dat het evenwicht op de begrooting reeds was bereikt en dat wanneer het wetsont werp eenmaal was aangenomen de Schat kist zich vryer zou kunnen bewegen. Poincaré werd luide toegejuicht. Duitsche ploegen, aissie van den nverband1’ heed yaterpolo-zjevenlal- opgeBtdd, n.l. sen (Hellas, Maag, i Rademacher en gdenburg) achter; rfnemmide, Ha»no- en Beneike (Hel- n Gust (Wasser zoor. ikhoff (Maagden- li Rademiaoher en jdenburg) achter; 'rïrewidie, Hanno- Beneke en Joa- Hellas, Maiagden- ABONNEMENTSPRUS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen «tan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; v Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. ue versonijoiiiig to verjagen, zaj be dacht rich even voordat rij Sir Au brey g vraag beantwoordde en gal toen een zeer dubbelzinnig antwoord, dat niets bepaalds aeude ,,lk kan niet helpen dat ik vaders weigering goedkeur. Ik heb geen lust om mij door nuevrohw Standen met minachting te laten behandelen.” „Met minachting t^efaaaulelen. Wel, dat zou wat moois z|jn”, riep die ba ron varohtwaaixiigd1. „Met minachting bejegend te worden door een bankiers weduwe en dat een meisje dat goed genoeg is om een hjertogin te rijn. Maar genoeg over mevrouw Standen”, vervolgde hij inet een lichte aarzeling, „haar onbeschaamdheid! is niet waard dat men er nog een’ oogenblik over nadtenktt. Wal ik u wilde vragen is of gij mijnheer Standen, den jongen man die u dat boek gaft genegen rijt.” Die vraag was tft wér op den man af. om er eon dubbelrihnig antwoord op te kunnen geven Sylvia moest of de waarheid, zeggen, of haar minnaar opzettelijk vcrraiden. Gelukkig wordt de mensch, ’t zij man of vrouw, niet in oen enkel oogenblik slecht. Zij kon die bepaalde onwaarheid niet ui'spre- ken. die haar door ’t verstand werd aangereden. Zij wilde niet bepaald meineedig worden. Maar bij haar ant woord reide rij slechts ten halve de waarheid’. elkander stonden in liet heldere maan licht. Er was één punt waaromtrent h.j zeer verlangend was opheldering te ontvangen. „Toen uw vader mij gisteravond de eer van rijn vertrouwen söhonK kwam ’t mij voor dat bij een zeer juist in zicht had, van mijnheer Standen s po sitie mie' ’t oog op u zelve, Miss Ca rew”, zeide hij, het punt aanmeten de met de voortvarendheid van iemand die veeleer gewoon is te gebieden dan te gehoorzamen. „Gij rijt een veel te lief meisje om in een familie te ko men, die gee»i achting of genegenheid voor u heeft. Maar vaders beschou wen die zaken veelal met den blik van ’t getoond verstand, en vergeten dlaarbij hoezeer rij ’t gevoel hunner dochters soms geweld aandoen. Ik ik hoop dait dit hier niet ’t geval mo ge rijn. Ik hoop dat gTj ’t met uw va der eens zijt omtrent de afwijzing van mijnheer Sanden.” Sylvia’s hart klopte zwaar. Waarom zou Sir Aubrey haar zulk een vraag doen? Zou hij wellicht van plan rijn die vraag door een nog verwonderlij ker vraag te doen volgen? Wat ging ’t hem aan of rij al dan niet van mijn heer Standen hield En wat zou rij hem antwoorden Hem die eenvoudige waarheid zeggen hem vertellen dat rij Edmund Standen beminde, en lat rij gezworen had hem in lief en leed 1 getrouw te blijven dat was zeker haar plicht, haar plicht zoowel tegen over Ijpmimud ais ter wille van de waarheid zelve. Maar door dit te doen zou rij ook een einde maken aan Sir Aubrey’s in 't oog ioopende bewonde ring zou rij die schitterende toe i.omst, die haar dien avond voor de oogen schemerde, voor goed den bo dem inslaan. En Sylvia’s denkbeelden over 't leven waren hadr niet inge prent door een meester, die veel ge wicht hech te aan abstracte*waarheid. De lessen die haar vader haar had op 't hart gedrukt waren harde lessen, uit de bitterheid van zijn gemoed voortgevloeid. Hij had haar geleerd dat gelukkig rijn niets anders betee- kende dan in de wereld vooruit ie l’omen dat. armoedel en tevreden heid niet samen konden gaan. Dat wanneer men de eenel schitterende kans, die iedereen in rijn leven voor komt, laai voorbijgaan, dit even goed is alsof meni zich met open oogen in den afgrond) stort. „Iedere mooie vrouw heeft haar kang” had hij tot haar gezegd, „als rij maar geduld heeft om er op te wadhten”. Sylvia’s kans scheen nu gekomen, zonder dat rij er lang op had behoeven te wachten. De Fortuin, de gevleugelde genius, stond aan hare rijde rij J>ehoeMe slechts, de hand’ uit te staken om haar te vat ten maar niets was ook tevens ge- malrkelijker dan de schitterende vreem- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1regels 1.30, élke regel meer 0.25, Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertentien de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels f 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten ed moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. 871. dacht wijdt aan de toenemende spanning tussöhen Zuid-Slavië en Bülgarye. Allerlei geruchten zyn In omloop zoo is zelfs al verzekerd, dat Zuid-SlaviS mobiliseert om het ontwapende Bulgarije binnen te rukken! Een ander bericht meldt dat de Joego slavische gezant te Sofia, Rakitsj, die twee dagen (geleden te Belgrado was aangeko men, naar Sofia is teruggekeerd en in ’t be zit is van een nota aan de Bugaansche re geering, welke hij zal .moeten overhanldi- gen, wanneer by zijn terugkomst nog geen maatregelen zyn genome» om een herha ling te voorkomen van de incidenten aan de Zuidelijke Joegoslavische grens. De inhoud der nota zal eerst gepubliceerd wonden, wanneer de situatie de oveihandi- ging aan de regeering te Sofia noodzakeljjk maakt, andere berichten zeggen dat die no ta reeds overhandigd is. Er is reden can aan te nemen, dat de no ta den eisch stelt van ontbinding van het Macedonisch Oomité, deuitlevering vraagt van Joegoslavische onderdanen, die iby de opstanden der Bulgaarsdhe benden zijn (be trokken en voorts bestraffing der schuldi gen en toekenning van Schadevergoeding aan de bloedverwanten der slachtoffers van de jongste incidenten. Volgens betrouwbare inlichtingen zal Joegoslavië het waarschijnlijk door Bulga rije aan. ta voeren verweer, dat de regee ring niet in staat is het Macedonisch Coani- 'té haar wil op te leggen,/ beschouwen als een erkenning van de suprematie van dit comité in (Bulgarije, en zal Joegoslavië daarna verdere staippen doen. De regeering ontkent échter officieel, dat de nota het karakter draagt van een ul timatum, zooals in enkel® tfl^den wordt be- weerd. De regeering sprred^ eveneens de geruchten tegen, die de wijziging en het uitstellen van de nota toeschryven aan den invloed van de groote mogendheden en legt den nadruk o<p haar pacifistisch streven. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Het vermogen van den gewezen keizer. De Breslauer Volkswacht publiceert een brief uit Doorn van een dame, die zich om financieelen steun tot Wilhelm II had ge richt. De (brief luidt aldus: „Op uw verzoekschrift van 20 Juni aan Zijne Hoogheid den Keizer en Koning

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1