COLBERT COSTUUMS GOED DRUKWERK A. BRINKMAN A ZOON omAu Laatste Berichten. Beurs van Amsterdam. „DE PELIKAAN Stoomen en Modelpersen GULDEN Telefoon 196 BINNENLAND. R.K. Kamercentrale Leiden. De heer J. H. Kaale te Bleiswijk, heeft wegens drukke bezigheden, als mede oan gezondheidsredenen, bedankt als bestuurslid van de R.-K. Kamer- centrale Leiden en van de R.K.,Kring- kiesvereeniging „Statenkieskring Gou da". In het bestuur van de R.K. Ka mer-centrale Leiden, wordt de heer Kaiale opgevolgd door den heer mT. E. J. M. H. Bolsins, te Leiden. UitwiaaeUng van Deensche en Ned. Boerenzoons. Stappen van het Kon. Ned. Landb. Comité. Naar de Tel. verneemt, zal het Ko ninklijk Nederlandsch1 Landbouw Co mité te 's-Gravenhage maatregelen treffen, om de uitwisseling van Ne derlandse he en Deensöhe boerenzoons mogelijk te maken. Het bureau van het Comité heeft zidh reeds tot eenige organisaties ge wend, om zich te vergewissen van de animo voor zulk een uitwisseling, wel ke zonder twijfel zeer nuttig en leer zaam' aal kunnen^ zijn voor onze jonge landbouwers Het kaatekort bij de Boaache politie. Be heer Jimimink, lid van den ge meeoteraad' van 's-Hertogenbosoh heelt den burgermeester verzocht hemt in de gelegenheid te stellen in de eerstvol gende vergadering van den Gemeen teraad de voigende vragen e stellen en toe te lichten 1. Is het den 'burgemeester als hootd dier politie bekend, diat de dagbladen hebben bericht, dn* „thans bij be schikking veian de Arrondissements rechtbank alhier, bevestigd) door het Gerec&itshof, de commissaris van poli tie buiten vervolging is gesteld" 2. Heeft d© burgemeester van deze beschikking oilicéeue of officieel me dedeel ng gekiregen en is hij bereid de daarop betrekking hebbende stus- ken ter algemeen© kennis te brengen? 3. Is de burgemeester als hoofd der politie niet van meening, dat, hoe ook de zaak van het kastekort verder at- gediaqp wordt, de oommassa ris van po- Hte moeilijk op een zoo belangrijken post joan worden gehandhaafd 4. Indien de burgemeester, als hootd der politie, van meening is, dat de commissaris van politie niet kan wor den gehandhaafd, is hij dam bereid de noodige stappen te doen, die tot de ontslagneming van dien commissaris van politie kunnen leiden? Naar wij vernemen, heeft het Ka merlid W. Drop zich tot den Minister van Justitie gewend in verband met het bericht, dat de met verlof zijnde oamtrassoris van politie te 's-Herto- genbosoh bij beschikking van de Ar- rondisssmem «rechtbank buiten vervol- Ring is gesteld. De heer Drop moet tegenover den Minister hebben betoogd, dlat, hoe ook die zaak van de kastekorten is of word! opgelost, het - prestige van den commis saris van politie zoo is geschaad, dat z jn ontslagneming gewensoht moet worden geacht. Loebe «preekt te Amsterdam. Herdenkingsdag der grondwet van Weimar. De voorzitter van den Duitscheu liijksctag, Paui Loebe, heeft gisteren m <te naai Bellevue in Amsterdam het gevoerd! en gesproten over het r omverp Duitsdie republiek als waarborg voor den Europeeschen vra. Zeven jaren ife» d® geboorte der re. pubhek aoo begon de heer Loebe zijn ted», blijkt diet strijdi tusschen het Hwart-rood'goudm.tegetuwookiddge" nog. steeds voort te woe len. Zooals men in Frankrijk - ten tijde van Boulanger en Dreyfus - cn ook in Rusland. gezien heeft, trachten, de uit de maoht ontaette monarchisten deze g'Zo£. omren 1«t is nies on St Duitsdiland echter kon die po- sblg den schijn wekken, karn van sla- fgn te hebben. De republiek was het rami buit eener débade, n.l. het. on. gunstige resultaat van den oorlog. Om diene reden droeg de republiek jarenlang de kenmerken harer gehoor te. De vlaggeptok te Weimar, waar rea jaar get eden voor het eerst de mg verbijsterde man naar Lemmer te ruggekeerd, zonder te Amsterdam zijn taken te hebben afgedaan. RADIO-NIEUWS. Programma van haden. «.20. Londen. Muziek. Münster. Lezüig. 720. Londen. Tijdsein, iberkhten, lening. Berljjn. Leningen. Mhnchen. 'Voor- dracht. 7:46. Londen. Piano-concert (Gesar Franck). 8 u. Londen. Muziek. 8.06. Berlijn. Concert (De Boerenkermis). 620. Londen. Fragmenten uit „Lionel and Clarissa; opera van Backemtoffe. - Oslo, Concert. Brussel. Orkest Con cert. 8.36. Frankfort. Een avond met /verras singen. Zürich. Lezing1. 8.60. Parijs. Concert. Münster. Ka- menmusiek. 8.20. Londen. Variété. Hamburg. Or kest. 10.20. Londen. Orkest. Het station Hilversum (1060 m.) zendt Uit: 6.16—7.46. H.D.O.-oonoert; 7 u. Poli tiebericht. 7.45 berichten, koersen8.10. Een Utrechteche avond (zang en muziek- vereenigingen); 10 u. Berichten. Het station Daventry (6 XX 1600 an.) zendt uit: Programma van Londen; 11.20 1250. Dansmuziek. 442e STAATSLOTERIJ. Trekking Maandag 9 Augustus. 2e klasse. Ie lijft. Hoofdprijzen 20.000.15903. 1500*—: 1844. 400.—: 7886 20887. 200.—: 11874 17086. 100.—: 6874 14566 15886 '16888 17781. Prijzen van 30.—! 72 184 186 214 284 882 448 640 603 681 668 698 788 770 771 772 820 866 878 881 901 1001 1004 1069 1060 1118 1186 1146 1167 1261 1281 1206 1313 1315 1408 1631 1686 1608 1690 1700 1788 1808 1818 1817 0J887 1857 1872 1913 2098 2125 2256 2209 2808 28110 2320 2077 2380 2467 2471 2407 2509 2646 2621 2668 2682 2767 2797 2808 2885 2878 2918 2983 2942 2944 2966 304» 3067 8076 3082 8181 3176 3187 8188 3207 3236 3046 8295 3364 3386 33192 3616 8522 8627 8729 8808 3910 3956 3970 4006 «li» «14» 4269 4277 4364 4396 4401 «414 4432 4434 ««42 4629 4648 4563 «676 «692 4663 4699 4717 4734 4747 47418 4796 4808 4861 4880 4907 4939 4946 5049 6067 5077 612 S18S 6187 6200 6212 6836 5340 5363 6886 5417 6470 6484 6608 6680 5652 5738 6739 6662 6869 6910 0098 6134 6181 6507 6637 6644 6766 9733 6796 6861 6886 6947 8951 6997 7026 7027 7030 76311 7039 7043 7067 7094 7114 7116 7260 7268 7360 7614 7486 7449 7«54 7465 7608 7528 7608 7694 7895 7727 7730 7739 7768 7867 7906 7914 7988 7939 8084 8076 8097 8114 8138 8168 8266 8310 8866 8809 8436 8622 8601 8863 8836 8873 8887 8082 90M> 9068 9065 9160 9183 9200 9213 9237 92411 9294 9300 9324 9334 «839 «404 9462 M01 9647 9968 9660 9707 9»42 9960 9966 10627 10179 10279 10283 10887 10407 16414 10422 16604 10680 10647 10664 16719 16812 1087» 16886 16897 16866 10962 11604 11067 11068 11178 1,1286 11300 11361 14408 11439 11644 111648 11694 11727 11780 11814 11821 11846 11867 11880 11961 12006 12067 12123 12134 10000 12136 12139 12144 12216 12262 12326 12870 12876 12403 12406 12442 12472 12609 12614 12616 12660 12667 12669 '12673 ,12764 12848 12936 13013 13014 13062 13096 13125 181S0 13131 13133 18212 18249 13298 18344 13397 18628 13661 18576 13800 13660 13686 13696 13769 18743 137S4 13834 13837 13871 18962 13976 14067 14070 14176 14284 14314 14316 14336 14862 14867 14446 14469 14682 14698 14609 14616 1467» 14782 14764 14948 14961 14986 16054 15069 15144 16164 16220 15224 15227 16812 16674 16708 16716 16766 16840 16864 16916 16960 15991 16002 16004 16038 16048 16130 10181 16286 16304 10387 16436 16442 16698 '18769 16791 16810 16811 16862 6912 16968 17182 17184 17186 17268 17303 17822 17368 17869 17411 17438 17666 17670 17696 17604 17621 17694 17783 17770 17777 17784 17890 17892 17967 17934 18007 1802318154 18174 19217 18226 18318 18381 18884 13404 18536 18638 13598 18608 18642 18698 18703 18717 18781 18798 1887» 18924 18958 18999 19007 19052 19124 19172 '19193 19242 19257 19276 19330 19341 19472 19473 19637 1966» 19686 19643 1976 19680 197S2 19766 19808 19832 19901 19982 20023 20156 20156 20162 20286 20909 20342 20446 20475 20611 20661 20697 20610 20626 20630 20643 20648 20657 20678 20760 20777 20808 20880 20929 2094 2960 20970 ONDERWIJS. Ned. Onderwijzers Genootschap. Op d© alg. verg. van het N. O. wend besloten ©en pers commissie te benoemen, die zich, belast wet het zen den vato artikelen in het belang van bet N.O.G. naar eenige veel-getezen dag- of weekbladen (niet-onderwijsbla den) en plaatselijke bladen. Nieuw-Amsterdam stelt voor dat het hoofdbestuur het oprichten van ge westelijke federaties bevorder©. Het komt het hoofdbestuur ongewenscht yoor, dit van zijn zijde te foroeeren daarom wordt aaimeming ontraden. Dit neemt echter niet weg, dat de af- deelingen volkomen het recht hebben, gewestelijk of kringsgewijze samen te komen telkens en overal waar de om standigheden daartoe nopen. In dien zin werd; het voorstel aan genomen. De afd. Rotterdam weoscht aan hel H.B. op te dragen, ernaar te s'reven, dat het K.B. van b Juni 1900 aldus worjj.t gewijzigd, dat ook gemeentera den en besturen van ondierwijs en 9ssBsaBBSÊBSÊ!SÊSÊÊetm3BBamsBat o«iiu©rwij4*art>üugunisatiieft ais beiangoab ueuoen worueu naogamerki. Daartoe werd besloten, inet u© aanvulling dal remt van beroep worde toegekend aap gemeenteraden en aan die ver- eezngingety, die blijkens haar statuien oi reglement bevordering van he*, on derwijs beoogen. Ook weiu, op voorstel van Rotter- ukim besloten, nat het H.B. alle af deelingen van het N.Ü.G. zal aanspo- reu, in samenwerking met andere or ganisaties Canute's op te richten ter verdedig ng van 'de openbare schooi Met algemeen© stemmen is de motie van de afd. Rotterdam' aangenomen, luidendeDe vergadering, kennis ge nomen hebben van de aanschrijving van Ged. Skaten der provincie Fries land am de gemeentebesturen in dal gewest betreffende boventallige onder wijzers en assistentenvan oordeel, dat door de afschaffing van de boven- talligp ouderwijzere het onderwijs eu speciaal he*, openbaar onderwijn be langrijk za'l worden geschaad over- wegende, dat door de bedreiging van Ged!. Staten, om, hun goedkeuring aan de gemleieoitebegrootingen te onthouden de vrijheid der gemeenten omi het on derwijs te' regelen, zooals dat naar haar oordeel noodzakelijk moet wor den geatchl, wordt vernietigd!van oor- deel, dat dat zoo al niet met de letter dan toch zeker in strijd is met dien' geest der wetspreekt over dien maat regel van Ged. Staten van Friesland haar ernstige afkeuring uitdringt aap op intrekking van de gewraakte aan schrijving, en besluit deze motie te brengen ter kennis van Ged'. Staten van Friesland. Op voorstel van dezelfde afdeeling s het H.B. opgedragen, er voor te ijveren dat in het bezoldigingsbesluit voor burgerlijke ambtenaren een bepa ling worde opgenomen ais voorkomt in, art. 18 bijlage A van het Ko». be- sluit van 81 Januari 1925 (no. 27) be- treffende)' het nijverheidsonderwijs, waarin wordt voorgeschreven, dat aan de nagelaten betrekkingen van een overleden ambtenaar zoo spoedig mo gelijk na het overlijden een bedrag wordt uitgekeerd, gelijkstaand© met de bezoldiging van dien overledene over een tijdVab van 6 weken. Daarna hield de heer J. H. Pluvier een rede over De openbare school. Meer dan ooit is 't noodig aldus be gon spr-, onze aandacht te wijden aan den toestand', waarin de openb. school verkeert, aan die oorzaken, welke dien toestand hebben in het leven geroe pen, aan de houding, welke de ouder wijzers der openbare school met be trekking tot dleaie dingen aannemen. 't Gaat roet onze school niet goed woordig. Ze herbergt niet meer dan de helft van 't geheele aantal sohool- gaamdlen. Spr. wees op d© toegewijde propagandisten van de bi zoedere school en op onvoldoende inzicht en door zicht bij vele voorstanders der openb j school. Zoeken we naar die oormak van de zen troosteloozen toestand', dan richt zich nagenoeg ieders oog ten onrechte op de voorstanders der Christelijke scholen. De christelijke school, zegt spr., is ouze vijand niet. Om onze vijand' en niet sleohts onze concurrent tezijn, zou ze moeten leven uit een ander, een eigen beginsel. De dir. schoof is onze school, aan doenlijk nauwgezet gekopieerd, onze school met het recht, door de leer krachten ook godsdienstonderwijs te doen geven. De religieus© sfbér is géén gpeciaa' kenmerk der bijzondere school. De openbare scholen warén vroeger christelijke scholen. En het zijn de ijveraars voor het bijzonder onderwijs geweest, die tegen die christelijke sfeer op de openbare soholeo hebben ge ageerd. Waar men, omi ruimte te krijgen voor een Christelijke school, de openbare op een onwaardige wijze aanvalt, daar is verdediging, kradi ige verdediging, plictit. t". iT! Spr. drukte deni voorstanders der openbare school op het hart hun han den rein te houden, omdat men in hun opvoedingsarbeidi die reine handen noodig heeft. En daarom: geen woord, geen ademtocht, die onzei christelijke medeburgers pijnlijk zxhp kunnen tref fen ih hun godsdienstige overtuigin gen. In 't licht moet worden gesteld, t feit, dat de openbare' schoof zach slechts op zuiver maatschappelijk ter rein beweegt, evenmin als bij andere openbare diensten, zooais bijvoorbeeld de rechtspleging. waar fUt evenzeer hef geval is, mag leiden' tot de con clusie van vijandelijkheid ten oprichta van den godsdienst. De algemeen© vergadering heeft feel algemeen© stemmen het voorstel der afdeeling Amsterdam aangenomen otn de actie tegen de eenzijdige intrek king van art. 40 van het Bezoldigings besluit 1920 op onverzwakte wijze voor1 te zetten. Besloten werd! de volgende! algemee ns vergadering te Leeuwarden te hou den Verder werd] besloten om in het orgaan der Vereeniging zoo wel de officieeie als de Kollewijnscbe spelling tot dusver bediende men rich al leen van d© laatstbedoelde spelling toe te .passen. den gemaakt. De hotelhouders zijn «eer in hun schik over den maatregel, die het mo gelijk maakt het seizoen een maand langer te laten duren. VER. STATEN. Hittegolf la Amerika. Berichten uit New Yaric maken melding van een hittegolf in de Staten van het raid- den-Westen. Kansas, Oklahoma en het Noorden vOn Texas hebben temperaturen van meer dan 100 graden Fahrenheit. Een maximum temperatuur van 100 gra den Fahrenheit wordt uit Salina (Kansas) gemeld. Volgens een bericht van „Central News" heeft de hittegolf in New York een aan tal slachtoffers gemaakt. Elen twaalftal personen heeft een zonnesteek opgelo©pen. Er zjjn drie dooden. CHINA. Door cholera geteisterd. Dagelijks 1000 slachtoffers? Enheersoht een ondragelijke hitte te Sjanghai. De temperatuur bereikte gisteren een hoogte van 44 gr. C. Een chol era-epide mie maakt dagelijks 1000 slachtoffers. GEMENGDE BERICHTEN. Fraude bü de duivensport. Te Haariean is fraude ontdekt bij de Hamrleme die duivensport. 'Vanwego den Haairlemschen Concours- en Ver- zendingsboud zou Zondag 1.1. een wed vlucht gehouden warden vanaf Chimay (België) afstand1 260 K.M. Het uur van loslaten was, als gewoonlijk, op gegeven, waardoor ieder ongeveer den tijd kon berekenen, waarop zijn dui ven terug kunnen zijn. Bij dien secretaris kwam evenwel be richt in dat de uitzending, wegens het mistige weer, niet kjon geschieden. Van dit telegram' werd! geen mededee- ling gedaan, omdat er vermoedens be stonden, dat er fraude geschiedde. En inderdaad kwam deze aan het licht. Fen bestuurslid eener pejptduivenver- eeniging, die zelf ook over de num mer-controle ging, gooide tegen den tiid, dat de eerste duif in Haarlem bon zijn. rijn ringnummer In de ver zegelde klok. Hüj ontdekte echter la ter, dat de thriven niet losgelaten wa ren en trachtte, na opening der klok, Staldngarelletjea te TieL De politie voert charges uit. Ejenigen tijdi geleden kondigde de directie van de chemische fabrieken van Vermet en Fuohs te 'Hel, een loonsverlaging aan. Een twintigtal arbeiders ging hierop n staking, waarop de directie vrij willigers aannam in de plaats der sta kers, welke voorgoed' werden ontsla gen- I j De laatste dagen echter werden die werkwilligen dermate gemolesteerd, dat hulp der politie werd ingeroepen. Donderdag- en Vrijdagavond waren desondanks echter duizenden arbei ders op de been om' de werkwilligen te molesteeren toen ze zich naar huis begaven. De plaatseliüie politie, die de werk willigen rnalE huis meest brengen, weid door het puhliek dennatie gehin derd, doordat met zand en steenen naair haar gegooid weid, dat dit corps gisteren versterkt werd met Rijkspoli tie. ,'V Toen Zaterdagavond! de) werkwilli gen weer naar huis gebracht werden (er waren zeker 3000 menschen op de been) viel het. publiek de politie blijk baar dermate listig, dat zij na eenige voorafgaande sommieeringen om) door te loepen, waaraan geen gevolg werd gegeven door het publiek, opééns mei gummistok en sabel op het publiek in sloeg, waarbij gevoelige klappen wer den uitgedeeld, daar diverse personen kermend een jtöed1 heehkomen zochten Nadat het rffiriieje ap verschillende deeden der stSS mie* geweld uiteenge dreven was, keerde de rust na mid dernacht langzflam weer. Wij vernemen nader, dat ook de arbeiders der glasfabriek in verband met de staking der arbeiders der che mische fabriek het werk eveneens heb ben neergelegd. Het is niet buitengesloten, dat deze arbeiders rich scharen aan d© rijde der uitgestotenen, waardoor de moge- lijkhedi slechts grooter wordt dat de relletjes zullen Verergeren. Een tram te Velp ontspoord. De trambestuurder is door de politie in arrest gesteld. Zaterdagavond', omstreeks half elf, ontspoorde in ée bocht tusschen de Zutphensohe straat en dien Bilioentschei) weg te Velp de voorste motorwagen van een uit 3 rijtuigen bestaande z.g stop-tram van de Geldersche atoom- tram Weg Mij. met het geVolg, dat het rijtuig, dlat vol passagiers was, geheel omsloeg. Wonder boven wonder kwff- men bijna alle inzittenden met den schrik vrij- Slechts enkelen vielen in zwijm of werden licht gewond'. Volgens ooggetuigen is het ongeluk veroorzaakt door de groot© vaart, mert schat haar op 60 K.M., waarmede de ze moeilijke bocht werd genomen, en waardoor een ongeluk onvermijdelijk was. Bij het uit de rails vliegen van den motorwagen brak de koppeling. l>aardoor kondien de beide volgrijtui gen in de railp blijven en de omge vallen motorwagen passeeren. De po litie van R heden kwam dadel'jk ter plaatse, stelde eten nauwkeurig onder zoek in en nam den bestuurder In arrest. „Ja, vrouw, ik kom Slaapdronken rolde hij van de Lemmerboot in ree. Dezer dagen, 's morgens 4 uur, 'er- wijl de zoogenaamde Oude-i tniniieT- naclitboot Amsterdam naderde, reken de de hofmeester het zich ten plicht, een op een bank aan het dek slapeni- den passagier te wekken. Deo» passa gier, iemand' uit Lemmer, vermoede lijk denkend©, da* hij zich thuis te bed bevond, riep„Ja vrouw, ik '•omi". Hij kwam) ook inderdaad, maar rolde meteen onder d© verschansing door, in de haven. Hoewel overigens een geoefend) zwemmer, zonfc hij on middellijk. Gelukkig was er, schrijft het Gron Dagblad), een padvinder uit 's-Gratvenhage, aan boord, die gepakt en gezakt den drenkeling nasprong en hem wist te reaölen. Na in de machi nekamer de natte plunje ietwat ge droogd te hebben is d© wel een wei- «.Wtftin-iOiiw-guiuiueu Dunner genesenen wera, torste net symbool van »et», wat veten vreemd was democratie en re publiek. opr. wees op het tot in de middel eeuwen teruggaande historische verle den dier banier, in tegenstelling met de eeret in 1871 geschapen zw&rt-wit- roode vaan, ai wil sprëaer die niet smaden, zoomin ais een welopgevoed kind rijn ouders smaadt. De grondwet van Wetimar, die wij thans herdenken, zoo ging de heer Loebe voort, staat tegenover de vo rige, welk© op Bismarck's principes steunde Zij berust op vrede en ver zoening, naar binnen en naar buiten. Men Hoeft liaair een biritenlandach© af komst verweten, daarbij wijzende op de vreemde" woorden „republiek" en „democratie". Doch „republiek" is evedmin Duitsch als „monarchie", en „democratie" evenmin als „keizer". Zij begint mot de woorden „Das deutsohe Volk", en artikel 1 luidt „Das deutsche Reich ist eine Repu- blik die Staatsgewalt geht vom Voi- ke aus". De taak van den Duitschen staat moet rijn die van een vredelievend lid der Eutropeeschöv volkerenvergade. ring, niet alleen uit ethische, doch ook uit economische overwegingen. De werkloosheid in Duitschland, de daling der Fransche valuta., de crisis in handel en scheepvaart in tal van landen dwingen het tot die taak. Naar beweerd wordt, zou Clemen- oeau eens gezegd hebben „Er zijn 20 nrillioen Du its chore te veel", en tal van Duitsch© economen zéggen het zelfde. Voor d© levensmiddelenvoor ziening van een derd© 'een vierde cfleel der bevolking is Duitschland op het buitenland aangewezen een ge volg van zijn. ontwikkeling als indus trieland'. Toen de blokkade tijdens den oor log begon, begon ook het stervendlier twintig tnillioon. Afgezien van d© oor logsverliezen, stierven in Duitschland in de oorlogsjaren een millioen Duit- schers aan ondervoeding. Toen mOesi ieder wel duidelijk be seffen, dat er vrede moest rijn Een vergelijking tusschen de ont wikkeling van Europe met die der V. S. verduidelijkt dit nog. Het blijkt dat Amerika., naar he 50 jaar gele den scheen, Europa nog niet zoo spoe dig zou inhalen. Doch in. 1914 bleef het oud© werelddeel staan. Amerika daarentegen schoot naar boven. De V. S. hebben thans viermaal zoo veel auto's, drie k viermaal zooveel telefoon-aansluitingen als alle andere landen te zamen. In Amerika woont echter slechts 1/15 deel der totale be volking en het bezit niettemin de helft van al het goud der wereld. Het pro duceert 9£> van den wereldkatoen- oogst, 2/6 der kolen-, x/t der keper, VA der petroleumproductie, yA van den korenoogst, van den maisoogst, 61X1 millioen paar schoenen. Amerika kan bogen op een economisch en welstand: zoo groots'dat slechts een vreedzaam, eensgezind Europa, na afschaffing der foleremen, er tegen concurreer en kan De vrede in Europa te handhaven, zoo zeide de heer Loebe, is de hei- 'icste taak der sociaal-democraten en der leden van „Reichsbanner Schwarz- Rot-Gold. De Zuiderzeewerken. Een naamlooze vennootschap van aannemingsfirma'a VOor aanlag van dijken. Het is het voornemen van den dienst der Zuiderzeewerken om de werken tot het aanleggen van den afsluitdijk van Wieringen naar Medefmblik on dershands aan te besteden. Het zou de bedoeling zijn, da<t vier groote aan- nemingsfiima 's een naamlooze ven nootschap oprichten, ten einde die werken uit te voeren. Ook het rijk of de dienst der Zuiderzeewerken! zal bij deze vennoo schap betrokken rijn. Als aaimemingnfirma's. die hiervoor in aan merking zouden' komen, worden ge noemd d© firma' Van Hattemi en Blan kevoort. de Ho'landhche Aamnemings- Maatschappij. beide te 's-Gravenhage; Volker en Bos te Sliedrech en Den Breejen van d©n Bout te Nijmegen. Het werk. dat in 8 jaar zal worden uitgevoerd, beloopt 60 millioen gulden. ..e*. nummer te verwijue- «eu. xju gesatueooe echter onnauw keurig en net teat kan door andere L/ösuwrexeaeu v«sigesi«idi worden. Lie man pieegae de onregeiniatig- ueid', om een t uO af 100 te winnen, uoof onderlinge weddenschappen, wel ke in de duivensport worden aauge- ****- ,ii i I D« kip met de gouden eieren. Als een zauiziaiauw.ieiui .vermeldt de „Ned.", dat bij iemandi te Vinkeveen een kip op 5 dagen 2 eieren per dag legde, op één dag drie en nog één dog één ei, wegende ruim één ons Ontploffing in een vuurwerkwinlceltje. Ben begin ran brand gebluneht. Gisteravond knons in de borger straat in Amsterdam een hevige knal die honderden deed) toesnellen. In een oogonblikwas de straat in rep en roer. De brandweer rukte uit ea vond, dat in een winkeltje, waarin met hel oog op den komenden Hartjesdag een partijtje vuurwerk1 was opgeslagen, een ontploffing had! plaats gehad. Iemand had namelijk de onvoorzichtigheid ge had een brandend© lucifer op eeni par tijtje voetzoekers te laten vallen. Een begin van brand! werd met een paar emmers water gefelusdht. IS EEN INTRODUCTIE VOOR IEDERE ZAAK WIJ LEVEREN U DIT VLUG EN GOEDKOOP STADSNIEUWS. GOUDA, 9 Augustus 1926. De Inbraak hU den kaashandelaar Teekens. Het door de politie ingestelde onderzoek intake de inbraak by tien kaashandelaar Teekenu heeft uitgewezen dat de door de Rotterdamschie recherche Vrijdagavond aan gehouden twee personen S. «n V. genaamd in den nacht .van Donderdag op Vrijdag te Gouda zijn geweest en des morgens te ca. T uur te Rotterdam ssijn teruggekeerd. iBij het afgenomen verhoor en bij con-^ frontatie met den heer Teekena en diens eoon Zondag is voorts ook gebleken dat deze beide mannen dezelfde personen zijn, die Dondeidagoniddag in den winkel van Tee kens kaas hebben gegéten en dat zij daar bij met dm heer Teekens een gesprek heb ben gevoerd waaruit hun gebleken kan zyn dat er geld in huis was. De heer Teekens en diens Boon hetoben de aangehoudenen pertinent herkend. De beide verdachten hebben gistel-en tenslotte toegegeven dat zij in den bewusten nacht in Gouda zijn ge weest. Zij zouden Donderdagsavonds naar Gouda zjjn gekomen om met een paar meis jes uit te gaan, maar volgens hun verhaal was daarvan niets gekomen eh «fih «ij toen naar 'Rotterdam teruggegaan, waarbij zij onderweg in het gras hebben gelegen. Ook ia komen vast te staan dat noch V., noch S. daags voor de inbraak eenig geld had, geen dubbeltje was in hun bézit, en bij hun aanhouding Vrijdag werd een bedrag van eenige honderden guidenb óp hen gevonden. De Rotterdamsche recherche, had er blijk baar de lucht van gekregen dat de 81-jari ge koopman H. H. V. en de 38-jarige T. S. die oorspronkelijk te Amsterdam tbuiSbe- hoorden, waar «ij bij ipolitle en justitie oude bekenden zijn, wier strafregister van veler lei misdrijven en ondeugden spreekt en die nu hun operatiebasis naar Rotterdam had den verlegd, op den Schiedamechen Djjk goede sier maakten en blijkbaar Over een vollen buidel beschtikten. De recherche wilde daaromtrent wel iets meer weten en hield de mannen aan. Om trent de heikomst van de ca. 400.-— werd door de aangehoudenen beweerd dat zij dat met het smokkelen van cocaïne had den verdiend. Ten stelligste werd ontkend dat zjj met de inbraak te Gouda ietg te ma ken hadden. By het verdere onderzoek heeft de ver dachte V. krankzinnigheid gesimuleerd. Za terdagnacht heeft V. in zijn cel zijn schoe nen. uitgetrokken en daakvan de gummihak» ken afgehaald, die hij op den aan- «tjn nachtveiblijf grenzende «older heeft gewor pen. Deze hakken zijn gevonden en passen precies in de afdrukken die door de politie alhier ter plaatse van inbraak zjjn ge maakt. Ook is hier een knoop gevonden die afkomstig bleek van den pantalon van S. Zondag heeft V. in zijn cel zijn krib afge broken en de matras voor de deur gesjord, naar hij zeide, omdat hij bang was voor geesten! Op vragen van den inspecteur van Hoorn gaf V. de onzinnigste antwoorden. Van de effecten en het goudgeld is nog geen spoor ontdekt. Het onderaoék daar naar wordt zeer bemoeilijkt daar de ver schillende personen met wie de verdachten in aanraking zijn geweest tu&sdhen hun te rugkomst te Rotterdam en hun aanhouding des avonds, niet in staat of weigerachtig rijn inlichtingen te geven. Hedennamiddag zouden beide verdachten voor den Officier van Justitie wonden geleid voor vender onderzoek of voldoende bewijs kan worden gevonden voor hunne insluiting in het Huis van Bewaring. Nader vernemen wij dat er nog meerdere aanwijzingen zijn gevonden, die de beide verdachten als de vermoedelijke dader» aan wijzen. Deze worden dan ook naar het Huis van Bewaring overgebracht. Mishandeling van een agent. Gisterenavond omstreeks half twaalf trof een op den Kleiweg surveilleerende agent een paar rumoerige personen aan in het portiek van den wankel van den heer Pot- harst. De agent waarschuwde hen daar van daan te gaan. Inplaats van aan die waar schuwing gevolg te geven, hief een der drie baldadigen dreigend den arm op, waarop de agent rijn gummistok greep en den dreiger een gevoelige tik toediende. Er ontstond toen een formeele vechtpartij, waarbij de agent «yn gummistok kwijt raakte. H(j greep toen zijn sabel en verweerde zich te genover zijn aanvallers. De agent kwam te vallen en hem werden eenige stompen ge geven, waardoor hy bloedend werd ver- wortd. Op zijn noodsignaal kwam van ver schillende kanten hulp opdagen, ook een po- litie-inspecteur van elders, die in een jrSst paeseeiende auto «at, verleende assistentie om de op de vlucht geslagen daders te ach terhalen. Twee der mannen werden aange houden, de derde was verdwenen. Later is deze toch aangehouden. De baldadigen ble ken uit Nieuwerkerk afkomstig te «ijn. Pro ces-verbaal is opgemaakt. Het Padvinderskamp. Zaterdagmiddag hebben de padvinders van hier en elders een kamp batrokken op het terrein van de ijsbaan aan den Hoogen Schielandschen Zeedijk. Het bestuur van de Goudsche afdeeling had gezorgd voor tenten, waarin een 160-tal jongelui ran verschillende afdeelingen eén onderkomen hebben gevonden. Op het ter rain waren vlaggen geplaatst De hopman Bom had de leiding van het kamp In den namiddag werd een marach go- maakt door de stad, Waarna de kerkramen de 3t. Jahskork werden bezichtigd. Za terdagavond werd'een kampvuur ontstoken, waaromheen allen zich schaarden. Daar werden de jongelui op onderhoudende wijze beziggehouden. Zondagnamiddag werden op het Gouda- Wrein sportwedstrijden gehouden. Do uit slagen daarvan zyn als volgt: Hindernisloopen 200 M. voor Padvinders: le prijs A Verhey, 2e pr. A. Zand ijk. Hdndernisloopen voor Welpen: la pr. L. van Straten, 2e pr. A. Bos. Zakloopen voor Welpen: le pr. J. de Vroom, 0e -pr. M. van Hof. Hoogspringen voor Welpen 810 jaar: le pr. M. Buitenhuis. Hoogspringen Welpen 1012 'jaOr: le pr. A Bos. Padv. 1214 j.: UIT DEN EK. Tremplin hoogspringen Tremplin hoogspringen iplin hoogspringen Padv. 14—18 j.: 1# pr. J. van Leeuwen, 2e pr. A. Zandijk. Touwtrekken Voor Padvinders: Viertal van de Patrouille Gobra's. Touwtrekken voor Welpen: Viertal van Nest Wit Halterrapen voor Welpen: Viertal van Nedt "Bruin. Het kamp is heden opgebroken. IOatituut voor Arbeidw ntwikkeling. De 4e excursie. 'Mekt schrijft ons: Onder begunstiging van heerlijk zomer weer heeft de vierde excursie van de afd. van het Inatotuut voor Arbeiders ontwikkeling plaatsgehad. Om 10 uur wa ren 72 leden waaronder 2 nieuwe, en dona teurs op de Marlet aanwezig en klokslag 10 zétte dé groep zich in beweging om in Jfaostrecht het Museum van d© Stichting Bisdom van Vliet te gaan bezichtigen. iNa een prettige wandeling afgewisseld door muziek en zang van dé A. 3. C. werd Haastrecht bereikt en in groepen van 25 wend onder leiding van den WelEd. heer Muuriing het porcelein, {kristal en de aan wezige weeldevoorraad bezichtigd. De eigenaardigheid van dit Musura, aldus den heer Muuriing is deze dat dit is een fami liemuseum. Niet a Ilea is antiek maar al les wat hier vemameld is heeft betrekking op het geslacht „Biadnm van Viliet". Prachtige collecties kristal, eetserviezen, silver, meubelen, achtitieryen, «ijn in dit museum vertegenwoordigd en het ia een ryke aarewinst voor een Gemeente als Haastrecht dat de laatst overgeblevene uit dit geslacht, Mevr. 1» Fèvre de Montigay, dat allies zoo heeft beschikt. Nadat het a seum bezichtigd was vonden wij in den tuin de hoeren Hoffman en Zwanenburg van de „Goudsche Ornithologische Cluh" „Hirun- do" bereid, ons het een en ander te vertel len en te laten zien van het vogelleven. Gedurende maanden wouden door hen de vogels nagegaan tijdens het broeden om hierdoor vast te kunnen «tellen welke bij zonderheden zich bij onze gevederd® vrien den voordoen om hieruit weer leering te kunnen trekken. Hun doel is de jeugd voor al té betrekke» in de belangstelling voor het Vogelleven. Een woord van dank aan de jiier reeds genoemde hoeren en aan onze .•leiders do-heare» Fokkers -en-van Tij» -is hiér' keker óp «*n pliats. Prettig, leemaara en kameraadschappelijk was dazen dag. En nu voor een volgende excunsie „De Goud- schte Kerkglazen". Notarieel examen. Te 's-Gravenhage ie geslaagd voor het notarieel examen le deel de heer J. van Willigen alhier. Oplichting. Bij een hotelhouder aan de Markt alhier logeerden dezer dagen een heer en een da me. Zij vertrokken zonder het verschuldigd logdpsgeld té betalen, lieten blijkbaar daar voor achter een paar oude damesschoenen, Een auto door een spiegelruit^ Vrijdagnamiddag is een auto.op de door den regen glibberig gewonden straat bij het némen van do bocht in do Wydbtraat ge slipt. De bestuurder kon den wagen niet houden, waardoor deze terechtkwam tegen de spiegelruit van de firma Peetere aldaar, welke wend verixrijaeld. Niemand kreeg eenig letsel. De veroorzaakte schade wordt door den eigenaar van' <W auto vergoed. Temperatuur van het water. De temperatuur van het water in de Ste delijke Zweminrichting was hedenmiddag 2 uur 65, de lucht was 70. Volks- en Schooibad. In het Volks- en Schodlibad werden in die afgeloopen week verbruikt 160 kuipbaden en 169 sproei baden. Intercommunale Arbeidsbemiddeling. Aanbiedingen van werkzoekenden. Hjst van 4 Augustus 1926. Bieden zich aan: 2 plateelschilders, 1 af- werker ovenist, 1 pijpglazuurder, 1 vormgie- ter, 5 aardewerkers, 10 pypmakers, 2 druk kers, 9 letterzetters, 6 heiers, 3 witters, 11 grondwerkers, 2 hulpstraatmakers, 1 wit- werker, 1 meubelmaker, 2 meubelschilders, 1 houtdraaier, 3 kistenmakers 1 behanger stoffeerder, 1 beitsers, 1 halfwas kleerma ker, 1 zager, 2 mach. houtbewerkers, schoenmakers, 5 scheep ski inkers en ijzer- werkers, 3 stokers, 2 machinisten, 1 metaal draaier, 1 loodgieter, 3 electriciens, 2 mon teurs, 1 instrumentmaker, 1 metaalbewer ker, 3 blikslagers; 1 kopergieter, 1 netten- rèkker, 7 bankwerkers (1 halfwas), 1 touw slager, 1 bekhinder, 1 textielarbeider, 4 sui kerwerkers, 2 brood- en banketbakekrs, 16 pakhuis-, l' expeditie- en 9 schippersknechts 3 landbouwwerkers, 1 boomkweeker, 23 si garenmakers, 2 plakers, 3 reizigers, 2 win kel- en 6 kantoorbedienden, 2 kellners, koetsiers, 3 boekhouders, 119 tntfisport- en fabrieksarbeiders, 4 chauffeurs, 1 winkel juffrouw, 1" Concierge. Agenda. 24 Aug. 2 uur Stadhuis, Openbare aanfoe stading vurtxreedfii* Hoogstraat brug. (De 13-jarige L. Bijl te Gouda, eenige dagen bij een familie hier ter plaatse ge logeerd en waa Zondagmorgen aan het fiet sen. Doordat de jongen bang werd ota met een naderende auto in aanraking te komen, wendde hy' zjjn fiets te veel naar de gras kant en tuimelde daardoor in de Voorwete ring. Hoewel hevig verschrikt, had hij toch de tegenwoordigheid van geest an na eenige vergeefsche pogingen «elf weder op den vasten wal te klimmen en daarna z(jn fiets op te visschen. Met een nat pak kwam de jongen zich daarna bij zijn tante aanmelden. Bij een jachtpartij alhier had de jager G. D. den Hoed het ongeluk bij het over een sloot springen, doordat «ijn polstok weg zakte, in de sloot te vallen. Na vergeefsche pogingen om zelf op den wal te klimmen, werd hy op zyn herhaald hulpgeroep door «ijn medejagers gered. WADDINXVEJSN. Hout loods ingertert. Donderdagavond is alhier een groote hoctléods van de N.V. Houtzagerij en Soha- verij vJh. J. en G. Alhlaa ingestort. Om trent de oorzaak vernemen wij, dat de loods een zgji. raggelachuur, welke een opper vlakte beslaat van plan. 00 X 56 M2., en tjokvol met opgestapeld hoot stond, door huotverschuivang moet zyn "ingestort. De instorting geechdedlde met oorvendoovemd geraas en een groote stofwolk vloog .boven de huizen uit. Men dacht «tiet andera of er was brand uitgebroken en velen snelden naar de plaats des onheil-s. (De loods is in een ruïne terandterd. Het dak was met dakpannen afgedekt en hon derden pannen liggen aan stokken ver strooid, De woningen «ijn op laei von de politie ontruimd. De schale loopt in de duizenden. NIEUWERKERK o. <L IJ8SEL. In plaat» van den heer Ames, die bedankt heeft, is als lid van den raad benoemd veiklaard de heer J. Reym Jr. Duitschland was 2 met 5 m. 24 4/10 sec. Bij; hot nuapmer schoonspringen, brach ten de Holland scha deelneemsters het niet minder dan de 3e en 4« plaats, 1 was mej.* Sönghen. Mej. Klapwijk was derde met 74.08 p. Het nummer 100 M. vrije slag is gewon nen door mej. Léhman (Duitschland) 1 m. 8 sec., Mej. Baron werd goede tweede 1 m. 18 0/10 sec., 3 mej. Erkens (Duitschl. 1 m. 2Q6/10 sec., 4 mej. Klapwijk (Holland) 1 m. 236/10 sec. In het nummer 100 M. rugzwemmen be haalden de Hollandlsche dame» mooie suc- SPORT EN WEDSTRIJDEN. VOETBAL. Uitslagen ran Zondag 8 Augustus. Seriewedstrijden „Waddinxveen". O.N.A. IV—Moordrecht II 1- Gouda IV—Waddinxveen II 8^-1 Gouda lilO.NA. IH 10 Vriendschappelijk. Gouda: O.N.A.-6J;0«D, r, ZWEMMEN. De landen wedstrijd Duilaohland Nederland* Successen vaP de HoHandsche dames. POLO WEDSTRIJDEN. Duitschland-Nederland In het schitterende stodipn te München- Gladhaeh werd Zaterdag de landenwedbtrijd DuitschlandNederland géhowden. De Hol landses dames oogstten etoige fraaie suc cessen. Zy wisten dfe epbmtte te winnen, terwijl mej. Baron de '(Wrokk Erna Huneus in een prachtige race sloeg. De 400 M. vrije slag gaf een opwindende stryd tusschen mej. Klapwijk en mej. Er kens. Van de eerste tot de laatste second* was er spanning. De 'Duitsdhe wist ten slot te met 1/10 seconde verschil te winnen. D© uitslagen van de dameswedstryden zijn: Viermaal 50 M. estafette vrije slag: 1. Nederland, met de dames den Turk, Braun, Klapwijk en Baron, in 2 min. 15.6 sec.; 2. Duitschland, in 2 min. 24.8 sêc. 400 M. vrije slag: 1. mejcEikens in 6 min. 35.9 sec., tevens niet Duitpch record; 2. mej. Klapwijk in 6 min. 36 sec.; 3. mej. Er na Huneus in 3 min. 26.5 sec.; 3. mej. Cler mont in 3 min. 38.9 sec. Daarna werd gespeeld de polowetistrijd Nederland-Duitschland voor de heeren Hét was een ontmoeting vol incidenten, die voornamelijk het gevolg waren van het soms wat zonderlinge optreden vaar den scheidsrechter. Het water was zeer koud (14° C.), zoo dat de spelers bijna allen éerdtyfd het wa ter verlieten en in het laatste gedeelte van den wedstrijd niet hun voilé krachten kon den ontplooien. Duitschland opende een score met een goed schot rato den vrylig -geilden Bahre, welke zelfdé speler even la ter identieke wijze het tweede doelpunt maakte. De Nederiandsohe middenvoor van dér Velden wist daarna zeer handig van de 2 M. lijn of den stand op 21 te brengen. Kuijper werd daarna het water uitgezon den. iDe strafwoip bracht'het derde Duit- sche doelpunt. Na de ruist hadden Roel en Han van Senus van plaat» verwisseld. Uit een straf worp bracht van der Velden den stand op 3—0, waarna, toen KlShler hét wa ter uitgestuurd was, Bahre geen moeite had om den stand op 42 te brengen. Van der Velden zag daarna kans om» het derde doelpunt voor Nederland fee scoren. Na Kohier moest ook Roel van Senue het wa ter verlaten. Er ontspon rich een ff 11e «rbryd met 6 Duitschers tegen 6 Nederi anders Kuy'per wist dezen geweldigs» strijd te be ëindigen door udt een strafworp den stand op 4—4 te brengen. Even voofr het einde maakte de Duitsche lirika voor het laatst een winnende doelpunt, waarmede hij «ijn land aan een zwaar bevochten zege hielp. De Duitschers waren zeer snel, vooral Ra demacher en Bhhre, zij combineerden uit stekend, maar de techniek der Nederlan ders was beter.' Zondag was het water niet aoo koud als Zaterdag. De wedstrijden wenden voortgezet met de dames-ontmoetingen, de demeapolo-iwed- strijd én een return-match voor de heeren. De 4 x 100 M. estafette yoor dames werd gewonnen door de Nederlandoche ploeg in 5 m. 20 1/10 sec. iMej. Turk kwam als eerste 1 m. 264/10 sec. aan. Tweede werd mej. Braun (HoLl.) 1 m. 30 sec., 3 mej. Rabaum (Duitschland) 1 m. 809/10 sec. iDe polowedstryd wend door de HoHand sche dames gewonnen met 8-0, de return- wedstrijd werd door de Hollanders weder met 6-4 verloren. De eerste vrouw over het Kanaal. De achttienjarige Amerikaanafilte Ger trude Ederle, die reeds veriede^faar een poging om het Kanaal over te zwemmen gedaan had, die zy na 9 uur moest opge ven, is, zooals we al reeds gemeld' hébben, Vrijdag by haar tweede poging niet alleen gedaagd, maar heeft tevens alle records met stukken geslagen door een zwemtyd van slechts 14% uur. Het leek er Vrijdag heeleraaal niet op, dat de «te en de wind geschikt waren om de poging te wagen, maar Gertrude had onder leiding gestaan van Burgess, die in 1911 den tweeden tocht na kapitein Webb volbracht had, en «ij had het volmaakste vertrouwen in zjjn ziens- wijze, dat de gunstigste getijen slechts tus schen 6 en 12 Augustus voorkomen Tot den correspondent van de Chicago Tribune zeride Gertrude gistermorgen eens klaps: „Ik ga te water. We zitten hier nu al 2 maanden met „Mbter Channel" te flir ten en alle dagen was er weer iets anders en een ideale dag om er over te komen schijnt toch niet te Tullen aanbreken." rages» vond het goed en terwijl hy de yolgjboot gereed maakte werd Gertrude nog met een extra dikke laag olijfolie inge smeerd en om 7 uur 's morgens ging zij te water. Binnen een uur begon een steike Zuid-westeibriea de toppen der golven te krullen, maar de «wemster schoot goed op en na 6 uur in the* water geweest te zijn was «ij 16 K.M. van de Fransche kust. Van elf uur tot half vyf was het vioeti naar den Engelschen kust en de zwemster 'bereikte een punt op twee mijl van het Goodwin-Hchtachip af. Toen kwam dé te genslag, het getij en de .wind draaiden, er begon regen te vallen en het bleek oiurvo igelyk te Dover te landen. Gertrude ziwom echiter nog zoo krachtig en iféelde zich zoo weinig vermoeid, dat zij paralüet aan de kust verder zwom om eigens een gaatje te ontdekken waar de strooming minder he vig was. Dit gelukte en tusschen Deal en Kimgsdow wist zij de ebbe te overwinnen en met krachtige slagen voorwaarts te ko men. Het was een bovetunenschel ij ke pres- latie, zooals de Daily Telegraph hét noemt, pa 19% uur zwemmen, maar zij gelukte, en precies eén uur later stapte Gertrude, een 50 meter ten Noorden van de reddingsboot, die op het strand te Kmgsdbwn lag, aan wal. Het ibegon avond te worden, maar er was een klein gezelschap uit het plaatsje en uit Dover tezaam 'gekomen, welke men schen haar met stomme veibairing uit het water zagen komen en te ontroerd waren om te juichen. Na eén half uurtje rust ging zij met Burgess en haar andere begeleiders in een der eigen booten naar Dover, waar het nieuw® toert al 'bekend was. Het lijstje van Kanaalzwemmers, wier poging gefflaagd is, ziet er dus nu uit als volgt: 6 Aug. 1926 Gertrude Ederle in 14 u. 30 m.; kapitein Webb, 24-25 Aug. 1875, in 21 u. 45 min.; T. W. Burgess, 5-6 Sept. 1911, in 22 u. 35 imin.; H. Sullivan, 5-6 Aug. 1923, in 27 u. 26 m.; Tiraboschi, 12 Aug. 1923, in 16 u. 5 min., en iC.Tofh, 8-9 Sept. 1923, in 16 u. 58 min. Webb, Burgess en Sliivan vertrokken van Dover, en Tiraboschi en Toth van Calais. Rottordamoche veemarkt. 9 Augustus. Aanvaar: 560 vette run deren, 269 vette kalveren, 629 varkens, 804 schapen en lammeren. Prijzen: Koeien le kw. 0.48-^0.50, 2e kw. 0.44, 3e kw. 0.30—0.82%, Ossen le kw. 0.48, 2e kw. 0.41, 8e kw. 0.38; Kalveren le kw. 0.70-—0.72%, 2e kw. 0.67%, 3e kw. 0.45; Buitenl. schapen le kw. 27—28, Lammeren le kw. 18—21; Varkens le kw. 0.41, 2e kw. 0.39—0.40. Koeien en ossen slepende handel, prijzen onveranderd. Vette kalveren tamelijk vlug ge handel, prijzen iets beter. Schapen en lammeren beter handel dan vorige week en iets hoogere prijzen. Varkens bij aanvang stugge handel met aanmerkelijk hoogere prijzen, bij afloop prijzen lager. Vlasbeurs Rotterdam. 9 Aug. 1000 blauw; 4000 HolL geel 0.85—0.96, 2500 Gronings 0.80-0.90. MARKTBERICHTEN. Kaasmarkt Oudewater. 9 Aug. Aangevoerd 125 partijen, 5625 stuks, 28125 K.G. Prijs Goudsche kaas le soort met Rijksmerk 4846, 2e soort 38 42, zonder 3442. Handel vlug. Aardappelprijzen Amsterdam. Heden onveranderd. Aanvoer 6 ladingen. 1600 H.L. Paardenmarkt. Op de heden te Utrecht gehouden paar denmarkt waren 1000 paarden- en veulens aangevoerd. De prijzen beliepen voor weel- dejpeaiden 400—550; wericpoarden 20( 300; oude paaiden <100180; 1%- jarige veulens 150260; 2-jarige veu len» 200f 300; jonge veulens 40 hitten 150300. DKAADLOOZE DIENST. Twee hooibergen afgebrand. AMEUBhOOR 19 Aug. iitxtomnoi- gen te 9 uur l>runid©u t© noogianü, nabij Amersloort, iwe© hooibergen at, staiand© op de boerderij van het land goed: „Coeihoret", eigendom van Ba ron vaai Tuyl van isorooakerkon, bur gemeester van Hoogland). D© brand) is vermoedelijk het ge volg van hel spelen met lucifers door Kinderen. Over boord geslagen en verdronken. KOlThiKDAM, 9 Aug. Vanmorgen werd een lichter van» het Oud© Hoofd éesleept naar d© Waalhaven door ©en siaepmotor. Aam boord van den lich ter wejike eigendom is van d© wegen bouw Mij te Utrecht, bevond rich ae 2H-jarig© R. van V uit Utredht. Ter hoogt© van d© Parkhaven sloeg de man over boord. Pogingen om hem te redd©n mislukten. Uurem werd door de rivierpolitie gedregd doch nonder resultaat. Treinvert raging. AMSTERDAM, 9 Aug. Op liet tra- jact uem Haag—Ajnsteruam pad gister avond iaat een belangrijke jreimv er tra- ging piaats, wedt© voor taixijK© rem- gors groot ongerief tengevolge had Bij Lies© n.m Kreeg trein 2p die om l'1.2ö te Amsterdam1 liwoest aankomen, een defect aam ©en der rijtuigen, waar door een oponthoud van ongeveer il/% uur ontstond. Het gevoig daarvan was, dat de laatste tremen uit Den Haag, tegen ongeveer half twee te Amster dam arriveerden, zoodot d© reizigers hun traioaaaneiuiting masten. De gesta. tioueerde taixtiee en rijtuigen werden natuurlijk bestormd VV iSbELkOkiUriiviN 7 Aug. 9 Au©. Dfficieel. Londen 12.11% 12.11%, Brazil x 59.31 69.31 .Parys 7.50 7249 .Brussel 7.07 6.99 'Zwitserland 48.17 48.17 W'eenen 25.32% 36.22% Kopenhagen 66.10 66.10 Stockholm 66.72 66.70 Oslo 64.60 64.60 New-York 2.49 2.49% Niet officieel. 'Praag 7.87 7.37% Madrid 37.46 38.07% Milaan 8.42% 8.36 Ueuraoverzicbt. i>e weea wetv op u© Ameterdam- scn© eilectetooeuirs met Kannen handel ueyjonnen, noch de algemeen© stem ming was niet onbehagelijk. Rubber- aaaareelen tronKeu nogal wat bei wig- stelling doen bewogen zich meereu- ueels op een weinig veranderd koers- peil. inbakken waren vast gestemd. De bianaira soorten konden rich in enke- le gevallen boven de lopprijaea van aen varigen beursdag verheffen. Suikerwaarden waren prijshoudend, doch ook in dit geval vertoornden, de koersen geen auwijziflgen van groote beteekanis. Met d© pewi-oleumfondsen waa het niet veel anders gesteld. Koninklijken bewogen zien jn hoofdzaak even boven de vorige prijzen. Soheepvaartaawdeelen waren slechts aan geringe variaties onderhevig. D© afdeeling voor 'Ned'. Induetrie- papieren had een kalm verloop. Yankees waren veronachtzaamd. Prolougavie 2% KAD40-TELEGRAFISCH WEERBERICHT e Aug i Hoogste slaod 776.9 te Karlsruhe. Laagste stand 750.6 te Vestmonoer Verwachting Zwakke tot matige, zuidelijke tot zuid-westelijke w<nd. Toenemende bewolking. Waarschijnlijk .eenige regen. Aanvankelijk zelfde tem pera; uur. Later iets koeler. Cklalna raparatlaa Inbagrapm)

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2