lülEl'MATIEK F Op de föót&t/iatrC, Dl liniiigiig mr Iriinhliigiiiirkiir Secretariaat: MARKT 31. a'Sr Verkades koek Abdijsiroop verzacht zuivert geneest .0 Balsem op de wonde BELASTINGEN PUBLICITEIT N1EU bergamb NIEUWER Nette Dienstbode &n meUHe uitvinding aUtt ons in staaf ofe HOUDBAARHEID^/ An Eapananto-Wafib TB GARANDEBREN Bronchitis MIILLIONAIRS KINOBRBN VOOIZUT VAN STAVEIEN Leeraren M. O. Boekhouden. Leden Ned. Broedersch. van Accountants. Belangrijke Verkooping te Waddingsveen. wegens liquidatie van de MO. IM2! Tel. 13652. 12823, 12842. Dit blad v< mUNaaa grootste ■MM e Adverteert in dit Blad FEUI mooiste wlnctultkMrinnn i ainr IMS 3% mm 4. mm «m «Nu betaalde JtatprumMii. et DOOK GOU De AKKER’S KLOOSTERBALSEM Ambtenaren A, BRINKMAN 1 ZOON 4- VOOR DE VROUW Hyginninohn sirtikelen PATENT SENEESMIDDELEN, of bij een kop koffie, smaakt ’n sneetje Verkade’s prima Honing Ontbijtkoek bijzon der lekker en is bovendien zeer voedzaam. De aller beste grondstoffen en de be- reidingmetonvervalschten, zuiveren honing, geven Verkade’a koek dien niet te overtreffen smaak en geur LINDEBOOM Gelden beschikbaar. goedkoop N.V. BOUWMATERIALEN MIJ. r.k H. J. Jongenborger, Fabriek van Rioolbuizen, Trottoirtegels, Ce handel in Bouwmateri; Onroarande Goederen, UW lentpannen, enz. annexe Vraag gratis brochure aak .Hygiënisch verpakt STUKS CENTS i Miss E. d- ÜTRECHT JANSKERKHOF No. 1 Beataat vorzokering langer dan 38 jaron, don WMCtlMft winetaandod het bedrag van An jaarpromle. -1- Te Gouda bjjANT. COOPS, Wüd'straat; Mej. VAN LOON, Markt; Fa. J. C. LAN GERAAK, Burg. Martenssiogel Met een plaatje voor Verkade’a Album -Mijn Aquarium* Die zijn mond e waart zijn ziel vo Uerlijk verzachtend en pijn.tillend, mits h.t de echt. Akker". KLOOSTERNAMEN ie. Vee «Ha Nederiandeehu Le»une»eriekerinf-Maeteoh«»H«u «00 ■o Een veel Roman ui Geen ratific (Rijk, Gemeente, Spoorweg, Onderwijzers etc.) VOORSCHOTTEN OOK ZONDER BORG. Br. m. postz. v. antw. Zuider Credietbank afd. 30, Mauritsweg 3 ROTTERDAM. V.V.V. GOUDA. Wordt lid of begunstiger van De contributie bedraagt als minimum 2.50 per jaar, maar aangezien alleen bij belangrijke inkomsten belangrijk werk kan worden gedaan, zijn hoofgere bedragen zeer gewenscht. Begunstigers schenken een jaarljjksche bijdrage van minstens 10. I 0.90 3.7S NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK. VAN 1803, TE ROTTERDAM verzekerd bedragl wiskundige reeerte undeelenkapttaal ertra-reeervee j.. van naasting der door hen begeerde roerende goederen op de vooiwaardbn als in den catalogus omschreven. Uitvoerige catalogus wondt op aanvraag gratis toegezonden door den Notaris of den Makelaar. Og^V***- van smaak abonneme per kwartaal Franco per pos Abjnpementc by onze agente Onze bureau: Redactie Telef. De Fransche mi besloten het schut lement niet in bel de zomervacantae. Besproken werd» de financiën de we een speciale belasti De ministerraad gem van den raad zuiniging ingestek aan te brengen in Koeken en ral on» Poincaré staan; van Barthou, zal m den met bekrimpii De ministerraad prijfzen der level vanwege de verbet wisselkoers. Er wc woordigers van ■heidsbesturen en v handelaren in leve Zilver rozenkrans Zilver rozenkransdoos. Zilver medaille Zilver kettinkje Alpacca Rozenkrans Alpacca Rozenkransdoos Alpacca medaille Alpacca kettinkje Medaille alpacca met rozenkrans er in Gouden medaille HKBTMAN OOSTPLEIN 8 - ROTTERDAM THERESIA MEDAILLES ALLE RATTEN.en MUIZEN IER DOOD VEROORDEELD! "RODENT" roeit die ziektê- verspreidende plaag vlug, finaal en goedkoop uit. Het is het be- too verende en doodelijke mid del dat ratten en muizen uitroeit. wordt veel in Nederland ge bruikt en honderden nemen dagelijks de bewijzen waar van de doodelijke resultaten vaa “Rodent". Het faalt nooit ea veroorzaakt geen last of moeite. Koopt thana een dooaje van 45 en 90 et. QW DROGIST VERKOOPT ’BODBMT-. IaMrU.ni Plraa B. Miiihrw, Dm Vabe.i Th. Harley, Apoth, Parti (Sch< lader, <Ue rsdams wil matera door middel vaa advsrtratita, of om sunders nedrara adrrer- taMtUh beeft te plaats» ia Ma of moer dagblad» of W<1- eehrtMra, teen dit, sender dat het ook maar iets meer koet dan m die binden reobtetmeks, hot «emakfceUjteat doen deer middel van ons Advertentie- bureau, Markt 81, Gouda, dat maar één opgaaf noodig heeft, ook ai is een advertentie be stemd voor meerdere Maden. InMchUagm worden gaarne gratis verstrekt n H GOUDA - r— GEVRAAGD. Werkster aanwezig. Wasch buitenshuis. A. DE VOS—HOOGENDOORN, Bootstraat 13, Boskoop. 1988 10 De hoogbejaard menceau, die mom toeft, heeft een op sident Coolidge, en eengezet over de de schulden. Hebben wjj iets plicht T zoo vraagt brief aan den Pres Moesten wjj ona Duitsdhland, toen eisdhte onder bedj veridaring? Wie d ren, dat wjj iet» a ons te onderwerpe lijke Zou hij slechts gestreden in den maalstroon ons geld', zooals v daan Engeland er Maar het is het F verwoedt is geordi Jeoen de Ijjst zondi en maakt vengelyk geen „bankrekenin deze verloren jevgt Zooals Rusland Amerika met Duit ken vrede geslotei tot het sluiten var tussahen de gealli gentlheden. Waaro nen voorzien wat nu dan de leugen vergoedingen uitlot geldinmngen 1 De brief die eer voor Frankrijk e: heeft op den Am niet veel injdruk g dent Coolidge verk deriiandeldngen m jfabt, spit In den rug, stjjve en stramme led—tra, rugpjjn, verstuikingen, spier pee, kneuzingen, senuwpjjn, lendenpijn, WigKnromkkingra en verder alle rheum* tiiehe saadneningra en pijnen die ontstaan m» tengevolge van gevatte koude geneest mee met het heerlijke wrtffmïdddl Wortel boet’S Olie van Jacoba Maria W o Heiboer. Vesfcrijgtmar A f2.per flacon bij de vefteoopors vaa Wertelboer’i Artikelen. x met natuunboten, suiker en kaneel Als Uw In den aanvang onbetee* kenende verkoudheid is verergerd tot bronchitis, talm dan niet langer, neem de beproefde Akkpr’s Abdij siroop die de prikkelende hoest- aanvailen zal temperen, de sljjm zal oplossen en Uw ontstoken slijmvliezen volkomen genezen. AKKER’s AIom vnknitbw hl k«Un vm 230 r» ƒ1.50 MO FM» ftn M 1000 ar» /<50 Saeeea vereekerd. Inl. gratis. MAISON SANTÉ 1608 8 SekUkade 165a ROTTERDAM. 62) - „Ja”, zeide» z en ik houden w kanriier. Maar «r palen voor ons „Dat gij bedde komen zijt, dat digste is dé gen ten varen,” vu „Dat spreekt va „Neen”, aei f nog altijd dat ik maar ik „Gij ziet de huwelijk in.” „Ja en ik 1 mievrouw Standiet „Dan mag ik gij niet bepaald Sir Aubrey ernsi Sylvia zuchtte, had.-helpeten, dB aan Edtnund1 Sta I rat BIBCUITB (Wed. B.v Doesburg) .Amsterdam 2.50 4.90 0.50 0.50 0.85 0,45 0.20 0.25 Voor HYPOTHEKEN op schepen, huizen en landerijen, wende men zich tot het NED. ADiM. HYPOTHEEK EN VASTE GOEDEREN KANTOOR te Rotteniasn, Hugo de Grootstraat 150. Alleen solide aanvragen met overwaarde worden in behandeling genomen. 1755 12 Een huisapotheek op sich «elf mag dan ook nergens ontbreken Eischl de meewe verpakking in carton»: 20gr. /0.50; i W p. /I.-I 8 lbo gr. 71 n. OverJ vmkrijgbaar worden flink en sterk door het gebruik van Moldnaar’s Kindermeel, terwjjl Mole naars Kihdermeel toch is, dat de armste moeder in staat is hare lieveling dit beste kindervoedsel te ver schaffen. 1938 48 aan P. MÖLENAAR Co„ Westzaan. Geen ander ie ■o» b«M»J M kaad- MÜ- wonden, builen, ontvellingen, maar tevens ook voor kloven, ruwe handen, schraalheid en wintervoeten. Deskundige behandeling, sn alle belastingzaken Aangifte Reclame Beroepschriften H. DOORDUYI Beëedigd Makelaar in Madhineriën, Metalen en Schepek, Vleutensdhsvaafrt Ibis Utrecht, Tel. 111R18, aal op WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1926 mougens 10 Jur in het Hotel Kwaak te Waddinxveen, ten overstaan van den Notaris J.' VAN KBtAlNENBURiG, publiek verkoopen: DEN ZEER MODERNEN INVENTARIS M.ET ALLE VOORRA/DEN VAN BO VENGENOEMDE FABRIEK teiwjjl door den Notaris «I. VAN KRANBNBURQ te Gouda, met medewerking wan denzelflden Makelaar op 11 AUGUSTUS 1926 des ny)ugen« 11 Yi uur bjj INZET en op 18 AUGUSTUS d.a.v. dee middags 5 uur bjjAFSLAG, telkens jfl Hotel Kwaak te Waddinxveen, zullen worden verkocht de tot de fabriek behoorende ala: DIRECTEURSWONING met kantoor, FABRIEKSGEBOUWEN, TERREINEN, in 5 perceelen combinatie en massa, groot 1 H.A. 60 aren, 77 Centiaren. De vaste goederen zijn te bezichtigen vanaf 1 Augustus a.s. behalve Zondags. (De Inventaris op Vrjjdag 13, Zaterdag 14, Maandag 16, Woensdag 17 Augustus a.s. van 104 uur en des morgens voor den verkoop. D© koopers der vaste goederen (hebben recht IÉ ■LEEUWARDtn- IAvanVALKEÏ k -.LEVER REEMTSMA C'GARETTES SIRES SOMS'JUN SWAN181OIM SfNOUSSI

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3