I I I 1 I KEN LOON. IT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ho. 16226 Donderdag 12 Augustus 1928 88*Jaargang mllNoan Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Pi 6 y i ;l maren oorweg, Onderwijlen .si; FEUILLETON. D0bR GOUD VERBLIND. Een veel bewogen leven. HN STAVEREN Da Fransoha sohuldan aaa Engeland an Amerika. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ‘i 1 LE [OTTERDAM ihapttyM I* MM WAM. lt wln.ta.ndMl i'ii dat mane- Wordt vervolgd). igzaken chriften 'oor ijke •rd. O 10 6 M OK ZONDER BORG, w. Zui<Jer Credietbank 3 ROTTERDAM. IKBMMAAS. PerSUUl» l zonder olM. vier van het bericht •qate ingenomenheid i,de gevangeniscou- Men moet den lof verdienen en ontwij ken. gingen onmwldeUyk 1 trachtten het met behu! redmiddel, waarvan op den duur heil kan wonden verwacht, doch noch de kritiek der socialisten, noch die der communisten was by machte het ovengroote meerendeel der afgevaardigden en senatoren ervan te weer houden Poincaré teirwiillc te zijn. Het parle ment zal nu met een vrij (gerust hart op reces kunnen gaan- iReeda werd in Kamer en Senaat hiervan mededeeling gedaan, weid de zitting 1926 gesloten. ECN i WIJN. '■«BIVaWT rw maaltijd DAAROM EEN E VAM VOOR N GLAS OUDS N. CERDKRM... •HOOFSS OAN Homan uit het Engelsch van Miss E. BRADDON. Boekhouden. Broedersch. van ntants. Het conflict in de Engelsche Mijnindustrie. Dariac, de president der subcommissie voor de intengeadl. schulden uit de finan- aieele commissie confereerde gisteren met Minister Poincaré omtrent de overdracht der versohililende stukken van het dossier betreffend® de onderihandelingen en de ac- coonden van Londen en Washington. Diarac meende eenige weken noodig te hebben voor het bestudeeren dezer documenten en de subcommissie, welke hij presideert, niet te kunnen bijeenroepen vóór de tweede week van September. Eerst wanneer die subcom missie het onderzoek van het dossier zal hebben voltooid en een rapport zal hebben opgesteld, zal de door Franklin Bouillon ge presideerde commissie van bulten!zaken worden geraadpleegd voor het uitbrengen van adtviee. 60O8CHE COURANT. ..Neen, Sir Aubrey. Ik* heb geen uur- Ik moet De vergadering van mijneagenaars %n ar- beiderp Hn Nottingfhanishire en Deibytefture ter bespreking van nieuwe arbeidsvoor waarden is bijeengeroepen op verzoek der mijnwerkers in die graafschappen. Het feit, dat de uitslag van het referendum het be stuur van den bond tijdelijk in de onmoge lijkheid heeft gesteld om een positieve po litiek te voeren, zal naar verwacht wordt een prikkel zijn tot het sluiten van plaatae- lijke overeenkomsten. Cook, de secretaris van den bond, gelooft niet, dat de merkwaardige solidariteit der mijnwerkers, die thans reeds veertien we ken heeft geduurd, heeft geleden. Hjj ver wacht, dat de mijnwerkers Maandag in de gedelegeerdenconferentie, waar de juiste uitslag van het referendum zal worden me degedeeld, de verantwoordelijkheid onbe schroomd op zich zullen nemen en met de leiders den gdheelen toestand nogmaals zul" len nagaan. De wijze, waarop de stemming heeft plaats gehad, wordt aaherp gecritiseerd. Behalve in Derbyshire, waar een zuivere stemming is gehouden, waren er in de dis tricten slechts massaveigaderingen uitge schreven, waarvan sommige zeer schaars waren bezocht, en men gelooft dan ook niet, dat de uitslag de meening onder de mijn werkers in het algemeen zuiver weergeeft. IDe Industrial Christian Fellowship maakt bekend, dat in de conferentie van vertegen woordigers der Angjicaansdhe en der vrjje kerken is besloten de pogingen voort te zet ten om te komen tot een rechtvaardige op lossing van het mijnconflict. De betrekkin gen tusschen de mijnwerkers en de kerke lijke leiders Wijven zeer hartelijk. van een lijk, dat, zooals wij reeds meldden, in Noorwegen door een zekeren Power te igevonden en hetwelk hij voor het lijk van Kitchener houdt. Power schijnt intusechen om de documentatie van het Witboek niet veel te geven en vol te houden, dat het door hem gevonden lijk inderdaad dat van Kit* chener is. Zware regenval boven Londen. Boven Londen en omgeving hebben giste ren onweders gewoed, die met zware slag regens gepaard gingen. Tusschen 8 en 10 uur voormiddag moet volgens de Engelsche bladen boven Groot-Londen een hoeveelheid van 15 millioen ton, water gevallen zijn! lELGIë. De vreemdelingenbelasting. Voor auto's en motor rij wiek». De Libre Belgique meldt, dat de kabinets raad den tekst heeft vastgesteld van een besluit, waarbij een verblyfabelasting van 10 frank per dag voor auto’s en 4 frank per dag voor motorrijwielen van alle vreemde lingen, die België binnenkomen, wordt in gesteld. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in-fcet Zaterdagnummer 20 byslag op den prijs. Uefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. BUTTENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Duitsche torpedobooten op manoeuvre. Een Deensch zeilschip door een torpedo getroffen. Bij een manoeuvre van een aantal Duit- sche torpedobooten in de Ooetaee heeft een Duitsche torpedoboot b|j ongeluk een D^ensche zeilschip, de „Sigrid” uit Frede ricia, dat met een lading porceleinaarde van Lübeck naar Kopenhagen onderweg was, getroffen. De torpedo ontplofte en maakte het schip lek. Twee Duitsche torpedobooten Maagziekten, Hu* door MifiM—k Talinrenlrui 11M> ZWITSERLAND. Zware slagregens en sneeuwval. Zware slagregens zijn de laatste dagen in midden en Noond-Oost Zwitserland neenge- komen. Vooral te Eansierilen en omgeving heeft het hooge water schade aangericht. Tegelijkertijd viel in de Vooralpen tot op 1800 M. hoogte sneeuw en daalde de tem peratuur tot op nu! graden. Op den PilahM ligt van 10 tot 15 c.M. versche sneeuw. SCANDINAVIï. Aardbevingen op Ijsland. Nadat reeds den geheden zomer lichts aardbevingen in «11e (jeeien van Ijsland geregistreerd waren, wend gisteren, naar uit Reykjavik wondt gemeld, een ern stige aardbeving waargenomen, die gevolgd werd door een groot aantal kleinere schok ken. Vier-en-twtintig uur lang was de aard oppervlakte bijna voortdurend in beweging. Onder de bevollrai< van IJeland heerecht een geweldige paniek. De menschen kam- peeren in de open lucht, daar de huizen drei gen in te storten. De Duitsche geleerde Ensch is in Akurays aangekomen, nadat hij een wetenschappelijke expeditie in het Noordelijke hoogland van Ijsland had on dernomen. Hy deelde mede, dat dit geheele gebied door hevige vulkanische uitbarstin gen geteisterd wordt. Als gevolg van deze natuurcatastrophe is een geheel nieuw eiland gevormd. GRIEKENLAND. Het Achilleion. Tot verkoop besloten. VWgens een bericht aan het Berliner Ta- geblatt heeft het Grieksche kabinet beslo ten tot verkoop van het bekende slot Achil leion, dat vroeger in het betrit was van den Keizer van Duitsdhland. Er is een commis sie van vijf leden benoemd, die de waarde Met betrekking tot de thans door de Na tionale Vergadering goedgekeurde wet die ne nog dat deze bepaalt dat de grondwet van 25 Febr. 1875 ten aanzien van de orga nisatie der publieke macht zal worden aan gevuld door een artikel, hetwelk laat uitko- men, dat de autonomie van het aflossinigs- fortds voor de bons der nationale verdedi ging en de delging der openbare schuld een grondwettig karakter draagt Nader wordt bepaald, dat dit fonds, zoolang niet alle verdedigingsbons zijn afigelost, verschillen de ontvangsten zullen toevloeien. In aan merking voor deze stortingen komen in de eerste plaats de netto-ontvangsten der ta- baksveikoopen en ten tweede de opbrengst van de buitengewone en additioneele belas tingen op de eerste overdracht van onroe rende goederen alsmede op de successierech ten, benevens vrijwillige bijdragen. In be ginsel is het natuurlijk mngelijk, dat beide voren genoemde bronnen onvoldoende blij ken te zijn voor den dienst der obligaties. Rekening houdende met dezeeventualiteit is daarom tevens bepaald, dat in een deige- Hjk geval een annuïteit op de begrooting zal gorden gebracht ten bedrage van minstens het geconstateerde tekort. Aanvankelijk be vatte de wet niet de bepaling, dat, fnochten de inkomsten der kas te eeniger tijd komen te verminderen, het tekort uit de begrooting zou moeten wonden aangezuiverd. Er werd echter van verschillende zijden zooveel aan drang op de regeerang uitgeoefend, dat zij zich met laatstbedoelde clausule vereenjgde. Aangenomen wordt echter, dat de opbrengst van het tabaksmonopolie, benevens de suc cessiebelasting en die op verkoop van onroe rend goed voldoende zullen blijken te zijn en geen extra budgetaire storting noodig zal z|jn. In elk geval heeft Poincaré op fi nancieel gebied den laatsten tijd voortdu rend zijn zin gekregen en de constitutionee- le waarborging vhn de aimlortisatiekas is de kroon op zyn weik. Van socialistische zijde is gisteren wel .weer bij monde van, Blum Icapitaalsheffing aanbevolen als eendg igzjj liggen en van een staalka bel boven water te houdien, en op deze wij ze naar de kust te sleep^n. Voor alle zeker heid werden de opvarenden van het zeil schip door een der torpedobooten aan boord opgenomen. Onderweg brak de staalkabel en zonk het zeilschip. Vleeschvergiftiging. Een Wolffberidht uit Kassei meldt, dat in het dorp Haselhorat, in de buurt van Kas sei, zich by twintig personen vergiftigings- vensahijniselen hebben voorgedaan. Een is reeds gestorven. Men denkt hier met een vleeschvergiftiging te doen te hebben. Een gevangeniscourant. In verband met pogingen tot verbetering ook van het Nederlandsche gevangeniswe zen, blijkende nog uit de dezer dagen gepu bliceerde circulaire van den minister van justitie, waarbij het belang van een meer individueele behandeling van de gevangenen op den voorgrond werd gesteld, maakt het WeekH. v. h. Recht melding van een bericht in de Juristen-Zeitung ore r de in Duitsch- land verschijnende gevangeniscourant ,JJer Leuchtturm”. Het blad verschijnt weke lijks, afwisselend 4 en 2 bladzijden groot. De oplaag is ongeveer 20XXX) exemplaren. Het abonnement kost 10 Pfennig per maand dat de gevangenen van hun verdiend loon betalen; zieke en andere tot werken niet in staat zijnde .gevangenen ontvangen het blad kosteloos. Reeds is geHefan, dat de courant voor de gevangenen een 'levensbehoefte is geworden en als een uitstekend opvoedings middel werkt. De sdhrjjv spreekt dan ook met van de verschijning van rent. 'lo/nbee’s kamer. Grooie glaizen pa- neolen, die van den grand tot de zol dering reikten, waarin al de verschil- lende snuisterijen, de vergulde taiels en stoelen, het nieuwerwetsohe mat goud, het Fnansdhe poroelein, het Bo heetnsdfre glaswerk, het roode satijn, het paarlemoer en die pholografische albums werden weerkaatst een ka nnen waarin de bteeoeker hoofdpijn kreeg? terwijl in de zaal op Perriam Place het oog rustte als op het groen van in bloei staande boomen. Een en kele maal had mevrouw Toynbee, in een bul van vrien^elijkheidl of >e pronken, Sylvia verzocht haar mooie kamer eens te komen zien, en Sylvia had met tegenzin die udtnoodiging aan genomen. Zij had die splinternieuwe rijke meubelen gezien en zich ver baasd over dien verwarden chaos van ar’istieke voortbrengselen, ais gedraai de stoeien, wanstaltige koffietafels, ga pleisterde voetstukken voor bloempot ten, die er uitzagen als vergulde poo- ten van lampen. Sylvia had' de zaal van Toynbee natuurlijk bewonderd, en was onthaald géwordén op een oud bakken koekje en een glas sherry, dat naar Cayenne peper smaakte Zij had nooh die zaal, noch de stijve ontvangst in die zaal vergeten en met een spot- achtigen glimlach dacht zij aan beiden. „Als ik eens Lady Perriami ben, zal ik mevrouw Toynbee eens verzoeken M) - Mijnheer Carew was zeer geduldig, want hij hield ’t oog op die twee ge daanten ginder bij dö steenen vaas, en hij was overtuigd dat hij rijif lijd niet beter kon besteden. Maar toen det klok half tien sloeg, meende hij welstaanshalve van heen gaan te moeten spreken. Hij herin nerde mijnheer Perri at» hoe laat het was, en de beide heeren richtten hunne schreden naar gindbehe groep. ..Zeg eens,lieve Syjvila”, vroeg mijnheer Carew, „weet ge wel hoe laat ’t ai ip Die mooie tuin en Sir Au brey’s boeiend gesprek 'hebben u ze- r den tijd doen vergeten en ge *t. we hebben nog een lange wan ting voor cos.” ,Het rijtuig is tegen tien uur be steld,zei Sir Aubrey. „Ik wil vol strekt niet hebben dat miss Carew naar huig loopt. Kom binnen, Carew, Een hertog priester gewijd. Een Wolff-telegnwn uit Beuron meldt dxi. gisteren: Heden had hier de priesterwijding plaats van den jongsten zoon van tgeneraal-veld- maarschalk hertog Albrecht van Wurtem- beiig, hertog Karel Alexander, in de aarts abdij alhier, in tegenwoordigheid van de ouders van den niéuwen priester. FRANKRIJK. Een vijfvoudige moordenaar gearresteerd. Te Saint Maur des Fossés, een voorstad van Parjjs, is naar de Mab. meldt op het politiebureau opgesloten de krantenver- kooper Van Redeem, die den herbergier Dumas te Joinville had neergeechoten. Ondanks de strenge bewaking- slaagde van Reckem er in zjjn flanellen hemd in reepen te snijden en er een etericen band van te maken met stevige knoopen aan de uit einden. Blijkbaar was het zijn bedoeling men snapte hem voor hij gereed was den eersten den besten .bewaker, die zjjn ce' binnentrad met den band te wurgen, om vervolgens te trachten te ontsnappen. Zulk een karweitje is van Redeem wel toever- trouwd; immers men komt hoe langer boe meer tot de overtuiging, dat men in hem den moordenaar te pakken heeft van twee Parijsche politie-agcnten en dat hij ook de dader is van den dubbden moord op de ge broeders Guizan, in het bosdi van Vincen nes, in October 1924. Van Redkem heeft trouwens nng wel, meer op zijn geweten. Zijn woning te Saint Maur leek een heele uitdragerswinkel, bij na alles van diefstallen afkomstig. Men vond o.a. bjj hem een groot pak zjjden kou sen, schoenen, bretelles, mutsen, ondendee- len van fietsen enzoovoorte, allemaal arti kelen, waarvan van Redeem de herkomst niet kon opgeven. Twee brownings, elk voor negen kogels, welke op hem werden bevonden, bevestigden de meening, dat men met een gevaarlijk man te doen heeft. Verhooging van de spoorwegtarieven. De spoorwegraad heeft besloten tot een tariefsveriwoging, welke, gevoegd bjj de vervoerbeiasting, neerkamt op 30 pet. voor passagier en 28 i 34 pet. voor goederen. Dit besluit is dadelijk ter goedkeuring aan den minister gezonden, met de bedoeling, het Maandag van kracht zal worden. ENGELAND. Het lijk van Kitchener. Het einde van de legende? Een Witboek, dat de Engelsche regeering begin dezer week heeft gepubliceerd betref fende hei lot van den kruiser „Hampshi re” en den dood van land Kitchener, had ten doel ten lange leste een einde te maken aan veronderstellingen betreffende het ge beurde mfet de .Jlampshire”, die volledig in strjjd waren mat de officieele getuigenis sen. In een serie artikelen in een Engelsch Zondagsblad wend te verstaan gegeven, dat Kitchener zjjn dood had te danken aan ver laad, terwjji in een te Londen vertoonde film de indruk werd gewekt dat wat de zee lieden noemen „dirty work” in het spel is [geweest, waaronder verstaan zou moeten wonden dat de „Hampshire” door spionnen aan boord is te gronde geridbt, of dat er een raadlseladhtige traagheid heeft plaats gehad bij het reddingswerk. (Zooals men zich herinnert hdbben de geredde matrozen vertelaard, dat de ontploffing die zij hebben ■waargenomen, aan den buitenkant van het schip heeft plaats gehad en dat zjj lord Kitchener niet in een reddingsboot van boord hebben zien komen.) De bladen, die aan het Witboek artikelen wijden, maken er der regeering een zacht verwijt van, dat zy zoolang heeft gewacht met de publicatie ervan, waardoor zich allerlei voor de nage dachtenis van Kitchener en den naam der Engelsche vloot, schadelijke legenden heb ben kunnen ontwikkelen, doch zjj blijken in het door de regeering gepubliceerde mate riaal het onomstooteJijk-afldoend bewijs te zien voor de onjuistheid van de bovenver melde kwade 'beweringen. De directe aan leiding voor de publicatie van het document is intuesdhen de aanbrenging in Engeland ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, toet Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. majn zaal te komnea zien,' daunt zij. Er wae nog juist tijdl genoeg over eer bet rijtuig kwam, om een kleine ververedhing te gebruiken, bestaande uit wijn en, beschuitjee, en een soort van taart, waarop d.e huishoudster zich veed liet voorslaan. Er was ook altijd genoeg geweest voor Sir Aubrey om zijn nieuwe vrienden voor den vólgen den Dinsdag op Perriam ten eten te noodigen. ..Zondlag (heb ge zeker vrij, Ca rew", aeide hijj, peinzend. Hij had W aan gedacht dat die rustdag lang en vervelend voor hem zou zijn, als hij Sylvia niet kon zien. OM niAL/1-vj. MVMW tje vrij fot 's avonds- faat. school houden in <te kerk." „Ja, dat is waar ook", zei de baron een weinig ontstemd. Dat onderwij- zersambt was toch iets heel onaange naams. Hij had het bijkan» vergetefc, terwijl hij met Sylvia in den mane schijn had staan praten. Hij geleidde zijne gasten naar de koets, een ouderwetsch ritroenkleurig rijtuig, waarin zijn vader en moeder hadden gereden. Maar hoewel ouder- wetsch. was het rijtuig toch zorgvuldig onderhouden de lichtbruine damasten voering was vlekkeloos, do kussens zacht. Nog nooit had Sylvia th zulk een rijtuig gezeten. ..Goeden dag”, zei Sr Auhtoey, Sfrl- en gebruik nog iets ter v&rinasching. Hij bood Sylvia -zijn ainm aan en zij keerden terug naar het huis, waaruit hun van uit die onderste rij vensters een helder licht tegemoet scheep; niet de schitterende glans van gaslicht, maar het getemperde en zachte schijn sel van lampen en waskaarsen. De zaal die Sylvia slechte flauw in de schemering had gezien, was nu ver licht door een paar moderaleur-lam- pen, nieuwigheden, waaraan Sir Au brey zich onder profeet had onderwor pen, en een half dozijn gele waskaar sen in een paar zilveren kandelaars in Corynthisohen stijl. Bij dit zachte licht zag de kamer er vriendelijk uit; geen enkele kleur was scherp, daar alle tinten door den tijdl verzadht wa ren, het fletse grijs en t donkere rood smolten ineen, «n de deuren waren van 't donkerste Spaansche mahonie hout in één voord een kamer, zoo als een schilder dfie gaarne zie Syl via voedde dat Sir Aubrey’s zaal, of schoon alle weelderige uitvindingen van nieuwerwetsdhe stoffeering mis sende, toch oneindig rijker en pracn- tiger was dap mijnheer Toynbee’s splinternieuwe ontvangzaal, voor de versiering waarvan, zooate de dame met groote overdrijving aan hare vriendinnen njpdedeeldle, geen onkos ten waren gespaard. Er moest een reusachtige spiegel zijn in mijnheer via’s hand teeder in de zijne-drukken de, terwijl de koetsier omkeek omi te zien hoe lang zijn meester nog van plan was aan het portier te blijven ptaan. Goeden dag Maandag kom ik uw vader opzoeken.’’ H-et rijtuig rolde voort en Sir Au brey keerde met langzame schreden en in gedachten verdiept naar huis terug. Nauwelijks was hij van de be goocheling van Sylvia’s tegenwoordig heid ontheven dfr hij ontwaakte tot bei bewustzijn dat hij roekeloos gehan deld had. Hij had, wei te waar geen berouw over den stap, dien hij had gedaan hij was er trotsCh op, dat Sylvia hem niet had geweigerd. Maar hij had een onbestemd gevoel, als iemand1 die iets gekocht heeft dat hij niet zeker weet of hij ’t wel noodig heeft. Het voorwerp was gekocht, en toch had de kooper het er even goed zonder kunnen stellen. „Wat zal Mordred wei zeggen vroeg hij zich zelven, terwijl hij naar de zaal terug keerde. En behalve Mor dred' was er nog die buitenwereld, wdaraan hij, nog kort geleden op gindsch terras, had voorgegeven zich niet ’e storen. Mordred zat bij een der lampen, over een zwaarlijvig boekdeel heenga- bogen, en zonder het minste te ver- ^moeden.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1