EZ EN! ff NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD;VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, IIH SHKH1 «o. 18227 Vrijdag 13 Augustus 1828 88*Jaargang l BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, 6 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen itten I FEUILLETON. s 4 IUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, INHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 1 'zieken H 'ii 11 NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDK, SCI igzafcen chriften DOOR GOUD VERBLIND. shandeling. ÏD, DAT HET KELEN KAN (ING’S GIST- UMUM AAN GIST EN END IN DE 1 REN CENTS ter eeuw. BUITENLANDSCH NIEUWS. 10 Menvuv SUnden kamt tot inkeer. Ml. (Wordt rwrolgd) <r istrle Malt". DEN HAAG rogisten. EN NEEMT U GEVOELT U rolgende: 5 Minuten Weinig heeft de mensch hier noodig En dat weinige slechts kort. zouden trachten teid te onderaftij- ijk zou willen koo- ^virrju Nvioitcwian jrialistische plan- volken vernielen, ntwoordelijk voor van dankbare N. aaziden tijd in Rijn- _apen 15 15 uur [de, naerslacht&Mid, odea, hypochondrie, ■Lta brochure v*i Frankenstma* 71, ilM U I rijn W een gerechtvaardigd desideratum van den debiteur tegenover de Vereenigde Staten, maar alleen op de vraag of die annuleering kan meddhehpen, tot de werkelijke recon structie van Europa en tot een bevondering van de zaak van ontwapening en vrede. •Die voortdurende beschuldiging van on rechtvaardigheid en woeker aan het adres der Vereenigde Staten is, zoo besluit de Se nator, niet alleen niet gegrondvest in de feiten, maar ook oneerlijk in haar doel. GOlIkSUlE COURANT. italh. Mussolini ladies* tailor. Mussolini, de drager van het Italiaanscha fascisme, verzuimt niets om zijn land paar fasdistischen geest groot te maken en hem ontgaat geen enkel verschijnsel, hoe nietig ontegenzegge- Boekhouden, Broedersch. van ntants. Eea veel bewogen leven. Rodmu uit het Engelsch van Mbre E. &RADDON. DUITSCHLAND. De sterkte van het bezettingsleger. De bezetting van het Rijnland. Reuter verneemt in venband met de ver mindering der geallieerde troepen in het Rijnland dat en beperking van het Britsche leger niet zeer waarschijnlijk is. Een Wolfflbericht uit Berlijn meldt nog, dat volgens Duitsche schatting in h®£ Rijn land ongeveer 75.000 man bezettingstroepen gelagerd zyn en wel circa zestig duizend Het geschil in da Britsehe mijninduatria. Een antwoord van Senator Borah op de brief van Clemenceau. Minister Baldiwn keert vandaag te Lon den terug, waar hij zijn collega’s uit het ka binet zal ontmoeten, die zkh met het ge schil in^de steenkoolindustrie voortdurend hebben bezig gehouden. Uit Baldwin’s te rugkeer mag echter geen verandering in den toestand worden afgeleid. Tot de gede- legeeidenconferentie van de mijnwerkers, welke Maandag plaats heeft, worden alle verdere stappen tot heropening van de on- derhandelingen opgesebort. Volgens de „Manchester Guardian" réke nen de mijnwerkersleidens erop, dat de con ferentie het ongelukkig resultaat van het beroep op de districten ten behoeve van het memorandum der geestelijken ongedaan zal maken. Herbert Smith, de president der Mijnwerkensfederatie, en Cock, d® secreta rie, bezoeken than® Yorkshire en Zuid- Wales om te pogen een verandering in hou ding van deze gebieden te bewerkstelligen die, zooals uit de stemming is gebleken, het sterkst tegen onderhandel ingen waren op den grondslag van het memorandum. Cook heeft gisterenavond een verklaring gepu bliceerd, waarin hij warm de lof zong over het werk van de „Industrial Christian Fel lowship”. Hij zegt daarin: „Ik waardeer ten zeerste haar edelmoedig optreden en hoqp oprechtelijk, dat zij haar pogingen niet zal staken om den vrede in de steen koolindustrie en recht voor de mijnwerkers te verkrjfeen.” Het spreekt vanzelf dat het thans door «de gevallen (beslissing moeilyker is een nieuwe grondslag voor onderhandel ingen te vinden. Wat zal er nu gebeuren? Het valt ntet gemakkelijk deze vraaag te beantwoorden. In elk geval is de positie der mynwerkers- leidera zeer ipoeilijik, omdat rij door den uitslag van de stemming onder de mijnwer kers nu ndet in staat zijn de voorstellen der kerkelijke bemiddelaars tot de hunne te ma ken en aan de regeering ter overweging aan te bieden. Doch in het begin der vol gende week zullen wy er vermoedelijk na der over wonden ingelicht, welke houding de mijnwerker^ verder zullen aannemen. Maandag as. toch vergaderen de mijnwer- kersgedelegeenden om over den toestand te beraadslagen. In beginsel is het niet uitge sloten, dat op deze conferentie van mijn- werkerazjjde gewijzigde voorstellen zullen wonden geformuleerd. Londensahe berichten reppen namelijk van de mogelijkheid dat de mijnwerkers wel-is-waar zich niet op gena de of ongenade zullen overgeven, doch niet temin een deel hunner eischen zullen laten varen. Wat daarvan aan is, zal de toekomst leeren en ook zullen de verdere dagen uit wijzen, of de mijnwerkers zich noodgedjwon- I fout, maar als gen zullen neerleggen bij loonsverlaging en werktijdverlenging. In principe moet ook 'Vbedzaam Grader het naar huis rijden zeide Sylv’ aan haar vader geen woordover Sir Aubrey’s aanaoek, en mijnheer Ca rew had niet de minste gedachte dat de zaak al zoover was gekomen. Hij was reeds uitermate voldaan over de in ’t oogloopende bewondering van Sn Aubrey voor zijn dochter, en hoopte alleen dat de tijd die bewondering tot liefde zou doen rijpen. Maar dat de landheer zijn hart en zijn fortuin aan een vreemd meisje zou aanbieden, na dat hij haar nog slechts een paar ma len had gezien, dat ging mijnheer Ca rew’s stoutste verwachting te boven. Op dit punt echter toonde de. onder wijzer te kort te schieten in zijn ken nis- van 't menschel!jk karakter; want had Sir Aubrey zich den tijd gegund otn te wachten tot zijne bewondering in liefde veranderde, dan had1 hij im mers ook den tijd tot dit voorzichtige overleg, da* natuurlijk bij een man van toiddeltóiren leeftijd; niet zou zijn uitgebleven, ’t Wa$ alleen wanneer hij onder den invloed der betoovering was, dat Sir Aubrey rang en s'and kon vergeten om' alleen aan zijn on langs opgevatten hartstocht te voldoen zelf beginnen, Mordred, als gij goeq inkomen hadt, en Perriam otn in ie wonen Zoudt ge denken dat gij een hoogere betrekking zoddt kunnen krij gen dan mijnheer Carew zich hoeft welen te verschaffen ,,Dat geloof ik niet,” antwoordde Mordred zoetsappig „maar het moet toch vervelend zijn jongens te onder wijzen. Goddank dat ik 't niet behoef te doen.” „Hoe vindt gij miss Carew?” vroeg Sir Aubrey, in zijn leuningstoel gedo ken aan 't andere eind der kamer. ,,De jonge dame”, jei Mordred, als of hij rich nanwelijks herinnerde dat rij bestond „de jonge dame, die met mijnheer Carew meekwam? VTel een aardig meisje, dunkt mij”. Aardig. Zijn godin der schoonheid rijn Madonna van Rafaëi saam- gevat in de flauwe betiteling van „een aardig meisje.” Sir Aubrey was daardoor in geen stemming om Mordred iets te vertel len. ’t Was misschien ook beter zijn geheim te bewaren tot hij en Sylvia zoudfen rijn getrouwd. Laten die men- schen dan maar later zoo verwonderd rijn als ze willen. Zij konden zich met bijzondere vergunning op een goeden morgen heel stilletjes laten trouwen, en niemand meer dan een paar uren vooruit van de zaak kennis geven voor dat de menscben aan hunne ver bazing lucht gaven, konden rij al in Franschen, acht duizend Engelschen en ze- wenscht, haar moeder btf zich laten logee- ven duizend Belgen. De Maagdenburgsche moordzaak. Een disciplinair onderzoek tegén den Lan- desgerichtadirektor” Hoffmann overwogen. Naar aanleiding van het artikel van den Maagdenburgschen Landesgerichtsdirektor Hoffmann in de Duitsch-nationafle „Magde- burger Tageszeitung”, waarin hy openlijk heeft erkend, dat hy den rechter van inr structie Rolling met raad en daad heeft bij gestaan en onder anderen den bekenden brief van Rolling aan den Maagdenburg schen hoofdcommissaris heeft geschreven, overweegt men, ook tegen Hoffmann een disciplinair onderzoek te openen. FRANKRIJK. Oo-Educatie te Parijs. Een univeraiteitahotd. De Prins van Wales zal, wanneer hy aj. October Parijs bezoekt om officieel hét nieuwe Canadian-hotel te openen in de urti- versiteitswijk, de gelegenheid hebben een proefneming te zien op het gebied co-educa- tie, die tot nu toe weinig publieke belang stelling ondervonden heeft. Men heeft altijd verondersteld, dat in Frankrijk de groot ste zorg wondt besteed aan behoorlijk ohk- peroneeren van het jonge meisje, maar in de univensiteitswyk hebben het laatste jaar 300 studenten, zoowel mannelijke als vrou welijke, gewoond in de hotels aldaar. De universiteitawjjk heeft meer dan tien millnoen francs van bouwen gekost. Ze is gelegen naast de oude forten bij de Boule vard Jourdan, hoog uitstekend boven Parijs. Het ie de bedoeling geweest, om te voor zien. in de behoeften van een aantal van de 22.000 studenten te Parijs. Het gebouwen complex is een combinatie van de nieuwe gebouwen van Somerville, en de moderne deelen van de colleges te Oxford en Cam bridge, zcwals ze g’ezien wortlen door een Franschen architect. Er zjjn aparte huizen voor de vrouiweltfke en de mannelijke studenten en ieder heeft een apart vertrek. De mannen hebben een bed, dat opgeslagen kan worden tot een soort van zetel overdag, een boekenkast, een schrijftafel en een waschtafel met al leen stroomend Imud water. Er zijn een groot aantal stortbaden en badkamers. Tot op heden wonen daar alleen Franstóhe studenten, maar aan het eind van dit jaar verwacht men dat er vijftig .Canadeesche studenten zullen komen. Er zal ook ten Belgisch hotel zjjn voor 200 Belgische stu denten, en waansdhjjnlyk afzonderlijke he beis voor Engelsche, Amerikaansohe, Zweed- sche, Japansche en andere nationaUKiten. De zeden, welke vergeleken kunnen gor den met de Engelsche, schijnen erg vrij, b.v. iediere mannelijke en vrouweljjke stu dent .behoeft niet in het hotel te zjjn voor 1 uur ’s voormiddags, terwijl men in Ox ford boete krijgt bij het binnenkomen na 9 uur namiddag. Meisjes kunnen, desge- bn cue betoovenug was des te ster ker naarmate de hartstocht kort van auw was. len hoogste voldaan over hetgeen nij de trapsgewijze vooruRgaug van Sir Aubrey’s liefde noemde, wachtte mijnheer Carew rich wel rijd dochter oaaroinitrerat ©enige vraag te doen. Zwijgend reden rij naar huis, era na naar vader terloops goeden nacht ge- wenscht te hebben, liet rij hem alleen in de kamer. Toen rij zich eindelijk veilig in iiaar eigen kamertje bevond, wierp rij rich naast hen. bed neder, waar haar ongelukkige moeder een paar avonden van te voren had' geknield gelegen, en voor de eerste maal in liaar leven stortte rij een vloed van tranen. Het gewei van haar ontrouw had’haar ge durende dien zwijgenden rit naar huis loodowaar op t hart gedrukt en rij had een gevoel al§of er geen lager, en valscher vrouwspersoon was te be denken dan rij. Zij was zelfs half ge neigd te denken dat al de rijkdom men dezer aarde geen waarde voor haar konden hebben zonder Edmund. En toch, ondanks allep dacht rij er niet over óm op den stap dien rij ge daan had terug te komen om' Sir Aubrey te verzoeken haar de overijlde belofte van dien avond' terug ’e geven. Neen rij schreide over 'haar af wezigen mdnnaar en haar eigen on trouw maar toch wilde rij Lady droomerige glimlach verried' niet de minste nieuwsgierigheid. „Een zeer verstandig,' man, die mijn heer Carew”, zeide hij, „verre boven zijn betrekking verheven.” ,,Ja, dat zou ik denken”, antwoord de de baron van harte instemmend. Iedereen kan 't.bij den eersten oog opslag merken dat hij, zoowel door geboorte als door opvoeding een gen tleman is.” „Ik zou toch wel eens willen weten hoe hij er toe gekomen is om' dorps onderwijzer te worden”, zei Mordred op overwegenden toon. ,,pmd&t d|e mén wahrschijnlijki iemand is van uw slag. Een van die droome- rige, geleerde sybariten, die zich zou- den tevreden stellen met elke betrek king, waarbij 2» rich niet te veel be^ boeven in te spannen. Wat zoudt gij moet toch minstens en die taal der dankbaarheid worden gesproken. De bewering, dat Frankryka onafhankelj^ nen ofdat iemand Frank pen, raakt het absurde. Ons een verwijt te doen op grond van ons afzonderlijk vredw-verdrag, is feitelyk een compliment. Wij moesten een afzonder lijk vredea-vendrag sluiten of in het geheel geen veidrag. Want geen rechtvaardige, vrijheidslievende natie kon partij wonden by het verdrag van Versailles, dat door zijn wraakzuchtige, dtetroetieve voorwaar den de ontwikkeling van Europa vijftig jaar heeft vertraagd en dat nog steeds aan Eu ropa ónmogelijke voorwaanden oplegt, waardoor de geheele wereld offers heeft te brengen en lijden moet. Men kan dergelijke woorden slechts ver klaren of verontschuldigen, door ze aan een innige liefde voor het eigen vaderland toe te schrijven, welke iemand voor elk gevoel van dankbaarheid ongevoelig maakt. Indien er een grondslag voor annuleering der schulden bestaan zal, dan moet dat zijn ter wille van de toekomst, maar niet op grond van een mogelyke tekortkoming van de zijde der Vereenigde Staten ter zake van aangelegenheden, welke in het verleden lig gen. Indien men de schulden wenseht te annu- leerem, moet dat alle schulden en alle her stellingen omlvatten, opdat de voordeéten der annuleering voor de menschheid en voor de verheffing der mtwite in Europa aijn, niet ten bate van de nen, welke het leven die in geen opzicht dezen oorlog zjjn. rekening worden gehouden met de gebeur lijkheid, dat er een scheuring in den mijn- werkerébond ontstaat. Uit den uitslag van het referendum valt op te maken, dat er onder de mijnwerkers twee ongeveer even sterke stroomingen bestaan, zoodat het mo gelijk is dat de onverzoenlijken besluiten in hun venset te volharden, terwijl de gematig den misschien te vinden zijn voor overleg of zelfs genoegen nemen met aanmerkelijk ongunstiger voorwaarden. Wanneer de za ken zich inderdaad in. deze richting dhtwik- kelen, zou de staking stellig gebroken wonden en het den leiders heel veel moeite kosten de mijnwerkensfederatie als een krachtige arbeidersorganisatie (bijeen te (houden. Men kan er tevens van op aan, dat ook de myneigenaaars, wien het niet kan zijn ontgaan, dat er onder de kolendelvers groote meeningwverschillen bestaan, van dit weten listiglijk gebruik zullen maken en misschien zullen probeeren door meer of minder aanlokkelijke voorstellen de myn- werkens in somfmige districten vooral die, waar wegens het tamelijk goed ren dieren der mijnen slechte hoeft te worden overgegaan tot een bescheiden loonsverla ging te bewegen den arbeid te hervatten. In elk geval is Engeland op het oogeribiik vender dan ooit verwijderd van den zoo hoog noodigen industrieelen vrede en dat het economisch leven hierdoor een geduch- ten knauw krijgt, behoeft geen uiteenzet ting van vele woorden. De vraag is slechts, wie van beide partijen regeering en mijn eigenaars eener de arfbeidens anderzijds het sterkste uithoudingsvermogen zal blijken te bezitten. Maar ontegenreg^l^k AnMleerw kan bedrijfsleven van dag tot dog meer wonden geschokt. Senator Borah heeft zich allesbehalve vriendelyk over Clemenceau’s brief aan pre sident Coolidge uitgelaten., en deze „wreed misleidend” en Jjewust onrechtvaardig’’ genoemd- De (brief van Clemenceau, aldus de let terlijke tekst van een verklaring door Borah aflgelegd is zoo wreed misleidend wat aan gaat den (beweenden verkoop van Frank rijks onafhankelijkheid en is zoo bewust on rechtvaardig wat betreft de Vereenigde Staten en hun afzonderlijk vredes-verdrag, is bovendien zoo aandoénlijk door de vader landsliefde, die er uit spreekt, dat ik er lie ver geen commentaar op geef, al mogen wij den ongegronden toom en de kwaadwillige insinuaties niet zonder meer langs ons heen laten gaan. Liefde tot het vaderland bedekt menige er iets gezegd moet worden van een volk, dat de Franschen eens be groetten als hun onzelfzuchtige bevrijders, Perriam worden. Het berouw knaagde aan haar hart, maar rij bleef haar nieuw levensdoel voor oog en houden. Zij wilde regeer on en iriumfeeren over al degenen die haar hadden miskend; rij wilde alles verwerven wat het le ven kan schenken. Onrustig en benauwd waren dien nacht haar droonuen, in de korte tus- schenpoozen van plaap. Nu eens aag mannaair haar met verwijtende 4nikken aan, dan weder zag rij den statigen gével van Perriam Place voor zich. Zij stond in den Jlaliaanschen hof onder den schitterenden sterren hemel, maar het was Edimiundi Standen en niet Sir Aubrey die naast haar stond. Uit zulk een droom ontwaakte rij met de slechte gedachte„Sr Aubrey is immers al een oud man. Hij zal 't wel niet laiftg meer maken, en dan Kan ik misschien nog met Edmund tróu wen.” Welk een, geluk, welk eten macht Ed mund heer van Perriam te kunnen maken. Zij vergat dat familiebözittin- j?en geiwoonlijk op de erven overgaan. Zij verbeelde rich uitsluitend meeste res te rijn van Sir Aubrey’s landerijen en rijkdommen, en die dan aan l*aar eersten minnaar te kunnen wegacnen- ken. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «n omstreken (behoorende tot den bezorgtring) 1—5 regels f 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiên in-het Zaterdagnumxner 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot zeer gereduceer- den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soiled® Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Parijs zija. Sir Aubrey was zeer ver langend niet getuige te rijn van de verbazing, die dit wed wgt wonderlij ke huwelijk zou teweeg brengen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen uan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. ren. In dit geval wordt er een laag bed op rolletjes in de kamer bijgezet Er is groote vrijheid toegestaau in de gemeènsdhappa- lyke eetzaal, en in de danszalen en andere instellingen. De heele bedoeling van deze onderneming, die eigenlijk een proef is, ie om den kameraatlschapipelyken omgang aan te moedigen tusachen den jongeman en het meisje. De contróle is in handen van mr. Jteen Giraud, een man die gelukkig met den mo dernen geest vereenjgt ruime beschaving en academische opleiding. Mme Giraud ie leid ster voor de meisjeastudenten. BSLGII. Eupen en Malmedy. Sinds eenigen tijd houdt de openbare meening zich weer bezig met de vraag of Eupen en Malmedy Belgisch zuilen blijven. Van Duitsdhe zijde is zelfs al beweerd, dat er ondeihandelingen gaande zouden rijn over een overeenlwknst. Van officieel! Bel gische zijde wondt dit echter beslist ont kend. De vertegenwoordiger in de Kamer van de beide districten, de heer Mare Somer- hausen, heeft zich in de „Demière Heur” uitgelaten over de quaestie van Eupen-Mal- medy en die van de Duatedhe millianden, die in de Belgische bank liggen. Hij blijkt van oordeelt, dat de billijkheid een regeling door Duitachland van die finandeele aangelegen heid eischt en dat de miliiarden wonden in gelost door Duitachland. Maar aan den an deren kant verlangt de billijkheid, meent hij, dat België niet 60.000 inwoners tegen hun zin behoudt. Beide quaesties kunnen slechts door een ding veiibonden worden, n.l. door den geest van verzoening. De heer Somerfiausen jJteit voor een re ferendum en wel in Malmedy in het Duit- sohe en Fransche deel aftoonderlyfc. Alleen •op die t^ijze kan men te weten komen, wat de bevolking wil. De Belgische grondwet verzet zich a-i- niet tegen een referendum. Het verdrag van Locarno levert echter een groote moei lijkheid op, daar dit voor wijziging van de grenzen van België de instemming verlangt van alle onderteekenaars van het verdrag. Verder wjjet hij er op, dat het plan-Dawes de inwisseling van de marken bemoeilijkt, daar Duitsdhland slechts betalingen mag doen voorzien in dat plan. De heer Somerfxausen meent echter, dat dat bezwaar ondervangen zou kunnen wor den door een openbare inschrijving of door storting door de velschillende Duitscha lan den. 65) - -s Hij keek op toera rijn broeder de kamer binnenlrad, en rijn vriendelijke

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1