jfl NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, MEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. go. 18229 Maandag 18 Augustus 1926 66» Jaargang Dit blad verschijnt dadelijks behalve op Zon- en Feestdagen m FEUILLETON, DOOR GOUD VERBLIND. Een veel bnrogea lev's. o l 3 S 10, 12, 13, 18, 20, 29, 31/88, 35, 87, 9, 12/14, 15, 18, 19, 5, 28, 35, 88/40, 42, (Word' vervotc’d)./ X i de spijt leem No. 369. -18, 40-34, 44 2, RIEK Damclub „Gouda”, 7, lokaal der club Roman uit het Engelsch - - IHm e. br^ddon. de fabrieken en in brandbare stoffen, t in een brandbare nimer in bed. MP of sigaar in een ingistukken. leem No. 370. -38, 37 48, 40-M» 15 2. 6, moet zijn z’wart. it. wordt de hier be- lad verkeerde wijze hebben in de aller- en direct zonlicht t ónmogelijk tieren, uitgroeien als hun i te liggen kroelen ilkaar na te loopen, i elkaar op te sprin- oeoen en zoodoende te sterken. e armzalige metho- k op te sluiten. Als ’boven gelegen hok m vallen deze klei- arme kuikens neer, p en een deel van n die ruimte is ook lag, heel wat lager in den tuin, boven- rkken puin en ook anks een goed ge- •n in weerwil van met toepassing van al aanbeveelt, toch ig, ruig en rug ult ra of dat moet een nden ,te krachteloos n bieden aan even- kten. ts geheel andersom! m uw kuikens, het op der toekomst, de waarover u kunt (be de nog aanwezige beperken. Ik zag ibrékkige oude kip- eenige weken voor ■en flinke ruimte, ns het maar moes- donkere onderru inr it gladvenkeend ge- GnefcenTatUd, Pélen, Poïttrgai, Roemenië, van^stneming. Er «ijn Tsjech© Slowakije, ZtedrSIavië. Het besluit treedt den 16en d*/er in toepassing. Een tweede koninklijk besluit bepaalt dat alle buitenlandsche iberitters van auto’s en motorfietsen, welke sledhits tydelijk in Bel gië of Luxemburg venblyven met ingang van 15 dezer een belasting muilen hebben te betalen: Auto’s 10 franc; motorfiets 4. De taxe, berekend per dag, is betaalbaar vóór het verlaten \an het Belgische grondgebied. Volgens het koninklijk besluit is dc pnh van een gewoon paspoort, af gei eve rd aan Belgische onderdanen door Belgische con sulaire agenten in den vreemde op 8 frank goud gebracht. Met ingang van 1 September zullen ook de (spoorwegtarieven met ongeveer 20 veihoogd worden. Het grfjze brood. Ten gevolge van de ongesteldheid van een inwoner van Hasselt, na het eten van grijs brood, werd een onderzoek ingesteld, waar uit (bleek, dat een bakker eenheid sm.ee! voor handen had, waarin allerlei producten, ook krijt, verwerkt waren. In een pakhuis zijn meer dan 400 zakken van dengelijk meel, afkomstig uit een maalderij in de omstre ken van Antwerpen, ontdekt. Vermoedelijk een voor Frankrijk gunstig resultaat zal opleveren, hebben opgegeven. Op grond van art. 46 van het vredesverdrag werden de Franschen eigenaars Man de kolenmijnen in het Saargebied. Indien de iDttitschere de mijnen terug kunnen, koopen, riet men geen reden waarom het Saaigebied niet weer Duitech gebied zou worden. De tijd voor zulk een transactie wordt gunstig geacht, daar de waarde van de Saarmynen in de gegeven economische om standigheden ipp de wereUdkelenmarkt be trekke! ijk gering is en Frankrijk behoefte aan geld heeft. De Duitschers hebben raden om te gel oov en, .besluit de Engelsche cor respondent, dat de Fransdhen zulk een transactie gunstig gezand zijn, welke voor- deelig z&u zijn voor beide landen. Uit men- schelijk oogpunt zou het de beste oplossing zijn, indien de bewoners van Eupen, Malme- dy en het Saargebied bevrijd konden wor den van vreemde overfieerschfing en indien (bronnen voor voortdurende wrijving (het Saargebied is terecht de igewaaftsone voor Europa genoemd) konden worden weggeno men. GIHIffllE ffll HAM. k niet moeten zien, reinig of heelemaal inen kan vallen, het wordt, wat men namelijk het jonge, Voot de armen van geest is de reis door het leven één lange tunnel. ENGELAND. De kolenaanwer te Liverpool. Te Liverpool komen thans «ilfce groote hoeveelheden kolen aan, dat het (bestuur der Menseyhaivene op verzoek van de® voorzit ter der commissie ter bestrijding van den kolennood voor het N. W. deel dee lands speciale maatregelen treft voor de iaont- 7 uwartifron aangelegd en men heeft getergd voor meer kranen en aanlegplaatsen. De meeste kolen komen van het centinent, doch er komt ook uit Amerika. Verf fabriek te Londen afgebrand. Voor tienduizenden guldens schade da te Londen aangericht tijdens een brand in een verffabriek. Het duurde drie uur, eer men den brand meester was. Alleen de vier mo ren van het gebouw «ijn blijven staan. Een groote menigte sloeg het indnikwekkend schouwspel gade. Zware rookwolken, ver licht door roods wur-zuilen, waren tot op verren afstand zichtbaar. Twee bedienden, die de boeken der firma trachtten te red den ^werden door vallend glas verwond. FRANKRIJK. Merkwaardige staking. Onder bij de vakvereeniging aangesloten en niet-aangesloten arbeiders van een gas fabriek te Soissons ontstond in April een twist, die zoo hoog liep, dat een niet bij de vakvereemiging aangesloten arbeider, naar hij volhielduit zelfvendedkgtaig, revolver schoten loste op een arbeider, die wel lid van de vereeniging èn wien een der lon gen werd doorboerd.. Het hof van assieeen sprak de dader vrij, veroordeelde heen BELGIS. De vreemdelingenbelaeting. De moniteur Beige van Zaterdag bevat een koninklijk besluit, waarbij wordt be paald dat de bestaande (belasting op verblijf eu verbruik in hotels, enz. van 10 op 20 pet. wordt gebracht voor Kamer of apartemen- tenbuur en op 15 pet. voor volledig pension, indten huurder pf kostganger niet kan be wijzen, dat hij in België of ander land met ongunstige» wisselkoers woont. Als landen met ongunstige» wisselkoer» worden be schouwd: Bulgarije, Frankrijk, Luxemburg, zal «r een rechtsvervolging wegens verval- sching van eetwaren worden ingesteld. Alleen van vaste klanten worden nog bestellingen aangenomen. Do voorraden uitgeput. I» de kolenmijnen van de Borinage wordt thans, naar de correspondent van de N. R- Oh te Brussel meldt, dag en nacht met «en volledig personeel gewerkt. Ondanks de tee- gestane loonsveriroogiag en het stijgen van de prijzen van oliën, vetten, kabels, mijn hout en andere materialen, wrik» UI óa mijnexploitatie gebruikt worden an in «da der dan 14 degen tijd tot een verhoogin* van de steenkolenprijzen met 30 A 60 franc* per ton aanleiding hebben gegeven, blijven de bestellingen op groote schaal binnenko men. Alleen bortellmgsn van vaste Uaotan worden echter aangenomen. Het wordt echter niet ónmogelijk geacht dat bij een eventueel verder herstel van den Belgischen franc, in dien toestaaid spoe dig een verandering zal komen, te meer daar, met ingang van 1 September, weer Duiteche kolen op da Belgische markt sul len komen en het einde van de mijjrwer- kersrifclring ia Engeland niet ver verwil derd meer schijnt te zijn. Op dit oogenblik IbeechBct echter geen enkele mijn in de Borinage nog over voor raden. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda as omatnkaa (beboerende tot den besorgkriac)- 1—5 regels 140, elke regel m4er 04K Ven buiten Gouda en den besorgkriag: 1—5 regels 145, elke regel meer 040. Advertentifa ingiet Zaterdagnummer W bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05. elke regel meer OM. O9 de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeUngen btf contract tot zsar geroduoser den prijs. Groote lettors en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentien kunnen worden ingezonden door tusechenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór do plaatsing het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname venekerd te zjjn. rdreadteten zjjn by nadeelen van gebrek atmosfeer legio en e longen een veTOie. er vormen zich be en, die het groeien tot ondergang van Wie zich den vooroor!ogechen tijd herin nert, zal zeker een vergelijking hebben ge troffen tussdhen wat hij thans waarneemt en wat zich vroeger in de internationale politieke wereld afspeelde. Toeh sloot men onderlinge (bondgenootschappen die, wer den zij niet geheel geheim gehouden, door de leidende staatslieden steeds werden uit gelegd als te zijn gesloten in het belang van den vrede. Waar al die verdragen op uit- geloopen zijn en hoe eerlijk en oprecht de mededeelingen van de toen aan het roer staande staatslieden zijn geweest, is in Augustus 1914 maar al te duidljjk geble ken. Wilt gij den vréde, bereidt u ten oor log, is het spreekwoord gebleken dat slechts diende om misbruikt te worden, ten einde de aandacht van de eigenlijke bedoeling van zijn handelingen af te leiden. En thans, nu de geheele wereld moest snakken naar een werkelijken vrede, nu lijkt het maar al te zeer alsof op de staatslieden van thans de uitdrukking indertijd op de Bourbons ge daan, ten volle van toepassing is. Ook thans heeft men niets vergeten en niets geleerd. De laatste weken worden wtf herhaaldelijk verrast door nieuwe gesloten verdragen, waarvan we thans in het bijzonder dat, het welk gesloten is tusschen Italië en Spanje en dat wat Turkije en Perzië hebben ge sloten, nader willen bezien. Vanaf den eer sten tijd dat de wereldoorlog ten einde was, is men in Italië druk doende geweest pro paganda te maken voor een Latijnsehe Unie, de vereeniging van alle Romaansche volken in Europa niet alleen, maar evenzeer van die in iZuid-Amerika. AI rre acheeiWfet, dat men in Italië suc ces had met zijn pogen tot het, sluiten van een bloc tegen het Germanenoopi. Het be zoek van Primo de Rivera aan Rome in het eind van 1922 scheen een bewijs voor het gewonnen zjjn van Spanje voor Italië’s po gen. Dat toen van het plan niets is geko men ia waarschijnlijk het gevolg geweest van de moeilijkheden, die Marokko Spanje berokkende. Ook Frankrijk scheen niet ge neigd in te gaan op een nadere vereeniging van alle Latünsche volken. Nu echter Span je zijn handen heeft vry gekregen in Ma rokko doordat het verziet aldaar onder Abd- el-Krhn is onderdrukt, en de laatste zelfs gevangen genomen, is ©ogenblikkelijk de toenadering wéér duidelijker aan den dag getreden en hebben Rome en, Madrid dezer dagen een vrientfechaps- en* neutraliteits verdrag gesloten, welks inhoud voorioopig nog geheim wordt gehouden, ofschoon men van officieele zijde beweert, dat het ver drag slechts zeer ruime arbitragébepalingen bevat voor .geschillen onderling, terwijl bei de partijen zich bovendien verplichten bij een uitgelokten aanval door een derde, neu traal' te blijven. De fascistische pers echter laat duidelijk dóórschemeren, dat de betee- kenis van dit verdrag verder gaat. Men zet daar uiteen, dat het noodzakelijk is, óm de Twra verdragan ia Oaat- aa Zaid-Eurapa. Middellandsche Zee beter te verdoelen in invloedssferen, overeenkomende met de economische belangen en historische rech ten van de oeverlanden. In Frankrijk is men echter, al is men ook oeverland, niet zeer gerust over die in vloedssferen. Men vreest daar, een ver- grooten invloed van Italië op maritiem ge bied ten koste van Frankrijk. En Engeland Dit land, dat door zijn verbinding met In- dië zeker gewicht hecht aan de maritieme invloeden, die in de Middellandsche Zee zullen gelden, kan niet onverschillig zijn voor wat in dit verdrag zal zijn bepaald; Wel zal, naar beweerd wordt, het verdrag te eeniger tijd bij het secretariaat van den Volkenbond worden gedeponeerd en wor den publiek gemaakt, maar de Engelsche pers is niet zoo gerust, als men uit de of- ficieuse mededeeling wel zou wilton laten blijken. En te minder zullen de vrienden van den vrede gerust zijn, over de bedoe lingen van Italië, wanneer we zien dat Mussolini een commissie voor de studie van het ontwapeningsprobtoem heeft be noemd, bestaande uit de onderstaatssecre tarissen dé» drie militaire departementen, ooriog, marine en vliegwezen, de onder staatssecretaris van buitenlandeehe zaken, drie leden van den generalen staf en eenige deskundigen der Italiaansche delegatie te Genève. Het Berliner Tagehlatt merkt dan ook op, dat naar de samenstelling der commissie te oordeeton, deze veeleer tegen dan voor ontwapening schijnt te zijn bedoeld, het geen ook overeenstemt met de houding, die de ItaHaariadhé* autoriteiten in deze kwestie hebben aangenomen. Men «iet dus, een bepaald vredelievende strekking verwacht men van dit verdrag niet. Nog minder moet men dit verwachted van het Turksch-Perzische verdrag. De Turken zjjn '^an den beginne af niet erg ingenomen geweest met den volkenbond en het in April gesloten verdrag van vriend schap, onzijdigheid en wederzijdschen bij stand is volgens de officieele personen te Angora wel degelijk bedoeld als een tegen wicht tegen het imperialistisch drijven der „voomeaimsten” in West-Europa. De duur van dit verdrag is bepaald op vijf jaar, telkens stilzwijgend met een jaar te ver lengen. Artikel 4 van dit verdrag bepaalt uitdrukkelijk dat zoo een derde mogendheid een der betrokken partijen zou aanvallen, of zou beproeven haar leger, krijgsmate- riaal, munitie over het' gebied van de an dere partij te luten gaan, of zich op dat gebied te proviandeeren of zich vee of trekdieren te verschaffen, of van dat gebied zou wilton gebruik maken omi er een terugtrekkend leger over te willen vervoe ren of er de bevolking legen ’s lands be stuur en overheden op te zetten of er mi litaire verkenningen op te bewerkstelligen, in één woord, daden van neutraliteitschen- carew, eu daarom heb ik maar niet geklopt”, zei Edtand’a moeder op een toon van deftige vriendelijkheid!. Esthek- tradi naar Sylvia toe en vatte haar hand zij zou er zelfs een kus op gedrukt hebben; als Sylvia haar sieohts door een vriendelijken blik daartoe had aangemoediigd. Maar neen; de "0106 verdween weder en haar ge laat nam» weer zijn vorige bleeke tint aan. Sylvia bood mevrouw Standen een stoel aan, maar zonder haar een woord toe te spreken. „Ik dacht dat ge gaarne de laalsxe berichten van mijn zoon znudt willen weten”, zei mevrouw Standen'met een vriendelijken blik op dat albasten ge laat, ,,maar misschien hebF ge zelve wel een brief gehad met dezelfde post uit Southampton. Nu kunnen we geen tijding meer krijgen voordat hij te St. Thomas is. Edimundl zal ons van daar schrijven eer hij per steamer naar De- merary vertrekt. Dat bleeke gelaat van het meisje beviel mevrouw Standen wei. Het ge tuigde immers van een diep gevoel. En mevrouw Standen maakte er zich een verwijt van toen rij bedacht dat zij {jit meisje had beschuldigd van op- pervlaMogheid en ijdelheid. „Ja”, zei Sylvia, „ik heb een brief uit Southampton ontvangen.” Die lieve brief. Haar eerste minne brief. Zij had van geluk geschreid bij de lering er van en roede had zij Zij sprong op, alsof rij een voorge voel had döt er iets moést gebeuren, «1 reeds lialf en half gissende wat d t iets zou wezen. Zij waa dienmer- bleeker dan gewoonlijk, 'maar bij ue gedachte aan hetgeen haar stond to wachten, verdween alle, kleur van naar gelaat. Ja, rij had zich niet vergist. Het was mevrouw Standen, die door het tomhefc was gekomen. Zfl zeilde het wieme voetpedl op in haar uitgesprei- iJ?14*** iaï*on 60 E»01» Rochdalo volgde haar. “«nior Van binnenkomen! maak- to op Sylvia den al» vak een K«ungm en een prinses, die een boe- Wnefie k<xreen opox**®- Haar ge- dat zooeven nog vaal Heek was, ent vuurrood’ toen de deur openging en mevrouw Standen binnentred. •’B® aag u aan ’t venster ritten, imss eerd, de stadskippen- jke slaap- of nacht- ars bven den grOwj 1 precies onder dat ontstaan, die wer- kan worden bjj de ver men gemeenljjk n daar büvooriieeld vorden, als men ze of er kan een ten- zet worden om een ie anderen te doen mte kan dienen tot in een haan of ook b. 373. ding te begaan, de andere»gartjj rich ver bindt haar bondgenoot toti noodig met de wapenen te verdedigen en bij het afweren van zulke vijandige handelingen bjj te staah. Van Perzische offirieele zjjde wordt het verdrag als volgt toegdicht: Het ver drag waarborgt de zekerheid en de onzij digheid op den grondslag van de nauwe toenadering van de naties Van Azië. Het is een doeltreffend middel tegen kwade be doelingen van derden tegeri Perzië of Tur kije. En waarschijnlijk zal dit verdrag ge volgd worden door gelijksoortige verbinte- niseen van Midden- en OoSt-Azië BUITENLANDSC^ NIEUWS. DUITSCHLAND. Slachtoffers van de ontsporing in Beieren. Het spoorwegongeluk bij Langenbach heeft een twaalfde slachtoffer geëischt, m.b een zevenjarig meisje, dat in (het ziekenhuis aan haar erktige verwondingen is overle den. Thans verkeert nog een zwaar gewon de onderwijzer in levensgevaar. DUITSCHLAND. De quaestie Eupen-Malmedy. De Berlijnsche correspondent van „Manch. Guand." bericht, da| er in 1 van alle tegenspraken werkelijke redenen bestaan voor de handneidrige berichten vol gens welke Duitechland erover denkt Eupen en Malmedy terug te koépen. Infórmeele (besprekingen begonnen onder de vorige Belgische regeering. Zjj wérden gestaakt by het heengaan dier regoering, omdat men dacht, dat de huidige Belgische regeering de quaestie ongunstig gorind was, maar thans zijn rif hervat tn ftnimeel «n half officieel karakter. Het plan is, dat Duitechland de papier- maifcen die in België tijdens den oorlog in omloop waren,valoriseert. België zou daar bij een aanzienlijke som winnen In ruil daarvoor zou een nieuw plebisciet worden gehouden in Eupen en Mahnedy, dat naar men gelooft, mits fair gehouden, een aan zienlijke meerderheid voor Duatechland zou opleveren. Een plebisciet acht de corres- pondent, daar de bevolking overwegend proDuitsch is, een daad van eenvoudige rechtvaardigheid, zelfs indien België geen schadevergoeding kreeg. Men hoopt la Beljgë het referendum in het najaar te kun nen doen houden. Duitechland staat op het standpunt, dat artikel I van het Locainoprotocol (de on veranderlijkheid waariwigend van D-aitsch- lanri’s westelijke grens) niet uitsluit een herziening van de grens by wederzydsch j goedvinden. 1 Het plan betreffende Eupen en Mahnedy wordt te Berlyn, too meldt de correspondent nog, beschouwd als een voorspel tot een veel belangrijker transactie, welke thans wordt overwogeny n.l. da terugkeer van het Saar gebied. Men oordeelt in Berlijn, dat de Franschen de hoop, dat het plebisciet fn *35 acn er een flauw besef van dat t niet orthodox was. En dat Edmund een niet orthodox boek aan z’jn verloofde had geleend, was voldoende om haar het bloed in de aderen te doeai verstijven. t Spijt mij dat mijn zoon zulke boeken leest, maar ’t spijt mij nog *ioer dat hij ze p leent”, zei mevrouw Staarden. Morgen zal ik u eenige mooie boeken zenden Is dat een ro man, dien ge daar in de hand hebt?’ ,,’t te een geschiedenis,” antwoord de Sylvia, ,,een Duitfcchn geschiede nis.” „O”, hernam mevrouw 3 anden daar uit alleidende dat een DuitsAe ge- teaiiedenis het een of andereA onscha- lelijke vertelseltje of sprookje was. .Maar dat 'is toch, geen mooi boek voor.den Zondag. Edmund1 had moe ten zorgen dat ge werkelijke mooie boeken hadt”. „Mijn opvoeding was reeds voltooid voordat ik de eer had mijnheer Stan den te leeren kennen”, hernam'Sylvia mot ópgetrokken lip. Zij was niet van plan zich te laten kapittelen evenals een schocrtkindrij, de toekomstige Lady Perriair1 Hoe zou ze die trotsche vrouw kunnen verpletteren door een eenvoudige mededeeling van haar ver- lioving mert Sir Aubre|. Maar zij woel de dat het voorbarig zou zijn W nu reed geWag van te maken. ZIJ moest zich eerst op waardige wijze aanhaar vroegere verbintenis onttrekken, eer uen schrijver er van verraueu. üen diep gevoed van schaamte en schuld overmeesterde haar toen, rij tegenover die twee vrouwen stond', die wel licht gekomen waren om ’t „schuldig over haar uii te spreken. „Ga zitlen als ’t u belieft”, zei me vrouw Standen met trotedhe vtrjende lukiheid, „ik ben hierheen gekomen om eens met u te spreken,. Ik heb Edmund beloofd dat ik a gedurende zijn afwezigheid) zou gaan opzoeken. „Gij rijt al te goed”, antwoordde Sylvia, terwijl rij plaats namen „Wer- ther” opraapte, dat zooeven op den grond was gevaïlen. „Gij waart aan ’t lezen toenik bilt- nenkwipm”, aei Esther, die gevoeldle dat het gesprek niet wilde vlotten. „J».” „Ge hebt daar toch Zekjer de een ol andere stichtelijke lectuur”, merkte mevrouw Standen aan, terwijl rij oen achterdochtigen blik wierp op „W ei ther”, dat er niet als iets zoodanige uitzag. „Ik houd niet van stichtelijke lec tuur”, antwoordde Sylvia openhartig, .,of ten minste van de meeste boeken van die soort. Wat ik wei mooi vond was „Ecoo Homo”, dart Edmund mij onlangs ter leen gaf.” Mevrouw Standen keek Esther me< ontstelde blikken aan. Zij hadden bei den van dat boek gehoord enartikels over in de couranten gelezen, en had- o. 874. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad pmr kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen «tan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA,, bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. latere. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. zaj mei de nieuwe voor den dag kon komen. „De jonge lui meenen gewoonlijk det hunne opvoeding reeds voltooid w, wanneer zij rich eenige oppervlakkige kundigheden hebben eigen gemaakt”, zeide mevrouw S.ander op eraetigen toon „In mijn tijd was de opvoeding degelijker. Wij loerden langzaam, maar wat wij leerden was goed.” •Sylvia loosde een zucht van onge duld. Waren rij gekomen o<n haar de les te lezen „Maar”, vervolgdte mevrouw Standen alsof zij de beteetaenjs van dien zucht begreep, „ik ben niet gekomen om over opvoeding te spreken, wtl om eene vriendschappelijk met u te pet en. Gij weet ao\er. miss Carew, dat ik mij sterk tegen de verloving tus- schen u en Edknund heb verrot.” „Ja, dat heeft mijnheer Standen mij verteld.” Uk begin evenwel in te rien dat verdere tegenkanting van mijn rijde onhartelijk en nutteloos tevena zou wezen. Br Wn daarmee echter niet aeggen dat ik op mijn bealuit terugkom nopens de beschikking over rijn va ders fortuin.” Sylvia voelde hoé haar hart bomde. Wat moest daarop volgen?

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1