NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN* bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, MOORDRECHT, IJGZRCA7Z NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, do. 16230 Dinsdag 17 istus 1926 66"Jaargang Brindsthafe, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. tauto tell ier MOERCAPELLE, enz. ïringen DOOR GOUD VERBLIND. IN STAVEREN f ABONNEMENTSPRIJS: par kwartaal f 2.26, 1169 M ORS is de Nortih- I al Bntwoorddie Byïria (Wordt vervolgd). 4IG ’zaken hriften ivm Jtors •rpo- Ontheilig nimmer de liefde! Zij is de heiligste zaak op aarde. 2001 30 i de deeJ- pledhtige at op zoo Om Redba. enten o. Een veel bewogen leren. Roman uit het Engeiach van Miss E. BRAD DAN. J Boekhouden, roedersch. tants. eiken Maan» -8 uur. (OTTERDAM R” ■Hielt n van dankbare tarziekten. IAARZIEKTEN orten tijd, ronde droog of te vet BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSOHLAND. Noodlottig auto-ongeluk. Uit Trier wordt d.d. 16 Augustus gesneld Een ernstig ongeluk heeft gisteren bjj Meraig plaats gehad. Een met zeven per sonen bezette auto sloeg door het springen van een 'band over den kop. Vier personen, tot hetzelfde huisgezin behoorende, werden ,,ja, ik bemin hem, antwoordde het meisje op hartstoohlelijken toon; ..maar ik wil nooit met hem trouwen. Ik wil niet in een familie komen, die mij met minachting aanziet.” ..Niemand ziet u met minachting aan Toe tantelief, zeg haar dat ge haar niet minacht.” .,Ik zou haar verachten, als ze mijn zoon valsch behandelde,” hernam de moeder ernwtig. Al haar eigen voor- oordeelen waren voor t oogenblik op den achtergrond geschoven zij dacht alleen aan Edmund, en zijn verdriet. „Ik wil niet in een familie komen, die mij zou duiden ter wille van den man met wien ik gehuwd zou zijn, ik wil niet oorzaak rijn d»t de man dien ik bemin, armoede zou moeten lijden. ,.Gij wilt niet miet een onbemiddeld man trouwen”, hernam mevrouw Stan den. ..Ge moest u liever wat duide lijker uitdrukken, miss Carew.” ,.U hebt altijd verkenen slecht over mij te denken, mevrouw Standen antwoordde Sylvia zonder blikken'noch blozen. ,en gij zult dit zeker altijd blijven doen, hoewel het besluit dat ik u zooeven heb medegedeeld, n moest verheugen. Gij hebt u met kracht en macht tegen deze verbintenis ver zet welnu, ik ontsla'Tïw zoon van zijn beiofte Wat kunt gij nog meer verlangen ..Dat gij een beter hart bezat miss ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal f 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. ')nze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82? lactie Telef. 88. Postrekening 48400. Gestolen of vervalschte postzegels. De Staat voor 300.000 opg^jcht. Scotland Yard heeft op verzoek wn de „General Post Office" een onderzoek ge opend in verband met het in omloop bren gen en verkoopen van groote hoeveelheden postzegels en plakzegels. Zijn deze gestolen of verval acht? Het juiste weet men er nog niet van. Deze zegels werden in partijen verioocht tegen gereduceerde prjjizen. De koopens kregen 10 korting. De postadministratie houdt *t voor ónmo gelijk dat een zoo groote hoeveelheid post zegels gestolen zou zijn, zonder dat zij dit niet direct gemerkt zou hebben. Of deze moeten zijn nagemaakt, meent men bjj de Posterijen óf het be4asft<hier series ge schonden postzegels,-die gereed lagen om vernietigd te worden. Echter zjjn de afwij kingen zoo gering, dat alleen een philatelist ze kan zien. Onder de men'schem die deze postzegels gekocht hebben, zjjn groote firma’s, die ge typte circulaires verzenden, handeksmaat- schappjjen, sportvereenigingen, enz. De schade, die de staat door dezen ver koop Ijjdt, wordt op 300.000 geschat. Van de daders is nog geen spoor gevonden. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkriag) 15 regels 1.30, elke regel meer f 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prfjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1-4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot zeer geredueeer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren. Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. in een gemeenschappelijke nota, waarbij zij den eisch stellen het Macedonisch comité te ontbinden. Oorspronkelijk is deze nota voorafgegaan door luidruchtig sabelgerin- kel van de zijde van Zuid-Sldvië. Waar echter maar al te gauw uit een optreden op den Balkan een groot conflict kan worden geboren, hebbe n de groote mogendheden geen onzachten druk uitgeoefend op de betoogenkie landen. Nu staat BuJgarjje voor een groote moei lijkheid. Bjj den smadeljjken vrede dien Buigarjje heeft moeten teekenen bjj het einfe van den grooten oorlog heeft het slechts de beschikking gehouden over een zeer Hein leger. Hiertnee moet nu Bulga rije trachten een scherpe grenswacht te houden om het optreden van de Macedoni sche komitaAji’is te voorkomen. Wanneer we nu weten dat de gemeenschappelijke grens met Servië 50 KJf. lang is, dan voelt men het bezwaarlijke van deze taak, te meer waar verschillende benden die in Zuid- Slavië optreden, bestaan uit personen dlë in Zuid-Slavië «elf wonen en die, loopt de strijd verkeerd af, naar Bulgarije vluchten, om daar buiten schot te zjjn. Zuid-Slavië heeft dan ook in een afzon derlijke nota de uitlevering gevraagd van eplkele dier Zuid-Slavische onderdanen, die aan zoo*n inval hadden meegedaan. Waar echter de Macedoniërs hun strijd noemen, een strjjd om het politieke recht van zelf beschikking. daar zijn de betrokkenen te beschouwen als politieke misdadigers en die levert men volgens de usaim niet üi|. In ttet Mtewoord, dat irfWiinu i». Bul garije op de nota opetelt, tracht men dan ook in hoofldzaak de schuld van zich.af te schuiven, en er op aan te dringen, dat de oorzaak van de herhaalde strubbelingen ge legen is in de positie die de Macedoniërs in Servië innemen. Naar de laatste berichten melden, is de nota thans gereed. Het stuk zal de beschul digingen, die de buurlanden geuit hebben, weerleggen en er zjjn bevreemding over uit spreken, dat Griekenland en Roemenië aan het Servische protest hebben deelgenomen. Voorts zal het verzekeren, dat Bulgarije den vrede wenscht, doch dat het noodzake- 'jjk is, dat ook de buurlanden alles zullen doen om de oorzaken van conflicten te ver mijden. Een oopie van het stuk wordt aan de groote mogendheden toegezonden. ten te bebeerschen ik kon toon met andera dan door rijn oogen> zien. Maar sedert hij weg is, heb ik den tijd ge had om bedaard na te denken. Ik heb hem meermalen gezegd dat onae ver bintenis ons beiden ongelukkig zou maken, maar nu beat ik er van over tuigd. En due, mevrouw Standen, on der dankbetuiging voor het vooruit zicht, dat gij zoo goed rijt uwe toekomstige barmhartigheid te schen ken, geef ik u de vrijheid van uw zoon terug.” ..Is dat ernstig gemeend, miss Ca rew vroeg mevrouw Standen thans even bleek als het meisje zelve. Zij was even vertoornd op Sylvia dat zi| zoo schielijk van haar beminde stand kon doen, als zij vroeger haar geweest was. toen zij hem overijld had aangenomen. ..Neen, dat meent ze niet”, riep Es ther. tusschenbedden tredende. 'Zij zou Edmundhart niet willen breken en ze weet dat hij zondier haar niet gelukkig kan rijn. Zij bemint hom w als hij verdient bemind te worden t Is gekrenkte eigen liefde of verkeerd geplaatste edelmoedigheid1, die haar aanspoort van hem af te rfen. Ze kan niet hei pen dat ze van hem houdt, teg- wijl hij haar zoo hertelijk1 Hef heeft. Gij rijt te hard) tegens haar, tante. Zeg de waarheid, Sylvia,beken ge rust dat ge hem1 bemint.,” rond reden. In Hereford werd een geweldi ge slag gehoord. Bijna ieder huis, zoowel in de stad als in de provincie helde vijf zes seconden lang op zijde. Vele menachen, met geweld uit hun slaap gewekt, vluchtten de straat op. In Thropshire werd het geweldige lawaai gevolgd door een geluid dat deed denken aan een luide ontploffing. In de huizen vielen schilderijen en vaasjes op den grond en tal van schoorsteenen barstten. In Hart»me en Birmingham ontstonden in de pl af on» ie scheuren. In Derby helden de hui zen eenige ocgenblikken opzij, maar er ont stond slechts onbelangrjjike materieele schade. En Londen namen eenig personen aan den iijve een geweldige trilling waar, terwijl tusschen Marylebone en Kingsross aarde werk brak en meubilair van zjjn plaat» werd geslingerd. In Radnorshire werden eenige kinderen uit hun bed gegooid. FRANKRIJK. Door de buitengewone warmte van de laatste dagen waren verschillende ematige boschbranden uitgebroken in het Zuid westen van Frankrijk, met name in de om geving van Mont-de-Marean Lande») Daar stonden gebieden van vele honderden H.A., met pjjnboomen beplant, in brand. De schade wordt op vele millioetien francs ge schat. Op een gegeven oogenblik namen de bran den zulke ernstige afmetingen aan, dat een regiment infanterie met vrachtauto's tor hulp werd gezonden. Volgens de laatste be richten ia men het vuur thans meester. RUSLAND. Berichten over groei der oppositie. Naar uit Reval ^prdt gemeld, verwerft de oppositie in Rusland eiken dag talrijke scharen aanhangers onder de communisti sche arbeiders. Geheime besprekingen en zelfs veigadt- ringen hebben plaats in tal van fabrieken en eindigen soms met wanordelijkheden en arrestaties. lederen avond worden tal van verdachten gevangen genomen, w. o. vele communisten. Sedert 22 Juli heeft men meer dan 5000 personen gearresteerd. De Ooetzee-pere maakt melding van wan- ondelijidheden door legertroepen in de stra ten van Moskou en Odessa. Er zouden doo- den en gewonden zjjn. In proclamaties, onderteékend door den president en door de Volkscommissarissen, wondt de bevolking der groote steden uitge nood igd de orde te handhaven en zich aan de door de autoriteiten genomen maatrege len te onderwerpen. De verdediging van het Kremlin zou met lichte artillerie veraterkt zjjn. «oiiksiiiE niniAM. gedood, terwijl de drie anderen ernstige verwondingen bekwamen. BULGIë. De bedevaart naar de IJxer-graven. Naar uit Brussel gemeld wordt, verwacht het comité voor de Zevende Vlaanwahe Be devaart naar de graven aan den IJizer, dat circa 50.000 menschen aan de plechtigheid, welke Zondag te Dixmuiden plaat» heeft, zullen deelnemen. Uit Antwerpen, Gent, Aalst, Turnhout, Hasselt en elders nog zul len dien dag extra-treinen naar het IJzer- lanld worden ingelegd, terwijl het aantal toerauto’s vermoedeltjk niet te tellen zal zjjn. Daar slechts een klein deel vnn nemers aan de ÏJzerbetooging ue i mis in de keik van Dlxmuirien zou kunnen bjjiwonen, heeft de hoogere geestelijkheid verlof gegeven tot het celebreeren van een openluchtmis op de Groote Markt. Een plechtigheid te Loncin. Een toespraak van majoor Fontaine. 'Zondag had de jaarljjksche bedevaart plaats naar het fort te Loncin bij Luik on der het puin waaryan, naar men weet, nog een vrjj groot aantal Ijjken vani gesneuvelden liggen. Een honderdtal vereenigingen met vaandels, ongeveer 150.000 personen, namen aan de plechtigheid deel. Op de plaats waar kolonel Naessens, commandant van het fort, in 1914 is gesneuveld1, werden toespraken gehouden door Henri Lambin an, president van het bedevaartcomité en majoor Fon taine, vertegenwoordiger van den minister van landsverdediging, die onder meer zeide, dat België, trots de beproevingen, het kost baarste Heimood ‘van Fluropa is gebleven dat meer dan ooit door den vjjand van gis teren werd begeerd. Een verdrukking, wel ke meer dan vier jaar duurde, heeft u ge leerd hoe bij dit roofvolk spijt synoniem is van haat en wrok en u weet hoe de Duit- scher weet te haten! Een koorvereeniging, begeleid door de staf muziek van het twaalf de infanterie regiment, zong het lied Ceux qui pieusement sont mort pour la patrie, waarna met de Brabangonne de plechtigheid werd besloten. ENGELAND. In 22 Engelsohe graafschappen werd Zondagmorgen een aardbeving gevoeld. Hjj werd gevoeld in den' driehoek die van Londen naar Somerset leidt, en vandaar via South Lancashire weer terug naar Lon den. Ofschoon honderdduizenden floor den schok ontwaakten, werd niemand gewond; er werden sleéhts lichte trillingen gevoeld. Aan den rand Van den driehoek Gloucester voelde men in de slaapkamers voortdurend een trillende beweging, terwijl in de omge ving van Cheltiriham de schokken 2% mi nuut aanhielden. Kapitein Spencer Churchill /van wickpark Worcester zeide, dat zijn heele huis dertig seconden achtereen schudde, alsof twintig karren met veel lawaai in het Het lijk van Lord Kitchener. Zaterdag is de kist, die volgens Frank Power het stoffelijk overschot van I»rci Kitehener moet bevatten, uit Noorwegen iwar Engeland oivergebnacht. Power is overtuigd dat bij identificatie zal blijken dat hjj geljjk heeft. De kist is in tegen woordigheid der politie geopend. Het onder zoek zal later gehouden wonden. Geen overblijfselen gevonden- Een later Reuter-foericht uit Londen meldt, dat bij opening gebleken ie, dat de kist een granaat met koperen omhulsel be vatte, maar geen lichaam, en de kist blijk baar nieuw was. Het blijkt nu, dat de lijkkist uit Schotland, in stede van uit Noor wegen gekomen is. SPANJE. Overat rooming te Barcelona. ZateniagmongA is een ware zondvloed boven Barcelona/neengekomen. De stortre gens, met een hgvig onweder gepaard, duur den den gehpélen moiigen en zetten een groot deel /ter stad en van de omgeving onder water. Woonschepen werden door de geweldiga watermassa’s meegesleurd en tal van personen moeten verdronken zjjn. En kele lijken zijn reeds opgevischt. Door snel le hulpverteening konden velen worden ge red. In hA hoofldbureau van politie kwam het water een meter hoog te staan. CHINA. Cholera-epidemie te Shanghai Van 19 tot 31 Juli zjjn aan het interna tionaal instituut van gezondheid te Shang hai 1399 choleragevallen gerapporteerd, en vermoedelijk is dit sledhts het derde deel van het werkelijke cijfer. Vijf-en-zestig per cent der gevallen moeten veroorzaakt zijn <loor het water uit de waterleiding van Oha- pei. De voornaamste prise d’eau Soochon kreek, midden in een bedelaare- dorp, waar men feitelijk slechts van riool water kan spreken. In een der tanks krioelt öv-tTi ueu vouigui avotiiM aeer in om vang toegenomvu. Mijnbeer iS.andiön s moodier nneendu reeds een groote toezegging te heb ben gedaan, eoi wachtte nu op een toeken van dankbaarheid van by 1 via maar dleae bleef onbewegeJijk. in diep gepMdns verzonken. Zij meende dat nu het oogenblik gekomen was. waarop rij zich behoorlijk kon ontrekken aan eene verbintenis, die haar hinderlijk was geworden, 't Is dan ook heel las tig piet twee mannen geëngageerd to rijn, en zelfs Sylvia, met haar koel, beredeneerd verstandi vond dien toe stand onhoudbaar ,.Gij rijt wel vriéndelijk, mevrouw Standen,” zeide rij met verbazende zelfbeheersching. ..en 't doet mij ge noegen te zien, dat gij edelmoediger kunt handelen, dan ik van u had) ver wacht na hetgeen uw zoon mij van u verteld heeft. Maar vindt gij ook niet dat 't beter zou zijn eene verbin tenis. waarmee ge u altijd! slechts ten haiive zult kunnen vereendgen die uw vroegere plannen in den weg staat”. met. een vhichfïgetn blik op Father, ..en die Edmund al dadelijk nadeel berokkent, te verbroken ,,Wat?” riep mevrouw Standen met een ongeioovigen! blik. Maar Sylvi^ vervolgde bedaard ..Terwijl Edmund) hier wals, was zijn invloed sterk genoeg om'nrijn gedach- tó) - Maarvervolgde mevrouw -Stan „ik wil het meisje dat mijn zoon vrouw gekozen heeft vriéndelijk bejegenen. En indien ik mettertijd mocht zien dat ik mij in mijne gedach ten heb vergist zal ik niet te trotsch zijn op mijn besluit terug te komen én eene verdeeling te maken van de erfenis, die' ik nu geheel en al adn mijn dochter detnk te schenken.” Een eerlijke verdeeling, dacht Syl via. met minachting. Dat wil zeggen aeven honderd pond ’s jaars Fatsoen- hjke armoe vergeleken bij Sr Aubrey's inkomen En dat nog wel alleen op voorwaarde dat mevrouw Standlenover me tevreden is en dat ik tree, voor ae volgende twintig jaren van mijn 'even aan haar grillen onderwerp. Sylvia’s denkbeelden omtrent hetgeen ^en behoorlijk inkomen wfis. waren varew.” i l i ..Heb ik dan een slecht hart, omdat ik niet wil da, uw zoon zich voor irilj opoffert ..Als gij hem' liefhadt, zoudt ge leen denken aan zijn geluk, dat, on gelukkig genoeg, van uw grillen af hankelijk is.” t is geen gril van me. ik handoj hierin volgens mijn overtuiging, moede is een slremge meesteres. Ar die mij de wereld beter heeft leeren Ken nen dan aan uw zoon. Ik ben ver standig genoeg om te weten, dat hij allengs berouw zou krijgen over zijne zelfopoffering, en dat ’t dan te laat zou zijn. Den flag van Edmund's ver trek heeft vader rijn toeptemmAng tot ons huwelijk geweigerd. Ik vond dit toen heel onrecht vaardig en w re'd van hem maar nu weet ik beter.” ..En wat heerft u tot diie wijsgeen ge beschouwingen geleid vroeg me vrouw Standen, die opgestaan was, en Jn haar statige houding aan de deur «fond, gereed om te vertrekken. Es ther bleef nog dralen en stak nu en dan vriendelijk de hand naar Sylvia uit. als om haar terug te houden van den onberaden stap, die al haar geluk kon verwoesten. ..^adienkcn,” kalm. Hat Maoadaniaohe Vraagstuk. De laatste weken laat de Balkan weer geducht van zich spreken- Opnieuw is de aandacht gevestigd op het Macedonisah probleem. Wanneer men de zaak beziet van ZuidsSlavisch standpunt, <ian is er geen probleem. Bulgarije todx heeft slechts een zeer klein dee] van de Macedonische streken in zjjn bezit. Het grootste deel is opgaslokt door Zuid-Slavië en Griekenland. In Zuid- SJavië zegt men nu, er is geen Macedonië meer, er bestaat slechts een Zuid-SIavisdh land met Zuid-Slavische Ibewonens. Echter, de Macedonië!» denken daar zelf heel an ders over. Zy zijn door de inleving ibij Zuid- Slavië of Griekenland nog volstrekt niet tot de nationaliteit van die landen overgegaan. Griekenland heeft op een Zëer eigenaardige we zouden haaast zeggen Turksdhe wijze, de kiwestie opgelost. Na de nederlaag, die de Grieken tegen de Tufken na den wereld oorlog hebben geleden, zijn duizenden en duizenden Grieken uit Klein-Azië naar hun vaderland gevlucht. De Gridksche regeering heeft deze vluchtelingen in grooten getale overgeplant naar de nieuw verworven ge bieden. De Macedoniërs zijn door deze maatregelen stelselmatig wqggedrongen en velen van hen hebben een toevlucht geziocht in Bulgarije, dat ofedhoon ook niet in elk opzicht de Macedoniërs, die zelf-regeering zouden willlen hebben, bevredigt, toch sympathieker tegenover hen is opgetréden- Sedert lange jaren dan ook is het Macedo- nisdh element in Bulgarije veel grooter ge worden. De Macedonië!» vennen in Bul garije voor een groot deel het intellectueele gedeelte dar bevolking. Hoel sledht kunnen de Macedoniër» echter overweg met den ouden Servisch en staat, en vandaar dan ook dat telkens en telkens zich revolutionaire ondernemingen afspelen in Zuid-Slavië op touw gezet door Macedoniërs, die vaak op Bulgaarsoh gebied wonen, maar ook wel in Zuid-Slavië hun woonplaats befoben. Deze vluchtelingen uit Servisch Macedonië zjjn minstens zoo lastig als de Bulgaarsche Ma cedoniër». Verliezen zjj toch bjj hun optre den in Servië den strjjd tegen de autoritei ten, dan vluchten zjj naar hun broeders in Bulgarije, dat tameljjk wel in de knoei zit door deze militant optredende Macedoniërs. Ongetwijfeld is de sympathie van de Bul garen aan de zjjde der Macedoniërs, omdat beiden verlangen naar een bevrjjding van een deel der afgestane gebieden van Bulga rije aan Servië. Evenzeer hebben de Bul gaarsche autoriteiten sympathie voor de Macedoniërs, orridat zjj zelf van Macedoni- schen oonjprong zjjn. De tegenwoordige eerste minister van Bulgarije, Liaptsjef, is zelf uit Macedonië afkomstig en het zal hem dan ook allesbehalve gemakkeljjk afgaaan tegen zjjn stamverwanten op te treden. Edhter de irtvallen op Servisch gebied heb ben dusdanige afmetingen aangenomen, dat Zuid-Slavië gesteund door Roemenië en Griekenland zich tot Bulgarije heeft gewend van

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1