erd aaid EN! NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, MEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Ho. 16231 Woensdag 18 Augustus 1626 65" Jaargang itten I Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen FEUILLETON. g ^handeling. :;d, dat het KELEN KAN KING’S GIST. <IMIIM AAN GIST EN END IN DE thalia THEATER DOOR GOUD VERBLIND. B J ter eeuw. a 10 ontegenzegge- 880 1,150 )O. MHIlO oxia ruiBTJM MUIDZICK* is Sir Aubrey’s rentmeester. lealer Zui»i«v f 'J istrta Maat'1. DEN HAAG rogisten. EN NEEMT IJ GEVOELT U volgende 5 Minuten Gelukkig hij, die de zonnestralen leer de opvangen, welke altijd nog door den mist en den nevel van het verdriet door dringen. zyn. Aan de iitschers doch dank zU het en laat Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. 60 jaar geleden, hefc- t vrees voor een een- ADVERTENTIEPRUS: Uit Gouda 15 regels 1.80, elke regel meer van dankbare N. taanden tijd in 15 15 uur op decente 5 de zeden zul 2e. dig bedrog te doen te hébben. Er werden doctoren bijgehaald. De jonge man werd dag en nacht bewaakt; men bevindt zich inderdaad voor een wonderlijk geval. Nu en dan wondt den slaper eenige voedsel inge goten. Dit kan hem echter,, evenmin als het wasschen en het verkleeden, uit zjjn slaap wekken. oud©waant oogmbiin. was krij- een- Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Miss E. BRAÜDHN. en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in-faet Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. .Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen by contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND, Een slaap-record. Te Weimlburg, in de buurt van Straats burg, is een jonge man, een zekere Georges Beek, beambte bij den spoorweg, negen maanden geleden wegens een of ander ver- gryip ontslagen. Men kondigde hem tevens aan dat hy voor den rechter zou moeten verschijnen. Dit was oorzaak van een ern stige zenuwschok. De jongen viel dan spoe dig in slaap... en slaapt nu nog. Telkens wanneer de politie zich naar zjjn woning begaf, vond zy hem in diepen slaap. Men slaagde er niet in hem te wekken. Aanvan kelijk dacht men met een of ander behen- Hy denkt de terugvlucht van Australië naar Engeland Zondag aan te vangen. De route over het vasteland van Australië zal gaan over Zuid-Australië en het noordelijk gebied, waarbij hij eerst zal vliegen van Melbourne naar Adelaide, en vandaar naar Port Darwin. Zyn machine ondergaat thans een volledige herstelling. Zyn werkelijke vliegtyd om de 13.000 mylen naar Melbour ne af te leggen, was 156 uren. JAPAN. De ongelukkige Japanse he meisje*. Volgens een bericht uit Tokio aan de En- gelsche bladen heersaht aldaar onder de 20- jarige meisjes groote ontsteltenis. Volgens een oud bijgeloof zullen alle jonge meisjes die dit jaar 20 jaar oud wonden, te leelijk zijn om goede echtgenooten te wonden. Die ongeil jaar. hun jaaq gelul -..gelukkige periode herhaalt zich om de 60 jaar. is zoo’n jaar. De ouders willen h«n Jonen niet toestaan meisjes „van dien jaargang” te trouwen. Velen van deze on- gelukkigen hebben zich daarom voor een beroep bekwaamd, terwijl een vereeniging in Tokio georganiseerd met het doel haar leden bij de keuze van echtgenoot of echt- genoote zonder ouderlijken steun of inmen ging te 'helpen, een campagne tegen dit bij geloof heeft geopend. De vereeniging schijnt echter weinig succes met haar actie te hebben, omdat het bijgeloof te diep in het volk wortelt. Den vorigen keerit ben vele meisjes, uit zaam leven, zelfmoord gepleegd lag Jinant tot Ro- één stuk, waardoor vuil buitengesloten i. „puotone Duco" ee 1 aantrekkelijke i verhoogt het i van den wagen. Reisbrief uit Zwitserland. Hst feest a* den Rigi. Ongetwijfeld mag reeds thans geconsta teerd wonden, dat het aantal touristan in Zwitserland dit jaar geen styging aal te zien geven tegenover dat van vorige jaren. De plotselinge daling van den franc eenige weken geleden heeft het verblyf in Frank rijk aantrekkelijk gemaakt; vele touristen en aanvankelyk voornemen^ dit jaar weder om naar Zwitserland te trekken, hebben op het laatste oogenblik hun reisplan veran derd en zijn in België, Frankrijk of Luxem burg blijven hangen. In de groote Zwiteer- sche vreemdelingencentra wondt dit dan ook merkbaar gevoeld, en voortdurend hoort men de opmerking, dat ook het aantal Hol landers dit jaar beduidend minder is dan de vorige jaren. Onder deze omstandigheden trokken eeni- gen tyd geleden vooral de aandacht de kor te berichte^ in de 7/witeensdhe pers, waarin werd medegedeeld, dat een groote groep Hollanders wend verwacht, en zulks in ver band met het lustrum, dat de Nederland- 3che Reisvereeniging in Zwitserland wilde vieren. Zelfs werd medegedeeld, dat men het stoute stuk zou ondernemen om dit lustrum te vieren op een der populairste bergtoppen in Zwitserland: den Rigi, waar toe een duizendtal feestgangers eenige dud- Nu Sir Aubrey eenmaal den onbe raden stap had gedaan, dien hij een paar dagen geleden nauwelijks moge lijk geadht zou hebben, bevond hij zich als onder den invloed eener on zichtbare toovermacht. en verkeerde hij in koortsaolitige spanning om aan die betoovering een einde te maken. De innerlijke overtuiging dat de geheel e wereld hetgeen he’izelfde beteekent als zijij geheele wereld1 zeer zeker zijn nieuw levensdoel zou af keuren, dreef hem aan om de zaak die hij in ner eigendommen, welke een aanmer kelijke vergrooting der Perriamsche landerijen aanduidde, en hij gevoelde dat hij niet te vergeefs had geleefd. Sir Andrew ontdekte weldra dat de adteil 1 ijk'e rentmeester, die driemalen in de week op de jacht ging, en er een poaiey-cliais voor zijn vrouw en Zijn dochters op nahield, een grove fout was. Hij was niet half streng ge noeg fhet de pachters, en was veel te veel geneigd de handen in den zak van zijn patroon te steken voor her stellingen en verbeteringen, in plaats van de pachters beter uit te zuigen. Door zijn eigen gemekkelijk leven be- - derven, bedierf hij ook dOae onder- hooripen door zijn ad te groote toe geeflijkheid en verwaarloosde hij zoo doende de belangen zijner meesters. Hij had een ruimt en daarbij een vast inkomen, dat niet verminderd' werd naarmate de paiciht minder opbracht, of wanneer een dier padhter bankroet Eing. Dit was. meende Sir Andrew, een bepaalde fout in de verhouding tifeschen den heer en zijn rentmees ter. Hij had ook vrije woning, in een groot oud gebouw aan de Perriam s noebehoorendie. miet ui ontrekte tui nen, boomgaarden en weilanden, een huis dtot wel voor twee honderd pond ’s mars had Inmnen worde” verhuurd. Dit. meende Sir Andrew, was nog een veel grootere verkeerdheid1. (Wordt vervolgd). 80UDSCHE COURANT. een zwiaa, - --o- begonnen, haar beslag te noen gen uitstel scheen Item op net maai ingeslagen pad oninjogeliijk. ,,Als ik Ipait Hedingliiiamsciie Monkhaniptoubjcihe volk den lijd om over me te praten, zal ik mie doo delijk over hen hebben te ergeren zeide hij bij zich zei ven. t benige wat ik doen kan om1 dat te beletten hen voor te zijn. Mijn huwelijk kau niet spoedig genoeg worden voltrok ken.” Sir Aubreyfs kr ng van bekenden was zeer beperkt, bijkans even be perkt ais die van Sylvia Carew. Maar toch waren er onder die weinigen eenigei personen over wier oordeel hij zich niet weinig ongerust maakte, hoewel dit, juist penmnen van minde ren rang waren-, aan w er goed- of afkeuring hij zich weinig moest laten gelegen liggen. De beide personen waaraan hij voor namelijk dacht op dit gewichtige keer punt van zijn leven, waten mienschen wier bestaan, can zoo te zeggen van zijn welmeenen afhing. De een was Shadrack Bain, zijn zaakwaarnemer en rentmeester de andere was Jean Chapelain, zijn knecht. Reeds een halve eeuw geleden wa ren de zaakwaarnemers van hot huis Perriam eene «Joude gevestigde firma in Lincoln’s Iran, lieden de zich on der de aristocratie van den redhterbj- ter U in deze ge* ioneerde Chevrolet suit U verbaasd dat men zulk een kwaliteit, zulk een lijn, zulk een groot t en zulké schitte- orestaties in dezen vindt; eigenschap* men dikwijls te* s in een veel ren wagen zoekt. AUSTRALIë. De geestdrift, waarmede Alan Cobham bij de voltooiing zijner vlucht van 13-000 mijlen, van Engeland naar Australië, wend ontvangen, was zoo groot, dat een deel der groote menigte welke hem te Melbourne afwachtte, de afsluitingen verbrak, en zyn machine omringde, alvorens de schroeven hadden opgehouden te wenken. De vlieger moest tydelyk de wy.k nemen, en van een officieele ontvangst moest worden afge- zien, tengevolge van den demonstratieven aard van zijn verwelkoming. Later wend hij officieel ontvangen op een diner, waahby sir Keith Smith, die niet zyn broeder sir Ross Smith voor 7 jaren de eerste lucht reis van Londen naar Melbourne volbracht, behoorde tot hen, die hem gelukjwenschten. Cobham deelde mede, dat zijn de Havil- land 50 tweedekker in even goeden toe stand verkeerde, als toen hij Ehgeland ver liet, ofschoon zyn Skkleley Jaguar-motor sirtdsdien niet was aangeraakt. wijze gekleed gaan, zooals goe- ilks vereischen; Borst, bovenarmen en beenen moe ten met ondoorschijnende stof bekleed zijn; 3e. De Weeding moet zoo lang zyn, dat geen ergernis wordt gegeven; minstens moet zij tot over de knie reiken; 4e. Overtreders dezer verordening wor den gestraft imet een boete van 5 tot 50 francs; deze straf zal by herthaling worden verdubbeld. GRIEKENLAND. Nieuwe opstand onderdrukt. Ten einde de aanvallen op de regeering te doen ophouden, heeft men Kafandaris, leider der liberale partij, gearresteerd en naar een eilandje in de Egeïsche Zee ver bannen. Panajotopoufos, burgemeester van P>_ raeus en een aantal officieren te Pi' raeus en te Chalkes, zyn eveneens gear resteerd. De pogingen, om het leger aan ’t mui ten te brengen, zijn mislukt. De soldaten hebben eich overal prachtig gehouden. ZUID-AMERIKA. In vijf bondsstaten waren opstanden beraamd. <De politieautoriteiten te Mexico deelen mede, dat in het district Mexico vijftig per sonen gearresteerd zyn, die betrokken wa ren in een militaire samenawering, welke tegen 15 Augustus een groeten opstand te gen de regeeringspolitiek in zake den gods dienst wilde uitlokken. De samenzwering is echter mislukt. Van niet-officieele zijde wordt de veron- dcitticHing gcuitj* dat de gWHip van hon- derdvijftig personen onder Estrada aan deze beweging zal deelnemen. Naar de po-litie mededeelt, waren opstan den beraaaimd in de staten Puebla, Morelos, Michoacan, Chihuahua en het bondsdistrict Mexico. Nog altyd duurt de staking in de Engel- sche steenkoolnyveriieid voort. Al tjjden heeft het in de Engelsche myniwerkerswe- reld gegist en hoeveel pogingen of men ook heeft aangewend om de catastrofe te voor komen, per slot van rekening hebben alle pogingen .gefaald en is het conflict uige- broken, waarvoor tot mi toe geen oplossing is te vinden geweest. Indertjjd heeft de re geering in Engeland een kolensubsidie in gesteld om het werk in de mynen doorgang te kunnen doen vinden en terzelfder tyd werd een Koninklijke commissie benoemd, die moest nagaan, welke maatregelen noo- dig zouden blyken om op dén duur een ge zond steenlkoolibedrijf in Engeland te kun nen verkrijgen. Er was imimers reeds lang bekend, dat vele mynen in Engeland niet floreerden en absoluut geen Joonend bedrijf vormden. Al gauw weyj dan ook vernomen, dat de loonen der mijnwerkers zouden moe ten worden verlaagd en de werktijden ver lengd. Voelden de arbeiders, begrijpelijker wijze, voor het laatste argument niet veel, absoluut afwijzend stondenzjj tqgenoverhet eerst aangewezen middel, genoemd voor een betere exploitatie. Zjj .beweerden inte gendeel dat de niet-loonende exploitatie niet 'het gevolg was van. hun te hooge loonen of den te korten werictyd, maar voort Jcwam uit de zeer oneconomische wijze van kolen- delven. Het door de Koninklijke commissie uitge brachte rapport bevestigt voor een deel de meening der arbeiders, al weeg het er te vens op, dat aan een loonsverlaging en (®f) werktijdwerlenging niet wu zyn te ontko men. Inmiddels duurt de strijd voort tot groot ongerief van allen, die met de steen koolwinning te maken hebben. En wie heeft dat in onzen modernen tjjd niet? Handel en industrie leden groote schade. Want wel mocht de Daily Telegraph dezer dagen sdhrijiven, dat meer dan duizend bedrijven zich tydens de kolenschaarschte met goed gevolg behelpen met stookolie en dat het zoowat 100 per ketel kost, zich voor het gebruik van <le«e brandstof in te richten. Dagelyks moeten ongeveer 50 schepen bui tengaats wachten voor zy den Waterweg mogen binnenkomen om naar Rottendam te stoomen gewoond yk om steenkolen te gaan laden en als we dan lozen, dat in de maand Juli van dit jaar in ^ngeland voor 4 mil- lioen pond (48 millioen gulden) steenkolen werd ingevoerd en een bagatel van 800 ton werd ui (gevoerd, terwijil een jaar daarvoor er geen invoer was maar wel voor £4^2 millioen uitvoer, dan begrijpen we allen, dat men in Ehgeland snakt naar steenkolen en dat men er haakt naar het einde van het conflict. Trouwens ook de ge wone burger ondervindt het ongerief en de schade van het conflict aan den lijve. Reeds heeft weer de directie der Londensche gas fabrieken aangekend i-gd, dat tengevolge van den langen duur der staking de pry's ken stand telden, die alles even oe1- daard en langzaamideden, die die eigen domsbewijzen, testamenten en huwe- lijks-contraeten hunner cliënten in grfio te» ijzeren braandlkiaisten bewaarden, waaif men bijkans niet bij ken, zoo moeilijk gingen ze open, en die ir allen even eeTbieidwaardig en gestreng uitzagen. Reed» een halve eeuw gele den ziou de heer van Perriam dus niet het denkbeel)di hebben kunnen verdragen een plaateelijk zaakwaarne mer te gebruiken. Hij had zijn eigen rentmeester, of zaakwaarnemer, een edelman van geboorte en opvoeding, maar geen rechtsgeleerdie en alle ak ten of contracten van welken aard ook, die betrekking hadden op de Perriameche bezittingen, werden opge maakt en uitgeleerd op de hun eigen langzame manier döor de heeren Per ret en Tape in Lincoln’s Inn. Sir An drew Perriam. Sir Aubrey’s vader, had echter verandering in die zaken gebracht. Hij was een man van- een vasthoudenden, ja. seifs vrekkigen aard, en kort nadat hij eigenaar van de landgoederen was geworden, was hij tot de on+kekking gekomen dat het grootste genot, dat hij van deze bezit tingen smaken kon. -wafc gelegen in de uitbreiding dlaarvan. Hier voegde hii een stuk boschgrond'. daar ’n paar weilanden aam zijn landgoed1 toe. en na verloop van jaren. hfesdhouwde hij met genoegen den platten grond' zij- ABONNEMENTSPRUS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, pel- week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad f 3.80. AboAiementen worden dagelyks aangenomen uan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. O« mijnwarkersstahing in Engeland. van het gas van 1 September af met één stuiver per eenheid zal worden verhoogd. En de mijnwerkers zelf ly'iden niet het minst, al wordt over de gdheele wereld een steunactie voor hen gevoerd. Aan bemiddelingspogingen hééft het dan ook niet ontbroken. Eenigen tyd geleden hebben <le bisschoppen van Engeland een bemiddelingsvoorstel gedaan, dat door de myniwerkersleidens vryiwel was aanvaard, echter het referendum ondei- die mijnwer kers heeft het voonstel met 34000 stemmen verschil verworpen. Direct is er echter op gewezen, dat <leze uitslag niet zuiver was, daar niet hoofdélyk, doch distrietagewijze was gestemd. In Schotland had men reeds als protest tegen deze wijze van stemmen aan het referendum niet deelgenomen. De mynwerkeraleildeis, die echter inzien, dat de toestand zoo niet kan .voortduren hebben nu een nieuwe conferentie van mytnwerkers- aflgevaardigden bijeengeroepen, die dezer dagen een nieuwe beslissing zal nemen. Waar de leiders heen willen blykt duidelyk uit een uiteenzetting dezer dagen door Oook dien secretaris der rriynwerkers-vakvereeni- ging te Londen gegeven. Hij zei, dat de vrede voor 'langen tijd zeer goed megelijk was als de regeering de lei ders van de stakers zou uitnoodigien tot ondeibandelingen*''op den volgenden grond slag: behoud van den 7-urendag, loonrege ling in samenhang met de gewenschte reor ganisatie en afschaffing van de tuaschen- personen en royalties, die in één of zeer weinig zakken terecht kwamen. Dit voor stel, dat in tegenstellingmet dat der bis schoppen niet van een subsidie van ’t Lands schatkist schy'nt uit te gaan, heeft mis schien bij uitweriking meer kans van sla gen, want van eenigerlei subsidie is de legeering absoluut aflkeenig. Voor den mynweikersbond is misschien ook wel een spoedige oplossing noodig, daar, naar gemeld wondt, steeds meeidfer? myniwerkens in de ry'ke mynen, d.w.z. mij nen, die zichzelf nog wel bedruipen kunnen weer aan het werk igaan voor een 8-uri.gen aitbewtetyd en slechts weinig minder loon. w lanen, al gaat dit niet Zioo heet g&- makaeiijk. üimi uw eigen bestwil, ter wille van Edmund trek' uw over ijlde woorden terug. Gij zegt immers zelve dial ge hem bemint.” „Met hart en ziel antwoordde Syl via met bleeke' lippen'. ,,Dan kunt ge geen alstand van hem willen doen.” ,,En toch blijf ik er bij; 't is voor ons beiden t beste en verstandigste. 1 ,,Dan heb ik met u afgedaan sprak Esther met mieer drift dan dit zactiie karakter gewoonlijk eigen was. Wees dan maar gelukkig op uw eigen ma nier.” Zij verwijderdenj zich en Sylvia bleel zitten ads een steenen beeld, met sta rende oogen, terwijl dit laartste woor den haar nog ïn| de ooren klonken. 69; - ,,En moet ik mijn zoon uw heldhaf tig besluit mededeel en Moet ik hem schrijven dat g'j juist het oogenblik gekozen hebt waarop ik mij met deze verbintenis had verzoendi, om hem zijn woord terug te geven ,>Gij behoeft hemi niets te zeggen antwoordde Sylvia met tranen in de stem-. ,,ik zal ’t hem zelf wel schrij ven.” ,,Dan blijft mij niets anders dver dan u vaarwel te zeggen. Mijn eerste en laatste bezoek bij u is geëindigd”. ..Sylvia”, riep Esther smeekend, ,,dat kurU, ge niet meenen, gij handelt in een vlaag van opgewondenheid' uit een gevoel van verkeerd geplaatste eigenliefde. Ge weet niet hoe goed en hartelijk mevrouw Stamden is, en hoe veel ’t waard is haar genegenheid te De Maagdenburgsche moordzaak. De Maag-deriburgsche rechtbank heeft gisteren ten huize van Sehröder te Rot- menslebeu een onderzoek ijft loco ingesteld in de zaak Helling. Schrödér was aanwezig en voorts verschillende getuigen, onder wie zijn verloofde. Het onderzoek duurde 10 uur. Sdhröder heeft opnieuw bekend dien boekhouder Hel ling te hebben omgébracht. Toen Sehröder na zijn verhoor hfct huis ver liet kostte het den agente^ moeite hem te beschermen tegen de opgewonden menigte. Het onderzoek zal nu weldra worden ge sloten. Intusschen is nog gteeds niet 'be kend hoe Sehröder op de gedachte is (geko men den industrieel Haas 1jp betichten van de misdaad. BELGIë. Buitenlandsche toeristen. Men meldt uit Brussel, At het aantal vreemde toeristen sedert Zondag in de hoofdstad, aan de kust en in de Ardennen buitengewoon groot is. Te Han alleen wer den <ie békende grotten Zoijöag door ruim 5000 personen bezocht. Vi chefort, Spa en Zuid-lAixeaniLrg krioelt het thans van toeristen, waaronder de Neder landers vernöweg het talrjjfa* kust verblijven zeer vele Xjui.1 sedert 21 <foli hebbed jffSh, krachtdadig ingrijpen van den burgemees ter te Blankenberge, waar chauvinistische Brusselaars en enkele zoowel antLDuitsche als antLHollamdsche en anti-Vlaamsche Gentenaars een paar opstootjes wisten uit te lokken, geen incidenten meer voorge daan. Evenals de andere badgasten brach ten reeds heel wat Duitechens, per toerauto een bezoek aan het voormalige Ijzerfront, Yperen en den Kemmelberg. Te Dinant echter heeft men er tot dusver slechts en kelen gezien. 'Honderden toeristen woonden Maandag avond het beiaardconcert van Jef Denyn, te Mechelen by. ZWITSERLAND. 'ï’egen de onwelvoegelijke kleeding. De gemeenteraad van Blatten bij Luzern heeft een verordening getroffen tegen de indecente moderne 'kleeding van mannen, zoowel als vrouwen. De verordening 'behelst de volgende bepalingen: le. De geheele bevolking, hetzy bewo ners van de gemeente, hetzij vreemdelin gen of toeristen van beiderlei geslacht, die op het grondgebied der gemeente vertoeven voor een verblyf van hoe langen duur ook, moeten op wegen, voetpaden en bergweiden Uw dealer de gemakt >etalingsconditiën der Motors Acceptance Corporation.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1