ST re fa t Blad. r BABY i r )OP NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Mo. 16232 Donderdag 18 Augustus 1926 65»Jaargang ■BH g FEUILLETON. MT z,c'hl edsel EN DOOR GOUD VERBLIND. FE d Akker’» riddel is om Jen te ver. :er’« Abdij- s slijmop, ievat geei n is dus on- dwassenen enkeel^ 'eat-Eufopeesohe tussehen da totdat ook van rzleken BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIjK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Inieuwerkerk, I ------ Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen - O« w^rboterdJwBrütandhouding West-Europeesche mo| (S' in SJ Den Haag. 2012 46 u. 4» het aan (Wördt vervolgd). G ihure aan Westzaan. Liefde kweekt bloemen in 't hart, lij- den wiedt er 't onkruid uit. 2®07 46 sera den] el wordt gevoed de verpakking, i verstopping of of van stuipjes- nd er meel het schei- Ebbei: inca uit im i f 1.50, f 4.50. i AB0NNEMENT3PRI per kwartaal 2.90, Franco p$r post per Abonnementen wore f bjj onze agenten en looners, d< Onze bureaux zijn dagelijks Redactie Telef. 83. Posti Een veel bewogen leven. Roman uit hel Engelsch vau Miss E. BRAÜDON. een tbene- inigen valt j heft vol- t (behoorende tot den bezorgkring) regeis j i.ou, eiae regei meei u.av. «ui bui ten Gouda en den bezorgkring: regels f 1.55, elke regel meer 0.30. Advertejntiën in-het Zaterdagnummer 20 ig op den prys. Liefdadigheids-adVertentien de helft van den prijs. - A-fl. 2 Q5( el]fe rege[ meer Q go (J,, nieuwe kracht aan ikt eene algeheele werd fbbare Gander tt stor mmaat-'5 te be— weraa-r fcwerd ZWITSERLAND. Van een Hollandsche dame en een paarlencollier. Een Nederlandsche dame, die Vierwoudstedemneer een kuur ondergaat, verloor, toen zjj op een brug aan het foto- drag bestaat. Maar verblijdend is heb dat men èn in Frankrijk èn ip Duitschland toe nadering zoekt én dat n#n misschien een maal de tijd zal believen van minder wrij ving en spanning in Wetrt-Europa. BUITE^LANPSQH NIEUWS. ward medegedeeld! tö Berlijn de E igjlvait den New acjj voor 42.240 ppr verankerd. Dei»' te ze- zijn vader, want van den tijd af dat hij de school te Monkhampton had verlaten, op veertien jarigen leeftijd, waren zijn gedachten bijkans uitsluitend gewijd aan t beheer der Perriamsehe bezit tingen. Hij wist dat dit het voornaam ste erfdeel was dat zijn vader hem I f ■Malddel. nmoeid zjjn; lijden put zjjn tengevolge lapeloodheari, hoofd- send tóche belang ol ikoloniënï den. Duwfidhe tol, dus geheel alé voor den |q< was, in ^rjjnkrijk kunnen SM sdhe schepen zullen Fnk havens (in ^ransch# kolon^ toL ook Kameroen i. Het moet voor Duitschlandi «geleide-" [>te volken X) raten e dernemin craichit i<s voor de mandaaaitgeibie- zullen zich il&g het geval wegenDuiit- the havens en en mandaat gebieden, d& ook Kameroen en To|», kuta-i nen aando^p. Het moet voor Duitschland A Jeen groote Imdoépihg zijn, dat Aet‘geleide-’, lljjk weef inGlem kring der gr>»te w»i®r-*n wondt typg< 'Dat (tok l mende (vei [waar te ne Ogende. De Duitscne industrieel Arnold] die reeds lang voor een toeoiMN Frankrijk pleitte, heeft dezer fl» Matin het bekkende Fransche blajl ontwikkeld, dat bij zeer <invloe$ri, Een passagiersvliegtuig verongelukt. Een Fransch verkeersvliegtuig van den dienst Parijs—-Londen is tengevolge van mist bij Romney Marches (in de buurt van I.ympne) verongelukt. Eén passagier werd gedood. De bestuurder en mecanicien wer den ernstig gewond, terwijl neigen personen ernstig en drie licht gewond werden. Het toes-tel vloog tegen het dak van een ge bouw. Reuter seinde later: Er zjjn reeds twee f'.ooden te betreuren. De toestand van den bestuurder en mecanicien is erotiek. Het grootste gedeelte der passagiers waren Amerikanen. 70 - Nadat Sir Andrew die zwakke pun ten in t beheer zijner zaken had on^ d*ekzag hij in t rond naar oen mid- dei tot herstel van dit kwaad en wel dra had hij 't gevonden. De'adellijke rentmeester werd onmiddeilijk ontsla gen ajn woning werd verhuurd aan een MonkhamptonBche kruidenier en Sir Andrew droeg de inzameling zij ner gelden en het opmaken van akten en overeenkomsten op aan den heer Bain. een procureur te Monkhampton. Bea». een ijverig, inschikkelijk en on verraoeibaar man., wist ’t zoo aan te leggen, dat hij weldra een machtigen invloed over zijn meester verkreeg. Be rechtsgeleerden van Lincoln’s Inn werden ontslagen van hun beheer over de Perriamsche goederen de eigen domsbewijzen. huurceelen en contrac ten uit hunne onwillige handen ge nikt. en al het werk dat Sir Andrew ENGELAND. Hevige onweders. Berichten uit versdhilende deelen van Zuid-Engeland gewagen van aanzienlijke isdhade, door een kort maar hevig onweer berokkend aan eigendommen, wegen en de oogst. Het oosten van Kent is -zeer zwaar ge teisterd. Tallooze boomen zjj-n er ontwor teld door den stojim of door den bliksem ge troffen en vele liggen er diwars over de wegen. In tal van gevallen is de te velde staande oogst weggespoeld. Te Ramsgate is een deel van een grooten weg weggeslagen. Voor de storm begon was te Dover, waar in twaalf minuten 2% c.M. regen viel de lucht zoo helder, dat de Fnan- sohe kust en zelfs de haven vtan Boulogne duidelijk zichtbaar was. In verscheidene plaatsen is de bliksem in vroonhuizen geslagen, doch er is geen enkel mensdhenleven te betreuren. Het lyk van Ix>rd Kitchener. Een filmopzet? Men weet dat de kist, die volgens Frank Power de overblijfselen van Lord Katehener nuu io geven werd opgedragen aan den heer Bain. Toen Sir Arkiirew zijn testament maakte, was t mijnheer Bain die djat document opstelde en de klara van mijnheer Bain die bij de onder- leexenung daarvan als getuige diiende. Het eene jaar na ne anlcre veri.ep in kalme rust en Sir Andrew volgde het -spoor zijner voorvaderen, tot aan zijn dood toe zeer voldaan over mijn heer Etoin's beheer zijner goederen. Tien jaar na den dood van zijh pa troon, - de main, die zooals men in Monkhatn'pton zeide, hem gemaakt had wa4 h j was werd Sir Andrew ook bij zijn vaderen verzameld op Tlunne eenvoudige rustplaats het kerkhof van Monkhampton. Zijn zoon, een man van een jaar oi dertig, volgde zijn vader- op als rentmeester van Perriam en Sir Aubrey dae wed van zijn vader de l efdd voor 't geldt maar niet zijn kennis van zaken had geëirfd, was blij de dat hij zich kon verlaten op een administrateur, wiens beheer altoos in 't voordeel van zijn patroon bleek zijn. Shadradc Baan, de zoon, was ker een be'er administrateur dan BINNENLAND. De Zuiderzeewerken. De Maatschappij tot uitvoering van Zu iderzeewerken. Men schrijft aan de N. R. Crt.: Al is het dezer dagen in enkele bladen opgenomen bericht uit Wieringen omtrent het voornemen tot onderhandsche aanbe steding van een deel der Zuiderzeewerken aan een door vier groote aannemdngsfirma’a op te richten naamlooze vennootschap niet in alle deelen juist, in hoofdzaak komt het toch met de tg dezer zake door den minis ter van Waterstaat genomen beslissing overeen. Inderdaad is dezer dagen een naamlooze vennootschap opgericht onder den naam Maatschappij tot uitvoering van Zuiderzee werken, aan welke deelnemen de Holland- sóhe Aanneming-Maatschappij te ’s-Graven- hage, de Hollandsche Maatschappij voor Aannemingen (voorheen de firma van Hat- tum Blankevoort) te Beverwijk, de heer L. Volker Aizn. te SMedredht en den heer A. Bos Pzn. te Dordrecht. Me deze vennoot schap bestaat overeenstemming omrent een regeling, waarbij haar wordt opgedragen het maken van den afsluitdijk der Zuiderzee tussehen Wieringen en de Friesche kust, met de daarin gelegen sluizen en andere ling'bjj Lloy^i.Gy. schappij weigerde talen, qmklat p^ts melinig werkelijk^dt_T in eerste insfe^tVe il maar de zaak weird i^ hooger (beroep,, naar de „N. R. Crt.’1 vern^j apt, door den i>dktole- ne t# Londen gewonni n de maatschappij veroordeeld, aap denleer Lek 3R.00G pond te betalen. Huiszoejdngen bij de vleet. Een groot aantal agenten van de Schuipo heeft gisteren huiseoetatafe gedaan in enke le dorpen in (h^onxstreken van Maagden burg, daar den Matsten tijd een man in een dezer geoneenten^op den straatweg op voor bijgangers schiep en reeds heel wat slacht offers heeft gemaakt. De huiszoekingen duurden 5 uur. Ijl het geheel werden 30 ge weren, 40 revolvers, de aoodige dolken, 760 patronen en andere munitie in beslag geno men. Drie arbeiders wenden in voorloopige hechtenis gesteld, daar ze in het bezit wa ren van wapens, waaruit.de schoten zouden kunnen zijn gelost. Of /zich Qftder hen de geiochte schutter beving ral'TTag möfffeh blijken. BULGARIJE. Nieuwe berichten over Koning BorW huwelijk. De^,,N«w York Herald” verneemt thans weerMuit Sofia, dat volgens een mededeeling van den metropoliet Stephan van Sofia ko- ning [Boris in het huwelijk zal treden mat prinaès Giovanna van Italië. Binnen enkele dagën zou de officieele huwelijksafkondi ging geschieden. VEREENIGDE STATEN. Hevige onweersbuien brengen groote materieele schade. Een hevig onweer, vergezeld van zware regens, heeft te Windsor (Ontario) groote overstroomingen veroorzaakt. In de han delswijk werd een schade van een half mil- lioen dollars aangericht. Ook de stad New York wend door een he vige storm ziwaar geteisterd. Een groot aantal woningen werd besdia digri. Honderden booanen werden ontwor teld en tal van telefoon,- en telegraafdra den knapten. De storm nam ten slotte den vorm van een cycloon aan. Er zijn gelukkig geen slachtoffers. is nu bij Scotland Yard s geënsceneerd vbor een film. De directeur van „Chrystal IllJ^oductions" deelde mee, dat er indeidaail ■<eén film van 700 rh. in Noorwegen was op toenomen, waarvan de laatste 120 m. een '^kerkhof, grafzerken en een of twee graven ,V'n beeld brengen, door Power opgenomen. De overige gedeelten bevatten natwuropha- J-Anen. i| FRANKRIJK. Oovlogsschadevergoeding. Tijdens dön oorlog had een officier het Britsche leger met zijn auto te Rouaan een boerin aangereden. Deze liep geen ver wonding op, maar haar paraipluie werd' in flarden gescheurd. De officier had haast en bemoeide zich verder niet met het ongeval. Dezer dagen nu verscheen op het stad huis van Rouaan een deftig Engielsch heer. Hjj verzocht dat men nasporingen sou doen, naar de boerin, wier parapluie tien, jaar ge leden door een automobiel gebroken was. De automobilist was hij (»n hij xfctte zich verplicht haar d^ schade te vergoeden. De boerin wend niet meer teruggevonden. Mis- .schien is zjj reeds lang overleden; vyellidht ook herinnert zij zich het voorval Amper. Intussdhen de Engelischiman wilde met zjjn geweten in 't reine komen en stelde den burgemeester 3000 francs voor de armen van Rouaan ter hand. delaren, Advertentiebureau aan het Bureau zjjni'ingek< n^^^Tevf^ten^e^^iwk te zyh. Power w&i niet bij de opening tegenwoordig en een venklaring van hem is tot nu toe achter wege gebleven. By de opening waren tegenwoordig in specteurs van Scotland Yard, een medicus, pölitif agenten; enz. t IMet zeer weinig moeite wend de kist ge- oinend en dtj verbazing was onbeschrijfelijk, toén bleek, flat zij lèeg was, en met zekqr- gecoMateend, dat zij nooit mensche- lijfce overblijfselen bevat heeft. Na het on derzoek werd d« kist naar Scotland Yard vervoerd Het vermoede! •gërezen, <iat dit alles was ngie, neeralachttgbeid, anden, hypochondrie 'iwtia brocbwre FnnkniMtvM* 11M sireeksdho euii persoonlijke! ervaring van deni landbouw zich niet verder uitstrekte dan tot het onderhoud van een fraai en moestuin, boomgaard, en weilantb achter ajn vierkante, ruime woning in de Hoogstraat Ie Moinkhamp- ton. Maar hij had al de1 voornaamste l«oeken over landbouw kunde gelezen hij was nog geen twint.g jaar toen hij reeds door eii door bekend was mol edere verbetering in de landbouw werktuigen hij had alle boerderijen rondom Monkhampton in oogenschouw genomen had zoo dikwijls de gele genheid zich daartoe aanbood, met zijn vader de ronde gedaan over de l erriamsche gotederen en was. wat helderheid van dóórzicht, vlugheid van bevatting en kennis van zaken aan gaat. een even goed landbouwkundige als rechtsgeleerde. Die man nu was voor alles wat het priMisdhe beheer aangaat meester over de Heerlijkheid van Perriam. Sir Aubrey wrist evenveel van land bouwkunde of van de hoedanigheid van den grond, ads van de begraven reliquiln van Troje. Zoolang hij geen rijzing of daling waarnam in zijne irir komsten, was hij tamelijk wel tevre den. Zijn oog rustte met weigewaden op rijn keurig onderhouden pchilder- arhtig gelegen landlgoed. wanneer hij op Splinter gezeten dbor de groene belommerde lanen reed, die zijn heer- jRechberg, fcring ®tot pen in de I een plan „.«..^-J’ijke Fran- ischen in groote trekken instemtntjng vond. Rechbeng betoogt, (lat een tweede Locar no voor Europa njoodig is. Is West-Europa dloor het tractaat van Locarno tot rust gebracht, in het oosten lijkt dit nog nergens op. Rusland zoekt nog steeds naar een weg om de wereldrevolu tie naar West-Europa over te brengen. Daarvoor loopt de weg over Polen. Het is dan ook merkwaardig, hoe Rusland een (uit- -noodiging tot het sluiten van garantiever- dragen heeft gericht tot alle Russische randstaten behalve Polen. Alleen-Littauen is hierop ingegaan uit haat tegen Polen. Niu zegt Rechberg: Rusland wacht nu op een gelegenheid om een oorlog te verwek ken tussehen Duitschland, dat nooit zjjn verlies van de afgestane oosteljjke provin ciën kan verkro-ppen en Polen. Verliest Polen dien strijd dan ontstaat daar wel een revolutie. Frankrijk is dan in- tussohen Polen tehulp gekomen en rekent af met Duitschland, dat dan ook wel een geschikte prooi wordt voor de Moskousche internationale propaganda. Rechberg doet nu dit voorstelde groote Fransche en Duitsohe industrieën onderteekenen een ver bond, waarbij het Fransche erts en de Duit- sche steenkool door sterke banden worden vereenigd en een hechte .band zullen vor men voor den vrede. Dan moeten nog de oostgrenzen worden vastgelegd. Welnu zegt Rechberg, laat Polen Dantizig en de corridor weer afstaan en de Dfuit- schers in Polen dezelfde rechten schenken als zjjn eigen onderdanen. In ruil daarvoor waarborgen Duitschland en Frankrijk de Poolsche grenzen. Dantzag blijft voor Polen een vrijhaven en bovendien wordt de haven van Mennel ter beschikking van Polen ge steld. Of Polen hiervoor veel zal voelen? Thans nu het Russische offensief tegen Po len bij de andere Russische randstaten is mislukt waarschijnlijk niet veel, en te min der omdat er al een Dudtedh-Russisch ver- GOUDSCH E COIIRAW. ADVERTENTIEPRIJSs UK Gouda én omstreken 1—-5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. VanH 1—5 i bijslag op den prijs. Liefdadigheids-adjn INGEZONDEN MEDEDEELINGENf 1—4 regete de voorpagina 50 hooger. H Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingfen bjj contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden inge£o(iden dpor ttisschenkomst van soliede Boekhaa- .i a j—_ ^ux gn on^e agenten en; moeten daags vóór de plaatsing tomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. (feeren was, een paarlencollier, dat |liw>er terecht kwam. Ifi/loofde een beloon!ng van 1000 Zwit- ache francs uit, en onmiddellijk begaven jUjeenige zwemmers te water, téjn einde t|miit te .bemachtigen. tón pogingen waren echter vergeefsch, en tón slotte moest uit Zürich een duiker wórden ontboden, die er na korten tijd in sl^gde, het collier uit het meer op te via- schen. ider de naties zelf! tering An botram mi moge blijken ili® LijKineid doorkneden. Ln een enkel op zicht versch 1de hij edhter van gevoe len met mijnheer B)uin'. Sdr Audrey verbood het omverhalen van een Ven kelen boom terwijl Shadrack in den grond van zijn hart voor het oprui- milngssysteent was. en met leed© oog en die mooie oude eiken en schaduwrijke beuken aanzuig, die de schoonheid van het landrichai(> uitmaakten, maar den grond onder hun dicht gebladerte ver stikten. Onder het belleer van Shadrado Bain waren de zaken naar weneoh gegaan. Hij was jong gehuwd en had met dit huwelijk rijn voordeel gedaanhoe wel de familie Bain meende dat Sha draek zicfh wel wat verlaagd had door met miss Dawker, den Monkhatmpton- sihen kruidenier te trouwen, hoewel detne veeleer een groothandelaar in koloniale waren mocht worden ge noemd. Kort na t huwelijk van rijn doch ter was mijnheer Dawker overleden, en mijnheer Bain had haar aandeel van zes duizend pond sterling gei^fd. die. met verstand in landerijen belegd vijfhonderd pond ’s jaars opbrachten. Shadrack was dus eigenlijk een onaf hankelijk man. en Monkhatnipton droeg hem den ook naar die mate rijneadh ting toe. nou nalaten, mj wist om hetgeen zijn vader van rijn tak omen mocht hebben o terg es paard, onder vijl kinderen, twee zoons en drie dochters, moest worden verdeeld, terwijl het rent meesterschap ongeBchondén hem. als zijnde de oudste, ten deel zou vallen Da renimeesterschap kon niet worden verdeeld. Peter, de jongere zoon, was voor predikant opgeleid, en wenschlc- niets vuriger dan als zoodaibg te wor den beroepen in de kleine kerk hi Water-Lane, een| der zijstraten van Monkhampton. Shadrank Bain kende iederen duim grond zoover Sir Aubrey’s lander je i rich uitstrekten. Van dear top van een ver verwijderden heuvel kom hij met rijn stok iedere bosschage of verhe venheid. of aardhoop, op populier aan wijzen, dio de grensscheiding ui taak te tussehen Sir Aubrey s eigendom en dat van andere landeigenaars. ..Mijn vader heeft dit braakland daar ginds aangektocht.” zeiiTe hij dan met Irotseh- heid-..zestien bunders, twee roeden en drie ellen, en hij heeft 't schrikke lijk goedkoop gehad Gij ziet immers wel die drie populieren daar om oen hoek? Tot zoover loopt ons gebied. Niets is beter dan populieren om een grensscheiding te maken ze groei en gauw en geven weinig schaduw Mijnheer Ban was ook een goed landbouwkundige, hoewel zijn recht- ■a t*RÏJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad pér! week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. rdea dagelijks aangenomen «tan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, den boekhandel én de postkantoren. w_s geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; gening 48400. U Met onverholen blijcfechap hebben toe de- hjter (lajgen {kunnen conatateereh hoe de ver- '.tóandhoudiipg tussehen. dë groote Wester- jfedie mogeJKliheden is veubetenl. De vroe- ftgere groote vijaiulitsn Frankrijk en Dnitech- 'fland vertoornen neigingen om waar beider belapg kan samenigaan rnëft het algemeen belang niét star tegenover elkaar te blijden staam,. doch elkaar verzoenend tegemoet te treden. Nddat de man, die het Ruhravontuur was ixsgonnen, n.l. Poincaré, door de laat ste verkiezingen was gedwongen' heen te gaan, kon een» gematigden koers aan het bewind komeni Briand, de gewezen minis ter-president van Frankrjjk heeft kans ge- ziem tijdens zjjra beheer van de portefeuille van buitenlandsflhe zaken zatóh een onver werkbare lauwerkrans van verzoening-bren- ger te verweryeW, door met Chamiberiain de EngeJsche miniver van ibuitenl. zaken het pact van iJoca^no vioor te bereiden en tot een .goed einde te brengen Dit verdrag waarbij Duitschland zjjn wes telijke buren hiin grens waarborgde, bracht een groote ontspanning teweeg wat voor al voor de tot kookhitte aangeblazen tem peratuur der Duitschers na de Ruhrinval heel wenschelijk was daar voor Duitedh- land verschillende groote voordeelen bij het verdrag waren toegezeigd. En nu doet zich het eigenaardige feit voor, dat dezelfde minister-president, die eenmaal het bevel tot het bezetten Van het Rwhr-igébied gaf, thans aan het bewind is en ï|u een der toe zeggingen aan Duitschland. de verminde ring van de bezetting van Rijnland met 8600 man over de andere voondeelen schreven We vroeger reeds zal moeten bevelen. Dit aïles, wij zouden er nfiet op terutgge- komen zjjn als zich niet telkens nieuwe ver schijnselen voor deden, die wijzen op een veranderde mentaliteit hjj regeerings- pensonen van beide vroegere vijanden en wat nog minstens zoo voornaam is bij de be woners van beide landen. Als bewijs voor het eerste deel van ons betoog: de verbetei'de verstandhouding tus- schen beide regeeringen moge gelden het kort geleden gesloten handelsrverdrag tus- schen Frankrijk en Duitschland. O, zeker, de overeenkomst is voorloopig en nog maar geldig voor zes maanden, maar er is reeds heel wat gewonnen, nu het eenmaal zoover i®. Niu is man tenminste tot eJkaar gekomen en de groote vijandigheid die nog steeds in Frankrijk heerschte tegen de Duitschers zal vermindereoi. Duitschland heeft bij de nieuwe regeling groote vooixleelen verworven. Zoo heeft Duitschland o.a. het recht verkregen, dat Duiitsdhe ondernemingen zich in Frankrijk kunnen vestigen en dat Duitsche staatsbur gers op den voet van de meestbegunstigde naties behandeld zullen worden. Deze rege ling is voor Duitschland daarom van zoovee’ DUITSCHLAND. De j^stzegelverzamielint wordt Zto^ls irbdbrtijH in een hotefllUmer po st«^igeJ'verzatóel *n Lek gestolen. Zij w< t Cy dejvereekerde sotó^ (toonde, dat do waarde had. Zij het ^eljjk gélstei<T. schappij

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1