ML.JPMC J.P. BAHLMANN Co. Gouda D. BENSCHOP Likdoorn-tinctuur H. C. WERNING Handels &L#ndbeuwbank Beurs van Amsterdam. Laatste Berichten. 77 Keizerstraat 79 „let Grom Kruis", Pédicure Voetbehandeling GROOTE OPBUIMIHG. Leger des Hells Turfmarkt 111. If EST ANTEN WECK Witgoed Opruiming toewenscht, doch om het op z'n zachtst uit te drukken, fcoudt ge 't toch niet zoo heel erg vinden en ongetwijfeld zult ge een pa tiënt, die aan schurft lijdende is, door een geheel andere bril bekijken. Alvorens wy nu verder gaan, dienen wij eerst wat te vertellen over deze afwijking en zullen we beginnen met het begin, n.1. met de oorzaak. Weten wij ook hoe een mensch aan schurft komt? Welnu, de schurft behoort tot de rubriek van de z.g.n. „Infectieziekten". Het is n.l. de schurft- myt, die deze aandoening in 't leven roept. De mijt is een klein diertje, dat thuisbehoort onder de klasse der spinnen, m. a. w. hij staat a. h. w. op één lijn met onze doodge wone toüLsspin. Deze laatste is dus een fa milielid van de mijt. De groote klasse der spinnen is nu in het dierenrijk verdeeld in talrijke onderdeelen, kleine families, en één van deze is nu de bewuste schurfbmijt. Het Latijn speelt bij de dierkundigen nog heden ten dage een groote rol en daarom duidt men deze klasse gaarne dan met de vreem de benaming van „Sarcoptidae". Deze sar- coptidae komen zoowel bij mensohen als by alle warmbloedige dieren voor. De vorm der sarcoptidae, die de schurft veroorzaakt, draagt de naam van „Sarcoptes Scabiei" (d. i. isohurftmijt), terwy'l men die mijt, die speciaal by den mensch zich pleegt voor te doen, aanduidt met de naam„Sarcoptes hominis" (d. i. schurftmyt van den mensch). Wat doet nu deze mijt, dat de aandoe ning, welke bekend is onder den naam van schurft of scabies in 't leven geroepen wordt? Welnu het bewuste diertje gaat zich indringen in de huid van den mensch. Vanaf de oppervlakte en gaat aldaar gangen gra ven, tijdens welke bezigheid de mensch ten prooi is aan de heftigste jeuk, vooral wan neer men ietiwat warm wordt, dus b.v. des avonds als men te bed gaat en onder een wollen deken komt te liggen of 's winters als men plaats neemt bij de warme kachel. Wjj zullen den volgenden keer op dit pro bleem nog wat dieper ingaan, als wij ken nisgemaakt hebben met enkele andere eigenschappen van de schurftmyt. Zooals Ik reeds boven mededeelde is de soabies of schurft een infectieziekte, d. w. z. de mijt als veroorzaker, kan dus worden overgebracht van den lyder op den gezon den mensch, zoodat m. a. w. de zindelijkste mensch vandaag of morgen de dupe kan worden, wanneer hy in de situatie is ge komen (per ongeluk soms) dat de myt een aanval doet en in zyn huid binnendringt. Hiermede hebt ge dus een ietwat anderen kyk gekregen op den soabiespatiënt dan ge •wellicht had en zult ge in deze meening den volgenden keer zeer zeker nog meer ver sterkt worden. Da mijnwerkersstaking jn Engeland. De ondeihandelingen, waarover we in ons overzicht schreven, en waarvan we de hoop uitspraken, dat zy zouden leiden tot beëin diging van het conflict, dat al zoo lang een tijdperk van verwarring en verlamming van één van de grootste EageLsche industrieën heeft gébracht, zyn op niets uitgeloopen. Na een samenkomst van mijneigenaars en afgevaardigden van mijnwerkers van «og geen anderhalf uur was gebleken, dat beide partijen onverzoenlijk tegenover elkander stonden en dat op geen enkel punt overeen stemming was te verkrijgen. In de twee maanden, dut beide partijen niet bij elkaar zyn geweest, schijnt geen verzoenende ge dachte by hen te zyn gerezen. By de opening verzocht de voorzitter van het mynverbond de afgevaardigden der mijnwerkers de punten aan te geven, welke zij besproken wilden hebben. 'De voorzitter van de mymverkersbond, de heer Smlitih, antwoordde daarop, dat de mijnwerkers hun eisch handhaaafden van een nationale overeenkomst zonder verlen ging van werktijd en met geen nader^ be spreking van de loonen, zoolang geen on derzoek tot reorganisatie der mijnen was ingesteld. Gedurende dien tyd wilde hy van de regeering een subsidie verzoeken. De voorzitter van het mynverbond (de mijneigenaars) antwoordde hierop, dat de economische omstandigheden, van dien aard waren, dat het onmogelijk was, op dezelfde voorwaaiden van werktijd en loon als voor dé staking, den arbeid weer aan te vangenBovendien bleven de mijneigenaars nu als vroeger sterk tegen een subsidie van ce regeenng gekant. De eigenaars meenden dan ook zich het volle recht te moeten voor behouden om alle bevoegdheden te gebrui ken, die die onlangs aangenomen achturen- wet hun had verleend. Bovendien wilden de eigenaars in geen geval zich hier binden omtrent Iconen, die zij uit te betalen zouden krijgen, doch wil- dén zij die slechts vaststellen bij recht- streeksche onderhandelingen met vertegen woordigers van hun eigen werklieden ieder in zyn eigen district. De verrassing in deze conferentie is ge weest, dat waar gemeend wend dat de mijn werkers over het loon wilden discussieeren, mits de werktijd ongewijzigd bleef, Herbert Smith, de voorzitter der mijnwerkers, on voorwaardelijk pas een loonsbespreking ver klaarde te kunnen aanvaarden, als de reor ganisatie der mijnen aan de orde was ge weest. Maar al was deze verrassing er niet geweest, van onderhandelingen zou toch geen sprake hebben kunnen zyn, dlaar de, mijneigenaars, zooals het verslag der ar beiders van deze conferentie zegt, de majn- weikers op de knieën willen hrtyben. Daar zal het ook wel op uitdraaien. Ook al zou de financieele hulp van het publiek waar op de my nwerkersbond nu een beroep doet, veel grooter werden, dan nog zullen de mynwedkers den stryd verliezen, daar ge regeld weer mijnen den arbeid hervatten omdat de mijnwerkers een districtsregeling aanvaarden, waarby, vooral in de ryke mij nen vaak het oude loon gehandhaafd blijft met een half uur langere werktijd. Waar dat loon in elk geval grooter is dan de steun die zij uit de stakingskassen genieten, en waar zij al zoo langen tijd de ontberingen hebben gedragen, blijken de orwstandigihe- an de wil dér arbeiders vol te houden. Ook de regeering schijnt nog steeds niet tueschenbeide te willen komen. Baldwin, de Engelsche eerste minister, die nog steeds zijn reis naar Aix-les-Böins had uitgesteld, zoolang hij dacht dat een vergelijk mogelijk was, heeft nu besloten op reis te gaan. BUITENLANPSCH NIEUWS. BELGIë. In beslag genomen brooden. De politie te Antwerpen en omstreken heeft daar op één dag 10.000 witte broo den, die alle te koop werden aangeboden, in beslag laten nemen. Te Börgerhout heeft z\] aldus de hand weten te leggen op een par ty van 300 brooden. Deze zijn aan de com missie .van den openbaren onderstand ge schonken. Tegen de verkoopers is proces verbaal opgemaakt. Tevens is besloten, de controle op het meel te verscherpen. Spe ciaal daartoe aangewezen agenten en gen darmen zullen met deze controle worden be last. Met ingang van Maandag wondt 10 pet. vreemde of inlandsche rogge door dt tarwe gemengd. FRANKRIJK. Spionnage en contra-spionnage Acht jaar na den oorlog heeft de regee ring officieel waardeering uitgesproken voor de diensten welke Mme Lebrun het va derland gedurende den oorlog bewezen heeft. Het „Journal" herinnert naar aanleiding daarvan aan hetgeen deze Mme Lebrun ge presteerd beeft in de «bestrijding van de spionnage en haalt een staaltje aan uit haar staat van dienst, waaruit weder een keer te meer blijkt, tot welke daden het instituut van den oorlog de mensahen over en weer brengt. De .Duitedhe spioh Felicie Pfaadt, die lanl- gen tyd gewerkt had in Toulon en Marseille om bewegingen van militaire transporten en de mogelijkheid ze te torpedeeren aan haar landslieden te melden, was gearres teerd. Daar ey echter hardnekkig bleef ontkennen, werd mevrouiw Lebrun, die naam had gemaakt in het vangen van spionnen, er mede belast de noodige bewy- zen te verkrijgen. By de verdachte in de cel gelaten, toon de zy deze brieven vah den chef van dei Duitschen spdonnagecHenst. Felicie Pfaadt liet zich daardoor overtuigen dat zy n*6" vrouw Lebrun toon vertrouwen .Deze verze kerde haar in vrijheid te tounnen doen stel len, maar men moest voorzichtig zyn. Aan gezien de Detachers zeer vertoornd op haar waren, omdat zij sinds maanden niets meer vanzich had laten hooren, zou het moeilijk zijn haar weer in de gunst te bren gen. Daarom mioest Feilde allee opschrijven wat zij al aan Fran ache geheimen was te weten gekomen en Duitschland gemeld had. Den volgenden morgen, kwam Mme Le brun het stuk halen, waarin Felicie Pfaadt een nauwkeurige beschrijving had gegeven van al haar spionnageriaden Kort daarop werd de Duitscho ter dood veroordeeld en gefusilleerd. ENGELAND. Een bedelaarster die meer dan een ton rijk is. Te Manchester is op 74-jarigen leeftijd een vrouw overleden, die tijdens haar leven uitsluitend van bedelarij leefde. Ze had geen rechtstreeksche erfgenamen en aan twee van haar neven werd opgedra gen haar weinige meubeltjes te verknopen. Tijdens haar leven liet ze nooit iemand in haar woning toe. En daar was reden voor. Bij het opmaken van den inventaris vond men tusschen haar matras en het hoofd kussen een bedrag van meer dan 100.000. Het bleek tevens dat zy op 30-jarigen leef tijd van haar vader een bedrag van 10.000 geërfd had. De bestuurder omgekomen. (Donderdag is opnieuw een vliegtuig ver ongelukt en wel by een proeftocht in de buurt van Gloucester. Het toéstel stortte omlaag en vloog in brand. De vlieger kwam om. RUSLAND. De werkloosheid te Petersburg. Naar de Troed meldt, is de werkloodheid te Petersburg gedurende het laatste half jaar met ongeveer 100 percent boegenomen. Het aantal \yerkJoozen bedroeg op 1 Januari 1925 74.000, op 1 Juli 1926 144.000. De stij ging is vrijwel gelijkmatig over de (ver schillende takken van industrie en er is een vrij groot percentage vakkundige arbeiders onder. TSJECHO-SLOWAKIJE. Spoorwegongeluk voorkomen. Dezer ulagen is tengevolge van het aoor- weeken van den bodem door den aanhouden den regen de spoorbaan Praag—<Brüx bij Podleschin over een lengte van 25 Meter uitgezakt, zoodat de rails in de lucht kwa men te hangen. Van het naaste station was een trein onderweg, doch het gelukte de aandacht van den machinist te trekken en deze kon den trein op 10 meter voor de ge vaarlijke plek tot staan brengen. De druk der aardmassa was zoo sterk dat de dubbe le ijzeren telegraafstangen aan den voet van de apooihaan als zaagbeugels krom ge bogen wenden. INGEZONDEN MBDEDKELINGKN. KANTOOR GODDA. 1899 10 UITGIFTE VAN 5 SCHULDBRIEVEN QEMENGDE BERICHTEN. Een royale gift. Het Koloniaal Weekblad besprekend de voegt daaraan nog toe: Hoe schril en diep beschamend tevens steekt hierbij af het volgende door ons per soon! yk, op het Wandelhoofd (de Pier) te Scheveningen, waargenomen feit: Nadat van het podium af in de rotonde bekend was gemaakt, dat eenige dames-col lectanten zouden rondgaan bij het publiek, maakten de aanwezigen aanstalten hun liefdegaven te offeren en openden zich ook de beurzen van een in onze onmiddellijke nabijheid gezeten tweetal klaarblijkelijk In- dische heeren, vergezeld van twee dito jon ge, elegant gekleede dames. De eene heer bracht een dubbeltje 4e voorschijn; de an dere diepte vijf centen op. Toen de collcc- tante met vrieilddyk, hoewel zeer ver moeid uiterlijk naderde, verdween een der heeren ijlings, het dubbeltje op het ta feltje achterlatend; de tweede deponeerde zijn gift van vyf losse centen in het busje der collectante en .bedong voor zich en de twee dames ieder een roosje, als bewys dat ook zy hun gave geofferd hadden! Het ge vaar geweken zijnde, keerde de eerstge noemde terug; diens dubbeltje was echter inmiddels in het bezit gekomen van den vyf-centen-mynheer,'die tot de dames zei: „dat zal ik nou maiar in myn zak stoppen", door welke handeling de Padang-collecte de zen „weldoener" nog een zuivere winst van vyf Centen heeft opgebracht! Na lustig het door de aanwezige muziek ingezette Wien Neerlands Bloed en het Oude Wilhelmus te hebben medegezongen, ver dween het gezelschap uit onze oogen, doch niet üit onze gedachten! De Blije Band-reis. Dinsdagmiddag is het gezelschap jongens en meisjes, die een reisje door Zwitserland hebben gemaakt, in ons land teruggekeerd. Acht dagen zyn weggeweest en daarvan konden er vyf aan Zwitserland worden be steed, dagen, waarin de jongens en meisjes zooveel mogelyk van het hun totaal vreem de berglandschap hebben gezien. Punt van uitgang was telkerté Fliielen, aan het Vier- woudstedenmeer, waarover zy uitstapjes maakten naar Riitlj, Brunnen, Weggis, See- lisberg en Axenfela. Glanspunten waren wel de tocht met den trein naar Rigi-Kulm en de nederdaling naar Weggis, benevens een klimpartij naar Aijidentvatt. Hoewel het vrij vermoeiende tochten waren, ook in verband met het, behalve Woensdag en Donderdag, warme zonnige wfee'r, ging het naar den zin van vele jongens dikwijls nog te lang zaam; sommige hadden graag de kleine paadjes genomen, die de hoeken van de groote wegen afsnijden. Aardig was het, hoeveel ernstige belang stelling als er over het, algemeen bleek te bestaan voor wat men zag en wat verteld werd. iVrydag op den Rigi-top werden er in een van de talrijke kramen,-die het plateau ont sieren, in 't geheim cadeaux voor de leiders en den vertegenwoordiger van de firma van den Bergh gekocht. Op den feestavond, eigenlijk het officieel© afscheid, Zaterdag in Hotel Sternen, werden deze geschenken aan de dames en heeren met een toespraak over handigd. De directie van de firma in Rot terdam kreeg op voorstel van een der meis jes pen telegram van dank. Namens de gast- v rouwe kregen ze van den vertegenwoor diger allen een gedenkpenning. Aan de reis zullen vele mooie herinneringen worden be waard. Wilde eend in een vliegtuig. Vlieg-maatschappyen, hier als elders, ma ken reeds lang werk van vliegen by nacht. Maar het bevindt zich nog in het stadium van proefnemingen. Maar dezer dagen kre gen gewone, hun vervoer betalende passa giers, die van Nederland naar Engeland gingen met een toestel van Imperial Air ways, onvrijwillig een nachtelijk vliegavon tuur. Het was, wat de Engelsche maat schappij betreft, de eerste reguliere nacht vlucht. De vlucht was het gevolg van een eigenaardig voorval. Toen de machine bo den den Hoek van Holland was, vloog een wilde eend in een der schroeven van het van twee motoren voorziene toestel. Een schroefblad werd beschadigd. Het vliegtuig ■had Amsterdam 's middAgs met elf passa giers verlaten. Het had normaal omstreeks ■zeven uur te Croydon moeten aankomen. De bestuurder vloog laag, ten einde den sterksten tegenwind te vermijden. De schroef was niet zoo zwaar beschadigd dat ze niet meer kon gebruikt worden en de machine kon gemakkelijk voortvliegen tot Ostende, waar ze moest landen. De machi ne begon niettemin zwaar te trillen en lie ver dan een gedwongen landing te riskee- ren, .besloot de piloot naar Croydon te te- legrapheeren om een nieuwe schroef. De schroef kwam te half negen in Ostende aan en om kwart over tienen ging het groote vliegtuig met zyn passagiers den nacht van het «Kanaal in, om de laatste 120 myl af te leggen. Auto tegen een stoomwals. Dinsdagmiddag gebeurde te Oud-Valken burg een niet-alledaagach ongeluk, dat zon der ernstige gevolgen voor de inzittenden is afgeloopen. De auto van den heer D. uit Maastricht reed met een matige vaart, uit de richting Strucht, midden tegen een zware stoora- wals op. De inzittenden, een heer uit Den Haag, met twee kinderen, bekwamen lichte verwondingen aan geflaat en armen, van de glasscherven ery den schok. «Dr. Kettler kwam ter plaatse en verbond d© gewonden. De chauffeur bekwam, wonder genoeg, geen letsel en de auto was ook weinig bescha digd, terwijl de zware wals erg beschadigd werd, n.o. de groote voorbrug was in drieëh gebroken, en de voorbeugel was op twee plaatsen afgeknapt. Schoorsteenstelling ingestort. De schoorateenbouwer H. Kleyn Snuve- rink was gistermiddag bezig werkzaamhe den te verrichten aan de fabriekspijp van de N. V. de Melkfabriek De Sierkan te Apel doorn. Hy was op de steiger ter hoogte van ongeveer 20 M. bezig een touw in te pal men, waaraan eenige ijzeren balken waren bevestigd. Daarbij leunde hy met het li chaam tegen de pijp en zette zyn voeten schrap tegen het buitengedeelte van den steiger. Dit scheen het smalle plankenwerk niet te kunnen verduren, en toen de bal ken op ongeveer halverhoogte waren opge trokken, stortte de stelling onder hevig ge raas naar beneden, den man meesleurende. In bewusteloozen toestand werd hij naar het ziekenhuis vervoerd. Eenige jaren geleden had «hy een dergelijk ongeluk gehad, waar bij hy de spraak verfoor. De St. Pietersberg. Een tweede cementfabriek. Er heeft zich, naar de „Msb." meldt, een consortium gevormd, dat in het Jekerdal aan den St. Pietersberg by Maastricht naast de Belgische cementfabriek die aan de an dere zyde zal komen, nog een dergelijke fa briek op zal richten. De meerderheid van het kapitaal, groot 1millioen gulden, zal komen in Fransche handen. Ingebracht zal worden de ter plaatje reeds gevestigde Mergalexploitabie met luchtbaan. Er zal worden gewerkt volgens nat-procédé van dr. Hentzel uit Praag. Een luchtverschijnsel. In den nacht van Woensdag op Donder dag is onder Diepenveen by Deventer, aan de Platvoet, een merkwaardig verschijnsel waargenomen. Verschillende personen za gen te kwart over twaalf, in de richting Noordwest ten W. even boven de kim, een grooten vuurbol, afwisselend roodachtig en geel gekleurdj- als de ondergaande zon, en ook van de grootte daarvan. Soms scheen het, alsof uit den bol vlammen sloegen. Het verschijnsel hield naar schatting wel een kwartier aan. Kort te voren was er veel re gen gevallen en een zware nevel hing over de omgeving. Hetgeen men ter plaatse waarnam had eenige overeenkomst met het zien van een zonsondergang by mist, maar het nachtelijk verschijnsel was mooier, om dat het tegelyk zoojuister was. NIEUWE UITGAVEN. Joh. W. Broedelet, Nieuwe Decamerone. 2e oplaag. Uitg. Job. Morios, '«wGfraVènhage. PryB 0.90 De vroolyke, leutige pennevruchten van Broedelet beleven al' weer een tweede druk. En dat zyn ze ook waard I De vlotte, «mon daine schetsjes, waarin Amor een zeer be langrijke rol speelt, laten zich prettig lezen. Ook deze tweede oplaag zal zyn weg wel vinden. Wouter Loeb, Lichtzinnige Liederen. Uit gave Job. Morks, 's-Gravenhage. Prijs 0.60. De lichtzinnige liederen door Woutertje gebundeld zyn over 't algemeen noch aar dig, noch geestig; slechte een dood enkel liedje is de moeite waart! om te lezen. Veel succes zal de uitgever daarvan niet mogen verwachten. Wouter Loeb, Menschdom lig te bed! Uitg. Joh. Morks, 's-Graveohage. Pry8 1.90. Het boekje Wordt aangekondigd ala een verzameling grotesken uit de nalatenschap van Woutertje, 't Is een bundel schetsen, deels oude bekenden uit „Het Vaderland" en „De Sfinx", die z'n titel ontleent aan het eerste verhaal. Geestrig zyn ze lang niet alle, soms zelfs heel flauw, maar gewoonlijk toch wel boven het middelmatige en welge schikt om op een lange treinreis otf in een verloren uurtje den lezer eenige heel aan gename oogenblikken te bezorgen. 'Enkele schetsjes zyn bijzonder aardig. Woutertje, De vroolyke wereld. Uitg Joh. Morios, 's-Gravenhage. Pry* 1.26. ^Voutertje heeft verder gepoogd zich ver dienstelijk te maken door 't verzamelen van een serie moppen en verhaaltjes, géhoord in trednen en café's. Soms zyn 't wel eens oude, een enkele keer hée! oude, en Mhet komt ook voor dat men dezelfde «mop, zy 't in ©enigszins anderen vorm eenige pagina's verder leest. Maar er ia toch ook veel' dat heel amusant is. Rodi Roeters, Hoe word ik Snelteekemaar? Met een voorwoord van Jean Louis Pisuiaae. Uitg. Joh. Morks, 's-Gravenhage. Rodi Roeters, een van de populairste ar- tisten van'het Cabaret «Ptisuisae, vertelt in dit boekslee op prettige wijze over het cari- ca tuurt eekenen op biet tooneel en licht z'n betoog toe met een groot aantal van z'n be kende vlotte geestige schetsen. Z'n bedoe ling is eenige aanwijzing te 'geven aan hen, die talent hebben en zich interesse*ren voor het caricatuurteekenen. In hoeverre dat mo gelyk is kunnen we moeilijk beoordeelen. In elk geval zullen jeugdige artiabe®, die kust in deigélijk werk hébben en ook an deren met hun talent eens willen vermaken in dit boekje tal ,van opmerkingen en aan wijzingen vindien, die hen hneiby van nut zullen zijn. Voor het dillettanten-cabatet een heel aardige handleiding! W. van der Elat, Hoe moet ik ooHkétee' i ren? Uitg. P. Noordhoff, Groningen. i INGEZONDEN MEDEDEEL» MEUBILEERING PRACHT COLLECTIE TAFELKLEEDEN ZIE ETALA8E B0UWE 89 907» io De bedoeling van «den schrijver is een hel pende hand toe te steken by het sollicitee- ren naar een of andere betrekking, raad tj geven over de wytze waarop gesolliciteerd moet worden en te doen overwegen of mem naar een betrekking moet eolliciteeren of niet. In een aantal hoofdstukjes wordt be handeld de sollicitatiebrief, het persoonlijk bezoek, voordrecht, benoeming, werfücrig, enz. In een twaalftal bijdragen worden en kele inlichtingen en voorbedden gegeven. Alles wat in h©t boekje verteld is, spreekt, zou men zeggen, vanzelf, toéh zal het velen wellicht van dienst kunnen zy®. SPORT KN WEDSTRIJDEN, VOETBAL. Programma voor Zondag 22 Aug. Nederlaagwedstrijden „Gouda". 1 uur: Gouda II—V.I.CLS. II. 3 uur: Gouda I—V.I.OB. I. Seriewedstrijden ,,Waddmxveen". Gouda IV—Stolwijk I. Gouxla IIIBodegraven II. Vriendschappelijk. Gouda: O.N.A.Schoonhoven. Alphen a/d Rijn: G.V.B.-Düstrictselffcal— Quick I. Nederlaagwedstrijden „Gouda". De Vereeniging „Gouda" heeft ter gele genheid van (haar 20-jarig bestaan Neder laagwedistrjjden georganiseerd voor haar le en 2ë elftal, op 22 en 29 Augustus en 5 September a.s. Hieraan zullen deelnemen: .V.1.0.S. I en II (den Haag)Velox I en II (Utrecht) en B.M.T. I eb II (den Haag). Om den Zilveren Voetbal. Voor de Zilveren Voetbalwedstrydlen, die 5, 12 en 19 September op heit terrein van Sparta gespeeld zullen worden, hebben de volgende vereenigingen ingeschreven: HJV. V., Den Haag; DJ1 XL, Dordrecht; Pe(jen- oond, Rotterdam; H.B.S., Den Haag; Excel sior, Rotterdam; Sparta, Rotterdam; V.O, C., Rottendam; Willem II, Hlburg; V.UjC* Den Haag; Uuyitas, Goroutw; C.V.V., Rot terdam; DJH.C., Delft. Het programma voor 6 Sept. luidt als volgt: A: 10—iU. 15: H.V.V.—«D.HjC. B: HBO—12.46: Unitaa—XLV.V. C: 1—2.16: FeyenoordH.BB. D: 2.303.46: ExcelsioriSparta. E: 4—5.15: V.U.C.—VX)A). Vrijgeloot Willem II en DjF.C. Aanvang G.V.B.-oompetitie. De competitie zal zeer waarschijnlijk den ©ersten Zondag in de maan<i September aanvangen. Teruggetrokken vereenigingen. De vereenigingen „Vraemdtachap", ^wer vers" en „Stolwijk" hebben zich terugge trokken uit den Bond. (Off. Med. G.V.B.) WATERPOLO. Programma voor Zondag 22 Aug. Om het kampioenschap van Nederland. Utrecht: U.Z.C.—Dolfyn, ATHLETIEK. Atletiekwedstrijden Gouda—Leiden. De athletiekwedstryden tusaehen de turn kringen Gouda en Leiden zullen hedenmid dag en Zondag op het O. N. A.-terrein wor- dien gehouden. Deze wedstrijden bestaan uit: '1. Driekamp Dames: a. Balwerpen; b. Hoogspringen; c. 80 M. handloopen. 2. ©riekamp Heeren: a. 1O0 H. hordenloop (3 honden 1.10 M. boog); b. speerwerpen; c. verspringen. Er wordt gewerkt onder de bepalingen van den Z.HA.B. Deelnemende ploegen «uit dan krfng Gou da zyn on. Quick, Excelsior (dames en heeren), T.HXXR., T.O.OjS., D.OJL „Excelsior". De uitslag van de onderlinge Atletiek wedstrijden van „Excelsior" luidt als volgt: lste ploeg heeren: C. Janssen 4116,45 punt.; A. Olthuijzen 317128; W. de Hoof) 307423; P. de Jong 3058.4(8; W. C. Luijnen- bung 2269.65. 2e ploeg heeren: F. Jansen 2768.87 punt; C. v. d. Heuvel 2163.8» p.; N. v. Werteni» 2449.81 p.; C. Kltf 18(24j67 p.; K. Kleijweg 1149.32 p.; L. Blok 1032.60 p.; G. Jansen 637.80 p. 3e ploeg heeren: C. Luijneéburg 2307.19 p.; H. Boer 2083.90 p.; A. Uitteribogaart 1311.52 p.; A. Happel 1285X>4 p.; W. v. Oosten 666.10 p.; J. Eerland 616.50 p. lste ploeg dames: M. Boe re 2859.5 p.; C* Thoen 2774.5 p.; L. Bloot 2416 p,; A. v. <L Leest 2162 p.; M. Alfclag 1776 p.; B. Blok 1&96.5 p.; A. Laepelt 1270.5 p. 2e ploeg damés: B. Looyaaud 1922.6 p.J B. v. d. Berg 17)26.5 p.; A. v. d. Berg 13215 punten. Arfapiranten (jongens): C. v. Dijk 2146.5 p.; B. Wirts 1917 p.; J. v. Lomfmeitfen 17555 p.; C. Meilof 18915 p.; Kleijweg 11715 p.; G. v. d. Ham 1.1375 p.; A. «fe* kerk 641 p. Aldspiranten (meiajes): M. Fhix 2665 p- Groente®, vnuebten, wortel- en knolge wassen welke ook rauw door de® mensrf1 kunnen wonden gébruikt, mogen, nadat zij geoogst, geplukt of gerooid zij®, niet h®" handeld woixien met water, hetwelk Burg®" meester en Wethouders der geme®6®» waarin het water zich bevindt, daarvoor ongeschikt hebben vertelaard. STADSNIEUWS. 7 GOUDA, 21 Aug. Hinderwet. Hngemeester en Wethouder* van Gouda hdbben vergunning verleend aa® G. raii gflk, Kleiweg 12 en zijne rechtverkryigen- tot het oprichten van een olienooten- teanderij door plaatsing van 1 electromotor van V» P-K- voor het aandrijven van een molen in het perceel plaatselijk gemerkt v ui wee no. 12, kadastraal bekend gemeen Gouda Sectie C no. 738; Voorts aan A. van EUk, Prins Hendrik gtraat 25 e" zÜne rechtverkrijgenden tot het oprichten van een kalkmaaldery door het r nbeweging brengen van een verplaats bare kalkmolen, gedreven door 1 electromo tor van 3 P-K- in het perceel 'Raam no. 136, kadastraal bekend in geriWnte Gouda Sec tie D no. I708! en tot het oprichten van een kalkblus- acherii door het plaatsen van een iblusch- bak op een terrein grenzende aan en gele gen voor het perceel plaatselijk gemerkt Raam no. 124, kadastraal bekend gemeen te Gouda Sectie D no. 2172. Behoudens het recht van belangheb bende^) tot het instellen van «beroep bin nen 14 dagen by H. M. de Koningin, inge volge artikel 16 dér Hinderwet. Hjj die het beroep instelt, geeft daarvan g e 1 ij k t iJ- dig kennis aan het gemeentebestuur en (bjj deu rw aarde rsexploi t) aan de(n) gene(n), aan wie de vergunning is verleend. Het Koninginneteelt. De Commissie voor Openbare Feesten zal, zooals reeds met een enkel woord ie gemeld, ook dit jaar wederom den verjaardag onzer Koningin op feestelijke wijze vieren. Ten einde dit mogelijk te maken richtte zy tot de ingezetenen een paar weken geleden een uitnoodiging om door het schenken van by dragen de feestviering op zoodanige wijze te kunnen doen geschieden als de commis sie dit gaarne wenscht. Van vele zijden mochten reeds bijdragen binnenkomen, van vele andere worden ze nog gaarne tegemoet gezien door den penningmeester, den heer J. Reneman, Kattensiogel 33, Tel. 27. Ook storting op diens postrekening no. 119631, kan gemakshalve geschieden met vermel ding „Voor het Koningirniefeest". 1 De commissie heeft intusschen het pro gramma voor de feestviering samengesteld. De feestdag zal worden ingezet met een be speling van het carillon, waarvoor de heer G. van Zuylen als steeds gaarne zyn mede werking verleent. In de morgenuren zal een optocht worden gehouden van versierde rij wielen en automobielen, waarvoor geldprij zen of luxe voorwerpen worden uitgeloofd. Daar wordt gelegenheid geboden voor me dedinging van groepen versierde fietsen, daar worden verschillende pryzen toegekend voor de mooist versierde rijwielen, daar worden ook drie prijzen uitgeloofd voor de mooist versierde auto. De ingezetenerf krij gen dus wel de kans om op Koninginnedag een aardig souvenir te ontvangen in dit ze ker zeer interessant concours. Zooals gebruikelijk verleent ook dit jaar de Goudsche Zwemclub weer haar gewaar deerde medewerking door het organiseeren in de namiddaguren van een aardig water- sportfeest in den Bleekerssingel. Zwemmen, duiken, waterpolo en roeien komen alle op het programma voor. Ook dit jaar zal wederom in de Groote Kerk een orgelconcert wonden gegeven door den organist den heer H. C. J. de Man, met medewerking van eenige solisten. Op den avond van den feestdag geeft het Stedelyk Muziekkorps, directeur de heer Joh. Fabriaan, een concert op de Markt, waarna als waardig besluit een groot schit terend vuurwerk op de Markt zal worden gegeven. Het orgelconcert op Koninginnedag. Het orgelconcert op Koninginnedag in de Sint Janrfcerk belooft, al* vanouds, aantrek- telyk t« worden. Om het niet te laat te la ten worden, zal de organist, de heer de Man, zich tot slechts vier orgelnummers bepa len, een Praeludium met Fuga van Bach, een nummer vah Guilmant, een Offertorium en tot slot de fiere Kroningsmarsch van Meyerbeer. Als solisten werken mede de heer Btarre - hung, viool-Ieeraar aan de Stadsmuziek- school, en de heer Jan van RysseHbeig, vroeger bariton, thans fort-tenor, die oja. zal zingen Spoel's bekencfe lied „Van een Koningisvrouwe". Thalia-Theater. Het journal toont geraamten van voor historische dieren, gratig voedsel-uitdeeling Chineesche kinderen in Peking, een riewwe raceboot die om zijn le^gte-as kan waaien zonder snelheid te verminderen en gebezigd zal worden voor de dranksmoikkel- "^del in Amerika, een nieuw type vlieg- "cachine te Parya dat, indien aan de erischen voldoende, gebezigd zal worden voor de ver- bindi^g. tusschen Parys en New York. Ken aardige komische bwee-acter „Leen f1® Je meisje zeg" amuseert het publiek hoorbaar. °P het tooneel treedt de bekende humo- f'rt Tummers op. Met een potpourri van be kende volksliederen, eenige anecdotes, een "1#€r ernstig liedje en tiwee humoristische bedjes heeft hy éen welverdiend succe*. Als hoofdnummer gaat „Het Spook van e Opera". Als verfilming van een roman, zo.oa'8 alleen enkele Fransche auteurs ze wisten te scheppen, heeft „Het Spook van e Opera" zy®s gelijke niet Als kijkspel met adem-benemende tafereelen en ten top gevoerde geheimzinnigheid is deze film een swk werk waarvoor men respect moet heb- n- De aandacht waarmede het zeer talrij ke publiek opgaat in deze avonturen, de ^amng die door de zaal huisvest, bewijst 1 <*e „romantische school" het nog lang niet heeft afgelegd tegen de „realistische". Hoe alles Afloopt met het spook, het "««ye, den officier en diens broeder m met Ledoux van de geheime recherche moet de nieuwsgierige zelf maar achter zien te 1 fcotaen. t Men zal dan ervaren dat, ondanks het hyper-fantastisch gegeven, een sterke logb sChe draad door het Verhaal van Gaston Leroux gaat en door de film eveneens. De logica is niettegenstaande de spookachtig heid niet zoek en dat is éé«n van de verdien sten van deze noLprent. Een tiweede ver dienste is de bezetting der rollen. 'De rol van het spook vertrouwd© men toe aan den eenigen man die aooiets kan spelen, Lou Chaney, de meester van de grime die van zijn lidhaam en gelaat alles sohynt te kunnen maken en die ook in deze rol op nieuw zijn gnoote qualiteiten als karakter- speler toont. De regie is mede een zeer knap stuk werk, getuige de niet gemakkelijk te 'berei ken sfeer van geheimzinnigheid die deze film volkomen beheerscht. Het geheel wordt door het „Thaliatrio" Examen Engelsch L. O. Gisteren slaagde te Utredht voor het exa men Engelsoh 1. 0. Mej. T. J. Zjjilstra alhier. Het Nieuwe Rotterdam ache Tooneel. Dezer dagen is te Rotterdam opgericht de N.V. „Het Nieuw Rotterdamsch Too neel". De statuten dezer vennootschap zyn vastgesteld en 'het verzoek om Koninklijke 'bewilliging hierop is ingediend. Het gezel schap zal staan onder directie van den heer Frits Tartaud, aan wien voor de artist» leiding i8 toegevoegd de heer D. Jessurin Lobo en als administrateur Hans van Ees. Het gezelschap zal voor wat de kern treft, zijn samengesteld uit societaires. Deze zyn naast dep heer Tartaud: de dames Alida TartaudKlein, Greta LoboBnaa- kensiek en Pine Beider en de heeren Lobo en Hans van Ees. De regie zal worden gevoerd door Mevr. TartaudKlein en door de® heer Lobo. Het gezelschap zal te beginnen October a-s. Rotterdam minstens 60 vooreteliingen ge ven, terwijl eveneens in de hoofd'steden in de provincie zal gespeeld wonden. Waarschijnlijk zal dit gezelschap dan ook te Gouda een of meer voorstellingen komen geven. Besmettelijke ziekten. Ten stadhuize alhier wend dleee week a gifte gedaan van een geval van roodvonk en het voorkomen van één geval van mond- en klauwzeer. Intercommunale Arbeidsbemiddeling. Aanbiedingen ven werkzoekenden. Lijst van 18 Aug. 1928. «Bieden zich aan: l afiwerker ovenist, 1 pijipglazuurder, 5 aardewerkers, 8 pijpma- kers, 2 drukkers, 9 letterzetters, 10 heiars, 2 witters, 14 grondwerkers, 11 opper- en 8 tim(merlieden (2 saheeps-), 1 telqgrakfwer ker, 3 hulpstraatmakers, 1 witwerker, 3 meubelmakers, 1 meubelschilder, 2 hout- dtraaiens, 3 kastertfnakens, 1 behanger-stof feerder, 1 stoffeerder, 1 beitser, 1 halfwas kleermaker, 2 aagèrs, 2 mach. hoptljewer- keréy 2 schoenmakers, 5 scheepsklinkers en ijzenjverkere, 3 stokers, 2 machinisten, 1 metaaldraaier, 1 loodgieter, 3 eleetridens, 2 monteurs, 1 instromentenmaker, 1 metaal bewerker, 6 blikslagers, 1 kopergieter, 1 nettenrekker, 8 bankwerkers (1 halfwas), 1 touwslager, 1 boekbinder, 1 textielarbeider, 5 suikerwerkers, 2 brood- en banketbakkers, 18 pakhuis-, 1 expeditie- en 7 schippers knechts, 3 landbouwwerfcers, 2 boomkwee kers, 19 sigarenmakers, 2 plakkers, 4 reizi gers, 2 winkel-* en 6 kantoorbedienden, 2 keliners, 7 koetsiers, 3 boekhouders, 122 transport en fabrieksarbeiders, 4 chauf feurs, 1 concierge. Burgerlijke Stand. GtEBOREN: 18 Aug.: Pieter, z. v. T. J. Schoonderwoerd en H. Hoogendoorn, Pr. Julianastraat 4. ONDERTROUWD: 19 Aug.: P. de We ger en A. M. van der Neut. B. A. C. Nat- zyl en P. J. Jaspers. J. va® dier Linden en M. J. S. Meyer. C. Ryneveld en P. W. C. van Ejjk. E. van Zandbergen en C. JL den Edel. A. P. Lammerts en C. A- Laurier. A. de Jong en K. A. Cattel. OVERLEDEN: 18 Aug.: Antonius Hen- drikus Schoonderwoerd, 12 j. 19 Aug.: Cornells Christiamns Wiezer, 10 m. Agenda. 23 Aug., 8 uur. Vergadering Bond van Goud sche marktkooplieden „iDoor Eendracht Sterk" Bovenzaal Café Nationaal. 24 Aug. 2 uur Stadhuis, Openbare aanbe steding verbreeding Hoogstraat brug. IDe apotheek van den heer F. A. Dee, Westhaven, is deze week tot en met 27 Augustus, benevens den daarop volgenden nacht geopend na 8 uur des avonds (des nachts echter alleen voor recepten). UIT DEN OMTREK. BOSKOOP. Gemeenteraadsvergadering. Onderwerpen ter behandeling: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Mededeelingen. 5. Herstemming over het amendement D. Mesman Wzn. op het voorstel inzake wijziging schoolgeldhef- fing. 6. Voorstel van Burg. en Weth. om te besluiten tot aankoop van een perceel grond aan de Dorpsstraat W.Z. met opstand. 7. Voorstel van Burg. en Weth. om over te gaan tot uitloting van 4 obligaties van de leening^ oorspronkelijk groot 54000. 8. Me- dedeeling van Burg. en Weth. betreffende de bestrating van de Barendstraat. 9. Me- dedeeling van Burg. en Weth. betreffende de vraag of in deze gemeente, op grond van de bepalingen der Vleeschkeuringswet, een centrale slachtplaats moet worden ge bouwd. 10. Advies van Burg. en Weth. op een vörzoek van de Vereeniging van Achter- kadébewoners om den naam „Achterkade" te veranderen in „Westerkade". 11. Advies van Burg. en Weth. op een verzoek van den heer A.(C. de Leen, om vergoeding wegens schade, tengevolge van de Verlaging der Achterkade. 12. Aanbieding door Burg. en Weth. Van het verslag van den toestand en de exploitatie van de gemeentebedrijven over het jaar 1926. 13. Voorstel van Burg. en Weth. om aan den werkman J. van Moff een pensioen uit de gemeentekas te verke nen van 3 per week. 14. Sluiting. Ten huize van de familie A. Bakhiiyzen aan den Laag Boskoop scheweg is een geval van typhus geconstateerd. Koningirniefeest in Boskoop. De feesten ter viering vkn den verjaar dag der Koningin op 1 Sept. beloven schit terend te zullen zijn. Des morgens 7 uur beginnen de feesten met een ommegang van herauten te paard, waarna klokgelui en koraallmuziek op het sportterrein. Daarna optocht van schoolkinderen van alle scholen, jgecostumeerd en in verschil lende groepen. Des namiddags volksspelen, des avonds concert op het sportterrein en groote geïllumineerde gondeflvaart door de Gouwe, waarna gekleurde electrisdhe licht fonteinen in den Ham, electrische verlich ting van het dorp, den kerktoren, korenmo len enz. SCHOONHOVEN. Landdag van den Byz. Vrfjwilligen Landstorm. (Heden is hier de Landdag gehouden van den Bjjzonderen VrywilHgen Landstorm, welke georganiseerd is door de gewestelijke landstorm-commissie Gouda. Vanmorgen te kwart voor tien heeft de voorzitter dezer commissie, de heer H. N. Vaückenier de Greeve den landdag met een toespraak geopend, waarna de schietwed strijden een aanvang namen; deze zullen den geheelen dag voortduren. Tegen 11 uur kwamen aan het station te Gouda de militaire- en andere autoriteiten aan, welke deel uitmaken van de Nationale Landstorm-commissie en van het Eere-co- mité voor dezen landdag. Onder deze be vond zich ook de Minister van Oorlog, Z. Exc. J. M. J. H. lambooy. be autoriteiten namen plaats in een 9-tal particuliere auto's die daar gereed stonden om hen naar Schoonhoven te brengen. Te 12 uur werd het gezelschap met an dere genoodigden officieel ten stadhuize ontvangen. Vanmiddag hebben de militaire wedstrij den, de waterpol o-imatéh en de roeiwedstry- den plaats. Een escadrille vliegtuigen houdt hgdennamiddag demonstratiés boven de stad. MARKTBERICHTEN. PREDIKBEURTEN. Zondag; 22 Aug. 1926. GOUDA. Remonstr. Kerk, 1 10% u. v.n). Ds. P. D. Tjalsma. Onderjv.: „Myn ziel keert zich in stilheid tot haar God." 7 St. Janskerk, 10 u. v.m. »Ds. P. Bootsma, legerpred. te Zwolle. 6 u. rfjn. Ds. M. Ottevdl^er, pred. te Sluipwijk. Bed. H. Doop. Luthersche Kerk (Kleine Kerk), 10 u. v.m. Ds. J. J. Simon. Geref. Kerk, Turfmarkt, 10 u.( y.m. Ds. H. Knoop. Doopsbed. 5% u. n.in. Ds. H. Knoop. Ver. „Oalvy'n", Nieuwe Zaal, Turfmarkt 142 v.m. 10 u. de heer C. A. de Vries, g. 0. te Stoliwyk. Chr. Geref. Gemeente Turfmarkt 10- u. v.m. Leeskerk. 5 u. n.m. Leeskeric. AMMERSTOL. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. J. B. T. Hugenholtz. BERKEN W OUDE. Ned. Herv. Kerk, 7«% u. n.m. Ds. L. R. v. d. Broek. BERGAMBACHT Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. W. Deur van Schoonhoven. BOSKOOP. Ned. Herv. Kerk, 10 u. vyn. Mej. J. A. Hau- mersen van Koedyk. Remonstr. Kerk, 10 u. v.m. Ds. L. B. Hout- gast. Evangelisatie, 9u. v.m. en 6 u., njn. Ds. P. v. Ginkel v. Bilthoven. GOUDERAK. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. ds. Huring te Utrecht. 7 u. n.m. ds. Huring te Utrecht. HAASTRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. A. Landstra. MOORDRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10% u. v.m. Ds. B. Nieuw- burg. OUDEWATER. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. de heer Muller, g.o. te Bodegraven. 7 u. n.m. ds. H. Ysebrands, pred. te Ter- heide. STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk, 10% u. v.m. Ds. B. J. Kanis. Evangelisatiegebouw, 10% u. v.m. en 7 Mi u. ri.m. Ds. Koolhaas te Bellen. HEKENDORP. Geen opgave ontvangen. *4 WADDINXVEEN. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Preeklezen. 6%i u. n.m. Ds. Severyn, pred. te Waar der. OUDERKERK a. d. IJSSEL. Ned. Herv. Kerk, 8.30 v.m. de heer P. van den Berg, g.o. te Grypskerk. 10% u. v.m. Ds. L. R van den Broek van Berkenwoude. 7 u. n.m. de heer P. van den Bferg. Wijkgebouw Lageweg, 10 u. v.m. en 7 u. n.m. de heer A. de Redelijkheid. NIEUWERKERK a. d. IJSSEL. Ned. HerV. Kerk, 10 u. vju. Ds. N. Luyen- d(jk, Bed. H. Avondmaal. REEUWIJK. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. De heer Hoek, cand. te Bilhoven. Marktbericht der Coöperatieve Vereeniging „De BoekoepseHe Veiling" te Boekoop. Rozen: Qjihelia 4062; Go luien Ophelia 4560; Hartley 120; Columbia 70—80; But terfly 4ft—61;» Mac Keller 60; Mme. Jules Bouché 50; Marcel Royen 6080; CI. Per- net 8090; Polyantharozen 1220; Buiten rozen 1522; Wilh. Korde* 26»—40; Rosa- land ia 40. Diversen: Dahlia's 2530; Gla diolen 115; Anjers 3660; Delphinium 7; Asparagus 2242; Snijboonen 9>10, Enke le P. boonen 1214, Handperen 28, Zure appelen 18 p. KG. WISSELKOERSEN. 20 Aug. 21 Aug. Off. 12 uur. Londen 12.11% 12.11"/, Berlyn 59.38 59.37% Parys 7.07 7.13% Brussel 6.82% 6.87% Zwitserland 48.18 48.17 Weenen 35.25 35.20 Kopenhagen 66.30 66.30 Stockholm 66.77% 66.76 O^lo 54.70 54.70 New-York 2.49% 2.49% Niet officieel. Praag 7.39% 7.39 Madrid 38.45 38.65 Milaan 8.18 8.18 DRAADLOOZE DIENST. Vertegenwoordiging der Sovjet. BERLIJN, 21 Auig. De Sovjetregeerimg 'zal zich doen vertegenwoordigen op het in ternationale Politieoongres tg Berlijn. Nieuwe Duitsche Consulaten in Frankrijk. BERLIJN, 21 Aug. De „Germania" meldt dat nieuwe Duitsche consulaten zullen wor den opgericht te Marseille, Algiers, Lyon, Bordeaux, Tunis en Havre. Int. Congres voor Auteursrecht. WARSCHAU, 21 Aug. Op 27 Sept. «zal te Warschau het internationaal congres voor Auteursrecht bijeenkomen. 65e Katholiek BREST AU, 21 Aug. Rijksminister Mara is gisteravond te Breslau aangekomen om deel te nemen aan het 66e Katholieken con gres. De deviesenhandel in Polen. WARSCHAU, 21 Aug. Het ministerie van finantiën heeft de beperkende bepalingen van den deviesenhandel in het binnenland opgeheven. Voor het buitenland blyven zy van kracht. Van den Balkan. iSOiFIA, 21 Aug. Koning Boris ontving 'gisteren den ItaliaanBChen ©n Franschen geoant en confereende later met den Engel- schen gezant over het antwoord op de col lectieve nota der nabuurstaten. Ook de mi nister van buitenlandsche zaken confereer de met de gezanten def groote mogendhe den. Tot nu toe is tiog geen overeenstem ming verkregen. Het verzenden der nota is tot Maandag uitgesteld. Hijlen sloeg om. Van de ongeveer 20 inzit tenden werden 8 gewond, van wfie 2 vrij «"n" stig. De autobus wend ernstig beschadigd. De gewonden werden na door bwée doktoren uit Valkénawaand t« zijn verhonden naar België teruggebracht. Ook de niet-igewonde aiibeiders der autobus keenden naar België terug. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak. Melk, voor menschplijk gebruik bestemd, mag niet afkomstig zijn van diere®, die lij den aan: uierontsteking, darmontsteking, waarbij hevige diarrhee optreedt; baarmoe derontsteking, gepaard met herhaaldelijk optredende uitvloeiingen, tuberculose, waar bij de smetstof van deze ziekte wordt uitge scheiden (open tuberculose), wonden, waar bij de uier, de tepel of de melk met etter of andere uit de wond afkomstige Btoffen ern stig verontreinigd kunnen worden. RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT Hoogste stand 767 te Barritz. Laagste stand 732.9 te Lanwioh. Verwachting: Matige tot krachtige tjjde- lyk afnemende zuidwesten wind, tijdelijke opklaring, later waarschijnlijk enkele regen- of onweersbuien, weinig verandering in temperatuur. De neerslag bedroeg hedenmorgen over de afgeloopen 24 uur 12 m.M. ADVERTENTIEN. Voor de vele bewijzen van belang stelling, ondervonden bij de herden king onzer B0-jarige Echtvereeniging, betuigen wij, mede namens onze kin deren, onzen harteljjken damk. H. VERBEEK. W. J. VERBEEK—BEGEER. Gouda, Aug. 1926. 3660 I8 AANLEG GAS- EN WATERLEIDING Lood- en Zinkwerker Mastiekdak bedekking aoM ig tusschen 2 8 gewonden. (MAASTRICHT, 1 Aug. Hedenmorgen omstreeks 7 uur zijn twee autobussen uit België dSe Belgische arbeiders naar Val- keniswaard brachten waar zij werken op die sigarenfabrieken, naby Valkenswaard by het elkaar voorbijrijden tegen elkander op gebotst. De autobus van den ondernemer voor eelt en likdoorns, per flacon 35 cent. 10 KLEIWEG 91 - TEL. 317 - OOUDA #ET BEHOUD VOOR UW COSTUUM is het op tijd na te laten kijken. Uw adres la: T. C. REPARON KLEERMAKERIJ, KEIZERSTRAAT 28. Colbert-Coetuum model persen 150; idem en ontvlekken 250; Mantelcostuum model persen 1.50; Mantel of Overjas model per sen 1.Pantalon mode] persen 0.50. Systeem Dr. SCHOLL'S MARKT 40-47 - - GOUDA Nob ■lochia korten tl|d duurt do DAMESprofiteert U van de buitengewone koopjes. ZIET ONZE ETALAGE. 'SI ZONDAG 22 AUGUSTUS: BELANGRIJKE MEETINGS. door Majoor JACOBS en Stafkapitein HAMAN. 10 uur v.m. HEILIGIN OSDIENST 3.30 uur n-m. LEZING. Onderwerp: Ons VrouwelijkMaatschappelijkwerk 's Avonds 8 uur GROOTE VERLOSSINGSMEET1NO MUZIEK EN ZANG HEDEN (ZOMERGOEDEREN) (LAATSTE GEDEELTE) Raganmantals «n Hoeden ENORME KEUZE LAGE PRIJZEN Ontvangen een prachtvolle collectie 2098-60 «laponntn eft Hosd«n

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2