m Verhuren van Transportrijwielen N. Megraaf, - Kleiweg 12, - Tel. 602 Sterke Ammoniak Prima Wrijfwas Meuhelvernissen FLESSCHEN Th. J. NOBEL Jan Vandcrland 1. SJ.C. M Groote Uitverkoop Wie verhuist IJ V.V.V. - GOUDA DE GOUDSCHE FRUITHANDEL ALS EEN GEZONDE BABY ALLE DRUKWERKEN A. BRINKMAN ZOON. Zie Nïï de prijzen in de Etalage. JOH. BAIJER, Tabak-en Sigarenmag. „De Herder" Goudsche Dienstverrichting £en GOUDSCHE COURANT - ZATERDAG 21 AUG. 1926 - TWEEDE BLAD G. VAN DEN BERG 4- VOOR DE VROUW Fa. S. H. van Loon Verbandstoffeu Baby-Weegschalen te hunr. voor cents Cadeaux voor Heeren vm lier Burg - Ooelestraat 291 Markt 2, Gouda De Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer betere verkeerswegen juiste voedsel Hoogstraat 10, Gouda. Weer een mug! Kloosterbalsem 80 c"" In prijzen van 6, 8, 10 en 12 cent. Firma A. H. J. Wijtenburg Turfmarkt 1 - Telef. 344 - Gouda Zeer snelle verhuizingen met auto-verhuiswagens van voor den inmaak van bessen enz. LOODGIETERIJ, ZINKWERKERIJ. MASTIEKBEDEKKING. Vraagt (rijs. Goedkoop niet alleen in prijs, doch ook in kwaliteit. Bo»i Peperstraat 140, RIDDER v. CATSWEG 18 Bewaarplaats van INBOEDELS. Zeer lage conditiën. Hygiënisch* artikelen r PATENT GENEESMIDDELEN. Suooes verzekerd. Inl. gratia. MAISON SANTÉ im 8 Sokiekade 165a ROTTERDAM. Drogisterij „Do Ooudsche Baper" MARKT 6 GOUDA. STEENHOUWERIJ ROODIOL HARDSTEEN ZANDSTEEN SCHOORSTEENMANTELS GRAFWERKEN. ACHTER DE KERK - GOUDA. PEPERMUNT KAUWGOM 1 aartaring, «i»«t daa •den, vavfrlacht dgpt i pond aa bewaart fi i twdw togen btdirf j Kt i hj> ZbeMnacJt GOUDEN DASSPELD 2.00 GOUDEN ZEGELRING - 4.50 NIKKEL HORLOGE - 2.50 BARSTEEN PIJPJE m. goud - 3.00 ALP-VERZ. VULPOTLOOD - 1.60 NIKKEL KETTING - 0.35 Doublé HORLOGE-KETTING - 1.75 ZILVER MANCHETKNOOP - 1.25 HEETMAN Ooetplein 8 - ROTTERDAM bij Maaastation. S Vsrmaken van oud diamantwerk in nisuws modallen. 1694 20 per week per maand per jaar. GOUDSCHE RIJWIEL- en MOTORHANDEL. goed en goedkoop bij voorheen C. C. KROM stelt pogingen in het werk om te verkrijgen naarien van Gouda. Dat is van enorme beteekenis, Steun dat pogen door uw lidmaat schap op te geven aan het Secreta riaat MARKT 31. Technisch Bureau v. ROOIJEN, Waddingsveen LEVERT 2-3-4 lamps toestellen, in eenvoudige en luxe uitvoering, onder volle garantie. Groote sorteering Luidsprekers en Onderdeelen. Plaatstroomapparaten en acculaadinrichting. Bezoekt onze toonkamer VAN BEVERNINGHLAAN 32, Gouda. Vraagt geïllustreerde prijscourant. 1337 20 Firma Wad. A. Rietveld. LANOE T1ENDEWEÜ 27 - TELEF 313 heeft in BLAUWE DRUIVEN PERZIKEN MELOENEN. AALBESSEN PRUIMEN. TAFELPEREN TAFELAPPELEN Busgroenten (merk sleutels) tegen voorraad Sinaasappelen CITROENEN BANANEN TOMATEN ANNA NAS IN BLIK DIVERSE SOORTEN NOTEN scherp concurreerende prijzen. Haarziekten 1075 Voor herstel van alle voorkomende HAARZIEKTEN zooals: ronde kale plekken, ontstaan in korten tijd, ronde zweren, zwerende plekken, schedelpijn, te droog of te vet haar, roos enz. Kosteloos inlichtingen, ook schriftelijk, eiken Maan dag en Dinsdag van 10—3 en 6—8 uur. DIERGAARDESINGEL 91, huis ROTTERDAM Eenige eigenaar der beroemde „CR1NOFLOOR" C. ROMKiJN, Haarkundlg-Speclalltelt Vraagt, kosteloos verkrijgbaar, onze brochure mat atteslen van dankbare j j herstellenden, 54 soorten middelen voor 20 soorten haarziekten. met Molenaar's Kindermeel wordt gevoed volgens de aanwijzing op de verpakking, dan heeft U geen last van verstopping of van diarhee, van spuwen of van stuipjes. Omdat Molenaar's Kindermeel het is voor de kleine menschen. 2012 46 Vraag attesten-broehure aan P. MOLENAAR Co., Westzaan. voor den Handel, Vereenigineen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd. De overgebleven goederen zijn nog méér in prijs vefminderd. 207» 36 NOG ZEER MOOIE Spiegels, Schilderijen, Schilderstukken, enz. enz. tegen ongekende prl]zen. Denk er om wanneer U gestoken j I wordt door muggen, muskieten, lly wespen of endere zomerplagen, f dat er geen vlugger, eenvoudiger en meer afdoend middel is dan 2073 44 AKKER'. alle drogisten. Aan «ia apita aiaan <2dei8 cföaar Sigaren ala da BBSTK. W1JDSTRAAT 43 - hoek Groenendaal. NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK, VAN 1883. TE ROTTERDAM Vm «Ito NsdartandMh. UvMnMz.liMlng-MMt«ch«ppljM verzekerd bedrag 30O wiskundige reserve 80 aandeelenkapitaal6 extra-reserve»8t mlllioen mooiste winstuitkeeringen: ever 1028 3% vm de «om ven VI» beterIde jaarpramién. Baataat verzekering lenger den 33 jaren, den Overtreft wlnataandaat het bedreg ven één jaarpremia. en naar alle plaatsen. Transport van Piano's, Orgels, Brandkasten, enz. enz. ALTIJD ONDER GARANTIE. Goedkoope prijzen. Zeer nette behandeling. Beleefd aanbevelend. L. N. POLDERVAART. met natuupbotea. cuiker en kaneel ■stelt ons in staaf- de HOUDBAARHEID der» Esperanto-Wafels TE GARANDEEREN ènisch verpakt BISCUITS Pt LINDEBOOM (Wed.£.v. Doesburg) STUKS Amsterdam. levert in elk kwantum voor f 0.04 p. stuk TUINSTRAAT73 GOUD* Telefoon interc. 532 GEbULO. We hebben in ons Nederlandsch een paar veelzeggende spreekwoorden, waarin ,het geduld een groote rol speelt. We denken aan het overbekende: geduld overwint alles. Een mensch kan'in zyn leven zich een doel voor oogen gesteld hebben, dat hij per se wil bereiken. Maar de weg naar dat doel ia moeilijk en vele hindernissen moeten ge nomen worden. De witszwakke geeft den moed maar heel gauw op; htf meent, dat hij een voor zijn kunnen onbereikbaar doel aan zyn leven gesteld heeft; dat hy de moeilijk heden heeft onderschat of wat dies meer ''-ij. Hoevelen zijn er zoo, die met opgewektheid geboren uit het idealisme der jeugd eigen, den loopbaan begonnen, maar die met vroeg rijpe levens- en wereldwijsheid meenen, dat het idealisme een incourant artikel op de levensmarkt is. De zwakheid van hun wil, gepaard aan den tegenstand der bezwaren, sloopten hun overwinningskracht. Toch zou het geduld hen hebben doen overwinnen. Want geduld is niet wat som mige menschen wel meenen, een soort lij delijkheid, maar een bewust en op goede gronden uitstellen van eenige bevrediging. Geduldige menschen maken wel vadk den indruk van slappe, lijdelijke, gomelastiek achtige menschen, inderdaad zijn -ze dat niet; integendeel, geduld is een openbaring van psychische kracht; omdat het uitstellen kan de bereiking van wat een van de lieve- lingswenschen van het leven is. Geduld zegt een oude, zegswijze, is een schoone zaak. En wie het goed overdenkt, moet tot de er kentenis komen, dat geduld een van de rijk ste bezittingen is, welke een mensch in zijn innerlijk hebben kan. Maar tot dat geduld moeten we opgevoed worden. Ontegenzeggelijk is de natuur een veel betere opvoedster dan de mensch, al is hij nog zoo wijs en paedagogisch Aog zoo ter dege onderlegd. Merk maar eens op, hoe het geduld zit in heel de schepping. In de boomen- en plantenwereld zien we het ge duld, het wachten op den tijd van bloeien en vruchtdragen; in de dieren zit het geduld, de kat kan uren op de loer liggen om het vogeltje of de muis te verschalken; de k.p eit onafgebroken en getroost de drie volle weken van den broedtijd uit $n dan haast ze zich nog niet om haar nest te verlaten. Meerdere voorbeelden zouden uit de schep ping bij te brengen zijn van geduld, ze lig gen om zoo te zeggen voor het grijpen. Ook in de jonge kinderen ligt nog het geduld, maar zoodra ze in aanraking komen met de groote menschenwereld, dat is opgevoed worden, houdt het geduld vaak op, wordt afgeleerd, later moet het dan dikwijls ten koste van veel moeite weer aangeleerd wor den. Vooral de hedendaagsche ontwikkeling en beschaving vermoordt stelselmatig alle geduld in een menschenkind. Het geraas der machinerieën, de geweldig afmattende «jischen, die het moderne leven stelt; het de snelheid, waarmede de nieuwsberichten worden verspreid; de overvoering der gees telijke leerstof; het tegen elkander opbie den in de uitwendigheden des levens; de jacht op fortuin en succes brengen het ze nuwstelsel van het meerendeel der mannen en vrouwen van de kook af. Zy zyn onge duldig, omdat ze willen dat alles sneller, steeds sneller zal gaan. Feitelyk is het grootste deel der menschen tegenwoordig een soort stiekeme zelfmoordenaren. Wan neer we eens opletten welk een heerlijke invloed uitgaat van rustige, geduldige man nen en vrouwen, dan zien we aanstonds wat een zegen het geduld is. Dat ziet ge het beste by de jonge kinderen. Niets werkt ook op hen uanstekelyker dan ongeduld en de ontevredenheid, welke het ongeduld steeds vergezelt. Als kinderen die twee in hun om geving zien en hun invloed ondervinden, worden ze erdoor aangestoken, ze worden zelf ongeduldig, ontevreden. Hoe anders, wanneer ze staan tegenover een geduldig, bedaard mensch. Er daalt een kalmte in de jonge ziel, die haar weldadig aandoet. Zul ke geduldige menschen kunnen met kinde ren dat doel bereiken, dat ze zich voorge steld hebben. We n&nïen met opzet het voorbeeld van de kinderen, omdat aan hen zoo duidelijk gedemonstreerd wordt, wat we bedoelen te zeggen, dat geduld inderdaad een schoone zaak is, juist omdat ze ook anderen en niet alleen onszelf ten zegen is. Trouwens van welke deugd of ondeugd kan men dat zeg gen, dat ze alleen den ongelukkigen of ge lukkigen bezitter schaadt of ten voordeel is? Een mensch staat niet alleen op de we reld. Steeds gemerkt of ongemerkt gaat er invloed van hem uit. Gelukkig als die in vloed een goede is. Dan beantwoordt een mensch het beste aan de roeping, waarmede hy op deze wereld werd gezet: Wees een zegen. En de zegeningen van het geduld zijn on uitputtelijk. Aanschouw den zieke, die zyn lyden geduldig draagt. Let op degenen, die langzaam aan naderen het doel, dat ze zich voorgesteld hebben. Merk op den vader en de moeder, die geduld weten te hebben met hun afdwalend kind. Wat gaat er van al deze een zedelijke kracht uit. Ze zijn als 't ware pilaren, waarop de samenleving steunt. Merkwaardig ook, dat oude vroom heid aan God als één zy'ner eigenschappen het geduld toeschreef. Het geduld zelfs een goddelijke eigenschap. Maar, nu we dat neerschrijven, rijst aanstonds de vraag in ons op: is juist die benaming goddelijk niet het bewijs, dat deze deygd voor een gewoon menschenkind onbereikbaar is? We mee nen dat het de klassieke wijsgeer Plato was, die leerde, dat alle deugden hier op aarde niet anders waren dan schaduwbeelden van wat in een hoogere ideëele wereld als gees telijke realiteit bestond. Maar er is verschil tusschen schaduwbeeld en schaduwbeeld. Zie de oude „Chineesche schim"; hoe duidelijk omlijnd kwamen daar de schaduwbeelden op het doek, zoodat men nooit hoefde te vra gen: wat is dat eigenlijk? Maar als de brandende lantaarn voor uw deur schaduw beelden werpt, op uw gordijn, dan zyn die beelden grof en vaag. Zoo kan het geduld uit de 'cleëeli» weield in uw psyche fijn dan wel grof omlyntl weerkaatst worden. Maar dttaruan ka: oen mensch zelf ontzaglijk veel doei Ook in liet gecvld kunnen we ons oefenen, al is die oefei'ng 41 mee de moei lijkste les, welke we in ons leven moeten leeren. Geduld moge dan alles overwinnen, de oorzaak van die overwinning is, dat het ge duld zelf reeds de grootste overwinning is, want ze is de overwinning op onszelf. En de zelfoverwinnaar, zegt een oostersche spreuk, is sterker dan wie een stad in neemt. Wie zou jyet gaarne alles in zyn leve»1 overwinnen? Wat al tegenkanting, moeilykneden, bezwaren en wat dies meer zy, moeten overwonnen worden, te veel om op te noemen. En met schaamte moeten we erkennen, dat we het ia de overwinning zoo weinig ver brengen. Als we maar geduld hadden: Geduld, dat niet is een lydelyk bij de pakken neerzitten, maar een bewust uit stellen van eenige bevrediging; een wach ten op den dag, die zeker komen zal: een overwinning van den tyd. Wie het zoover in zijn leven brengen mocht, want ten slotte is het een gave, die staat tegenover het leven als de machtig ste, omdat een deel van goddelijke kracht in hem gekomen is; die staat tegenover zyn medemenschen als een, die zegen brengen kan. Want de vermoeiden, de jagenden, do ongerusten en ontevredenen vanwege de te leurstellingen in hun leven zullen tot hem komen om aan 2yn geduld hun gebroken heid te heel en. We weten heel goed, dat velen, die dit lezen denken: geduld is uit den tyd, met de trekschuit en de lange pijp en de omslachtige modes hebben we ook het geduld van de lyst onzer levensbagage ge schrapt. Het is nog goed in ziekenkamers en kindervertrekken, maar menschen, di* midden in het leven van onzen tyd staan, kunnen het niet meer gebruiken. Doch die zoo redeneeren mogen zich eens stellen voor de vraag: of het met de wereld onzer dagen en met den enkelen mensch niet oneindig beter zou staan, wanneer de deugd als „een schoone zaak" werd nagestreefd en de con sequentie van die schoonheid als begeerens- waardig bezit werd bezien. MODEPRAATJE. Blouse- en ander nieuws. Door de stygende belangstelling voor bet een herleving der blousevormen. Het herfstseizoen zal dan ook een groo te vraatg brengen noodwendig gevolgd door afzet, naar allerlei afzonderlijke blouses en juinpers. Het sportmodel ,zal den boventoon voeren en bet zal een streng, oorrect, hee- i en-oveihemdaohtig fa«on ,hebben. Zyn schouderstuk, zijne mouwen en frontpLooien zullen daaraan herinneren. Zyn Etonkraag- je en zyn vele zakjes zullen ervan afwij ken en de vrouwelijke noot aanbrengen. Er zal eene geweldige fantasie in blouses zyn. Dank zij de mode, zal eene overhemd- blouse gerust een gedrapeerden ooi kunnen hebben of een plat kraagje met bont, met bedrukt leder of groe-grain lint bezet. Vooral kraagjes vaa lint en met lintgar- neering sullen zeer en vogue komen. Dit zym dan nog (maar ochtend-, sport- of half- gekleede blouses. Maa,r voor de gekleade namiitdaghlouses, worden veel chique mo dellen gelanceerd, aangezien zy het com- pleteerend onderdeel vormen van het-en semble. Zij zijn dan ook by Voorkeur ge maakt van crêpe-satin, crêpertgeorgeftte en chiffon, mebaalstof en fluweel. De schuim over elkaar sluitende voorpanden hernemen •hun nirrïmer geheel geëindigd recht. De blouse op breeide ceintuur is nog im- mar nieuw. Maar .bet (hoafdsucce-s wordt verwacht voor de bolero-vormen, die nu eons iets .geheel nieuws brengen, iets dat in lang niet gezien is op blousegebied. Nog altijd zullen de ingezet^ geplooide vesten en stukke® van afstekende stof als gamee ring aanblijven. Daarbij komen metaalbor- duufsels en kralen als nieuwe garneeringen, terwijl de plooótjes en inhaaisels, welke wy kennen tan de henfstmodellen Zooal«v gezegd, blijft de sportblouse haar eenvoudig karakter behouden. Zij zal de eenige zijn wielke afstekend is van het te dragen rokje. De blouses bij taille-costuimes en die von ensembles auilen in d© tint gedragen wor den. Het tailleur-costuum krijgt uiteraard weer een strenger soort blouse ter begellei- ding. ...pen soort gekleed overhemd van sa tijn of crêpe-de-chine, dat voor zoover het niet de tint van-het geheel 'houdt veelal in writ gekozen wordt. De meeste blouses hebben een gewone blousemouw of een, welke-strak aansluit. Maar voor de elegante blouse wordt deze mouw wijd naar onderen toe, zóó wijd dat hij een zak* of ballon gelijk is, welke dan aardig bewerkt of geborduurd moet zijn, naar den trant der overige bHouse-garnee- ring. Nog altyd ziiet men de polsbandjes met lusjes, welke eene wet Sierlijke, maar in het gebruik o zoo lastige dracht uitmaken. De allerlaatste berichten spreken van eene groote moiré-mode. Moiré voor hoed jes, moiré voor japonnen, blouses en man tels. Als deie schijnen, althans voorloapig, bij voorkeur in zwart moiré gedragen te worden, wijl zwart, als zoo dikwijls, de overgang van liidhte zomerstoffen op stam- miteer herfstdracht moet pointeeren. Er wordt nog immer eene bovenmatige aandacht besteed aan de fijne lingeries. Hare stoffen worden steeds luxueuser, steeds gezochter. Zoo wordt n.u gestippeld en gemoesd chiffon .genomen voor chemises enveloppe? en combinaisons. Zij worden met fijne lingerieploodtjes .versierd en met te ere, dikwijls echte kanten, in hoofdzaak van het ehantilly-genre afgezet. Aan de dessous wordt over het algemeen geweldig veel zorg besteed. Nu krijgt men weer als nouveauté, het balernloozc, volkomen so°pele corset, dat dc lichaamsvormen we! moe leert, doch ze i" geen geval transformeeren mag. AI deze po gingen en de geheele strekking der nieuwe herfstmode duiden er op, dht bij groote na tuurlijkheid der vormen, de weelderigste be dekking gewensoht wordt. Dat is allemaal goed en wel, maar het voert de vormen tot steeds groqter zucht naar een slank uiter- lyk, naar steeds geraff ineeider ooquetterie, m ai oh weieens afvraagt wie de n dit all as in dezen vreemden tyd nog dragen kan. GRACE ALLAN. RADIO-NIEUWS. Programma van heden. 5.20 Brussel (436 M.): Concert. Ber lijn (504 en 571 M.); Namiddagconcert. 6.20 Londen: Causerie. 6.50 Stockholm (430 M.): Lichte mu ziek. 7.20 Londen: Tijdsein, beriphten, lezing. Berlijn: Lezingen. 7.45 Londen: Piano-concert (Weber). 8.— Londen: Muziek. 8.20. Oslo (382 M.): Concert. Londen: Orkest, zang. Brussel (486 M.): Con cert. Hamburg: Tooneel „Die Kënigin von Honolulu". 8.35. ZürichVoordracht. Stockholm: Cabaret-concert. Frankfort: Lessing's „Nathan der Weise". 8.50 Parys: Galaconcert. Berlijn: Con cert. Munster: Zang. Miinchen: Boe- rentooneelspel „Der 7e Bua". Zürich: 9.20 Londen: Variété. 9.50 Londen: Berichten en causerie. 10.20 Hamburg: Dansmuziek. Londen: Pianorecital. 10.35 Oslo: Dansmuziek. 10.50 Berlijn: Dansmuziek. Londen: Dansmuziek. Amsterdam (V. D. eo Effectenbeurs 1950 M.). 8.15—1.Nieuws- en beursberichten; 10.15 en 7.— Tijdsein. Hilversum (1050 M.): 12.— politiebe richt; 5.30—7.45 H. D. O.-concert; 7.— litiebericht; 7.46 berichten, koersen; 8.10 uitzending progr. der Vereeniging v. Ar beiders Radio-amateurs (zang, fluit en piano; 10.— berichten. Königswusterhausen (1300 M.): 3.30— 5.30 lezingen; 3..50 progr. van Berlijn. Daventry (5 XX 1600 M.): 10.50 en 1.20 Tijdsein; 4.2012.20 Progr. van Londen. Zondag 22 Augustus. Londen, 2 L O, 365 M. 3.50 Concert. M. Nevada, sopraan. H. Leoni, tenor. H. Williams, bariton. B. Haa- rison, cello. Sapdlnikoff, piano. Jane Cowl, de beroemde Amerikaansche actrice. Bari ton: AU the fun of the fair, Martin. The pretty creature, Wilson. Passing by, Pur- cell. 8.20 Orgelconcert, van de Savoy Chapel, door Dr. H. Bromley Derry. Concert ouver ture in C, Hollins. Sketch no. 4 op. 58, Schu mann. 8.36 Studio, kerkdienst. Zang en preek. 9.05 Vervolg orgelconcert. Canon no. 5, pedal piano studies, op. 56, Schumann. Ou verture, Handel. 9.16 Causerie: Papworth village settle- meftt. 9.20 Weerber., nieuws. 9.315—10.50 Licht orkestconcert. G. Par ker, bariton. Orkest. Orkest: Ouverture La pairie, Bizet. Onvoltooide symphonie van Schubert. Bariton: Wanderer's night, Sehubert. The erf King, Schubert. A. Gaun- lett, cellosolo. Le cygne, St. Saëns. Bari ton: To the lyre, Sehubert. To music, Sehu bert. Orkest: Suite Scenes pittoresques, Massenet. Bariton: The two grenadiers, Schumann. To the sunshine, Schumann. Orkest: Andante cantabile voor strijk instrumenten, Tschaikowsky. Hilversum 1050 M. 8.30—9.30 R.K. Morgenwijding. Mej. Fien Boele, alt. Hr. F. M. M. A. Bal, bariton, beiden te Amsterdam. Spreker: De heer G. Schouten, litt. student aan de universiteit van Utrecht, te Baarn. Pianobegeleiding van den heer Veen Jr. 1. Sei Stille dem Herrn, Mendelssohn-Bartholdy (alt). 2. Li- tanei „Ruhe und Frieden allen Seelen", Sehubert (bariton). 3. Ave Maria, Luzzi (alt). 4. Rede door den heer G. Schouten, over: Ons genadeleven. 5. Ave Maria Jung- ,frau mild, Sehubert (bariton). 6. Gebet, Hiller (alt). 7. Recitatief en aria No. 5 ,yDie Schöpfung", Haydn (bariton). 10.— Dienst in de Ned.' Herv. Kerk te Bussum. Voorganger: Ds. A. J. Wormgoor. 1. Zingen Ps. 443 3 en 4. 2. Votum en ze gen. 3. Lezen: de wet des Heeren, waarna gezongen wordt Ps. 32 1. 4. Lezen: Joh. 8 4259. 5. Preek- Inleidend woord. 6. Tekst: Hebreën 13 8. Drie vragen: a) Wie was Jezus Ohristus. b) Wie is Hij? c) Wie zial Hij zyn? 7. Gebed. 8. Zingen: Ps. 118 vs. 7 en 11. 9. le ged. preek. Vraag a en b. 10. Zingen Gez. 44 1 en 2. 11. 2e ged. preek: vraag c. 12. Gebed en dankzegging. 13. Zin gen Ps. T2 7 en 77. 14. Zegen. 3.00. Kurhaus-uitzending. Matinee onder leiding van Ignaz Neumark. Soliste: Hélèue Zimmermann, piano. 1. Gluck: Ouverture „Iphigenie in Aufis". 2. Mozart: Klavier- konzert A-dur (aliegro-andante-presto piano. Pauze. 3. Liszt: Polonaise E-dur. 4. a) Jarnefeldt: Berceuse, b) Sibelius: Valse triste. 5. Strauss: Zwei Militair-Marcbe. 7.00 V. P. R. O.-uitzending uit de Studia in Hilversum. Rede door Ds. A. C. Schade van Westrum, Ev. Luth. Pred. te Gronin gen, over: „Zedelyke therapie". Te zingen liederen: Lied 8 1 en 4. Lied 1303 en 4. Lied 133 4 (uit den bundel van den Ned. Prot. Bond). 8.00. Persberichten en sportuitslagen. 8.15. Kurhaus-uitzending. Solisten-con cert onder leiding van Prof. G. Schnéevoigt. Solist» Birgit Engell, zang. 1. Brahms: Academische Fest-ouverture. 2. Haydn: Symphonie concertante, voor viool, cello, hobo, fagot en orkest (allegro, andante, al legro con spirito). Solisten: Sam Swaap, Chrl. v. Isteirlael. J. H. Stotjjn en J. Poons. 3. Mozart: Aria „Ohe mi scordi di te", zang. Met obligaat, piano: Louis Schnitzler. Pauze. 4. Tschaikowskf: Suite du Ballet „Casse- Noisette" (Ouverture miniature, Marche, Danse de la fee dj-agée, Danse russe (Tré- pak). Danse Arabe, Danse chinoise, Danse des mirlitons, Valse des fleurs). 5. Liede ren met pianobegeleiding, a) Wolf: Die ihr schwebet. b) Wolf: Frühling über's Jahr. c) Wolf: Die Spröde. d) Strauss: Schlagen- de Herzen. e) Strauss: Scblachtes Wetter (zang met pianobegeleiding). 6. Elgar: Contrasto (The gavotte a. d. 17001900). Radio-Parijs, 1750 M. 1.06. Concert door het orkest Gay!na. 1. I Tzigana, Razigade. 2. Haunting melody, Sohloss. 3. La dame blanche, Boeildieu. 4. Marche militaire, Sehubert. 5. Vioolsolo. 6. Chant sans paroles, Tschaikowsky. 7. Im pressions d'Italie, Charpentier. 8. Mas a fuera, Ropp. 9. Ioème sonate de Valentini, cello. 10. Gavotte tendre, Glück. 11. Hans de fluitspeler, Ganne. 12. Ronde d'amour, Cha- 2.10 en 8.20. Havaspersberichten. 8.50. Concert. Brussel, 487 M. 8.35. Galaconcert. Werken van Debussy, met medew. van Melle Evelyne Brei ia en Hr. Bracony, zang. 1. Prélude cortège et danse de l'enfant prodigue. 2. Aria va» Lrnla. 3. Rhapsodie voor clarinet. 4. Drie melodieën, a. Clarir de lune. b. Colloque sen- joujoux. 6. Twee preludes op de piano Wei- the, mignon (automatisch). 7. a. Danse d« Delphes. b. La cathédrale engloutie. c. Dan se de Perck. 8. Childrens corners. 9. Tweede scène van de 2e acte van „Pelléas et MélD sande" (duet). 10. Prélude de la d&mamoi- selle Elue. 11. Marche écossaise. 10.20 Nieuwsberichten. 531 M. Berlijn. 571 M. Vanaf 7.20 n.m. Königswusterhausen 1300 M. 6.508.20 Vroegconcert. 9.20 Morgenconcert. 11.50—1.10 Blaasorkest. 8.20 Lezing. 3.50 Kindervertellingen. 4.40 Lezing. 5.20 Gorch Fock-herdenking. 5.60-0.50 Concert. 7.20 Lezing. 7.50 Lezing. 8.15 Lezing. 8.50 Concert. 10.5012.20 Dansmuziek. Draag sluitende kleerey Als ge drijfwerk gaat smeren. GEZONDHEIDSRAAD. DE BROEK AANHEBBEN. Miasohien zy® véle leizers van gedachte, dat het toeval deze spreékwijBe, die in Ne derland, Spanje en Frarikxyk zoo menig vuldig wordt gehoo®d, beeft doen ontstaan. Dit is echter niet zoo. Zij heeft een ware gebeurtenis ten grondslag, dïe de oude Hugues de Piaueelle, (Franisoh didhter) in zyn onopgesmukte taal, aldus verhaalt. Heinbaas was rokken- en manbelversteller van beroep en verdiende goed zyn brood. Maar zyne vrouw was een ondeugend, te- genisportelig schepsel, die hem het leven zuur maakte. Vroeg hy om erwtensoep, dan gaf Antje hem drooggekjookte erwten. Vroeg hy om droogigekookte erwten, dan kreeg hy erwtensoep. Zoo ging het met les e® van 's morgana vroeg tot 's avonds laat hoorde men in dit huis niet anders dan gekijf en scheldwoorden. Toen er eens veel viach aan de markt was, hoopte Heinbaas, flat hy goedkoop zou wezen en gelastte zyne vrouw een zoodje te gaan koope®. „Wat voor visoh wil je hebben?" vroeg ze; „zeevisch of rivierviadh?" „Zeevisch, vrouwtje." Daarop nam juffrouw Antje een schotel onder de® mantel en verliet het huis. Een ougenblik later kwam zij terug met den schote! vol spinazie. .„Drommels, vrouwtje, je kan er gauw mee terecht, sou ik zeggen," zed Heinbaas bij haar terugkomst. „Waarop zal je me nu gen?" 1 „Bah! Houd je toch stiJ over je stinken de zeevisdh!" antwoordde juffrouw Antje. „Je denkt zeker, dat ik je vergiftigen wou De regen van gisteren heeft <le visch doen bederven, en ik pas er we! voor om on- gansch te worden." ,rWat, bedorven? Ik heb van morgen springlevende vriach gezien, die zoo pas ge vangen was." „Het zou wel een wonder wezen ,als ik het jou eens naar den zin kon maken!" antwoordde Antje hitter; „nog nooit heb ik een man gezien, zooals jy bent: altyd grom men; nooit iets naar je zin! 't Is om er je geduld by te verliezen! Hoor eens, lastpak, ga jij zelf 't eten maar koopen, en je mag het klaar maken ook, zoo lekker als je 't maar habiben walt. Ik pas!" L Aldus sprekende, wierp zy de spini met schotel en al op de binnenplaats, tiwlst werd natuuriykenwys heviger en oi beide echtelingen begonnen te schreeuwen en elkander uit te maken voor al wat lee- lyk is. Heinbaas dacht evenwel een oogen- blik na en sprak juffrouw Antje hierop al dus boe: „Antje, jy wilt de baas zyn, en ik wil ook de baas fcyn, begryp je. Zoolang wy nu niet een van beiden Joegeven, zal er nooit vrede tusschen ons kannen bestaan. Laat ons, eens voor altifc; Wen goed beduit nemen, en daar dit niet den verstandelijke® weg schyn/t te kunnen, een anderen weg In- Hij nam nu een broek, die hij bezig was te verstellen, van zyne werktafel en wierp die midden op de binnenplaats. „Om deze broek zullen wy vechten," zei- de hy, „en hy, die ze weet te bemachtigen, zal de baas in huis zyn en de andere zaï gehoorzamen." „Goed," zeixle Antje zich tot de worste ling gereed makende. Ten einde de zegepraal en de daaruit voortspruitende voorrechten te bekrachti gen, voorzagen de beide edhbgenooten zich van getuigen. De eene koos buurvrouw Kaatje, de ander buurman Srimon. Aan deze werd het punt van geschil blootgelegd. Buurman Simon beproefde, maar te ver geefs, om als bemiddelaar op te treden. „Ons besluit is genomen," zei het katje, „er is niets meer aan te veranderen; wy zul'len onzen plicht doe®, doe gij den uwe®." Ziende, dat geen verzoening mogelijk was, vatte Simon zyn rechtertyke betrekking op en begon met aam de beide strydems elk ander wapen dan de handen te ontzeggen: vervolgens gflig hy met buurvrouw Kaatje in een hoek staan ten einde een wakend oog over de strijdenden te houden en te beslis sen, wie overwinnaar zou zyn. De groote binnenplaats was het slagveld, dat der kampvechter» ter beschikking stond. Antje deed den eersten uitval. Onder ee® vloed van scheldwoorden diende zy haar man een paar krachtige stompen toe, uit roepende: .Aaanemen, leelijkend!" „Dank je, en dat 's voor jou, mooieid!" antwoordde deze, zijne vrouw een muilpeer gevende, dat ze niet wist waar ze bleef. Vervolgens betwistte men elkander de broek. Heinbaas trok aan de eene pijp, juf frouw Antje aan de andere, zoodat zj wel dra in flarden geheugde. De stukken vlogen den strijdenden om de ooren tegelijk met beleedigingen en scheldwoorden, terwijl in- tusschen nagels en vuisten het hunne deden. Antje vond echter gelegenheid om Hein baas bij den baard te pakken, waaraan zy met alle macht trok. „Nou heb ik je beet, satanskind, en ik Iaat je niet los-" Zy trok met zulk eene kracht, dat zij hem ten onderste boven zou hebben geweiikt en het lot van den slag bedllst. „Hou je goed! Hou je goed!" riep buur vrouw haar toe. Maar buurman Simion, zijn stok oplich tende, zei: „Wil jy je 1 angie tiong wel een weinig in houden, buurvrouw, anders geraken w(j zoo meteen aan den dans!" Intussohen had Heinbaas met een wanho pige krachteiTvspanmag zij® baard uit de greep van zyn zaöhbzinig vrouwtje weten los te krijgen en haar in zyn toorn zulk een harden düw gegeven, dat zy tegen den muur als vastgespijkerd stond. Nu bevond zich by toeval de regenbak vlak in haar nabijheid. Al achteruitloopep- de, stapte zij eerst met hare hielen op den rand en viel er weldra, zoo lang als zij was, in. Hein Het haar fn eten steek om de lom pen van de broek bij elkander te zoeken, die hy zegevierend voor de oogen der rech ters uitlegde. Antje deed inmiddels haar beat om uit den regenput te geraken. Het vruchtelooae harer pogringen inziende, riep zy buurman Simon te hulp. „Verklaart gaj u voor overwonnen?" vroeg hy haar; „belooft gy voortaan uw man onderdanig te zyn, hem rim alles te ge- hoonzamen en nooit fet» te doen wat hij u verbieden zal?" Antje weigerde eerst, ondanks bet hache lijke van haar toestand. Maar nadat zij buurvrouw had geraadpleegd en deze haar had voorgehouden, dat zy volgens de wet ten van den strijd niet uit den toestand, waarin zy zidh zag gebracht, bon verlost worden, tenzy met toestemming van den overwinnaar, gaf zy haar woond. Toen werd zij uit de regenput geholpen en in haar ka mer gebracht, waar'de vrede busscheu de beide echtgervooten werd gesloten. Gedurende eenige dage® kom zij de kastij ding, die zy ontvangen had, nog voélen maar, met Gods hulp, ging dit fipocdlg over. Getrouw aan het verdrag, heeft zij van dit o ogenblik af niet alleen haar man nooit meer tegengesproken, maar is rij hem ge hoorzaam geweest in alles, wat het hem be haagde haar te gelasten. Van dien dag af, zegt men dat diegene van twee echtgonooten, die in hub d» hoogSten toon voert, de broek aan heeft.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3