N! Blad. 3ABY NïEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ho. 18238 DinsdagK24„Augustu» 1926 68*Jaargang en I Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen F 'Ie Meet1. MOERCAPELLE, enz. FEUILLETON BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, nieuwerkerk, ouderkerk, oudewater, reeuwuk, schoonhoven, stolwijk, waddinxveen, zevenhuizen, DOOR GOUD VERBLIND. Isel I LO ;egenzegige- iden tijd in 880 |150 aan liare zorg toe te O bij die gedachte de andeling DAT HET LEN KAN IG’S GIST- HJM AAN GIST EN ID IN DE NEEMT U EVOELT U ;ende 5 Minuten 15 15 EN HAAG is ten. ABONNEMENTSPRIJS; per Fra Als de hemel zonnig lacht, is t' geen kunst een lied te zingen, Maar wie in den lijdensnacht, Als de nev’len ons omringen, Ook blijmoedig voort kan gaan, Heeft het leven goed verstaan. Reuter meldde in het jongste avondblad dat Cook, de secretaris der Mijn-werkersfe- deratie, in een rede had verklaard, dat de onderhandelingen tot bij legging van het conflict nog niet beëindigd waren. „Iemand anders komt tussdheribeide”, zeide hij. -De Bribsche draadlooze dienst bericht thans dat Cook’s verklaring waarschijnlijk „op een misverstand berust”, daar er geen wijziging in den algemeenen toestand is ge komen en er geen vooruitzicht is dat de re- geering iets zal doen vóór dat het duidelijk is dat een actie kans op succes heeft. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. De Katholiekendag te Breslau. Omtrent de Katholiekendag, Zondag in Breslau gehouden, meldt de corr. van het HJbld. nog dat niet minder dan 60.000 .man nen en 20.000 vrouwen deze plechtigheid bijwoonden, waaifoy ook kardinaal Bertram medewerkte. (HHDSCIIE COURANT. thans ernstige crisis door, daar bij gebrek aan bestellingen wekelijks arbeiders moeten worden ontslagen. Te Brussel zyn thans 600 letterzetters werkloos. De werkgeversver- eeniging heeft de bestaande arbeidsover eenkomst opgezegd en o1 ver een nieuwe overeenkomst zal nog worden onderhandeld. De bedevaart naar de Ijzer. Ongeveer 50.000 deelnemers. Verschillende toespraken. Onder zeer groote belangstelling had gis teren de zevende bedevaart van de Vlamin gen naar de graven van de IJzer plaats. it den schijn hebben alsof hij dochter verkocht. Terwijl hij daarover nog nadacht en K.i z. rr «wlximh A irzxlc mol we- betere beklee- Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Miss E. BRAD DON. een krachtige uiting van deze gezindheid worden beschouwd. Kondilis is de personifi catie van het verzet tegen Pangalos’ bewind en hy heeft dan ook beloofd krachtig bij te zullen dragen om weer overal constitutio- neele toestanden in het leven te roepen en het spoedig houden van. veikiezingen voor te bereiden. Ook zal hij een eind maken aan de onderdrukking, die de pers zich moest laten welgevallen en «ijn best doen weer te komen tot een rechtvaardige rechtspraak. Dit zijn beloften, waarvan de verwerkelij king natuurlijk dient te worden afgewacht, daar ook Pangalos, toen hij ruim een jaar geleden de heerschappij aanvaardde, aller lei mooie toezeggingen heeft gedaan, doch zijn beloften nimmer op een wijze, die het volk bevredigde, is nagekomen. Doch ad miraal Kondoeriotis, die algemeen wordt genoemd als nieuw premier van Grieken land, moet het al vreemd verbruien, wan neer hij zich bij het volk nog impopulairder maakt dan zijn voorganger Pangalos. n dankbare r eeuw. •rdt gevoed I verpakking, I itopping of 1 T an stuipjes, m ■meel het I 2012 46 I i aan ESTZAAN. i oacnt tuiu geieieird). Gij zult misschien zeggen dat ik in al die jairen mijn best had kunnen doen om mijn toe stand te verbeteren. Ik kan u daarop alleen an woorden dat al dé geest kracht die ik wei icht vroeger heb oe- zeten, uitgedoold1 was door den slag, die nvijf van denkbeeldig en rijkdom tot werkelijke armoede deed verval len. Het wéinige dat ik bier verdien was voldoende voor het onderhoud van mijn kind en van mijzelven. Het afgezonderde leven viel zeer in mijn smaak en dus heb ik mij nooit op da woelige levenszee gewaagd, maar Lie ver mijn dagen doorgebracht in deze onbekende, veilige haven.’’ ,.Dat begrijp ik volkomen," zei Sir Aubrey. „En gij hadt geen vrouw om uw smart te deelen of te verlichten. Zij ontviel u zeker voor dat het on geluk u trof? „Ja, mijn vrouw was dOodi.’’ „Dat dacht ik wel. Er ontstond, een pauze. Sir Aubrdy had nog iete te zeggen; maar wist niet recht hoe hij ’t zou aanvatten. Hij was een rijk man en hij had bij zich zei ven overwogen dat die mijnheer Carew wel eens te buitensporige ver wachtingen kon koesteren van de vrij gevigheid van -een welgestedden brui gom. Hij mocht er soms te veel opre kenen zijn voordeel te doen met net huwelijk zijner dochter met den land, heer en Sir Aubrey had rich voor genomen hen» omtrent dit punt uit he dwailing te; helpen. ..Daar uwe dochter mij de eer heett gedaan mijne hand aan te nemen en er geen beletsel voor ons huwelijk bestaat, zoo geloof ik, mijnheer Uarew dat die gebeurtenis zoo spoedig mo gelijk plaats moet vinden tenzj Syl via uitstel mocht verlangen, hetgeen ik ten hoogste zou betreuren wam waar zulk eeae ongelijkheid van leef tijd bestaat, zou (Lu verlangen mij doen gelooven dat uw dochter t nog niet n et zich zelve eens is." ..Miju dochter verlangt dit volstrekt niet, Sir Aubrey". antwoordde mijn heer Carew onmiddellijk. ..Maar een meisje kan moeilijk uit den stand waarin mijn doch er verkeert tot dien van uwe vrouw overgaan zonder eeni- ge kleine voorafgaande toebereidselen zooal.s bijvoonbeeld een uitzet. ..Natuurlijk. Maar ik hoop dat miss Carew daarbij indachtig zal zijn, dat ik een man ben dlie eenvoudig en stil leef, dat ik weinig men^hen zie, en dat ik een bepaalden afkeer heb van ijdel en opschik.” ..Ik twijfel er geenszins aan ant woordde de onderwijzer, dié n zweem van angst begon te gevoelen. ..dat zij zich in alle dingen aan uw beter oor deel zatl onderwerpen.'' Tot nu toe was er nog geen enkel woord1 gespro ken over de verbetering van rijn eigen omstandigheden. Sir Aubrey had nog Da revolutie in Griekenland. De arbeidshervatting in de Britsche mijnen. De irervolutie in Griekenland, die een eind heeft gemaakt aan het regime, van den dic tator Pangalos, blijkt inderdaad zonder he vige botsinig'en te zijn verloapen. 'De eigenlijke revolutie, die natuurlijk reeds geruimen tijd in alle stilte is vooilbe- reid, heeft zich zoo meldden nadere berich ten, in de vroege ochtenduren van Zondag af gespeeld- De beweging stond, men heeft het reeds kunnen lezen, onder leiding van generaal Kondilis, die blijkbaar de garni zoenen en de vloot vrijwel geheel op zijn hand heeft weten te krijgen. Kondilis, die tijdens dén oorlog aan de zijde der geal lieerden deel heeft genomen aan fle gevech ten in Macedonië en die als een warm vriend wordt geschetst van de Franschen en Zuid- Slaven het pas gesloten Grieksch-Zuid- Slavisch vriendschapsverdrag zal daarom stellig wonden gehandhaafld zou reeds terstond een nieuw ministerie samenstellen, aan het hoofd waarvan hy zelf komt te staan. De nieuwe ministers moeten die van het kabinet Dutaxias vervangen, welke allen voorloopig gevangen zijn genomen. Boven dien is Kondilis ertoe overgegaan de ver schillende personen, vooraanstaande bur gers en militairen, die Pangalos in de laatste tijden uit politieke overwegingen heeft la ten arresteeren, de vrijheid terug te geven. Of Pangalos zelf ook gevangen was geno men, was eerst niet heelemaal duidelijk. Het schijnt inderdaad juist te zijn, want gemeld wordt, dat Pangalos aan boord van een torpedojager naar de hoofdstad is te» nigigébradnt, waar hij in het militaire hos pitaal is ondergébracht. Toen de auto, wel ke Pangalos naar Athene terugbracht, de wijk der vluchtelingen doorreed, werd hij, aldus dit bericht, door de menigte aan gehouden, die Pangalos wilde lynchen. De bewakers slaagden er met moeite in om hem te bevrijden. Zoo is dus Pangalos er niet in geslaagd te ontkomen en naar het buitenland de wijk te nemen. Zijn rijk is dus op het oogenlblik uit, en hy’ heeft dit aan zyn eigen optreden te danken. Hij gedroeg zich als een echt dictator, die zich om de constitutie niet be kommerde en de vryheid der burgers met voeten trad, zonder tegelijkertijd er in te kunnen slagen de economische toestanden in Griekenland, die verre van schitterend zyn, te verbeteren. Algemeene onafhankelijke verkiezingen, die Pangalos meer dan eens in uitzicht had gesteld en die voor het volk een middel zouden zyn geweest om zijn wenschen te uiten, werden steeds opnieuw uitgesteld, zeer venmoedelijk, omdat de uit slag ervan het regeeringsstelsel van Pan galos, dat door willekeur werd gekenmerkt, streng zou hebben veroordeeld. De toestayd onder Pangalos' regime werd dan ook hoe langer hoe meer voor velen ondragelyk en de Zondag uitgébroken revolutie mag als Uit de verst afgelegen dorpen van het Vlaamsche land tot by Nederlandsch Lim burg toe waren belanghebbenden ten getale van een vyftig duizend man met behulp van alel mogelyke voertuigen naar Diksmuiden gestroomd. De gansche stad was bovlagd met Vlaamsche Leeuwenvlaggen, waar onder hier en daar de Belgische driekleur hing. Te elf uur werd op de buitengewoon rui me markt, die zwart was van volk, waarbo ven de vlaggen en standaarden der deelne mende verëenigingen waaiden, een mis op gedragen ter nagedachtenis van de gesneu velden. Daarna had een optocht plaats naar het Vlaamsche Kruis aan de IJlzer, waar de eerste heipaal voor het definitieve monu ment zou worden geheid. Een ontaaglyke menigte was hier aanwezig. Nadat onder de leiding van Jef van Hoof een paar liederen waren uitgevoerd, kwam advocaat Borginon uit naam van de Vlaam- sche oud-stryders aan het wooril. Hy liet uitkomen, dat de Vlamingen /lie hier wa ren gesneuveld, eigenlijk hun leven voor het Vlaamsche volk hadden gegeven en dat de Belgische staat aan zyn plicht te kort deed, door te weigeren Vlaanderen recht te laten wedervaren. Die Vlamingen zijn niet gevallen voor den staat, die Vlaande ren verdrukt, maar opdat Vlaanderen leven zou. De gesneuvelden zouden zeker niet hébben begrepen, dat Vlaanderen van wie ook de toelating had moeten aflbedelen om zijn recht op zelfbeschikking uit te oefenen op de voor de Vlamingen het meest voor- deelige wyze. ook wanneer deze al of niet overeen te ‘brengen was met dén huidagen vorm of zelfs met het voortbestaan van den BeJgósdhen staat ea ook zouden meende .^preker, met afkeer getuige zijn 'geweest van de thans bestaande tweedracht. Op trouw aan het Vlaamsche ideaal drong Bor ginon ten slotte aan. Daarna sprak prof. Hans Daels, voorzit ter van het inridhtingscomité, die moeders en kinderen van gesneuvelde Vlaamsche soldaten, wier nagedachtenis hij met ont roerde woorden huldigde, verzocht om met hem den eersten paal vai> het monument te heien. Na die plechtigheid hield aalmoezenier Nobels een godsdienstige rede in verband met het offer, door de Vlaamadhe soldaten tijdens den oorlog gebracht. Ten slotte sprak dr. Moller uit naam van het Algemeen Nederlandsch Verbond enkele woorden uit om den dank van den ganschen Dietschen stam te betuigen aan het Vlaam sche -volk, dat het voorbeeld gaf van ge trouwheid aan eigen taal en eigen zeden. Nederland kon niets anders brengen dan zijn dank en enkele woorden, maar weinig daden; doch de Nederlanders voelen sterke •bewondering voor Vlaanderen, een spruit van den Dietschen stam, alsook een groote sympathie met den in Vlaanderen gevoer- den strijd. Met Vlaanderen als voorbeeld moet Nederland in echt christelijke deugd lueii, m gewichtige woord) contract uitgesproken en mijnheer Uarew ge voelde dat dit woord hem bezwaar.ijk over de lippen zou komen. Al» hij liet dóórschemeren dat hij zijn voordeel dacht te do;n niet het huwelijk, zon it den schijn hebben alsof hij zttjn De verwachting in Zuid-Wales dat de staking in het mijnbedrijf spoedig een einde zal nemen, heeft een gunstige uitwerking op de beurs in Cardiff gehad, waar drukke vraag naar mijnwaarden was, die vast wa ren. Ofschoon in de Milands tal van mijnwer kers den arbeid hebben hervat, toonde de meerderheid der mijnwerkers in Northum berland en Durham niet het minste voorne men om den arbeid te hervatten. zich bij die gedachte volstrekt met op zijn gemak gevoeldie, verdreef oir Aubrey al zijn twijfel door regelrecht tot de zaak te komen. ..En wat de huwelijksvoorwaarden betreft zeide hij, „zoa meen ik dat, daar gij uwe dochter niets kunt me- d©geven, gij daarom rent ooki geen al te buitensporige verwadhtingen zult koesteren. Ik wil u ronduit bekennen dat ik hef nieuwe systeem om een vrouw onafhankelijk van haar echtge noot te maken, niet begrijp, noch goed keur. Afhankelijkheid is een der lief ste eigenschappen van dé vrouw, als ’t ware haar grootste aantrekkelijk heid. Ik zou niet gaarne zien dat mijn vrouw al was zij ook de dochter van een edelman gedurende mijn leven eer» onafhankelijk inkomen had. Om die reden zal ik dan ook geen bepaalde som op Svlvia vastzeilen. Mijnheer Carew voelde zijn hart be zwaard. Op die manier zoü Edmund Sanden misschien nog een betere par tij zijn geweest dlan Sir Aubrey. (Wordt vervolgd). ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. Pangalos zal ,zoo verluidt het, tezamen met de oud-ministers Tavoelaris, Tantalidis en anderen voor een Hooggerechtshof we gens een vergrijp tegen het gemeene recht terechtstaan. 74) - ..Gij zegt, mijnheer Uarew, dat geheel© adel zich tegen mijn huwelijk met uwe dochter zal verklaren. Daar op ben ik voorbereid. Ik ga zelfs ver- en zeg dat ik weet dlat men met wijn verliefdheid' den spot zal drijven "7 mij voor een verliefden dwaas zal uitkirijten, en lachen zal over den grijsaard en zijn mooi jong vrouwtje. 0p dit alles kaïn ik alleen antwoor den), dat ik mijn eigen hart ken, en dat ’t niet louter bewondering is van de schoonheid) uiwer déchter, die mij ne handelingen bestiert. Ik1 zou mij- zehre veradrten als ik kon denken dat ik mij door een lief gezichtje had loten.' inpalmem. evenals dé hersenloo- mug, die haar verderf tegemoet gaat in de vlaini, die haar verblindt ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën ingiet Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0 50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot zeer gereduceer- den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. Na deze openbare plechtigheid begaf men zich naar de verschillende vergaderlokalen. In de hoofdzaal, waar 10.000 menschen bij een waren, werd de bekende Landeshaupt- mann uit Düsiseklorf, dr. ïlorion, die de laatste jaren herhaalidelyk voor het rijks- kanselierschap aangezocht is, tot eerste- vooraitter gekozen. Voor deze 10.000 toehoorders hield dr. Horion een zeer opmerkelijke openingsrede. Onder de toehoorders was ook de vroegere koning van Saksen, op wien echter, volgens het „Berliner Tageblatt”, niemand lette en die ook onder de verwelikomde gasten niet vermeld werd. Daarentegen wenden de kar dinaal, de nuntius en rykskanselier Marx by hun binnenkomen warm toeigej'uicht. Dr. Horion zei in zyn toespraak onder meer, dat de katholieken in het nieuwe Duitschland een onbeperkte vrijheid gekre gen hebben, zoo .groot, als geen enkele an dere grondwet in eenig land hun toestaat. Vooral de ordes, in het bjjizonder de Jezuï- tenorde, kunnen sedert 19tl9 haar werk on gehinderd verrichten. Wie zou dat in het keizerlyk Duitschland van vroeger bereik baar geacht hebben? Toen sloot men ka tholieken van de hoogste staats- en ryks- amlbten uit. Nu is de katholieke dr. Marx rykskanselier. Bij deze woonden werd dr. Marx een ovatie bereid, die vele minuten aanhield. Alleen de adel en de katholieken der rechtsche partyen, die op afzonderlijke zitplaatsen plaats genomen hadden, namen aan deze ovatie geen deel en demonstreer den herhaaldelijk door met het hoofd te schudden by gedeeltes van de rede van den voorzitter, die nog verder ging en duidelijk liet uitkomen, dat de Duitsdhe katholieken niets van de redhtsche kringen moeten heb ben, di$ een keizerlijk regiem terugwen- schen. j Vandaag zal de rykskanselier Marx een politieke rede houden, waarin hij een onom wonden bekentenis ten gunste van de de mocratie zal afleggen. Deze rede wordt met spanning tegemoet gezien, vooral daar de rechtsche kringen zich eveneens willen doen gelden. Zoo verscheen gisteren de vice-pre sident graaf Neipperg op de algemeene ver gadering in rok met alle ridderordes uit den keizertijd. Ook van de rede van den vroe- geren Beierschen minister-president, graaf Lerchenifeld, die sedert kort Duitsch gezant in Weenen is, verwacht men nog verrassin gen. Het spoorwegongeluk bij Hannover. Twee belangrijke arrestaties. Volgens berichten uit Berlijn zijn twee personen gearresteerd, die geen alibi heb ben en die in de buurt van het treinongeluk vertoefd hebben. Reeds bjj het eerste verhoor werd de poli tie in haar vermoedens versterkt, daar de arrestanten vaak tegenstrijdig waren in hun beweringen en ten slotte elkander be schuldigden meer van den aanslag te we ten. Een der gearresteerden werd daarop en aantreKi. Neen, miijnheeir Uarew, ik bemin uw dochter oprecht en waar- achug en ik ben geneigd) mijn laat ste levensjaren vertrouwen. ..Maar, Sir Aubrey, op zeven en vijftigjairigen leeftijd is een man nog in 't best van rijn leven.” „Hebt gij iets tegen dit huwelijk m te brengen, mijnheer?" vroeg Sir Au brey met deftige onderdanigheid, alsof hij wel wist dat die vraagt een bloote beleefdheidsvorm! was. „Tegenwerpingen. Ik voel mij inte gendeel zeer vereerd door uw aan zoek. Ik gevoel mij méér vereerd dan ik zou dtritven zeggen, uit vrees van kruipend te schijnen.’’ „Geen woord meer, mijnheer Ua rew. Ik gevoel dat. hoe nederig uw o tegenwoordige positie ook moge zen- gij geboren rijt om een plaats in de maatschappij te dén.” „Dat is zoo. Sir Aubrey Mijn va der was een aaïirienlijk koopman, die mij te Eton en Oxford1 liet studeeren. en mij liet trouwen en het leven in gaan in de verbedlding dat ik ruim bemiddeld was. Door zijn bankroet en overlijdlen. drte jaar na dé geboorte van mijn goede Sylvia. Het hij mij in armoede achter. Deoé betrekking hoe nederig ook. wgW de bets te die zich voor een gerumoerd' nmn opdeed, die nooit dén handel of eenig bepaald am- naar Hannover overgebracht, waar hy ver der in verhoor zal worden genomen. De beide gearresteerden zijn te slechter naam en faam bekende individuen, die reeds meerdere malen met de politie in aanraking zyn geweest. De politie is op het spoor van deze lieden gekomen door aanwijzingen van ontslagen tudhthuis-gevangenen, die mede deelden, dat zij gehoord hadden, dat twee medegevangenen kort vóór hun ontslag de moigeHjkheiid van een spoorwetgaanslag be spraken. Duizend Mark belooning voor den wisselwachter. Zooals bekend, heeft tijdens het ongeluk te Lehrte de wisselwadhter Klusmann door zijn tegenwoordigheid van geest verhinderd, dat een van Hannover komende trein op den ontspoorden D-trein zou loopen. Klus mann wist een nog grootere ramp te voor komen door, toen de trein uit Hannover nog slechts op 2 k.m. van de plek des onheils verwijderd was, het signaal, dat reeds op „fahrt” stond, weer op „halt” te zetten en den trein tegemoet te loopen. De directie der spoorwegen heeft hiervoor haar erkentelijkheid betuigt en hem een be looning van 1000 Mark toegekend. Orkaan boven Berlijn. Zondagmiddag heeft boven Berlijn en omgeving een hevige orkaan gewoed, die groote schade heeft aangeridht. In het Noorden van Berlyn werden talrijke hoo rnen omvergeworpen en verscheidene hui zen beschadigd. Op de Wannsee sloegen verscheidene booten om, waardoor enkele personen verdronken. Gisteravond laat kwamen vele menschen inlichtingen vragen ENGELAND. De Londensche Underground* Blijkens een draadloos bericht zyn er gis teren geslaagde proeven genomen met een nieuwe ondergrondsche ly’n, die van Clap- ham naar Morden loopt, een afstand van vijf mijlen. Aldus is het mogelijk geworden om onder den grond zonder overstappen van Edgware, noorwest-Londen, naar Mor den, bij Wimbledon, te komen, in totaal een afstand van 211^ mijl. Dit is de langste on dergrondsche lyn ter wereld. BELGIë. Crisis in het drukkersvak. De Belgische drukkerijen maken een

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1