EK llad. érd •aairf BABY NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ro. 16237 Woensdag 25 Augustus 1926 65*Jaargang NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen idsel I ng DOOR GOUD VERBLIND. De a.s. zitting van den Volkenbondsraad. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. II FEUILLETON. J 2012 46 BUITENLANDSCH NIEUWS. i' jaarlijks opbrengt. sdealer van (Wordt vervolgd). ld ure aan Westzaan. wordt gevoed le verpakking, zerstopping of van stuipjes. I er meel het Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Een veel bewogen leven. lloiMn uit het Engelsch van Miss E. BRADDON. „Uij zult nuj zeer veei genoegen doen, door to onthouden wat ik u zoo- evetn zeide, aangaande eenvoud in Ja kleeding' zei Sir Aubrey, nauat mijn- De plannen van Polen en Duitschland. Eupen en Malmedy. de samenstelling alleen Duitschland een vasten raadszetel zal krjjgan. Engelschen, Amerikanen of Nederlanders is gericht. Hij Ibetreft allen, die hun vaste woonplaats in een land met hooge valuta hebben, ook al zyn het Belgen of Fran- schen. Het gaat dug om de woonplaat# en niet om de nationaliteit der belastóngplich- tigeh. De minister meende dat de Belgische taxe uiterst bescheiden is, vergeleken met die, welke andere landen hébben ingevoerd. Bovendien is de belasting slechts van toe passing op uitgaven, welke een bepaald maximum overschrijden. Vandervelde verklaarde voort» dat d« maatregel niet den minsten invloed op het vreemdelingenibezoek heeft gehad. In Blan- kenberghe hebben weliswaar eenige onbe langrijke incidenten plaats gehad tusschen Belgen en Duitsohers, doch deze aldus de minister werden door onbeschaamd heid der laatsten veroorzaakt. Thans trek ken de eindelooze rijen autocars met buiten- landsche toeristen door de straten dar Bel gische steden, welke niet anders dan uitin gen. van sympathie opwekken. Uit het onderhoud blijkt voorts dat tot de landen met gedeprecieerde valuta, welker inwoners van de belasting zjjn vrijgesteld, behalve Frankrijk en Italië nog behooren Bulgarije, Luxemburg, Griekenland, Polen, Portugal, Roemenië, Tsjecho-Slowakije en Zuid-<Slavië. Nationale Mij. der Belgische spoorwegen. Een optie vor verdere tranche». Naar de „Alg. Ec.” meldt, zou de Neder- landsche groep, bij welke de pref, aandee- len der Belgische Sporwegen zijn geplaatst, een optie op korten termijn hébben vertrre- gen voor nog frs. 300 mill, dezer aandeelen. Ten* fliotto oau nog aan. optie hebben met een langeren looptijd op een derde tranche, eveneens voor een aan zienlijk bedrag. Bezuiniging aan materiaal en aan arbeidskrachten. (Minister Anseele, President van den Raad van Beheer der Belgische Nationale Spoor wegmaatschappij, heeft gistermiddag dezen raad geïnfftalleerd en daarbij een overzicht gegeven van den toestand bij de Belgische spoorwegen. Einde 1920 werd de campagne begonnen om het verbruik van kolen en smeerolie tot een minimum terug te bren gen; de campagne had volkomen succes. Hetzelfde moet thans gedaan worden voor het vefbruik van hout, kleurstoffen en ven sterglas. Met vermindering van arbeids krachten is reeds ernstig aangevangen. Sinds twee jaren wordt geen nieuw perso neel meer aangeworven ;met minder per soneel dan in 1925 wordt thans 10 meer vervoerd en binnenkort zal een voorstel tot verplichte pensionneering worden gedaan, waardoor 1200 i 2400 spoorarbeider# aul#n kunnen worden ontslagen. SPANJE. Groote hitte. In geheel Spanje is het zeer warm meldt Volgens de bladen in Warschap zal de Poolsche Minister van Buitenlandsche za ken over Brussel en Parijs reizen om met zijn collega’s aldaar te confereeren. Het heet, dat hij bindende instructies mede brengt en dat hij voor Polen een vasten ze tel zal eischen of wel een niet-vasten met de garantie, dat deze na drie jaren verlengd zal worden. Wordt dit niet toegestaan, dan zou Polen van plan zijn zich uit den Bond terug te trekken. Intueschen is in Warschau het officieele bericht over de Spaansche ka- binetezitting bekend gewonden, waarin over Tanger en den r&adszetel van Spanje ge sproken is. Men vindt het communiqué niet bijzonder duidelijk, meent echter te weten, dat Spanje niet van plan is eischen te stel len, waardoor Duitschland opnieuw zou moeten besluiten zjjn aanmelding terug te trekken. De „Voss. Zeit.” meent zelfs te kunnen mededeelen, dat de Spaansche regeering dit reeds vertrouwelijk aan Befljjn heeft ver zekerd. Donderdag zal de Commissie voor buitenlandsche aangelegenheden van den Rijksdag een en ander bespreken. Minister Stresemann zal daar de hoofdrede houden on vermoedelijk mededeelen, dat de Duit- sche regeering besloten heeft haar delega tie naar Genève eerst dan te laten vertrek ken als in Berlijn de mededeeling van het secretariaat van den Bond ontvangen is, dat De commissie inzake van den Raad van den Volkenbond, welke uit vertegenwoordigers van vijftien landen bestaat, waaonder al die landen, welke ze tels in den Raad hebben, alsmede Duitsch- land, komt a.s. Maandag in Qenève bijeen. Lord Cecil zal Engeland vertegenwoordi gen, en het is .te verwachten, dat hij de eerste de beste gelegenheid te baat zal ne men om opnieuw den nadruk te leggen op het door de Britsche regeering ingenomen standpunt, dat aan Duitschlands toetreden tot den Bond en de toewijzing van #en per manenten zetel in den Raad de voorkeur zal Worden gegeven boven alle andere overwe gingen. De commissie zal haar rapport aan den Raad voorleggen, welke a.s. Donderdag zijn eerste zitting zal houden en die op zijn beurt advies zal uitbrengen aan de Verga dering, welke op 6 September bijeenkomt. Lord Cecil vertrekt Zaterdag naar Genè ve en Sir Austen Chamberlain, die Enge land in den Raad zal vertegenwoordigen, Maandag. In Londen is men van oordeel, dat het zg. plan-Cecil, dat de instelling van enkele se- mipermanente Raadszeteis inhoudt, de eeni ge practische methode is om een spoedige en redelijke oplossing van het probleem te verkrijgen. MIBSCHE COURANT. één stuk, waardoor i vuil buitengesloten :n. „Duotone Duco’ vee aantrekkelijke n verhoogt net n van den wagen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels f 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer f 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het leer U in deze ge* tioneerde Chevrolet zult U verbaasd dat men zulk een kwaliteit, zulk een i lijn, zulk een groot rt en zulke schitte- prestaties in dezen i vindt; eigenschap- ie men dikwijls te- ;fs in een veel ïren wagen zoekt Utv dealer de gemak- betalingsconditiën der l Motors Acceptance Corporation. Spinale verlamming. Uit alle deelen van Duitschland leest men over een nieuwe epidemie, de zoogenaamde „spinale verlamming” hij kinderen. In Spandau bij Berlijn is reeds voor de tweede maal een meisje daaraan lijdend, een ander is reeds gestorven. In een Katholiek wees huis in Hannover lijden 24 kinderen aan deze ziekte, van wie vyf reeds bezweken zijn. Volkenbond als gerant van ’t verdrag van Locarno en tenslotte van aUfcataten, die het vendrag van Versailles hafoen ondertee- kend. In België zelf waren inmiddels de meen ingen verdeeld. Vermoed el ijk heeft het gerucht, dat de Parsche pers heeft gemaakt, de Fransehe regeering ertoe bewogen Brus sel te laten weten, dat van een afstand van Eupen en Malmédy geen sprake modht zijn. Het doel der Duitsch-tBelgische onderhan del ingen was een wèderzijdeche tegemoet komendheid, waarvoor de Fransehe bladen, naar de Fr. Ztg. opmerkt, ten onrechte het vernederende woord „Kiuhhandel” in orwer- valscht Duitsch gebruikten. Komt de waar digheid in ’t gedrang, aldus vraagt het Duitsche blad, wanneer twee naties in vriendschappelijk overleg moeilijke en ge vaarlijke twistpunten uat de wereld willen helpen Degenen, die in België ziah voor de zaak spanden, wilden het vraagstuk der in het bezit van de Belgische Nationale Bank zich bevindende Duitsche papieren marken, dat na den Roerstrijd en het plan-Dawes niet weer aan de orde wag gesteld, nader tot een gunstige oplossing bréngen, waar toe zij op de conferentie van *Vensailles na- drukkelyk waren gemachtigd; zij waren er bovendien van overtuigd, dat een eerlijk vergelijk inzake de kwestie van Eupen en Malmédy door een werkelijk geheime volksstemming tot een Duitech-Belgische toenadering zou leiden. In Duitschland wil de men het onrecht, dat het verdrag van Versailles den bewoners van Eupen en Mal- médy heeft aangedaan en dat ongetwijfeld door een groot deel van het Belgische volk niet gewenscht werd, weer goedmaken en zoo den grondslag leggen voor een samen léven, zonder wrijvingen, inet 'den Belgi schen buurman. Juristen eéhter, die zich vastklemden aan paragrafen, pleitbezorgers van het oude, politici der macht hebben deze overeenstemming thans verijdeld. „En zoo blijft dan het uit den weg ruimen van het onrecht met betrekking tot Eupen Malmédy een zaak der toekomst”aldus be sluit de Fr. Ztg. i JaUlb. I »>ud al een zeer scnraie uitkomsi van zum een wonderbaar lijke gebeurtenis ais net aanzoek van den baron. Mijnheer Ca rew troostte zich echter met oe ge dachte dat b’.-lvja, als zij eenmaal ge trouwd was, wei eenige macht over de beurs van haar echtgenoot zou we ten te krijgen, en dat t wel erg zou wezen als haar vader uoor die veran dering in hare omstandig heden er niet beter aan toe zou zijn. „Gij sprax daar zooeven over Syl via’'' uitzei, hernam Sir Aubrey, die zich beter op zijn gemak gevoelde nu de lastige zaak was besproken en hij mijneneer Canew ronduit ftadi gezegd welke zijn voornemens waren. ..Daar heb ik reeds aan gedacht. Misscmen weet gij wel een middel om dit klei ne pakje aan uw dochter te overhan digen zonaer haar gevoel van kiescti- heid ie kwetsen. Het behrat honderd pond in banknoten.” Jannes Carew nam het kleine pakje aan en een flauwe blos kleurde zijn bleek gelaat bij de gedachte aan den inhoud daarvan. Hoe lang was t reeds geleden dat hij zooveel geld in han den had gehad. Er was een tijd ge weest dat honderd1 pond zoo goed als niets voor hem beteekende maar in de laatste janen waren souvereinen druppels van zijn harte bloed, gewéést, zoo zwaar was ’t hem gevallen' er van j te scheiden. 75) - „Maar ik zal twee ol drie> duizend pend jaarlijks laat ons zeggen vijf duizend op mijn weduwe vastzet- n Als ik kom te sterven zal Sylvia dat inkomen hebben, en het huis dat au verhuurd is en twee honderd pond De Katholiekendag te Breslau. Een rede van dr. Marx. Rijkskanselier dr. Marx heeft gisteren in Bréslau in de vergadering van de Katho lieke Volksvereenigmg, welker president hij is, zijn aangekondtgde tweede officieele re de gehouden. Deze Volksvereeniging telde vooY den oorlog 800.000 leden en was daar mede de grootste katholieke organisatie ter wereld. Na den oorlog liep ze sterk terug- 'Phans is het ledental echter weer 500.000. De Lhiitsch-Nationale-Katiholieken hadden in. Breslau tijdens deze feesten een brochu re verspreid, waarin zij tegen de repuibli- keinsche leiders van het Centrum pro testeerde. Deze brochure gaf dr. Marx aan leiding tot zijn groote rede. Hij zeide her- haaldeljjk, door stormachtig apifaus onder broken o.a., dat zij, die in Duitschland de bestaande regeering voortdurend critisee- ren, maar weigeren zelf de hand aan den ploeg te slaan, alles behalve nationaal han delen, den staat benadeelen en den weder opbouw van het staatsweaen verhinderen. De tegenwoordige gromliwet is op alleszins wettige wijize tot stand gekomen. Het is niet nationaal haar te bespotten, hoe men ook over den zakelijken inhoud moge denken. Men moe ïVh.'dat het gehikt is de eenheid van het Duitsche rijk uit dediepte, waarin zij door oorlog en revolutie gezon ken was, omhoog te heffen. Het ware on gehoord, indien het Duitsche volk uit ge brék aan eerbied voor den staat er zelf ging bijdragen de wederoprichting van het economisch en staatkundig leven te storen. Het viel algemeen op, dat van den Katho lieken adel op den eersten dag 150 verte genwoordigers aanwezig waren; gisteren, tijdens de rede van den Rijkskanselier wa ren er nog maar een twaalftal overgeble ven, terwijl ook de ©x-Koning van Saksen zich niet meer vertoonde. strméGgi Vheden BELGIë. De vreemdelingenbelasting. Geen invloed op het buitenlandsch bezoek. Naar aanleiding van het decreet v»n 14 Aug. j.l. waarbij de „taxe de séjour” in België van 10 op 20 wordt verhoogd voor den huur van kamers in hotels of étagewo- ningen en van 10 op 15 voor volledig pension, heeft de Bruöselsche correspon dent van de „Daily Telegraph” een onder houd gehad met Vandenveide, den minister van buitenlandsche zaken, die verzekerde dat de maatregel geenszdns speciaal tegen ,„ljU wat u ^eivpn benen, mujuneer Carew,.' begon bij op moemenuen toon, „ik ben van meaning aai net geeai paa zou hebben uw tegenwoor dige! betrekking te blijven waarnemen hoe eervol die betrekking ook zij wanneer uw domter Lady l'emam is. Mag ik u dus verzoewen honderd pond, a jaars van mij aan te nomen, diQ ik zoo vrij zal zijn u kwanaals- gewijs uit to betalen, in plaats van uw tegenwoordig inkomen, weike som u in staat zal stellen een rustig, onat- hankelijk leven te leiden de ba ron was op ’t punt er bij ie voegen „elders maar hij hield zich in, daar hij t wel wat al te grof vond ,.op welke plaats gij 't verkieselijkst aeht. „Gij zjt wel goed, Sir Aubrey, en ik stel dan ook met 't volste vertrou wen mijne toelqoms in nwe handen antwoordde de onderwijzer. „Honderd pond s jaairs. Een arm zalig inknmentje, piaiar toch ajtijd twee maal zooveel als ik nu heb, dacht hij, zeer teleurgesteld door de karigheid van den baron. Hij had ge- dacht dat een oude minnaar zeer vrij gevig zou zijn dat hij bereid zou wezen zijn koffers te ledigen aan d« voeten zijner aangebedene. En daar »at Sir Aubrey en beknibbeloe even goed bij den koop dien hij sloot alsot hi| Siuidrack Bain zelf ware geweest, dip een koppel koeien kocht op de Monkhnmptonsche veemarkt. Daar is vrede, vreugd noch licht, Dan op den engen weg van plicht. ABONNEMENTSPRIJS; per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad pet kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zfjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82: Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. DUITSCHLAND. Vergiftigde paddenstoelen. Te Falkeribeng in de provincie Branden burg is het geheele personeel 19 perso nen van het Evangelisch tehuis voor kin deren SintMichael ziek gewonden na het eten van vergiftigde paddenstoelen. Vier verpleegsters en een huisknecht zijn reeds overleden. Acht patiëntert verkeeren nog in levensgevaar. De 150 kindereh in het ge sticht hebben niet van de champignons ge geten. Zij waren echter plotseling zonder hulp aan hun lot overgelaten. Uit Berlijn zijn gisterochtend een aantal verplegers naar Falkenberg vertrokken om voor de kleinen te zorgen. --Sir Aubney”, sprak de onderwij- op deftigen toon1, ,,’t zij verre van niij aan de juistheid of de edelmbe- uigheid van uw beeluit te twijfelen. Maar ik zou gedacht hebben dat het voor ’t gemak mijner dochter, en om u lastig te vallen met kleine hui Olijke uitgaven, verstandig zou zijn geweest een matig inkomen, bij wijze speldengeld, op haar vast te zet- en, al was t ook maar drie oï vier önderd1 pond jaarlijks, zoodoende zou Td zijn, ten minste' wat Kleine uitgaven eenen vrouw aan gaat.” 1 I I I I 1 l De kwestie van Eupen en Malmedy wordt thans ook in de Duitsche pers besproken, dit naar aanleiding van een uitlating van den Belgischen premier, waarin hij ontkent dat er ooit officieele onderhandelingen met Duitschland zijrt gevoerd over de teruggave van de beide plaatsen aan Duitschland. ©e bewoners van Eupen en Mialmedy, al dus de Fr. Ztjg. hadden er reeds met stellig heid op gerekend weer tot Duitschland te rug te Iteeren. Enkele slecht ingelichte Pa- rijsche bladen mogen blijven beweren, dat het nieuw-Belgische land zich behagelijk gevoélt onder de nieuwe constitutie en niet weer deel van Duitschland wil worden, in werkelijkheid echter is de gehechtheid der bewoners van Eupen, Mialmédy en St. Vith aan Duitschland aldus het blad een feit. Als bewijs wordt aangevoerd de uit breiding, die de beweging van den Heimat- bund, waaraan alle partijen deelnemen, heeft aangenomen. Wel worden de bewoners niet als minderheden onderdrukt en ge plaagd als in verscheidene andere landen, maar toch verlangen zij naar Duitschland terug. De onderhandelingen, die al sinds 1925 op onofficieele wijze werden gevoerd door zeer competente persoonlijkheden van beide lan den, zijn echter, gelijk boven is vermeld, voorloopig mislukt, dank zij het krachtig verzet van Paul Hymans, den ondertecke- aaar van het verdrag van Versailles, den leider der zg. liberale, in werkelijkheid aldus de Fr. Ztg. grootburgerlijke-conser- vatieve partij. Hy was het klaarblijkelijk, die door bemiddeling van den Brusselschen correspondent van de Temps de openbare meening in Frankrijk wakker schudde en zeer gedetailleerd, zij het niet altijd juist, over de onderhandelingen inlichtte, welke aan het Belgische publiek tot dusver onbe kend waren gebleven. Hy was het ook, die volgens de berichten van de Temps op vroe gere tijdstippen, gesteund door den met hem bevrienden koning, soortgelijke voor stéllen van de hand heeft gewezen. Paul Hymans, voelt zich, aldus het Duitsche blad, als de Belgische Ekkehard van het verdrag van Versailles; hij was het ook, die na den wapenstilstand den bodem bereidde voor den edsch der Belgische annexionisten, wat de bezetting van het Nederlandsche Maastricht betreft. De Fransehe reactie heeft zich gauw met de zaak-Eupen-MaJmédy bemoeid. Temps, Echo de Paris en Journal der Débats heb ben trachten te bewijzen, dat een teruggave van Eupen-Malmédy afhankelijk was van de toestemming van drie instanties: van den agent-generaal der schadeloosstelling als controleur der overdrachten, van den ,,t>e Kieiue uitgaven eener vrouw nernaaluie bir Auorey „gij wilt mij toen met verteaien uat uwe dochter, o«e/ ui deze stuftp is grootgebracht, ariei of vier nonderdi pond jaanijKs zou noodag hebben om japonnen en hoeden te koopen Zeker niet, Sir Aubrey. Maar lief dadigheid speedt een groote rol in de uitgaven eieper dame, en alsi meesteres van Perriam, zou Sylviai toch moeilijk bij u kimnen komen voor iedere hal ve kroon, die ze araai een behoeftig dorpsbewoner zou willen geven. „Maar lieve hemel,” riep de baron; „gelooft ge dan, mijnheer, dat ik mijn vrouw als we eenmaal getrouwd zijn, geen zakgeld zou kunnen geven, zon der mij, voor mijn huwelijk, op een stuk gezegeld perkament te verbinden haar zooveel pond 's jaars uit te kee- ren Ik zal uw dochter rijkelijk ver zorgen in geval ik mocht komen te overlijden maar nooit zal ik er mij toe laten over hal en, haar gedurende mijn leven onafhankelijk van mij te Maken.” De onderwijzer mompelde een soort van goedkeuring maar begon zich hoe langer hoe minder op zijn gemak te gevoelen. .,Welk voordeel heb ik bij zulk een huwelijk?” dacht hij. ..Op die manier zou ik er geen zier beter aan toe zijiv” Sir Aubrey kwaïfa hem1 opnieuw int de verlegenheid redden. heer Carew een dankbetuiging had ge mompeld voor 't eerste geschenk van den minnaar. „Een vrouw kan naar mijn smaak niet eenvoudig genoeg ge kleed gaan en Sylvia’s schoonheid heeft geen behoefte aan opschik of sieraden.” Terwijl haar oude mttnnaar dit zei- de, opende Sylvia het hek en stapte door den donkeren tuin naar huia. Sir Aubrey trad haar tegemoet, bijkans even vlug alsof hij vijf-en-twintig in plaats van zjeven-en-vijftig jaar was. Zoo koel en afgemeten als hij was ge weest n de bespreking van geldza ken, zoo opgewonden en levendig werd hij bij de verschijning van Sylvia. ..Mijn hartedief”, zeide iiij, terwijl hij haar in de tuin staande hield, „ik heb met uw vader gesproken en alles is in orde. En nu verlang ik nog (naar alleen dat ge den gelukkigen dag zult bepalen, waarop we voor altijd ver- eenigd zullen worden. Die onverwachte wending deed Syl via (MitsteHen. Hoe. wag haar vonnis zoo nabij Zij had er zich veel van voorgesteld Lady Perriam te worden, zoolang die heugelijke gebeurtenis nog vèr verwijderd was.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1