i ’EN! 9 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 16239 Vrijdag 27 lustus 1926 65"Jaargang letten I Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen I I 4 BABY I FEUILLETON. dustrla Maat'1. DEN HAAG Drogisten. behandeling. EGD, DAT HET KKELEN KAN RVING’S GIST- AXIMUM AAN 16 GIST EN IKEND IN DE ■golving ugèn9 Tel. 3314 edsel I DOOK GOUD VERBLIND. '-i 5 4 10 .00. B80 *160 2012 46 BUITENLANDSCH NIEUWS. Het IQ im, ook schriftelijk. hur$ aan Westzaan. t-zer eeuwi U LEN NEEMT E U GEVOELT U el wordt gevoed de verpakking, i verstopping of of van stuipjes. ad erm ee I het nij- ■oor ten. SHADRACH BAIN Procureur en Zaakwaarnemer. De een en ge- aan- 0 15 0 15 4 uur 1.50: mH It ontegenzegge- DUITSCHLAND. spoorwegongeluk bij Hannover. t volgende: 5 Minuten Een veel bewogen levan. Homan uit het Engelsch van Miss E. BRAD DON. net gpoorwvgoïigciuK oy uaiinuvci. I „Ultor” heeft een tweeden brief geschreven. De geheimzinnige ..Ullor” die zich gisteren zelf heelt beschuldigd de sdhutd van den spoorwegramp bij Han nover te zijn, heeft een tweeden brief geschreven met allerlei onzin, waaruit duidelijk blijkt, dat men hier met een krankzinnige te doen heeft. Men tracht LfiiF «CHOONHaio 'rdstju "Mioziarraa BINNENLAND. Uitzonderingstarieven. De bevoordeeling der Duitsche havens. Dezer dagen meldde een der Ber- lijnsche blacen, dat met ingang van 15 October a.s. de door do Duitsche spoorwegen bepaalde uitzonderingsta rieven voor de Beigigche havens zullen worden opgeheven, zoodat Nederland en België dan op gelijke wijze zullen worden behandeld. Op het ministerie van Buitenlandsche zaken is intusschen hieromtrent nog geenerlei officieel be richt ontvangen. Door dezen maatregel blijft evenwel de bevoordeeling der Duitsche havens gehandhaafd. Daarom is het departement van Bui- Gij, die in alle dingen Slechts zonde ziet en schuld, Van leelijke gedachten Is vast uw ziel vervuld. van uen ingang stond het woord „Kantoor in stijve zwarte leiters ge schilderd. Sir Aubrey opende die deur en stond' tegenover zijn rentmeester, die aan een lessenaar over de deur was gezeten en met een potlood in zijn mond over een huur ceel zat ge bogen, die hij herhaaldenjk overtas om de minste onjuistheid in het con tract pp te leek enen. Shadrack Bain wap dien uit dotle gele steenen gebouwd, met randen van rooien steen aigezet, en nad drie rijen vensters, vijf op een rij op de twee verdiepingen, en twee aan lederen kant van de straatdeur. De hooge stoep was zoo wit als hard steen njaar zijn kan en de vensters zoo helder, alsof ze eerst dienaelfden n orgen waren gewasschen. maar geen bloempot. geen vogelkooi, geen snui.- terijen van welken aard' ook versier den die vensters. De twee ramen aan den linkerkant van’ de deur waren behangen met roode gordijnen van zware stof, dat in stijve, rechte plo’oi- en afhing de vensters ter rechterzij waren ter halver hoogte van ijzeren hekken voorzien, om de onbescnêiden blikken der voorbijgangers afteweren. Op de groote koperen plaaT die aan de hooge en verniste straatdeur no" een deftiger aanzien gaf. las men net volgende opschrift dig eigen maakt. De helderheid van zijn hard grijze oogen verried een goe de gezondheid donkerbruin zwaar haar bedekte zijn hoofd zijn tint was blozend en gebruind, niet onaange naam voor t. gericht een tint die veeleer getuigde van lange rijtoertjes in de frissche morgenlucht, dan van nachtelijke studie. Hij was lang, breed geschouderd, welgemaakt en verhiel zich, evenals de Satan van Milton, als een toren onder zijn natuurgenooten Hij hadl zware bruin» bakkebaarden, een glad geschoren mond en kin en zijn Heeding bestond uit een ’ruig la- kensch pak. een blauwe das en een Sir Aubrey gaf Splinter aan zijn stal knecht. draaide de koperen klink van mijnheer Bain’s deur om en trad zon der verdere plichtolegingen binnen. De huizen in Monkhamhton waren in den regel op deze wijs toeganke lijk voor bet publiek en Sir Aubrey kende de gewoonten van zijn rent meester. Op de deur aan de rechter- geviocntdn lederen horlogeketting. Bij t zien van zijn patroon sprong hij ijlings op, schoof den eenigen leu ningstoel die zich in 't kantoor bevond vooruit en sloot een deur, die toegang gaf tot 't achte.-kantoor. van waar de baron duidelijk bij het binnenkomen het krassen van de pennen der kier ken had vernomen. ..Dat is een onverwachte eer, "Sir Aubrey", zeide hij op vlei end en toon, toen de baron hem de hand reiktè> Sir Aubrey begroette zijn zaakwaarne nier niet altijd zoo vriendelijk er waren tijden waarop hij een knikje met het hoofd voldoende achtte, mijnheer Bain loke nooit meer meenheid uit. dan zijn patroon bood. Hij nam de blijken van welwil lendheid van Sir Aubrey aan. evenals wijze Heidenen de giften hunner gó den. Maar vandaag was zijn principaal a'l bijzonder vriendelijk, waaruit mijn beer Bain opmaakte dat er iets op til was. ..Ik ontbijt het geheele jaar door om z*ven uur”, sprak mijnheer Bain, nadat zijn bezoeker in den leuning stoel had plaats genomen ..maar u ziet men gewoonlijk niet voor den mid dag in Monkhampton. ..Ik ben vroeg gekomen, omdat ik u iets heel bijzonders had meetedee- len. Bain antwoordde de baron, ter wijl wijl hü met de kwast van zijn rij zweep speelde. Ik geloof niet dat 't u onverwachts zal komen, want ’t is 77) - De klokken luidden voor den dage- lijkschen dienst en een paar eerwaar dige matronen en een troep jonge meisjep richtten hare schreden kerk waarts maar de handel scheen om kwartier over tienen nauwelijks ont waakt te zijn. Sir Aubrey wendde den teugel naar een huis dicht bij 't begin der Hoog straat, in een buurt, die bijkans bui ten de stad gelegen was en waar de huizen grootere tuinen hadden dan in t hartje van Monkham.pton. Het huis waarvoor de baron- stilhield was groot en stevig, en vierkant en aanzienlijk een huis waarin men nooit ban kroet kan gaan, zou men meenen. zoo trotsch keek het de wereld aan zoo onwrikbaar on sterk was ’t uitricht van het zware ijzeren hek. Het was aai vroeger ol later te voorzien was. Want ai is een man ook iim tusschen de vijftig en zestig zoo bestaat er immens geen noodzakelijk heid voor hem om zijn geheele leven in eenzaamheid te slijten. Shadrack Bain liet zijn potlood val len en keek zijn patroon strak aan met zijn doordringende oogen. Mijn heer Bain begon er aan te twijfelen of de baron soms een beetje zwak van hoofd was. evenals Mordred, dien men algemeen geloofde dat niet heel rich- tig was. Hij begon wat sufferig te wor den. de goede oude man. en hij was misschien van plan kloosterbroeder of iets dergelijks te worden. ..Gij behoeft geen eenzaam leven te leiden op Perriam. Sir Aubrey”, her nam mijnheer Bain, ..de menschen zou den wat gaarne bij u komen als gij ze maar verzocht. Ik wil daarmee nu juist niet zeggen dat gij altijd gasten moet hebben, of o’pen huis moet houden, zooals men 't noemt, want daar gaat een schat geld mee heen, geld dat be ter besteed zou kunnen worden tot vergrooting van uwe bezittingen, zoo als uw vader voor mflteed. Daar hebt u bijvoorbeeld de Combshoeve. die verkocht moet worden als de oude Parker komt te sterven ze grenst aan ons land, zooals gij weet. Sir Au brey en 't zou een mooie uitbrei ding van uw grondgebied rijn.” (Wordt vervolgd). delijk te maken. Steenen geworpen «*ar een trein. Drie licht gewonden. "Gisteren zijn nabij München, op het I traject München—Rosdnhe.m, naar twee D-treinën met steeneh gegooid. Eenige ruiten werden verbrijaeld en drie rei zigers licht gewond. De daders zijn nog onbekend. ENGELAND. De „Hindenburg” weer gezonken. De draad.ooze dienst meldt, dat ten gevolge van den zwftren Storm, die over de Orkney-eilan^len heeft gewoed, de voormalige Duitscfce kruiser „Hin denburg”, die in' Scapa Flow tot zin ken werd gebracht en thans weer vlot wordt gemaakt, wederom is onder ge- loopen. Tijdens den storm beschadig de een vroegere Duitsche torpedoja ger, die als golfbreker voor den ..Hin denburg" werd gebruikt het drijvend 'ok. dat thans herstel wordt. De Times” meldt, dat het we<rk niet voor de volgende week kan worden heTvat. Engelsch crediet aan Bulgarije. 400.000 aan te wenden t.b.v. vluchtelingen. Gisteren werd te Londen een voor- loopige overeenkomst gesloten tusschen de Bank van Engeland1 en den Bul aaiairschen Min. van Financiën. waarbij de bank rich verbindt ;aan de Bulgaar -iche Nationa’e Bank tegen onderpand, een voorschot van -£ 400 000 te ver strekken. De goedkeuring van den Vol kenbond moet echter nog worden ver kregen. De ..TUnies” wijst er nog op, dat dit overschot rijn beteekenis er aan ont leent. dat die Bulgaarsche regeering thans in staat is. zaad' aan te koopen voor de vluchtelingen, zoodat voor den uitzaai voor den oogst in het volgende jaar is zorg gedragen. FRANKRIJK. Ongeluk bij automohielrennen. Een bestuurder en een toeschouwer gedood. Te Boulogne-sur-Mer is gisteren 'bij het begin van den eersten dag van de autorno- hielrennen de wagen, die bestuurd werd door den Engelsman Howy bjj een bocht uitgegleden en met volle vaart tusschen het publiek terecht gekomen. Eén toeschouwer werd gedood, twee ernstig gewond. RUSLAND. bekende communist Ossowsky. van de weinigen, die den moed hebben te erkennen, dat het sovjet regime op een mislukking is uitgei oo- pen en die de conclusies uit dit feit durven te trekken, is wegens ketterij door het centrale comité van de Rus- Düitsohland en de Volkenbond. Een internationaal manifest tegen den dienstplicht. De besprekingen in de Commissie voor Buitenlandsche aangelegenheden van den Duitsdhen Rijksdag, waar Dr. Stresemann het woord heeft gevoerd en de Internatio nale politieke situatie heeft toegelicht, wa ren tegen den wensch der commissie ver trouwelijk. Desondanks weten natuurlek alle Ber- lynecbe bladen er het noodi|ge over te be richten. Als juist kan medegedeeld wonden, dat minister Stresemann eenige malen uit voerig gesproken heeft zoowel over de quaestie van den duur en de vermindering van de militaire bezetting in West-Duitsah- land, als over de toetreding van Duitsch- land tot den Volkenbond. De minister schynt zich over het algemeen in optimis- tischen zin te hebben uitgelaten. Volgens enkele bladen heeft dr. Stresemann inder daad bevestigd, dat de Duitsche delegatie niet zal vertrekken .alvorens uit Genève de officieele verzekering te hebben ontvangen, dat er slechts één vaste raadszetel en wel voor Duitschland zal bijkomen. De Duitsdh nat. bladen weten te vertel len, dat de sprekers hunner partjj erop aan gedrongen hebben, dat de Duitsche regee- ring, wat betreft het aantal raadsizeteJs op geen enkel oomproinis-voorstel van de an dere mogendheden zal ingaan. Overigens bltfven zij bij hun pnncipieele oppositie tegen aansluiting bij den Volkenbond. De eisöhen van Spanje betreffende Tanger be schouwt men in België als een verschijnsel, dat de «ituatie in Genève Ml vergemakke lijken daar Spanje blijkbaar meer waarde hecht aan Tanger dan aan een vasten zetel in den raad. Ook over Eupen en Malmedy is in de commissie gesproken en in hoofdzaak slechts vastgesteJd wat reeds bekend was, n.l. dat de Duitsch-Belgisdhe onderhande- lingen door Frankrijk gestoond zijn. Betreffende het plan, leden van den Rijksdag mede naar Genèive af te vaardi gen, deelde dr. Stresemnnn mede, dat in derdaad de regeenng dit zeer gaarne zou zien; deze afgevaardigen zullen dan echter niet meegaan als vertegenwoordigers hun ner fracties, doch als officieele leden der delegatie. DeDuitsch-Nat. schijnen voor het plan weinig te voelen, daar zij zich ook op deze wijze meenen te veel vast, te leggen. De overige partijen, ook de sociaal-democraten begroeten het plan. Vermoedelijk zal nu de Rijksreigeering Zaterdag bijeen komen om de instructies van haar vertegenwoordigers in de studie-commissie vast te leggen. Daar toe komft ook de Duitsche ambassadeur te Parijs naar Berlijn over. Men hoopt hier nog steeds, dat in de beide eerste zittings dagen van den Volkenbond aan Duitsdh- land de noodige gararities gegeven worden, zoodat dan in den loop van den derden dag ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaa. 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen uan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten an loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. haar atieivader. den koo*p ougedaau te maken, doch deze had daair geen ooren naar Er werden derhalve schikkingen getroffen voor het huwelijksieest, het Huwelijksuitzet voor het meisje werd en de noodigo formaliteiten vervuld. Op den dag dat het meisje naar het huis van haar echtgenoot, dien zij ijog nooit had gerien, zou wor den gebracht, kleedden de bruidmeis- jeu het bruidje, dat? echter onopgemerkt een scheermes in de plooien van haar kleederen verborg. Met grapjes weru zij ten slotte in de bruidsstoel ge plaatst. waarin zij naar haar nieuwe huis zou worden gedragen. Toen zij daar echter aankwam en de gordijnen lerrijde werden getrokken, vond men het jongemeisje dood. Zij had zich den pols opengesneden. In de vooruitstrevende pers wordt dit droevige geval aangegrepen tol hel bepleiten van de afschaffing der ver onderdo huwelijkswetgeving In China, die het Chineesche meisje belet, een man van haar keuze te zoeken. VEREENIGDE STATEN. Krishnamurti uit Amerika geweerd? Pogingen om er hem niet te doen toelaten. Uit New York wordt gemeld, dat de te genstanders van de theosofische richting van mrs. Besant trachten den nieuwen „Hindoe-Messtias” Krishnamurti met daar ter stede te doen toelaten wegens „mora! tunpitude”. Ze willen de imffnagratie-cam- miasie doen .gedooven, dat Kridhnamurtie in een proces betrokken is igeweast, da>. de Australische regeenng heeft gevoerd tegen den gewezen bisschop Learlbeater wegens immoraliteit. De commissaris van Ellis Island heeft voorloopig niet willen Ingry- pes, daar het bewijsmateriaal niet voldoen de was, maar noodigde de klagers uit ver der matriaal bijeen te brengen. De autori teiten zullen dan Voor de landing de zaak onderzoeken en Krishnamurtie eventueel tot de zaak volkomen is opgehelderd, in Ellis Island vasthouden. (lOIIISCIli: (IHRANT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 1regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bjjslag op den prys. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. ©en man van twijfelachtigen en moei ijk te De palen leeftijd, dien men somtijds den bloei van t leven noemt. De tijd had tot nu toe geen rimpels gegroeid het voorhoofd van den rentmeester, dat ruimschoots begaafd wan met die vlugheid en vaardigheid in t maken van berekeningen, welke men zich door At na jagen van winsten zoo spoe- jn van dankbare ’EN. maanden tijd in de Duitsche delegatie die eerst na de zit ting van de studiecommissie samengesteld kan worden, in Genève kan aankomen. In de ,,Voss. Zeit.” was gisteravond internationaal manifest tegen den militai ren dienstplicht opgenomen, dat door een groot aanbal bekende personen van alle na tionaliteit onderteekertd is. Als Nederlan ders teekenen prof. G. T. Heering, luite- nant-generaal G. J. Koolemans Beijnen en prof K. H. Rbessingh. Onder de ruim 60 onderteekenaars vinden wij Norman Angell, Henri Barbusse, Anny Besant, generaal Von Deimling, prof. Einstein, de Indiër Ghandi, de onlangs overleden Ellen Key, de president van den Duitschen Ryksdag Lobe, Victor Marguérite, Lord Parmoor, Romain Rolland, dr. Ignaz Seipel, Plh. Snowden, Tagore, H. G. Wells en andere beroemde mannen en vrouwen. In het ma nifest, dat slechte kort is, wendt gezegd, dat het zich van het militarisme wil afschudden. Dit kan het best geschieden door algemeene afschaffing van den dienst plicht. Daarom wordt den Volkenbond ge maand, daartoe onmiddellijk over te gaam Een regeenng, die door den dienstplicht gesteund Wordt, kan er gemakkelijk toe ovengaan oorlog te verklaren en de opposi tie tot zwijgen te brengen. In zijn eerste ontwerp voor den Volkenbond had trouwens ook president Wilson afschaffing van den dienstplicht opgenomen. De bekende Duitsche ©assofistiache gene raal Von Schoenach, die mede onderteekend heeft, licht dit in de „Voss. Zeit.” toe. Het manifest wil een ondersteuning zjjn van de commissie in Genève, die over verminde ring van den weermacht beraadslaagt. De algemeene dienstplicht is ontstaan als een afweer der staten tegen Napoleon. De scherpe economische tegenstellingen hébben de volkslegers echter tot aanvallende mach ten gemaakt. Ook uit militair oogpunt zjjn de groote volkslegers te veroordeel en. Zelf standige karakters kunnen zich aan hun hoofd niet meer ontwikkelen. De leidende veldheeren in den wereldoorlog hebben geen nieuwe denkbeelden ontwikkeld. Zij hebben slechts aanvaard wat hun door de techniek werd opgedrongen. en een naiuurlijk hem op te aporen en onsena msgdo communistische partij geroyeerd Hij wordt er van beschuldigd te bob ben verkondigd; dat in een land met oen geweldig© meerderheid van boe ren de dictatuur van het proletariaat, een zeer kleine minderheid van de bevolking, onzin was. De overige ket terijen van Ossowsky (de ..Prawda' geeft er een heef lijstje van) rijn: 1-ij eistihte de legalisatie van d© overige aocialisrtischo partijen, hij verlangde, dat do regeering ook de belangen van de overige klassen (met name van de bourgeoisie) zou beschermen, hij wil de. dat de sovjet-regeering voor alles de regeering van Rusland, van een Russischen slaat zoiu zijn en in dien g©est zou handelen ten slotte eischte hij, dat do Russische communistische Comintern zou opgeven en dat de bui tenlandsohel commiunistische partijen haar vrijheid van beweging zouden herkrijgen. Naast de excommunicatie wordt Ossowsky bedreigd1 met ontzet line uit zfjn ambten, dius met brood e- looshe:d. en 'met verbanning naar net barre Noorden. Stalin wilde toonen. dat hij elke poging, van kritiek in de kiem zal smoren. Joodsche districten in Rusland. Het gerucht als zou de sovjet-regee ring van plan zijn een Joodsche repu bliek te stichten is, zooals overigens te verwachten was. gebleken onjuist te rijn. Het ©enige wat geschiedt is het scheppen van Joodsche districten, het geen’ mogelijk is geworden ten gevol ge van de kotontsati© door Joden van bepaalde door de regeering aangewe zen streken. Naar de ..Izwestia” me dedeelt. onderzoekt het comité voor de nationale minuerheden in d© Oekraji- ne nu de mogelijkheid van het instel len van eenige nieuwe dergelijke Jood sche districten, n.l. in het Zaporozj- schq en het Marioepelsphe. In derge- lijke gewesten wordt het Jiddisj de administratieve taal en bevindt rich het bestuur geheel in Joodsche han- f’en. *vJk district omvat eenige dorpen; het rijn dus feitelijk niets meer dan gemeenten met een zekere autonomie. CHINA. Een huwelijkstragedie. In (Jhina is zelfmoord geen i zeld zaamheid, doch dezer dagen heeft zich ie Peking een geval voorgedaan, dat bijzondere vermelding verdient en in (te plajatselijke pers dan ook groote aandacht heeft getrokken. Hel betreft hiel een achttienjarig mooi meisje, de aangenomen dochter van een ouden opiumschuiver en dobbelaar, die haar tegen een bedrag van een zeshonderd gulden had uitgehuwelijkt aan een boezemvriend, die bovendien al een echtgenoote had. Het meisje verzocht verzorgd. het huis

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1