Sr Dominiale Anlhraciet. De Goudsche Waterleiding-Maatschappij. Laatste Berichten. A. BRINKMAN A ZOON Beurs van Amsterdam. lO cent per H.L. duurder. tenlaadsche Zaken naar dé Tel. ver neemt, nog doende, om te dezer zake voor ons land een betere regeling te verkrijgen, doch naar het zich laat aanzien schijnen deze pogingen niet veel uitzicht op succtee te hebben. De niet-leerplichtige jeugd. Woensdag 25 August!» j.i. hadden de hoeren Kla#, dje'M** en J'.'d. La n ers resp. als voorzitter en secretaris van het uitvoerend Comité van net Congres voor het Onderwijs aan de niei-leerpliohtige jeugd een onderhoud met den minister van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen ter toelichting van het adres door bedoeld! comité in opdracht van het Congres aan den mi nister gezonden. Bij dit onderhoud dat tot uitvoerige -besprekingen leidde, bleek die minister zeer sympathiek le staan tegenover verschillende wenschen van het comité, alsook dat het niet is uitgesloten dat do minister binnen met al t© langen tijd' komt met wetsvoor- stellen tot betere regeling van het on derwijs aan do niet-leempllchtige jeugd. De staking bij de „Heeraaf". Bemiddelingsvoorstel van den heer van IJsselsteyn. Gistermi ddag heeft op het Ministerie van Arbeid de aangekondigde bespre king plaats gehad van den rijksbemid- delaar, den heer Vam IJsselsteyn, mei de vertegenwoordigers van die partijen betrokken bij conflict aan de ..Höesnaï". Allereerst confereerde de heer Van IJsselsteyn met die vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers ge zanneailijk, onder leiding van de vier arbeidersorganisatie*?. Daarna verga derdien dei vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers'gezamen lijk, onder leiding van den heer Van IJsselsteyn. De rijksbenriddelaar gaf ten slotte in overweging, dat de arbeiders de door hen gestelde eischem tot op de helft, zoudfen reduceerern, 'onder beding, dat de in enkele onderdeeien van het be drijf te verdienen loonen nog nader onder het oog zouden kunnen worden gezien, doch dat het van de ..Heem- af" te vergen offer de hellt zal zijn van hetgeen de inwilliging der aanvan kelijk gestelde ersehen zou vorderen. Beide partijen hebben zich verbon den zich voor 1 September over dit voorstel uit te spreken. RADIO-NIEUWS. Programma van heden. 6.20 Londen: Orkest, oartg. 7.20 Londen: Tijdsein en voordracht. 7.46 Lomden: Piano (Bralhms). 7.50 Berlijn: Hoffmanns Eraahhu^reh". Stockholm (480 m.): „Taanh&user". 8 u. Londen: Muziek. 8.20 Londen: Voordracht, variété. Brussel (486 m.)Concert. Oslo (382 m.): Concert 8.50 Miin-ster: Noomche componisten. Parijs: Concert. 9.50 Londen: Berichten en causerie. 10120 Londen: Kamermuziek. Amsterdam. (V. D.) en Effectenbeurs (1960 m») 8.154.30 Nieuws- en beu rbe richten; 10.16—4.30 tijdsein. Hilversum (H. D. O. 1050 m.): 7.45 Nieuwsberichtenkoersen; 8.15 Kurhaus te Scheveningen, de Weensohe film „Der Ro- qenkavalier", Residentie-drkesit; daarna danammiek; Pséhorr. Rotterdam; 10 u. Daventry (5*XX 1600 m.): 1189-12.20 Dansmuziek. Een achttal vragen van de Soc. Dem. RECHTZAKEN. Onverbeterlijk. Voor de Kotterd. Rechtbank hee.t terecht gestaan M. B. 23 jaar, suiker werker te Goud-a, gedetineerd, wegen? diefstal van een fiets ten nadeele van T. B. de Koning, gepleegd op 19 Juli le Gouda. Verdachte bekende. Hij was met die fiets naar Rotterdam' gegaan en had zich daar bij de politie gemeld. Hij is eenmaal voorwaardelijk veroordeeld geweest tot 4 maanden en toe» ga- plaatst in t groote Woudihuis, waaruit hij na een week weer is weggeloopen omdat hij te weinig geld voor sigaret ten kreeg. Later is hij weer naar Apel doorn gebracht, maar na 1 dag reed? weer verdwenen. Als getuige werd o.a. gehoord^ de reclasseeringsamibtenaar W. C. v. Teu nonbroekdie den man ongeschikt voor geregeld werk achtte. Het O M. eischte 1 jaar gevange nisstraf. I De verdediger, mr. J. J. Mij» vroeg clementie Verdachte is psychopaath en minder verantwoordelijk voor zijn diaden dan een normaal mens oh. Uitspraak 2: September y LUCHTVAART. Een parachute voor vliegtuigen. Gisteren werd in Los Angelos een uitvinding beproefd) van een ingenieur van de Amerikaansche marine nl. om met een parachute van 55 voet breed vliegmachine en piloot te redden. Het toestel, waarmede- de proefneming ge schiedde werd van een hoogte van 2500 voet. nadat do motor was stopge zet, op de aarde neergezet. De vlieg machine landde op de helling van een heuvel, brak de schroef, maar bleef overigens onbeschadigd). De Soc. Democratische Raadsfractie, be staande uit de heereo K. R. van Steal, V/. Sanders, L. Overhand, T. Perdyk en G. van Hofwegen, heeft zich tot den Voorzitter van den Raad gewend met het verzoek eerstvolgende raadóatting een vragen te mogen stellen met betrekking tot i Goudsche Waterleiding M/aataohappy. Deze vragen luiden aldus: 1. Achten B. en W. de bepalingen, latgesteld in de concessievoorwaarden vooral op de wyze zooals de Goudsche Wa terleiding M(j. haar bedrijf financiert, niet een gevaar voor de Gemeente? Ter verduidelijking van hui stellen ondergetekenden te Uwer king het uitgebrachte rapport van het ac- itoor H. M. v. Triet, dat sa d kon worden aan de hand van - meagesteli voor zoov< beschikking gestelde gegevens. 2. Willen B. en W. mededeelen hoe het ont dat de Gemeente, ondanks het feit dat zij een der grootste aandeelhouders en bovendien de geefster van de concessie is, ontvangt, waardoor de Raadsleden niet in de gelegenheid waren zich regelmatig in den gtang van zaken van dit bedrijf te oriënteeren. 3. Is het B. en W. ook bekend of de ba lansen der Goudsche Waterleiding My. een juist -beeld geven van den feiteljjken toe stand van het bedrijf? 4. Hebben B. en W. al eens onderzocht of de uitgekeerde hooge dividenden en tan- gedurende vele jaren niet opge schroefd zij Ti ten koste van de gezonde ont wikkeling van -het bedrijf? 5. Achten B. en W. het h car dial Raadslodp.n mitteerden door de Waterleiding Mjj nóg hoog gehonoreerd worden voor i Ge- 346.087.39%» 343.991.94 25.860.13%, 344.619.47 .009.86%, 31817.12 5870.961.98 7.31%, 44.611 S3 268270.06% 38.154.62 73 375.78%, 270.184.90 .746.10%, 379.790 60 409 £40.46%, .148.46%, 439.162.40 7.903.36%, 493.440.43%, 514.844.17%, 6. Hebben B. en W. in overleg en sa menwerking met den Gecomibteerde er zich al eens van overtuigd of de huidige boek waarde der Activa wel overeenstemt met de werkelijkheid, en of de gevoerde afschrij ving/apolitiek wel aan redelijke easchen vooral in het Licht bezien van de concessie voorwaarden voldoet? 7. Kunnen B. en W. den Raad mede deelen in hoeverre den door den Raad aan gewezen geoomit\perde, hetzij advisee rend, hetzij waarschuwend is opgetreden ter be hartiging der gemeentebelangen? 8. Achten B. en W. het uit een oogpunt van gezonde, financieele politiek, oiibaar, dat de Goudsche Waterleiding My., willens en wetens handelt in stryd met de conces sievoorwaarden door de verschuldigde re tributie-gelden steeds minstens een jaar te laat aan de gemeente te voldoen? Het in de eerste vraag bedoelde rapport dat ook ons is toegezonden, is opgemaakt door het accountantskantoor H. M. van Triet op verzoek van den heer K. R. van Staal naar gegevens door dezen aan den heer van Triet ter beschikking gesteld. In het begeleidend schrijven geeft de heer van Triet den heer van Staal het recht, waar dit rapport betreft een lichaam, waarin gemeente-, dus algemeene belangen zijn ge diend, hiervan gébruik te maken waar dit door hem nuttig en noodig wordt geoordeeld. In dit rapport worden behandeld de Fl- nancieering en de Rentabiliteit der Goud sche Waterleiding Maatschappij terwijl aan het slot cri-Üek daarop wordit geoefend. Als uitgangspunt van de door den heer van Triet gegeven beschouwing heeft deze genomen de balansen over de jaren 1913 tot en met 1925 na de winstverdeeling. Daarvan wordt, ontdaan van alle franje, het volgend overzicht giegeven, met daarna I volgende beschouwing: KapitaS a) 100.061.97 (66d) a) 102376.20 (60d) 101.149.36% (664) a) 113.876.43 b) 98.866.06 c) 108.67830 d) 121.804.29 e) 118.679.71 f) 142.284.16%, g) 14,131536%» h) 170386.66 i) 228.9120.26%, j) 24731332 (5< (46d) (904) (85d) (80d) (754) (70d) (664) (1504) (164d) <g) /waaronder 4.474-99 164.46 6.500.— 2.962.75%, 684.01 4.633.29 2.952.76%, 8.146.18 1229.60 8.14)6.18%, 1.527.65% 8.146.18% 746.54 „21.000. 7.603.90% 7.4823/1% 5396.02% 4.50632% it springt «Kreet in het jjke, schulden niet door h) i) j) Op het nog, dat de g( vlottend kapitaal gedekt zijn en de finan ciering van het vaste kapitaal, voor een zeer groot gedeelte met vreemd kapitaal is geschied, waarvoor in de eerste plaats in aanmerking komen obligatieleningen. Waar echter, zooals uiit vorenstaand over zicht blijkt, het eigen kapitaal, vermeer derd met het bedrag der obligatieleningen, niet toereikend is het vaste vermogen te financieren, is het ontbrekende gefourneerd door crediteuren (direct opeisch- bare sc hu ld e n). De belangrijkste cre diteur in dot verband is de credietgevende bank. In aanmerking nemende, dat op de obli gatie! eernngen, vanaf 1913 t/m. 1924 telken jare f 5000.— moest /worden afgelost, waar tegenover niet stond een minstens even- groote eigen-kapitaalvormipg door winst- inthouding, deed zich het verschijnsel voor dat het bank-credlet voortdudend steeg, tot dat dit crediet een zoodanige hoogte bereik te, dat het afgelost moest worden met een nieuw Reserve v. buitengew. afschrijvingen. ÜÜvidendreserve; Res. v. buitengew. afschr. Pensioenfonds; Buitengewone Reserve; Ree. v. buitengew. afschr.; Pensioenfonds* Buitengewone Reserve; Pensioenfond*; Buitengewone Reserve; Pensioenfonds: Nieuw geplaatste aandeel en; Buitengewone Reserve. spelletje zich na verloop van eenige jaren Hierin zit een niet te onderschatten ge vaar. Hoe zal het loopen, wanneer de bank het crediet opzegt of althans geen vender crediet verleent en een nieuwe obligatie- uitgifte mislukt? Reserveeringen komen niet of hóege- naamd niet voor, en zoo deze al eens be staan hebben, verdwijnen zy successievelijk. (Op 31 Dec. 1921 een buitengiew. reserve van ruim 8J00, die op 31 Dec. 1926 is geslonken tot nagenoeg 500.of wel 1.6 van het geplaatste aandeelenkapi taal). Van den aanvang af schijnt reservee ren niet wenscthelijfc .geoordeeld te zijn, want noch art. 12 der oude statuten (goed- gek. bij K. B. van 20 April 1883) noch art. 12 der nieuwe statuten (goedgek. by K. B. van 9 Juni 1917) spreken van reserveering, maar eischen een geheele uitkeering van de volgens de balans gemaakte netto-winst. Om het verloop der financiering door eigen kapitaal .obligatieleeningen, "bank en andere crediteuren te verduidelijken, stelde laatje het Bureau-van Triet, obiigatieleening, welk samen 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1901 1922 1923 1924 1925 76.8 77.2 77.9 773 80.2.80.7 763 76.0 70.9 703 66.8 58.4 56.0 18.8 17.4 16.2 14.5 13.6 x9S 23.7 22.5 19.7 17.1 143 30.4 29.9 0.1 0.0 1.8 6.0 63 0.0 0.0 1.4 1.4 23 4.1 0.0 33 4.3 5.4 4.1 2.8 0.0 0.0 0.0 0.1 8.0 10.0 153 113 10.5 Uit dit staatje blykt duidelijk het hier- voren geschetste verloop. Financiering van het vaste kapitaal is igenwenscht door eigen kapitaal, in vale ge vallen toelaatbaar door vreemd kapitaal op langen termijn, absoluut verwerpelijk ge deeltelijk door crediteuren op korten ter mijn. De credietverleening van de Bank bereikt op het einde van elk jaar vrijwel het laagste punt, zoodat in bovenstaand overzicht staatje de bank te gunstig verschijnt tegen over de crediteuren. Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat dé geheele jaarwinst per ultimo December nag in het bedrijf aanwe zig is. Waar de winstuatkeering eerst in het tweede kwartaal van elk jaar plaats heeft, zal in dat kwartaal de bankschuld aanmerkelijk stygen, na in het eerste kwar taal nog teruggeloopen te zij*. Een en an der blijkt duidelijk uit onderstaand over- 1.79536 7301.59 ƒ37.734,77 46.59652 „4157338 „19.021.62 „25.959.02 41.170.65 33456 9.483.36 18.128.78 T< Uitvoerig wonden eengezet de overwe dan in het rapport uit- die tot deze fi nancieele politiek aanleiding gegeven kun- 31 Dec bedrag van van 26.000.- In dit jaar werd een 90.000.90 obligaties gepl Wordt de financiering op voortgezet dan zullen op den duur eele moeilijkheden niet uitblijven welke ge vaar both zeker door HR. bestuurders (dL n) kan worden genegeerd. Rentabiliteit. Voor de beoordeeling der Rentabiliteit zyn door het Bureau-van Triet als uitgangs punt genomen, de jaarfykaeh© Winst- en Verliesrekeningen, die voor een juiste be- odrdeeling der rentabiliteit van alle buiten gewone verliezen en winsten, die De aldus verkregen cijfers gwven dezen accountant aanleiding tot de volgende op merkingen: a. dat de nettowwinst over de jaren 1913, 1914 en 1915 gemiddeld hebben bedragen 48.5 van de bruto winst, over de drie ja ren niet veel van het gemiddelde verschil lende. b. dat vanaf 1916 tot en met 1925 het netto winstcijfer, uitgedrukt in van de bruto opbrengst, belangrijke afwijkingen vertoont, voor de eerste jaren met groote sprongen dalende (crisisjaren), vervolgens wederom langzaam stijgende, blijvende ech ter beneden het gemiddelde over de jaren 1913 t.m. 1915. het hoofd- met vreemd kapitaal (obligatieleningen en bankcrediet), hier aangevuld wordt. In 1916 verslond „Intrest" 8.6 2.598.65) van de bruto opbrengst, in 1925 waren deze be dragen 6.9 f 9.168.76). d. dat zeer waarechflnlyk in den loop der jaren nog wel eens van boelringsvrijze zal zijn veranderd, blijkende uit het grillig verloop van sommige posten, hetgeen het trekken van conclusies zeer bemoeilijkt. Enige toelichting by het uitbrengen van het jaarrapport zou aan de gepubliceerde cyfers meer waarde geven. Alvorens een oordeel uit te spreken over 1918 1914 1915 1916 1917 Netto W. 9.2 10.0 10.3 8.6 6.9 Lasten 10.0 103 11.0 12.8 14.8 Br. opbr. Dividend de rentabiliteit van de Goudsche Waterlei ding Maatschappij, is het van zeer veel be lang na te gaan, welk de netto winst uitmaakt van het in de onderneming ge- investeerde vaste kapitaal. Het Bureau-Van Triet komt dan tot onderstaande opsom ming: 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 2.5 5.8 83 10.7 10.3 93 10-1 106 20.4 18.7 18.6 15.4 183 18.7 16.3 14*9 19.2 20.3 21.3 21.4 9 9% 9% 9% 21.7 6 Uit dit laatste overzicht blykt o.m., dat percentsgewijs de netto-winst vrijwel con stant blijft (1921 t/m. '25 gemiddeld 10.2 Hierop uitgezonderd zyn de jaren 1916 t/m 1920, gedurende welke het bedrijfsre sultaat beïnvloed werd door de oorlogscri- sds, die op alle bedrijven inwerkte. De netto-winstcijfers zyn dus nagenoeg evenredig met het vaste kapitaal. Waar vaste kapitaal-uitbreiding steeds tengevolge heeft gehad een nagenoeg evenredig toe nemen der netto-winst, en deze kapitaaluit breidingen niet gefinancierd werden door aandeelenuitgifte, kwamen deze winsttoe namen aan deelgerecbtigden in de winst (aandeelhouders en tantièmisten) ten goe de. Vandaar het stijgende dividend en tan tième. Het stijgende dividend is dus met het gevolg van economischer gevoerde be drijfsleiding, immers het rendement blijft nagenoeg hetzelfde, maar verkregen ten koste van de liquiditeit met het oog op grootere dividend-tui tantième-uitkeeringen. Waar een gezonae financieele politiek bij deze soort ondernemingen medebrengt, dat de verhouding tusschen eigen en vreemd kapitaal op langen termijn, tot dekking van het vaste kapitaal, ongeveer bedraagt 4 1 (dit kwam in de jaren van ons onderzek éénmaal voor en wel ultimo December 1918) dan had het geplaatste aandeelenkapitaal op uit. Dec. 1926 moeten bedragen onge veer 410.000.Het bedroeg slechts 281.000, of naar onze opvatting 129.000 te laag. In verband met de concessievoor waarden had de gemeente Gou«ia dit kapi taal moeten verschaffen. Dit zou natuurlijk direct de winstverdee- ling beïnvloeden, doordat dan aandeelhou ders een primair dividend moet worden uit gekeerd van 6 thans over een grooter geplaatst aandeelenkapitaal. Gevolg hier van natuurlijk een lager tantième voor di recteur en commissarissen. Ruw geschat had dan over 1925 aan aan deelhouders kunnen worden uitgekeerd 10 dividend. Aannemende nu dat de gemeente Gouda de benoodigde gelden had kunnen opnemen tegen een rentevergoeding van 6 (opzettelijk niet lager genomen!), dan zou hierdoor de gemeente een overschot be halen van 4 over 129.000.of wel 5.160.Dit bedrag dient voor een juiste beoordeelifig verminderd te worden met 3 over het aandeelenbezit, dat de gemeen te reeds heeft (dit gesteld' op 44.000) en welke 3 volgens een globale becij fering thans minder tot uitkeering zou ko men, dan maakt dit een verschil van 1.320.—. Alleen voor het jaar 1923 komt door bo vengenoemde omstandigheden, het verlies voor de gemeente £e staan op 5.160.ver minderd met 1.320.is 3.840. Elk aandeel van 1000.dat de gemeen te méér of minder heeft dan bovengenoemde geschatte 44.000.doet het eindcijfer met 30.dalen of stijgen. Een dergelijke becijfering laat zich, van zelfsprekend, ook opmaken voor de voor gaande jaren. Ware een behoorlijke financieringspoli- tiek gevolgd, hetgeen de gemeente door haar veto had kunnen bewerkstelligen, dan had over de laatste vyf jaren een aanzienlijk bedrag in de gemeentekas gevloeid. Het Rapport besluit met het oefenen van critiek. Maar zegt de rapporteur: voor het geven van een behoorlijke critiek is het noo<izakelyk over meerdere gegevens te be schikken, dan thans te onzen dienste staan. Zooals reeds is opgemerkt, schijnt in den loop der jaren wat betreft specificatie der bedrijfsresultaten meerdere malen van sy steem te zijn veranderd, hetgeen het geven van critisehe beschouwingen zeer bemoei lijkt, zoo niet onmogelijk maakt. Voor een juiste critiek zou dan ook tevens de geheele boekhouding ter beschikking moeten zijn. Desniettegenstaawle tracht de accountant uit het te zijner beschikking staande cijfer materiaal enkele verschijnselen nader te be schouwen. a. Dat de Goudsche Waterleiding Maat schappij vanaf 31 Dec. 1922 de retributie aan de Gemeente Gouda minstens één jaar te laat betaalt. Op de Balans van 31 Dec. 1923 komen voor de retributies over de ja ren 1922 en 1923; op die van 31 Dec. 1924 de retributie over de jaren 1923 en 1924; op die van 31 Dec. 1925 de retributies van de jaren 1924 en 1925. De concessievoorwaarden bepalen op dit punt (art. 18): „De Gemeente geniet twee en een half ten honderd van de bruto-ont- vangsten wegens geleverd water, haar bin nen drie maanden na het einde van ieder boekjaar uit te betalen." 'Minstens drie jaren lang zijn dus de be palingen in de concessievoorwaarden gene geerd. Wordt de G. W. Mij. wel eens aan art. 18 herinnerd? b. Uit het verloop der afschrijvingsre- rekening blykt, dat jaarlijks het bedrag aan afschrijvingen verhoogd wordt met de over de aanschafwaarde der vaste bezittingen vastgestelde percentages, althans over de saldi der verschillende rekeninghoofden der vaste bezittingen. Blijkbaar ondergaat de rekening „Afschrijvingen" tusschentyds geen wijzigingen, waaruit geconcludeerd mag worden, dat in den loop der jaren on bruikbaar geworden machines, enz. hetzij deze zyn versleten of wel uit bedryfs-tech- nische overwegingen door andere vervan gen, niet voor aanschafwaarde van het be trekkelijke rekeninghoofd zijn afgeboekt en het verschil met de opbrengst bij verkoop van de afschrijvingsrekening. Zeer waar schijnlijk is het onbruikbaar geworden ma teriaal tegen verkoopsprijs afgeboekt. Zoo- diende stelt bijv. het balanscyfer machines niet voor de aanschafwaarde der aanwezige machines, noch de boekwaarde ervan, maar naar rapp.'s meen mg de aanschafwaarde der thans nog aanwezige machines, verhoogd met het verlies op buiten werking gesteld materiaal. Deze handelwijze is beslist af te keuren, omdat daardoor de definitief ge- 22.9 245 26.8 26.1 28.5 28.0 26.4 26 5 4 6 6 11% 11% 10\ 12 18 worden verliezen, voor zoover niet door af schrijving gedekt, eerst over een serie ja ren worden verdeeld. Indien wel door af schrijving gedekt, ook dan is een voortge zette afschrijving onjuist. Dat het gevolgde systeem onjuist is, is blijkbaar in 1920 zeer goed gevoeld, toen een extra afschrijving van 11.000.— werd noodzakelijk geacht. Zeer waarschijnlijk j8 toen veel onbruikbaar geworden materiaal van de hand gedaan, hetgeen wegens onvol doende afschrijving een aanmerkelijk ver lies deed ontstaan. Voor een beoordeel ing van de juistheid der toegepaste afschrijvingspercentages op de voornaamste vaste bezittingen, heeft het Bureau-Van Triet zich georiënteerd by an dere gemeenten, welk resultaat in het rapport wordt gepubliceerd. Buiilei- Prite Toren 8t MkW- dinfen d'eau hoot- net Zinker* reierv. Ketak, Amsterdam 2 2 2 5 Zwolle 3 2% 2% 6/8 Schiedam 4 3 5 Boskoop 2 2 5 Krimpen a. d. Lék 2% 2 7% Helmond 3% 8 2% 7% 's Hertogenboach 2 4 2% 4/10 Nijmegen 2 10 2 5, Venlo 3 3 5 Gouda 1% 3 1 3 De in Gouda toegepaste afsohrjjvingsper- centages steken teer ongunstig af bij an dere gemeenten, in het bizonder voor buis leidingen en zinkers, toren en hoogreser- voir en machines en ketels. Hieruit wordt geconcludeerd dat de gemaakte balansen, eensdeels tengevolge van onjuiste boekin gen, anderdeels tengevolge van te lage af schrijvingen, geen juist beeld geven, maar geflatteerd zyn. Herhaald wordt, dat over eenkomstig de concessievoorwaarden, de af schrijvingen in overleg met Burgemeester en Wethouders worden vastgesteld. De conclusie van het rapport is, dat de innerlijke waarde «ier aandeelen G. W. Mij. ligt beneden 100 Onbegrijpelijk is het dan ook, dat voor de Vermogensbelasting volgens de leiddraad 1926/'27, de waarde aangenomen wordt op 140 Alleen een taxatie van de aanwezige ac tiva, eventueel een nieuwe becijfering van «le boekwaarde op het oogenblik, daarbij uit gaande van de aanschafwaarde der thans nog aanwezige en in het bedrijf productief aangewende bezittingen, kan in staat stel len een bedrag te berekenen, waarmede de balans is geflatteerd. Een zeer eigenaardig bezit wordt ge noemd, volgens de laatste balans, de „Dui ker", die daarop voor 1.100.vooikwmt. Uit de balansen is niet op te maken, voor welke waarde de groep van vaste bezittin gen voor elk onderdeel in 't bijznder, voor komt. Daartoe zou de geheele boekhouding vanaf de oprichting moeten worden geraad pleegd. De balansen geven niet een over zichtelijk beeld, integendeel, voor outsiders is het zeer lastig een weg in de cijferreek sen te vinden. Het rapport is gedateerd 5 Juli 1926 en geteekend door het Aaocountantskantoor H. M. van Triet. GKMJBNGDE BERICHTEN. Nederlandsch vliegtuig verongelukt. De beide inzittenden getlood. Gistermiddag omstreeks 2 uur is op hel vliegveld m Dortmiuiid een Neder- lamdsch vliegtuig veroaigelukt, waarbij de beide iuaiwenden, oro het leven zijn gekomen. Het Pandervliegtuig fi. N. A *D. I., dat s morgens omstreeks 11 uur u* Rotterdam was opgestegen, bestuurd door den Nederlander R. Reiber uit Amsterdam, een vroegere matinevlie- ger, kwam aldaar omstreeks half twe« op het vliegveld aan met als passagier den heer v. d. Kwast, een der direc teuren van de Panderfabrieken. Nad® landing, die vlot verliep, steeg het vliegtuig weer op om een diedionstra tievlucht te maken. De heer van der Kwast was uitgestapt en zijn plaats ia het tweepersoons-vliegtuig werd inge nomen door den Nederlamdsohen koop man Peek, te Dortmund! woonachtig. De piloot Reiber maakte verschillen de acrobatische toeren. Bij een dezer toeren, toen het vliegtuig tot op ge ringe hoogte gedaald was, kan de vlie ger den motor niet spoedig genoeg op gang brengen en sloeg het toestel ve gen den grond. Het werd! totaal ver nield. De vlieger Reiber was op slag ge dood. De heer Pfeek had) ernstige won den hij werd overgebracht naar het gemeenteziekenhuis te Dortmund, waar hij spoedig na aankomst overleed-. Het toestel moet zieh in uitstekenden toestand' bevonden hebben. De vroege re marinevlieger van Vloten had dén dag te voren nog me* hetzelfde vlieg tuig demonstraties op Seh evening en ge houden. Twee treinwagons omgeslagen. Geen persoonlijke ongelukken. Te Sluaskil zijn twee wagens van den trein Neuzen—Axel omgeslagen, ver moedelijk door verkeerden wiss el stand. Gelukkig bevonden zieh in de wagens geen passagiers. Ook hier t« lande een gevangeniscourant. Naar aanleiding van ons uit het ..Weekblad! van het Recht" overgeno men bericht betreffende een Duitache gevangenisoourant ,der Leuchtturm vestigt men van bevoegde zijde det aandacht op een soortgelijk reed» bij i bestaand blad. Dit verschijnt wö- teiijksch onder den naam „Weekblad wordt gratvs aan de gevangenen reïstrekt. Reeds sedert 1 Mei 1916 be stond voor de bedelaars en landloo- pers in de Rijkswerkinrichting te Veen- muizen een courant, die door de gees telijken aldaar werd samengesteld uit bet in de groote bladen verschenen belangrijke nieuws. 'leen nu op 1 October 1925 de zoo genaamde mitigatiecirculaire van 27 Juli 1925 (3 afd. A No. 800) in wer king trad, werd het „Weekblad) van Veerhuizen" onder den naam „Week blad" sindsdien aan alle Nederland se gevangenen verstrekt Aan de le gers is toegestaan eigen ontboezemin gen in het blad! te doen opnemen. Het drukken, hetgeen vroeger aan een par ticulier werd opgedragen, geschiedt thans reeds sedert eenige jaren inde strafgevangenis te Graningen. Het blad blijkt bij zffjn gratis-abon- nés zeer op prijs gesteld' te worden Het houdt hen geregeld op de hoogte van s werelds voornaamste gebeurte nissen en bevat de rubrieken buiten land. biniienland en Gemengd1 Nieuws, terwijl daarnaast verhalen uit de na tuur, gedichten en anecdotes worden STADSNIEUWS. Op dit punt kunnen we derhalve niet bij Duitschland in die leer gaan- De evolutie van het vrouwenhaar. In het „verloren boeksken van riet Laatste Nieuws wordt de voigenüe .haiarnistorie geschreven De vrouw zegde Niets is mooier dan lang haar Het lange haar is het symbool van on ze langdurige liefde, van ons lang ge- uld. van onze lankmoedigheid! voor uw vele tekortkoming/en. Het lange naar is de baud! waarin ik mijn ge dachten «luit een krans is het, om inijn vereer ing voor u, man. En de man geloofde het. En die vrouw droeg het haar liing, ot ze zegde Niets is mooier dan kort haar. Lang staat plomp en geen enkele need er op gemaakt. Zonder kort haar hen ik niet gekleed. Kort haar is het wijze symbool van ons kort ieven van mijn kort besluit... van mijn kort en krachtig ,ja" voor u en „neen voor elk ander van de kortheid van den tijd als ik met u ben Er moet minder kruileTij van buiten rondom, mijn hoofd, omdat er geen is van bin nen in mijn hart, man. En de man gelooide het. En de vrouw droeg het hahr kort, tot ze aeide Niets is mooier dan jongenshaar Mijn kort haar is te lang. Ik verlies mijn tijdi bij den kapper die onduleert en millimetert. Ik wil mijn haar gelijk het uwe. Met een scheiding. Die sichei- riin/7 zal ons vereenigen. Jongenshaar wil ik hebben. Symbool van durf, van moed van zuinigheid1 en vlugheid. Ge lijk het zal liggen op mijn hoofd, ef fen en getemd. m\ het beteekenen hoo mijn wil effen i« en mijn hart getemd door u. ti\«u En de vrouw droeg jongenshaar.... Zoover is zij. Zij is verder. Ik hoor dat zij ergens over den Rijn haar draagt op z'n Hindetiburgsch: de pijltjes kaarsrecht omhoog, als een he- Ire'. een borsfel, als een egge, als een sioopelveld, als een egelpels. Tk weet niet hoe zij er voor pled Maar zij zal het pleit winnen. I)o vrouw wint a'tooe het pleit... rk vind het egelhaar vooruit afschuwelijk Maar als de fifd' vaardig is. zal komen met een fluweefeu snoetje en peooliiste oocren en vragen Staat het niet mooi 7 En er ml wat vrees, wat weemoed 'n de stem en veel tooverij in de oogen lieden. Fh ik zal zeggen Het stswvt mooi Iech mie m«»r uit. De sigaar. Re-ede veie nuueu is de aandacht ge- gestigd op «ie oiLverbidd/eilijke, beden- Keiijhe gestrengheid, waarmede de l'ransche douane aan de Belgisch- grens te F engines speurt naar sigaren, d^e de vreemdeling op zijn reiê medevoert. Een lezer van hel Hbid'. die dezer dagen van deze ge strengheid het slachtoffers is geworden overkwam het volgende, waarvan het Hbld. ter waarschuwing van andere Nederlanders, die op reis de Neder- landsche sigaar prefereeren boven de 'Vaneche, melding maakt. De reiziger in quaeetie had aan de grens een geslo ten kistje van vijfentwintig uit eigeu beweging bij de douane aangegeven, doch zijn koker met tien sigaren on- gediaclareerd in zijn overjas, die in de coupé hing, laten zitten dergelijks had zijn zoon gedaan, die zijn vader oip reis vergezelde. De douane-ambte naar ging ook over tot inspectie van de overjassen en> toen hij de losse rookertjes vond, moesten de twee rei zigers mee den trein uit naar het dou anekantoor waar zij, in weerwil van hun protest en het betoog dat zij wch geenszins in overtreding wisten, omdat het geoorloofd is om' wat siga ren voor de reis in den "zak mede te neiren, een boete moesten neertel- Ion van achttien guldens. Wie dus zijn reis n»et wi? vergallen, den douanVbeamtten veilig- heidshalve zijn losse rookertjes. QOUDA, 27 Augustus 1926. Hinderwet. Burgemeester en Wethouders brengen ter kennis, «lat zy vengunning hébben verleend aan J. M. Borsje, Ragentesseplantsoen No. 20 te Gouda, en zyne rediitvierkryigen<ien tot het uitbreiden der bestaande meubel fabriek dooT vergrooting met de perceel en Vlamingstraat nos. 38 en 40 en het bij plaatsen van 1 kortoaag, 1 scJiraapmacihine, 1 automatische slijpmachine, *1 schuurrol, 1 lintzaag en 1 vlakixank, gedreven «loor 6 electnomotoren, reap. 1 vain 5, 1 van 10, 1 van 2, 2 van 1% en 1 van 3 P.K. in het penceel plaatselijk gemerkt Vest no. 15, ka dastraal bekend gemeente Gouda Sectie D 2146, behoudens het recht van belang- (n) tot het instellen van beroep 14 dagen by, H. M. de Koningin, in gevolge artikel 15 der Hinderwet. H0, die (het beroep instelt, geeft «laarvan gelijk tijdig kennis aan het gemeentebestuur en (by d eurwaarde rsexpl o Ltaan de(n.) ge(n), aajn /wie de vergunning ia verleend. De teraardebestelling ran het stoffelijk overschot van den heer G. N. Kruisheer. Hedenmorgen heeft op de Algemeene Be graafplaats «ie teraardebestelling plaatsge had van het stoffelijk overschot van den heer G. N. Kruisheer, oud-hoofd eener open bare school hier ter stede. Op den dooden- akker waren vele autoriteiten, vrienden en bekenden van den overledene tegenwoordig, o.a. merkten iwy op den Burgemeester, de heer Ulbo J. My®, den Inspecteur van het L. O. de heer H. de Blouw, leden van de van Toezicht op het L. O., leden tot wering van School verzuim, vele onderwijzers en hoofden van scholen, oud-collega's, het personeel van school no. 9 aan de Prins Hendrikstraat, waarvan de overledene tal van jaren hoofd was, en nog heel veel anderen, die of met den thans overledene hebben saamgewerkt op onderwysgehied, of door banden van vriendschap met hem vehbonden waren. Om de proeve stonden geschaard vele oud-leerlingen van den overledene, die hun opleiding aan hem te danken hebben. Toen de kist in de geopende groeve was neergelaten, sprak de heer J. Slop, een zij ner oudste vrienden, daarna de heer de Blouw een enkel woord. Beiden herinnerden aan de onkreukelbare trouw, de rechtscha penheid en bescheidenlhid en de groote lief de van den overledene voor zijn werk, die in den heer Kruisheer steeds naar voren kwam en, hem maékten tot een zoo sympa thiek mensch, zoo zeer geacht in de onder wijswereld en daarbuiten. De oudste zoon van den overledene dankte namens zyn moeder, zuster en broeders voor de eer zyn vader bewezen. Eenige mooie bloemstukken dekten de baar. De lijkstoet passeerde op den weg naar de laatste rustplaats van den overledene de .•Kfhooft in de Prins Hendrikstraat, waar hij poovele jaren heeft gearbeid. Het Koninginnefeest. De teekenen voor den komenden feestdag ter gelegenheid van de verjaardag onaer Koningin ayn reeds op meerdere plaatsen aamvecag-, daar eere-poorten worden opge wekt en straatversieringen worden aange bracht. Het postkantoor na 2 uur gesloten op Koninginnedag. De Directeur van het Post- en Telegraaf kantoor te Gouda maakt bekend, dat op 31 Augustus a.s. ter gedegenheid van dén ver jaardag van H. M. de Koningin 'het kantoor op dden dag voor den postdienst gesloten zal zyn na «les middags 2 uur. De gelegen heid voor het afbaden van correspondentie voor busrechthouders blijft ongewijzigd. Het kantoor is voorts den geheel en dag gesloten voor het aannemen van stortingen en uitbetalen van cheques (behalve die met spoedbehandeling) alsmede voor het behan delen van postwissels (uitgezonderd tele grafische), post)bewijzenf quitantiën en pas- De tweede brief poethes teil ing wordt op geheven en het uitgaan van de 3e bestelling vervroegd. De tweede pakketpostbestelling en de laatste buslichting worden niet uitgevoerd. De uren van openstelling voor den Tele graaf- en Telefoondienst blijven ongewij- De leergangen en kunstabonnementen van de Rotterdamsche Volksuniversiteit afd. Gouda. In het Augustus-nummer van de „Volks universiteit" zyn opgenomen de program ma's voor de Kunstabonnementen en leer gangen van de Rotterdamsche Volksuniver siteit en de afdeelingen daartoe behoorend. Wy laten dit programma hier volgen: Kunst abon nem en ten welke ge geven zullen worden in den Schoouwburg. Muziek-abonnement, drie Beethoven- avonden. 1. Woensdag 13 Oct.: Sonatenavood van Herm. Leydendorff (viool) en Willem An- driassen (piano). 2. Woensdag 15 Dec.: Quart eta vond van het Hollandsch Strijkkwartet (Herm. Ley- denadorff, Julius Röntgen Jr., Bram Men de®, Thomas Canivez). 3. Woensdag 9„ Febr.: Orkestavond van het Utrechtach Stedelijk Orkest onder lei ding van Evert Cornelis. TooneeLabonnement 1. Maandag 8 Nowemtoer: 't zoo, aoo is 't", van Luigd Pirandello, door het Rott. Hofstad Tooneel.. 2. Maandag 3 Januari: Keuze stok uit het repertoire van het Schouwtooneel. 3. Maandag 7 Maart: „Het Apeoeiland", van Dr. Hellmuth Unger, door het Rott. Hofstad Tooneel. Leergangen welke gegeven zullen worden in ffDe Réunie" Oosthaven. Opening van het nieuwe cursusjaar met een voordrachtsavond van den heer Joh. de Meester Jr. Voor de Keratvacantie: Nederlandache Letterkundigen. Inleidin gen van Dr. P. H. Ritter te Utrecht, met ndragen uit eigen werk van Mevr. J. v. Ammers-Küller, Mr. M. N0hoff en M. J. B-cursus van 6 voordrachten op Maan dagavond. Beethoven's leven en werken. Cursus in rband met de drie abonnementsconcerten. Sem Dresden, Direoteur van het Conserva torium te Amsterdam. AiB-cursus van 3 voordrachten op Woensdagavond. Huisinrichting en meubelkunst volgens hedendaagsahe begrippen. Corn, van der Sluys, Binnenhuis-Architect, Den Haag. A-cursus van 4 voordrachten op Vrijdag avond. Na de Kerstvacantie. De Mensdh. Cursus onder leiding van Dr. J. C. A. Fetter, Rem. Predikant te Rotter dam en met medewerking van H. G. Canne- gieter te Haarlem, Dr. S. J. R. de Mjoawhy, zenuwarts te Rotterdam en Pro/f. Dr. H. T. de Graaf, Hoogleeraar te Leiden. AB-cunsu® van 4 voordrachten op Don derdagavond. Mond- en klauwzeer. Gisterenmorgen zyn op de veemarkt door den Keurmeester Dr. Ovehbosch *5 varkens in beslag genomen, lijden/de aan mond- en klauwzeer. iDe dieren waren eigendom van een koopman uit Krimpen a/d Lék. De zieke dieren zijn door de politie over gebracht naar Rotterdam naar het abattoir. Temperatuur van het water. De temperatuur van het water in de Stefi. Zweminri«jhting was hedonmidag >2 uur 66 gr., de lucht was 65 -gr. Agenda. 31 Aug. 7 u. St. Janskerk. Laatste Onge!- concert. 31 Aug. 11 uur. Zaal Kunstmin. Bal voor leden en hunne huiegenooten. Agenda Goudsche Padvinders- Zaterdag 28 Aug.: 1%3% uur Lichaams oef. Kopschool. UIT DEN OMTREK. BODEGRAVEN. Te 's-Gravenhage is geslaagd voor het exiamen Boekhouden 1. o. de heer A. v. d. Ktiaaten, alhier. NIEUWERKERK a. d. IJ8SEL. De gemeenteraad heeft tot gemeente-art® met algemeene stemmen benoemd Dr. S. J, Hage. Door het hoofd der Christelijke School was er aanmerking op gemaakt, dat er in deze gemeente nog geen regeling bestond voor het thuiébly-ven van kinderen, die be hulpzaam mogen zyn by land- en tuinbouw. B. en W. hadden hiervoor de maaiwl Sep tember meeneu te nemen. De Inspecteur van het L. O. kon zich hiermede niet ver eenigen, omdat het maar 26 dagen mochten zijn, «K/dat het artikel in de desbetreffende verordening nu aangeeft 1 tot en met 28 Sept. Met algemeene stemmen werd goedge keurd de concept-instructie voor den ad ministrateur van de gemeentebedrijven. In het college van Zetters werden be noemd de heeren Molenaar en K. Verburg, als voorzitters en Vente en In 't Hout als plaatsvervangers. 'Door den Minister van Handel en Nijver heid was medegedeeld, dat geen grooter rijksvoorschot op den woningbouw kon ge geven worden, dan al verleend ie. De ver hooging was aangevraagd met het oog op de te bouwen schuurtje® bij de woningen. De geloofsbrieven van het nieuw be noemde raadslid, de heer J. Reym Jr wer den onderzocht en in orde bevonden, zoo dat de commissie adviseerde den heer Reyim Jr. als lid toe te lAten. Dttt werd aangeno men. De voorloopige vaststelling der gemeen terekening dienst 1925, alsmede vaststel ling van de balans-, winst- en verlae«reke ning der Ibedryven werd goedgekeurd; de vaststelling der rekening van het burger lijk armbestuur over 1925 werd aangehou den. WOERDEN. Concours Hippique. De uitslag van het springconcours. Gistermiddag had te Woerden een con cours hippique plaats, georganiseerd door de Vereeniging „Woerden Vooruit". De uitslag van het springconcours, waaraan '10 ruitere deelnamen, is als volgt: le prijs D. H. Pasman te Scheveningen, met Henri. Tyd 0.57, 6 fouten. 2e pry's Jhr. A. van Lennep, le luitenant der.Veld-Artillerie te Don Bosch, met Bon zo. Tyd 1.33 4/5, 7% fout. 3e prys M. J. v. d. Velde te Schevenin- geu, met Peggy. Tyd 1.08 4/6, 8 fouten. 4e prys TattersaJl-menége te Schevendn- gen. Tyd 1.15, 10 fouten. 5e pry® D. H. Pasman te Scheveningen, met Wegresse. Tyd' 1.28, 10 fouten. 6e pry's le luitenant Bteenmefczer te Amersfoort, met Willy. Tyd 1.23, 18 fouten. Eervolle vermelding: A. B. H. Vlielan/der te Numansdorp, met Bayard. Tijd 157 3/5, 28% fout. De baan was 520 M. lang met 8 hinder nissen. Het parcours moest gereden wor den in 1 min. 30 sec. Daarna had een concours plaats voor het schoonste en bestgaande paarl,1 terwijl ver volgens gesprongen werd met drieën. Aanbesteding. Gistermorgen bad plaats de aanbesteding van de uitbreiding van het electrisch net: A. te Waarder, B. te Lange Ruige Weide, en C. te Barwoutswaarder. Ingeschreven werd door: B, v. d. Berg, Reeuwyk, massa 24.863. P. en C. v. d. Berg, Waddinxveen, A. 11.698.86; B. 7862.04; C. 1200.76; massa 20.746.66. N.V. El. Fabr. vJi. C. E. Wolff te Maara- sen, A. 10.700.—; B. llJlOO.—C. 1300.—; massa 23.100.—. Fa. Mij ossen Go., Amsterdam, A. 10.800, B. 10.289.—; C. 1294.—; massa 22.383.—. N.V. El. Bur. Groen eve W Co., Amster dam, A. 10.940.—; B. 11.103.—; C. 1875.massa 23560. De gunning werd aangehouden. SPORT EN WEDSTRIJDEN. WATERPOLO. Waterpolo «otterdamAmsterdam gaat idet door. Naar wij vernemen gaat de stedenwater- polowedstrijd Rotterdam—Amsterdam op 31 Augustus aj. niet door, daar de Am- rtendamache Zwerribond geen beschikking kan krijgen over een zevental. MARKTBERICHTEN. Kaasmarkt Alphen a. d. Rijn. 26 Aug. Aangevoerd 56 wagens, le srt. met r.m. f 44—48, 2e srt. 1 36—43, zwarp f 51. Handel flauw. DRAADLOOZE DIENST. Minister Briand naar Genève. PAKIJb, 27 Aug Minister Briand zal 2 Sept. naar Genève vertrekken. De quaestie van Tanger. PARIJS, 27 Aug. Het Journal meldt dat Briand gisteren den Britsohen zaakgelastigde en desi Spaansohen em- ba»sadenr heeft ontvangen. Het onder houd had betrekking op^den status van, Tanger en do quaiestie van de uitbrei ding van den Raad1 van den Volken bond. De a.s. ontwapeningsconferentie. GENèVK, 27 Aug De militaire sub nommissie belast mie* de samenstelling van bet prograan' voor de ontwapening» conferentie heeft besloten tijdens de bijeenkotnsL van den Volkenbond haar werkzaamheden te staïTen. Inbraak in het Kon. Paleis in Amsterdam. De dader sticht AMSTERDAM, 27 Aug. In den alge loepen naonl heelt in liet Koninklijk l'aieas op uen Daan een inbraak plaats gehad'. 1wmi inbraak is begunstigt ooor üe ouis.andigheia, dat er op het oogen blik zooals men weet een schutting staat voor den achteringang van net paleis, aan de zijde van deN.Z. Voor burgwal. De dader of dader» hebben de sloten van de tijdelijke deur ver wijderd en is door het aldus ontstane gat naar binnen gekropen. Eenmaal in, «1e vestibule, is hij voorzoover kan nagegaan wonten, dadelijk naar reent» afgeslagen en heeft hij zich langs de apartementen van den Hofmaarschalk direct begeven naar de werkkamer van den Intendant, Jhr. van Six, waar nij bij het licht van een kaars, de vet vlekken op het tapijt wijzieo het uit en teekenen zijn weg, gerommeld heeft in een secretaire, ert blijkbaar een sigaar ge-rookt heeft, uit een der daar staande kistjep. Althans er is ook si- garemweh gevonden. Verder heeit hij de papieren op de schrijftafel over hoop gehaald, daarna, de volgorde kan ook omgekeerd geweest zijn maar dit is niet waarschijnlijk, is hij naar de hier aangrenzende ongebruikte slaap kamer van don intendant gegaan en heelt hij de gala-uniformen van uezeu, welke geboTgem zijn ift een groot en blikken trommel, wellicht doorzocht en in elk geval in brand gestoken. Uf dit opzettelijk dan wel door een ongeval met de kaars is gebeurd, valt natuur lijk nog niet uit te maken. Langs de- zoiiden weg die hij gekomen was, is de dader weer na/ar buiten gegaan, met medeneming van de ordieteekenen die in de slaapkamer van uen inten dant geborgen waren. De leege etuis zijn teruggevonnen. Andere deelen van het paleis zijn voor zoover op net oogenblik te constateeren is, niet door hem bezocht, en wordt ook niets an- ders vermisl, noch geld noch kunst- v oorw arpcti. De beide brandkasten die in- net kantoor vam den opzichter, den heer v. d. fieydem staan, Zijn onaangeroerd gebleven. De inbraak en wat daarmede ver band houdt is eerst hedenmorgen ont dekt toen om half acht bet werkvolk aanbelde, stond! de benedenverdieping van het paleis vol rook, afkomstig van HANDELS DRUKWERK BESTE ADRES de smeulende kleeren. Uitbreiding va» de brand beeft gelukkig niet plaat© ge had, doordat de vuurhaard zdch be vond in den blikken trommelMeteen paa/r emmers water kon bet brandje gebiusoht worden. Behalve de kleeren ook eon in den. trommel liggende degen bedorven, andere schade werd niet aangericht. Men tast in het duister wat de be doeling van den inbreker geweest is. Men denkt aan de mogelijkheid dat men hier te doen beeft mot een per soonlijke wraakneming tegen den heer Six. De commissaris van politie, de heer Heeroma, en dei inspecteur Joost en stellen eon onderzoek in. Een familiedrama. AMSTERl/aM, 2, Aug. Hedennacht omstreeks halt L had op de tweed© veirdiepiing van het perceel Wijde Lom- bartsteeg 3 een familiedrama plaats. De vadeu* des huizes wa« sinds eenige dagen uit een krankzinnigengesticht ontslagen en had gisteren mei do fa milie do verjaa/rdag van zijn zoontje mode gevierd. Nadat dé familie ver trokken was, en do vrouw zich ter ruste wildé begeven, ontjptoaxl! een twist tusschen don man en do vrouw. De man greep plotseling een mes en stak daarmede zijn vrouw in den halt. De vrouw nep luidkeels uit het van ster om hulp. Twee politieagenten ver schaften ziah toegang tot do woning, waar zij den man in opgewonden toe stand aantroffen, en hem overmeester den- De vrouw werd naar het zieken huis vervoerd, do man in arrest ge steld1. De drie Franache oorlogsschepen gaan vertrekken. Verwacht worden 4 Engelsch* oorlogsschepen. AMSTERDAM, 27 Aug. D© drie Franache oorlogsschepen, die op het oogenblik te Amsterdam liggen, sullen Zondagmorgen omstreeks 9 uur vertrekken. Om 11 Sapt a.s. zal de Hoofdstad' bezoek krijgen van een Engelsch eskader, waarvan 2 oorlogs vaartuigen beoosten den steiger van de Hol- laiKd-Amenkaly/n ligplaats zullen krijgen en 2 aan «le zeekant op de Engetsche boeien. WISSELKOERSEN. 26 Aug. 27 Aug. Officieel. Londen 12.11% 12.11% Berlijn 69.51 59.48% Parya 7.13 7.16' Brussel 6,86% 6.87% Zwitserland 48.19 48.18 1 Weenen 35.23 35.25 Kopenhagen 66.30 6650 Stockholm 66.80 66.80 Oslo 54.72% 64.7Q New-York 2.49% 2.49% Niet officieel. Praag 7.40 7.4Ö Madrid 3852% 38.26 Milaan 8.20 8.15 Prolongatie 2% Noteering 3 N. W. S. 76%. Beureoverzicht. Het publiek was heden zeer gereserveerd Rubberaandeel en waren ndet veel veranderd. In Amteteniam rubbers ging zelfs maar zeer weinig om, en tleee bewogen zich in hoof«fzaak omtrent 329. Tabakken hadden een beperkte martct, doch de Sumatroaoor- ten waren overigens goed prijshoudend. Van de Ned. Ind. waren «ie Ktmst&yde aan deelen eerder aan eenig aartbod onderhevig oliewaarden trokken gering® belangstelling. Koninklijken hielden zich goed op peil. H.V. A. goed gedisponeerd. Scheepvaartwaarden bijna geheel verwaarloosd. In Amerikanen geen noemenswaardige affaire. Besteed niet minder zorg aan de beveili ging van een werktuig (vooral cirkel-zagen, houtfrais- en schaafbanken) dan aan zyn goede werking. RAMO-TELEGKAF1SCH WEERBERICHT 27 Aug. Hoogste stand 771.7 te VaJeotia. Laagste stand 749.8 te Haparanda. Verwachting Matige tot zwakke, westelyk tot noordelijke, later veran derlijke wind. Meest licht tot half b»- wolkt. Waarschijnlijk droog weer. Wei nig verandering in temperatuur. Dus prima anthraclwt leveren wij in dezen maand voor onderstaande prijzen Kleine afmeting 20/30 f 2.30 per H.L. Groote afmeting 30/50 f 2.55 per H.L. franco huis alhier, mits vóór 1 September a.S. besteld. Na 1 September zijn onze prijzen onherroepelijk. Hoogachtend, JOH. DES8IMG A CO. Kanteen Ooalhaven Qouda. O

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2