NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN lagen MEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen JTIEF FEUILLETON. DOOR GOUD VERBLIND. i82*° Zaterdag 28 Mugustua 1828 85»Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, EERSTE BLAD. 9 - - 4J14 xy 1 J VZ ^jz ^_f 4. 11 J 1121/1L1 K ILI j I I IVB /x IH z 1VXJV 1 1 y XVJL XX 1*1 4a r^ Dit nummer bestaat uit twee bladen. HAGENAAR. E. T. IAMMA. gedacht Leer lijden zonder klagen. aiofl *o jhappije" million ie eom van «Ha ft winstaandeel (Wordt vervolgd) id. tsenrijders K) JO 6 5i I ABONNEMENTSI per kwartaal 2.90, Franco per post per DAG voor te stellen artist imountfabrieken ld ftEY. NOA BEERY jnz. LE ROTTERDAM 78) - M i 6» ..Over die t 1 als ’t zoover is antwoordde Sir Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch van Miss E. HRADDONv dat miss meisje is van zeldzame hernam Sir Aubrey met (lenigheid, „een meisje waarop een edelman van nog booga ren stand dan ik verliefd zou hebben kunnen worden.” .,Zo is se^er nog hert jong?’' „Tusschen de negenden entiwintig.” ,,In zou gedacht hebben, zonder aan de voortreffelijke hoedanigheden van het meisje te kort te doen, dat een langer engagement raadzaam ware ge weest. Maar natuurlijk aal ik mij met vermelen u hierin te willen raden, Sir Aubrey.” Mijnheer, antwoordde de baron met ijskou'.k'u Nik, „dit is een zaak waarin ik niemand om raad' vraag.' Mijnheer Bain mompelde een veront- schuldiglng. Sr Aubrey werd weder bedaard hij voe'de z‘ch zelf nog be ter op zijn gemaft dan te voren, want hij voelde dat hij mijnheer Bain den baas was geworden. Hij had zich niet zonder ansst en siddering naar het kantoor begeven, hij had zelfs ge bloosd terwiil hij langs' de eenzame wegen reel, en was blij dat hij den rt-oed had gehad zich zoo te doen gel den. mnikSCilE ffllRAM. spijsverte- usteloosheid >r ’t gebruik Pillen t ge binnen maar eens, ng. Overal zijn ais nuar tijd eens komt. „Gij we*x misschien mei gs. Carew een schoonheid, toenemenie BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. DOCCXXXI. Als je een paar dagen van huis bent ge weest en' elders in ons vaderland hebt rond gezworven en je zit dan weer rustig in het onvolprezen Haagje, dan heb je altijd weer reden om tevreden te zyn. Vele plaatsen in ons land hebben bekoorlijkheden die ons boeien en voor vele dagen ons vreugde kun nen geven, maar altyd blijft ons hart aan den Haag hilngen, omdat daar bijna alles te vinden is wat elders by gedeelten en mis- sehien soms in ruimer mate aanwezig is. Het lijkt haast een overdreven chauvinis me dat wij voor onze stad koesteren, maar het is toch heusch niet te veel. Het is een feit dat den Haag van alle moois dat in Nederland te zien is, iete bezit. De zee, de bosschen, de duinen en zelfs de heide. Het belangrijkste daarbij Is echter dat het des winters alles vóór heeft op de mooie stre ken elders. Wij zien al dat moois in het oos ten des lands alleen in de zomermaanden en we weten niet hoe het er ’s winters ge steld is. Wie dat eens heeft ondervonden, zal zijn leven lang dankbaar zjjn dat hy Hagenaar is, want de wiriter is heel lang, heel eentonig en ontbloot van vrijwel alle genoegens die het stadsleven biedt. Een Maar helaaa het tegenwoordige ge slacht heeft daaraan niet veel; het zal nog vijf-en-twintig of dertig jaren duren, eer de bodem van de Zuiderzee bewoonbaar is. Al lerminst mag dus de droogmaking van de Zuiderzee, welk eene grootsahe onderne ming dit ook moge zijn, voor de Regeering een motief zijn om zich minder te bemoeien met de ontwatering en ontginning van gronden zooals ons land er vele telt, die niet meer op de amos leidende, soms lichte lijk dwingende hand van de Overheid, om binnen korten ty'd werkgelegenheid te bie den aan duizenden en schoone oogsten voort te brengen. Wie van deae twee, de ontwatering of de ontginning van de groot-" ste beteekenis kan worden, is moeilijk te zeggen; somtijds ook moeten ze gepaard gfcan en is ontginning niet goed mogelijk Moor en aleer voor een goede waterafvoer id gezorgd. Tot de groote massa spreekt achter het meeat de ontginning; ook de leek raakt licht in bewondering, wanneer hem wordt getoond, hoe in het wjjde heideveld in plaats van de grauwe erica thans de we lige rogge en aardappelen groeien en het afrmelyke heideschaap het veld beeft moe ten ruimen voor glanzend rundvee. Het ontginningswerk is echter nog niet erg winstgevend; alleen voor particulieren, (He zich beperken tot niet te groote en gun stig gelegen percerten, waarbij een deel der werkzaamheden in verforen oagenblikken kan geschieden, bestaat er kans op een re delijke windt. Daarom dient de Regeering haar volle aandacht te wijden mede aan de vethooging der bodemproductie door ontwa tering. ADVERTENTIEPRIJSUit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 15 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën inrhet Zaterdagnummer 20 byslng op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededelingen bjj contract tot zeer gereduceer- den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. MODEFRAATJE. Nouveauté’» voor de Herfst. ierwijl ue stad wA iian verlaten ligt en de unverkoeven niet mew aciujneu te ire-^ea, be^umen, olkiuius net warme weer, ue grojie modehui- zen hunne euzt^e najaarsoiioueïien te K'jk te stellen. noe opvallend is het verschil tus schen eenei welverzorgde, bioemgw- swiukie en fraai gedecoreerde étalage, en de kris-hras opeeaigiehooptelnassa s der uilveirkoop-artikelen. Hoe trekken de frissche najaarsmodellen den blik,* niettegenstaande den zonerschen dag, en hoe accepteetren wij hunne bont- versiering, liever dun op het afgedane doodo punt der zomerk feeding langer «e staren zonder doe.. Zij geven ons een goede kijk op den smaak op da voorliefde van sommige firma's voor sommige modellen, sommige kleuren. Want deze zijn bij allen ui teen loopend e.i ja-hijnen soms tot een anderen mo- delak te beaooren, zoozeer wijken én modellen tel kleuren van elkaar af. Maar bij nadere beschouwing, mer- i.en we in al het geëxposeerde het ver bindende leuken op, de algemeene lijn de oervorm, welke nagenoeg berust op nagenoeg hetzelfde principe. Wel zeer fraai is bij het ééne huis de doorvoe ring dér warme wijnroode tint, waar het ons deze aan de enkele herfstman- tels als ami de complete ensembles laat bewonderen, en onze bewonderen de aandacht, onze verwondering gaat nft naar ae lijn, die recht en slankt ia, veel rechter dan wij gedacht nad- den en die waar ze in wijdte uit springt, dit doet als terloops, als nood wendig voortkomende uit de verdere gameering „Slank en gracieus” is de mdruk gemaakt door een wijnroöde fluweel en mantel, wiens warme toon overhceraehi op de matte tint van het bijpassende costuum. Vah voornaam cacnet blijken de ranke ensembles, de lossere bsnt versierde mantels, wier tint van gar- neerbont een grauwig bruin ens alleen niet erg bekooren kon. En lan. rijn er de casaquette onderdeel en van oen gebracut. ftkijnbeer bain s gelaat vwanderde met van uitdrukking bij deze nuededee- Aiug. Hij luid feeds op jeugdigen leei- uju gedeerd zijn gezichtszenuwen in bedwang te houden, en hij v,erstond n eetueriijk die kunst maar rijn bree- uC, Krachtige hand greep wei wat drh- tig naar de leuning vanz rijn stoel uaar hij die hand echter achter zijn rug hield, zag Sir Aubrey mets van deze beweging. „9 ij hebt dus het denkbeeld opge vat om te gaan trouwen ijroog mijn heer Bain met een glimlach, dien kou- dën glimlach, die komt en gaat even als de zonneschijn op een kouden win terdag. „Ik heb meer dan een denkbeeld, Shadrack. Den twintigsten Augustus ga ik trouwen.” „Toekomende Augustus „Natuuf.ijku Dacht ge soms dat ik mijn huwelijk een jaar zou uitstellen? Ik behoef ’rnmers qergens op te wach ten..” „Natuurlijk niet ten minste wat weidelijke aangelegenheden betreft. Maar ’t is wel wat heel plotseling. Gij hebt de dame zeker al lang gekend. „Lang genoeg om haar te bejnin- nen.” „Zou ik zoo vrij mogen rijn te vra gen wie rij is.” „Welzeker. Ik *K van morgen hier heen gekomen om met u over het op- diende. Wie kunstschatten wil bezichtigen, var- gete nimmer het museum Bredius, een der mooiste musea te bezoeken. Hier is niet de vermoeiende massa aanwezig, maar hier krygt men tevens een interieur van een oud pratriotisch huis te zien. Op deze drie, aardige plekjes van den Haag hebben wjj even de aandacht willen vestigen. Ze worden licht overgeslagen en zy verdienen ongetwijfeld een bezoek ten volle. uug uitiju met zijl, uauiu do lütuüug van den stoei .omklemd houdende, „njj is zeaer «eriiefui geworden op een mooie dienstmeid, ot een paardrijdster oi een Fransche actrice. „pe jonge dame is de eenige doch ter van den heer carew, ueu dorp»- onuerwijzer te iledingham', zei oir Aubrey. „De dochter vaa den dorpsonderw^- zer. Wel, dai is immers het meisje waar de jonge Standen een goed oogje op had. Mijn dochter Mathilde hoorne er van spreken op de Fancy Fair te Hed&ng|iani.” „Mag ik u doen opmerken, mijnheer Bain’ hernam de baron op defligen loon, dat „een goed oogje hebben” eene uitdrukking is die ik niet ver- kiee te hooren in betrekking tot mijn aanstaande gemalin. Ik weet zeer goed dat mijnheer Standen om de hand ge vraagd heelt van miss Carew, en dat bij door haar vader is afgewezen. „Heeft ze Edmund Standen van Dean House geweigerd Nu dat is vreemd Maar als de jonge dame met u ver loofd was. Sir Aubrey, dat verandert de zaak.” ..Toen mijnheer Standen om baar hand vroeg was ze nog niet met mij geëngageerd. Het aanzjoek van den jon gen men “werd om zijn eigen persoon van de hand gewezen.” ..Zbo. wparliik. Welnu, ik hoop dat mLn docb‘p’-‘- even gelukkig mogen „Over die boerderij zuilen we spre ken als ’t zoover is” ajilwoordie Sir Aubrey, met een zweem van gekwet ste waerdigheid. Hij had gedacht dat zijn rentmeestet hem spoediger zou hebben begrepen, j.jk spreek niet van adellijke gezelschappen. Natuurlijk zou ik tnijin huis met menschee kunnen opvullen als ik zulks verkoos en, zoo- «18 gij zegt, groote sommen gelds kun nen verspillen aan gasten, die mij ter nauwemood voor mijn gastvrijheid dank zouden zeggen. Maar ik verlang volstrekt geen gezelschap van diem adrd. Toen ik zooeven vttn. Jejd sprak, bedoelde ik de eenza^m- heicl van een vrijgezel. H^t eenige ge zelschap dat ik verlang is dat van een vrouw die ik zou kunnen liefhebben.” l>e baron sprak die laatste "Woorden haperend uit. Geen meisje van zeven tien jaar zou het gewichtige woord met meer bedeesdheid' over de lippen heb- ren heeft, is weer thuis, en geniet nu nog kers, terwijl het Panorama dit veel eer ver- voor zoover het weer zoo vriéndelijk is j J! om af te wjjken van de gewoonte, dat het slot van Augustus in het water wordt ge dompeld. Juist voor dagjes-techten is den Haag voortreffelijk gelegen en het is daar om ook dat zy, die hier hun vacantie door brengen, nimmer verlegen zitten waar zij nu eens heen zullen gaan. En is het weer zoo slecht dat van een fiets- of wandel tochtje moet worden afgezien, dan biedt de stad zelf zooveel aantrekkelijks dat men best zijn ochtend en middag kan doorbren gen. Eén der nieuwe attracties is een be zoek aan de Bijenkorf, die vooral bij de menschen-van-buiten zeer in trek is. Het uitzicht dat men op het dak daarvan over heel den Haag heeft, is alleraardigst. Niets is zoo interessant als een blik te werpen op de gansche stad. Vroeger behoorde het over al tot de vermakelijkheden den toren te be klimmen en van den hoogsten top een blik te werpen op de omgeving. De smalle en ongemakkelijke trappen waren echter voor ouderen van dagen nu juist niet aanlokke lijk, maar de Bijenkorf met zjjn rol-trap en zyn liften heeft dit bezwaar geheel opge heven. Men komt er zonder eenige moeite en men wordt er dubbel en dwars beloond voor zijn tocht. Juist het vlakke land is zoo aardig van uit^e hoogte en het is vreemd dat niet overal getracht wordt door het op richten van uitkijktorens eens de gelegen heid te geven voor het bezichtigen van de panorama’s. In andere landen troffen wij vaak derge lijke belvederes aan, veel meer dan in ons land, waar juist de vlakte zoo weinig gele genheid biedt, In Gelderland waar wij eeni- punten het meest geliefd; in de steden en op het vlakk veld zyn zij er haast niet. Wie den Haag bezoekt, verzuime niet even naar den top van de Bijenkorf te stijgen om een kijkje te slaan op den Haag en te aanschou wen welk een enormen omvang deze stad heeft gekregen. In de verte ligt de zee en liggen de duinen, men ziet de tallooze to rens en hooge gebouwen en hun onderlinge ligging en krijgt daardoor een veel beteren kijk op de gansche situatie dan ooit een kaart kan geven. Een ander uitstapje dat wij nog steeds zouden aanbevelen is een bezoek aan het panorama Mesdag in de Zeestraat, waar een interessant kijkje wordt gegeven op het oude Scheveningen. De bewaker geeft een goede uitlegging van het panorama en wan neer men daarna het tegenwoordige strand bezichtigt, kan men zich een denkbeeld vor men van de vele veranderingen die zjjn aan gebracht. Het karakteristieke van de oude visschersplaats is byna geheel verdwenen, maar Mesdag heeft het op zjjn doek ver eeuwigd en geeft daardoor een beeld uit de geschiedenis dat voor goed en beter dan op welke andere wyze bewaard zal blijven. Zonderling genoeg trekt de smerige Ge vangenpoort nog altijd duizenden bezoe- niaxou ©ener akte te spreken. Maar ge begrijpt, Bain, óax wat men rijn pro cureur toewerirouwt heilig is. „Natuurlijk”. „Ik zou wenschen dat niemand in MonKkatnpton wist dat ik wil gaan trouwen. 1 wil dat’ men er z»’<fs n.ets van vermoedt, voordat het huwelijk is voltrokken. Ik heb een afkeer van praatjee en anifcte, en verlang niet aangégaapt en bedild' te worden. Na tuurlijk zullen de menschen *rioh over ,n»jn huwelijk verwonderen, maar a's ik op mijn huwelijksreis ben, kunnen ze die verwondering lucht geven Zoo veel ze wlllea en zich met de gedach te vörtrouwd maken eer ik terugkom. „Ik zie zooveel reden niet tot ver bazing, Sir Aubrey, behalve over het plotselinge van de zaak,” hernam mijn heer Bain op den eerbiedigsten toon. „Het is natuurlijk een paspende par tij” I I L „Mag ik u verzoeken uwe gissingen en uwe veronderstellingen voor u te houden, totdat ik u er alles van zal hebben meegedeeld,” hervatte de ba ron streng. ,.Het huwelijk is niet wat de maatschappij een passende partii noemt. Het huwelijk is wat de wereld gewoonlijk bij jong en oud bespot een huwelijk uit liefde. De jonge da me een dame in alle omzichten be halve wat haar positie betreft is verre beneden mijn stand.” k ..Ouwe zot^rp”. <hrht m<jnhear B<n ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per wede 17 cent, met Zondagsblad t__4. i x o aa weejc 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. -kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 21, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. ONTGINNING. Toen tegen hei einde van den wereld oorlog het sotinkoeeid van de ondervoeding steeds nader was gekomen, wiet het kind in de wieg te verteken, dat de productie van onaen nationalen bodem moest worden ver hoogd en toen de oorlog was geëindigd, waa men het er over eens, dat de Regeering had te zorgen, dat de dreigende werkloosheid zooveel doenlijk werd bestreden door ont ginning van woeate gronden «a doot het graven Van kanalen, waardoor de afvoer van het overtollige water, dat alle cultuur te genhoudt, kon piaate vinden en meteen de gelegenheid werd geschapen de producten v/n den pas ontgonnen bodem te vervoeren. (Pas was echter de voedselvoonuemng weer ^HQstiger geworden en kon men zidh, zy het dan ook tegen stevige prjjzen, ver schaffen wat de maag begeerde, of h$t ge roep om een hoogere todemproductie ver- stomde. Thans is echter wederom een schrikbeeld verschenen, dat even populair begint te worden als het vorige en dat, naar wij ver moeden, niet zoo spoedig zal verdwijnen. Het is de haast angstwekkende bevolkings vermeerdering, waarover op alle mogelyke congressen, jaarvergaderingen en politieke meetings wordt gesproken. In ons goede Nederland rollen de kleine kinderen als ap pelen uit den boom en op hygiënisch terrein staan wjj aan de spits der landen van Euro pa. Jaarlijks neemt onze bevolking mét meer dan homleKlduiaapd zielen toe; het cijfer is gemakkelijk te onthouden en de groote menigte begrjjpt waartoe het moet leiden als er ieder jaar een bevolking als van de stad Groningen of van Haarlem en Alkmaar tezamen in ons kleine landje aich dringt tusschen de huidige bewoners. Af deze nieuwe „zielen” moeten worden ge voed en gekleed en de eerste voorwaarde om daaraan te voldoen, is dat er voldoende vieetgelegenheid zij. Daarom vernemen wij thans wederom precies hetzelfde geroep als in den oorlogs tijd: de bod emp reductie moet worden ver hoogd en de werkloosheid moet worden be streden met productieve middelen. Men be grijpt dat de industrieën in de steden niet maar in een vloek en een zucht in deoe tij den van malaise zjjn uit te ibrenden; ook zal de emigratie voorloopig een factor van weinig beteekenis blijven. Welke zyn nu de middelen welke ter re medie worden aanbevolen? We 'behoeven het haast niet te zeggen: het eerst wordt gedacht aan de drooggelegde Zuidenzee. Daar komen dan vruchtbare polders,, waar door de landhonger onzer jonge boeren wondt gestild; daar is werk Vbdr den land arbeider; daar kunnen leveranties geschie den door den ambachtsman en den winke lier. jivi. r ;>n Uitkomst is ginds de fiets en de Ford, maar voor de wintermaanden zjjn ze ook niet meer geschikt. Neen, laat ons dankbaar zjjn voor alles wat den Haag ons biedt. Trouwens waar men ook komt, overal is er ^erlangen om den Haag te zien en daar eens te vertoe ven. Voor velen heeft de naam van de re sidentie iets als uit een sprookje. Vèr-weg, in de heistreek van Drente ontmoetten wjj jongelui die dezen zomer één dag in den Haag waren geweest. Ze hadden er de/acht uren, die zjj^in. den trein hadden gezeten, i graag voor over gehad om even jsoovele 5^ ^Jren in den Haag te vertoeven. Het was een geweldige gebeurtenis in hun leven ge weest, dat zjj, dezen tocht hadden onderno men en ze gevoelden zich wereldreizigers. Met een bizondere eerbied zagen ze tegen hen op, die het voorrecht hadden in die heerlijke stad te wonen. Ze Ufaren er niet over uitgepraat en natuurlijk was het voor al Scheveningen dat hén met blijde herin neringen vulde. Het is voor ons stadsmen- schen die overvoerd xtfn met al het goede en aangename, iets verbluffends te hooren hoe daar gigds de vreugde Over één dag zoo groot kan zijn. Het blijkt hoe veel goeds dergelfyke reisjes doen aan de algemeene stemming. We herinneren ons den tijd dat het „platteland” zeer vijandig stond tegen over de stadbewoners die met hun fietsen er passeerden. Het zjjn deze uitstapjes naar de groote steden die onmiddelljjk een groo te en goeden invloed hebben. Men was er behulpzamer dan ooit, want men had nu zelf onderhonden hoeveel waarde een der gelijke medewerking heeft. Trouwens het viel ons op hoeveel beter de bevolking thans zelf dooThaar tochten ^Jdefieteen’ iJSde 80 heuv*i^hu8!he«1 ytoden, >Üa d» lutkjjK- auto’s weet hoe prettig de goede verstand houding is. De schoolreisjes hebben onge twijfeld den geest onder de bevolking ver anderd en den lust opgewekt om eens ver der van honk te gaan. De Brabantsche boe rin die niet wou gelooven dat er op Sche veningen een „herreberg in zee” was, (n.l. op de Pier) is al een groote uitzondering geworden. Byna overal waar wij kwamen, infor- meenden wy eens er naar of men wel eene op reis ging naar Holland, naar de groote steden en haast overal bleek ons dat de jon geren bezoeken hadden gebracht en verlan gend waren om nog eens te gaan kijken. Dat is een gelukkig verschijnsel. En het deed ons vooral genoegen te hooren dat den Haag de grootste attractie voor allen was. Het is op dit oogenblik in den Haag bi- zonder stil. Het grootste deel der scholen is reeds weder op gang. De vacanties zyn dit jaar vervroegd, omdat de ervaring heeft geleerd dat de tweede helft van Augustus meestal slecht weer brengt. Sedert de overigens door niets gemotiveerde herfstvacantie is ingevoerd, die begin No vember valt, was tegen die vervroeging geen bezwaar. Het grootste gedeelte yan de Hagenaars, althans het deel dat kinde-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1