Taïa Shampoo Poeder Eon omwenteling op radio gebied A MULDER OOMS Radio Tukker, Achter de Waag, Gouda Ons nieuwe toestel THT SONORA Bandels ét Landbouw baak Handelscredieten Wonden Kloosterbalsem I meubileering PHKDIKBKURTHN. Laatste Berichten. BALT A. DE JONG Oosthaieo 29 - Til. - Gouda Is Goed en Goedkoop. Wijnhandel. neaen avon a WOENSDAG- en DONDERDAGMIDDAG DEMONSTRATIE in zaal Central, Zeugestraat van 5Vè tot 7V£ uur. he* wmiw-eusj.Irb*©, hetzij tie man. a. wat ruimer ©u mét piooijea vereieru iB, of wat j£VHK'-vbr, uijnu in net tail .eur-model. Al» Kleur-euect is het tadh wat oen- iCJiig eene Ot,-;oe.e etaiag© in ©eflt en- ..elen toon, i-au kwam (tie andfere ver- ..ioj&iing on. ais zoodanig geslaagder voor, w»]nüe .'.li po.y-üKóiö van nenbt- unien, gerangscjiikt aas een stralenden herfstbouquei, in koperen, ©Keren, en bruinrood© nua&een. Daar waren de mantels dier co.ij|>.ets wat Korter, daar was bois-de-ro.se gemengd met roest, daar was bruihbeige en roodbrons en daar was eeao stemming die volkomen vad den herist is. De vormen lieten slechts de opmerking toe, ,,hoe gelei delijk deze mode wederom uit de vo rige voortk wam Geen andere opval lende nieuwigheden 'an de blousende ruggen, de kone rugoapes op alleen staande man.els, de uitpoefend© plooi- bundeltjes bezijden aan eene tamelijk hoogo taile. Eigenlijk iB dat ook 'al weer voldoende, vermits de stoffen (el fen, volours-d'e-laines) dbor eene korte verdwijning weer nieuw aandeden, en kleine détails aan den kraag, wat inou- wemruimte en dergelijk, dien toets van nieuwheid ajjnbraehten, waaraan elke seiaoenmode diréct te kennen is. Was het zelfbegoocheling of werke lijkheid, dat eene geheel in zwart-wit gehouden étalage als ééne groote nou- INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN. KANTOOR GOUDA. 1S03 10 veoiuté uitb>onnv Hier had ue ïuee smeking cp me, nuaiuie^ijK e,eaiv.ui in de vrouv> o.^oao geïnspireerd. Hier was sihOKi;.g en ro.v tot een geheei oostuuai vei tjeaigü en dit ooetuum-ineeu nad iets vin een robj-tailiedir, iets van een amazontpaonwijl bet een iang wit vest en bolero-pandjes droeg, nad het oo.. iels van een toreador. De streng gelijnde, wit-geveece smo- «.ingmamtel was er eveaieens en de robo-nnanteau in verlengd smokingsnit, met lang, mn&l wit vest, hagelreine coi en zwarte ©ravotte. Al dit strenge, dit manlijk-preciese, dit wit en zwart zoo harmonieus vereonigd, deed bijzonder deftig en smaakvol. Het doed bij al zijn rouwverioon volstrekt jeugdig aan, zoodat het waarlijk zoo dwaas niet was, dat onze blikken eraan te gast gingen en de meeding postvatte, vlat smoking", althans voor den herfst, nog favoriete zal zijn. GRACE ALLAN. Hat mijn conflict in Engeland* Drie nota's aan Duitschland. De draadlooze berichten uit Londen mel den, dat het als een uitgemaakte zaak mag worden beschouwd, dat ofschoon geen defi nitieve vorderingen wenden gemaakt by de gisteren tussehen dp mijnwerkers en de re geering gevoerde bésprekingen en geen ver dere bijeenkomsten werd vastgesteld, de deur toch is opengelaten voor een nieuwe poging, en in de eerste paar dagen een nieuwe wending in den toestand kan wor den tegemoet geeient De mynwerkersl eiders zetten den toestand van het oogenblik uit een en de ministers verklaarden zich bereid, de quaeetie met de eigenaars te bespreken en schikkingen te treffen voor een bijeen komst tusachen de twee voornaamste par tyen in het geschil op het eerste teeken, dat erop wijst dat op deze wijze een stap in de richting van den vrede kan worden ver kregen. De ministers gaven echter duidelijk als hun meening te kennen ydat de myn- iwerkersleiders hun steile houding zouden moeten laten varen en van een redelijker waardeerimg van den staat van zaken blyk zouden moeten geven, indien zij wilden dat vorderingen werden gemaakt. Heihert Smith, de voorzitter der Fede ratie, was de woordvoerder der mijnwerkers. Hy gaf een overzicht van de jongste confe rentie tusschen de mijnwerkers en mijneige naren die, naar hy zeide, besloten waren zoo veel mogelijk voordeelen uit de acfct- urenwet te halen, aan te dringen op dis trict naile het vragen om steun van de regeering. Zij hebben zich nu tot de regeering gewend met de vraag welke hulp de regeering zou kunnen verieenen, niet islecht» by de onder handelingen, doch financieel gedurende een bepaalde periode. OhurchriH herhaalde in zy'n antwoord het geen herhaalde malen namens de rageering is gezegd, h.l. dat de quaestie van den fi- nancieelen steun reeds sedert lang buiten de practische politiek staat. De regeermg heeft het afgeloopen jaar 23 miilioen pd. str. verstrekt voor de periode van negen maanden, 'gedurende welke een regeling zou worden getroffen en dit was het einde van den regeeringssteun, buiten dé drie mil- laoen, in de begrooting van <fit jaar opge nomen. Het geen van dit laatste bedrag overblijft nadat de verschillende uit de sta king voortvloeiende onkosten zijn bestre den, zou beschikbaar worden gesteld voor het steunen der beweging ten gunste van de mijnwerkers uit mijnen, die mochten worden gesloten, terwijl een 'kwart miilioen is gebruikt vooir wetenschappelijke onder zoekingen. Van een subsidie, klein of tijde lijk, of van eenig soort leening der regee ring, kan thans geen sprake zyn. DeXMinister weeg er nog op dat het aan tal wérklooaen sinds de staking met 50.000 Het publiek kocht kolen; de regeering was niet geroepen om hoeveelheden kolen van eenige beteekenis te koopen. De invoer van kolen zou ongetwijfeld gemakkelijk vermeerderd kunnen worden, indien het kouder werd. Aan den anderen kant was er hier een zekere opbrengst en het geprodu ceerde werd verbruikt. De regeeripg koestert, zoo ized hy, het verlangen om de lëiders der federatie of de mijnwerkers te vernederen. Ndets zou haar meer verheugen dan wanneer zy zou zien, dat de mijnwerkers goede arbeidsregelingen troffen. Het was niet aan haar om te beslissen of dit langs den weg van een nationale overeenkomst of door middel van districts- overeenkomsteu zou geschieden, maar zij kon niet inzien, waarom Ibeide niet tot een verzoening konden komen. Hy had gehoopt, dat de mijnwerkers met nieuwe definitieve voorstellen zouden gekomen zyn en indien deze een belofte van een oplossing gaven, zou de regeering haar goede diensten be schikbaar gesteld hébben, op welke wijze ook Smith zeide, dat hét1 in de&e omstandig heden hem onnoodig leek om het onderhoud te verlengen. Zy waren niet bereid om in een vermeerdering van werkuren toe te stemmen, noch in dlstrictsovereenloomsten Toch hadden er nog verdere besprekingen plaats over versohlililende punten en Cook opperde, dat, daar zy geen overeenstem ming konden bereiken over de vermeerde ring van werkuren, er kans zou zyn voor een schikking in zake de nationale minima. Hy was niet voorbereid voor een antwoord op Churchill's verzoek om nieuwe voorstel len te doen. Over den aohturigen werkdag zeide Churchill, dat de regeering voelde, dat de mijnwerkers de keuze moesten heb ben in zekere districten tuaschen een uui of een half uur overwerk en het ontvangen van een laag loon. Onder de oude wet had den zy deze keuze met en de nieuwe mijn wet heeft deze restrictie geheel laten vallen. De oonferentie van Anibassadeurs in Pa rijs heeft naar de Berlijnsche corr. van het Hbld. meldt, drie nieuwe nota's aan de Dultsche regeering gezonden, gedateerd 17 Aug. in de eerste wordt geprotesteerd tegen het federatief militair optreden van Duit- sche bonden. De conferentie Sfecht wettelij ke bepalingen, die dit verhinderen zullen. In de tweede nota wordt opgemerkt, dat de intergeallieerde militaire controlecommissie geprotesteerd heeft tegen het onwettig in dienst nemen van manschappen voor de ry'Josweer, welk protest niet geholpen heeft. Ten slotte wordt in de derde nota er over geklaagd, dat Duitschland inzake de ont wapening opzettelijk de noodige maatrege len uitgesteld heeft. De toon van deze drie nota's moet zeer grof en bevelend zijn. BUITENLANDSCH NIEUW& DUITSCHLAND. Onmenschelijke behandeling. Sinds eenigen tijd liep in het dorp Hohen- weiden by Merseburg het gerucht, dat de daar wonende landeigenaar Bernstein zijn geestelijk niet geheel normale zuster on- menschelyk behandelde. Het gerucht kwam ook ter oore aan de autoriteiten en onver wachts deden politiebeambten een huiszoe king. Naar de ,,Frankf. Z.'\ verneemt ont dekten zy daarbij toestanden, welke men in de 20e eeuw in Duitschland niet meer voor mogelijk zou hebben gehouden. Bern stein heeft zijn 44-jarige zuster sinds gerui- men tijd als een dier opgesloten in een half donker hok van eej ter in het vierkant. Het kleine met ijzeren staven afgesloten. De deur was op slot en bovendien met een dwarsbalk verzekerd. De bodem was bedekt met wat stinkend stroo. De ongelukkige, die geen oogenblik haar cel mocht verlaten, was gekleed in een gescheurde blouse en rok en hemd dde dik onder het vuil zaten. Haar beenen waren geheel opgezwollen. Als reden voor een dergelijke behandeling gaf Bernstein op, dat hy de kosten van.de verpleging van zijn zuster, die reeds op haar vijftiende jaar teekenen van zinsver bijstering had igegeven, en vroeger in een inrichting had 'gezeten, wilde uitsparen. De man is echter zeer goed ié staat die kosten te dragen. De politiebeambten hebben floto's geno men van de vrouw en het hol waarin zij ge vonden werd. Het O. M. he"ft de zaak in De crimineele politie te Eisenach heeft den z.g. Afrika-kénner en theoloog Max Geisster gearresteeo- wegens bedrog en het onbevoegd dragen van den dokteratfitel. Gedssler, die eerst 20 jaar oud is, is het ge lukt de openbare aandacht op zich te vesti gen- Hij had het doen voorkomen in Egypte en Soedan geleefd te hebben. Hy zou aan verscheidene universiteiten gestudeerd héb* ben en aan vole wetensöhappeJykse expedi ties hebben deelgenomen. Over zijn .weten schappelijke expedities" heeft hy lezingen gehouden. De crizniineele politie heeft vast- gestled dat de beweringen van „Dr. Gei sa le r" niets dan 'bedrog waren. Hij heeft vermoedelijk onder een zieke lijken drang om te liegen gehandeld. FRANKRIJK. De geheimzinnige dood der telefoniste. iDe Fransche bladen wijden de laatste da- gén kolommen aan den geheimzinniger dood eener telefoniste, Belanguet, wier lyk veertien dagen geladen te Claye- Souitty, tuaschen Meaux en Parys, in ©en brandende hooischelf weid gevonden. Het bleek dat ztf kort te voren te Claye-SouiB gedineerd had met een vriend, den rijken effectenmakelaar Gaston Guyot, die kort daarop te Versailles aangehouden wérd. Aan haar hals werden sporéti van worging gevonden; Guyot vertelde, dat hy, terwijl hy na het diner met haar in zijn auto reed, ruzie met haar had gekregen waarbij hij haar by den hals had gegrepen en dat hy haar door het schudden van den wagen bij ongeluk had geworgd. lEr wordt nu vender onderzocht of hier wellicht ook vergiftiging in het apel is ge weest daar hét slachtoffer t\jder« het diner over inwendige pijnen klaagde. De zaak is nog ingewikkelder geiworden doordat geble ken is, dat Guyot's eenste vrouw, Augusta Leoouvreur, in 1919 onder verdachte om standigheden is overleden. Volgens Guyot had ztj zelfmoord gepleegd. In 1920 her trouwde hij met een. vrouw, B&rfcfchon ge- heeten, <üe op dezelfde wyze den dood vond. De lijken dezer beide vrouwen zijn thans opgegraven. RELCTe. Auto-ongeluk in Brussel. Eén doode. Vier voetgangers gewond. De hoofdredacteur van het Bruaselsdhe dagblad, de „Soir", reed gisternamiddag bij een kruispunt met zyn auto ,toen hij wilde uitwijken voor een voetganger ,op het trot toir, waardoor een persoon wend gedood en vier werden gewond. Een te'ögrambestelIer werden bedde beenen afgereden. Twee an dere voetgangers bekwamen lichte kwetsuren, terwijl ook de hoofdredacteur zelf licht gewénd werd. De auto is vermeld. POLEN. Een handige gauwdieif. iDezer dagen kwam een ondernemende be woner van Warschau op het denkbeeld zich uit te ^even voor den impressario v§n den beroemden Ruaölschen zanger SzaJjapin, boo lezen we in de „Voas. Z." Hij réisde naar een groote provinciestad en liet daar overal een biljet aanplakken, waarop in vette let ters werd meegedeeld, dat de groote Russi sche zanger besloten had een concert in de stad te geven; toegangskaarten waren aan het loket van de stedelijke concertzaal te verkrijgen tegen 10 en 20 zloty. Maar toen de talrijke geestdriftige kunstvrienden voor het loket verschenen, hing daarheen kaart: uitverkocht. De teleurgestelde bewonderaars van den beroemjden zanger vonden echter in het portaal den impressario, die hen ge ruststelde en zeide, da^hy alle plaatsen had opgekocht - men moest toch leven niet waar. Gaarne echter was hij bereid de kaar ten met 10 zloty verbooging te veriooopen. In korten tijd was hy al zyn kaarten kwijt. Den (volgenden dag verscheen echter weer een aanplakbiljet, thans met de mededee- 'liug, dat het concert niet kon doorgaan, daar de zanger plotseling ziek was ge worden. Aan d^ casea kon men zyn geld terugkrijgen, De cas8a echter betaalde alleen de aan gekondigde toegangsprijzen terug de zg. impressario wa» zijn zoete winst inmiddels reeds spoorloos uit de stad verdwenen MAROKKO. Abd el Krim In ballingschap. Gisteren zou Abd el Krim's ballingschap een aanvang nemen. Vergezeld van zyn oom en broeder verliet hy Fez, om .zich naar Casablanca te begeven en zich daar m te schepen naar Maraeille, van waar zyn weg vertier naar' het eiland Réunion, in den Indischen Oceaan, voeren zal. Daar is hem een verblijfplaat® aangewezen, waar hy voorloopig het bestaan van prince en exil" leiden kan. Wat er later met hem gaat ge beuren, is niet 'bekend. Onthoudt hij zich van politieke intriges, dan is de mogelijk heid niet buitengesloten, dat hem eerlang oen geriefelijker verbanningsoord zal wor den aangewezen, misschien wel het kasteel van Salies d'Oloron, aan den rand der Pyre neeën, waarvan reeds sprake is geweest. Het voorbeeld van Aibd el Kader wijst er op dat Frankrijk vaak met zijn verslagen tegenstanders op zeer goeden voet geraakt. Abd el Kader, die emir van Mascara, die gedurende vyfbiien jaren met zijn stammen in Algiers de Franschen bestreed en het ten slotte af moest leggen, was bij zijn dood Frankryks vriend en medestander gewor den. Nu was Abd el Kader geestelijk de meerder van Abd el Krim, die veeleer een rebellenleider is dan een filosoof, theoloog en kundig bestuurder, gelijk Abd el Kader was. In December 1347 bood de laatste «yn onderwerping aan den hertog van Aumale, den Franschen gouverneur van Algiers, aan. Hy werd met zyn familie naar Toulon, daarna naar Pau en vervolgens naar het kasteel van Aimlbaiae getransporteerd. 'Daar bleef hy vyf jaren; toen werd hem door Napoleon III zijn vrijheid teruggege ven op voorwaarde dat hy nooit meer naar Algiers terugkeeren zou. Hy vestigde zich in Damascus en werd een trouw vriend van Frankrijk, hetgeen in Juli 1866 bleek toen de Mohammedanen een aanval op de Chris- tenwyk deden en een ontzettend bloedbad aanrichtten. Abd el Kader deed het ge-zag zyner persoonlijkheden gelden en hielp me de de orde te herstellen, waarvoor de Fram- sohe rqgeering hem met een jaarlijksch pénsioen wan tienduizend franc® beloonde. Zal Abd el Krim het even ver brengen Vooreerst zit hij wel heel afgesloten op Réunion, dat op ongeveer vierhonderd kim. van Madagascar is gelegen en in hoofdzaak d«or Kreolen, Mulatten, negers en Indianen wondt bewoond. Toch is het vulcaniadhe eiland met zijn suikerplantages een belang rijke bezitting. De Compagnie des ïrides pikte het in de zestiende eeuw voor Frank rijk in, nadat het door den Poitugeeschen zeevaarder Pedro Mascarenhas was ontdekt, en doopt# het La Possession. Later werd het Bourbon genoemd, totdat de Cooventie den naam in Réunion veranderde, zooals Het is blijven heeten. CHINA. Veertien bankiers terechtgesteld. De „Daily Mail" verneemt uit Tokio dat er op bevel van Tsjang Tso Lin, den gou verneur van Mandsjoerye, in Moeteden veer tien Ohineesche hankiers zijn doodgeschoten wegens valuta-speculatie. Deae terechtstel lingen hebben groote beroering gewekt en het zakenleven in Mandejoerye tot volko men stilstand gébracht. De Japan ach» yen is niet langer inwisselbaar, behalve tegen den hoogen, op willekeurige wijoe door Tsjang Tso Lin vastgestelden koers. De Japansche Kamers van Koophandel iir Mandsjoerye dringen er by de regeering te Tokio op aan een krachtig protest naar Moekden te zenden. De executie is met groote wreedheid ge paard gegaan. De vyfde vrouw van Tsjong Tso Lin deed nog namens de vrouwen der veroordeelde bankiers een vergeefisch be roep op haar echtgenoot. ËrZaakt door branden, snijden 1 >ten. builen en insectenbeten I ijk behandelen met AKKER'* I BINNKNLAND. Geen verandering i*i het einde van den Zomertyd. op u© vragen van. uet 'iwqede K.a- ..erud braai, betratemde verkorting /un don auur van oen zomertijd, heen .o (minister van iiinneiuajudsclie Zaaen m Vbaaoibomv geaaitwoord, dat voor ,onlhuge groepen dor bevolking de aatate weken vam den zomertijd den 1 u„V v erzwaron, IntusBclteo kan, geujk. aeuolèd, mei nol oog op do iniornatio- .jaoi I e<r «voersr eg ei inggeen nader tijd- itip vfcor hei eindigen- van den ziomer- ijü wprden gekoaon, dan is gepaaid oij K.c. vaai 25 Januari 192d. Ons land steeiyf echte.' wat den aanvang betrett, ui**tig at bij andere landen, zoodat .en onaent de bezwaren minder wegen .an elders. By plaatsgebrek in treinen. a aar ue ooi waards veu-neemi, heelt .ve airecLe/ vuin ue wooer ianasciie spoorwegen die voigenoe dienstorder uitgevaardigd ,,uit ingekomen klachten blijkt, aal oij piaofegobreu in oe tremen t plaai- oon van- re.zigers in eein hoogere kias< se met s leens met den noodigem tact tnaans vindt. Daarom wordt het stations- en trein- personeel er op gewezen dat in ziuUe gjeva'lleo 3e klasse reizigers zooveel .«iegelijk moeten worden geplaatst in ijpdige afdeelingen 2e en zoo noodig ie klasse. Zijn sommige, afdoeningen le en 2e dasse slechts gedeeltelijk bezet dan moet worden getracht deze reizigers zoodanig bijeen te plaatsen, dat ge- ueele afdeelingen vrij komen voor re.- zigers 3e klasse. Weoschen re.zigers le of 2e klasse niet over te stappen, dan worden de beschikbare plaatsen in de afdeelingen met reizigers 3e klasse aangevuld. Het treinpersoneel ziet toe, dat op de volgende stations geen reizigers le o' 2e klasse plaals nemen in afdeelin gen dier klassen, waarin reizigers He dasse geplaatst zijn, zoolang in anüe pc afdeelingen le en 2e klkssfe iTög plaatsen vrij zijn. Diners in restauratiery tuiden. Ae. uigtuió von i öepmtnber zal de ^rijs van kui uruer m ue restaurat.e- ij.mgen van wagons-Lil» en Mitropa l.i de tremen der NederUndsche spoui - .zegen ver.uagu worueai van f H.aO op f 3. tijdens de geuweeoschappedijke maal- ajdeai zullen bovendaen, voor zoover ie plaatsing dor reizigers dit toelaat, ook spijzen a la cana worden ver strewt, zoodat reizigerp, die tot nu toe een klein diner k t 2.50 gebruikten voor üenzelfden prijs la carte kun- •en bestellen. GEMENGDE BERICHTEN. Een gestoorde feestavond. Een reserve-officier werpt met een theeschoteltje. Zondagavond was, naar het „N. h. ^agbl meldt, in het hoiei Zeedepen- aajïce, te Wijk aan Zee ©en f«estavond georganiseerd, welke door een groot aantal badgasten werd bijgewoond. Hierbij waren personen van vooraan- ssoianden rang een lid' van d)e Eerste Kamer dér St;Uen-Generaal, de burge meester der gemeen le en anderen. Er was ooi ©en clubje jongelui, dal een reserve-officier onder zijn leden telde. /ijl De Stemming onder de aanwezigen was reeds dadelijk geanimeerd, heel gezellig, zooals dat on"er die bezoe kers van esn kleine badplaats Weeds het geval Is. Helaas, zij zou wreed verstoord wor- il.t, Een humorist van uatstekendte repu- latie, dS© geroepen was omi bet gezel schap dieoen avond te vermak etuwerd er. zonder het zelf te willéüfflE oor zaak van. Hij werd namelijk in die uitvoering van zijn taak belemmerd door het club- ie jongelui, die met ,^itn luidruohiige 2147 10 «talaert GOUWE S9 HEERENKAMER vroolijkheid, 90. tijdens het optreüca vam den cabareaieT, voortgingen, hii verzocht stilte, „ook daar in de kini derkomer", en nij doe.ée daarbij o-a het vroolijU' groepje, waartoe Ce jeug dige reserve-officier behoorde. Nauwelijks was deze schertsende up. mexking eruit, óf een iheeschateitlt, vloog dioar de zf-*a-l om tegen het voor. hoofd- vain den cabaret tier in sonervci te springen. De reserve-oC. idler vojldta zich U>. leed'igd', zulk eun diaai eisolite bloedi- ge satisfac e Degen en pistool, x,j waren wafi.*i(ihi«iWj: nie. in be zit. Maar hij had theegerei bij de haaa oiBii den beleediger te treffen. En hij he ft hem getróTien milde 5 in het voorhoofd, waar ©en vrije die pe wond' werd veroorzaakt. Gelukkig niet ernstig 't Zon anders ook ren beetje al tc bar zijn. In tusschen was de »e es'wond doeindie gestoord. De humorist werd verbonden cn per auto naar huis ge- bracht. Hij zal vearsch'C'idie.iO dagen niet kunnen optreden. De offiti'er wildle» rich nog - recht- vaardigen, maar men vondi het niet noodig, om zijn beloo ligend^ militaire gevoelens te pei'en. De verontwaardi ging was trouwens ailgemeen'. De politie, die ter plaatse was, ar resteerde he. jongmensch en maakte proces-verbaal tegen hem op' Den volgenden dög beert. hij den hu rnorist rijn ercCuses aangeboden. D« dood van den filmheld Rudolf Valentino. ,.Ueen i.ounig in Steiven»iu*xi uecit iiueeir symj^iiie gewe«.t over ne ge- neeie weruia, uuu oe man, iae am zoon van een lianaansaien medicus, ue field wery van duizenden, (Henoch f zijn land' nocli Zijii vaal uenueti. Kl uun wordt gesd-weven naar aanleiding van den uuoa van Uuuo.pho Vaioot.- no, den veruiuarden ttnuocteur. 4 Valentino was hec type van den lilin. held), die tot de verbeeloing der me nigte sprak, llij was aoowei be, typo van dein sporneven, uitdagenden jon geling, als de beucuaming van dè ver diwazing van dezen tijd. Hij huwde- versriiillenoe niaten, liet zich weer scheiden, werd wegens bigamie ver volgd, docii later weer van reohisver- volging ontslagen, dlueileerde met kran- tensohrijvers, die henr scholden voor verwijfd, ging fantastische wedding, schappen aan, was in processen ge wikkeld', liet zijn leven voor ve e dui zenden doaars verzekeren, maakte de tango populair in de Vereenigde Sta ten, en was een figuur, die den één met bewondering, den ander met af keer vervulde. Zijn dood was evenals zijn leven vol romantiek. Duiwenden menschen, raeerendee s vrouwen en jonge meis jes, wachtten in angstige spanning voor de New Yorksche kliniek op berichten omtrent den zieke, en toen één der doktoren lie! balkon betrad' en de fne- nigte mede 'eelde, dat het einde geko men was, ging er een gesnik op onder de vele bedroefden, die den held ha- rer verbee'ding verloren hadden- Ver schillende vrouwen moesten bewuste loos worden weggedragen. En het verluidt dat Pola Negri, de filmster d e met Valentino ,,verloofd" zou zijn geweest (indien dit woord niet wat kinderachtig klinkt in ver band met do amoureus e perikelen van den filmkunstenaar), bij het vememeu der doodstijding is „ingestort" en door twee doktoren wordt verpleegd. Zoo is Valentino's sterven misschien wel zijn sensationeelste film gewor den. ONZE KOLONIËN. Het hoofd van den havendienst U TandjongPriok ontslagen. Een Ane a-te4egram uit Batavia meldt dat Hoofdingenieur J. W. L. H. Meer- tens, hoofd van den haveaidienst la t Tandjong-Friok, uit zijn betrekking ia ontslagen. Nader aal worden beslist, ot net ontslag eervol zal zijn. KUNST. Johan 40 jaar teekenaar voor de Groene. Zaterdag 9 October a.s. zal het 40 jaar geleden zijn, dot Johan Braaken s'ek zijn eerste plaat teekende voor het weekblad „De Amsterdammer'. MARKTBERICHTEN. Marktbericht der Coöperatieve Veraeaifiaf „Da Boakoopacha Vailing" te Boakoop. Dahliagrootbloemig 17 kleinbloemiig 11—13,C hry- tros, to ct. p. tak, Gladi- •17, Violieren 24, Anjers 24 9—10, Asparagus 19, Üto kele stek pronkb. 15, Snijboon en 4—7. Rozen\ le kXaliteit Ophelia 45, Gol den Opheilia 42—50, Marcel Rouyer52, Hfldley 72—81, riaiudius Pernet 65— 60, Columbia 52, Butterfly 50, Mac Kei- Ier 40-52, Wilh. Kordes 52-58, Mme Jules Boucfl 35, Rosalindia 2541, Pclyantharozen 15—19, Buitenrown 19 -22. STADSNIEUWS. f GOUDA, 28 Augustus 1926. Gemeentelijke Havendienst Gouda. De Havenmeester deelt mede dat in maanden September en October aa. op werkdagen, door den Gemeentelijken IJasel- havensluis, zesmaal pér dag kan worden geschut en wel vóórmiddag» te ongeveer y en ld uur en naimiddags te 2, 4 «n 6 uur, zoowel van den IJasel naar de Gouwe, als* van de Gouwe naar den Dissel. In diezelfde periode kunnen de Gemeentébruggien, ten behoeve van de scheepvaart van 's morgens 6.30 uur, tot 's avonds zeven uur, kosteloos wonden geopend. Feestavond Alg. Ned. Typografenbond afd. Gouda. De afdeelhng Gouda van de Alg. Ned. Ty pografenbond, houdt op Zaterdag 4 tenter in de zaal der Soc. ,4e Réunie' feestavond ter gelegenheid van het 60-jarig bond jubileum. Mjpdewenking verieenen de heenen Stefnheim, propag. en humoristische voor drachtkunstenaar, P. Verkaik humorist, een kwartet van de monidharanonacaivereeniiging „Crescendo" terwijl er muziek is onder lei-» ding van den heer C. Verstoep, piano, Carl Mant®, viool en Mej. Martha Groenendaal, cello. AJs feestredenaar treedt op de heer W. C. van Haaien, Bondasec retards. Na afiaep van het programma is er. ge legenheid tot dansen. Een Eerste Goudoche Miondhamnonicaver. „Etoselaior" dir. den heer G. «J. Bouman, brengt hedennamkldag 6 uur éen serenade aan den heer en mevr. Vrool(jk aan den Groeneweg ter gelegenheid van hun 30-jftrig huwelijksfeest. Vooraf wordt een rondgang door de stad gemaakt. Thalia-Theater. 'Met een byeonder interessante natuurop name „De strydlustage Zilverzalm", wordt het programma geopend. M^n ziét de matige teelt In den Staalt Oregon van deze vischsoort en aanschouwt dat van de na tuurlijke teelt, tengevolge van de strooifl- versnelling en rotsachtige rivierbedding, veel te recht eou komen. „Radio rrtét Dynamiet" is een aHerkod- digistê tweeacter waarin de uitoniuntend ge- dreaeèerde hond „Radio" genaaimd een be langrijke rol vervult. Qp het tooneel „Les Poliardis" een uit muntend rolséhaatsenryderepaar waarvan de mannelyke byoondére bewyeen van zjjn kunat toont door op een platvorm van onge veer 1% Meter middellyn rond te circelen. Als hoofdnummer gaat ,J)e Brandende Locomotief" met Harrey Carey in de hoofd rol, een bijzonder boeiend en goedgespeeld drama in 6 acten. In den oorlog by de bestorming van Cha teau Thierry door de Amerikaansche troe pen Wordt een moeder doodelyk gewond. Stervende draagt zy de zorg over vaar zoontje Sonny op aan den Amerikaan Ben son die zich goed van rijn teak kwijt. Pleegvader en kind zyn onafscheidelijk van elkaar ook als Benson zijn oude vak van machinist weer ter hand neemt. D© vrouw op de locomotief géblomimen ey'wde, valt er af, zou verongelukt zyn als Benson hem niet had gegrepen, tezelfider tijd rydt hy echter door onveilig signaal en botst tegen een ko menden trein. Benson wordt oneervol ont slagen en raakt aan het zwerven met Sonny totdat hy werk vindt by den aanleg van den' Overland Union Spoorweg. De spoorweg moet op zekeren datum ge reed zyn en een ooncurreerende maatschap pij tracht op oneerlijke wytze zulks te ver hinderen. Een hoofdinspecteur wordt-gedood idoor iemand die een brug Jieeft laten opblazen waarbij Sonny ernstig werd gewond. Ben son die de middelen ontbreekt om het kand te laten opereeren zal zich voor den moor denaar in de plaats stellen op conditie dat deze laatste de operatiekosten betaalt. Men bedriegt Benson en bovendien wordt hjj ter dood veroordeeld. Een meisje dat hem i^n Sonny zeer genegen is weet zijn ontvluchting uit de gevangenis té bewerk stelligen en op het laatste moment rjjdt hjj op een in brand gestoken spoorbaan de lo comotief naar het einddoel en redt tevens het leven van Sonny. In dit spannend filmiwerk valt het aardd - ge spel van de jeugdige filmartast Franky Doro als Sonny te bewonderen. Jeugdlanddag in den Haag. „Kaapnorst", het mooie landgoed van H. M. do Koningin, aal op Zater- ag 11 Sept. een jeugdlandddag wor den gehouden, waar Da. S. Berkelbach van def» Sprenkel uit Rotterdam, Da. Herin. Knoop uit Gouda en Ds. Poot uit Haarlem het woord zullen voeren. Mond- en klauwzeer. Ten stadhui»© .werd in de afgeloo pen week aangifte gedlaan door een 'andibouwer hier ter stede van uet v oorkomen, vsm een geval van mond en klauwjJerir ondér zijn vee. Intercommunale Arbeidsbemiddeling. Aanbiedingen van werkzoekenden. Lijst van 25 Augustus 1926. B*eden rich aam: 1 vormgieter, 1 afHver- ker ovenist, 1 pypglaauurder, 7 aardewer-/ kers, 9 pypmakers, 3 drukkers, 10 letterzet- tem; 6 heiers, 3 witters, 10 grondwerkers, 1 uitvoerder, 21 opper- en 14 timmerlieden (2 9oheep»-)/l telegraafwerker, 3 hulp- Btraatmakere, 2 meubelmakers, 1 meubel schilder, 2 houtdraaders, 4 kistenmakers, 1 hanger-stoffeerder, 1 stoffeerder, 1 man* derunaker, 2 beitsere, 1 halfwas kleermaker, 1 rager, 1 mach. houtbewerker, 3 schoen makers, 3 scheepsklinkers en yzerwerkers, 3 stoker», 2 maéSWen, 1 metaaldraaier, 1 loodgieter, 2 tfato&L,monteur, 1 framevyler, 1 instnumöntenmaker, 1 me taalbewerker, 7 blikslagers, 1 kopergieter, 1 scheepmaker, 1 netten rekker, 5 bankwer ker» (1 halfwas), 2 touwslagers, 1 boek binder, 3 textielarbeiders, 5 suikerwerkers, 2 brood- en banketbakkers, 2 kappers, 12 pakhuis-, 1 expeditie- en 9 schippersknechts, 4 landbouwwerkers, 2 boomkweékers, 20 si garenmakers, 3 plakkers, 4 reizigers, winkel- ©n 8 kantoorbedienden, 2 kallnens, 5 koetsiers, 3 boekhouder», 116 transport en fabrieksarbeider», 4 chauffeur», 1 con cierge. Burgerlijke Stand. GiDBOREN: 26 Aug-- Oorstiaan Antonius B. v. A. M. H. Creamers en J. M. Wolswyk, Coornhertstr. 17. Cornelia Thereaia Ja coha Maria, d. v. I. J. Doeleman en C. M. do Ruijter, N. Haven 320. 26 Aug.: Jan, z. V. L. P. Kiulik en J. P. Baas, N. Haven 91. Hendriks, d. v. M, de Jortg en J. C. Flux, N. Haven 84. Cor nelia Martina, d. v. H. C. van den Eng en C. M. Notéboom, Boelekade 11. ONDERTROUWD: 26 Aug.: J. Sjaridijn en N. J. d« Wit. H. H. Jungeling en M. P. la Grand. Agenda. 31 Aug. 7 u. St. Jhnskerk. Laatste Orgel concert. 31 Aug. 11 uur. Zaal Kunstmin. Bal voor leden en hunne huisgenooten. l 3ept. V/i u. Sjg, die Réunie FoestJ avond afd. Gouda Alg. Ned. Typo grafenbond. De apotheek van den heer A. H. Teepe, Gouwe, is deze wéék tot en met 3 Sep tember, benevens den daarop volgenden nacht geopend na 8 uur des avonds nachts echter allèeri voor recepten). UIT DEN OMTREK. ALPHEN a. d. RIJN. Schietwedstrijd. De einduitslag van de drie-provinciën- wedstrijd op buks- en margageweer luidt voor wat de hoogste nummer® 'betreft als 'olgt: Afdeeling A. Buks of cylinder. I. Korps- wedstrijd (max. 250 punten): 1. Schietver. Willem Teil, Bbdegwaven, 211 pnt; 2. Sohrtetvei". Prins Hendrik, Amersfoort, 209 pnt.; 3. Schietver. Doorn, Doorn, 207 pnt.; 4. Sdhietver. Willem Teil» Leiden, 206 pnt.; 5. Burgerwacht Bodegraven 191 pnt. Hoog ste korpssohutter H. £oibel, Bodegraven 48 pnt. II. Eere-korpswedstrijd (max. 160 pun ten)} 1. Schietver. Doorn te Doorn, 142 pnt.; Schietver. Prins Henlr'k te Amersfoort 128 jmL; 3. Scfaietver. Willem Teil, Leiden, 126 punten. IH. Eerewedstrijd (max. 50 puntten): 1. G. Bergshoeff, Alphen a4. Ryn 46; 2. J. van Duivenvoorde, Doorn 45 (1. s.-8.9); 3. F. v. d. Brink te Die Bilt 46 (1. s. 8.8); 4. B. M. v. Spronse te Berkel 44 (1. s. 8.8); 5. J. D. v. d. Burg, Lisae 44 (1. s. 8.8.); IV. Personeele wedstrijd (max. 60 pun ten): 1. A. C. Mijs, Alphen a'4. Ryh 48; 2. r. d. Kruk Monster 47; 3. K. Ipenibuig, Aanensfoort 46 46; 4. C. Zaal, Bodegraven 40; 5. L. v. Tilburg, Woudenberg 45 44 0* s. 8); 6. J. Werst, Leiden 45 44 (1. s. 8.8); 7. J. Tesselhof, Doorn 46, 43; 8. B. Ruiten/beek, Doom 45, 42. V. Vrije baan (max. 90 punten): 1. A. Mijs, Alphen aA. Rijn 90 (7 x 30, 28 x 2. B. M. v. Spronse, Berkel 90 7 x 30, 18 x 29); 3. Jac. v. d. Eist, Amersfoort 90 (6 x 80)4. G. Bergshoeff, Alphen ad. Rjjn 90 (1 x 30); 5. W. B. Kroon, Alphen a.d. Ryu 90; 6. C. v. d. Kruk Oz., Monstét 89 (4 x 29); 7. L. C. Jongenburger, Alphen a.d. Rijn 89 (2 x 29)8. L. v. TMburg Wouden berg 88 (4 x 29)9. A. Dingemanse, Doorn (1 x 29, 8 x 28); 10. L. Adriaans, Rot tendam 86 (1 x 29. 2x 28); 11, C. A. Schoon hoven, De Bilt, 88 (3 x 28). VI. Geluksbaan (max. 2000 punten): 1. F. v. d: Brink, Df Bilt 1900 pnt.; 2. P. de Frankrijker, Boskoop 1986 pnt.'; 3. C. A. Schoonhoven, Die Bilt 1874 pnt.; 4. D. Nieu- westeeg, Boskoop 1970 pnt.; 5. Tromp, Bos koop 1969 pnt.; 6. N. Groenendijk, Bos koop 1964 pnt. Afldeeüng B. Margageweer. I. Konps- wedsrijd (max. 300 punten): 1. Burger wacht, Rotterdam 287 pnt.; 2. Schietver. Doorn te Doom 285 pnt.; 3. Burgerwacht Bodegraven 279 pnt.; 4. Schietver. Willem Teil, Leiden 277 pnt. (1. s. 52); 5. 6e reg. veldartillerie, Leiden 277 pnt. (J. s. 51); 6. Ond. Officieren-Séhietver. Generaal Snij ders, Leiden 273 (1. s. 53). Hoogste korpsschutter R. H. van Wjjk, Rotterdam 60 punten. „II- Eeiekorpswedstrytf (max. 180 pun ten): 1. Burgerwacht Rotterdam 175 pnt.; 16e reg. fnf. Delft' 172 pnt.'; 3. Schiet ver. Willem Teil, Leiden 170 pnt.; 4. Ond. Off. Schietver. Généraal SnwWs Leiden 169 pnt. <L 66). III. Personeele wedstrijd: (max. 60 pnt.): R. H. van Wijk, Rotterdam, 59, 59; 2. A. Breedyk Bodegraven 59, 58; 3. N. C. A. v. IJ Linde, Alphen a.d. Rijn 59, 57 4. B. M. van SJaronse, Berkel 88, 59; 5. L. Adriaans, Rotterdam 58, 58) loten; 6. Th. de Jong, Boskoop 68, 58 (1. e. 11); 7. G. Bergjahoeff, Aijphen ad. Ryn 58, 58 (1. s. 10)8. C. van Vulpen, Driebergen 58, 56 9. H. van Vliet, Delft, 58, 55, IV. Vrije baan (max. 108 punten).: 1.' G. Bergshoeff, Alphen a.d. Rijn, 108 (30 x 36); 2. A. C. Mjjs, Alphen ad- Rijn 108 (28 x 36); 3. Aidr. Saers, Rotterdam 108 (9 x 36); 4. J. tVorst, Leiden 108 (8 x 86; 5. N. A. v. d. lande, Alphen a.d. Ryn 108 (6 36); 6. L. C. Jongenburger, Alphen ad. Rijn 108 (5 x 36); 7- M. B. Benard, Nieuw Vennep 108 (4 x 36, 23 x 35); 8. P. Boer, Berkel 108 (4 x 86,15 x 36); 9. F. G. Lauck Rottendam 108 (3 x 36); 10. Th. de Jong, Boskoop, 108 (2 x 36); 11. B. M. van Sprop- se, Berkel 108 (1 x 36, 13 x 35); 12. A. van Broek, Rotterdam 108 (1 x 36, 12 x 36); 13. G. Fransen Jr., Doom 108 (1 x 36, 10 x 35); 14. P. Borglhouts, Rottendam 108 (1 x 36, 7 x 35); 15. C. van Vulpen, Driebergen 108 (16 x 35); 16. R. H. van Wjjk, Rotterdam 108 (5 x 35). SchietvereenJgfing Nederland en Oranje. Alphen a. d. Rijn ('buiten mededinging) korps buks 212 pnt., korps marga 279 pnt. BOSKOOP. Te Wageningen i» geslaagd voor het examen landbouwkunde 1« o. de heer P. Zij de rveld. De geaneenterekening over 1925 sluit met de volgende cijfers: Gewone dienst: Inkomsten 327.070.04, uitgaven 272.586.98%, batig alot 54484.08%. Kapitaaldienst: Inkomsten 633.082.72, uitgaven 633/.686.08, nadeelig f 603.36. Vrijdagmiddag is het 3-jarig dochtertje van N. v. d. Meer wonende in Reyenskoop ongemerkt in de sloot nabij de woning ge raakt; toen het kind werd opgehaald bleken de levensgeesten te zijn geweken. Gnlaings !hekl de Vooruitstrevende Kiierv'eroe, liging, afdioeling van den VrijitieidgbcaMl, eert algemeen© vergade ring, wjpr.n aau de opd© word gesteid do verkteririg van 3 bestuursleden, w 0. een voor?:.iter. Met, bestuur is thans samengesteld als volgt G. Radder, vooraitterW. de Ruy- rer. 2e voorzitter Kromfioffi, w n. sotr. W. Anker, mevr. M- T. fflaauw- van Nes, mevr. A. E. I. van Koolber- .(ea-de Jong. mej. Gr J. de Ruyter, H- W. E. S.ruve, W. M. de Vos. Toelating Kijkstuinbouwwinterschool. In d© St.crt. 166 wordt ter kennis «.©bracht dat leerlingen die willen deelnemen aan het examen voor de cur. us 192?'27 vail) die Rijkstuin bouwwintersehool, zich moeten aanmel den voor of uiterlijk op 5 September SCHOONHOVEN. H. Hooykaas. f Te Schoonhoven ie in den ouderdom van 78 jaar overleden de heer Herbert Hooy kaas, oprichter van de Séhoojihovensche Ziteerfabriek, die veel gedaan heeft voor de sociale ontwikkeling van de ziLversmidsge zeilen. Hij was ridder ia de Orde van Onanje-Nassau. 'Maandagmiddag 2 uur zal zijn begrafenis te Schoonhoven plaat® vinden. Zondag 29 Aug. *926. GOUDA. Remonstr. Kerk, 10% u. v.m. Ds. P. D. Tjalmma. Onderwerp: „Weost onbezorgd". St. Janskerk, 10 u. vmL D®. J. L. Pieroon te Bilthoven. 6 u. ftjn. Ds. H. N. Fruyt.ite Everdingen. Kerk, (Kleine kérk, Peperstr.), 10 u. Vjm. Ds. J. J. Simon. Gieref. Keric, Turfmarict, 10 u. v.m. en 5% u. n.m. Ds. Hewn. Knoop. In de ochtend dienst doopen. Ver. „Calvyn", Nieuwe Za*l, Turfmarkt M2 10 u. v.m. en 5% u. n.m. Ds. J. G. Dekking te Koster on. Qhr. Geref. Gemeente Turfmarict 10 u. vjm. en 5% u. n.m. Ds. Kok. AMMERSTOL. Ned., Herv. Kerk, 6 u. njm. D®, P. D. Tjai- ema. Evangelisatie 10 u. v.m. De heer C. J. v. d. ■Putte. 6% u. n^m. De heer J. C. de Leeuw. BERKENWOUDE. Ned. Herv. Keric, 10% u. v,m. Mej. J. H. v. d. Slooten, Theol. cand. te Den Haag. BERGAMBACHT. Ned. Herv. Keric, 10 u. v.nj. en 7 u. njm. De heer Scherpenzeel te Bunndk. 2% u. njm. De. Landstra uit Haastrecht. BOSKOOP. Ned, .Herv. Kerk, 10 u. v.ro. Dr. P. Glaa. Remonstr. Kerk. Geen dienst. Evangelisatie, 9% u. vjm. eft 6 u. tun. De heer W. C. de Jonge. GOUDERAK. Ned. Herv. Keric, 10 u. v.m. en ^7 u. njm. 'Dis. Bieshaar ,te Den Haag. HAASTRECHT. Ned, Herv. Kerk, 10% u. v.m. Ds. Landstra. Geref. Kerk, 10% u. v.m. en 7% u. n.m. Ds. L. E. Smdlde. MOORDRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10% u. vjn. Ds. B. Nieuw- bung. OUDEWATER. Nëd. Herv. Keric^ 10 u. vjm. en 7 u. n.m. Ds. g J. Hoek. J ,'f STOLWIJK. Ned. Herv. Kerk, 10% u. vjm. B. J. Ka nis. Evangelisatiegeöouw 10% u. v.m. en 7% u. njn. De heer v. d. Kolf G.O. te Duibbel- Öaró. 1 'f, WADDINXVEpN. Remonstr. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Houtgeest. NIEUWERKERK a. d. IJSEL. Ned. Herv. Kerk, 10 u. van. Ds. A. J. Hoek- zema te Willige Langerak. 7 u. h.m, De heer de Redelijkheid. Wijkgëbouw 10 u. v.m. Denbeer A. de Redé- lykheid. DRAADLOOZE DIENST. Een tocht WarschauTokio. \v ARSCI 1 AU, 28 Aug. Luitenant Or- linski begon gïstenworgeii zijn lucht- rald Waxsc'iauTokio. Hij arriveerde om 11 uur te Moekou go zette zijn vluolit voört naar Kaxao. De wenscheit van Spanje. 1'AR IJS, 28 Aug. Het Journal zegt, dat Eftgelunu eai Frankrijk bereid) zijn zoover mogelijk te gaan, 0111 tegemoet 1© komen aan uo billijke weowchen vant Spanje, docji het is onmogelijk een verbinl.ng te maken vari langer, en den Volkeutbondsraad een debat over 'langer toe te staan. het is eehier wei mogelijk onder- andeiingen to openen tussdien Frank rijk ©n Spanje teneinde zekere wijzi gingen aan te brengen in hot Tang or Status. Volgons do „Matin" is de kern Van den inhoud van het Fransche ant woord, de volgende Frankrijk is be reid de Spaansche eischen te beetu- •'eeren dool» het probleem kan niet in oenigo dagen geregeld worden Bri- and is gekant legen iedere inmenging Een verijdelde aanslag. LEIPZIG, 28 Aug. Tuasoheu 9 en 10 uuc in den avond werd op dan gpoor- wegdijk van de lijn Leipzig-Hof een DNW gezien, die diruk bozig wae iets le verrichten, aan de signalen en de rails Politie werd gewaarschuwd.Toen i«.o arrivcoTdé kwam de man met een, mes op de politiemannen af. Ten slot- 0 gelukte it©4 don man te Inbraak in de Pastorie te Bergen. BERGEN, 28 Aug. Hedennacht hub- b„w inbre ge<rac4it hun slag te s a„in in d.K. Pastorie alhier. Ka pelaan O. werd om 5 uur wakker en hoorde plotseling dat eenige personen de trap afgingen én door den gang en 1.0 Leuken do pastori o verlieten. Hij sleldo een onderzoek in doch ontdekte nietp bi]7xwulers. KF' 'pirnmiorgen toen pastoor zich naair zijn s' u 'eorkaimer begaf, ontdek te hij dat «'aar alles was overhoop ge haaid. Uit eon geldkistje was f 7.50 gesiolen. Het is nog niet bekend of er mee, out vreemd is. De po.itie stelt een omd>eT»oek in. RABiO-TELEGKAFISC1I WEERBERICHT 2# Aug. Hoogste «land, 772.8 t© Maastricht. Laagste stand 754.6 te> Akureyri. \erwactiLug Zwakke, oostelijke tot zuidelijke wIikI. Lidit tot haH bewolkt Droog weer. Iets warmer. Licht so: 2H-29 At«. 8.28 nm.—3.35 v.m ADVERTENTIEN. Programma Koninginnafeest- Het Programma van de Feestelijkheden, georganiseerd door de Commissie voor Openbare Feesten op DINSDAG 31 AUG. a.s., bevattende alle bijzonderheden, ook 4e namen der deelnemers aan het Con cours van versierde Rijwielen en Auto'», den weg welken de optocht volgt, de deelnemers aan de Watersportfeesten, enz. enz. is vanaf bma so Maandag 30 Aug., das s«ondt 6 uur IO cant in den Boekhandel verkrijgbaar. DE COMMISSIE. Zacht en geurig preparaat om het haar te wasschen, 10 en 15 ct per pakje Magazijn van Parfumerieën en Toilet-Artikelen is z 6 jets anders daar de radio die u tot nu toe hoorde, dat iedereen voor wie w\j demonstreerden, verbaasd was over het verschil in klank schoonheid. U weet hof slecht een Kurhausconcert en koorzang b.v., dóór de gewone radio wordt weergegeven. Met onsJSonora toestel demonstreeren wy bij voorkeur dergelijke muziek, dan hoort u he/groote onderscheid! By orchestrate muziek kunt u ieder instrument hooren met behoud van eigen klankkarakter. De Middenstemmen en hasinstrumenten, die tot nu toe een duister compact massa^eluid vormden, zyn bjj onze nieuwe vinding apart waarneembaar. RADIO IS NU ZELFS VOOR EEN MUSICUS EEN GENOT1 Hieronder een verklaring van een bekend toonkunstenaar. Door den heer Tukker te Gouda in de gelegenheid gesteld diens verbeterd radiotoestel te hooren, verklaar ik gaarne in hooge mate verrast te zijn door de uitmuntende resultaten. Was de radio tot nu toe, hoe verdienstelijk sommige toestellen' ontvangen en overbrengen, slechts een imitatie van het origineel gebodene, het door den heer Tukker saamgestelde apparaat maakt het mogelijk timbre en klankschoonheid vrijivel geheel natuurlijk weer te geven. Speciaal de lagere tonen ivorden aanmerkelijk beter dan tot dusver weergegeven en minder door de hooge tonen over- heerscht. De overgebrachte toon der piaito verliest daardoor vdrn het dunne blikachtige karakter, terwijl in de orkestmuziek inder daad die teekening is gekomen, die overeenstemt met het karak ter der verschillende instrumenten en groepen in het otkest. Ook de zangstem heeft in dit toestel aan natuurlijkheid ge wonnen. Het was mij voor de eerste maal mogelijk een mij be kende zangeres aan het karaktej har er stem te herkennen. Ik aarzel niet het door den heer Tukker geconstrueerde* toestel een enorme verbetering te noemen en het beste wat ik op dit gebied hoorde. (w. g.) PIET VERSLOOT, Toonkunstenaar, Groenewoudsche weg, Nijmegen. I» kunt U dit toestel hooren in onze zaak en GAARNE ZIEN WIJ OOK U I 5SÜH Haarziekten 19 6 40 Voor herstel van alle voorkomende HAARZIEKTEN zooals: ronde kale plekken, ontstaan in korten tijd, ronde zweren, zwerende plekken, schedelpijn, te droog of te vet haar, roos enz. Kosteloos inlichtingen, ook schriftelijk, eiken Maan dag en Dinsdag van 10—3 en 6—8 uur. PIERGAARDESINGEL 91, huj» ROTTERDAM Eenige eigenaar der beroemde „CRINOFLOOR" C. ROMKIUN, Haarkundlg-Speiclalltalt Vraagt, koatelooa verkrijgbaar, onze brocbnr, mat attesten van dankbare herstellenden, 54 soorten middelen voor 20 soorten haarziekten.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2