NiEU Dit blad v FEU1 BERGAMB KIEIÖVER DOOR GOl H. ■TB O L a O S 8 O S H vorm Concert. Brussel. Parisien 333* M. Probleem No. 377. ide. Brooklet, afctfe. Piano Lone ling day. Sopraan rll. Wildberries. op. op. voor- Een veel Ito» 4d i. ABONNEM] per kwartaal j Franco per pc Abonnement bü enz» agent Onze bureai Redactie Telel KUNST. De Frascati schouwburg aangekocht. Mevrouw Rika Hopper en de heer Jacques van Hoven hebben den Fras en Li Schouwburg te Amsterdam aange kocht. De schouwburg zal verbouwd wor de door den architect J. London te Hilversum en daarna Rika Hopper Theater worden genoemd. DAMRUBRIEK Onder redactie van de Damclub „Gouda", Secretarie Steijnkade 27, lokaal der club Markt 49. ken invloed op haar jongen heeft gehad. De vriend, die een charmeur was, had haar zoon geheel in zijn macht. Onder den invloed van dien vriend was haar zoon stug in den omgang geworden. Ook voor zijn verloofde was verdachte al tijd onaangenaam. Typeerend is echter wel, dat, toen het misdrijf ontdekt' werd en de familie begreep, dat dit gepleegd was onder den invloed van den vriend, de verloofd^ van den verdachte verklaarde, hem thans nooit te zullen verlaten. Zwart schaven op: 14, 16/19, 21, 23, 24, 26. Wit schijven op: 27,28, 32/34, 87,38, 48, 49. Oplossing van Probleem No. 378. Wit speelt 32—28, 28 17, 29—24, 86 22. Probleem No. 374. Wit speelt 21—17, 28—23, 38—32, 39-3<» 25 3. Probleem 376: Zwart heeft geen schijf 39 maar op 34. Witte schijf op 39. Beiden niet gedrukt op het diagram. VU» E 79) ,,En wal nu waarden aangaa gewone vriend© het besluit gel mijn leven niet te ^ettt^n. Ais K opretW is als il ven, zal zij gaai mijne goAHiek) ïiiijh' geld ie 'ee l'omen vaar hat op haar vast te kan.*'*» uw ..Juist, Sip Ai Rain toestemmen niet in, dat er .Hij vergeet twwfaen «Hes voel. Mij verpüe na mijn dood." Het requisitoir. De advocaat-igeneraal, mr. ibaron Harinx- ma thoe Slooten, constateerde in zijn re quisitoir, dat de feiten vast staan. Spr. voel de wel iets voor een lichtere straf, weshal ve hij bevestiging van het vonnis vroeg, met wijziging in destrafmaat en wel tot venoordeeling van verdachte tot 2% jaar gevangenisstraf met aftrek van zes maan den preventief. ö.uü Biussel. Causerie. Bern. Orkest. Munster. Gemengd programma. Radio Paris 1750 M. Concert. 9.05 Lonlen en Daventry. Wireless zkoor. 9.20 Parijs P.T.T. 458 M. Galasoirée Cplo. Uit de werken van Alexander k Kielland. München. „Die sch'öne Gaïa- Uhe”. 9.30 Eiffeltoren. Dansmuziek 9.35 Parijs Petit Concert 9.45 Rome- 425 M. Vocaal en instru mentaal concert. 9.50 Londen en Daventry. Weer- en nieuwsbericht. Madrid 373 M.. Concert. Oslo. Vroolijke verhalen en liederen. 10 u. Hilversum. Persberichten. 10.20 Boedapest. Zigeunermuriek. Hamburg. Dansmuziek. Londen en Da- ventry. ..Ghostly fingers”. 10.50 Berlijn en Königswusterhausen I/ónden. Daventry en Oplo. Dansinu- rek München 487.5 M. Populaire mp- ziek. 11.05 Boedapest. ..Seesi Maria”, ope rette. De a^. Vólken V.J>. -V1 De diplomatie! „Daily f Telegrapl len, 'dat het over het problem welk door Spanje Engeland, Frankr dygd, een uitnood! f eren tie ovpr de ger, welke den 1> nève zou worden feit noemt bij hei zich ook uitstre welke de Conventi van Algecivas hel de kleiner^ orid België én Portug; o^eneens deVer. in Spanje’s uitnoo met betrekking* U trekking tot de q Raadszetels, ‘welk steeds met die vin den. Het luitnóodiger heden, apo vewpi; werker, schijnt iri wacht té iEjjb, 1 klaarblijkelijk ven je, hetaJj niet mét houden van partk -besprekingen tus» vier hoofdzakelük seeide mogendhed kunnen wonden vt meele voorstellen i Nederland, België uitnoocbgingep dri Üdelen. «»;«-, GEMENGDE BERICHTEN. Oplichter gearresteerd. Verdacht van oplichting van een be drag van f 2000 gepleegd ten nadeele van een zaak te Antwerpen is te Den Haag aangehouden de 42-jarige L. v. L., wonende aan den Rijswijksdhewe^ De „Charleston”. Wij plaatsten oezer dagen een be richlpover ere Charleston, de in Am sterdam verboden dans, en aeelden daarbij mede dat ook in Rotterdam de K.narlesion, Le beroemde modedans, op bevel der politie aan strenge bepa ling en is onderworpen. Bedoeld be richt werd door ons ontleend aan de begraaf. Met betrekking ding tot den- Vo|k< Ztjg. uit Genève, «tering op 6 Septei zal overgaan tot voorzitter, waarvo Zuid-Slavische vey de meeste kans he Qp 7 Septembei commissies - gekcw daarop zal wordei van Duitschland t De Duiteche afp Sept. in Genève 1 men dan erop zou afvaart! iigiqg op H doet in de Vergad vens tie begroet! gewisseld. Omtrent de san delegatie worden Ier vermoedens -gi Volkeribondsverga< meen uit drie hoo scheidene plaatsve Gelijk degene, vergif vermijdt, z kwade. RECHTZAKEN. Het faillissement Van den Distillateursbond. i>o ^«.©ixiaaiscine Reciubank beert gisteren hel taiiiisseuient uitgesproken over den Bond van Distillateurs en Likeurstokers in Nederland, gevestigd aan de Langehaven te Schiedam, wiens kantoormeubilair en inventaris daar gisteren reeds bij executie zijn ver kocht. Hei faillissement- was aange- vraiag-d door den Bond van Kofiiehuis- en Restauranthouders en Slijters, ge vestigd te Amsterdam, die een 'vorde ring op den Distillateursbond heeft van pl m. f 38.000. j Deze vordering was het resultaat van het prooes, in het voorjaar voor de Rechtbank aldaar gevoerd, waarbij do Koffiehui/noudersbondl terugbeta ling eischte van gestorte gelden in ver band miet organisatieverplidhtingen, wel ke de Disallateursbond, bij zijn prijs- regelend op.reden, niet zou zijn nage- koir en. De Rechtbank deed1 destijds uit sprxak in het voordeel van den Kot- (iehuishoudersbond, maar tegen dit von. nis toekende de Distillateursbond! boo ger beroep aan. zoodat de vordering nog niet is’ ultbetaald. Deze bedroeg f 32000 in hoofdsom, doch zou met rente en kosten op on geveer f 38000 in totaal' uitkomen. Inn iddels had ook de oud-voorzitter van den Distillateursbond, .de heer Si mon Maas, titans te ’s-Gravenhage woonachtig, een vordering! tegen dien bond ingesteld voor honorarium, dat hem voor vijf jaren zou gegarandeerd zijn en in verband hiermede beslag doen leggen op de activa van den bond, en dit gaf den Koffiehuishou- dersbond aanleiding, om voor haar vor dering het faillissement van den Dis til lateursbond aan te vragen. De bankbediende die 80.000 verduisterde. Behandeling der zaak voor het gerechtshof. Drie maanden geleden werd een jonge man door de Amsterdamsche Rechtbank veroordeeld tot 2% jaar gevangenisstraf met aftrek van drie maanden preventieve hechtenis ter zake van verduistering van circa 80.000 ten nadeele van eep banktn- Btellinig hier ter stede, waar hij als bank employé in dienst was. Hjj was bij deze bankinstelling belast met de administratk^van de salarissen voor het (bankpersoneel en wist door geknoei met de telmachine de eindbedragen van de maand staten op een hooger cijfer te brengen, dan door de tellingen feitelijk bereikt 'had moe ten worden. Het verschil stopte- hij in zjjn zak. Volgens een nadere controle kon ge constateerd worden dat de jonge man op deze wijze zidh had weten toe te eigenen: ruim 15.006* in 1922; ongeveer 14.500 in 1903; 25.700 in 1924 en meer dan 23.000 in 1925. 1 Hoewel de feiten bekennende, ginig de bankemployé toch in appèl bij het Amster- damsdhe Gerechtohof, dat heden deze zaak behandelde. Het Hof zag ziciï bij de behandeling de zer zaak voor de oplossing van twee duiste re puntten geplaatst. k .Waar heeft nu dé jonge man al het ver duisterde geld gelaten Heeft de verdachte bij ,het plegen van het «n([9drijf onder den invloed van een vriend gestaan en’hoe was de verhouding tusschen beide vrienden? Volgens mededeeling van verdachte zelf, had hij het grootste gedeel te van het verduieterd bedrag, dat hij op circa een top schatte, aan zijn vriend ge schonken, die indertijd ook reeds door de redhtbank tot twee jaren gevangenisstraf, met aftrek van drie maanen preventief was veroordeeld. Verdachte deelde heden mede, dat hij het geld verteerd had in dure café’s o.p het Tborbeckepletn. De president meende echter, dat het niet mageljjk was zulke groots, bedragen enkel in café’s te kunnen verteren, tenzij er vrouwen in het spel waren of er grof ge speeld was. Maar verdachte vertelaarde, dat hy nim mer geld aan vrouwen had gegeven en dat hij ook nimmer had gespeculeerd. pe moeder van den verdachte, die buiten tegenwoordigheid van haar zoon gehoord wend, zeide, dat de vriend een verderfeltf- O.N.A.-Veteranen— Laakkw. Veteranen, 4 uur. Overzicht. Mlurgcui weirdt het voetbalsezoen we- uer „ofilcieus’ geopend met den lief- uiadiiglieüdlsw odstrijd Nederl. Bondsolf- tailBelgisch Bondselftal op het Sparta- lerre’n te Roi.erdam. De Hollandsen© pioag bestaat uit me-erendeel jeugdige spelers, en kwamen, behalve v. Nus, nog niet voor het Ned. Elf.al uit. Voor dut deao on.meeting samenvalt met den internationalen wedstrijd! Zwitserland België, zijn de Belgen ook niet op hun sterkst. Toch belooft net een aar- Mige strijd te wQrde»5 die ongetwijfeld door velen aanschouwd zal worden. De wedstrijd vangt ora hatfdrie aan. De elftallen zijn als volgt N<xLorlandsch Bondselftal Doel: v. d. Bergen (Excelsior); Ach ter: Seegers (M.V.V.), Koster (Storm vogels, aanvoerder) midden v. Nus (Voorwaarts), Massy (Roermond!), Reu- vefcairp Gil'e (H.F.C.) voor Elfïing (Alcimaric), Hoogmoed (Z.F.C.), Wen tink t Gooi), v. d. Eb (V.O.-G.), on v Gelder (V.U.C.). Belgisch Bondselftal Doel Cello (Lat Gantoise) achter: Van Colle (C S. Brugeois), Dr. Swar- tenbroaks (Daring C.B., aanvoerder); midden Van Averbeke (Beerschot). Mertens (Antwerp F.C.), Nauwens (R. C. Malines) voor A. Diddens (R.C. Malines), Frenay (Hersal). Despae (La Gantoise), Devos (C.S. Brugeois), .1. Diddens» (R.C. Malines). Scheidsrechter Capt.* Prince Cox. De Nederlaagwedstrijden van „Gou da” worden voortgêzct. Nu is Velox uit Utrecht te gast. B.S.V. speelt een vriendschappelijke wedstrijd togen Bodegraven, waarvoor «'oor de fn, N. Verkdrk, alhier, een brons beeld beschikbaar is ^gesteld. Voorla hebben op het Sportterrein dm huishoud'eiiikd wledötrijdeni van ..Olympia” plaats, met als slot Olym- nift I—Alphen I. G. V. B. De Competitie-indeeling. In de gisteravond gehouden bestuurs vergadering van denGoudschen Voet balbond, werd de competitie-indeeling als volgt vaslgesteld lo klas a Olympia 3, Woerden 1, Ona 3, Bodegraven 2, Alphen 3, Wad- dinxveen 1. Ie klas b Haastrecht I, Moordrecht I, Gouda 3, Schoonhoven 2', Stolwijk 1. 2e klas Olympia 4, G.S.V. 3, Al- phia 2, Moordrecht 2, Ona 4, Gouda 4. Bé klas Bodegraven 3, Waddinx- veen 2, Alphia 3, Ona' 5, Gouda 5. Nog nader zullen worden ingedeeld: Woerden 2 en Waddinxveen 3, alsme de eventueel Schoonhoven 3, Alphia 4 en Haastrecht 2.’ v WATERPOLO. Om het kampioenschap van Nederland. Dolfjjn wint van U. Z. C. met 64. Gisteravond heelt te U recht de eer ste ontmoeung tusschen U.Z.C. en Dol- lijn, de eerste voor het kampioenschap van Nederland, plaats gehad1. De Dol fijn heeft de overwinning behaald. Onder leiding van den heer P. Plan- enga'stellen-bejd® zeventallen zich volledig op. Bij‘ dien aaiwang is U.Z.L. het eerst bij dien bal en Leenheer lost een schot, doch de bal springt van den paal weer in het veld. Wanneer van Meertép uit een vrijen worp naar Van Senns wlaatet onderneemt laatst genoemde oen rush, welke besloten wordt met een schot dat doel treft. Van der Velden brengt den stand op 1—1 a's *lij aan de bewaking van Van Senus ontsnapt en na snel op brengen Tetenburg passeert. U.Z.C. is iets sterker, Leenheer lost l eeniee fraaie schoten, doch Rijke is op zijn post. H. Minnes plaatst dan den bal naar Van Senns, die geen moeite heeft U.Z.C. opnieuw de lei- d'ng te geven. Leenheer is buitengewoon in vorm en geeft Kuyper moeilijk werk. Een», ge vrije worpen voor Leenheer leve ren niet het gewcnschte resultaat De rust komt met 2—1 in het deel van U.Z.C. Na de hervatting haalt Leenheer den bal, slaat naar achter, de bal komt bij hem terug en met een hard arii. terwaartsch schot vergroot hij den voorsprong. t Het spel wordt ruwer. Een schot van Schreuder kan Teienburg nog juist uit het doel slaan. De bal komt bij Hot tentot, die den stand op 3—2 brengt en even later maakt Van der Velden gelijk. Van Leeuwen begaat tegen Van der Velden een overtreding binnen de 4 meter en moet het water verlaten. Dei toegestane strafworp wordt in een doel punt omgezet. Het spel gaat nu gelijk op. A. Min nes weet op fraaie wijze wederom ge- '.ijk te maken. Achtereenvolgens ma ken Skhreuder en Van der Velden nog een doelpunt en wanneer de scheids rechter het einde aankondigt, heeft de Dolfijn een 6—4 overwinning behaald. De wedslrijd werd door een talrijk komt. Denken we deze dieren in hun na tuurstaat terug, dan zal hun voedsel, na melijk levende prooi, steeds door het zand gesleept worden voordat deze verslonden wordt Hoewel slechts een zeer klein deel van i7 het opgenomen zand in het lichaam door de^ verteringssappen ontbonden of i>pgélost schijnt te worden en er dus maar weinig 1 van in het bloed overgaat, werirt gewis het zand meer mechanisch. Met vergrootglas bezien, bljjkt zand te bestaan uit uiterst kleine steentjes van allerlei vorm,, die op de wanden der maag en darmen gewis een heilzame wrijving, schuring en prikkel uit oefenen. Ook schijnt zand desinfecteerend te werken. In zandige streken is de lucht altjjd rein. Het zand werkt zuiverend in de atmosfeer. Missdhien werkt het inwen dig ook wel zuiverend op het bloed. In ons belang en voor het algemeen wel zijn van ons pluimvee en andere huisdie ren, zorge men voor een geregeflde aanvul ling, vernieuwing van den zoo zuiver mo ge! ijken zandbodem, waarop de dieren hun leven moeten slijten, waarop zij hun voer moeten zoeken door vlijtig krabben en wroeten. Zw. schijven op: 6, 11/13, 16, 18, 21, 24/26, 80. Wit schijven op: 27, 28, 32, 33, 35/39. 41, 44. Zondag 29 Augustos. Hilversum, 1050 M. lu.lorr-lJ.uu. L-ittust in de Si. Douii- nicUskerk te Aiitó.ewam. Missa jn no- iiorem Sie krancisci Xaverij op. ta, Fr. Wit, door het zangkoor o. 1. v. G. Kiminyzer. Orgel begei. Evert Haak. Preek door den Z.E.w. Heer H. W. J. Housemans, pastoor v. d. Rozenkrans kerk te Amstcnuam, over Niemand kan twee deepen aienen (Math. 6 24 34). De wisselende Gregoriaanse ie gezangen zijn Voor het Kyrie Ps. 83 v. 3 (Statenb. 84). Na het Gloria: Ps. 91 v. 1 en 2 (Statenb. 92 v. 1 en 2). Alleluia Alleluia, Ps. 94 v. 3 (S.a- tenb. 95). Na het Credo Ps. 33 v. en 8 (Statenb. 34). Na het Agnus Dei; Joes. 6 5). Na den kerkdienst wordt gezongen Donrtno salvus fac. L. St. (mannenkoor, A. Gieeem). Voor de Mis speelt de organist Evert Haak Laus Deo, Dubois. Na de H. Mis Het Ne derlandfeche volkslied. 3 u. Kurhaus-uiizending. Matinee o I. v. Ignaz Neumark. Soliste Edith Lorand, viodl Cherubini Ouverture 1 Anacreon. Mendelssohn Vioolconcert E-moll op. 64 (Allegro, molto appassi- orfato, Andante. Allegro, molto vivace), uViool. Pauze. Dvorak: Ouverturetar- w^al. Svendsen Twee Zweedsche Voflcsmielodieün voor strijkorkest. G a- zounow -Valse de concert. 5.50 Dienst in de Geref. kerk van Amsterdiam-Zuid (Parkikerk). Voorgan ger Ds. J. J. Buskies te Oosterend (Texel). Orgelspel.. Zingen Ps. 122:1. Votum etn zegen. Lezen de 12 artike len des1 Ge'.oofs. Gebel. Zingen Is. 95:1 en 4. Lezen 1 Samuel 3:1—10. Tekst Ps. 95:7b en 8a. Eerste gedeel te preek De roepstem van God Zin- gen Ps. 141:1. Tweede gedeelto preek Dankzegging. Zingen Ps. 27.:5. Zegen. Orgelspel. 8.00 Nieuws. 8.15 Kurhaus-uitzending. Solist en con cert o. 1. v. Prof. G. Schn^evoiat José Iturbi, piano. Berlioz Ouverture Car- neval Romain. Grieg Pianoconcert a- moll Op. 62 (Allegro ïnódera o, Ada gio, Allegro miarcato)piano P:\jw.e. Tscthaikowsky Symphonie h-moll (pa- thétiquet'i (Adagio, allegro non troppo, moderato, allegro vivaipe, Allegro con $rataia, Allegro molto vivace, Finale, «wlagio lalnentosoj). Londen, 365 M. 1 a.bü concert door de band, welke de le prijs heeft gewonnen op hei Metropolitan politieleest. D. Lebish en V. Lambelet, duetten. M. Head, bari ton. M. Hayward, viool. De band Marsch Spirit of pageantry, Fletcher, De Lebish en V. Lambelet Let us wander, Purcell. Arise, fair maid, Wil liams. Viool Aria, Handle!. Passepied Hestoucihes. De violin maker of Cre mona, Hybay. Humoreske, Tsriiaikows- 4.20 De band Morceau Salut 4.20 De band>: Morceiau Salut dt’amour. Elgar. Humoresque, Dvorak. Bariton: Fine knacks for ladies, Dowland. Fair, sweet cruel, Ford. Knotting song, Pur cell. De band Ouverture Raymond, Thomas. j Tj i Minster. RADIONIEUWS. Programma van heden. o.uo hi.vertfUiiU. ti.v.u.-oraesi. Solist <.e heer a. c. M. olm^eri, bpmou. u.öü Lavemiry. '1 uinjpraatje. b.Oa Davemry. Kinaerhoekje. b.3ó Hamburg. Ra<jio propadanda- dienst. b.öO Parijs Eifeltoren 26ó0 M. Le journal Daventry. Muziek van net po- iiriecoq)s. Munster. Beantwoording van radio-technische vragen. 5. 7 u. Hilversum. Politiebericht. 7.20 Daventry. Tijdsein van Big Ben. Weer- en nieuwsbericht. ,,A day in the life of a large hospital Boeda pest 560 M. Kunstenaarsavond. 7.45 Hilversum. Persberictiten. Da ventry. Muziek vaat Brahms. 7.5D Berlijn 504 M. en KÖnigswua- lerhausen 1390 M „Egmont, treurspA z van Goethe. Fraplifort 470 M. „Die verkaufte Braut”. t 8 u. Daventry. ,.A story of Obeah 8.05 München 387.5 M. „Briiderlein fein”, operelte. 8.10 Hilversum'. Uitzendavondi van de V. A. R. A medewerking van mdvr C. Verbruggen. Prijs (zang), de hee ren Chr. GrootveM, piano, Willen van Capellen. declamatie, en den heer E. Boekman, dio zal spreken over „So cialismie en Kunst”. r 8.20 Ixmden en Daventry. „The sea affair and Harry Binns”. Munster. Ge- sundliche Erziehung in der Waldschule Oslo 332 M. Concert. Praag 368 M. Poputajiro (riuzj»ek.' Hamburg. Johann Wolfgang von Goethe. Brussel. Con cert Bern 435. M. Jodel- en zangoctet. 8.35 Pe niljl Weerbericht. Londen en Daventiy. Tang. X BINNENLAND. De Ijjst van onderscheidingen. Niet alle 15 Kamerleden, die dit jaar 8 achtereenvolgende jaren lid zjjn, zullen worden onder scheiden. Het Atg. corr.bureau voor dagbla den te ’s-Gravenhage meldt Naar wij vernemen, ligt het niet in het voornemen der regeering om1 bij het toekennen van onderscheidingen ter gelegenheid van 31 Aug. streng vast te houden aan de gebruikelijke gedragslijn tegenover leden der Twee de Kame?. De practijk is n.l. deze, dat een Kamerlid' na de vervulling van het lidmaatschap gedurende 8 ach tereenvolgende jaren wordt onder.- srcheftlen. In 1918 zijn echter voor de eerste maal de verkiecaingèn gehouden volgens hot stelsel van evenredig kies recht Daarvan is het gevolg geweest, dlat niet minder dan vijftien nieuwe Kamerleden dat jaar zitting hebben ge nomen, zoo'at toepassing van den ge- wniwm «rol riiot rlonnU:!." SPORT EN WEDSTRIJDEN. VOETBAL. Programma voor Zondag 29 Aug. 1926. Liefdadigheidswedstrijd. Rotterdam Nederl. Bondselftal Belgisch Bondselftal. Nederlaagrwedstrjjden Gouda”. 1 u. Gouda II—Velox II (Utrecht). 3 u. Gouda I—Velox I Vriendschappel ij k V. Gouda G.S.V.Bodegraven, 2.30 u. Olympia IAlphen I, pl.m 3 uur. O.N.A. if—Laakkwartier I 2 u. O.N.A. III—Laakkwartier 11, i 12 uur. publiek bijgewoond1. ATHLETIEK. x\an de auHC'.ie.kWe-Biiij^e^ op 'le W erve, die hedenmiddag eih morgen worden gehouden, nemen meer dan 3üu <i'eeinen:iers ceel. Dit aantal overtrett de stoutste verwachtingen. Nagenoeg allo Nederlandsche recordhoudsters ne men aan deze wedstrijden deel, met uitzondering van paulen, die op stu diereis is. Op de 100 M. dames komen o.m. uit Mej. Groos, Mulder (Brunhilde Gr.), de dames Mallon e.a. Tal van recordpogingetn zullen wor den gehouden. We noemen slechts Op de 105 M. zal tf.v. v. d. Berge een rceordpoging doen pp db 100 yards en levens doet hij een pogiflg op de 100 M. en 200 M. Broos zal een aanval op het 300 M. record doen, door op de 200 M. door te loopen, terwijl J. Zee- ger3 .(indien hij uit mag koatirn) van plan is bij de 5000 M. een re’ordpo- *- ring op de 1000 M. en 5000 M. le doen. Bij de dames-nummers heeft mej. Mulder (Brunhilde Gr.) een recordpo- ging op de 100 M. aangevraagd. Hei blijkt dus wel dat het aan strijd en belangrijkheid niet zal ontbreken. Te Werve heeft besloten voor deze wedstrijden geen entrée te heffen, le voren moeten evenwel de kaarten' aan gevraagd worden. De K.N.A U. heeft een wipseiprijs aangeboden voor de diamiesvereeniging welke de meeste punten behaalt, is dit niet iets voor de dames van Quick? 4.45 Kerkdienst in York 5.35 De band Petite suite de con cert, Coleridge. 5.50 D. Lebish en V. Lambelet I. would that my love. The sabbath morn I he .harvest field, Mendelssohn. Ban ton Love’s Jament A green cornfield. Cockles and mussels, Head. D. Lebish en V. Lambelet Twee negerliedjes Water boy, Robinson, Goin to shout, Monney. De band Groote ouverture Solonelle 1812, Tschaikowsky. 6.20—6.40. Voorlezing van II pense- roso en L’allegro. door Felix Aylmer. 7.05 Avonddienst in de Westminster Congregational kerk. Miss Ethel Maun der, zang. Orgelspel. t k 8.35 Voeaal concert Songs of prai se. door het koor Thou whose birth Gibbs. For all the saints, Williams. Christ who knows, Wood. The song of Deborah (bijbel). Hills of the north, Shaw. O world invisible, Shaw On ward Christian, Holst. Lqt us now prai se famous men. What heroes hast thou bred. Holst. And did those fwt in an cient time. Parry. 915 Causerie The hospital satur dav fund. 9.30 Weerbericht, nieuws. y.35 Grieg-pfogramma. Het Zasano- octet. L. Cooper, sopraan. E. Bartlett, piano. Octet March of the dwarfs. Se renade francaise, A dream. She dan ces. Sopraan Simmeer night. Autumn gale, op. 18 no. 4. Piano Albumblad no. 3. Arietta. Poetic tone picture. Little bird. Butterfly. Octet Erotik. Au den Fröhling. A tes pieds. Au ber ceau. Sopraan Solveigg lied, op. 23 no. 2. Solveigs lied op. 23 no. 1 (uic Peer G/nt). Octet: Homeward. Waldesa ly wanderer. Wedfll Failh op. 33 v 83 no. 4. Rosebud op. 18 no1. 8. Octet: Berceuse. Two Norwegian dances. 10.50 Sluiten. Parijs (Radio-), 1750 M. 1.0a. concert door het orkest Gayi- na1. Cap de Dious, Chillemont. Het vroolijke weeuwtje’ Lehar. De Toover- fluit, Mozart. Quand tu souris, Mozart. Tarentelle, Colin. Nocturne en la be- mol, viool, Chopin. La haut, Yvain. Minuetto, Bolzoni Dolly, cello, Delor me. Adagio pathétique, Beethoven. Ettaine marcel, St. Saens. Sérenade indiscrete, Gillet. Cadiz, Sentip. 2.10 en 8.20 Havaspersbericht. 8.50 Concert door het orkeot Mario Cazesi Dansmuziek. wonen rege' wel niet dotenlijk zou zijn Aan bovenstaande nieded^ingjjoegt het Vad toe, dat in 1918 niet vijft^n, maar achttien Kamerleden voor de een\ ste maal zijn gekozen. Het zijn de volgende leien J. Bak ker (Chr.-H.), Ch. L. van de Bilt *(R.- K G. Bulten (R.-K Dr. L. N. Delkers (R.-KJ. B. van Dijk (R.- K S. (Somieweg (S.D.A.P.), H. G M. Hermans (R.-K.), C. J, Kuiper (R.- K). Mr. A G. A. Ridder van Rap pand (Vrijheidsbond), J. van Rijzewijk (R.-K), uk Schouten (A.-R.), S. Smeenk (A--R Abr. Sjaalman (Vrijheidsb.), Dr. Th. van der Waerdien fS.D.A.P.), J. Weitkamp (C.-H.), Mr. J. A. de Wil de (A.-R). J. J. Wintermans (R-K en A. Zijlstra (A.-R.).

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 4