PV .N1EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAiK, HAASTRECHT, MOORiDKECHT, MOERCAPELLE, NIEt^VERKERK, OUDERKERK, OÜDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ent "“■«KUSiirgang ftgft reumjETON. J r. B H cc Bit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- 0» quaastie van Tanger. LS^.0 DOOK GOUD VERBLIND. Uit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen opnieuw 4e lei... A /ïMK- bek» thafts je Ie o. 377. T 11/13, 16, IS, 21, fWortt rerrolgd) <t at tegen Van der ng binnen de 4 ater verlaten. Dg vordt in een doei- 28, 32, 33, 35/39, I j. 878. alt Leenheer den r, de bal komt een hard ach. ergroot hij den Tiers heeft mej. een reoordpo- angevraagd. dat het aan strijd t zal ontbreken. sloten voor deze rée te heffen. Ie de kaarten aan- estraden geboet hebben, te i wijl Abdoel Kadir 'binnenkort zaJ worden opgehangcn. 1*n West-Europa atou men het iets buitenge woons vinden, zoo doet de „Timeri’-man op merken, dat ér 17 personen ter dood werden gebracht wegens dêelnemh^g aart een mis lukt» sa*nen®wering, maar we «tfn hier niet In Wost-Eprepa en de politieke en andere normen verochilten geheel en al. Vele Turiten waren ietwat verbaasd dat de oud-minieter van financiën Javid Bey eveneens ter dood werd veroordeeld, daar mem gedoolde dat hjj op het> laatste oogen- blrk gratie zou kragen. i i'Javid 'Bey heeft zichzelf vóór de uit schitterend verdedigd, 200 meldt de londent nog. Hy sprak anderhalf uur aanteekeningen en herinnerde er oa. moeten beteekenen, wil dé regeertng hervatten van onderhandelingen met eigenaar» bevorderen. Oöok weftfioht dergeljj'ke onderscheidingen en men kan vorw&dhteik dat hij er dn de vergadering der executief der mijnwerkers welke heden gdhouden wordt, op sal aan dringen om definitie* werken, welke door de 1 kunnen worden als een haar poging, om de^bei elkaar te brengen. een wigselprijs diamkwvereeniging iten behaalt. Is dames van Quick? lies komen o.m. ukler (Brunhild© >n e.a. tigen aullea wor- noemm sleohts v. d. Berge een de 100 yards en >ogiftg op de 100 al een aanval op jen, door op de j, terwijl J. Zee man kootten) van M. een record po- en 5000 M. te - verbouwd wor- ct J. London te a Rika Hopper Jtnd. IEK. op le idag tin morgen men meer dan 3Ü0 aantal overtreft ïngen. Nagenoeg Hcordhoudsters ne- rijden deel, met len, die op stu- met eerbied'. ,,Ik geiioof nioi dat twee dulzUiul pond voor een men van uwen stand genoeg is on» aan rijn weduwe na, tte laten, liet mijnheer Bain daar onmid- dellijk op volgen. Hij was eenigermaie een bevoor recht persoon en mocht 200 rondborstig met Sir Aubrey spreken a's hij slechte verkoos. Hij was meer dan eeruhnal ih de gelegenheid! te bewijzen dat hij dp belangen v&n den baron veel beter ende dan de baron zelf, en had zoo doende zeAer overwicht gekregeh ovef hef zwakkere brein van zijn princi paal. „Twee duizen pond ’s jaars is een groot inkomen voor de dochter vah mijnheer Carew.” zei Sir Aubrey pein zend. ..Maar een kleinigheid voor Sir Au brey Perriame weduwe”, hernam dé ander. „Waarom zoudt gij dit meisje te kort doen Gij bemint haar im mers ewr a.’s ro u geen kinderep schenkt, gaat alles wat gij haar niet bij testament vermaakt op uw verren bloedverwant over, een man die a geen twee s rooMmen waard is.” i „Geen enkelen.” zét’ Sir Aubrey. ..Het grootste gedeelte der berittin-, pen is erfroed. en moet na den dood van uw broer d’c nief eens zoo krachs tig van gestel is ais gij zelf, on mijn, heer Perrinm ovwam Maar er blijft J-X 1-1 J. RIEK Damclub „Gouda", 1, lokaal der club irg aangekocht. jer en de heer ebben den Fras- msterdam aange- eeft geen schijf ®P hijf op 39. Beiden ram. elijk op. A. Min. 'ijze wederom ge- ereenvolgens ma- 1 der Velden nog meer de scheida- ikondigt, heeft de rwiwKng behaald, door een talrijk er. Een schot vaa burg nog juist uit al komt bij Hot- op 3—2 brengt Van der Velden >/19, 21, 23, 24, 26. 2/34, 37, 38, 48, 49. leem No. 378. 17,20—24,36:22. 374. 28, 38-32,99-84» - 1 ten dat hjj er dfl de tie’fe der mijnwerkers «voorstellen uit te fcéering beschouwd ■hWraanftging vin weer tot i T.,'. HONGARÏJE. Naar verluidt, onderhandelt h?t Hongaat- sche ministerie van landbouw met een Ea- gelach-D^ensche groep over de oprichting van een maatschappij tot het inpolderen vap de streken, die thans onder overstroominR^i fnTyMen hebben. Men verwacht hierdoor een gebied van 500.000 juk vruchtbaar land te verirrtfge|, waarop boerderijen volgens Deensch model gebouwd aulien worden. NOORWEGEN. I Loonsverlaging. De arbeiders en werkgevers in de electrd- chemische industrie hebben, naar uit Oslo wordt gemeld, bjj stemming het voorstal van den openbaren bemiddelaar inaake een nieuwe loonovereenkomst aangenomen. De ’oonen sullen met 15 worde;n verjaagd. TURKIJE. De executies te Angora. iDe correspondent van de „Times” te Konstantinopel vestigt er de aandacht op, dat in verf>and met den verijdelden aanslag van Smyrna thans 17 van de voornaamste leden der oppositie met hun leven voor hurt had ingezien, dat het een mystificatie, jin goed Hol landwet: een vcrvalschóng waa. Er kwamen nog negen drukken Van en pas de „Erledigung” van Benjamin Segel heeft het boek ten giave geleid. Nïet onaardig is hit, daVWj^n mede-antisemieten Fritaeh en Roeenberg met aanklachten bedreigd^, lom- dat ook zij vertalingen uitgaven van 'Nih|s’ vervaUchingen; hjj beweerde, er alleen J^et recht toe te hebben. Veel heeft m» nadien niet meer van hem géhoord; allee» als hü - I l l ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen uan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux ^ijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. Cock verkondigt daarin de opvatth^, <|at het stadium is bereikt, Waarin éen door on- deriiandelingen tot stand gekomen regeling mogelijk is, mits de regeering en de mijn werker» zelf bereid «tJrt/vari’de gelegenheid gebwrfk tfe millsen. Re -»»lfvoegde hij hier aan toe, ben ten zeerste voor het indierien van definitieve voorstellen en ik hoop, dat de commissie der mijnwerkers zoodanige voorstellen zal indienen, dat de regeering in staat zal zijn, beide partijen tot elkaar te brengen. Dit schijnt een antwioond te zijn i>p de besliste verklaring Van Churchill, dien kanselier van de schatkist, aan de leiders der mijnwerkers, dat, hoewel de mogelijkheid van verdere rêgeeringssteun aan de fcoleh- ntfvertheld definitief baiten beschouwing moet worden gelaten, hij geen reden zajg, waarom het verschil in de opvattingen van de mijnwerkers ert de mijneigenaars wat be treft lochle of landelijke vereenkomsten, niet voor een regeling geschikt zou leunnpn blijken, mits de mijnwerkers, rekening huil ende met den feitéMJken toestand definitie ve voorstellen doen, die een vooruitgang te genover de tot nu toe aangenomen hortdiag - et le De voormalige dictator vanGriekenland, Pangalos, is Zaterdag naar het eiland Rr^- ta ovewgebracht naar de oude Izedin gevan genis, die nóg door de Tuiken is gebouwd- Het vooruitzicht dat in^faet loolenconflict in Engeland nieuwe onderhaudelingen zul len worden gevoerd op een meer beppalddn grondslag dan Donderdag, het geval is ge weest bij het onderhoud tuaschen de leiders der mijnwerkers en de ministers, jg vervat in een verklaring, welke Cook, de secretaris van den mijnwerkersborwl, aan de dagbla|- „Dai kunt gij immers bij tesirfft;<4i doeh.” „ZMCer. Maar Ik Wil liever haar toe komst verzekwwi door onmidde iif< een aide te lauen opmaken. Zoolang ik leef wil ik dat rij van mijn goedheid afhankelijk zij, maar ik wil mij edel moedig besopnen ,;Na den dood,” vulde mijnheer Baiji aan. F „Mijn vrouw aal bij Wj moeten aai- kloppen voor al hetgeen zij noodv/ beeft, maar ik zal ruimschoots zorge«i voor <le onaüiankelijkheid' mijner we duwe, hernam, de baron. „Zoo dus behoeven we alleen maar le bepalen welk gedeelte uwer inkoni steiugij daarvoor beptemt. Gij 'zoti<|f Lady Perrial» willen nalaten 'hoe veel ..lij had' gedaeht dat twee duiaênd pond jaars <-/l j»i Sir AiiBrey péiq „Een armtoaHg inkomen voor een da me. die gewend ig op Perrlami te wo nen.” 1 I „En 1» verteer niét rtieer d*tn vier duiaertd opJ PerHadi.” ..Dat is wel mbadijk maar no uw hiiW-elftk z«> daar wef nd?adderinr in konen. Waar gij nu vier dwl^nl verteert, ani ’t zeker wel' Hen woi^ den.” fiir Anbrov sdhudde hef hoofd. ..Verschoon mij.” «Me fHj. m^t ik "Ben Fr«n meening dat ér vólstrèkt Omtrent de ontwikkeling van de criils met «betrekking tot den Volkenbondsraad, die faaar hoogtepunt misschien pas pa 'Duitschlande toetreden zal bereiken, heerscht te Genève nog onzekerheid. In uit gebreide, kringen was men verrast door (ie reis van Froma<eot„ den Franaphen juri|t, die met zyn JXutadhe en Engelsahe colle ga's Gaus en Hurst heeft (geconfereerd, na|r Bgrlij^ ep men meent, dat nauwelijks een oplossing der moeilijkheden kpn zijn govt^i- dpn. Het groove beletsel voor een oplossing der crisis ligt in ’t innig veitbinden vaK Wst Spaansche en het Poolsche geval en de <4>- lossing ia, meent, de correspondent, es niet gemakkel ijker op gerwordep, nu Spanje ofk nog Jswiestie-Tanger oqfe heqft gesteld. Te Genève acht men een oplpesiig der »gtellcwetie in verband met het Tangiet- yraagistuk even onmogelijk als immoreel én is men vap oordeel, dat de meerderheid d^r Vergadering een derge-Hjk handelsz» niet zal dulden. Men wjjet ook op de x lijkheden, die vastzitten aan het scheppen van, pen Voikenfoondsmandaat over Tangér en-betwijfelt, of de Raad zou zyn te berei ken, temeer daar Frankrijk slechte in hét ^uiterste geval een dergelijke oplossing, die het Maroldkaanche vraagstuk tot een V<f- kpnhondsprobleem zou maken, zou goedkeu ren. THT!TENLAN»S«ra!BfllW|i ------ - -i—l- DU1TSCHLAND. De schrijver van „Die Weisen von Zion” overleden. Deze week i» Midler von Hausen, je sdhrjjver van ,^Die Weisen wn Zien”, igé- storven. 'Hij heet eigenlijk eenvoudig Mül ler. Zeifs bij z’n eigen naam kon hij het vef- valschen niet laten Hij voegde er het „vQn Hausen” bij,, dat hem tot een edelman moest maken. Kort voor den oorlog heeft hy in zjjn antisemietisdh tijdschrift „Auf Vorposten” eept heel grondwetsontwerp at- gedrukt, „t)ie Judenoriinung”, waarin de Joden heel wat aan burgerrechten verloreij; zoo het tenminste werkelijkheid zou worde^. Toen de oorlog uitbrak, vatte hjj de wape nen pp, doch ging spoedig weer naar huis, om, aooals hjj izeidc, belangrjjker arbeid t? volbrengen tegen de binnenlandsche vijan den van het vaderland. En kort na den wa penstilstand gaf hjj onder d^n schuilnaam Gottfried zur Beek de eerste vertaling uit hot Russisch van de befaamde Wijzen van Zion van Sergius Nilus uit., Een groep man nen uit deij Puitsdhen adel had de geldmid delen er vpor bijeengebracht. En het duur de lang, vpor men, ook in andeBe lande#, geem versenu zal zi.ft. Len maft' ver- aio^erl uiet moer van. gewoonten ais luj reed» d« vijftig' voorbij ia. Al» iK eeu meisje trouwde uit den üemBeli stand dat gewoon is aan de geiwe- gens van t Loiiidensobe leven xou i miseohien mogeiijk rijn dlat ik mijn leefwijs veranderde r— dat ik partijen gaf dat ik het aimeublement op i’er- riam vernieuwde dat ik een nuis in de stad opaette en meer van dien aard. Maar ik krijg een eenvou dig jong meisje het liefste en meoi ste meisje dal ik ooit gerien heb -r een viooltje dat haar kopje onder haar eigen Waaijes verbergt zooals ik iemand een» van een ander hoor te zegge». Wat Perriam ^vroeger is ge weest, f»l Perriam In ’t vervolg blij ven totdat het aan den volgenden eigenaar overgaaf.” „Uw won mlsgehien,” merkte man heer Bain op, die in diep nadenken was verzonken, terwijl Sir, Aubrey rijn iplannen uHeomidte. Dat ernstige ge laat zag er zelfs fraai uit terwijl de man dadit. Er lag zulk een vastheid van karakter op uilgedrukt De helde re grijste oogen werden als rrtet eea sltirfer overtogen, toen de blik* van den rtan. die niet langer over de opper tfafcte vdïi ’^tegenwoordige zweefde de ontefithare schaduwbeeldep der toe kornet scheen te doorgronden. ..Mijn zoon, als God mijn értit me| kinderen zegent”, hernam Sir Aubrej 24 4 Het geschil in detB .De diplomatieke medewerker van de „Daily Telegraph” weet mede te doe len, dat het technisch memorandum over het probleem inzake Tanger, het welk door Spanje aan de regeeringen v|in Engeland, Frankrijk en Italië is overtuk- digd, een uitnoodijging inhoudt tot een con ferentie ovpr de -gdheele quaetstie van Tan ger, welke den len September a.8. te Ge nève zou worden gehouden. Een verrasseiwl feit noemt hij het, dat deze uitnoodigi|g zich ook uitstrekt tot alle mogendheden, welke de Conventie van Tanger en de Axie van Algeciias hebben ondertfeekénd, ojk. de kleiner^ omtefteékenaars, Nederlarid, België en Portugal, en, naar men gelooft, eveneens de Ver. Staten. Zweden ®ou o|k. in Spanje’s uitnoodigfng zijn begrepeft, n®t met betrekking* tot Tanger, maar met be trekking tot de quaes tie der permanente Raadszetels, welke men in Madrid n#g steeds met die van Tanger tracht te véifoi|i- den. Het lültnóodigeh der kleinere mogend heden, wx> vervolgt de diplomatieke mede werker, sdhjjnt in Lodden geheel onvc ■- wacht te .ajjb, evenals 1h< Parijs, wa tr klaaibljjkelijk verondersteld werd dat Spa 1- je, hetzij niet méér zou voorstellen dan h st houden van particuliere en niet-ftbnneefc besprekingen tuaschen de gedelegeerden dér vier hoofdzakeljjke bij Tanger geïnteres seerde mogendheden, hetzij gepoept zqu kunnen wonden verder eerzuchtige en fefr- meele voorstellen uit te stellen. Doch (Ie, pin Nederland, België en- Portugal gezonden uitnoodigingen dreigen dMe hoop t«; v4- jjidelen. j«mh «j Met betrekking tot Duitechlands toetre ding tot den Volkenbond verneemt de Köljri. Ztg. uit Genève, dat de Volkenbondsvengi- dering op 6 September bijeenkomt en direct zal «vergaan tot de benoeming van eén voorzitter, .waarvoor naar men verwacht de Zuid-Slavische ver^»ge<uwoordiger Nintsjitej de meeste kans heeft. Op 7 September zullen de verschillende commissies gekozen worden en den ddg daarop zal worden besloten tot toelating van Duitschland tot den Bond. 'De Duiteche afvaardiging zou dan op 9 Sept, in Genève kunnen aankomen, zoodat men dan erop zou kunnen rekenen,/dat <fe afvaartiiging op 10 September haar jntre<je doet in de Vergadering en dat dien dag te vens de ibegrpptingBredevoertipigen worden gewisseld. Omtrent de samenstelling der DiytscHe delegatie worden natuurlijk te Genève ve ler vermoedeps geuit. De delegaties d^r Volkenbondsvergadering (bestaan in ’t alg|- IH v«2i».mru»K, wen* u« «oert meen uit drie hoofrfgevóimaehtigden, vet- van den mijnwerkersboiwl, aan de dag scheidene plaatsvervangers, alsmede technl- J correspondenten heeft doen todoomen. Gelijk degene, die het leven liefheeft, vergif vermijdt, zoo vermijde de wijze he^ ■kwade. gewoon in vorm iiijk werk. Eem. r Leenheer leve- hte resultaat op. 1 m het voor- De aJf. Volkeabovis bijeen komst. Pangalos naar Kreta overgebnufct. -4 24 Het geschil in delBritsche mijnindustrie. sche raadgevers. Te Genève denkt men, dat behalve Streeemann, de rjjkaminiater van buitenlandsche zaken, als hbofdgevolma^h- tigde, hooggeplaatste ambtenaren van het departement van buitenlandsche zaken en den Duitsehen diplomatieken dienst in aan merking komen. Wat de overige leden <fer delegatie betreft, loopt het gerucht, dat ue reeds sinde geruimen tijd in Genève v|r- toevend sociaal-democratische ryksdagrtf* gevaardigde d<. Breitecheid. als lid der dele gatie i&al optreden. Dit wordt thans door de Vprwörte bevestigd. Ook meent men in Cje- neefckche kringen te weten, dat veveche-idene afgevaardigden van alle groote partypn deel «uilen uitmaken van de Duitsche Af vaardiging. -rt,, 79) „J$n wal nu de huwelijk$ch© voof- waarden aangaau,” zeiden hij m«t rijh ge-woue vriendelijkheid, beu iot het besluit gekomen om gedurende irdjn leven niets op mijn vrouw vaat te jjett^i. Als’ hare liefdé voor mij zoo oprecht is als ik reden heb te gelpo- ven, zal zii gaarne'afhankelijk zijn vah ntijne goedheid Zij 'zal riïet veïitmgen ïhijtf .gdld te éerkwisten. Door een in- ‘komen Vöfar haar afwMiderlljk 'gebruik op haar vast tö zetten, zou ik, dun t -.mij, ..^ajterXwialing -ia de. hand ater- ken." u .Juist, Sir Aubrey,” zei mijnheer Bain toestemmend, „maar dan tie ik niet in, dat er een akte noodig ia.” ..Sij vergeet het verschil in leéf i timsehen «Isa Corew «u mijzelven. H voel, mij verptidR veor haar te zorgen na mijn dood.” Een ven! bewogM Ito» dn :.i( hel Engelscli t v:mi list Miss K. IWAIW/'H.' „1 j GIHinSIIÏETOIBAM. 15 regels 1.55, elke regel meer 0.3Ö. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 96 bijslag op den brüs. Liefdldigheids-adveitentiën de helft vu den prtfs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN1—4 regel, 2.06, elke regel meer 0A0. Op We voorpagina 80 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer geroduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van geilede BoeUuut- del aren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zjju jigekomen, teneinde-van opname versokerd te zijn. met de rechtbank in aanraking kwam. In do annalen der antisemieten zal hjj wel ond^r den naam „von Hauseai” voortleven. - FRANKRIJK. Een kerk ter nagedachtenis van Jeanne d’Arc. Gisteren werd, in Domrémy, het g^xx>rte- stadje van Jeanne d’Arc een kathedraal in gewijd, welke te harer igedachteni8 is gê- bóuwd. Toen Jéartne in 1481 naar den brandsta pel werd geleid, sprak zij deft wensch uit, dat er een kerk zou worden opgericht,' ge wijd aan de nagedachtenis der »n 4en strijd gesneuvelde soldaten. Koning Karel VII be loofde haar wenseh te zullen uitvoeren, doch hij kwam zijn beolfte niet na en de navql- gefide gcneratiés vergaten haar géheel, tot dat na deft oorlog van 1870 de BnoedeF Sdhap van Jlötre Dame de» Armées edn kleine kapef Het bouwen ails ooriogsgöden|:- teéken. Deze kapel geraakte dn verval en kon bovendien slechts 500 persohen bevat ten, terwijl er de laatste jaren in den regpl meer dan tienduizend menachen naar Dors •■témy teetóken om den naamdag der Heilige ---kathedraal Is m|t '601 aan, dat hij rich in 1914 met ril» macht te gen de deelneming van Turkije aan den oor log had venzet RUSLAND. Het aatslag vaa Zoff, den opperbevelhebber. Een der grootste vermaningen bjj de tal- ‘rljke ontriagen ên mutaties van bewind voerders in sovjet-land is de dezer dagen bekend geworden demissie van Zoff, opper bevelhebber van de roode vloot. Dit ontslag, zoo wondt uit Riga aan de „Times” gemeM, moet wel het gevolg «ijn van een ematigen misstap van Zoff, want deoe nldt enkel van «jjn functie van op- peHbevèlhehber ontheven, doch ook uit den revolufionnairen militairen raad gezet. De eigenlijke reden van den val van deaen favorfet van de communisten-party is on- »hd; zelfls de party leden, enkelen uitge- lèrd, zijn er onkundig van. ofcgens sommigen zouden by de jongste toanoeuvreg in de Baltische zee tek<>rt- Iingen aan den dag «tjrt geteedéi^Wiar- - ui't( Zoff’s algeheele ongeschiktheid voor den hoogen poet van bevelhebber zou «jjn gebleken; anderén meenen, dat by ’t onder rook inaake de samenzwering der oppositie documenten ®yn ontdekt, welke voor Zoff even b"igwaariyk zijn als voor den onlangs gestraften militairen leider Lashevich. Het bleek intussóhen lastig een betrouw baren opvolger voorfc Zoff te vinden. Men heeft thans Muklevisch tot die waardigheid verheven, die weliswaar de noodig capaci teiten voor, dien post mist, maar dit op vele deskundigen heeft, dat hjj een trouwe aanhanger is van de groep—Stalin. «Mi. VEREENiGDB STATEN. ti Een opzienbarende moord. Een overspannen student doodt zijn leeraar. 'De New Yorksche psychiaters houden zich op het oogenblik «bezig met het geval van een negentienjarig student in de filoso fie, een «ekeren Emanuel Silberstein, die Wo n.sdag in koeJen bloede »yn bejaarden mentor James Caliech den schedel heeft in geslagen en later rpet een tevreden glim lach verklaande, dat hjj >.a good job” had gedaan. Toen de magistraat, die het voor- s<mx*ciu41 betiuort al het land dat Sir Aikdrew heeft aaogekodft, zoome de uw moederlijk erfdeel. Waarom zoudt gij uwe vrouw niet rijkeiijlc ver zorgen Waarom zoudt gij haar niet vijfchiiaend pond 'b jaers ucuatoi uit de opbrengst van laatstgenoemde bezit tingen?” Sir Aubrey opende zijn oogen in stonume verbazing. Hij luid alle moge- lijko tegenwerpingen verwaclit te iwo- sen, en vooral had hij gedocht dat xhadrack Bain zich vou verzetten tegen het opmaken eener huwelijksvoorwaar de.. en ziet, hij stelde zich juist in de bres voor do belangen der aanstaande Lady Perriam, iemand die hij jnooit had gezien, nnar hij zeide. ’..Vljraidzend pond ’s jaars voor de dochter van een onderwijzer,” zei de baron reeds half overwonnen. „Vijfduizend ppnd ’s jaars voor La dy Perriam”. antwoordde de rent meester. „Indien rij uw vertrouwen en uwe pepkgenheid wa.rrtHg is. verdient rij ook uwe vrii4»evlfi'hei<l. De meeste menschen rooien in mijn geval de zaak uit. hef oogpunt van den zaak waarnemer t»ee"houWen, en karigheid aanrader. Tk daarentegen raad u aan ndld te Als gij geen, kinderen mocht kriigen. zullen vreemden of nersonen dip u niet minder onverschil lig rijn dan vreemrten Uw opvol gere rijn. nog veel over da» niet tot de erfenis

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1