Blad. h il k. reling! iiuniM* si n NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA 1^1 (^STREKEN 'NHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, B G u i' S F^iiwRMi'Mi.'1-iiiijLi Jieywim .mijn. -ju| Brir-llBWr—J ~j- Dinadag 31 Auj mJILLETON. DOOR GOUD VERBLIND: Dit blad verschijnt dagelijks behalve opZon- en Feestdagen Da harvormiai van San raM vm 4m Valkanboad. ^.2^2 --T,- hrtef aaa Wh»' m’rrENi.AXDS'üHXiEcws. dal T. Joi I 8YRIK m OOI ten. eten. ira IS pwer im ge i t-twL V»n Hamel-Roöi EN WESTZAAN. idTIHMt ligb ge gn kr< waarlijk het inkomen niet tin er niet oen haar Rt geen |n katak- fcuiz stijf nd? dat beursman vrouw, M E« dé methode tot her ig ten gunste van drie inente leden en deze samengesteld inover- i Gausa, Weken vatbaar ites. Dé Italianen Scia- l^dde Ujk a» de .d»«r den «Ttrijeokeh -1 Q^gtoii MfaMt vqpmooade jonge bevond. bekende Fea veel bewogen leven. Roman uit het Engelsch -W van Muis E. BRADDON. I tear Mjk onitoAe n verborgen. Nog een' is Guyot naar de geleid, v/*ar hel drama Kder justitie is gere- (iülIlSfflE stingzaken epschriften «.O, Boekt™00' I. Broedench. xountants. perirt te veigrooten, al was de eigenlijke herkiezing <tan ook steeds gelimiteerd tot drie der negen niet-permanente leden. De. algemeene herkieebaarheid, die daarvan drj f vóór de bespreking- van het resultaat kon worden, aou alle beteeke- dei* voorschriften dit algeme nis aan dit voorrecht ontnemen. Anderen, zooals Sweden, zouden de her- kiesbaariieid willen verleenen als belooning voor gedurende het mandaat getoonde ca paciteiten, dus eerst na afloop van het man daat. Voor de oplosaing van dit principieeJe punt heeft de voorzitter Motta nu een^ftjb- commissie benoemd met vertegenwoondi- gers van Italië, België, Uruguay, Polen, Duitsahland, Engeland, Frankrijk en Zwe- ADVERTENTIEPRUS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot dun bezorrkria* 1—5 regels f 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den. bezorgfcring: l-v-5 regels 1.55, elke regel meer f 0.80. Advertentiün in-het Zaterdagnummer 80 .bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertehtien de helft van den prüa. INGEZONDEN MEDEDELINGEN1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeel ingen by contract tot seer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend nndr plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusechenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. om het aantal herkiesbare staten onbe- «af Ramsay MacDonald in overweging om <u, ------In plaats tl» ov,r te gdan tot een veadére ixt^jrekiog van den algemetven toestand Gelukkig hij, die blij en dankbaar de eenvoudige bloempjes plukt, welke rijn lev’ensgaarde sieren. (vangen, zendt oni 10 ct. U krijgt dtn rag weder van ont I ïbruik te maken. I Hffll waren gw atmosfeer het debat Atbeidersj det- Arte gelast T-« w^rd' hjj geschorst wegens beleedigende De minister van binnen landache ynson Irifton voorstekte, aaide, <kft vorige maand slechts 64 vervolgingen ren ingesteld op grond dezer voorschriften, welker voornaamste waarde gelegen was in hun preventieve weridng. Over het ge heel genomen bleef het in de myndistricten ordelyk. t>e Snifter wend by de verdere uiteen zetting van den toestand door tallooze in- ty -in de rede gevallen, maar hoewel de le den der Ariieideraparty zich zeer opge- ^paansche vertegenwoordiger een meric- waardig stilzwijgen. Voor het overige werd een nieuwe moeilijkheid flfige- 1 kondtgd door den vertegenwoordiger van s tyfcguay, Guani, die den wensch uittê om 1 de rechtmatige aanspraken van Zuid-Ame- 1 rika op drie nietHpermanente zetelë in dé 1 verkieaingsprocedure vast te leggen, (het- geen door lord Cecil wend afgeraden. Tm- merg dit zou by andere geographische groe pen zooals A«ië en Afrika soortgelijke aan- spraken kunnen wekken, hetgeen de inge- wikkeldheid van het vraagstuk nog zou ver^ grooten. Intusachen blyft met het uitat e HAARZIEKTEN in korten tij Jjromk l, te droog of'le T<< blijk, eiken Mm* n 6—8 uur. ia ROTTERDAM „OOR" MMaiiMH (testen van dankbare j en haarziekten. ieu> besteeg, wiens slanke hals door mijnheer Baln werd gestreeld. ,jk wou dqt ik zulk een paard kou t krijgen, Sir Aubrey ik ben gewoou- njls heel gelukkig in den paardenb&n- flel, maar nooit heb ik er een ontmoet, „Xlat met hem te vergttijken wm. 1 Sir Aubrey glimlachte en boog zieh voorover om Splinter te streeieu. ,,0nr zes uur, Bain.’’ ,,Om zes uur, Sir Aübrey en Slf Aubrey wendde den teugel en reed opgeruimd vóórt. Hij was zeer in zijn j schik over de wijze waarop Stiadraok Bain dte aankondiging van zijn huwe lijk had opgenomen. i UELGIë. UU het drukkersbedrijf. De Brusselsche patrxmale federatie van het boek heeft de bestaande loonovereen- komst opgezegd. Re huidige regeling kwam verleden jaar tot «tand na een maanden lange. staking. Zy vopraag een regeling der loonen aan de hand van de schomme linden yfin, het duurtecijfer. Sedert den joijgsten val van den frank neemt de duur te zoosoer toe, dat men, in het drukkers vak, op 1 October een nieuwe loomverhoo- giUg met 55 pet. zou moeten toepaasep op de reeds met 13 pet verhoogde loonen van 15 Juli. Echter doet zich inmiddels dit ver ft de algemeene criaia de zenlijk doet afnemen. De nra doen het zooveel mogelijk kweik en vele tydaohriften hou- bestaan. Te Brussel alleen zyn K) werkloosen in het vak. Al deze De commissie voor de hervorming van den Raad van den Volkenbond heeft gis- I 1OMVW «,^,3 w niUKei termorgen haar eerste zitting gehouden. sche toetreding voorloopig In deze zitting heeft de vertegenwoordiger - van Frankrijk mededeehng gjéHaan van de voorstellen tót amendeering va» het plaai- Cecil, hetwelk in Mei in eerste lezing wèfd aangenomen. b‘ De vertegenwoordiger van Spanje vroeg opnieuw aan de commissie zich uit té spre ken over de aanspraak van Madrid op een permanenten zetel, maar stenjide toe om eerst de verkiezingsmethode voor de ïrfët- permanente «etels te behandelen en dan de eigen aanspraak op permanentie naar voren te brengen. Dit was een omzeilen der moei lijkheid om den Spaanschen eisch vah per manentie reeds in den aan vang aan een weigering bloot te stellen, waarna de be handel ing van de kiesmethoden voor de niet-permanente zetels ernstig zou zyn be- moeiiykt. '*13 De behandeling van het Fransche ontw4kp-amettdement op hét plan-Cecil wierp onverwacht het probleem op inzake de fonmuleering v»n-<’ kiesbaariieidsverkïhrin der negen niet-penma Fransohs voorstellen 1 leg mafcCecil Hurst dn voor vele interpretatie loja, die steeds tegen uitbreiding van den Raad geweest ia, 1m er de mogelijkheid in Een Frnnsdi amendement op het plan-CecU. r- Het mjjnoonflict in Engeland. v<n de behandeling der quaeatie Van de permanente zetels de mogelytaheid der Diuit- w in onzekerheid. ifet Briteche Lagerhuis fc gisteren byeen gekomen met het speciale doel de nood- voorschriften in verband met het geschil in het kolenbedryf te verlengen; Alle partijen goed vertegenwoordigd, maar de feer was gelsdqn. By het begin van t interrumpeerden de leden der ;party voortdurend. Aan het lid Aiheiderspart^ Jaikj Jones, wepd eerst _st het Kuip ié Verlaien en vervolgens rkingen aan het adres van den speaker. Kick» Mto verlenging te* n^r- ér ia *'de wa- Henry Ikmaot/die, naar gesneld, Henry de Joavpnet ads Franacha boog» comwns- ‘torfe in $y?W ^yolgt, 1« j*»r oud en* heeft’ een langdurige ambteiyke loopbaan achter* «ic^. Na zes jaren in het Verre Oosten te hebben vertoefd wkttf hü in 1*18 b<u^emd tot*secretaria \fmancieele Balkttmangelegenheden. reaa va^ den resident-generaM van Tunis werii toégevoegd. In 1024 werd hy tot onderdirecteur voor de afileeling Noord- Afrika en de Levant, in het ministerie van huifenlandsche zaken benoemd. Kortelings maakte hy deel uit van de Fransche delegatie by onderiiandelingen in Marokko. de verlenging ieene debat he den, Dinsdag, te houden, zulks naar aan leiding van dé geruchten, Waarvan wjj gis teren reeds melding maakten, dat een be langrijke wijziging in den toestand spoedig te wachten. Aldus wend besloten. ”S Ih het Boogerhuis had een dergeiyk de- bat'piaatw Lord Parmoor (Arbeidëraparty) betreurde de verlengiDg der notêkoor- <len. By al de®e besprekingen bewaarde de schriften. De liberaal lord Bucfamaster zei- a-«-..—Z de,|dat de voorschriften in het bijzonder' noodig. waren nu het geschil een climax bereikte. Hy protesteerde tegen de pe(r- sooblyice aanvallen op Baldwin, maar ver klaarde dat de houding der regeering by haar jongste onderhoud met de mynwer- kerzleiders betreuren swaar^Hg w. De mijnwerkers hadden volgens spr. zeer slech te leiders. 1 f I<et Hoogeriiuis keurde de verlenging der voorschriften goed en komt op 0 Noverriber weer byeen. -1 Jteï^ N|og wordt gemeld dat het bestuur van uine«earen gevraagd. Maar spreek' er Hiel over in hun bijaljn. Misscitfen V ander ik nog van gedachten nopi het bedrag. En ’t staat mij immers T tijd vrij bij testament de nalatenschap aan; mijn weduwezvW te stelled. De ,'aüU^ is niets tneer dan een vorm, om den' vader genoegen te geven, die ze kerjde toekomst zijner dochter wenscht veraefcerd te aien.” „Ate gij het meisje niet'vertrouwt. nieaR dan geen akte,” hernam mijn heet Bain op overtuigenden toon „majar stelt gij wel vertrouwen in baar geef haar dan een ruim legaat. „fiaar vertrouwen’’, riep de baron op Verontwaardigden toon. denkt gij dan. dat ik haar tot mijn vrouw zou maken als ik niet de ovyjyiging had dat zij de goedheid etMlanheid en lieftalligheid aeive is ?,J> „Gij kent haar'nog slechts eoo kort. ..Mijnheer”, sprak Sir Aubrey op plechtigen tóón, ..gelooft gij dan niet aan de ingevingen van ’t hart ?f’ Vermaak haar dan vijfduizend pond en daarmee afgedaan.” j,Welnu, ’t zij zoo u- maa^Bn ont werp en geef het mij ter overweging. Er is nog tijd1 in overvloed voöt de uitvoering tusschen/ den dag' vanned en en het huwelijk. O jtt, wat ik u aeggén wilde, er is een document gij zbo eenvoudig en kort, mogeiijk kunt maken een cóntract wahrWi f' mij'verbind aan James Cekeiw zoolaig JAPAN. De cholera in Sjanghai. Meer dan duizend gevallen per dag. Vpligene officieels mededeelingen, bericht de ^Matin’’, kome er thans per dag meer dan duizend gevallen van cholera onder de ChineescKe bevolking van Sjanghai voor. RUTLAND. l> Ernstig scheepeongeluk bij St. Peteraburg. Zondagnacht is de paaaagieraboot Rure-^ westink, die de vaart van St Petersburg naar Kroonstad onderhoudt, jn het Mors- koikanaal tydene dichte mist, bij het Uit- wijken voor het Duitsche stoomschip Grsy- p een van, de pieren geloopen. Hat kreeg een'lek van 2 M. onder de wa- 1 en zonk in een kwartier tijds. Men vreest, dat 100 passagiers verdronkssuzyn. Tot dusver zyn 19 lijken geborgen. dan mjjnwerkersbond heef^ besloten, tegen 2 September een gedede^rdenconferentie der mynwerkers byften te (Toepen. DUIT8CHLAND. r De „Eeredag voor leger én vlopt”. Een monarchistische demonstratie ...£ondag ie te Neurenberg de „eeredag voor leger en marine” gehouden. De stad w^b sinds Vrijdag m feesttooi. De huken wajren bevlagd, waarbij de kleuren van 3tfa^ ep st^d die van Mt tijk verre over treffen. Het stadsbestuur h«d de stedelyko gebouwen met groen versierd, daarby re kening houdend met een wensch van de anfi-repuWikeinen. Vrijdagnamiddag kwamen op het hoofd station de vaandels aart” van het vroegere Beierariié' legér. Onder grooten volkstoe- loop werdén «e doof de politie in ontvangst geiomen. Kort daarop stóiande de trein met veldmaarschalk Mackensen binnen, diej door een tamboérafdeeling van de „Rfjksvlag” werd begroet. Avonds en ook Zaterdagavond had ejfcn taptoe met fakkeloptocht plaats, ’s Zaterdags werden in de Wérken godsdienstoéfijningen gehou den, waarin leger en vloot werden T^r- dadht. Vrijdagavond wertl in de stadszalen een i bijeenkomst gehouden, waarop ek- rqonprins Rupprecht, prigs Oscar Van Pruissen, veldmaarschalk von Mackensen en generaal von der Gofto toespraken hiel den. Ex-kroonprins Rupprécht herinnerde aait de successen van legér yjp -iYTTridrtriirtL~~Thl^ Woerden aan de treurige gebeurtenis, waar door in 1918 het Duiteche voik getroffen weid en Sprak er zyn .vreugde over uit, dat hy ,-weer eens te midden <van het oude le ger mocht vertoeven. Prins Oscar van Pruisen bracht de groeten over van het huif der .Hohenzollem. Von Mackensen spoorde in zyn toespraak aan tot eenheid en fot trouw aan het te schande gemaakte verdienstlijke keizershuis. Zün woorden wedden luide toegejuicht. Generaal von der Goltz sprak namens de vaderlandeche bon den) Hy begroette de vertegenwoordigers van.; het Duitsehe keiizerrijk en het Beier- sché koninkiyk huis en spoorde de vergn- derden tot eenheid aan en tot terzijdestel ling van, den klassegeest, opdat het ideaal van het oude Jeger weer zou worden hoog- gdhoujlen waar broederlijk naast elkander streden de landbouwer, en de stedeling, de arbeider en de werkgever, de vorst en de mart uit het vodk- 1 Zpndag was het de dag van den optocht, welke een groote volksmenigte op de been had .gebracht. Zondagavond wenden in het stedelijk theater gedeelten van die „MeistenBinger" en daarna Schiller’? „Wilhelm Teil” opge- voeijd. Aan het slot bracht het publiek den voraitelljken gasten ëeh langdurige ovatie, uij peen hüuba&rd panu 's jaais ‘uit m i.eeren, in vier dridflmndelijksciae .ex nrijien. ’t lPnsl niet diat mijn schoon vader een dorpsonderwijzer zij. lx gae< hen| een som, wiarvan hij geduieikie, de j-est van zijn leven fat«enHjk en burgerlijk kaö tiestaan. Misschien ver langt gij Wel weép dat ik die som op vijfhonderd zal stellen,” voegde de ba ron er eenigsïins scherp bij. ,,^een, Sir Aubrey. Hónderd ppnd 's jkara voor den vader vind ik ruim genifeg. Ik hoop dlat gij mij de behar- H":"g van de belangen der toekonis i- >ady Perrièmf niet ten (kwade z,ii.t „rleen, Bain. Ge rijt een goede ke- I rei, dat weet en gehecht aan uw .patroon-, evenals vroeger uw vader. L< vind ’t heel mooi van u dat miss Carew’s partij opneemt. Ik ben u er zeertdankbaar voor. Ik dadht dat ge ook dien’ algémeenen kireet znu hebbei* aangeheven over verschil in jaren, uil» eenloopiendiheid van karakters en zoo Ik vind ’t, heel mooi van u dat le phrtij mijner vrouw tegen mij opiieemt. Waarom zou de wettige erf-* vriendinnen, genahm meer krijgen dan. waarop hij j’primk strikt recht heeft Hij zal de voordoe, len genieten van al d» verbeteringen, door mijn vader aangebracht maar 'hij 2»! geen streep van 't, land heb ben dat door ons is aangekocht. Ik zal vijf duizend pond' op Sylvia vastzeilen, en ik zat* haar mlssdhien nog veel schijnsel voor, bestellingen af meeste fi> zoqder dj- deri op te er feiten hebben de patronale organisatie ge noopt het contract op te zeggen. Donderdag heeft een eerste byeenkomst van afgevaar digden van arbeiders,en werfegevers plaats om een nieuwe regeling te onderzoeken. FRANKRIJK. Met drama vm Oaye-Souüiy. VryAag 18 Aug. IJ. ontdekte uien op weg naar Glaye-Souilto, bij «tónde. hootedheM, De menigte, die in de verte het achows- spel gadesloeg, verloor haar kalmte. ,J^an- druk, Landru!” werd er geroepen. Zy ato^mde naar de auto, waarin Guyot «nel wejid binnengeduwd, en wikte den mtzda- diger te lyf. Deze verieor «|jn zéMseheer- sching- en zonk weg in de kussens van de quto, die, de gordyntjfe neergetaten, haas tig wegreed. Ongegeneerde Amerikanen- Cafébezoek in badeeatunm. m een café te Biatrite hadden Zaterdag een Amerikaaneehe heer en dame in bad- costuum plaate genomen. De overheid heeft onlangs het loopen in badcostuum, elders dan op het striuiri, veiboden én de Franecfte bezoekers van het café maakten aanmer king op de „ongekleedheid” van de Yan kees. Er ontstond een twistgesprek, waar mee zich andere Ajiterikanan inlieten en ten slotte vielen er «eJfs klappen. De politie mabkte ten slotte aan het relletje een einde dbot de man en vrouw in badcoftuum te arrestee ren. hooischelf te heb week later, Vrqdi plek van den mooi in tegeniwoordighi itiueord. p welk een eigenaardige wyze ,de re-, s constructie van het drama ia geschied, blyAt ui| de uitvoerige verslagen. Het uur, waarop de beklaagde naar de plaats van den moord zou worden gebracht, was niet geheim gehouden, zoodat achter de auto’s, waarin hy zelf, geboeid, en het parket en rijn! advocaten waren gezeten,'nog... vijf- tien, auto’s volgden met journalisten, pers fotografen en filmoperateurs. Daarna kwapn een eandélooze stoet van particulie re wagens met nieuwsgiierigen. Zelfs re- den twVe autocars met vreemdelingen meel Op eenige K.M. van Meaux verwijderd, deelite Guyot mede dat daar het drama be gonnen was. Daar had hy zyn minnares eerst gealagen. Zij had hem tot het uiter ste gebracht e>n kort daarop had hy haar gewurgdHet geheele tooneel werd opnieuw „vertoond”. Guyot moest voor doen hoe hy de vrouw had omkneld, hoé .ne, óp hy haar toen naar een nabijgelegen hooi' Jschip li beng had gesleept, en éen speciaal opge- /teri|in worpen hooischelf wend door ham in brand gestokenX M» 80; - Waarom zoudt gij de vrouw uwer keuze beknibbelen om vreemden te be- yoordeeien Gf j knnt niet' te mild zijn jegens Lad,/ Perri am na uw dood.1 .,’t Is waar,” mompelde Sir Aubre.-, door deze bewijsvoering overtuigd, „ik ^1 er rijet door vetarmen, 't Zal mij •n mijn graf zeker 'onversctiillig wezen oi 2» twee of vijfduizend pond hee<t. Maar alé dé doodeh nog In .staat zijn Je denken over de wqrdd, die rij ach ter adi laten, zou ’t tóe, stellig hinde- '•Natuurlijk. Wil ik maar voorloop.^ «n flpsWi nmhen van <te akte, en kel neg op Perriaro Place Ia- bezorgen Mijnheer Carew en zijn dodiler rijn 1°'». van middng bij mij. ik heb ze te Abonnementen worden dageiyics aangenomen aan óns Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopen, dan boekhandel en de postkantoren Oom bureaux zyn dagelyks geopend van 0-6 uur. Administratie Tolef. Intere. 82: Redactie Te lef. 88. Postrekening 48400. u'uai’ vermeen a’.s ze zulk een goede vrouw voor mij i», ais ik geioof dat ze rijn zal. Goeden dag, Bain, gekwi zelf ook wel komen eten, kom om zes uur, dan hebben we nog e<|i heel uur om de akte ie bespreken eer de ta- revv's komen.1’ Mijnheer Bain achtte rich gelu'dafc' de jjevelen van Sir Aubrey ie gejroor- aamen. Gewoonlijk werd hij eejfe of twéé malen iityhet jaar op iVrrianï ten eten gevraagd, als er e4> sW’ land te koop was of een belangfiJRe huuroeel moest worden vernieuwd. De uitn|x)diging moest 'eene beleefdheid van. Sir Aubrey’s kant beteekenen, on danks mijnheer Bain’s wettelijk rechl op (len titel vM> gentleman en ondanks het gewicht van zijn beroep. Mevrouw Bain werd nooit met haar echtgenoot medé gevraagd, en in mevrouw Bain.’s particuliere kringen werd de baron deni ook steeds een trotsche man ge- .BOetbd». f--H „Hij zou waarl”1. 2_1 IJ., hebben, datltei heeft, ate Bi was”. merkiSn dame op te en, ^fraar hij he jiprank MMjupe baarheid in 2^ ter. irij^3r in mijn eigepx^r ziin hoed voor me afnemen, maar hooit zal hij rijn mond open doen om me goeden dag te zeggen.” Mijnheer Bain vergezelde rijn pa troon tot on de straat en bleef op de steenen riaiwi terwijl de baron Splin- De rtntmeester in den schoot vanglijn gezin. Mijnheer Baiïi keerde naar'rijn kan toor terug, ging aan rijn leesetóar rit ten en verzonk in diep gepeins, ’t Ge beurde niet dikwijls dat mijnheer Bain zat té mijmeren, daartoeliet rijn werkzaam temt hem' den tijd niet. Mijnhew Bain liet zelfs geen schemer uurtje te 1 oor gaan met dip wakende drootnen. waarin sommige meeschen hunne verbeddihg den vrijen loop la ten bn genoegen vinden in ‘t bouwen van Itxiitkhstee’.en geen tee^ere her inneringen yit 't verleden, geen terug- biit op dén afgei egden levensweg. <|e- den den heer Bain ooit bet tegen woordige vergeten. Hij was een man die altijd aan 't herten ducht. (Wordt vervolgd). ibijpelegen door ham teituptie« van de banken der Ariseiderajpar- J- UW den wo «ten betoonde», hadden er geen verdere incidenten plaats. 1 olgens den-Bpteohen draadloeaendienst ïn plaats van ÓVer té gaan tot een verdere ter aanzien van het geschil in het mynbe-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1