rt ii tl Uil. H I iigtiiirkitf BABY [CITEIT r» Mm Ut«- NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. bar 1926 8B« Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen I I I I S I I ledsel accijnshëffing. ken MUIZEN VBROORDEELDI roeit die ziekte- le plaag vlug, finaal uit. Het is het be en doodelijke mid- a en muizen uitroeit MAN ZOON I0UDA MFzleke* FEUOJLETON. DOOR GOUD VERBLIND. ram minstens 10. hen. aataobegp^e^ ken vol j< irtrWt wiiwtoMW rochure aan Co., Wrstzaan. jaar, maar aangewen worden gedaan, zijn ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda 15 regels 15 regels 4 300 80 LE E ROTTERDAM neel wordt gevoed op dé v^rpakkipg, van verstopping of en öf van stuipjes, [indermeel bet 2012 46 lNT. COOPS, WjjdrtrMt; Marin; Fa J. C. LAN- Martenssingel. sdie delegatie. Teven» schijnt het voorne men vasten vorm aan te nemen aid Spanje, ondanks zijn afwezigheid, een herkiesbaren zetel aan te bieden, in. dp hoop op den te rugkeer van Spanje. Het reconstructiewede van den Bond in Oostenrijk resumeerend, heeft Benesj ook nog openlijk waardeering uitgesproken voor den arbeid van den gewezen hoogen commissaris mr. Zimmerman. BNG9LAND. De prins van Wales te San Sebastian. D» Prins van Wales, wilde Zondag vanuit Biarritz een bezoek brengen aan den ko- ning en koningin van Spanje te San Se- bostiaan. Maar hij trof bjj zijn aankomst te Miramar koningin Ena alleen aan. De koning was, zonder tijd te hebben gehad om ajjn gaat te verwittigen, plotseling naar Madrid vertrokken. Het bezoek van den Prim duurde daarom slechts een paar uur en hij keerde spoedig naar Biarritz terug. Radio-romantiek. Zaterdag is te Redditch mej. Maria Ban- nett, coloratugCrzangere» van den Engel- schen draadloozen omroep, getrouwd met den heer Robinson, de koorleider van 2 L, 0. en een van de directeuren van den omroep. Toen mej. Bennett 16 jaar oud was, werd zij op een kleermaker»tel ier te Redditch geplaatst. Zjj vertrouwde echter op haar stem en spaarde haar karig loon om zang lessen te nemen. Alg meisje van 20 jaar kwam zjj bjj een reizend koongezelschap an twee jaar later ging zjj er op uit om te Londen een engagement te zoeken. De Groot hoorde haar en nam haar aan voor zijn concerten in Piccadilly en verleden heid, dat een te hoog opgevoerde belasting zichzelve vernietigt. Dit ia natuurlijk het gevolg, zoodra zjj voor een deel der bevol king prohibitief werkt. Dan wordt de deur voor wetsontduiking wijd open gezet. In Nederlandschr-Indië heeft men dit inr gezien. Toen de fraude welig tierde, heeft men den gedistilleerd-aocjjns met de helft verminderd. De practijk in Frankrijk leert eveneens dat te hooige opvoering dezer belasting ©ogenblikkelijk leidt tot vermindering van opbrengst, In Juni j.l. bracht de alcohol- be las ting daar 1.100.000 fns. minder op dan in Juni 1025, ondanks de geweldige veriioo- ging der belasting. Zoo slacht men de kip met de gouden eieren. In de tweede helft van elke maand wor- i den de cijfers openbaar gemaakt waaruit men kan zien hoeveel de schatkist heeft ontvangen uit de verschillende belastingen. De groote bladen hebben de gewoonte op de verschijning van dezen Middelen-Staat uitvoerige beschouwingen te doen volgen. Wat niet behoeft te verwonderen, want sommige dezer cijfer» spreken inderdaad boekdeelen. Zjj doen ons, beter dan alle redeneering, kennen, hoe de economische omstandigheden des lands zjjn, hoe het staat met de algemeene welvaart en «Bet de takken van handel en bed rijf waarvan die welvaart afhankelijk is. Doch zjj doen ons ook kennen of een bepaalde belasting wel op de juiste wijze wordt geheven. Wat de laatste betreft, sedert lang is er ernstige twijfel gerezen of de accijns op het gedistilleerd wel op zoodanige wjjze wordt geheven als het meest in het belang is van de inkomsten des lands. In een zeer slechte beeldspraak, heeft i ettelijke jaren geleden, een lid van de Tweede Kamer den gediatilleend-accjjns ge noemd „de reddende engel, waarop de Ne derland sche schatkist drijft”. Zelfs indien men dit lichtelijk overdre ven noemt, kan niet ontkend worden, dat de Staat groot belang heeft bjj een belas ting waarvan de opbrengst nog altjjd op ongeveer 48 mdllioen per jaar wordt ge- raamd, dat is op ongeveer de helft van het geen gerekend wordt de opbrengst der in komstenbelasting te zullen zjjn. Of, om het duidelijker te maken, de gedistilleer- accjjns is, volgens de raming voor 1926, niet minder dan tien percent van alle Rjjks- middelen. Nu is het bekend, dat deze belasting, se dert zij gebracht is (opcenten medegere- kend) op 660.— per Hectoliter A 100 pet., gedurig minder opbrengt, zoo dat zij over de verstreken 7 maandep reeds 1 millioen 3 ton bjj de raming ten achter is. Het spreekt wel vanzelf, dat de handel en de njjveriieid, bjj deze belasting direct betrokken Jieriiaaldeljjk op verlaging daar van hebben aangedrongen. Bijna dagelijks toch bljjkt, dat tengevolge van smokkelarij en van frauduleus distilleeren, den Staat belangrijke bedragen aan belasting ont gaan. De nadeelen hiervan, ook voor de volksgezondheid, zjjn duidelijk. Er wordt niet zoo veel minder gedronken dan voor korten tjjd, voor enkele jaren, maar een groot deel van wat gedronken wordt is „bocht”, 'gesmokkeld van over de grenzen, dan wel frauduleus in Nederland vervaar digd. Justitie en politie rijn het er vrijwel over eens, dat van alle gevallen van fraude ongeveer een tiende wordt ontdekt En ook in de kringen der intelligente drankbestrij ders heeft de overtuiging veld gewonnéh, dat een verlaging van den accijns wensche- Ijjk zou zjjn. Op belastinggebied is het een oude waar- ALLE in Nederland ge- honderden nemen bewijzen waar vaa ke resultaten van Hét faalt nooit ea geen last of moeite, n dooije Mn 45 m 90 d. VERKOOPT ‘lODENT. Eenige ongerustheid werd na de rede van den premier gewekt door het gerucht, dat de delegaties der kleine staten van plan zjjn een zekere oppositie te voeren nu Span je den Bond in den steek laat. Het wordt onwaarschjjnljjk geacht dat deze oppositie, welke door Denemarken schijnt te worden geleid, steun zal vinden in de Nederland- I aiHjieringeu aio rij in dien naargeesii- gen tempel van geleerde dooden zou aanbrenger. Nieuwe lieider gekleurde gordijnen, in plaats van die donker groen fluweelen, die door den tijd en liet stof der kleur hadden aangenomen vuji de stammen van met mos begroei de hoornen een nieuw tapijt in de plaats van het versleten en verschoten Turksehe kleed, waarin bijkans geen kleuren meer waren te bekennen nieuwe tafels standaards voor pla ten nieuwe stoelen ruim’ en mooi met rood marokijn bekleed en ver sierde boogie rugleuningen met ver guld naamcijfer. Zij had de weelde en de gemakken des levens leeren kennen, al was ’t slechts voor de ra men der MonkhatwptXMifiche stoffeerden Nadat zij de ronde hadden gemaakt door die benedenverdieping, den gang, l dé muziekzaal, een ruime ledige ka mer waarvan de» muren het geluid weerkaatsten, de ontbijtzaal, en de zit kamer van de vroegere Lady Perriam, keerden zij naar dé zaal terug. ,,Op een andleren dog zal ik u de kamers van mijn broer laten zien”, zei Sir Aubrey, ,,dte zijn boven. IBr valt niet veel in te bezichtigen, behalve zijn menigte boeken.” In de zaal teruggekeerd' vonden rij mijnheer Carew, die bij rijn ledig theekopje zat té gapen; Mordred die gretig den catalogus van een op 'han den rijrtte verkooping verslond mijn- U pluim la m «bladra a m Mteai lata naar hM -URM üT'iu oaa Athariaaitia- •kt »1. Ooada, <Ut «Uï noodt, hMH. adnmaUa b» moerdm blóMt OMM I. n De verdeeling van de Nederiandsche ge delegeerden over de conjeniasies van de Vergadering is als volgt: de juridische com missie jhr. Loudon en nu*. Limburg; de technische commissie: prof: v. Eysinga en prof. Francois; de Ontwapeningsconunissie jhr. Loudon; de financieel* commissie: prof, v. Eysinga; de sociale en humanitaire com missie: prof. Francois; de politieke com missie: v. Lynden van «MtenbuiMr. Van Duftsahe zijde wordt verzekerd, dat dr. Stresemann, de rjjksminieter van bui- tenlandsche zaken, zjjn groote rede in de Volkenbondsvergadering in het Duitsch zal houden. Een Duitsch e tolk zal de rede ver volgens in het Fransch vertalen. Men neemt aan, dat zeker de helft van de afgevaardig den Duitsch verstaat en wel die van Oosten rijk, Zwitserland, Nederland, de Skandina- viache, de Baltische en de Balkanstaten. Volgens mededeelingen van reizigers, die uit Spanje komen zou het voornaamste centrum van de militaire beweging Bilbao zijn. Te Madrid zjjn de soldaten, die aan de regeering trouw gebleven zijn, op straat, bereid voor elke gebeurtenis. Het Spaan- ache volk schjjnt vijandig aan iedere bewe ging, die verandering van de regeeringe- vorm ten doel heeft. In een onderhoud 'net den Koning zou Primo zjjn ontslag hebben aangeboden, hetgeen de Koning zou hebben geweigerd. Primo schjjnt te worden gesteund door de groote meerderheid van de publieke opinie. Hjj heeft een langdurig onderhoud gehad met den minister van oorlog. Primo heeft verklaard, te hopen, dat de zaak vandaag geheel in orde zou zjjn. De ministerraad zal onder leiding van den ko- prw. b—M» X. FrwkwWJk* 85) - „Ik weet- niet wat jonge dames mooie boeken noemeu'. Gij houdt bij voor beeld van Werthers Lijden, ecci niets beteekenrie sentimenteele onzin, waar iediereeo- t erg m)ee ophad mijn va ders tijd. Hier zult ge niets van dieu aard vinden om kort te gaan, geen enkel venMefitsel of roman. Mijn boek verzameling bestaat uit Troisearfs Kro- nijken, preekén van Latimer, Milton's prozawerken Roiim, Hume en al de bede geschiedschrijvers „Macauly ©n Cai^rle?” vroeg Sylvia denkende dat er toch, misschien iets leesbaars onder watf. Zij hield veel van geschiedenis, dóór déze schitte rende hiêt éénzijdige schrijvers mede- gedééldc1 NeaiP w dé iMMè vfiMg jaar is *r bid» Mioekomen. Mijft' grootvader reeft dfebibliotheek gecompleteerd.'’ „Atert 'één bibltdtiie* oeft’cotnpteet WWW”; éariil syiria. Zfj verhetigdé rirtf rtSiftf fw gedtwhten over 'tte ver- OllkSCH E COURANT. 2^6, per we«k 17 cent, met 1 waar de bezorging per loo] au omstreken (behoorend* tot dea bezorgkring) 1.80, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: - 1 1-55, elke regel nwer 0.80. Advertentiïn in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de hrift van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN :1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. 6» de voorpagina 50 hooger. e Gewone advertentiën «n ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer geredueeer- den prij». Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomet van eoliede Boekhan delaren, Advertentiebureau» en onze agenten ea moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Da Walkanbondsvargadarlng. Nintsjütsj voorzitter. De Nederiandsche delegatie. - Kust in Spanje. De inwerkingtreding der Amortisatiekas. De yergadering van den Volkenbond heeft in haar gistemamiddag gehouden vergade ring den Zuid-Slavlschen premier Nintsjitsj tot voorzitter gekozen. Hjj kreeg 42 van de 48 stemmen. Behalve Argentinië ontbreken óp de bijeenkomst weer Bolivië, Coeta Rica, Honduras en Peru, en natuurlijk ook Bra zilië en Spanje. Had Benesj reeds in zjjn openingsrede den nuttigen arbeid van den Volkenbond gememoreerd, en Duitschlands toetreding besproken, ook de rede van den nieuwen president getuigde van warme waardeering voor de geschapen mogelijkheid om Duitsch- land op te nemen, maar erkende het be staan van talrjjke moeilijkheden op den Bondsweg, die vooral door de verwijdering tusschen den Bond en Spanje een schaduw over deze Vergadering werpen. Van Benesj was nog interressant de rechtstreeksche uitnoodiging aan Turkije, om zich bö den Bond aan te sluiten, en de stellige overtuiging, die Benesj blijkt te hébben, dat de werkzaamheden van de ont wapeningscommissie onder voorzitterschap van Loudon, weldra den eersten, zij het ook bescheiden, stap naar de verwezenlij king van de ontwapeningagedachte zullen moge lijk maken. Ook de uiterst rustige wjjze, waarop Benesj de afwezigheid van Spanje en Brazilië besprak, dient ver meld te worden. ning worden bijeen geroepen om in hoofd- Ijjcen vast te stellen, welke straffen de re geering zal toepasaen onafhankelijk *an de juridieahe gevolgen, voor hen, die de wet overtreden hebben. Ofschoon het Congres te Versailles reeds eenigen tijd geleden zijn goedkeuring heeft gehecht aan de grondwetsherziening, waar bij de Amortisatiekas werd ingesteld, is de bestuursraad der nieuwe kas nog steeds niet in werking. Verschillende leden van het be stuur hebben hun functie nog niet aanvaard en er wordt niet verwacht <lat het bestuur vóór 15 September voltallig bijeen zal ko men. n Het in weriring treden der Amortisatie kas zelf zal niet vóór begin October -ge schieden. BUITENLANDMCH NIEUWS. DU1T8CMLAND. De Maagdenburgeche moordzaak. Een ontvluditingspoging van Schroder. De door hec vooroudetrzoek te Maag denburg bevocht geworden moordenaar Schröder heeft gisteren een poging ge daan uit de gevangenis te breken, waarbij een bewaarder zwaar werd ge wond. Hij was reeds op het dak ge glommen met het geweer van den be waarder gewapend1, toean men hem ont dekte en opnieuw opsloot, ditmaal in de boeien. 4 Zijn proces zal 16 en 17 September voorkomen en daarbij zal hij tevens wegens den agiMilag. wn giateceo mpe- ten terechtstaan. Burgemeester of Notaris. De Berlijneehe bladen beweren dat de eerste burgemeester van Leipzig deaer dagen eenige weketi naar Ame rika zal gaan, omdat hij in verband met de dollarleening dezer stad' 7900 aandeelen persoonlijk moet ondertee- kenen. Had hij dit door een Ameri- kaanscih notaris laten doen, dan zou het de ptad Leipzig 26.000 mark ge kost hebben. Daarom is deoe reis nog goedkooper. f Spoorwegongeluk voorkomen. Naar de Lokal Anaeiger meldt, is door de oplettendheid van een bedien de van een restauratie-wagen in den I)-(rein Zinnowitz—Berlijn een spoor wegongeluk voorkomen. De D-trein, die tegen 2 uur het siariop Angermün de verliet, word door een locomotief getrokken en door een tweede looo- moiief opgeduwd. Een koppeling brak, waardoor het "gevaar ontstond dat het gedeelte van den trein, dat zich ach ter de restauratiewagen bevond tegen het andere gedeelte zou oploopen. De reiz:gers werden reeds opgeschrikt, door een krakend' geluid. Op dit oogen- oiik trok ue bediende van de restau ratiewagen aan den noodrem en het gelukte den trein nog tijdig tot ‘»til- stand te brengen, voordat een ernalig ongeluk had plaats gehad. De Leipziger Meseei Een bevredigend verloop* De herfstmesse, die op 4 September j.l.eindigde, telde, naar uit Leipzig wordt bericht, 8200 exposanten, waar onder 500 buitenlandscha firma’» uit 17 (verschillende landen. Het totaal aantal bezoekers wordt op 100.000 ge raamd, maar de officieels vaststelling is pas over eenigen tijdl te verwach ten. De stemming wae over het alge meen bevredigend. Hoewel nog voor zichtig gekocht werd', is men van meo- ning, dat deze heript-meaae een voor- loopiger is van een goedé voorjaars- mease, mits de algemeen economische toec.taiiden zich verder gunstig ontwik kelen. via aardige kleine anecdotes van riju onberispelijke jeugd1, zijn achtenswaar- dige moeder, rijn bewonderenswaardi- gen vader, en mengde daartussohen somtijds die een of aindre laffe aardig heid, die é.enals een erfstuk van va der op zoon was overgegaan. Sylvia luisterde glimlachte zelfs bij de aardigheden maar dacht met bittere smart aan Edimund’s opgewekt gesprek waertussahen misschien, veel onzin liep, maar dan toch altijd welsprekende onzin gesprekken over ddch ers, tooneelscihrijvers, romanschrij vers gesprekken die dikwijls over vloeiden van nieuwe denkbeelden die geheel oorspronkelijk waren; gesprek, ken vol jeugdige kracht en geestdrift. „Nooit zal ik hem' weer hooien, nooit zal ikj meer met hem bij ’t val len vah den avondi door die mij dier baar geworden lanen wandelen”, zei- de zij bij zich zelve, „maar daarente gen zal ik Lady Perriam rijn, en mees teres van dit groote oude huis.” Hoe prachtig Perriam Place ook zijn mocht, was zijn aiainstaande meesteres toch zeer blijde toen zij dien avond het landgoed den rug toekeerde. Zij loosde een zocht van verademing toen het portier van het rijtuig was geslo ten.. en de oude, doch stevige paarden zich in matigen draf in beweging set- ten. ..Sir Aubrey is heel vriéndelijk, pa pa”, zeide zij als om zich voor dien BELGIë. r~ Uit het drukkenbedrjjf. De eerste ontmoeting tusachen afgevaar digden der werk’g'evers en der typografen heeft te Brussel nog tot geen definitieve» uitslag geleid, yast schijnt te staan, dat er een loonsvenhooginig zal toegekend worden, maar de huidige loon overeenkomst blijft opgezegd. Intusachen neemt de werkloos heid toe, vooral in de groote centra. Na afhouding van de supertaks zal de vaiheo- ging dan ook zoo goed a&heelemaal in de steunkas der vakvereeniging moeten wor den gestort om de werkloozen te hulp te komen. iiecc Bam iu gedachten verzonken allen zwijgend. ,,’t Schijnt dat gij u hier rit te ver velen’zeide de baron op vriendenj- ken toon, „ik zal mie hier een piano aansekaffen. t Is wel jammer dat we er nu geen hebben, dan had miss Ca rew ons wat kunnen voorspelen.’' Miss Carew keek het vertrek rond en dacht hoe vele dingen er nog in gemist werden behalve een piano om het werkelijk aangenaam te maken. Da. stijve, dat deftige waa wel heel goed op zijn manier, maar Sylvia ver langde evenzeer nieuwerwetsche weel de als ouderwetsche deftigheid. Het was wel aangenaam een vertrek te aanschouwen dat herinnerde aan den Spectator of aan Pope’6 Belinda; maar men mocht niet geheet over t hoofd zien de groote vorderingen die door de nieuwere uitvindingen op ’t gebied van weelde en gemak walren gemaakt Het was ee<i vervelende, lange avond Hoe beminnelijk Sir Aubrey Zich ook jegens zijne verloofde betoonde, toch wist hij- niet veel met haar te praten De oogen die hem bekoorden, wekten echter geen welsprekendheid bij hem op. Al wat bij tot haar sprak, betrof voornamelijk zijn eigen persoon. Over boeken wist hij weinig mee te praten, behalve over Addison. Pope. Swift, Voltaire en eenige andere uit- dat zelf de tijdvak. Van de menseden wist hij nog minder, en dus vertelde hij Syl- zueai te veronisohuluigen, „maar wel wal verve.end. Ten minste van avond was hij vervelend1.” „Niet half zoo erg als zijn broer. Hij heeft me doodelijk verveeld met die ellendige vertelseltjes over zijn boeken. Maar ik dadit dat je heel te vreden was over STr Aubrey ik heb je ten minste ieder keer hooren la chen over hetgeen hij je vertelde. „Men moet toch immers beleefd heidshalve lachen als iemand one aneOf dotee verieit. Maar dlat iarihen ia op den duur heel vermoeiend. Ik voel me net zoo vermoeid alsof ik den heeleo. dag les had gegeven in de Zondags school. Ik zou wel eens willen weten of goed gezelsdhap ook zoo vermoei end Is.” Mijnheer Carew gaf geen antwoord op die veronderstelling. Hij herinner de zich gezelschappen die niet verve lend, waren. Die prettige diners in de villa» te Kilburn die vroolijke zo- memvondjes in den dicht beplanten tuin, waarop hij met zijn gasten da koffie gebruikte onder de met jasmij nen begroeide veranda', terwijl rij door het heldere licht der sterren besche nen werden dat onuitputtelijke ge sprek over menschen en paarden, en kunst en muziek, en als middelpunt van het liefelijke tafereel het vriend», lijke gelaat rijner mooie vrouw,, waar op aller oogen gevestigd waren. (Wordt vervolgd). Ten onzent' is ook de’ bieraccijns ver hoogd. Over 7 maanden gaf dit, v&ngeleken met 19(25, een meerdere opbrengst van 190.000.wat niet veel beteekent. Doch wat <wèl'veel beteekeiit is, dat, vooral te piattelande, velen zelf, in strijd met de wet, hun eigen bier brouwen, omdat het te duur uitkotnt bier te koopen. In dit opzicht zjjn wij nog maar aan het begin. De huidbrou- wérjj is een epidemtachoi|dékte, die groote uitbreiding kan krijgen. Voor de bestrijding zou een leger ambtenaren noodig zjjn, dat millioenen zou kósten. Hierin ligt een waarschuwing, die Re- geèring en Voliogvertegenwoordiging zich ter harte mogen nemen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad pev kwartaal 2.90, per week 22 eent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad f 8.80. Abonnementen worden dageljjks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dageljjks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Intere. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. Tijd en geduld veranderen een moer- beiblad in glanzend satijn. Een veel bewogen levaa. Roman uit hel Engèlsch vaa Miss E. BRADDriN.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1