üjj :oon. I 'EN! Blad. ïgazijn letten I LKEN NIEUWS- bergambacht, meuwerkerk, EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, JgbERCAPELLE, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ena. Woensdag 8 September 1826 «o. 18248 88*Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen I FEUILLETON. lustrle Maat11. DEN HAAG Drogisten. el. 398 I. behandeling. G - t ontegenzegjge- IHMHt «OUD VERBLIND. Ken veel bewegen levwa. zieken »»rd«Wlk«l ■des, hjpoeheodri* te tante» FnnknataMt 1*' UU1I OuitaeM«*d lid mm dM ValkMband. •a 7 N08 00 n* en zijn er in geslaagid drie leden te pek- - ken. 5 A 10 n 880 150 >00. De Beni j 1975 M noemen van dien zoo wei (Wordt vervolgd). foor lijke •rd. •ping. LEN NEEMT U U GEVOELT U volgende 5 Minuten Annoeal zelt- het begin der j in den win- Hij reorgani- nu en den haar gevoel van HPJ. geprael verstoren, neen, meer dan dat, MNOOWWM MZON0M* 'feÈj&te Wa/ baat de Wijsheid of de Sterkheid Indien men geen van bei te werk left'. Noch 's Hemels gaven, ons betrouwd In eere houdt? leiding van met de 3*- »zer ««uw. EGO, DAT HET KKELEN KAN WING’S GI8T- LXIMUM AAN •S GIST EN KEND IN DE n van dankbare EN. maanden tyd in 15 15 l uur eiken Maan- —3 uur. ROTTERDAM >R” iwiiawH en van dankbare Mrxiekten. nU .xeteta vaa I *et 9 werd aangeno- Ook dit besluit werd met enorm ge- begroet. jaar het beheer der Schatkistbons naar iödera wenech heeft geleid; het ging daar om bedragen van vier milliard, terwjjl de Amortisatiekas in den eerstvol genden tjjd slechts andertialf milliard aal dienen te be- heeren. HAARZIEKTEN korten tijd, ronde droog of te vet Et» safari» van 420.000 franca w Vei” dWt, dat in de- keer Leo Gérard, m koning, he ilet onlangs op- ta op een jaar- RouMn uit het Engelaoh va*» Mies E. BRADJHMf. 4 De vleeachuitToer. De commissie voor de licenties, ingesteld door het departement van Nijverheid, be sloot voor te stellen, de voor uitvoer in aanmerking komende hoeveelheid varkens- HliSCH E ffllRl vr ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda an omstreken (behoorende tot den bezorgkring): 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën ingiet Zaterdagnummer 20 beslag op den prijs. Liefdadighaids-advertentiën de helft van den prjjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. O* de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingeconden mededeel ingen bjj contract tot zeer geredueeer* den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daag» vóór de plaatsing aan. het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. ABONNBMENTSPKUSi ra kmitte iJS, pn trek 17 «ai, tel ZuuU<Mlad m> kwtaal 2 X>. te wte 22 Mat, orad wte d. teortef p«r loopw gMehiedt. Bunau: MARKT 21. GOUDA, bij n» xtate «a iMpaia, daa buklumdal.ai de peattestonn. Onu bureaux iyn de<eU|ke geopend ,M t—4 uur. Admluixtretie Telef. latere. 82; Redactie Telel. 83. Ptenkatec 48400. 4- l3== BUITEN I.AND8CH NIEUWS. BELCH. Ia des tiM te bewiniRiat- pteiiii .Joel, vea t <lft OAA De Belgische bladen spieken bun 1 ontwaardigiflg uit over het sen tijd van bezuiniging del gewezen secretaris v»n de| noemd i« tot directeur van gerichte AmorticatiefoDO*. wedde van 120.000 francs. (De „Peuple" maakt naar dit honorarium Ma vwaeUL larissen, die andere hooggeplaatste staats ambtenaren krijgen. „Weet men”, schrijft het blad, „dat een secretaria-generaal, de hoogste post in een ministerieel departement, als maximum 38.000 frs. per jaar trekt? Met oe veran derlijke indemniteit en de verb'ijfsvergoe- ding kan hjj nagenoqg tot 51.200 frs. ko men. Fran$ofse, die tot den post vun alge meen bestuurder der spoorwegen werd ge roepen, en die, zooals men weet, een genie van organisatiegeest was, kreeg 75.000 fis. Een algemeen bestuurder van spoorwe gen, een post van groote verantwoordelijk heid en waarvoor uitgebreide kennis ver- etecht is, veidient thans alle vergoedin gen in/begrepen 60.000 frs. We zjjn dius verre van de 120.000 frs., zoo kwistig toe gewezen aan den bestuuider van het Amor- tisatiefonds. We wedden, dat zelfs de algemeene be stuurder van Koloniën, de heer Arnold, op v^rre na niet zoo mild wordt behandeld..." De Libre Belgique” bevestigt de inlich tingen van „Le People” en wijst er op, dat een ambtenaar van financiën zeer goed met het beheer van het Amnrtisatiefonds had kunnen belast worden. Er is dl|| naar van financiën, die gedurei wvs unau' oen ongexcnd genoegen de mooiste dingen te kunnen uitkiezen die keurige laarsjes, die Sylvia al zuchtende en met begeerige oogen voor de ramen vau den voornaamsten schoenmaker had zien staan - de glanzige zij^e, de fijne kanten, de lieer lijke bórduureels. Sylvia was veiu baasd toen zij zag hoe spoedig haa^ banknoten wegsmolten, daar zij de modiste en beste artikelen uit üanz- leina nuagaizijn koos. Mary Peter fluis terde haar in dat ze twintig ellen van dit en zevenPeu van dat, en tien ellen van die breede Brusselsche kant voor een volant, en drie of vier stukken linnen en keper voor haar ondergoed hebben moest. Zij merkte dat men ze ventig pond in een ommezien bij Ganz- lein kon kwijt raken, en dat zij haar aankoopen moest bepalen tot hoogstenc drie ot vier japonnen Dio zware geribde parelwitte zijde, die zij na langdurige overweging voor haar trouwjapon uitkoos, zou late’1 kannen ’ienen om er eens op diper mee te gaan, zei Mary Peter, maar dar moest ae geverfd worden. Geverfd”, riep Sylvia haar vroege re! aAterhoudendheiid ^vergetende denkt ge dan dat ik ooit geverfde zij zal «ïragen?” „WW, waarom' niet, Sylvia. Rijke dan»es doen ’t wel. Ik heb nog laatat voor mevrouw Toynbee een geverfd moiré atnüque kleed opgeawmkt en dat De zaak Schröder. De onschuldig opgealotenen van rechtsvervolging ontslagen. Hun is recht op schadeloosstelling tosg«- kend. Men meldt ons uit Berlyn: Schrader, de Maagdenburgacha moonds- naar, die Zondag gepoogd heeft uit do go* vangenis te ontsnappen, is voorloopig tot 28 dagen zware kerkerstraf op water blood veroordeeld. H(j blijft aan handen sn vfeten gebonden. De toestand van don <- pier, die Schrader neengeslag-en hooft, i« nog steeds ernstig. tDe rechtbank besloot voort* den industri eel Haas, den chauffeur Reuter en don ty pograaf Fischer, die in de zaak Helling be trokken waren, van rechtsvervolging te ontslaan. De rechtbank kende hun het recht toe schadeloosstelling te eischen daar reap. 7%, 8 en 2 weken voorloopige hech tenis hebben ondergaan. BINNENLAND. De nieuwe Gouvemeur-Gencraal. Jhr. Mr. de Graeff heeft het beetaar over Ned.-Indiö aanvaard. In ukuis.iuiHig op vil, uoriuu ual Jhr. Mr. ae urnen (Manuur over lied -luaiü need aanvaard, onueenen wjj aan een Aneta-to.egram over de aaiiKomnt van den nieuwen landvoogd, nog het volgende Gisteraiorgen te 7 uur naderde de „Grobufi’ begeleid door da „Java rtiok, Ge Java ioate de eerst» saluut schoten. Het publiek b.eei toestroo mden, terwijl de Grotius langzaam na derend, eindelijk tusschen de pieren statig binnengleed. Aubtoreeuvolgeua donderden de salvo’s van de Java, d» Zeven Provinciën, de Panter, de Lynx, de Flores en de Soemba. De blanke rook rolde in dikke wolkjes op het gladde water. Twintig Vliegtuigen ronk ten zwaar boven de Grotius. Nadat de Grotius om 7 uur 80 ge meerd was, beklommen gouverneur Kil len, burgemeester Meyroos, resident De Bergh, regent Djajadanigrat en de havendirecteur Willems de statietrap, ter verwelkoming namens mr. Foei. Even later verscheen mr. De Graeff, gekleed in groot-gala-oostuum', dadelijk waarna de Prioksche batterij een salvo loste en het Wilhelmus weerkiook. Het gezelschap ging in snellen stap naar den nabijen ex tra-trein. Gp het Koningsplein was aan tweo zijden alle verkeer sedert acht uur ge sloten, het StatioospleiD gegarneerd met in groottenue gekleede infanteris ten. Mr. de Graerff werd! hier begroet door den voorzitter van den Volksraad den Legercommandant, den Vlootvoogd, Uit het leven van ^bd el Krim. \ojgetw beaiaaen uit Genève vol* trok Jicti he< m<Jm VMl cedure-quaeRje, in de Vergadering het voorspel van een discussie over de Haadsorganisaitie en de Duitsohe toe treding. Twee stroomingen zouden er ujn. Een die de Duits; he toetreding, den Duitschen Raadszetel endeRaads- orgimisatie en Hoc door die Vergade- rii« wil zien behandeld en aanvaard. Deae procedure werd vooral voorge- staflfl door Frankrijk en Polen en de hun politiek-verwankt mogendheden, die er steeds naar hebben gestreefd om tegenover Duitschlands toetreding eön soort van tegeriinvloéd te kunnen vastleggen In den Raad en die de Ver- eenigtog van deze evenwichtigheid in één enkele formule wensdhehjk achten voor de bevrediging van hun publieke opinie. Aan den anderen kant staan de natiën, die steeds tegen uitbreiding van den Raad zijn geweest en bij Ie behandeling en Hoe belemmerd wor den in het oefenen van critiek op de reorganisatie van den Raad1, uit vrees dat zulke critiek dan Duitechlandö toe treding of den Duitschen raadsoetel bij weeromstuit weer in gevaar zal bren gen. Went ofschoon de waarschijnlijk heid gering ia, dat wette» natie ook de verantwoordelijkheid zal willen aan vaarden om het reorganisatieplan te doen mislukken, zelfs al komt het af- MMMte in hihonfritag. Magoteben men erkent dat men thans moeilijk iets beters kan bereiken, zoo bestaat er een sterke neiging om het reorga nisatieplan aan scherpe critiek te on derwerpen. 'Het bureau zal evenwel de Ver gaderii^ voorstellen, ach zonder commissieonderzoek uit te spreken voor meerdering van de niet-permanente te- tels tot negen. Dit is nu inderdaad' geschied-. De Volkenbond i» hedenmorgen »p- aieaw bijeengekomen. Om 1145 ving de jriMiMing aan, »vor Duitadilaad’» opne- «ing fa den bond. In 3 minuten wfa de «temming beëindigd. De president deelde daarop mode dat kite gedelegeerde» vaar Duitachland’a toetreding hadden gestemd, «oodat Duitachland ©mniddeiljjk m« aigo- meeae afaatma» tot den Volkenbond ia toe gelaten. Deo« mededeeling van den preaident weid mot enome toejuichingen begroet. De VolkenbondaMJeenkomBt besloot daar op DuitscMand een permanenten zetel in den Volkenbondaraad te geven, terwjjl teven» de vermeerdering van het aahtal niet per» 84; - Dio gezöfsdiappen waarvoor James Carew gijn eer en zijn goeden naam had opgeolferd, al waren ze ook juist niet „gried” te nöemeti, waren echter nooit vervelend gew«»t. Sylvja zat weggedoken in den hoek van hei geangkkelijke oude rijtuig, en dacht aan de inkoopen, die zij deu volgenden <tag te Msnkhampton aou gaan doen. Zij had de banknoten van ha«r vader overgenomen en had1 tegen wil en denk een banknoot van tien aan hem afgestaan, toen hij haar rijn armoede en geldverlegenheid senetste. ’Hteteil pond is niet mm veel voor aulk «n vitMt els ik hebben W«", Itad dj eenittene knor- ng geeegd. „ft vit» 't mei aardig van u dat ge daar nog van edit ItMnM." ms geworpen, waaruit i»r 192G—21 ontvluchtt--- «eerde zijn stam, trok tegen de Span jaarden op, met het gevolg dat de S^aansdie troepen bij Beiilla' werden verslagen en Silvestro den 22en Juli U921 op het,plateau vr" moord pleegde. DU wi eiudworsteling. In een onderhoud, 2Ben Mei 1920, kort m niet een Eranschen of vberd, sprak hij zich vrij uit over dén algf ner plannen met het zag er ned mooi uit, maar bij dagiicat was ‘t een beetje ongeüjk van ktour Je kunt toekomende jaar je trouwja pon mooi blauw laten verven. Sylvia koos een lichtgrijs en een bruinachtig zijden kleed. Zij herinner de zich Sir Aubrey’s bevel nopens een voudigheid, en dacht dat die bedekte kleuren hem zeker wel zouden beval len. Zij kocht een menigte kant, eenig Jinpen, fijn genoeg voor een prinses van koninklijken bloede, een paar een voudige wit neteldöelcsche ochtendja ponnen, een z/wart zijden mantille en een warme shawl om op reis mee le nemen, en bevond dat deze aankoopen bij {otkander zestig pond beliepen. Nog tien pond werden besteed bij den reeds hierboven vermelden schoenma ker en bij den voornaamst en kappor en parfumeur, waar Sylvia kammen en borstels kocht, geschikt voor het ge bruik der aanstaande I^ady Perriam. „Ik heb niet eons geld genoeg over voor een kapdoos”, zei Sylvia mis- noegd, toen zè haar bijkans ledige beurs nakeek, die nog zooeven boor devol was geweest. „O, die zal mijnheer Standen jewel geven”, antwoordde miss Peter, ,,dat doen ze gewoonlijk.” Sylvia onstel de even bij ’t hoor en noemen van dien zoo wei vbekenden naam. De gedachte aan EdtnAd kwam lijde ze- le^^h ra| 1 «fat Krim den, m-zijn overgave, ►fflBier heeft ge- >or het eerst oenen zin zij- ...in. Hij vfilde er een ouafhaukclijkcfi staat van maken, een mogendheid' en geen pro tectoraat. Bij de verschillende stam men echter vond Abdyel Krim niet voldoende medewerking en hij be schouwt het religieus fapatisme als de voornaamste oorzaak vaA rijn échec. uie gedachte deed alles in bitterheid ver koeren. De beiue meisjes reden niettemin zeer vroolijk huiswaarts. Zij overleg den hoe de japonnen moesten worden opgemaaikt, en Sylvia gaf hare bevelen op den toon van een keizerin. Zij ver zocht Mary vooral netjes te rijn op het werk en ie zorgen dat de kleedje» sierlijk maar toch eenvoudig waren. Er mochten volstrekt geen strookeu en linten, en poffen, en franjes, en kwas ten, en gitten aan. waarvan mevrouw Toynbee zooveel hield. „Ik behoef geen garneersels”, zei Sylvia uit de hoogte. „Je zult natuurlijk al ’t andere w»rk laten liggen voor de bestelling van een uitzet,” zeide zij bij ’t afscheid nemen tot hare gezellin, „maar je mag vol strekt aan niemand vertellen voor wie dat uitziet is. Ik wil niet dat de men- schen iets van mijn huwelijk weten voor dat het voorbij is.” ,,’t Zal zeker dadelijk plaato hebben ais hij van Demerary terugjkomt”, waagde Mary op te merken. ,,’t Komt er niet op aan wanneer ;M als je meer zorgt dat mijn japonnen van daag over drie weken klaar rijn.” „Ik geloof dat ’t bezwaarlijk gaan zal”, antwoordde Marjy. „maar ik zal rien wat ik doe, want de tijd ia »rg kort voor zoo'n stapel naaiwerk*. jü De „Echo de Paris publiceert, aiet tassöheopooaen, een reeks artikelen oyer het leven van Abd el Krim, zijn dlxjom em zijn einde. Het archief van 14rim is, zoo zegt ho, blad, voor de overgave „gezuiverd” door een verte genwoordiger van Engeland (men weet d*t bij vele Frawchén de vaste over tuiging heerscht, dat Abd el Krim door E>igeland en door Moskou in rijn ver- zft is gesteund), daarna nog eens door gfelegenheldsdiplomaien. Toch waren et nog een vijftigtal mulieze's nood!g om het overUijvendè naar Tanger ie brengen, waar het door bevoegden ge ordend en gerangschikt wordt. De samensteller der artikelen, Pier re Dumas geeft aanstonds te verslaan, dal hefgeheeie drama in het Rifgebied aan bultenlandsche Invloeden is te wijten. Twintig jaar geleden reeds slo t0n de Duitsohe gebroeders Mannes- npnn een overeenkomst met don vader van Abd el Krim inzafce de exploratie van mijnen Van het oogenblik af, waarop de Dultschert bet Matokkaan- seho gebied betraden, deden ook de avonturiers er hun intrede. Na den oorlog „camoufleerden” de gebroeders ManHesnaiM rich altijd- volgens Dumas als Nederlanders de heer Hwri Muller (waarschijnlijk is hier de firma Wtn>. Müller Co. bedoeld!) verkreeg van Abd el Krim verschillende conces sies ook Eng-elsdie en Spaansche ondernemingen verwierven deze, vader van Abd el Krim, die reeh- tqr was en geen caid' der Oriaghels. begreep het voordeel, dat Mj uit de mijnexploitatie kon halen. Hij zond zijn oudsten zoon, die eens rfghi zou worden, naar Fez om de sïudie van den Koran te ondernemen, terwijl de tweede, Si M’Hammed, naar de Mijnsdhool (n Madrid gezonden werd. ’In een besprek te Targuist heeft Abd el Krün later verklaard, dat hij aan vankelijk met de beste bedoelingen je gens de Spanjaarden was bezield. Hij genoot het vertrouwen der generaal: Jérdana en Berenguer, die zelfs bij de kolonisatie rijn aanwijzingen vo’gden Tótdat generaal Silvestre in Marokko kjvam en een politiek van gewe'd ging vieren. Een cénflict met Abd el Krim maakte dezen tot een van SHveetre’s oavertoentiiksfe vijanden. Hij ver vloekte den Spanjaard en zwoer eeuwi- "I wraak Krim werd in de gevange- „1» vind 't aan nog veel onaardi ger dat je je vader geen kleinigheid gunt van zulk een buitenkansje ant woordde de onderwijzer bitter. „Wat doe je met zulk een stapel mooie klee- ren Sir Aubrey zal je allee gevep wat je verlangt, als je rijn vrouw zult rijn.” Maar daar was immers nog iemand adders die haar hulp behoefde, die arme vrouw m BHl-Aliep, Fetter-iane. Sylvia vergat niet dat deze vrouw reent had op de liefdadigheid1 van haar doch- teè. i i ,,Ik.,zal haar morgen uit Mookhamp- ton vijf pond zenden,” zeide zij bij zich zelve ,,als ik eenmaal Lady Per riam ben, kan ik haar dikwijls geld stwaï. j j Eer zij naar Monkhampton ging nam Sylvia Mary Peter, de naaister, eenigs- rins in haar vertrouwen. Zij vertelde haar dat zij spoedig ging trouwen, maar daar rij geen woord zeidte over den bruigom, dacht juffrouw Peterna- tuuriijk; da* Edtaund Standen de ge- Itackige man was. Sylvia had de hulp der naaister noodig bij de ifeuze der stoffen, de hoeveelheid ettamaat, en ’t was een streelend gevoél voor haar naar Monkhampton te rijden in het rijtufig van het logement, in geselschap van Mary Peter. Het rijden van den eenen winkel naar den anderen kwam haar voor als een tifanltottet; en het DUIT8C8LAND. De aanslag bij Leiferde. Een der gearresteerden bekent. In Berlijn is gearresteerd de musicus Otto Schleesinger, die ernstig verdacht werd den aanslag op den sneltrein Miin- chen-Keulen by Leiferden gepleegd te heb ben. De man heeft reeds een bekentenis afgelegd. Volgens zjjn zeggen is hy door eèn toeval in kennis gekomen met den koopman Weber en wijl zjj beiden over geen geldmiddelen meer beschikten, beslo ten zjj een aanslag te plegen op den trein, teneinde de reizigers te -berooven. De 21-jarige muziek!eeraar Schlesinger was tot ongeveer een maand geleden huis- leeraar bij een goede burgerlijke familie in het Zuiden van Duitschland. Hij raakte echter, naar ajj.n zeggen Jbuiten zjjn schuld zjjn betrekking kwijt en besloot toen zich naar Spanje te -begeven o«n daar te gaan schilderen. De reis bleek echter te duur en daaraan wilde h# <erotnaar 2*vritaeriand gaan om daar een nieuwe betrekking te zoeken. Daar hjj echter geen pas had, weFd hjj niet toegelaten en trok hfj op goed ge luk Duitsdhland door. Te FriedrichsiAfén leende hjj zjjn medeplichtige, den 22-jarigen electricie® Weber, kennen. Het tweetal sloot vriendschap en trok samen verder Duitschland dor. Daar zij geen geld had den en bedelen ok niet veel opleverde, be sloten zij tot den aanslag. Weber heeft enkele dagen geleden het graf van zjjn vader te Schötmar bezocht en toen een anderen landlooper verteld, wat hjj op zjjn geweten had. Dit feit kwam ter oore van de politie, die daarop Weber pn zjjn kameraad op het spoor kwam. Een broer van Weber is eveneens in hechtenis genomen. Hjj zou hebben beloofd aan den aanslag mee te doen, maar zich op het laatste oogenblik hebben terugge trokken. Mislukte aanslag op een trein. -« Wolff meldt uit Hindenburg, dat een bende van 10 man Zondagnacht de boomen van een spoorwegoverweg op hte baanvak GleiwitzPorembo heeft vernield en ver volgens getracht heeft een goederentrein tot staan te brengen. Schupoagenten en .baanwachters zetten onmiddelljjk de 'bende vleesch terug' te brengen van 200 tot 150 tén per week, en de officieel» coneenten voor den uitvoer van rundvleesch op te heffen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1