A. C. COSIJN Bezorging van alle Assurantiën WEET GE HET AL REGEHJASSEH u l! M Itlirmiiiig nir Iriiiüliiimtrliir wil gaarne alles ondernemen en bevorderen wat Gouda aantrekkelijker kan maken voor inwoner en vreemdeling. ‘Rssuir MnM ii dl kW. 2500 1,1, pklople fiascflkes Obligatie Maatschappij VAN NELLE’S KOFFIE TE KOOPEN Lijnkamp’s Kleedingmagazijn Maison Sanitas „De Witte Stad”. WONDEN teagevolg» van deorliggaa, smetten jeuken bij kinderen, brand-, sn|j- vuilda woaden, winterhanden sn voeten, ge sprongen lippen, ruws huid, kuidverscMI- fering, kloven, barsten, swsren, open boe nen, pijnlijke bloedende in ea uthroadife aambeien gen sist noen mot WsriMbest*» Zalf vaa Jasoba Maria Wortelbeer. ■w Eet Verburg’s Brood Smakelijk en voedzaam SPIERINOSTRAAT 65 - GOUDA. lr M. >«2«' GOUDA TELER No. 81 17 Ditbladvere Markt t grootste Abonneert U op dit Blad. nar QLirr/CHE-PO/T onovertrefbaar, I Electrische blijvende Haargolving volgens het nieuwste verbeterde ByStMm EugAfflN Ml Iemand - Tel. 398 Modern Dan «onderwijs arthTÊmThufkens. Ambtenaren FEUBL1 DOOR ÜOID Heeft de praktijk hervat. de f 25000 gevallen; is., Ba (••tatiaj Nerveuzere en Zenuwzieken die lijden aan priktalhaariieid en wilszwakte, gebrek aan energie, neerslachtigheid, levensmoeheid, slapelooehedd, hoofdpijn, angst- en dwangtoestanden, hypochondrie, nerveuse hart- en maagaandoeningen vragen de uitvoerige gratis brochure van Dr. WEISE, over zenuwziekten. Dr GEBHARD Oo., Frankenstmat 19, Den Haag. Johanna Maria van Dorst Levend of dood? 9905 <0 W JW IN ASSURANTIËN -—•^r^rr-.T, X I 2212 25 2216 18 r ÖC4 I 2280 40 Actlev W' Vm Nwdwriandwohs LwMmrzakaring-MMtMhap^M mUNosn Den Haag. De Riemerstraat 2c/4. Besprekeningen ook schriftelijk. ROTTERDAM 9100 160 juff DK I n.jt I MARTIN J. LEYGER, Slagveld 17, Rotterdam, Tel. 3314 Te Gouda verkrijgbaar Pil. HILLEN Kleiweg Tel. 141. 9110 16 9911 60 Alle Hyg. Artikelen ▼oor dames en heeren lalkkilMMbokJ* f IM Aanbevelend: met 30 a 40 mille wenscht opgenomen te worden in een degelijke Handels- zaak als werkend vennoot. Brieven onder No. 2217 bureau Goudsche Courant, Markt 31. 10 f- lX,kM>'r tTiit u*» verzekerd bedrag 300 wiskundigs reserve 80 aandelenkapitaal5 axtra-reserves Sinda 1828 staat *t nieuvi bergambai nieuwerki Speciaal adres vssr ELASTIEKEN KOUSEN, Buikgordels, Breukbanden ent. De eendge uitdeelingslflist in het faillisse ment van JOHANNES WILHELMUS DONK, van beroep Barbier en Kleermaker wonende te WAODLNXVEEN, is. heden ter Griffie van de Arrondissements-Redht- bank te Rotterdam, en een afschrift daar van ter Griffie van het Kantongerecht te Gouda gedeponeerd, teneinde aldaar gedu rende 10 daigen ter kostelooze inzage van schuldeischers te liggen. De Curator: Mr. H. P. C. M. DE W1TT WIJNEN. Gouda, 8 September lb26. Oosthaven 51. v.h. Gebr Bisping. M. VAN TIJM DanslMrw - Omm heeft de eer te berichten dat hij Woensdag 15 September van 2 tot uur en van 8 tot 10 uur n.m. zitting zal houden irt de Sociëteit „DB REUNIE” Oost-Haven voor het inschrijven van leerlingen. Bovendien bestaat dagelijks de gelegenheid tot aanmelding voor clubs en privaatlessen aan zijn adres GROENEWEG 43 mio m TEGEN INZENDING VAN ■o ACHTER. ETIKETTEN VAN ONZE HALFPONDS- PAKJES KOFFIE ONTVANGT GE BOVENGENOEMD FRAAI LEESBOEK. ERVEN DK WIKK «I, VAN HELLE i Vraagt on« mooiste wlnstuitkeeringen: ever 1925 3% vm 4e eem «m e*e betaalde jaarpremién. Bestaat verzekering langer dan 33 jaren, dan overtreft winstaandeel het bedrag van één jaarpromis. Te Koop «niiniiiinmiiiffliniiimniiniiiiimniitnininfflnmiinTnininiiiniiHimiiMfriiiihinauri Adres: M. WABEKE Cl.. Krab- Door de Hoofdegenten L. BISSCl bendijke. 2201 10 V Te Gouda by: ANT. OOOPS, Wijdst raat; Mej.'VAN LOON, Markt; Fa. J. C. LAN GE RAAR. Burg. Marteoszingel. tv DAT WIJ VAM aF HEDEN beschiebukr STELLta *t boek ZOMERLAND DOOR C. M. VAN HILLE GAERTHÉ MET ILLUSTRATIES VAN RIE CRAMER WELK BOEK BK KBUBEB KIJKT DOOK KAB MOEDER TE VRABEB Duur der behandeling pl.m. 3 uur. 1180 94 V.V.V. - GOUDA. Daarvoor is noodig dat ieder Gouwenaar lid wordt van V. V. V. voor een of meer rjjksdaalders per jaar. Helpt door Uw lidmaatschap mede nog d i t jaar de eerste duizend rijksdaalders bijeen te brengen! De eerste honderd zijn er al! Het Secretariaat: MARKT 81 wach| Uw opgaaf Rijks-. Gemeente-, Spoorw.-, Onderw. etc. VOORSCHOTTEN OOK ZONDER BORG. Br. m. postz. v. antw. Z. C. B. afd. 30 Mauritsweg 3, R’dam. 2214 8 In de galerij des l beduidendste schflc prachtigste lijsten. Een reel bei Roman uit I y| MissK.U W- F. J. MILATZ 2213 7 Orthopaed. arte RjO T T E R D A M. Geldersche Kade 7 i9se 9o bU het Witte hub Telefoon 4138. ALLE RATTENten MUIZEN TER DOOD VEROORDEELD! “RODENT” roeit die ziekte- verspreidende plaag vlug, finaal en goedkoop uit. Het is het be- tooverende en doodelijke mid del dat ratten en muizen uitroeit. wordt veel in Nederland ge bruikt en honderden nemen dagelijks de bewijzen waar van de doodelijke resultaten van “Rodent”. Het faalt nooit en veroorzaakt geen last of moeite. Koopt thans een doosje van 15 en 90 et. UW DROGIST VERKOOPT -RODENT*. laporteerw Firma B. Meiadcrama, Dca Haaa, Fakr.i Th. Harte?, A polk. PsrU (SdürtbaJ) - F’HOP en J. DE WEGER is verkocht een heel lot Mp. 18830 ivaarop gisteren De Directie zorgde voor de zeef vlugge en prompte uitbetaling van ruim f21000. H»t mijnconfll Opposi Omtrent het verloer <ittir.tr ven ,trteren gemeld: De bijeenkomst van om 10 uur aan. De t bezet. Na enkele ta den voorzitter kreeg t raad Motta als rappe wiWaarde het volgml „Ik heb de taak en sluiten van het Volta portoeren. Het bureau digsten weg tot behf rijkste quaesties waa krijgt, voor. Het betr lo. Ojmeming van Du kedbond; 2o. Besdnl permanenten Raeds® en veisneerdering var manente Raadazètele het besluit betreffend niet-permanente Ras tmect hunner mandate Het bureau adviseer naar de eerste conui Wanneer de plenaire een meerderfieid van uitspreekt, kunnen w over alle drie punten punten aijn ax>o nauw den, dat het VolkMx den dezer drie qpaesti ke behandeling van uitgesloten veridaart. dien een der quaestie verwezen wondt, ook k ties automatisch naar zen worden. Daarom i en eveneens naar die onmiddel lijke befaamde dering het eenige juii treden tot den VoKkei noodsakelfik geacht, v van jaar tot jaar gej beelden hebben ons dil aangetoond. Het Zwit met vreugde Duitech' den Volkenbond be openbare meening in dit toetreden noodzak noodzakeiyk Duitschl Raajdazetel toe te ken Tegen het vermeer niet-perananente Raat negen spreken belang vóór alles het gevaar, heid van den Volkendx lijk -bereikt zal kunne nen mij d« argument* vermeerderen van'hel spreken, op het oogez die er tegen sftl^Èèh aan de noodtakel ijkhe heen rekening te hot Vestaügbaar h 71 eest bfj de isttaoM* ▼aa Wertelboer's Artikelen. Mé M 85, - trivia dacht aan ’l naailoon. Ze had over eti daarvan ha haar moeder beslet sloot zij hei geld i bewaretj. i Zou nie nieuwe loopbaan schuld aan een naj welijk jou ze juff geld zenden. En zoo, gebeurde ster van Bell-adley Aubrey's honderd Voor dat 't nog i groot aantal mehst van miss Carew’s teln De ondetwijzt bekend in den wii tot nu toe niete da <ten had gekocht lint, een goedkoop abonnkmknt kwartaal f KR Franco per ptat F Abonnementen w b|j onze agenten a Onto bureaux xt Redactie Tslef. 8«. NATIONALE LÉVENSVERZEKERINQ-BANK, VAN 1863, TE ROTTERDAM - 1 ÖW3 V-:«i Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurig en gedul dig Ifiden, voorzien van de H-H. Sacramenten der Stervenden, onze innig geliefde, Aloeder, Behuwd- en Grootenledêr Wsduws van Bijsbsrtus Martlnus Pesters in den ouderdom van bijna 68 jaar. Uit aller naajn: Aa. M. M- PEETERS. Gouda, 7 Sept. 1926. Markt 20- IEMAND, in staat 5 a 10.000 Gulden te storten, wenscht als deelgenoot opgenomen te worden in goede zaak. Is bereid administratieve werkzaam heden te verrichten. Brieven onder No. 2218,' bureau Goudsche Courant, Markt 31. 13 "8 AAN DE SPITS DEK NEDE»LANDSCHE DAGBLADEN DOOK DEGELIJKHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN RIJKDOM VAN INHOUD. wit zici loiM ABomm. lust oir stoort ALGlHtlNt DAGBLAD TOT 1 OCTOOU L>. 0IAT1S. ADMINISTUTIt - El. VOOBOOIOWAL AM,TE 1 1957 5 De Hoofdagenten, L. BISSCHOP, Turfmarkt 12 J. DE WEGER N. Markt 17 ,,Voor geen deskundige is het een geheim dat de chetmi bankroet gemaakt heeft op geneeskundig gebied. De mengseld die de chemie ons levert zijn werke loos. Zij kunnen het leven niet onderhouden^ en de gezondheid niet herstellen. Wezenlijk heilzame middelen komen tot on£ uit de plantenwereld. Het zijn de planten en de planten alléén, die in staat kijn de werkelooze, minerale stof in levendige zelfstandigheid, te vervormen- De Sanguinose is een zuiver plantaardig extract. De Sanguinose bevat de levende, herstellende, voödqpde, veerkracht opwek kende zelfstandigheid uit de plantenweireld. Die een lepel Sanguinose inneemt, neemt wezenlijk eene zekere hoeveelheid le^enjflcracht in zich op.” Verkrijgbaar bij Aipotheikers en Drogisten. SANGUINOSE koet 2.— per fl.J per 6 fl. 11.—; 12 fl. 21 WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 3