IEBLAD VOOH GOUDA EN OMSTREKEN OUDE, BODEGRAVEN! BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, iK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD voor; GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, BERKET meuwerkerk, ouderj urg’s Brood erwijs ibehooren. r li, Telef. 198 350, Gouda, raad echte idel” ne-Banden Kasdruiven it per 5 ene. INEUS” Gouda »oge provisie. —MM I □ede pijp, m sappig "blaadje, zetsch handwerk L FEUILLETON, DOOK GOUD VERBLIND. Xm v«d bawagaa Iwo. i Gattda tol; lljlyrtnmbnr roae Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen J^kW‘jJ%4t ^r WaTS k 22^cent, ovagvl waar hooger dan onze plaatsing GOUDA 2271-<0 secretaris ;ekomon. •I 1j«» 27, feh. len. 9—4 uur. Adnunlitrati» T«lef. Interc. 82; rlijk aromatisch. Telef. 313 Van 't ongeluk, trek af de schuld, Wal overbluft, dfaag met geduld. t aanvaard, kaï* uj vo orn verdere verlaging lappen waardoor 1 auto’s. I 131 de uit- alsof »tr«f- iadhmndustrie RAADT, «$6ö 8S zaal .CENTRAL’ „Mijn „God- on. en DODONEUS Te Parijs aal, naar het te Weenen ver- - - - - t, de omt- ;rel van bben. De Roman uit bet Engehch van - Mis» E. BAADDEN. ^inrichtingen geslo- tentings lokalen zijn jt «ich tegen tyjihus lp'nog niet in ®e- Zaterdagmorgen ia in Rome op het Porta Piaplein een bom geworpen naar de auto van Mussolini, toen1 deze «ten na tienen, uit de Villa Torlonia kwam en over het Por ta Pia-plein reed om zich naar het Chigi- Het slot van de rede gaf aanleiding tot een indrukwekkende betooging der menig te, die het enorme plein geheel vulde. jpent binnen- Ir dagen ver woeden door Herdaan. 1 edè» Zalm”, 2259 60 van infectieziekten In Freiburg, Göttin- över gezonden, fie rs uit andere ste- De Duce ongedeerd. paleis te begeven. Een Jongeman Eranete Giovannini geheeten en steenhouwer van beroep, wjerp de bom naar de auto- De bom trof het zij raampje, viel vervolgens op den grond en ontplofte, terwijl de auto zijn weg vervolgde. De scherven, welke door de «eer krachtige ontploffing Werden ver oorzaakt, verwondden'vier voorbijgangers lieht. Zij werden »>%r het hospitaal ge bracht. Giovannini, die in 1908 in Casanuovo di >P het bestaande voort it om. We houden niet »gen, ook niet op Ra- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkringXl 11—5 regels 1.30, elke tegel meer 0.25. Van buiten Gouda en den besorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer f 0.80. Advertentie in^het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentien de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op i de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentie en ingezonden mededelingen bij contract tot zeer geredueeer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentie kunnen worden ingezonden dpor tusschenkomst van söliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agente en moeten daags vóór de het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. JAPAN. Hevige stormen en stortregens. Telegrammen uit Hi rose hitna melden dat de stad en het district door hevige stort regens en stormen werden geteisterd. Twin tigduizend huizen zouden onder water staan ten honderd v^pvoest. Dertig personen zou den zijn gedood, dertig gewond en dertig (vermist. De apoorjijn Kobe-Simoneseki ia verbroken, vele aardversdmivingen hadden plaats en verscheidene bruggen zijn ver nield. Men kan de stad noemen een maal- stroom van modder. uvur ue Dorfeuiae beiasungotuwferpen. Do commissie kwam tot het bestuit, ‘aangenomen dat er wordt overgegaan i lot verlaging in de door de regeering voorgestelde mate van de inkomsten van net Leeningfonds, de Kamer gun stig tè adviseeren, omtrent het door de regeering opgeworpen denkbeeld, om de gezamenlijke voorstellen, in za*e schrapping en vermindering van eeni- go hellingen ten bate van het Leening- I lande, te vervangen door een. algehee- ie schrapping van de 25 opcenten op ‘de inkomstenbelasting ten bate van aai lands geheven. De Weeldeverteringsbeiaating. ul vuimu- *uei vragen, u.j uei u.- ^éoiingsunueizoeK gestem, on uitiaun- gon uoor don Mipiscer tegenover ver tegenwoordigers der aaruewerKiudus- me gedaan, neen ue nums.er mede, Juial hij tenzij verlaging der beias- nng mogelijk wordt de voorgerite.de verschuiving van belasting urgent acht, en wei in die mate, dat hij met de volledige indiening der ontwerpen niet meende te mogen wachten, totdat ge bleken zou zijn, of bij de voorberei ding der Begroeting voor lv27 een overschot op den gewonen dienst zou \o bereiken zijn. Toch meent de Minister dit jaar njel op behandeling der Weeddeverteerings- belasting te moeten aandringen. Aan verschillende beziware», ten op zichte vaai deze belasting gemaakt, zal den Minister doo" een in te dienen nota van wijziging worden tegerffoet gekomen. Zw Weeldevertoringsbe- uit VelkenbMd. Een aanslag op Mussolini. De Spaanzche consul Genève is Zater dag inderdaad op het secretariaat van den Volkenbond versahenen ter overhandiging van een in den loop van den nacht van «<jn re gsering ontvangen nota, waarbij Spanje iqn lidmaatschap opzegt. Ia deze nota deelt Spanje mede, dat het (ith in overeenstemming 1net het Pact na afloop van een termijn van twee jaar, te rekenen van het tijdstip van ontvangst van de nota door dea swreUria-geenraal, uit den paalde in lichtingen geeft Spanje in boffer lijk teimen te verstaan, dat het verschil in behandeling van Duitsdhland en Spanje xjjn besluit om ui( den Volkenbond te treden motiveerde. 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad r— de bezorging per looper geschiedt Zondagsblad 3.80. Gill IISG1IE COURANT BINNENLAND.I De bezwaren tegen de Weelde- V erteringsbelasting. Wijziging Pcrsoneele belasting. Verschenen is het eerste gedeelte van het verslag der Commissie VAn Voorbereiding uit de Tweede Kamer v'erseiijk was. Daar kwam men aan diet welbekende ijzeren hek, daar sioii- tden de groene bakken met roode ge raniums nog in vollen bloei. Edmund loosde een zucht van ongeduld1, toen hij er aan dacht hoevele begroetingen nem stonden te wachten, en hoevele 'moederlijke, teedere en bezorgde vra- ,gen hij zou hebben te beantwoorden, eer hij naar Hedingluun zou kunnen snellen om Sylvia aan zijn hart te drukken. Het zou avond zijn eetr hij het oude kerkhof overstapte en hel kleine hek opende dat in den tuin van het schoolhuis leidde, en de verlichte vensters zag van de kamw waarin Syl via zich bevond. Hij kon zich den blik van blijde verrassing voorsleilen, wan neer zij op zijn kloppen de deur open de en hem voor zich zag staan in den maneschijn, van de overzij der wereld als ’t ware, teruggekeerd ter wille van haar, die hij ondanks haar brief, als de zijne was blijven beschouwen. De z'ndelijke werkmeid opende de deur. De tuinman en zijn jongen kwa nten aanloopen om de bagage af te ladenen terwijl Edmund de kinde ren uit het rijtuig hielp, verscheen zijn moeder op den drempel met Es ther Rochdale aan hare zijde. Bij dien eersten oofeopslag zag Ed- jnund reeds dat haar gelaat niet op geruimd was. ’t Was natuurlijk ter eere van de nagedachtenis van üeor ^e Sargent, dat dj zulke strakke ge- haar sikkel gezwaaid. De bossohen prijkten met dien somberen bladertooi, die de voorbode is van den dood. De kale velden en de werkzame ploeg spraken vfln zaaitijd en winter. Do wielen van hetrijtuig reden onhoor baar over afgevallen bladeren, die 1 hóóg op de weinig bezochte wegen la gen. Hoe weilfotn was die eenvoudige schoonheid van het EngelsOhe land- séhap aan 1 Edmund, na de kwistiger natuur van Zuid-Amerika. Evenals alle Engelschen kon hij niet nalateh uit te roepen ..Wat men er ook van zegge, er is maar één Engeland.” Eh in Engeland woonde immers Sylvia, de poolster zij ner idel. Mevrouw Sargent zuchtte treurig. „Hoe gaarne zou ik daarheen terug- keeren met George bij mij”, mompel de zij. De kinderen waren uitgelaten van blijdschap, draaiden het hoofd in alle j richtingen, wezén naar ieder huis, dichtbij of veraf, dat zij zagen, en vroegen of dat huis van grootmama 'was. Daar zij eindelijk bemerkten dat een groot aantal huizen niet van groot mama waren, begonnen zij een gerin ger denkbeeld te krijgen van de eigen dommen dier dame. Eindelijk! bereikte men dan toch Dean House, het statige, eenvoudige, oude gebouw, dat zoo deftig langs den weg lag en riet meer wilde zijn dan de Kamer woi toelijk dienen *van andere, tfnhadelijker, behingen mo gelijk te maken. In verband met de gemaakte opmar- Mngen merkt de Minister nog op, dat de kosten, die, naar men vreest, de invoering der wet voor de onderne mers zal veroorzaken, niet groot kun nen zijn. Do neiging van den groothandel tot het afschuiven van de verplichting tol ■het aanhouden van voorraden, lijkt den minister een verschijnsel te zijn van voorbijgaanden aard, dat nauw verband hield met het opzeggen van talrijke bankkredieten na het intreden der mdlaise. Deze belasting moge op den terugkeer van normale omstandig heden in dit opzicht misschien eenigs- pins vertragend werken, tegenhouden ml zij dien terugkeer niet. De betrekkelijke posten worden thans geleoen voor aardewerk, porselein en siervoorwerpen, te Weten I 1. Aardewerk en porpe'ein voor huis houdelijk gebrtiik, indien dit is open- j-ewer*-1 dan wei gedecoreerd met aan- i restauratiewagen aan den Staat schonk, vertrouwde Millerand, destijds (president ’der republiek, hem aan de xongea van ge neraal Malleterre, directeur van het Leder museum tóê, die hem op de binnenplaats ider Invalides deed plaatsen. Men herinnert Itich, dat dit met eenige moeite gepaard ging en de tpoort van de Oour der Invalides zelfs iets moest worden uitgebroken om den dagen door te laten. De poort werd aan stonds gerestaureerd, zoodat hij voor goed lop de binnenplaats scheen optgeborgen. Intusschen is de wagen aan weer en iwind blootgësfeld. Reeds één anaal is hij ■opgeknapt en bijgeschilderd, maar thans is hij wederom in verval geraakt. En generaal Mariaux, die generaal Malleterre is opge- volgd, Wil hem graag kwijt. Het beste zou zijn h<m weer naar Rethondes, in het boseh van Compiègne, terug te brengen, en hem op de historische plek neer te zetten, maar het transport zou veel geld kosten, de wa gen M)u wegrotten in de open lucht en (bo vendien is het spoor, waarop h|j eertijds werd gerangeerd, sedert lang verdwnen. Thans heeft een gefortuneerd Amerikaan die onbekend wenscht te blijven, aan den 'heer Fournier-Sarlovèze, maire van Com piègne, aangeboden de kosten van het transport van de wagen, zijn onderhoud, de inrichting van een woning voor een wach ter, enz. te willen betalen. De maire heeft .een begrooting opgemaakt en wacht nu op het antwoond van den Amerikaan. De Roemeensche koninklijke familie. Te Parijs zal, naar hei. ve Wêcü schijnende Tagblatt thans bevestigt, 'moeting tusschen kroonprins Kar -RoemQjuë en zijn ouders plaats blek köning en de kroonprins hebben tó, met elkaar verzoend en de koningin toomt voor de verzoening naar Parijs over. Den kroonprins zou daar worden verzocht naar Roemenië terug te keeren waarop de terug reis gemeenschappelijk zou wonden onder nomen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaai “r. Abonaemeaten wordea dagelijks aangenemen aan om Bureau: MARKT 31, GOUDA, W onze agentan an loopen, den boekhanc al en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend, vri- ft a j-j-.-x— - - - - Redactie Telef. 83. Postrekening 48400. Was er aanvankelijk in den Volkenbond oppositie tegen het Raadsvoorstel omtrent de wiixe van vertóezing van de negen n»n- permanente Raadsleden, deze tegenstand schijnt te verminderen nu de subcommissie van d« juridische commissie, die het plan in studie heeft genomen en waariq behalve alle groote mogendheden ook Nederland, Dene marken en Noorwegen, benevens eenige an deren zijn vertegenwoordigd, die de kern van een principieel oppositie zouden heb ben kunnen vormen, Zaterdag in beginsel haar goedkeuring heeft gehecht aan de mandaten van drie jaar( de jaarlijksdhe vernieuwing van drie non-permanente leden en de mogelijkheid van herkiesbaarheid bij uitzondering aan het eind van een mandaat n»et tweederde meerdeAeid van de verga- deriig zonder dat ooit meer dan drie »ta- ten tegelijk herkiesbaar kunnen worden verklaard. Ook <U overgangsbepalingen zjjn in beginsel aanvaard, hoewel nog moet blijken, nu Spanje definitief is heengegaan, nem wan voor hoeveel staten de herkieöbaarheid dit- f snapping maal reeds van te voren kan worden ver- nrins rich klaard. In elk geval vernamen wij, dat de bevindingen der subcommissie vermoedelijk heden of morgen in de volle juridische commissie zullen komen en morgen of Woensdag in de vergadering, terwijl dan Donderdag de Raadsveririeaii de nieuwe methode worden vei meeningen over de samenstelling van den Raad zijn legio. Van een Poolschen herkies baren zetel cijn de meesten overtuigd, ter wijl in veie kringen de opvatting heersdht, dat Nederland Zweden zal vervangen en Roemenië Tsjaaho-Slowakije. Over anderen loepen de meeningen nog zeer een. xichten trokken. ,,’t Spijt m© erg, dal ie er zoo som ber uGtaien’ dacht Edntund. „Ellen heeft al genoeg getreurd gedurende de heele reis vaji Demerary, en nu her inneren aij haar aan haar verdriet, in plaats van 'c haar te doen vergeten.” Hij kuste zijn moeder, die hem met de grootste tèedarheid ontving, lieve, brave zoon”, zeide zij. dank dat ik je weerzie.” „Hoe gaat 't Sylv»?” vroeg hij ge jaagd. Zij waren een eindje verwij derd ma de kinderen en de weduwe. EsthelWRochdale kuste en verwelkom de do kleinen. Zij was opgetogen dat zij weer eenige personen meer had waaraan zij haar zorgen kon wijden. Het tevreden, liefhebbende karakter was on uitput tel ijk in liefkozingen en aardige vertelseltjes. „O hoe heerfijk dat ik bij u ben ge komen”, aei/d» ongelukkige Ellen en barstte daarop in tranen uit bij dege- diftehte dat zij hierheen was gekomen zander haar goede men. Edmund herhaalde ongeduldig zijn vraag. Zijn moeder antwoordde hem niet dadelijk, maar hield hem met wanhopige teederheid omklemd, hij over een paar minuten ter plaats moest worden geieid e heeft ons reedé veel n daar dankbaar voor, renlpk nog niets. We naar leeren en onder hebben we gevonden, li, een vjjflamps radio- hard, nochtans zuiver muziek en gesproken omroepstaHons, met ■en knop voor afstem knop voor harder én antenne of aarde. Djt lêrhaïve in ieder ver- esteld Aarden, demonstratie als we Iers dagelijks te hoo- itigen ih onze luister- Volkenbond zal terugtrekken. Volgens be- jCarfagnana is geboren, werd onmiddellijk door de agenten der escorteerende auto in hechtenis genomen. Hij verklaarde 's och tends door de bergen uit het buitenland te zijn aangekomen en geen paspoort te be zitten. Mussolini, die volkomen ongedeeld is, hervatte onverwijld ajjn geiwone beaighe- den in het Chigi-paleis. Op het bericht van den aanslag op Mus- f solinj maakte zich een groote opwinding meester van alle klassen der bevolking. j Tallooze voornam© personen begaven zich naar Ret paleis Ghigi om Mussolini geluk te wenschen. Onder hen waren de minister-president d© ministers, de fascistische autoriteiten en het corps diplomatique die zich allen 'om Mussolini verzamelden om hem geluk te wensohen. De plaatsvervabgene secretaris van I staat, mgr. PiszaYdo, deed van het i gebeurde mededeeling aan den Paus, die jGod dankt© dat Hij de afgrijselijke misdaad verijdeld had, en Mussolini zijn perooon- lijke gelukwenachen deed toekomen. Mussolini seinde het bericht omtrent den aanslag aan den boning, die zijn afschuw Ivan deze treurige daad te kennen gaf en hem warm geluk wenscht© met zijn ont- j aan het gevaar. Ook de kroon prins richtte een in liartelijke bewoordingen gesteld telegram aan Mussolini, die hem daarvoot dankte. Deze derde aanslag op het leven van Mussolini heeft te Rome een geweldigen ingen volgens indruk gemaakt. ei-wacht. De Voor het tmlébn vari Chigi-paleis hield in-Ak- MussoHnl een rede tot de voor het paleis verzamelde menigte waarin hij als zijn mee- ning uitqprak dat er paal en perk dient te wonden gesteld aan de reeks aanslagen, deor er de doodstraf op te stellen. Hü eindigde met de woorden: „Op, zwart- hemden! Voor eiken strijd, voor elke over winning!” Het slot ‘AT 65 - GOUDA. ’•-Sraienhej» V -u Ff t M 22<4-30 NIEUWS. MD- Een schikking met de Hohenzollern’s. Volgens de Duitsehe bladen is er een ontwerp van wet betreffende een hervat ting van de onderfiandelingen over een schikking met vertegenwordigers van de familie Hohenzollern bij de Pruisischen Raad van Staten ingefcomen. Amnestie in het bezette gebied. Near een draadloos bericht uit Berlijn meldt hebben de rjjksregeering en de re- geeringen, die in de R|jnlandcommissi§ ver tegenwoordigd zijn, een overeenkomst ge sloten tot pacificatie van het bezette ge bied. Vplgens deze overeenkomst zullen zU een amnestie afkondigen voor allen die van het begin van de bezetting tot 1 Fdbruarl 1926 veroordeeld zijn, met uitzondering van de veroordeelden wegens misdrijven tegen het gemeen recht of wegens spionnage. De TyphiM-epideatle te Hannover, De typhus-epidemie te Hannover en om geving neemt onrustbarende afmetingen aan. Reeds werd bij 481 in de ziekenhuizen opgenomen personen typhus geconstateerd. Er heerscht gebrek aam geschoolde art- sen en verplegend personeel. Op aandringen J van de regeering heeft men een aantal spe cialisten op het gebii van de universiteiten gen en Kiel naar Hs sloten Werd verpleeg, j den aan te stellen. Inmiddels zijn de ten. Verscheidene opengesteld, waar ie» kan laten inenten. Tot dusver is mer slaagd den haard der ziekte op te sporen. ENGELAND. Verbrand in hun auto- De heer Lindsay Howitt Marshall, een lid van den graafschapsraad in Bedfordshi- re, is Donderdagnacht met zijn vrouw in zijn auto verbrand. Op een eenzame weg moet de auto plotseling in brand zijn ge- I raakt en het vuur moet dadelijk zoo snel iom zich heen gegrepen hebben, dat de in- I zitenden geen uitweg meer konden vinden, j Een voorbijganger, die gezien had, dat de auto in brand stond met de menschen er rog in, had dadelijk hulp gehaald, doch deze kwam te Iaat. De 'heer en mevrouw I Marshall waren al dood FRANKRIJK. De wapenstilstandswagon. Naar Compiègne terug? Er bestaan plannen om den historischen 'spoorwegwagen, waarin maarschalk Foch er Erzberger in November HH8 in het tosch van Compiègne de wapenstilstands voorwaarden onderteekenden, van de bin nenplaat s der Invalides te verwijderen. Toen de Corrjpagni© des Wagons-Lits den 88 -«.u oi De plicht om zijn zuster te tro-HÏen en haar kind’eren op te vröodjkén. hield EdhiMnd Standen te zeer bezig, om zidi veel aap treurige gedachten kunnen overgéven. De wedttwe was en terneergeslagen, en naar broe der deed* ai zijn best om haar een weinig op te beWen. De nichtje» en neefjes namen hem- geheei in beslag. zjQfldat Edmund gedurende de rei» geai. tijd hadl, om aan sombere voorge voelens over te geven, die gewoon ijk “G iWte i**n bezigheid. .1 ^8°° zei»» luchtig over ^F)hrief te deWted. ,4<féVc dwaze 't hen» ge«u pogenMilt (jan t u«m op anqipre tijueh zou z.jn lüt-j-e- schenen. Htj vetHangde zaoaeer zijn lieveling weer te zién, in die donkere glanzige oog en te kijken en daarin de teedere logenstraffing van dien dwa zen brief te leven. Toen eindelijk de raderen het Engelsdie wa.er door»Lel den, en het mooie Wight, dat in rij ken herfetdns prijkte, uit de nevelen opdook, klopte zijn hart lulde4 van vreugde. Southampton, dat niet de min ste aantrekkelijkheid heeft voor een gewoon reiziger, kwant dfeml minnaar i voor als een tooverstad) met gouden plaveisel. Mijnbeer Standen liet de weduwe en haar kleinen slechts een enkelen nacht van de zeereis uitrusten, en vertrok toen' per spoortrein met hem naar Southampton. Het was een groote dag reizens, waarbij eenige malen van trein verwisseld moest worden, en veel oponthoud ldj.. dq aaneensluitingen was r zij stiUjietöen, en oem Edtound had de .handen voi met de verzorging der we duwe eri van dié kle.ne kinderen. Hij waï vermoeid toen zij te Monkftampton aankwamen, aldaar do ruime landauer van zijne moeder eh een wagen voor bagage stonden te wachten. Edmund vond ’t wel wat vreemd dat noch me» vrouw Standen noch Esther de reizi gers tegemoet waren gekomen. Het was raaf in October en zelfs in kllijiiM wo^fendé hand van d«n herfst reeds BUTTE1

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1