®2. r /EN! :oon. LKEN G I m IUIEH letten I <i istingzaken •epschriften duitrli Maat*, t DEN HAAG DrogUten. FEUILLETON. DOOK GOUD VERBLIND. ..uw, behandeling. EKEND IN DE A De quaeetib der Raadazetels. mTrrENI.ANDStjp NIEUWS," NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN: STOLWIffi, WADDWXVE^, ZEVENHUIZEN^ Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BB* Jaargang m^^»vXTD^TI^2.DEGRAVEN’ B0SK00P' GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, MEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dinsdag I iember 1826 i 5 4 10 de man van .00. 880 UM indu- i bijeen om de besluiten der districten In Wie zijn huiselijk geluk voor wereldlijk genot verkoopt de hemel vergeve 't hem hij weet niet wat hij doet. Dvan Ohur- delarei aan 1 foor like •rd. .0 15 o 15 4 uilr b9 ,,lK weet De „gouden pijl". Zaterdag is op het traject Parijs—-Calais een Juxe-treindienst ■geopend; de trein, die den naam van „flêche d’or" gouden pijl”) m van dankbare PEN. maanden tijd in aad tijn, maar een acht, welker goed- fcl zijn voor het in an. Drie zittingsda- i, Woensdags en m om naar de pro- n de zittingzaal zal Die centrale commissie der Britsche mijn- i eigenaarsvereeniging kwam gisterenmiddag --- -rr ’wytttimo- vrouw Standen. ,.Ik geloof dat ze heel it ontegenzegge- Meende men aanvankelijk dat Woensdag in den Volkenbond beslist zou worden, aan welke landen de niet-permanente zetels zul len worden toegewezen, het schijnt nu wel zeker dat dit eerst op Dondeidag a.s. zal geschieden. Als vaststaand wordt in Volkenbonds- kringen aangenomen dat Nederland een ze tel voor den duur van twee jaren zal krij gen. Wat de verdere Raadazetels betreft, de twee staten, die het bij den strijd om de twee driejarige Raadszetelg zullen afleg gen, zullén waarschijnlijk onbedreigd een zetel voor twee jaren krijgen, met Öolum- ibië of wellicht San Salvador, ihdien de La- tijtech-Amerikaansche stated hieraan de voorkeur geven. Met betrekking tot de drie eenjarige zetels staat de herkiezing van België en Urugua vrfjwel vast, ofschoon enkele Zuid-Amerikaansche statfen tegen de herkiezing van Uruguay bezwaar schijnen te hebben. Het gröote vraagteekeft is ech ter wat geschieden z&l met den negenden zetel, die plotseling door het uittreden van Spanje it opgevallen en die nu slechts een zetel van een jaar zal worden, ook al om Spanje eventueel het volgende jaAr Weder in den Raad te kunnen kiezen. Verwacht wordt dat de nieuwe Raad Vrijdag zal bijeenkomen, de ministers van buitenlandsche zaken, die leden zijn der Duitaöhe, Fransche en Engel sche delegatie, zouden Genève dan waarschijnlijk Zaterdag verlaten, waarna de sluiting dan in het mid den of aan het eind der volgende week zou kqnnen plaats hebben. O. Poekhouden. I Broederseh. van xountants. Een ve«l bewogen leven. Kp0>an uit tiet Engeiach i van MW E. iDe commissie tot voorbereiding van de oatwapeningsconferentie, aan welker werk zaamheden thans ook de Duitsche gedele geerde Graaf Bernadorff deelneemt, is gis tenen reeds bijeengekomen ter behandeling van de quaestie der bijeenroeping van een internationale conferentie vor de controle op particuliere wapens en munitiefabrieken. De vertegenwoordiger va» Salvadqr, Guer rero, en die van Noorwegen, Lange, pleit ten met kracht voor een spoedig bijeenko men der conferentie, terwijl de Fransche afgevaardigde Boncour en de Duitsche ge delegeerde Graaf Bemsdorff van meening waren, dat de quaestie van het tot stand komen van een internationale conventie met betrekking tot de controle op de par ticuliere wapens- en munitiefabrieken op de algemeene itïtemationale ontwapenings- conférentie moet worden behandelden te voren door de commissie tot voorWreiding van deze conferentie onderzocht moet wor den. Hi »>-■ EGD, DAT HET IKKELEN KAN IRVING’S GIST- aximum aan 9t GIST RN luingiuwn nep iauuhuimI, zijn iioea van |den kapstok nemende, waaraan nij hem zoo even had opgehangen. j „Hoe, wilt ge dadlelijk na je terug komst van je moeder wegloopen? Het. spijt mij dat gij niet beter den km- der lijken eerbied) in acht neemt.” Edmund hing sijn hoed weer op. „Gij aijt te hard jegens mij moe der”, aeide bij gedwee, maar nog op verwijtenden toon „Gij bedenkt me. Jioeaeer mijn hart naar haar verlangt Ik heb slechts een enkelen brief van "haar gehad, gedurende mijne afwezig heid, en dat nog wel een brief waar over ik niet erg op mijn gemak ben. Ik sterf van verlangen Om ha vr te z.en en te spreken maar ais gij er op staat, zal ik eerst eten. Ik zie daarom niet in dat ge mij het genoegen moet ontzeggen over haar te spreken. Ze^ mij dat zij gezond1 en wel ip, daarmee zal ik mij tevreden stellen totdat ik heb gegeten en naar het dierbare oude •schoolhuis kan gaan.” ..Ik heb alle reden te gelooven dat zii gezond is en gelukkig. ,Meer verlang ik niet te weten, moeder Ik zie wel dat Sylvia altijd een steen des aanstoots tussehen ons zal blijven maar dat zal ik mij moe ten getroosten, Mijne genegenheid voor iu zal niet verminderen door uw voor oordeel. noch mijne liefde voor Sylvia, omdat gij haaf uwe genegenheid ont zegt.” Primo de Rivera heeft aan het „Journal" het een en ander verteld over het parle ment, dat binnenkort in Spanje zal worden ingeateld. Zoodra het plebisciet achter den rug is, zal hij, tegen den 16en, de samen- jstelling. van het parlement meedeelen, dat in de eerste dagen van October te Madrid zal kunnen geopend worden. Het zal, zoo vertelde Primo de Rivera, een parlement zijn van bevoegde menschen luit alle beroepen en vakken. Driehonderd afgevaardigden voor drie jaar gekozen door alle vakken en ^beroepen. Zelfs eenige vrou wen: uit het onderwjjzerscorps onderwij zeressen naast onderwijzers. En dat alles en schoen naar best te doen om Ed mund's blik to ontwijk en. D^ maaltijd was even, deftig en slijt als altijd. Het zou zeker veel aanoe namer zijn geweest als er een leven dag gesprek ware gevoerd, om de tus- schetnpoezen van ’t eene gerecht lot het andere aan te vullen, maar allen zwegen en ieder hield zich met zijn eigen gedachten bezig. Ellen en haar moeder fluisterden somtijds iels met elkander, hoofdzak el ijk over den be treurden overledene, en de bijzonder heden van zijn noodloottige ziekte. Ed mund, die meer lust tot zwijgen had. voelde dat hij beleefdheidshalve iets 'met Esther moest praten. ,.ïs er gedurende mijne afwezigheid ook iets bijzonders in Hedingham ge beurd vroeg hij. „Weet ge mij ook iets nieuws te vertellen. Esther Je hebt zeker een heel en voorraad van drie maanden lang.”, Miss Rochdale bloosde eu keek naar haar bord. „Ef valt niet veel te vertellen,” zei- do zij, ..Hedingham1 is altijd1 heel rus tig. zooals ge weet, Edmund1.” „Ja, ’t is een vreeselijk doodsch plaatsje, maar in drie maanden is er toch zeker wel iets merkwaardigs ge beurd kriek et partijen, bals ..Daar weet ik waarlijk niets van. „Diners, geboorten, sterfger.a len huwelijken?” Bij dit laatste woord kleurde Esther ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (be hoerende tot den bezorgkring): 1regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring. 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën de helft van den prijs- INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—-4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingebonden door tusschenkomst van soliede Boekhaa- ren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing het Bureau zyn .ngekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. au ging inj naar boven naar zijn 'kamer, de Iriswhe heldere kamer met haar gemakken. Er brandde vuur iu zijn kleedkamer, om1 den reiziger, die een warmer klimaat gewend was, ge noegen te geveai. Maar al die zorgen gn. al die gemakken waren niet in ^staat Edmund Standen in een goed humeur té brengen. Hij wierp zich in een leuningstoel voor het vuur en bleef daar in somber gepeins zitten, in plaats van zich voor het middagmaal te klee- de». i „Huiselijke oueenighoid mompelde hit, „welk een onaangenaam ieis. Zal mijn moeder zich dan nooit versoenen met mijn keus. Zal dit altijd zoo blij ven voortduren. Ik zou haast geneigd zijn te gelooven dal moeders invloed bij dien ellendigen brief in t spel ia geweest.” Een kwartier later ging hij ufterlijk verfrisdht. maar volstrekt niet opge ■ruimd van geest, naar beneden. Da drie dames zaten reeds in de ee'.zaal bij elkander, en mevrouw Sargent zag er zelfs opgeruimd uit. nu zij zich we der onder de vleugelen der moeder bevond. Mévrouw Standen en Esther staarden echter beiden somber voor rich heen. Behalve de eerste begroe ting hadden Edmund en Esther bijkans geen woord met elkander gewisseld sedert rijn terugkomst. Mis» Kochda’e zag er zeer tenger en klein en onbe duidend uit in haar zwart japonnetje. Een zetel voor Nederland? Ret geschil in de mijnindustrie. De plannen van Primo de Rivera. onbvanigst te nemen ten aanzien van het •voorstel van Churchill tot onderhandel inigen met de mijnwerkers op nationalen grond slag. Later zond de commissie een brief aan Churchill, waarin zij verklaarde, dat jmet uitzondering van een klein district in het centrum van het Iftod, de antwoorden der 24 districtsvereenigingen een duidelij ke en nadrukkeljjke weigering inhielden, de mtfneigenaarsvereeniging de bevoegdheid of het gezag te verleenen, om namens hen overeenkomsten aan te gaan. Tevens hebben zy een motie aangenomen, waarin zij verklaren, dat het hoofdbestuur van den bond van eigenaars niet voor en namens de districtsongamisaties kan onder handelen. Op grond daarvan heeft Williams gisterenavond een brief aan chili geschreven, waarin hij zegt dat, met deze feiten voor oogen, het geen zin heeft, ’een conferentie van de drie partijen re- .geering, eigenaars, stakers bijeen te roepen, daar zulk een conferentie van te voren tot mislukking gedoemd zou zijn. Verder Schrijft hy echter, dat de districts- 'bonden geneigd zijn, in ieder district direct ,met hun arbeiders te onderhandelen en dat ■voorstellen tot vaststelling van een mini- mum-Ioon zullen worden overwogen, mits voor ieder district met de eigen arbeiders ^afzonderlijk, en voegt er aan tx>e dat de be sluiten der districten voort komen uit de idiepe en ernstige overtuiging, dat regelin gen op nationalen grondslqg, <k)ordat zjj de ‘industrie met de politiek vwnnden, er on vermijdelijk toe leiden, dat zuiver strieele kwesties uit hun eigenlijke econo- jinische sfeer worden gerukt, zoodat zulke {regelingen noodlottig zijn geweest Voor den 'vrede en de welvaart van hen, die in de in- jdustrie weikzaam waren en, zooals de on dervinding van den tijd, die pas achter ons ■ligt, heeft geleerd, een bedreiging vormen ivoor de gemeenschap als geheel. Vernomen wirdt dat de kolencomonissie van het Kabinet vandaag zal bijeenkomen .onder voorzitterschap van Churchill, om iover het antwoord der mijneigenaars te be raadslagen. SLEN NEEMT U U GEVOELT U r. t volgende: 5 Minuten heeft gekregen, bestaat geheel uit salonrU- tuigen en heet de snelste ter wereld te «ijn- Hjj legt den afstand ParijsCalais, 298 km. in drie uur af. Men zal van deze duiee- lingwekkende snelheid door de gemakke lijke zetels evenwel niet veel merkep. Voor den maaltijd behoeft men gqen evemwicht»- oofenangen te doen om zich naar het restau ratierijtuig te begeven, want die maaltijd wondt in de coupé’s opgqdiend. SPANJE. Een Spaanache prins te Londen. Don Jaime, de tweede zoon van den Ko- hing van Spanje, is gisteren te Londen aan gekomen om een specialist voor doofatom- heid te consulteeren. Het veri>Hjf van dan prins in Engeland Is derhalve van orte- paalden duur. BINNENLAND. Koningin Emma bezoekt den ex-keizer. H M. de Koaüngin-Moeder bracid gistermiddag per auto een tegeubezoea mm dien ex-keiaer en diens gemalin ten huiaei Doorn. I Dr. Peathuma Commandeur in da Oranje-Nasaau-orde. j 'lor gelegenheid van Uet leeai van iiet RijksltmdbouwcHiderwijH xijn bé neemd tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau dr. F. E. Poistiiume, oud- minieter van Landbouw, Nijverheid en Handel, en voorzitter van het comité tot herdenking van het hinve eeuw feest van het Rijkslandbouwonderwijl in Nederland en voorts tot oificior in de orde van Oranje-Nassau de heer J. M. A. Wijnaendts van Reeandt. burgé- meeoler der gemeente Wageningen. zoo sterk dat Edmund het wel moest opmerken. „Komaan, er is een bruiloft ge weest,” riep hij uit, „en nog wel een waarin ge belang stelt, zou ik denken, naar uw kleur te oordeelen. Wat be- teekent dat. Esther Bon je som» zel ve getrouwd, en heb je dat nieuws be waard om me bij mijn thofsliomst mee te verrassen?” ,,Neen, Edmund. Ik trouw nooit. 1. Iieb t nog zooeven plechtig aan de kleinen beloofd. Ik zal mijn heele Ie ven tante Esther blijven, en lied gauw ook een aardige oude vrijsters-tante. ..Aardig moet je al lijd blijven, maar we zullen niet tcestaan dat je een oude vrijster wordk. Hoe verstandig ■mijn moeder ook rij. zal ze toch wei ;n meerdere of mindere mate die ken merkende eigenschap van alle dames bezitten het maken van huwelijken. Als fee voor zich zelve hebben uitge zorgd. beginnen zi| zich voor anderen in de bres te stellen, en ik twijfel er volstrekt niet aan. dtt moeder gehei me plannen met i> heeft.” Esther zweeg en keek zelfs eenigs- frins verlegen bij die' vrien^e'i ke scherts. Is er dan bepaald geen nieuws in Hedingham ‘zei Edmund. ..Ten minste niet» dM gij zoudt wil len weten.” i 'te™™»j j gemeentebestuur den strjjd tegen de epide mie aan te binden. BELGIë. Het aanbod van Loewenstein- De correspondent van de „Daily Mail" te Barcelona heeft een onideihoud gehad met den heer Alfred Loewenstein en hem gevraagd of hy zijn voorstel officieel by do Belgische regeering had ingediend. Hij liet den correspondent een telegram zien, geteekend door den kabinetschef van den minister van oorlog, bevattende het .bericht van ontvangst van het aanbod en meldende dat de minister niet te Brussel was, maar dat hy de zaak aan de regeering zou voor leggen. Men had Loewenstein gevraagd waarom hy niet naar Brussel ging om zijn plan persoonlijk aan de Belgische regeering uit te leggen. Zijn antwoord was dat als de Bel gische regeering naar New York kan gaan om geld te leenen tegen woekerrente, zjj ook wel een vertegenwoordiger naar Barce lona kan zenden om een harer eigen land- igenooten te ontmoeten, die aan het hoofd staat van een groote industrieele onderne ming. Laten ze hier komen, zei hy, mij bef zoeken en zien wat mijn maatschappijen Voor electrische kracht beteekenen. Voor geen honderd millioen pond «ou Loewenstein, daar hij zei, naar Brussel gaan. Zfin aanbod aan Frankrijk zou vol gen op de aanvaarding van zijn plan door België. Hij achtte het zelfs nog makkeli jke r den Franachen franc te stabiliseeren dan den Belgischen. Frankrijk produceert 00 van zijn levensmiddelen, België slecht» 25 Frankrijk is het Casino van de wereld. Iedereen geeft zijn geld uit in Fwnkrijk. FRANKRIJK. De zaak-Boppe. Gratie die te laat kwam. Men herinnert zich wellicht ndg het pro ces tegen zekeren Paul Boppe, inspecteur .van waterwegen en bosschen, die door het assisenhof van Nancy bot 5 jaar dwMhgar- Ibeid en 10 jaar vertiod van verblijf werd veroordeeld wegens poging tot moord op zijn vrouw. In deze zaak, die men aanvan kelijk in den doofpot had willen stoppén, is Maurice Barrès, een oom van de vrouw, ook nog als getuige opgetreden. Boppe werd naar het bagno gezonden, waar hij groote diensten bewees aan het hygiënisch insti tuut. Onlange had de president der repu bliek hem zyn verdere straf kwijtgeschol den zoodat hy naar Frankrijk zou kunnen terugkeeren. Maar het was te laat: Boppe is namelijk, naar thans gebleken is, in het begin van Juli in de omgeq^ng van Cayenne door een ongeluk te water geraakt en ver dronken. >.rrI heel democratisch. Gesn enkele bijzondere vertegenwoordiging voor het verkregen vermogen. Bij de banlwh sullen alle bedien den vrijelijk stemmen. Het zal geen een voudige adviseerendet waarlijke wetgevende keuring noodzakelyk •werking treden der w« gen per week, Dinsda Donderdags, en vier da vincie terug te keeren. Je volledige vrijheid van het woord heer- schen. De censuur zal all«en tusschenbeide komen om uit het verslag de zinsneden te verwijderen, die gevaarlijk worden geacht wanneer zij naar buiten of naar het buiten land zouden worden verspreid. Maar de af gevaardigden zullen volledige vrijheid ge nieten. Zjj zullen vervotrfacilteiten krijgen en presentiegeld. I Welke wetgevende vergadering hebt u als model genomen? vroeg de man van het „Journal". Geen enkele. Dit type parlement be staat nergens. Het is een uitvinding van mij. Men beschuldigt er Spanje gaarne van ouderwetsch of achterlijk te zijn- Men zal het een beslist modernen weg zien inslaan DUITSCHLAND. De Typhuaepkfemie. Te Hannover-circa 1000 geval len; 14 dooden. De typhusepidemie te Hapnover heeft naar de correspondent van net Hbld. ver neemt de laatste 24 uur Jpn schrikwekken- den omvang aangenomeiu In de ziekenhui zen en barakken liggen reeds méér dan 700 (volgas het W. B. 733>--patHhrten'*n men schat het totaal aantal zieken op meer dan 1000. Tot gistermiddag is het aantal sterf gevallen gestegen tot 14. Men heeft tal van scholen gesloten en ze als hulpbarakken in gebruik genomen, omdat alle ziekenhuizen overvol zijn. De doktoren' zijn dag en nacht in de weer, maar de epidemie grijpt zoo snel om zich heen, dat ze niet in staat zijn alle zieken te behandelen. Ook de veipleeg- sters kunnen het werk niet meer af, zoo dat men ondersteuning van elders heeft moeten aanvragen. Op de aanplakzuilen in de stad zijn van daag kennisgevingen bevestigd, waarin de ■burgerij wordt aangespoord zich te laten in- ienten, waartoe van gemeentewege gratis gelegenheid wordt gegeven Veelal wotdt betreurd, dat het gemeentebestuur, gezien ’het ernstig karakter van de epidemie, niet besloten heeft, de inenting verplidht te stel len. Alle zwembaden te Hannover zjjn geslo ten en het is niet onmogelijk dat, als er niet spoedig een kentering in den toestand komt, ook de scholen zullen worden geslo ten. Een Geheimrat van. het Pruisische mi nisterie van volkswelvaart is naar Hanno ver onderweg om in samenwerking met het ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaa. 24», per week 17 cext, met Zondagsblad pe» kwartaal 2-90, per week 22 cent, ovefral waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dageltfks aangenomen aan om? Bureau: MARKT 31 GOUDA by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend vaj 9—6 uur. Administratie Telef. Interc 82- Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. chiNa. De burgeroorlog. De strijd rondom Hankau en Woetajang. Volgens te Londen ontvangen betrouw bare berichten .betreffende den uiterst-ver- wanleh toestand over den strijd aan de Jangtze, duren de gevechten tussehen de Kantonneezen en de troepen van Woe Pei Foe in de buurt van Hankau nog steeds voort. Ofschoon men gelooft dat de Kan- tonneezen in deze stad de baas zijn, zijn een gedeelte van de naburige stad Hanjang en de rivierzijde van Woetsjang aan den over kant van de Jangtze, nog steeds in handen van de troepen van Woe Pei Foe. In de nabijheid van Hankau houdt de stryd tussehen de verschillende ChineeéAe legers aan, doch Woetajang, dat aan den anderen kant der rivier, tegenover Hankan tonnefesche strijdmacht van generaal Sjeng- kai-sjek, wiens verbindingen naar het zui den thans, naar het geiucht loopt, door de troepen van Soen Tsjoeang Fap<j worden (bedreigd. ’t itet’ s stortende „vun kAUUUW. „lik g«lVVl Uttl «c- UVVI wel is. Ik heb haar in den laatslen tijd niet geEien. Kon» mee naar je kamer Wmund. Ge zult zeker erg vermoeid djw. /Trek je bestoven kleeren uit, en kon» naar beneden aan tafel. Het e tn siaat al een half uur te wachten.” Gij hebt liaar in den laatsten lijd niet geaien”. herhaalde Edmund, de moederlijke bezorgdheid van mevrouw Standen verkeerd uitleggende, „en gij nadt mij beloofd, moeder, haar vrién delijk te behandelen.” Edmund”, hernam mevrouw Stan den. miet dien strengen, vasten blik, dien haar zoon zoo wel kende, „ik w»i geen woord over Sylvia Carew spreken, totdat gij gegeten en een wei- n»t genomen hebt. •Dan ga ik onmiddellijk naar He- (W?rdf vervolg')

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1