3lad. liiimtrhir KEN I iendeweg 74 ER klagen chte spy sverte - «i. lusteloosheid door ’t gebruik NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD'VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boséoop, Igouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, KIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en*. «O. 18258 Donderdag 18 r 85*Jaargang tembar 1826 BOSKOOP, IsOUDERAK, Dit blad verschijnt dagelijks behative op Zon- en Feestdagen I mlllionn «om van Ml* >llig I 6 A FEUILLETON. -- DOOK «OUD VHRBL1N9. 1 - vooral groote vereafrvaardiKing I z dt van V. V. V. voor atofl 4<) ROTTERDAM itachappij»" roft wlnotaandMl In de Italiaansche pers wordt de laatste dagen een anti-Fransche campagne gevoerd.* dat. van maakt. J,o., Webtzaan. De atoë die slechts eenmaal bloeit. vroeg rl< UI t (Wordt vervolgd}. I !rs weten s Kinder- liet dlifeen ‘aarne darmeel U7e het beste wil, moet vaak het bit- tfirste verdragen. niet aan in- ta mensdhen ongeveer een> ging toe® 300 80 jong een en Haag. ABONNEMENTSPRIJS; per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad pet kwartaal 1 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen uan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telqf. latere. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. 2878 W laten raden. Vele >ms letterlijk foid- zullen. ie doet, dan be- ebben dat onder- .nguinose per dag rlijke wegen van en krachtig. Gij is dan niet eigen t voorstellen hoe de vrijheden der in het bijzonder tot de anti- Een >bert Koch jstigde zich r un, waar hy teruggetrokken met zijn vrouw leefde. na t« gaan en anderzijds ^can 111611 "iet eer soort inquisitie instellen, wat de intieme gevoelens der Italianen betreft, die ir Frankrijk vetiblijven. 'Dé woorden van Mus solini acht het blad te meer ont elaatibaar, daar de dader van den aanslag zonder moeite Italië wist binnen te dringen en, naar ’t schjjnt, sinds begin September a’ te Rome vertoefde. De Htaüaansche règee- ring is alleen belast met?de verzekering van de orde aan zy'n grenae^ en op zijn grond gebied. Bizonder belachelijk journalist het Frankr terwijl men te doen h< beid krankzinnig. Met zijn bijl wierp hij mede-arfoeiders. Een van hen doodde hij'ónmiddeiljjk en de an der kreeg zoodanige verwondingen, dat hij in de mijn overleed. By de pogingen^den krankzinnige meester te worden, ontstond een’ hevig gevecht. Hieröij werden de krankzinnige en een aantal personen diejhem trachtten te over meesteren, ernstig gwond. Tenslotte gluk- te het den man uit de myn te verwijderen, waarna ‘ook de dooden en gewonden uit de mijn gebrast konden worden. BELGIë. Een bericht over de verloving van prins Leopold van België. Naar de correspondent van de N. R. Crt. te Brussel meldt, wordt het bericht van Dagens Nyheter, volgens hetiwelk binnen kort de verloving van prins Leopold van België met de Zweedsdhe prinses Astrid zou worden aangekondigd, van bevoegde ^ijde te Brussel noch bevestigd noch tegen gesproken. De Fransche pers houdt zich natuurlük mét deze anti-Fransche campagne ter dege bpzig, en het ja vooral het Journal des De bate, dat reageerde op deze Italiaaansohe perscampagne. Het blad citeert de vol gende woorden van den Italiaanschen dic tator, die hij uitsprak van ’t balcon van ’t paleis-Ghigi: „Ik wenpch enkele ernstige woorden te spreken, die nauwkeurig door hen, voor wie zij zyn bestemd, uitgelegd moeten worden. Ex moet een einde aan komen. Er moet een einde komen aan zekere schuldige en on gehoorde toegeeflijkheid van over de gren zen”. Aldussprekend Jiad de duce klaar- blykelyk ‘het oog op de Fransche regeering. Voor eenigen tyd was hetgenenaal Primo de Rivera, die in een interview Tan- ger opeisehte, thans roept Mussolini van een Romeinsch balkon de Fransche regee ring ter verantwoording: deze wyze van te wérk gaan! is niet geschikt om de interna tionale betrekkingen gemakkelyker en hof felijker te maken. Wilhelm II zelfs, op het ttfdstip van het droge kruid en het gesle pen zwaard ,nam by zyn uitvallen meer de vormen in acht. Erger nog is, zoo gaat de schrijver voort, om goed te doen uitkomen, dat men niet meer met een 'boutade had te doen, zyn pers een campagne gen Fra ven uit d’Italia, F RUSLAND. Van gebrek omgekomen. ‘De eenige zoon van Dostöjefski is te Mos kou van gebrek omgekomen. Het vorige ’jaar besloot de sovjetrepubliek hem een Dien avond liet Edmund rich niet meer op üten House rien. Hij bleef ongeveer eeiKuur in de studeerkamer, 'Sirs “til d^sstraatdeur uit en be gaf soldiop weg naar Hedingham. Hij voelde een puweerstaanbaar veriangon 'naar de plaats van zijn verloren ge luk iet oude belommerde kerkhof, .waarop hij met zijne liefste in de vervlogen zomeravonden had gewan deld, d| breedgeUkte taxisboomen waaronder zij zoo dikwijls hadden ge- zeten het tuinhek, waaraan hij aom- tijds na t vallen vanXdie 'duisternis had staan wachten op ’n he&nelijken hand- diuk, een paar haastige woorden, een belofte om elkander morgen weer te zien. De maan was opgekomen en het lands chap 'prijkte met die verheven schoonheid, welken alleen ’t maanlicht kan schenken. De vèr verwijderde die de wandelaar van den heuveltcr onderscüeitlde, stak zilverwit af tegen het donkere bosch en de beide. Ed- pund stak het wöl bekende grasperk I onder aan den heuvel over, waarop oude kastanjebom*. s’cnd d>e wo iar de eerste duizend zijn er al! aantre^el^ lan .oen met zijne smart. Welke uitwer king zijn aandoening ook had, t zij wanhoop of woed», ’t was beter hem •m dien gemoedstoestand alleen 'te la- t' Een veel bewogen loven. Homan uit bet Engelscb 4 van Miss'll BRADDON. 91 - Zij vatte het nietigste voorwendsel aan om van' u af ‘te zien. Ze is een laaghartig berekend^ schepsel, en. ver- dieut niet dat men nog een oogenblik aan haar denkt.” „Stil, moeder”, sprjdc de jonge man metj bijkans plechtige kalpte. Hij bad die onmannelijke tranen afgewischt, en droeg de smart van. dat nieuwe leed als een martelaar. „Stil, moeder, geen woord meer 4gvw haar. Laat haar naatn voor ons beiden dood rijn, en ip ster ker beteekenis dood' dan de namen der afgestorvenen, die wij hébben bemind en verloren. Van hen spreken! wij nog somwijlen haar ntirimi zullen wij niet n»eer noemen.” Zijn moeder, verstandig zelfs in ba re liefde, kuste rijn koud voorhöoftl waarop het klammer zweet getuigde van den zware® strijd, dien hij inner- Hjk Jiad gestreden en liet hem al- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «n omsteken (behoorende tot don bezorgkrin<) 1regels 1.80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel moer 0.30. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys. Li efdadigheids-adverten tien de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL!NGEN:\-4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. G* de voorpagina 50 booger. X. Gewone advertentiën en ingezonden mededeel ingen bjj contract tot seer gereduceer- den prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden dóór tuaechenkomst van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. BINNENLAND. Hofbericht. H. M. de Koniugin-Moed’er bezocht gisteren te Baarn het laboratorium van prof. Johanna Westerdijk in het Willy Commelin Sdiolten Instituut. De iKoflingin-Moerier werd daarbij vergezeld door de hofdame jonkvrou- we Van <te Poll, dan groot-officier jhr. rmr. Sohimmelpienninck en haar parti- culier-secretaris Sixma baron v. Heem sstrai J. J. G. Baron vaa Voorat tot Voorst. 1846—16 September—1926. Luitenant-üeneraal Jan Joseph God fried Baron van Voorst tot Voorst is neden 80 jaar gewonden. Zijn herbe noeming, enkele dagen geleden, tot voorzitter van die Eerste Kamer wijat wel op de bijzondere beieekems van dat feest, dat niet zoo zeer in het be reiken van dien hoogen leeftijd gele gen is dan wel in het feit, dat hij nog gleeds blijken geeft van het beril van jeugdige kracht en daarom bes aat - er alle reden voor de geiukwetischen, waarmede de jubilaris voorzeker over laden zal worden. De hooge militaire titel, dien Gene raal van Voorst thans draagt, moet als een eereti.tel beschouwd worden in zijn actieven dienst als officier toch vormde de rang van koionel het eind punt. De Wettelijkie bepalingen sloten siaflbioftej. eentr oai öyivia s vauer te Heuing- han» zou zijn gebleven om zijn voor^ ’deel te dopn met den verhoop rijner dochter, maar 't was immers dv^aas te denkfct dat hij nog dorpsonderwijzer zou zijn en zich voor een paar petad •zou atsloven. Dat zou een sleditejhah- idel rijn geweest, waardoor hij er geen jzier beter aan toe zou rijn geweest jdap te voren. Hij had zeker het stijlle tdorp verlaten om, v,èr van het, toóneel 'zijner ongerechtigheid, van het leven jtfl genieten. Edmund verliet bet schoolhuis. Het kwam hem geheel anders voor, alsof ’t slechts het doode lichaami wag van .de plaats, die hij vroeger had gekend. iDe tuin lag bezaaid met dorre blade ren de dahlia’s en stokrozen spra- herfst en vergankelijkheid Wmèrgeup was vervlogen, reuko- looW bloemen groeiden in de perken, waairin nog kort te vordn rozen, anje lieren en reseda groeide. .Hoe zal ik haar ooit uit mijn ge- dachten leeren zetten (lacht Edmund terwijl h’j naar huis wandelde, om den dagelijkeehen sleur, van het leven te i hervatten, zonder haar, die er als het ware het lichtpunt van uitmaafcte. Voofdat hij Sylvia Carew had- lee- ren kennen, had hij zichijwel gelukkig gevoéld, maar zonder haar scheen •ea nu geen geluk moer voer hem te rijn weggelegd. GOlDSfiHE COURANT. --- VI 'Ivotdt geuit1, over ^e’twudii»’ Ao^Kratecfie a Regeering die vertdytf vergund aan tal van- Italiaai^uché uitgewekenen, die anti-fascis- tisdh denken en doet». Reeds werd het denkbeeld naar voren gebracht om van Frankrijk en van verschil lende ander^ mogendheden beperkende be palingen té verkrijgen oo Italiaansche emigranten, ten opzichte vajp hen ,die 1 fascisten groepen behooren. *8^ Verder hebben zich de laatste dagen ver schillende onaangenam^ incidenten voorge daan o.a. voor de Fransche consulaten In Locamo en Triest, beiden naar aanleiding van den aanslag ap Mussolini. ‘Door den Franischen zaakgelastigde is reeds geprotesteerd tqgen deze incidenten en voorts is naar gemeld wordt, reeds door ‘het Centraal Comité voor Vrede en Vrij" heid en het Italiaansche comité van actie tegen het fascisme een protest gezonden aan de ministers van buitenlandscft zaken van Frankrijk, Zwitserland, België, Luxem burg, Engeland, Duftschland, Oostenrijk en den Volkenbond togen het denkbeeld om van deee ^mogendheden beperkende wetge vende maatregelen te vragen tegen Ita li aansche emigranten. r’t Pillen - zjjt ge binne.n ze itiahr eens, uiting. Overal BUITENLANDSCH NIEUWS. 'DUITSCHLAND. Een testamentvexvalsching. beschuldiging tegen mevr. Schnabel. Een nieuw schandaal is in de «<g. hooge- re Berljjnsche kringen ontdekt. Het betreft de testamentvervalsching door de vrouw ,>ah den in U924 'Scfhnabel, geb. gravin von --- Prof. Schnabel was getrouwd met gravin Leiningen, die hy tydens den oorlog r van gewondheid had leeren ken- 1 veldhospitaal waar deze gravin verpleegster was. Na den ^jorlog werd 'hy benoemd aan 'het Institut” te Berlyn. Hy op de „Planitz-Insel” by Pots .zeer too—-——7- In Dec. 1924 stierf hij aldaar, terwyl zün vrouw te Berlyn was. Een testament wend niet gevonden. Toen in opdracht der wedu we in het Robert-Koch-Institut zijn boeken wenden weggehaakl, vond men in een der boeken een papier waarop stond „Mein ^Testament”, daarin werd zijn vrouw tot uni- verseele erfgenaam benoemd. iDit testament kwam de familieleden prof. Schnabel zeer vréémd voor. Er werd een onderaoek ingesteld, perso nen in verhoor genomen. Een' oude huis houdster was de eerste die bezwarend® verklaring aflegde. Zy bekende dat n^ -vrouw Schnabeftina den dood van haar man in den nacht hawzitten schryven. Het testa ment werd doorpechriftkundigen onderzocht en uiteemaakt^rd, dat hét door mevrouw ren was. ■•darland lid vaa daa Valkaabond. Een anti-Friu»ehe campagne in de Italiaanschf pers. Anti-Fransche incidenten. Hedenmorgen te 10 min. voor 10 werd de zitting van de vengadering van den Volkenbond te Genève heropend. De voorzitter deelde mede, dat’hy eep brief heeft ontvangen van de delegatie van Uruquay. Hy «eide, dekten tbrief evenwel niet te kunnen voorlezen, voondat de stem ming voor de verkiezing der nietxpermia- r.ente leden van den Raad van den Volken bond zou hebben plaats gehad. (Daarop had dé stemming plaats. Bjj de eerste stemming werd Nederland tot lid van den Raad van den Volkenbond gekozen. Met Nederland werden gekozen België, Polen, Chili, Columbia, Roemenië, China en Salvator. Uitgébracht werden 49 stemmen. Hiervan verkregen Columbia 46’ stemmen, P^en 45, Chili 43, Salvator 42, België 41, Roémenië 41^|k^^dnd 37 en China 29. Verder krd|^HR: Tchecho Slowakije 23, Perzië 20, Portal 16, Finland 14, Ier land 10, Uruquay 9, Canada en Denemar ken elk 2 stemmen. By de tweede stemming werd Tsjecho Slowakije met 27 van de 49 stemme^ tot het 9de niet-permanente lid van den Raad van den Volkenbond gekozen. overstelpt van smart, acht erge. aten. „Rijkdom is een spoedige vertroos ter zei de hij op bitteren toon. Hij opende het houten hek, tuesciien den tuin van den onderwijzer en nei kerkhof en trad binnen. Hij wilde Ja mes Carew gaan opzoeken, om1 noai rekenschap te vragen vad dt.> drang dien hij op zijn dochter moest hebbe^ uhgeoefend, om haar* tot zul.< een gelijk huwelijk te bewegen om nem m alles behalve vriendelijk' woorden te zoggen hoe hij over zulk een han delwijs dacht. Hij klopte aan*de lage deür die on- 1 nuAdellijk’ daarop werd geopend, maar In’et door James Cairew. Dq matf die voor’ hem stond was een menscli. met aschblond' haar en bril ..Is*mijnheef Carew thuis?” Edmund, benieuwd wie toch die vreenu/ •eiman mocht wezen. Mijnheqr Carew is zes weken gele den van hier vertrokken” antwoord de de jonge m^n. „Hij bedmfltte voor zijne betrekking als onderwijzer, deés out redenen van gezondhe d. deels om-' dat rijn dochter met Sir Aubrey Per ri am is getrouwd.” ..Kunt ge mij ook z#een waarheen mijnheer Carew is gegann ,.Ik weet/t niet iufet.'ïk Peloof d«t hij ergens naiar het Zuiden is gegaan, om daar den winter door te bronzen Dat was vreemd. Edftnind had! ge- heeft laten ondernemen te- Na citaten te hebben gege- liaansdhe krartten als Giómale pera en Messagero, die ontstemd aan anti-fascistische émigré’s in plaats van hen als ongewenschte personen over de grens te zetten, herinnert hetblad eraan, ,Von Leininj {dat er ïn Italië geen onafliankelyke pers aia officier bestaat; wat1-de bladen in Italië schryven >nen in een heefft onder deze omstandigheden een be- 'veipleegste teocenis, die de uitingen in elk ander land, Rusland uitgezonderd, iriet zouden hebben. Opgemerkt wordt, dat de Fransche hertel lingen geheel afwyken van die in Italië, sinds Mussolini daar de macht in handen kreeg, en het voelt er niet veel voor Frank rijk door Italië zooals* sornmig Itajjaan- sche bladen wenschen een regiem te zien Opdringen met betrekking tot de pers, dat overeenkomt niet het regiem in Italië: ieder land Is baas An eigen huis. Het blad meent dat/ Frankrijk honderdduizenden Italianfflirtjpneemt die gelukkig zyn on Fransehe bodem/ een stukje brood te vei< dienen; de Itanaaansche regeering wordt daarmee een dienst bewezen. De Fransche autoriteiten /hebben heihaaldelyk uiting <gegeven aan' ^aar wensch, dat de ItaliSan- sdhe gasten in Frankryk geen militaire politiek voeren en te dezen opzichte rijjj alle mogelüke maatregelen gen ómen. Maar eenènzyds gaat het natuurW ■dividueel een zoo groote w vindt de Fransche iets te iwyten, >ft met e3n Italiaan, die op Italiaaansch grondgebied een mis daad pleegt. Verscheid«le Fransche journa listen hebben er terecht aan herinnerd, dat I i-» ’t verleden Italianen Jn Frankrijk presi dent Carnot en in Zwitserland keizerin FJizabeth var Oostenrijk hebben vermoord. Men hééft toen de regeering te Rome niet verantjwoondelijk gestelf vóór deze indivi- dueele daden en toch waren het toen Ita lianen, die enby waren betrokken. De hoop wordt uitgesproken, dat toén te Rome weer jgauw tot redelijke? inzicht zal komen; de Italiaansche regeering 'heeft er niet ’t inin- ste belang bü met Frankrijk ruzie te zoe- ken. Schnabel gesel vaax zijne bescnermetiue ahuun oVér hem en Sylvia had uitgespreul. Het verleden is eeuwig, zegt Srhil- 'ler. Edmund gevoelde dat zijn vervlo gen geluk invloed zou blijven uitoefe nen op geheel rijn volgend leven, dat hij ’t nooit zou kunnen vergeten, da* het een alrfjd durend- verdriet zou zijn, een schim, die hem achtetvolgdfe en hém onvatbaar maakte om deel te ne men aan de genoegens van' t leven. Een poosje lang bleef hij onder den kastanjeboom staandie oude boom •was ’t zinnebeeld van rijó eigen le ven vroeg ontloken, vroegzverwelkt De verdorde bladeren vielwi langzaam langs he neder, terwijl hij zich dan zijne treurige overpeinzingen overgaf. ..Arme bladeren, ongelukkige drpo-, men”, neide hij bij riohrelven. „wie had in uw lentetijd kunnen denken det gij zoo spoedig zou sterven?” Het was tien uur toen Edmund ''het dorp inkwam en Hedingham lag voor ’t grootste gddeelte reeds in diepen slaap. Het kabbelen der beek, die door de dorpstraat liep, was T eenige geluid dat men vernam. Er scheen nog licht uit de vensters der 'pastorie en zee, vai; het schoolhuis; hij stapte het Htc^K kkerkhof over en bleef even bij de zer- “gen^l aen der Bossiney’s staan, evenals bij den kastanjeboom. Daar hadden rij immers afscheid van elkander genomen en .plechtig bezworen elkander altijd troirw te blijven. Hier had hij haar(* pensioen toe te kennen. Het bleef echter slechts by een besluit, de daad liet op zich wachten- Mevrouw Schanbel legde en volledige be kentenis af. Het 0. M. stelde een vervol ging wegens zware valsdhheid in geschrif te in. Mevrouw Schnabel weid echter voor- loopig in vrijheid gelaten, omdat zy zich onder, eede verplicht had haar bezitting op Plariuz-Insel niet te verlaten. Deze belofte heeft zij niet gehouden en zy is met de noorderzon vertrokken. Thans heeft het O. M. ook de opgraving van het lijk van dr. Schnabel bevolen. Als bijzonderheid wordt nog meegedeeld, dat tijdens Zün ziekte hy door zyn vrouw werd verpleegd, die geen dokter bü haar man toeliet. Eerst na herhaalden aandrang van de familieleden werd dr. Schnabel naar het ziekenhuis gevoerd, waar hy spoedig over leed. - De typhusepidemie in Hannover. Volgens de laatste berichten is het aan tal typhusgcvallen in Hannover in den loop van den dag tot 1212 gesteigen en zyn er na een periode van betrekkelijke rust weer tal van nieuiwe gqvallen bekend geworden. Het proces-Schröder. Vandaag begint in Maagdenburg het proces-Schröder. I Het verluidt, dat Schröder «ün bekente nis andermaal zal herroepen en opnieuw den groot-industrieel Haas van aanstichting tot moord op zyn vroegeren boekhouder zal beschuldigen. In ieder geval schünt hy van plan ,te zite» alles op haren en snaren te zetten teneinde den dans te ontspringen. Een drama in een mün. Jn de myn Botien in het qpjndistrict Or- lovo-Lazy werd een houwer tijdens zijn ar- gert^wen professor dr_ in von Inningen. van hen hjj ,va>r hou, die n!» alartUoOer eeuw langzame promotie bij meer dan 37-ja- rigen officiersdienst den leeftijd! van. 60 jaar overschreden had, het opper- jOfficiersBcfiap uit. Dat zijn phyaieke en intellectueel© toestand daarbij geen bin- sderpaai vormde, blijkt afdöende uit déi wijze, tfaarop hij, 'nadat rijn militaire loopbaan afgebroken was, nu reeds bijkans 20 jaar een zetel in het parle- rnent bekleed heeft. Generaal van Voorst tot Voorst stopd, in het leger in bijzonder aanzien; dat. Js te vorigen jare nog gebleken bij de huldé, die den thans 80-jarige ejnrijn als officiersvrouw niet minder hoog ge achte en even krasse echtgenoot© door Ivroegero en tegenwoordige kameraden, <bij hun gouden huwelijksfeest gebracht |werd. Mr. S. J. Graaf van Limburg Stinun. f I Te Arnhem is övérleten in 'eu i ouderdom van 04 jaar mr. S. J. graaf ]van Limburg Stirum. De heer Van bti- rum bewoonde sedert 62 jaar het land- 1 goed „De Lichtenbeek” bij Arnhem. Hij had in 1921 rijn diamanten bruilott igevierd, die samenviel met rijn92atea verjaardag. Hij was in 1863 door Ko

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1