T1EK I :’s Brood l IOm I 1 HEID LAUW flOUDA »rten 578 10 1 n i NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUÖE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, eni. 95» Jaargang Maandag 20 September 1926 J Dit blad verschijnt dagelijks behative op Zon- en Feestdagen itels ,e c Met Ingang van 1 October 1920 boglnt het nleaawe kwart—I Is Iterijen DOOR GOUD VERBLIND. FEUILLETON. 3K Lijsten prijcva. i ^JjK-piRECTIE. Wtu 16259 l Ur lig voor lucht- I BINNENLAND. I «n (Wordt rwrotgd) Zij, die zich met ingang van dien datum op de GOUDSCHE COURANT abonneeren, ontvangen de vanaf heden tot dien datum verschijnende nummers gratis. Nieuwe abonnementen worden aangenomen aan het Bureau MARKT 31, GOUDA, dopr onze loopers en bij onze agenten in de verschillende gemeenten buiten Gouda. jn zonder lucht- ngrijke voordee- ip te stellen, niet fcts van antenne Hening; lere amateurs te stellen niet irit- ■r zal in de toe- I spelen. ^INDUSTRIE, GOUDA. collectie stations op ver- vörden niet door Emulsie E ZIEKTE, flacon 0.90- B. „DODONEUS", we Markt 37. Fluweelen Een veel bewogen leven. Roman uit het Engelach van Mies E. BBADDON. Bedlxnnm 15 - GOUDA Heb de wereld in httis en haard en maak daarvan uwe wereld. t innen door D. Fr. HE KRACHTPIL- irbare Bustes. Ook rakken. Bekroond eere-diploma's. Ifl toeneming. Gega- )or Artsen aanbe i dankbetuigingen. stuks 3.50, 200 s onder rembours twisMl. tr. 21, Den Haag. er billijke voor in H. B. S. en ten BOUWKUN- •or ,.j. LLIER, 3UGSTRAAT S4. Blijkens berichten uit Madrid, wordt (e San Sebastiaan een speciale Ministerraad gehouden, waar de internationale toestand met den koning besproken zal worden. Op deze bijeenkomst zullen, zoo luiden de berichten, ook Spanje’s houding wonden vastgesteld ten aanzien van Tanger. Vijf en zeventig personen /werden gedood. Twee duizend huizen wenden verwoest. In de geheele stad Miami Beach stead het water 90 cJM. hoog. Een storm met een snelheid van 145 K.M. verlamde de licht voorziening. De schade moet aanzienlijk zijn. Ook over Palm Beach heeft Zaterdag een orkaan gewoed. De wind bereikte somtijds een snelheid van'160 K.M. per uur. De ver bindingen van Miami en Palm Beach mét de buitenwereld zijn geheel verbroken, zoo- dat men nog niet weet, of de schade groqt is. De telegraaf- en telefoonverbindingen zjjn gestoord in geheel Miami. Er is weinig vernamen over het voorstel de vorige maand door Spanje gedaan, om een conferentie bijeen te roepe» van de drie mogendheden, die het Tanger-statuut heb ben onderteekend, Spanje, Groot-Brittannië en Frankrijk, alsmede Zweden, Neder land, België, Portugal, terwijl ook de me dewerking van de Vereenigde Staten en Italië werd wenachelijk geacht. Het is be kend, dat dit initiatief van Spanje geen succes heeft gehad. Daarom is, meent men, thans het oogen- blik gekomen, om te overwegen, of, indien Tanger niet aan Spanje kan worden toege wezen, er een ander alternatief bestaat voor Spanje, hetgeen dan zou neerkomen op ee|i afstand-doen van het protectoraat. .QOpH IIIKÜÜK. x Sir Aubrey moedigde liaar niet aan tol de studie. Hij was de sche meaning toegedaian, dat een jon ge vrouw puddings moest kunnen too bcreidcjn on zich verdienstelijk maken in die provisiekamer. Als aij naar hoo- gere volmaaktheid streefde, niotjsl zij bloemen en vlinders op fluweel schil deren, of kleine landschappen iu pot lood teekenen, tot bederf van haar oog en, of in dezelfde kleine afmetin gen voeren schilderen om er de ah bums harer vriendinnen mede te ven sieren. Vervolgens mocht zij, om haaj ledige uren aata te vullen, borduur werk nuakep, of Abraham en Izaak n den kruissteek, zooals de voorlaatste Lady Perriam’ had gedaan, een kunst werk dat nog in de kamer van Bo ling broke ter bezichtiging stond. Sif Aubrey had een schrikkelijke^ afkeer van blauwkousen. Voor muziek, vocaal of instrumen taal. had Sir Aubrey niet t minste ge voel. Op Sylvia’s verzoek had hij eed piano gekocht, die iu een hoek bij den, schoorsteen in de groote zaal was ge plaatst. alwaar hij haar in den grond zijns harten een doorn in 'i oog vond. Hij vroeg Sylvia bijkans iederen stond hem i^ts voor te zingen, op denzelfdeq minzaam beleefden toon maar terwijl zij zong las hij de courant en wist’zei- dep wat het onderwerp van haar gel onveranderlijke hoffelijkheid wanneer zij de piano sloot. De eentonigheid van het leven op Perriam Place was nog veel erger aan in een klooster. In die verblijven komt nog een/s een rejziger overnachten, of een priester om inspectie te doen, daar worden nog wel eens veranderingen, in de dlagelijksche leefwijs aangebracht daar worden feestdagen gevierd, daar heerscht in één woord voortdurende afwisseling, in vergelijking met het leven op Perriam. dat kalm en onver anderd voortging, evenals het watfer eener gracht. De goed gedresseerde bedienden I^eidden en serveerden iederen inaaliW op diezelfde wijze, lederen dag heèrechto er dezelfde stil te en rust in hetXstatige gebouw. Het onafgebroken tikken van de Louis Qua- torae-klok in het voorhuis waarvan de verlakte kast prijkte met al de wa penen en blazoenen der Perriams scheen aan de eeuwigheid te herinne ren. ..Altoos t zelfde, altoos t zelf de". bromde die stylige tijdwijzer Syl via in 't oor.. Semper idem. Semper idem*, y 11/ Sir 'Aiftiré^ was nooit onvriendelijk jegens haiar inaar aan cteri anderen kant wajM.hij toch niet ide itoegeefHjkd echtgenoot, zooals zij zich hem had voorg^steld. Hij was in geenen deele haar slaaf, maar verwachte en eischte daarentegen strikte gehoorzaamheid vare zang was. en toch dankte hii baar met haar. Hij gedroeg zich veeleer tegen in de sluitingszitting, die door den voorzitter der Eerste Kamer, J. J. G. baron Van Voorst tot Voorts, in gala- uniform werd gepresideerd, waren te genwoordig de leden der Eerste Ka mer Heerkens Thijssen, De Savomin Lohmen, beiden leden der oommisei» van in- en uitgeieidé, Ossendorg, Danz, Lindeyer, L. M. Hermans. De Muralt, Verkouteren, Briöt, Diepenhorst, Da Vos van Steenwijk, W. Fransen, Rink en Van Embden en de Tweede Ka merleden Dresselhuys, dr. De Visser, J. J. C. van Dijk, Knottenbelt, allen leden der commissie van in- en uitge leide, Van den Bergh, Duys, Ketelaar, Oud, Van Schaik. mej. Katz, Lang- man. Tilanus, Bulten, Kampscbaer, Bij- leveld,-De Wilde. Wedkamp. prof. Vis- seher, Puys de Beerenbrouck. Heems kerk en Marchant. Vele leden wenschten den voorzitter nog geluk naar aanleiding van zijn 80- pten verjaardag, die dezer dagen ge vierd is. De heer Dresselhuys woonde voor het eerst na zijn ongesteldheid de zit ting weer bij. De leden der commissi© van in uitgeleide droegen ambtscoetuum. De Staatscommissie voor wijziging van de Lager Onderwijswet geïnstalleerd. De minister van onderwijs, kunsten, en wetenschappen, die heer mr. Was zink, heeft Zaterdag geïnstalleerd, oq bij Koninklijk besluit van 2 Juli inge- slelde staatscommissie aani welke is opgedragen a. te overwegen, of in de Lageron- derwijswet 1920 wijzigingen behooren 94 - Zelfs de Oden van Hocatius, dfe haar zoo liefelijk en yol beieekenis hadden loegeschenen wanneer Edmund ze op- zeide en uitlegde, waren nu niet veel nicer voor baar dan een reeks van zelfstandige- en bijvoegelijke naamwoor den. tot eed verwarden knoop door- eongestrengeid. Zij had' misschien Wel eenige hulp kunnen krijgen van Mordred, maar zoo- dra zij ’t waagde! een beroep té doen op déae autoriteit, dwaalde hij af tot eene prozaïsche kritiek van den dich ter. en wilde met geweld tergasten op een catalogus van uPgeJ komen boekwerken. Zijn eigen breid te zwak dm ondierwijs te kunneq «even. Hij koW slébM» herijalen waf hij had gelezen. En zoo gebeurde het dat Lady Perriam. na een maand van helselmatige stadie, dén moed liet zin-t ken. en haar boeken nog slechts ter over Laar als een goede vader, dap als een onderdanig echtgenoot. Hij ven spilde zijn rijkdommen niet om haar grillen te voldoen, en willigde slechts hoogst zelden liaar verzoeken in hoewel hij ze altijdi op minzame wijze van de hand wees. Op zokercvi dag waagde zij te zeg gen dat hij er wel aan zouden doen oen vroolijker leven te leiden dan tot nu toe. dat Perriam Plaoe er veel aan genamer zou uitzien, als het nu en dan eens met gasten was gevuld. Bij die woorden spalkte Sir Aubrey in stom tne verbazing de oog en open. „£ijt ge. klan niet gelukkig mijq kind vroeg hij. Sylvia zuchtte en antwoordde dat zij volmaakt geljlkkig was. ..Waarom zouden we onp geluk dan in de waagschaal stellen door een vreemd element in onze leefwijze tq brengen Ge zijt immers nooit gewend geweest aan een huis vol gasten, en ik evenmin. Nu wij beiden ons géluk kig voelen, laten we nu ook* ons best doen om gelukkig te blijvejp. Zoo sj>rak de stem van ouderdom en wijsheid, maar het oproerige jeug dige hart verzette zich tegen de wijze uitspraak tranen van machtelooze woede sprongen Sylvia in de oogen. ,.Ik wist wel dat ge hier leefdet «Is een kluizenaar, terwijl ge nog otwc huwd waart", zeide zij ..de men- schen hadden er dikwijls genoeg over jve en etramme ikingen, spier- ün, lendenpij», >r alle rheurot ipn die ontateau e ko»de <«pe»8t ïmldde! Wortel- iria frortelhoor. flacon bfj Artüwba. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot don bezorgfcriag) 1regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-adveitentiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2.05, elke regel meer 0.50. O* de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingea bty contract tot zoor geroduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkömet van seliede Boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. ie praten. Maar ik d^cht dat dit na uw huwelijk wel zou veranderen, dat wij kennis zouden houden met de voor naamste families, zooals andere rijke menschen doen, die een weinig van ‘t leven willen genieten." .,Ik hoop toch dat het vooruitzicht om kennis te houden met voorname familie s niet uw eenige drijfveer is geweest om mijn vrouw, te worden, antwoordde Sir Aubrey op dien toou van gekrenkt© waardigheid, waarmee hij zich somtijds wapende als met een pantser. ..En wat aangaat het leven te genieten, ik leef naar mijn eigen verkiezing, en dat is, dunkt mij, het hoogst mogelijke genot d»t de mensch kan hebben.’’ Sylvia haalde de schouders op ©u zweeg. Zij moest zich wei onderwer pen zij had reeds lang ontdekt dat het huwelijksleven niets dén onder werping was. Sir Aubrey wae een goedaardig, maar geen toegeeflijk echt genoot. De hartstocht die hen# er toe gedreven had de dochter van een dorps onderwijzer om hare hand te vragen en met haar te trouwen, was een wei nig bekoeld! nu zij eenmaal zijn vrouw was zijn eigendom zoolang hij Isef dé. Niet dat hij zich in ’t minst teleur gesteld gevoelde (rf dat zijne bewon dering en liefde voor Sylvia waren verminderd. gei der Koningin, zich naar binnen begaf. In de vestibule werd de Minister op- gewacht door de reeds vermelde com missie van in- en uitgeleide, die hem naar de vergaderzaal leidde. Met hetzelfde ceremonie en langs den^elfdéin weg in omgekeerde volgor de keerde Minister Kan naar het Pa leis terug, waar hij weder opgewacht werd door hofmaarschalk baron De Smeth. ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad pey kwartSal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux Jijn dagelijks geopenjd van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 484Ö0. BUITKNLANDfiCH NIEUWS. duitscSland. Het aantal typhusgeVallen in Hannover. Gisteren bedroeg het aantal typhusgeval- len in Hannover 1631, Waarvan 52 met doo- delijken afloop. De b^trekkeljjkc stilstand ir. de uitbreiding, die fisteren werd gecon stateerd, heeft heden, voortgeduurd. Het aantal nieuwe gevallet bedroeg nog geen 50, terwjjl het dageltfiöch gemiddelde de vorige week meer d»nZ( 100 beliep. Brug ingestort, bij Stettin. Drie dooden en tweei zwaar gewonden. Gisterochtend is to, Stettin bij Garte de nieuwe brug over de pder ingestort, ©e brug zou de volgende week Zondag worden ingewijd. Drie aFbeideii werdpn gedood en twee zwaar gewond. Nog geen vjjf minuten te voren was een volbczette stoomboot on der de brug doorgevarep- BELGIS. De Belgische kroonprins verloofd met prinses Astrid'Van Zweden. iDe verloving van kroonprins Leopold van België met prinses Astrid van Zweden, een dochter van prins Karei, broeder van den koning van Zweden, wordt volgens berich ten uit Brussel bevestigd. De prins is 25 jaar eu«l, de prinses 2fl. Koningin Elisabeth vaz( België en prins Leopold zullen, «ooals (gemeld, binnenkort naar Stockholm vertrekkfen. De jongelieden hebben elkaar tweemaal ontmoet; eerst in het verjaar van dit jaap, tijdens de reis, die de kofiingin en de kroon prins incognito door Zweden hebben ge maakt, «n vervolgens ta&uxemfourg. Nog in dit jaAr zaj het huwelijk te Brus sel worden voltrokken. ENGELAND. Hitte te Londen. Londen heeft gister een hittegolf te door staan gehad. Temperaturen van 83 graden in de schaduw werden genoteerd, hetgeen zeer zeker een record voor dezen tjjd van het jaar beteekent. Sedert 1890 is een dergelyke hitte niet waargenomen. Het mijnconflict. De mijnwerkersleider Cbok heeft gister in een in North-Staffordshire gehouden rede uiteengezet, dat de executieve deT mijnwerkers, die heden bijeenkomt, wel twee dagen zal beraadslagen over de nieu we voorstellen der regeering. waarna zjj zal beslissen, of een nationale conferentie van gedelegeerden zal worden bijeengeroe pen en of deze een zekere lijn, van actie zal aanvaarden. Cook critiseerde voorts Baldwin’s schrij ven, dat een geheel nieuwe richting inslaat, die afwijkt van Churchill’s voorstellen. VEREENIGDE STATEN. Zuid Florida door een orkaan geteisterd. Een geweldige orkaan heeft Zaterdag dé kust van Zuid-Florida geteisterd. Sluiting zitting Staten-Generaal. Do ixcchiigie plaiting Zaterdagmid dag vaai liet zittingjaar der Staten-Ge- ueiaal, werd ditmaal verricht door mr. J. B. Ka», Minister van Binnenland- scho Zaken en Landbouw Tégen drie uur kwam de Minister, die op zijn gala-tearue o.a. het groot- offi ei erekruis van de Oranje-Naseau-orl^ de en een hooge onderscheiding van' 'het Legioen van Eer droeg, te konink lijken paleize aan. waar hij ontvangen werd door den hofmaarschalk der Ko ningin. F. F. baron dé Smeth Vijf minuten voor drieën nam Minis ter Kan, uitgeleid door bovengenoem den hofdignitaris, plaats in de gala koets van het Hof. bespannen met 2 paarden, die bestuurd' werden door een koetsier in gala-livrei met steek en witte pruik. Naast de portieren gin gen lakeien, eveneens in gala-livrei. Het rijtuig werd voorafgegaan en ge volgd door kleine detachementen ca valerie. De stoet begaf zich naar het gebouw der Tweede Kamer langs Noordeinde. Heulstraat. Gevangenpoort, over een gedeelte van het Buitenhof, naar het Binnenhof. Voor den ingang van het Kamerge bouw stonden militairen en haie op gesteld. die de geweren presenteerden toen de Minister, als vertegen woord i. (MM COURANT. Da bespreking en tussehen Briand en Stresemann. Spanje en de Tangerkwestie. In aansluiting op ket officieels commu^il qué, verschenen over het onderhoud tus- schen de Ministers Briand en Stresemann, verluidt natuurlijk van officieuse zjjde Wel een en ander over den grondslag der blijk baar bereikte overeenstemming, die volgens sommige berichten schijnt te zullen uitlöo- pen op een Duitech-Franaohe alliantie. De overeenkomst zou zoowel een ecorto- misch als een politiek zëlfs een milit|i karakter dragen. De berichten reppen van belangrijke vfe- deraijdsche concessies. Zoo zou Frankrijk bereid zijn Duitschland belangrijke bedra gen, die het krachtens het vredesverdrag aan Frankrijk verschuldigd ia, kwijt te schelden, op voorwaarde, dat de landen, die van Frankrijk groote soirimen hébben te voideren, ook hun eischen in overeenkom stige mate minderen. Tenminste: Jufes Sauerwein, die Vrijdagavond het voorrecht heeft gehad een ondeihoud te hébben met Briand en Stresemann, stuurt uit Genèye aan de Tel. een bericht, waaraan wy de vól gende passage ontleenen: I frankrijk fcou ermee instemmen afin echadevergoedingseiach te laten zakken tot op ongeveer acht milliard goudmark, d.w.z. tot op de helft der Dawesdbligaties, uitge geven op dé Duiteche spoorwegen en de industrie, echter onder deze mits, dat zijn eigen crediteuren het dienovereenkomstige concessies verleenen. Duitschland zou zijn geheete crediet tpr beschikking stellen tot begunstiging van die maatregelen, welker resultaat moét zjjn stabiliteit der wisselkoersen en norma le handelscondities in Europa, juist datigefte waardoor Engeland ten zeerste bij deze op lossing zou worden geïnteresseerd.” Uit het .bovenstaande volgt dus, dat Briand ten behoeve van Frankrijk het er W aan heeft trachten te sturen van Strese mann gedaan te verkrijgen, dat de Duit- sche regeering haar medewerking verleent, opdat Frankrijk via vermindering der an nuïteiten krachtens de Dawesovereenkomst schuklenverlaging bereikt. Maar ook Briand schijnt Stresemann veel beloofd te hébben, waarvan de verwerkelijking neerkomt zoo niet op een algéheele liquidatie van het verdrag van Versailles, dan toch op een wijziging en schappelijke toepassing daar van. Zoo zou Duitschland eerlang ver ondersteld, dat, hetgeen Briand en Strese mann overeenkwamen, realiteit wondt en de desbetreffende berichten juist zijn kunnen rekenen op ontruiming van het bl eette Rijngebied. Voorts is er sprake van, dat er weldra voorgoed een einde zal komen aan het mi litaire toezicht der (geallieerden in Duitsch land, terwijl er ook geen volksstemming in het Saargébied over de toewijzing daarvan hetzij aan Frankrijk, hetzij aan Duitséhl»n< 1 zou plaats hebben. Ma.w.: het Saargébied zou misschien weer spoedig geheel Duitsch wonden. Ook gewagen de berichten nog van Fransche bemiddeling ten behoeve vftn Duitschland bij de herziening der Oostelij ke grenzen van dat land. Frankrijk zou voorts bereid zijn het zajne ertoe bij ie dra gen, dat Duitschland koloniale mandaten verwerft. Ook van verdere concessiën is nog sprake. De toekomst zal nu moe ten leeren, of de optimistische berichten, die thans de ronde doen, kloppen met de feiten. Ook ipoet natuurlijk worden afgewacht, of de Fransche regeering, aan .wier hoofd Poincaré staat, genoegen zal nemen met wat de minister van buitenlandséhe zaken Briand voorloopig met Streseman is over eengekomen. In elk geval heeft men In Volkenbondskringen te Genève reeds met genoegen kennis genomen van het klaar blijkelijk streven der beide ministers om, twaalf jaren na het begin van den oorlog, die Frankrijk en Duitschland als verbitter de vijanden tegenover elkaar plaatste, een étreep door het,, verleden te halen en voortaan innig samen te werken op econo misch en staatskundig terrein. Zelfs ver luidt al, dat voor December opnieuw Duitsch-Fransche besprekingen in aanslui ting op het jongste onderhoud tussehen Briand en Stresemajm zullen worden ge houden. Als plaatsen van samenkomst woe den reeds genoemd Keulen, dat in het ni^t meer bezette gebied van Duitschland ligt en Bazel, dat goede verbindingen heeft en op neutraal gebied is gelegen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1