Had. iiwirhir I t1 wsniEi» NIEUWS- EN ADVERTENl fBLAD VOOR GOUDA EN I OMSTREKEN /BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, :EUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVÉEN, ZEVENHUIZEN, enz. ffo/TBSBU ~OTn«J»n 21 g ember 1926 65*Jaargang •i btauto r ten der 1 DOOK GOUD VERBLIND. Eea veel bavagea lavet. Dit blad verschijnt dagelijks behsdve op Zon- en Feestdagen - -----8- BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BÜDEGRAVJ MEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, 1 feuilleton" 1 11 i Met Ingang vari 1 October 1920 t»Qln« hwt nl<Mw kwrt—1 DE DIRECTIE. i Den Haag. TORS van tevreden met xijn 11M M zijne dé (Wórdt vervolgd). erdaa eater. 'zaken hriften W8 N It laten raden. Vele som» letterlek bid- sn zullen. Wse doet, dan be- hebben dat onder- Sanguinoae per dag dealer yke be- iin van Motora Corpo- natuuriOk niet alleei in heel den Balkan i De Zuid-Slaivische onmidklelli ont te NIG Boekhouden, 'oedersch. vaö tants. 1 31 inlichtingen. Volgens den Berl^nsdhen correspondent van het Hbld. heeft de vroegere Grieksehe dictator Pangalos aan den bekenden Griek- schen journalist Athanatres, die hem be- ;uurlyke wegen van »ch en krachtig. Gjj fee« dan niet eigen- liet voorstellen hoe- Zij, die zich met ingang vai COURANT abonneeren, ontvang verschijnende nummers gratis. Nieuwe abonnementen wolfden aangenomen aan het Bureau MARKT 31, GOUDA, door ortze loopers en bij onze agenten in de verschillende gemeenten buiten Gouda. grootste ge^oei.e vau weoer straten Roman uit het Engeiseh van Mias E. BRADDON. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangekomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zün dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Intere. 82; Bedactie Telef. 83. Postrekening 48400. janun ues Hames, hel hotel (luny, Napoleon's Mauso.eum1, do fonteinen m Versailles, en het uiig es nekt terras m St. Germain. Al die dingen had Sir Aubrey haar laten zien nianr toe schoon en bewonderenswaardig die oo< aan het dorpskind voorkwamen, dat nooit een voel buiten het land had ge zél, toch lag over alles een waas van verveling. Do talrijke kerken verveel den haar, eer zij er .nog de helft van had gezien. Do groote paleizen met hunne ontelbare schilderijen begonnen haar voor de vermoeide oogen te sche meren. Met den besten wil om vrien- de'ijik te zijn, en haar al.es uit te leg gen en te verklaren, verwijderde hij haar elder juist van de voorwerpen waarin zij 't meest belang s eide. Hij liet haar van de eene plaats naar de andere trekken. Nergens kon zij eens uitrusten, nergens een» öp haar gemak alles bezichtigen. Geen droomierigen, langen, dag sleten rij in het diepe bosch te St. Germain. En tóch dacht Sylvia dat zij met Edmund! op die wijze een dag hadden kunnen doorbrengen als zij bruid en bruigom waren ge weest. Sir Aubrey nam zijn vrouw e«en en kele maal mede naar het Theatre Fran oais om Molière'* s Femmes Savantes te zien, maar was er niet toe te bewe gen naar een ander theater met haar te gkan. De onderhandel ingen te Isjang gevoerd tusechen den schout-bij-nacht Cameron, den commandant van de Jangtsé flotille en diens officieren en verschillende Chineesche autoriteiten, hebben tot het resultaat ge leid, dat Jangsen de twee Britsche schepen welke hjj in beslag heelt genomen, en waar over tonveel te doen i» geweest terug zal geven. Op 29 Augustus werden de beide Engel- ache handelsstoomsahepen Wantung en Wanhsien boven het strydlgebied van Han- kau, waar toentertijd de beslissende ge vechten om het bedsit van de belangrijke rivierhavenstad tusschen Woe-Pei-Foe’s troepen en de, Kantonneezen volop aan de gang waren door militaire sloepen van generaal Jangsen, een bondgenoot van Woe-Pei-Foe, aangehouden. In het tumult wend een sloep geramd en hierbij moeten niet alleen een aantal Chineesohe soldaten zjjn omgekomen, maar ook een oorlogskas van 85.000 déllar te loor «jjn gegaan. Bjj wijze van weerwnaakmaatregel legde Jang sen beslag op de beide schepen en liet t® door zijn soldaten bezetten. Van Engelsche zjjde wend zoowel een vertpog tot de regee- rjng te Peking als tot Woe-Pei-Foe ge richt, maar dece stap richtte niets uit. Zelf? moeten voorstellen aan generaal Jangsen, behelzende, dat Engeland bereid wafl de schade te vergoeden, van de hand zijn ge wezen. De Engelsehe Jangtse-flottille kreeg daarop van hè o ge r hand machtiging gewa penderhand op te treden om zich recht te verschaffen. De k^nonneerbooten Cockeha- I fer en Widgeon alsmede een met soldaten Dr dankbaarheid verdwjjnt hoe langer zoo meer, men vindt haar alleen nog een beetje bij den weldoener. plaatsen in Nedw- en gratis kunnen 1 De Raad van den Volkenbond keurde gisteren aonder opmerkingen erover te maken het rapport goed over de valsdhe- munterjj en eveneens het rapport over den aanleg van een spoorweg, bestemd om de gebieden te bedienen aangewezen voor de. vestiging van Bulgaarache vluchtelingen, welke gebieden waren bestreden met het oog op hun nabijheid bij de Grieksehe gtens. D« voorzitter Van den Raad en da .betrokken partijen brachten hulde aan de bevoegdheid en den tact van den vertegen woordiger van België bij de minnelijk'1 schikkingi, welke getroffen wend. De Brouckère bracht aan den Raad ver slag uit over den inanéieeien toestand van Danzig en concludeerde tot aanneming van bet herzieningsonüwerp, ingediend door het financieel comité van den V. B Na lang durige debatten, waaraan dee'genomen wend door Zahon, voorzitter van den Senaat van Danzig, Stresemann, Robert Cecil en Van Hamel, de hooge commissaris van den VuB. te Danxig wend het verslag goedge keurd. Nederland werd vervolgens renoemd'to+ rapporteur over de mandaatskwestie-s. flOUDSCHE ffllRIM. it wonden. •geëischt, dat het r een partijregee- door orh zoowel als door de en Veateelisten zou worden Gratie in het bezette gebied. Naar een telegram van het W. B. me’dt, hebben de Fransche militaire autoriteiten 1 in het Rijnland 17 Sept, op grond van de overeenkomst van Koblenz 24 personen In vrijheid gesteld en in 70 gevallen de ver volgingen gestaakt. De herfstmanoeuvreg in Zuid-Duitschland. In Zuid-'Duilschland zijn de herfstma- noewvres begonnen .waaraan twee divisies, een 25.000 than, deelnemen. Zoowel de rijkspresident als de rijksweerminister wo nen de oefeningen bij, evenals generaal v. Seeckt. Voor het eerst worden tie oefeningen weer gevolgd door buiteplandsche officle- r .n, Zweden, Rusland, Amerika, o.a. lieten zich vertegenwoordigen door hun militaire attachés; verder z(jn er vertegenwoordigers van de Zwitsersche, Hederlandsche, Hongaarsche, Bulgaarsche, Noorsche en Finsrhe legers. BELGIë. De Prinselijke verloving. 1M r ci teil Uit Brussel melden dat het huwelijk van Prins Leopold) m de len- .e van volgend jaar aal worden vol trokken. Zooals wij reeds eerder hebben ge meld', is prinses Astrid Sophie Louise Th,Ta een dochter van prins Oscar Ka rel Willem, hertog van Vestrogothie, generaal van het Zweedsche leger en broeler van koning Oscar van Zwe den. t De moeder van prinses Astrid Is prinses Ingeborg van Denemarken. Prins Leopold, die in November a s 2> jaar oud1 wordt, heeft prinses As trid voor het eerst ontmoet in de len te van dit jaar en wel toen hij. sa men met koningin Elisabeth, ter gele genheid van een vacantiereisje in Scan dinavië, een be®oek bracht aan het 7weedsche hof. Daarna heeft de kroonprins de 21 inrige Zweedsflhe prinses nog ontmoet aan het hof van het Groot-Hertogdom Luxemburg, en de geheeie maand' Au gustus vertoefde prinses Astrid incog nito in het paleis van Ciergnon in de Ardennen, waar de beide ion«e1ui el- ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omit reken (behoorende tot den bezorgkring) 1—5 regels 1.80, elke regel meer 0.25f Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.65, elke regel meer 0.80. Ad verten tiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjjs. Liefdadighetda-adverteiitiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEMNGEN1—4 regels 2.06, elke regel meer 0.60. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gereduceer- den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomet van soliede Boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing liet Bureau zjjn ingekomen, teneinde ven opname verzekerd te zjjn. aa dien datum op de GOUDSCHE igen de vanaf heden tot dien datum Den Haag uitgesteld. VEREEN1GDE STATEN. De orkaan in Florida. Volgens berichten uit Florida wordt de schade door den orkaan aangericht geschat op tusschen de 50 en 125 millioen dolar». Het observatorium te Mobile meldt, dat te Pensacola de snelheid van den wind gister 100 Eng. mylen per uur was. Het aantal slachtoffers van den storm bedraagt in het geheel ongeveer 800 doo- den en eenige honderden gekwetsten. De „Daily Clhroni<;le” meldt nog omtrent den orkaan, die Zaterdag Florida teister de, dat deee met een snelheid van 125 En gelsche mylen per uur uit West-Indië kwam opzetten en over een breedte van 50 En gelsche mjjlen langs de oostkust van Flori da trok van Miami tot Pompano, kleine ste<len en dorpem met den grond geljjk ma kend. Huizenhooge golven sloegen het grootste deel der woningen weg te Miami Beach dat op een eiland ligt, dat door de 3 Engelsche mjjlen breede baai van Biscayne van Miami en het vasteland is gescheiden en rolden voort naar de kust waar zjj straten onder water zetten en huizen vernielden. Daarop beschreef de orkaan een cirkel tusschen West Palm beach en Miami, trok naar BUFFENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Prins Eitel Friedrich gaat scheiden. Prins Ëitel Friedrich, de tweede zoon van den geweaen keizer, heeft echtscheiding aan gevraagd. Zijn gemalin is een geboren prinses van Oldenburg. Schröder in hooger beroep. Schröder, de ter dood veroordeelde Maaig- denburgsdiie moordenaar, zal van zijn von nis in hooger beroep gaan. Zjjn verlooftle zal voorloopig niet worden vervolgd, omdat zjj naar de Duitsche strafwet misschien vrjj gaat. zehuen eerbied, waarmee zij Lady Ge- nevova zelve zouden hebben verwel komd. Van al de verbeteringen en veran deringen, waarvan Sylvi» zieti voor luw? huwelijk zooveel had’ voorgesteld, was nog geen enkele tot stand geko men. Binnen zeer korten tijd had Lady Rerrtam reeds ontdekt hoe weinig macht zij had over haar gemaal, en hoe weinig vrijhedd tot zelfstandig han delen h^ar werd gelaten en. wal wel licht nog erger was. hoe gering de som was waarover zij te beschikken haa. Zij wist dat haar echtgenoot in komsten bezat, die tienmaal grooier waren dan Z'jne uitgaven, maar zij had niet 't minste genot van of macht over die rijkdommen. De eerste maal dat zij hem? om geld vroeg, keek hij haar met onuitspreke lijke verbazing aan. Mijn lieve kind, waarvoor kimt ge geld noodig hebben?” vroeg hij, als of rij op een woest eiland woonden, waar dit ruilnriddei onnoodig was. ,,Ik ik zou t zoo graag willen uitgeven”,, antwoordde Sylvia kinder lijk Zij had de ongelukkige vrouw in Bell-Alley niet vergeten. Teergevoelig heid was juist niet Sylvia’s zwakke punt, maar toch voelde zij te midden van al die weelde, dat haar moeder hoogstwaarschijnlijk gebred leed. ..Uitgeven, alleen om> t genoegen te Raari van dan Volkanband bijaan. Nederland rapporteur toot maaCaatakwesties. Het Engelsch-Chineeech incident. Plannen van Pangalos. bemande rivierstoomhoot voeren van Hau- kau 600 mjjlen de Jangtae stroomopwaarts naar Wanhsien om de bedde stoomschepen te hevrjjden. De Engelsche oorlogsachêpn voeren tot dicht bjj de voor anker liggende stoomschepen en een aantal Engelsche mi litairen sprong op 'het dek van een der stoomschepen. Doch nauwelijks hadden óen paar man voet aan boord gezet, of er be gon van een schuilhoek uit een vuurgevecht op de Britsche marinesoldaten. Twee offi cieren en verscheidene manschappen sneu velen terstond. Bovendien werd vap dien oever af door de Chineezen een levendig kanonvuur op de Engelsche oorlogsschepen geopend, hetgeen deze beantwoortiden. On der bescherming van het vuur gelukte het nog de zes gevangen officieren van het handel «stoomschip te bevrijden en de 7 doode en .15 gewonde soldaten te ’bergen. De drie Engelsche oorlogsschepen moesten zich daarop terugtrekken en beschoten op 1 den terugiweg nog naar de berichten mei- den mej sueces de stad Wanhsien. In de <l*gen daarop werd het, zooals men begrijpen kan, in het boven-Jangtsedal on rustig; voorzichtigheidshalve trachtten de Engelschen de Britsche kolonisten, die zich aldaar hadden gevestigd, in veiligheid te brengen, waarbij het echter opnieuw van de zjjde der Ohlneezen tot beschietingen kwam; bovendien probeerden de Engelsdic schepen de boven-Jangtse op- en af te va- ren. Hierbjj schijnen de Engelsdhen echter niet opnieuw verliezen te hebben geleden. Te tv slotte hebben de onderhandel ingen het hierboven gemelde resultaat gehad. Jangsen zal de schepen van een loods en bemanning voorzien en ze stroomafwaarts naar Isjang doen brengen waar de Britten ze zullen overnemen. De Britsche vertegen woordigers hadden geëischt, dat, voordat men tot verdere onderhandelingen over ging, eerst de schepen moesten worden te ruggegeven. Jangsen betoogde toen, dat hjj de schepen in «jjn beeit had genomen, omdat schepen van dezelfde maatschappij, als waartoe de beide door hem geconfiskeer- de schepen behoorden, Ghineesche bootjes hadden omvengevaten, waardoor menschen- levens waren verloren gegaan en schade werd aangericht. Bjj de bespreking van deze zienswjjize hadden de Britsche vertegen- wvondigers aangeboden, de aangerichte schade te zullen vergoeden, overeenkomstig de uitspraak van een gerechtshof. Jangsen weigerde to^n hierop In te gaan en bjjge- volg werden toen de Britsche strijdmachten bjj Wanhsien samengetrokken met 'het be kende resultaat. ..i.a? luuier hebben leeresi kennen. De verloving zal officieel bekond worden gemaakt bij het as. bezoek van koningin Elisabeth en kroonprins I>eopold aan het Zweedsche hof. De verhoogde tramtarieven. De Bruseelsche Tramwegmaatsóhappjj heeft aan het gemeentebestuur vergunning tot verhooging der tramtarieven gevraagd. Die verhooging zou bedragen 10 centiaman voor een gewonen rit; 45 centiemen inplaats van 35 in tweede en 55 centiemen inplaats van 46 in eerste klasse. FRANKRIJK. De zaak met de „Lotus”. Toch voor het Haagsche Hof? iDe rechtbank te Constantinopel heeft luitenant Desmons verlof gegeven vrjjaljjk te reizen. Hjj zal zich eerstdaags naar Frankrijk begeven. Ten gevolge van de ongesteldheid den Turkschen minister van justiie heeft d? Turkache delegatie haar vertrek naar zocht vertelt dat hn door zjjn val in een groote nationale tara verhinderd is. Met het doel, de ^Igemeene ontevreden heid af te leiden, had, Pangal os namelijk m alle stilte, zonder er de andere ministers of ook zelfs den gen^ralen staf in te ken nen, een oorlog met Taricjje voorbereid, 'Hjj was voornemens, ’Difa®*® te veroveren en dit gebied zoo snél tè bezetten, dat geen enkele andere vreemde mogendheid tjjd zou hebben gehad om te lhtervenieeren. Met opaet had Pang&los den Turken bij de on- denhandelingen over quaéstie der vluch telingen zulke zware4yoorwaarden gesteld,, dat deze ze ónmogelijk konden aannemen en inderdaad zjjn naar men weet, de Grieksch-Turksche’onderhandelingen op 21 Augustus, twee dagen, vóór Pangalos’ val, zonder resultaat afgebroken. Op 25 Au gustus vertelde Pangaios, zou een bekende militaire persoonlijkheid dp den Balkon te Athene het plan dé'campagne tegen de Turken met hem konden bèspreken. Dez*i Balkanmogendfteid had toegezegd, dat haar geheele le^ermRCht Griekenland in den strjjd tegen de Tfcrken zou ondersteu nen, en alg tegenprestatie zou Griekenland haar militairen bijstand verleenen, als ze zelfs eens bedreigd mocht wonden. Deze mogendheid had echter ge bondgenootschap niet J^oor ring, maar monarchisten en Venlzelisten zou worden onderteekend, aldus Rmgalos. Deee onthullingen van Pangalos hebben 'jin Griekenland, maar Mot optzien gebaand. Hant te Athene heeft deze onthullingen een verklaring ge publiceerd, waarin hjj met beslistheid ontkent, dat Zuid-SIavië iets met deze onzinnige plannen van Pangalos te maken gehad. Eïi de Grieksehe minister-president Kon- dilig verklaarde aan den correspondent van het ,,Berl. Tag." dat hjj voor het plan van Pangalos geen andere qualificatie had dan: krankzinnig. Algemeen is men het er over eens, dat door de interneering van Pangalos een ge- vaariyke en misdadige dwaas onschadeljjik lp gemaakt. 95. - Hij was volkomen tevreden e.ct xijr. lot, uitermate trot^eh op rijn ui«xn j9jtg vrouwtje, maar bij wilde naar zijn eigen rin leven, en was van meening dat rij rich in die leefwijs moest schik ken en geen vreemde vermaken en ge noegens moest abeken, die hem’ niets dan last en uitgaven zouden veroorza ken. De PertiamsChe huwelijksreis was ^eer stil afgefoopen. De entresol in den Faubourg St. Honoré was niet net v°rstelijk verblijf waarin Sylvia Rad dat zulk een gróót man als Sir «mrey rijn intrek sou netten, telfs in dw vreemde. Sir Aubrey had ’t merkwaardige laten bezichti gen de Louvre, Lujretabmjrg, dé J"**» oude kerken, wadr’ Sylvia vol ^Jwteringde étettübeëldert eh al het g«ad en de pracht besrfiötrivde. ueobOii geid uit te geven, hernam Sir Aubrey, evenais ten wijze vader, die rijn dochtertje terecht wijst, „is dat geen kinderachtige reden, lieve Sylvia?” „Maar dat was nrijn bedoeling niet. Natuurlijk lieb ik t geld noodig, an ders zou ik er niet on» vragen. Ik dacht dat ge mij misschien een zekere som voor kleine uitgaven zou atstaan, als we getrouwd waren. „Daar heb ik al eens over gedacht antwoordde Sir Aubrey, alsof t eeua zaak was, die rijpe overweging ver diende, „en ik ben. van plan dit ook te doen later. Maar inderdaad, wat kunt ge eigenlijk noodig hebben Ge bezit immers nog de japonnen en an deren oipschik, dien ge u voor ons hu welijk hebt aangeschaft.” „De japonnen beginnen al flets worden,” hernam Sylvia. „Ik heb immers al den tijd dat we in Parijs waren, gedragen.” „Een maand.” sprak Sir Aubrey. ..Ik heb dez» ja» al bijna achttien maanden gedragen.” „Dan wordt ’t tijd dat ge u een nieuwe aanschaft”, riep Sivia driftig wordtende. „Maar als ge ’t verkiest wil ik wel mijn verflenste japonnen blij ven dragen. Dat kan. me niet scheien; ik zie toch nooit lemend anders dan u en Mordred.” Geuurenuo J.c, -- - Sylvia's huwelijksreis was het somber, en de groote breede van de prachtige stad waren vervujl met een zoelen damp, die van koorts en cholera fluh-vrde. Sir Aubrey be I gaf rich steeds vroegtijdig ter rus.e en.de avond, het eenige tijdstip waar op Parijs in den zomer drag el ijk is, was de tijd waarop Sylvia tusschen ae vier muren van een kamer zat gevan gen. Daar speelde rij schaak met haar echtgenoot in de kleine zaal bij hel licht van een paar waskaarsen, terwijl de stad vervuld was met luidruchtige stemmen en muziek, en licht, ginder op de boulevards, waar een frissche avondkoelte woei. Sylvia keerde naar Engeland terug met den indruk, dat Parijs een prachtige, maar geen vroo- lijke stad was. Zij keerden terug naar Perriam Pla ce, waar Sylvia door de beddepden wend verwelkonui, die haar geluk wenschten en haar gehoorzaamheid beloofden, en in dat oogenblik van ze gepraal meende zij, dat ’t genot om meesteres over Perriam, en al die on- derfioorigen te wezen, reeds voldoende was voor haar geluk. Van de verbt- ring dezer dienstboden over het won derlijke huwelijk van hunnen meester, daarvan was geen spoor tooer te ont dekken op hun gelaat. Zij verwelkom den James Carew’s dochter met den-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1