man* ADVERTE^'TIEBLAD OMSTREKEN r 1HEID svormen door D. Fr. iCHE kilACHTPIL- ‘derbare Bustes. Ook zwakken. Bekroond an eere-diploma'a. In »d toeneming. Gegs- Door Artsen aanbe- ele dankbetuigingen. 00 stuks SAO, 200 *uis onder rembours OStvyisgjpJ. LAAUW AOUDA o toorlca 578 10 en Lijsten treade prij»>«. la. I82BT Woensdag 2 65*Jaargang ember 1826 I ii i let Ingang van 1 October 1928 begint tit nlmw» kwrf I ERDAM ■straat ia Hoogstraat UOOR GOUD VERBLIND. BKiCGAMBACii 19 BERKENWOUDE, BODEGRAVEN BOSKOOP Ohdfpak haaqtpppmt mooropH’cmt mhfupapftj.iü. MEUWERKERK, OUDERKERK, QUDEWATER, REEUWUK, SCHOWHOVEN, ISTOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, eni. met Zondagsblad looper geschiedt per Fra De 2153 267 COOPS, WfldutrMt; wit; Fa J. C. LAN- rteneeingel. Dit blad verschijnt dagelijks behad ve op Zon- en Feestdag, -I--- tetulgen weer js^óhen heelt even naar de i te zoeken. - vtal typiiuagevallen ie volgens 1 f fb Zij, die zich met ingang van dien datum op de GOUDSCHE Het onderhoek naar het de brüg over de Oder by Ga en deskundigen is nog niét LLB en MUIZEN VEROORDEELD! roeit die ziekte- plaag vlug, finaal it. Het is het be- doodelifke mid- n muizen uitroeit Nederland ge nderden nemen wijzen waar van resultaten van t faalt nooit en en last of moeite. >ósfe wn 45 en 90 Ct. KOOPT -RODENT*. MookVladucl hooge dignitarissen en militaire Huis volgens de vertegenwoordigers de er bij, Spanje, hynlyk in de torloopijge be ien voeren. ••tr. 21, Den Haag. mantel beste slt Velours de'- kraag, manchet/ onderom met Lstrakan gegar? KleurenSaphir' ia, Boisdore en •M' -12? Kindarmantal •rfrna kwalHett flours de Laine, urdig blonie sodelletje, kraag an sealbont, in Ie nieuwste kleu> en voorhanden, M* 750 echtj. ten die de politie bystaan order gekregen 1 pp straat neer te schieten. Toen daar ter £tede het Roode Kruis aankwam stiet het op-groote stroomen inwoners, die schreiend met wat zij hadden kunnen redden vian hun bezittingen de vlucht namen naar het open ï'.yas irAu gejukty#'geweest toeli zij ia iveu armoedig huis woonue, eu au zij hn een Ixeereutuus woonde, kwam Ue; maar voor aisoi juist m die. nederige Iwoningen liet gene-inv van geiuaKig ie' 'zijn was 1vinden. Zé had 't heel «oeijjaunp. t Aiezclscihap van haar ge- iniqM schonk liaair geen opwekking, de tuinen en parken vaja Perriain Place 'begonnen eentonig voor haar te wor- •deu- Dag op dag wandelde zij op hel terras, en keek van achter de inarm c- ren balustrade naar omlaag naar nei ein benijdde die l’er- {riams d'ie niet 'langer ééntonig be- ■shiaji behoefden voort te slepen. Da enkele adellijke familie^ wapr- inneeM Sir. Aubrey zich verwaardigde Lenige kennis Ie nouden, legden hun- I nefoiweolo bo'/xieiien bij de nieuwe inteeHleres van de Phifts af, en waren Inieit weinig veiftoaHd oyet de Welja 'véikto mahlcren, woarinèè Lady Per- Iriwpi hen ó'ptving. Zij voelde zich vol- strekt »|ieV uit .het void geslagen in ^tegenwoordigheid; vau de groeten des land». Maar er kwamen ook nog wei I aiidvTbn< behalve adellijke personen. Mevrouw Toynbee en haar beide opge- schikte dochter, behoorden onder' de-' igpn^n, die Sylvia ,’t eerst kwamen op. i zoeken. De vrouw Van dén fabrikant Ikwtum mef, rhe4voornoen om Lady i Perriam enkele vingerwijzingen te ge- ven. maar bespeurde weldra aart Syl-i I via’s koele ontvangst, dat dit de toow pntvangen pn hen mededeelmur gedaan van <le verloving van Prins Leopold! met Prim bes Astrid, van Zweden, dochter van Prins Karei Oscar, nicht van den Koning van fcweden en van moederszijde nicht van de ^oningin van Noorwegen en Denetmarken. k 7, ver standelijke ontwikkeling en eenvoud, opge- yoed in een land als het onze. Dit huiwelyk is er een, zoo zeide de Klo- iiing, van wexlerzydsche genegenheid en liefde. Hun huwelijk zal zoo,spoedig moge lijk te Brussel worden ongezegend. I De N. R. Cnt; verneemt dat - reeds met spoed aan de inrichting en de meubileering Van den tegenover het Paleis des Académies gelegen vléugel van het koninklijk patois, tx'aar het jonge prinselyke paar zijn jntrek tal nemen .gewerkt wordt. Verscheidene kamers zyn geheel modem opgevat. Ko ningin Elisabeth heeft zelf de meubels uit gekozen. |iü zyn revolver had. Terstond nam hjj het wapen in de linkerhand en schoot zich zelf Oen kogel in het hoofd, waarna hij op straat viel. Op weg naar het ziekenhuis stierf hy. BELGlë. De verloving van Prins Leopold met de Zweedsche prinses Astrid. Koning Albert en iqbben gisteren ten iel de J1 sivide K--o--- pelgische en 'van de buitenlandöche pers pntvangen $n hen mededeelmg gedaan Deze Fransch-Duitéche „Entente” Vindt maar weinig byval in de Britsche pens, eh men kan duideiyk melken dlat den Ehgel- sdhen een dergelyk samengaan niet zoó bij zonder aanstaat. Wel wéét men niét precies welke houding aan te nemen tQgenover het onderhoud te Thoiry tusschen Streseenann en Briand,èh' de mogelfike gdvoigem van deBe -^oóale -i.v. de Observer het noemt ^belangrijkste ge beurtenis van den Volkenbondsbyeenkomst. Met den zuiver materieelen inhoud der bespreking is men het, volgens het blad, te Londen volstrekt eens. Maar men vreest een algelneene, vooral ook economische toe nadering der beide volkenen, by wier tegen stellingen de Engelsche politiek belang heeft. D© spoedige bevrjjding der bezette/, gobioleu V*ui .0» .yjuBJOMm vum een vuvmhw- digen .vrede noemt de Observer een levens- i kwestie niet alleen voor Duitachland>, maar i ook voor heel Europa. Daarmee verdwijnt de laatste onwillekeurig doOr iederen Duit* I scher gevoelde bedreiging der eendracht en de veiligheid van de Duitsche Westelyke grens. De geheele atmosfeer van Duiteoh- land en Europa zou dan veel gezonder wor- I den en een gunstigen invloed oefenen op de i Britsche aangelegenheden, al zouden de En- I gelachen ook moeten rekenen op een aan merkelijk sterker concurrentie. l>e correspondent van de Observer te Ge nève heeft den Duitachen minister van bui- l tenlandsche zaken opgezocht en hem toen o.a. ook over de houding van Duitschland ten opzichte van Engeland gevraagd. Dr. Stresemann, die in heel de EngeJsche pers uitbundig is geprezen wegens zyn tactische optreden te Genève, gaf te kennen, dat er geen aanleiding' bestond 'voor de beducht heid, als zou de continentale economische samenwerking voor een deel tegen Enge land gericht zijn. Ook noemde hij de door enkele Britsche waarnemers geuite opvat ting, dht in Duitsdhland de stemming je gens Engeland „ondanks de Britsche onder steuning van hét Duitache rechtsstandpunt bij den Roerstrijd en by andere gelegenhe den" niet gunstig waé, onjuist. Door het Spreek nooit kwaad van 'jezelf; daar zorgen je vrienden wel voor. FCUELUaiON. Een veel bewogen leven. Koman dithet’ Engeiscli Hub ^.BRADDÓN. ,,Ik‘ héóp dat gö gcirioeig eerbied voor mij hebt Om’öveil nétjes vóór ntij tö” kleeden onr mij te behagen, als ge doen zpudt ófff'' dézbewbiridietin^ van'' vreemdk»tt® trektoetv antwooMKfe Sir A iibray -iop. aijtt-' Wieedigden. itoon. ulk. kan me niet nétjes klfeeden alk ik geen geld) heb on kleeren>' te koöi Po»”,'hernam SylvfcK f;Vrmiwenklee- ren zijn heel iets andws daomfansklee- ren die kan men niet eeuwig blij- ven.(dragen.” .<i u ..Dan is ’.t wel jammer dat vrouwen-' zich geen degelijker stoffen aansahaV* feu, Noflfli de japonnen die oneé groot moeders voor dagelijkadt gebruik droe- g«>, iiooh het brokaat dat zij voor géiegenhedb» hielden, be» hoefde alle .drie maanden veHiieuwd* J®/Wdén. De. stoeien in ónze slaap- Iïa*»«r zijn overtrekken met japonnen I van flrijne grootmoofer. Maar hoe dit aJ" J ia uw sctouldi miet «tot we in een VEREENIGDE STATEN. I De ramp in Florida. .- Aan de Evening Standaard” ontleenen iwy omtrent de ramp in Florida npg de voJ- gende bijzonderheden. Te Miami is de staat van beleig afgekon- (ligd en hebben haastig aan geworven wach ten die de politie bystaan order gekregen v bm na het vallen van de duisternis iedereen jnen te laden met bedden en ze naar OJ .waar 38000 menschen dakloos zyn. Allé fiteden in het Zuiden organiseeren hulp expedities ‘om de slachtoffers bjj te sprin- jg-n. Een speciale Roede Kruistrein met Een amokmaker. Drie personen zwaar gewond. In het Zuidoosten van.Berlyn heeft aioh in den nacht van Maandag een woeste scè ne afgespeeld. Een' 2É-jarige abbeider, die inzie had gehad met de ouders vin. zij-n meisje, schoot haar op straat neer,. Een ineitye( dat hen. vergezelde, werd ook ge- iroffen. Een voort»ytganger, die den man de revolver wilde ontrukken, weid door de borst geschoten, waarna 'de moordenaar het wapen richtte op andere té hulp snellende personen, die tegen de huizen dekking zochten, terwyl de gevaarlijke schutter op een stellage klom, die gebruikt werd by deal bouw van de ondergrondsche trambaan. Inmiddels was de pojitie op het slagveld Varachenen, die enkele waarachuwingissahp- |en i afgaf. Aangeoien dit niet den minsten indruk maakte op flen'woesteling; schoot een der agenten hem dopr <1$ hand, waarin ,’t vvaa ouH sljiy.uiiuj 9jj> grCK^ó^ü.bcmia» uau bij baar vinder,'...nnuac ui^tiemin. o.vjet, t Hlavefoij, j oö i Een eerdte ohtméeting. K-l' 11 - Dé''lijd ónfrooli.’ide schoonheid apn kille aardkcA© Die, djefiigeioiuao gele, koels, waarop Lady, l'omam' in t o«?rsl zoo trolscb was geweest, be? |gon haar, eindelijk tegen tw staan, zoo jv er velend wairen naar eemsamie rijto-er- |tjes. Sir Aübrey reed liever zijn be- zitilngen rónd, Splinter gè-aeten, dart''Ijrustige kerkhof, ‘dat tiij’met Sylvia ih do gele koets Itrianus dU niet taal, en zoodoende zat zij in ’L rijtuig tolleen met haareigen gedachten, tiet ttiwaim haar voor als een staalsiege- Ivangonis op Wielen: Hoe fraai ’t land schep rondom Perriam ook mocht we- Izen, had Sylvia- toch weldra geftoeg iva>H ah die natunrriooneeien.' Ze bevond, izich nog geen maand op het landgdod ’of zfij kendo dmi heeten onttrek van *bttHeais dé heuvelen van waar zij ’t'gè- iziéht had op de ver verwijderde zee, do- met varenkruid begroeide lanen, iwaarlangs* het logge rijtdig al ratelend '°n adhbnunelend héenreedi, naar cte ila-ndelijke valléien. waarin dé gépleis- iterde lieren woningen- haar toésèhe- ,nen ató de uitvérkóreè v^-bHjvén van jrust en tevredeniieid'. i Laidl? Përriatna^hkchónwdle. df?é tah- dringen dat die belangen «en beschermd fclyven door hun nationaléM^anisatie. Primo de Rivera heeft aaide persverte genwoordigers medegedeeld at hij hoopt dat met betrekking tot qquaestie van Tanger men tot een volkonti bevredigen de oplossing zou komen eriije*— dat de vertegenwoördlgerajvt Frankrijk en Engeland waach’ tweede helft van November p< •pnekingen dienaangaande fiih BUITENLANDSCH 1IEUWS. DUITSHLANÉ De ingeslorte OdeiTug. Het gerechteyk onderzoek. storten vian door justitie findigd- Daar ook stiat'reciiterlijka gróndeptot vervolging Aanwezig zyn, moest hét ojdeizoek voor korten tyd worde» afgebroten, om dit <>P eeu anderen grondslag nprt te zettuj. Twee opokthlers by den beteiaanleg, wiel) men teu laste had gel&gd, éat zy niet de noodige zorg hadtten i>eatee& aan de sa menstelling vim de-voor de drug gebruikte grondstoffen waardoor de ifoderbouw niat tegen het water bestand was, werden na ^en arrest van eenige urén.en het hooien der verklaringèn van e-mig*’ op’ vrye voeten gesteld; 1 men een duiker opdracht g buide nog niet gevonden iyl Het aantel typhuagevadien is volgens een offidéele mededeeling tot 1721 gestegen, lat der dooden tot Ook eenige gevallen in het Saargebied. In het plaatsje Jahach id het Saargebied s eveneens typhus uïtgdbrokèn. De oor- aak moet waarschijnlijk wonten gezocht n,.den slechten, toestand van het drinkwa fer. i Ailj, uie zien mei ingang v«n Micn umuiu uv x-wz— COURANT «bonneeren, ontvangen de vanaf heden tot dien datum Verschijnende nummers gratis. Nieuwe abonnementen worden aangenomen aan het Bureau MARKT 31, GOUDA, door onz^ loopers en bij onze agenten in de verschillende gemeenten buiten Gouda. Da ondarhandelingen tussohen Frankrijk an Ouitsotiland. Stresemann’s terugkeer. - De quaestie In navolging van niï'hister Briand, zal minister Stresemann na zyn térugkeer in Berlijn, in hét rijkskabinet rapport uitbren7 gen ovér zyn besprekingen te Thoiry, en het staat vast dat het kabinet evenals de Fransdhe ministerraad de voorloopige over- eertkonöt, die tusschen de beide ministers is tot stand gekomen, zal goedkeuren. Evenals het Fransche kabinet zal het zich uitspreken vodr dirécte onderhandel ingen tusschen Duitachland en Frankryk, en men rekent er op dat deze besprekingen reeds in October te Berly'n zullen plaats hebben. DE DIRECTIE. Veld en van wie velen met bloed beqpat fvaren. Het landgoed van Thomas Edison, den Rekenden uitgever, een der mooiste land goederen in Miami, is volkomen verwoest De eenige verbinding die Miami heeft is per draadlooze met Jacksonville. De sheriff Van Dade Country, waarin Miami ligt, heeft draa<lk)o£ om zeshondend doodkisten ge vraagd. Slechts een der groote skyscrapers Van Miami werd ernstige beschadigd, doch fal le dragen de kenteekenen van de kracht Van den storm. Een achttien verdiepingen hoogeskyscraper, die in aanlbouw was en feen miïlioen dotter kostte, is zoo ernstig getroffen, dat hij weer met den grond gelyk zal moeten wonden gemaakt. Het dak van |iet Everylades Hotel wend eraf genikt; de Jockey Club werd vernield. Alle sdhepen in de haiven van .Miami zonken. Miami had zich, in de laatste twee jaren Van een onaanzienlijk plaatsje ontwikkeld ■*w <xu igiuvuc suvü, waai xlili, ,-rolgenS ^chatting, de laatste pes maandep 2,000.000 personen uit Noord- en Midden-Amerika padden gevestigd; Niet minder dan 46 hotels waren er gebouwd. «De begroot!ng van Miami voor het bouwen van huizen, het aanleggen van wegen, enz., bedroeg voor dé eerste weken van dit jaar een som ten bedrage van een milliard gulden. Win kels in de hoofldstraten deden een jaartiuur Man 48.000 gulden. Te St. Petersburg werden duizenden, hoo rnen ontworteld. In het verwoeste gebied treden patrouil- leerende politie en militairen op tegan plunderaars. i ,De orkaan heeft het grootste deel van «ie wintersportterreinen der Vereenigde Sta ten, waaraan geritirende de teatste vier jaren millioenen dollars werden ten koste 'gelegd, -vernield. Onlangs aangelegde hoofrlwegen en zijwegen werden- volkomen jvenwoest. i.^vj De Pullman Car Company te Chicago theeft last'gegeven om allé beschikbare trèi- en levensmiddelen het getroffen gebied te sturen, ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, r PM l00per Abonnementen worden dagelijks aangenomen «tan ons Bureau: MARKT 31 GOUDA by onze agenten an loopers, den boekhandel en de poRtlrenteren Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—fl uur. Administratie Telef. Intere 82- Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. i...- >prj ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorende tot den bezorgkring) 4 *-'■*- 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. yan buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën in-het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs. Liéfdadigheids-advertentiln de helft van den prijs. i INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 8.05, elke regel meer 0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone adverteqtiën en ingezonden mededeelingen btf contract tot zeer gereduceer- jlen prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden dóór tusschenkomst vaa soliede Boekhan delaren, Advertentièbureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. Het mijnconflict in Engeland, tie van Tanger. Juitsché Uuerkartel b.v. aldus zette Strese- fnann uiteen, waren Britsche firma’s uitge- hoodigd, maar zij hadden er de voorkeur kan gegeven er niet deel aan te nemen. Het Juitsche veroordeel jegens Engeland, aldus Stresemann, is, voor zoover het bestaat, jvaarechijiilijk een uitvloeisel van de correc te ,maar gereserveettie houding van Brit- sche firma's tegenover de Duiteche, wan neer zij naar Londen kwamen, terwijl men ie Parijs een hertel ijker en vriendschappe- lyker houding aannam. Het Is zeer toitrftydend, zegt de corres pondent dér Köln. Zbg., te Londen, dat ptresemann de gelegenheid te baat'heeft genomen om den Engelschen deze voordu rende klachten van Duitache kooplieden pens duidelijk mee te deelen. Juist de Eh- gelschen konden het het beste voelen, dat tnen niet/ eenzijdig zaken kan doen. Het fnag hun op 't oogemblik niet heetamaal paar wensdh gaan, maar daarom-te eerder dienden zü te wiggen, dat juist de Duitech- pngelsche handetobetrekkingen van bi®on- dere beteekertis zijn. De Engelschen zyn op pet Europeesche vasteland aangewezen. De gedachte, dat Engeland met zyn dominions fen koloniën een zelfgenoegzaam economisch gdlieel kan vormen, is door ernstige econo men steeds geloochend. Tot het Europee- khe vasteland' behoort ook Duitschland en L-anneer men de cijfers der wedeiuM'sche !>*■- e*p»c«*s» »MM- rwr uen'oorlog oe- pchouwt, zal men het beate Inzien, hoe om vattend dit wederaijtlsche handelsverkeer |net zijp niet slechte directe gevolgen was. Maar de Duitache mede<Finging, waarvan fnen door de X. Entente «net Frankrijk itf)g een aanmerkelijke verscherping ver dacht, za'l men niet uit de wereld kunnen pelpen. Een volk van 60 ntiNioen, dat, om <le hande verdragen te vervullen, genood zaakt is waarden te scheppen, moet een Scherpe concurrent zyn. Het bestuur van de Britsche mijnwer- kersbond heeft in antwoord op minister phurchili’s schrijven medegedeeld, dat het gereid is.tot onderhandelen over een nieu- ive nationale overeenkomst, maar het be ginsel eener nationale overeenkomst hand haaft. De mijnwerkers wenschen een be hoorlijke, regeling, maar zouden niet willen Woidan gedwongen onbillijke voorwaanden U aanvaarden. Het bestuur voegt er bij dat, wil men een derkelijken en duurzamen vrede bereiken, deze moet berusten op ruiterlijke erkenning van het,feit, dat welk ook het verschil moge fiyn tysschen de districten, de mijnwerkers van Groot-Britt^omië één enkel Lichaam Vormen met gemeenschappelijke belangen bn dpf zy het recht hebben er op aan te 'i u' niei kwalijk ucuuen dat ga unaar Uc hitxlG vau uw lijd kleedtik aai U eeu wissel vaax iwfiuig ponu gwen, en eer dip,op is zal ik uw zakgeld bepalen. Daaj', lieve kiud, en ,uu weg piet .die |raneji in '<4© mooie oogjea,. I Sir Aubrey schreef d^n wij^el on, (Jacht dal hij. zicji zalven had over trol len jp mildheid. i ^jyia stuprdie de belli vau dit geld pan juffrouw Carlord, in deu vorm van een banknoot van tien pond. Voor het overblijvenfie geldi kocht zij zidi een floiiikor zijden kleed, want daar zij er Van gesproken had dat zij eennieu- Wp japon uoodig had, zag zij zich ge- b^odaaakj- Sir j\pbrey te toonen dat zij Ier een gekocht had'. Kort daanja deelde de baron op nunzanïen toon aap zijn vrouw mede, Idat hjj had beaiotep, haar eene, toelage te geven van- twee 'honderd- pond, s ja ars, betaalbaar in vier termijnen,, fooqn liaar persoonlijke, uitgaven, en hiermedé meende hij dlat zij ruun- Hctyoots, ken voltjljaan «Sylvia dankte hcittflMi^eli jK, en ,wé« inderdaad .dank baar voor pil es wweve» zij naar wil lekeur/ kon beschikken. Aldaar droomeu on» dé bibliotheek te hernieuwen, en de verschoten gor dijnen in d>è/ ’iftiiT'’d^éV^oÓd satijnen I k'ordijrien te’ veiwangen. waren géheé) ■1‘vokrtHj. Zij Wist ’dat l rTj tn Str Aubrey Ueïljke wonftigrh met hm'.yTaéWrisoor- I |eert> ni^rwed'rriemtet had gevonden. I’tig gevod Vito rteerslAchftohéid'. 'Zij in.e. was uien, bij haar moest uun j slaan. I ,,.yvij hebbpia ’t altijd Wel gezegd ’dal ge nog eens een goed huw el? jk zou luoen, mijn beste', zei mevrouw To^/u- bee, die bijkans .zelve begon te geloo- 'ven dat zij tot Sylvia’s lotsverbetering pad bijgedragen. ,,Uw voorkaaien,.eu uwe manieren waren altijd zoo ver boven uw stand verheven.' „Mijn vader behoorde tot den ge- (goeden stand' eer hij dorpsonderwijzer 'werd”, antwoordde Lady l’erriam koel. |,.lk heb nooit aanspraak gemaakt op oen hoogeren stand dan dien van een I burgcrmansdochter.” „Natuurlijk niet, lievemaar ge weet immers, er bestaat verschil van standen iedereen kon zien hoe be- schaafd en wéloipgekoedi gij en mijn heer Carew waart, en toch konden de adellijken niet'op gelijken voet mot 1 u bmgawn hoe gaarne zij ’t misschien ook hadden gewild. Wat mij ten min ste betreft, ik verzeker u dat ik ’t mij !.bl oen» genoegen zóu. hebben gerekend i* op mijn partijen te zien ge zoudt er het sieraad van Itebben uitgemaakt maar onze vrienden hebben zoweel aan te merken wanneer we ons ook s|edhts den duim breed bulten do af- gpbaketirie grenzen bewegen.” (Wordt vervolgd). Koningin, jjlisabeth palei^c te Brus- van het en ver- van de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 1