Sll S28 8860 8884 8970 9134 9137 1ÏÏÜ» 10487 10488 10667 10678 19610 S 12483 12640 126861272812769 14347 14403 14469 14607 14614 iS iiïSi 66 14679 14678 14749 14787 IS 14686 14916 14927 16019 16048 11™ izS 15100 16176 16201 16332 16347 1SS liSi 15680 16616 16018 16672 1SS IS S 16923 16078 16168 16171 IS? IS 16283 16306 16416 16429 16466 2?16 17327 17830 17336 17366 i>«- Laatste Berichten. Betws van Amsterdam. dokters en verpleegsters en voorraden is uit Washington naar Miami vertrokken. Het vliegtuig voor de Oceaanvlucht neer gestort en verbrand. De aviateur Fonck wilde gisteren zyn Oceaanvlucht aanvangen,*! doch nadat zyn vliegtuig was opgestegen, stortte het neer on was onmiddellijk in vlammen gehuld. Het gelukte den piloot en Curtin zich in veiligheid te brengen. De overige leden der 'bemanning kwamen echter in de vlammen om. Het toestel was geheel verhield. ZUID-AMERIKA. Autobus verongelukt. Gisteravond is een autobus tusschen Gora I en Cerrilos in een afgrond van 250 voet I diepte gestort. Vijf personen werden ge- I dood, vier gewond. Vulkanische uitbarsting. Na een driedaagsche aardbeving, zoo I wordt radiografisch uit Bogota gemeld, I heeft een heftige uitbarsting gehad van de vulkaan Galerias Pasto in Columbia. I BINNENLAND. De A.-R. Partij. BIï^Kens een meded-eeiing in ,,Ue Sand." zal het CentraJen Convent wor den gehouden Donderdag 14 October, des voorm-ididags om 11 uur, in het hotel Witte ]Brug" te 's-üravenbage. Op dit Convent aal in behandeling worden gesteld het onderwerp „Mede zeggenschap" waarvóór als inleider zal optreden de heer C. Smee-nk, lid der Tweede Kamer. Het vertrek van de Sumatra. Te uur gistermiddag zijn de tros sen, waarmeue de pantserkruiser au fiatra aan de Javakade te Amsterdam ^gemeerd lag, losgegooid, trokken twee sieepbooteu den oorlogsbouemi lang zaam- naar het midden van het vaar water on begon nij zijn verre reis óver den Ailuiuischen Oceaan door tiet Panamakanaai over den Grooten uce- aan naar den Oost-Indiscfaen Archipei Langs de verschansing over de heete le-iigt© van het schip stonden in mili- tairo houding de honderden leden van de bemanning, ap de campagne de ot- j fiuoren de commandant, kapitein-ter zee jhr. Sohorer, met zijn wachtheb bende officieren op de brug. Het har- moniekorps van de Arostexdamsche po- I litie deed' het Wieo NeeTlandsch bloed I klinken. Het was een 'indrukwekkend I oogenblik. Langs de kade stonden de I familieleden, vrienden en bekenden I dor opvarenden geschaard in dichte I rijen van honderden en terwijl de I stoomfluiten en sirenes van al de boo I ten in de haven ten afscheid loeiden en gilden, bleef er nog lang een sterk contact tusschen de schepelingen, die voor jaren vertrokken en degenen die ieder hunner achterliet. TWEEDE KAMER De Millioenennota. iDe Minister van Financiën heeft giste ren in de Kamer de Staatöbegrooting aan geboden. iDe nota vangt aan met een overzicht van de definitieve cijfers vanaf 1923, en hieruit blijkt, dat er over den dienst 1925 op den gewonen dienst een overschot is van 41 Vi millioen, tegen een geraamd tekort van 7 miftioen. Wat het loopende dienstjaar 1926 be treft, zij aangeteekend, dat de begrooting (Van uitgaven, zooals zij oorspronkelijk bij de wet is vastgesteld, een eindcijfer aan- I wees van 691.369.91246, waaromter aan I buitengewone uitgaven 65.810.216, zoodat blijft voor gewone uitgaven 625.559.697.16. 'De middelen waren geraamd op een to- I taaibedrag van 640.483.835,81. waaion- der aan buitengewone ontvangsten: I 8.563.764,60. Blijft gewone ontvangsten I 631.920.081,22. Het overschot op den gewonen dienst I 1926 werd dus geraamd op 6.360.384,06, hetwelk bestemd was voor de versterkte I uitvoering der Zuiderzeewerken en voor I geleidelijke overbrenging van de opbrengst I der rijwielbelasting naar het wegenfonds. I De verhooging van den gewonen dienst I bedraagt ten slotte 4.346.889,40. Er wa» I een geraamd overschot van 6.360.384,06, I hetwelk thans verminderd is tot I 2.013.494,66, dienende tot geleidelijke I overbrenging van de opbrengst der rijwiel- I belasting naar het wegenfonds, waarvoor I een bedrag van rond 2 millioen was aan- I genomen. Overigens valt uit den aard der zaak omtrent den afloop van het dienstjaar 1926 nog uiterst weinig te zeggen. Blijkens de maagdelijks che middelen-sta ten overschreed de opbrengst van de in die staten genoem de middelen over de eerste 8 maanden de ramfing met rond 17;9 millioen. Dit één en ander mag verwacht worden, dat het dienstjaar 1926, voor zooveel den gewonen dienst betreft, in geen geval een tekort zal aanwijzen. Wat het dienstjaar 1927 betreft: IDe uitgaven van 1926 bedragen totaal j 691.369.912,16, en wel buitengewoon 65.810.215, gewoon 625.569.697,16. De voor 1927 geraamde uitgaven be dragen totaal 646.966.696.71 en wel buitengewoon 56.098.050, gewoon 591.868.646,71, dus gewone dienst 1927 minder ongeveer 40 millioen. Voor de staatsmijnen zal een afzonder- I lijke nota verschijnen. De inkomsten. I De middelen en inkomsten ter bestrij- I ding der uitgaven zijn geraamd op I 611.808.305.11, waarin begrepen is aan I buitengewone ontvangsten 7.906£87.26, I zoodat voor gewone ontvangsten bluft I 608-901.717.86. Om eene vergelijking met 1926 mogelijk I te maken moet men uit beide diensten de I inkomsten ter sake van de Staatsmijnen I weglaten. De gewone inkomsten voor 1927 I beloopen dan in totaal 602.064.217.86, te- I gen 587.969.681.22 in 1926, en zijn dus in I 1927 14.104.636.64 hooger geraamd. Hooger z<jn geraamd: de Grondbelasting 645.600, de Pereoneale belasting 1.600.000 de Inkomstenbelasting 6.000.000, de Vre- mogensbeiastmg 600.000, Bwoerrediten 3£00.000, Accijns op suiker 2.000.000, Belasting op rijwielen 260.000, Zegelrech ten 3.000.000, Domeininkomsten 364 000, Domeininkomsten Oorlog 70.000, Inkom sten groote wegen 16X100. Inkomsten vaarten, ene. 59.000, totaal hooger f 17.903.600. Lager zijn geraamd: Dividend- en tan- I tiemebeJasting 1.000.000, Acc^r* op ge distilleerd 2.000.000, Accijns pp geslacht 500X100, totaal lager 3.500.000. Blijft deihalve hooger 17 903.600 I 3£00.000 14.403.600. 0'm- ®ijn hooger geraamd de volgende posten: Aandeel van den Staat in de winsten der Nederlandsche Bank 1.650.000; Rente van kaayoorschotten aan Nederlandsch-Oost- Indie 1.320.000. Daarentegen zy'n lager geraamd o.m.I Atente van voorschotten voor woningbouw I met premie 1.740.000; winst van het PMteri^a,• t- - t- Als buiten gewon«e uitgaven I z«n o.a. aangemexkt: Waterstaats- I werken, Kosten van de kanalisatie van I de Maas in Limburg 2.139.000 en aanleg I van het Juilianakanaal 3.825.000, totaal I 5.964.000, waarvan in 1927 een bedraz I °P tten gewonen dienst Is I gebracht. Blyft voor buitengewone uitga- I WenJ 3.964X100; uitkeering aan het Zuitler- I zeefonds voor den a&luitdyk, waarvan op I buitengewoon" wordt gebracht 3.500.000. I Spoorwegen, o.a. aanleg van een I spoorweg over Gouda Boskoop naar Alphen. I 900.000. I °e belastingplannen. I De Minister van Finaijciën is van oor- I deel, we berichten hef reeds, dat belasting- I verlaging het meest doeltreffend wordt I aangebracht door, onder handhaving van de '^ongestelde vermindering van de successie rechten en van de personeele belasting, voorshands niet aan te dringen op een on verwijlde behandeling der weeldeverterings- belasting. Zy zal op een later tijdstip kun- I nen worden behandeld en zoo zy door de Kamer wordt aanvaard, hopelyk kunnen aienen om verdere verlaging van andere schadelijker, heffingen mogelyk te maken. Wordt de op het oogenlblik by de Kamer aanhangige belastingverlaging op den ge- I wonen dienst, waarvan het offer voor de' schatkist op 18 millioen wordt geraaimd, I aanaard en komt daarnaast de nieuwe hotelbelasting, met een geraamde opbrengst I van 10 millioen, tot stand, dan zal de po- I «tieve verlichting, voor zoover die den ge- I wonen dienst betreft, op 8 millioen zyn I te stellen. I Wat de verschillende hoofdstukken der begrooting betreft: Wij vinden vermeld dat een styging van Hoofdstuk I een gevolg is van het opnemen van een post inge volge artikel 28 der Grondwet wegens bet inkomen van Hare Koninklijke Hoog-' heid Prinses Juliana. I A .Pri^se,s Juliana op 30 April 1927 den aohttiei^angen leeftijd zal hebban ver- kukh '-s 'Vfyolge artitan» Voor Haar inkomen 133.888.89 uitgetrok- I ken. Méér is achtereenvolgens geraamd: voor kosttfc van het Departement 21.614; voor Hooger Onderwijs 692.792; voor Middel baar Onderwijs '481.606; voor Ny-veriveitte onderwijs 298.147; vor Handelsonderwijs 54.077; voor Lager Onderwijs algemeen 1 53.061; voor Lager Oniderwys financieel 2,610.200; voor Kunsten en Wetenschap- pen 67£99 en voor uitkeeringen, wacht gelden, en®, 154.659. De afdeeling Volksgezondheid 1.240.751 j kon lager worden geraamd, hoofdzakelijk wegens vermindering van den post: Bijdra gen voor middenstandswoningbouw en boe- gekende bouwpremies. Op de onderafideeling Spoorwegen staan tegenover eene verhooging met 4£00.000 van de post tot dekking van het verlies op de exploitatie van de Nederland sche spoor wegen als gevolg van de tariefsverlaging, verminderingen van de posten voor aanleg Van spoorwegverbindingen enz. Meer voor landbouw. Aan buitengewone uitgaven is 5000 meer geraamd voor Landbouw. De begroo- I tingspoet voor aankoop van vast goed ter afronding of uitbreiding van (het Staats- bceohbezit; aankoop van gronden onder Oploo en afkoop van lasten, drukkende op aangekochte gronden, is uitgetrokken tot een bedrag van 26.000. ;De vermeerdering van de algeheele ra ming is in hoofdzaak het gevolg van de vehhoogïng van de afdeeling Landbouw, welke onvermijdelijk is, zal niet deze zoo belangrijke tak van volksbestaan als de landbouw, aan inzinking bloot staan. In ziyn Memorie van Toelichting merkt de .minis ter op dat by deze verhooging de uiterste spaarzaamheid is betracht. 4® Onderwijs. Voor onderwijs, kunsten en wetenschap pen wordt 2.890.765 gevraagd. De Minister vestigt er nadrukkelijk de aandacht op, dat deze verhooging uitslui tend aan rechtstreeks uit wettelijke bepa lingen voortvloeiende uitgaven te wijten is en niet aan een gemis aan de ook z.i. nog altijd zeer noodige zuinigheid by het ramen van 's Lands uitgaven. Voor vergoedingen krachtens de Lager-onderwjjawet zal ruim 2.600.000 meer noodig zyn en de pensioen lasten zuilen 1.376.000 meer vragen. Zon der deze twee onvermijdelijke venhoogingen zou het eindcijfer van het hoofdstuk, ver geleken met 1926, niet hooger, maar ruim 1.000.000 lager zyn geworden. Tengevolge van de zeer sterke styging van het aantal leerlingen aan de bestaande bijzonderes lagere scholen, waardoor een grooter aantal onderwijzers voor Ryksver- goeding in aanmerking komt, alsmede door het voortdurend nog oprichten van nieuwe byzondere scholen, is het voor 1926 toege stane bedrag thans reeds met ruim 1.000.000 overschreden. Ook in 1926 is het aantal byeondere scho len nog toegenomen, nJ. tot 1 JUn-i 19(26 i met 56 scholen. Als subsidie aan de vereenig+ttg ,JDe Hollandsche Molen" wordt voor het eerst een bedrag v*n 2000 uitgetrok ken. De Minister «dit een «inde te nwlmn aan den in 19£9or stopzetting dar aiib- sidieering van .w opgerichte open bare leeasen, geaabapen toestand van ongel tjldienpschen oude en nieuwe leeszalen, Hy nok de nieuwe leezzakn, die aan de veonrden voor de subaiuiec- ring voldoen, opizeifden voet ais de an dere leeszalen r een rijksbijdrage in aanmerking will brengen. Onder de gosidieerde orkesten "wenedit de Mini thans ook dat te Haar lem op te nemedat in een noodtoestand verkeert. Hjj trtdaarvoor 5000 uit. De post voor oikea wordt daardoor ver hoogd tot 136). De Minister veobt wederom over te »aon tot subsi eer in g dar mussiek- d ra mataschiu n st. welke geëiiwli is door het scfamn indertijd van f 80.000 waarmee de Nedpera wend gesubsidieerd. Voor de C o-O a-t i e stelt de Minister een gedeelteiijkirstel van bet vroegere rijkssubsidie ti een bedrag van 5000 voor. 442 S ATSLOTBRIJ. Trekking vl Woensdag 22 Sept. 5e iaee. 3e lijst, lofdprjjzea 1000.8407 468 16959. 400.—: 3900 96 14086 14103 14028 162341376. f 200.—: 1848 kse 17052. 100—: 638 6b 9020 10034 16131 18118 190400678. Prjj» van 70—: 213 663 807 ^98 1023 1176 1195 1199 1467 1766 1828 928 2012 2100 2429 2624 2702 2934 2987 267 3809 3478 3603 3639 I 8678 3710 8712 782 3860 3876 4609 4033 I 4681 4788 4802 ^34 5034 5229 5311 5300 I 6616 5649 5760 §43 6060 6091 6186 6328 6342 6417 6440 481 6620 6622 6633 6603 6616 0727 6970666 7140 7170 7208 7508 I 7560 7663 7806 067 8077 8416 8466 8627 8689 8643 8785 839 8895 0192 0387 9428 I 9383 9498 9568 796 9802 9880 9887 9842 I 9866 10042 1008:10302 10470 10672 10689 I 10859 11050 1138 11309 11500 11662 11684 I 11904 12017 1204 12460 12620 12813 12914 13003 13062 131) 13168 13662 18656 iS686 13861 13872 138» 13937 14107 14120 14105 14218 14468 1464 14008 14909 15147 15223 15248 15484 1550 16648 16825 15934 16243 16287 16406 1642 16789 16844 16902 17274 17286 174157 17f} 17699 18041 18098 18821 18458 18616 I860 18710 18829 18048 19029 19204 19226 193® 19396 19533 19600 19784 19771 19772 2020 20254 20276 20326 20449 20620 20572 208« 20973 20987 t Nieten: 26 46 891101 107 139 167 241 265 334 348 376 390 413 428 019 507 700 710 746 809 826 839 841 891 966 1028 1084 1128 1184 1227 1266 1272 1287 1288 1887 1388 1890 1§91 1430 1440 1519 1545 1611 1628 1632 1641 1662 1726 1770 1863 jl840 1863 1940 1943 1956 2065 2154 2228 '2264 2358 2366 2392 2427 I 2437 2470 2482 2542 25Ö9 2£62 2583 2604 I 2711 2712 2724 §757 2772 2870 2096 3027 I 8066 3093 3104 1124 3160 3184 3200 3218 I 3224 3343 3362 8869 3371 3881 3382 3421 I 3447 8484 3608 3633 3643 3660 3684 3706 I 3716 3726 3730 8776 3788 3817 3898 3913 f 4406 445S Uë9 fa)7 4504 4627 4686 4353 I 4729 4772 4829 4847 4848 4860 4987 4992 I 5030 6046 5116 6153 5233 5267 5298 6826 I 5348 5369 5370 6393 6609 6626 5639 5677 I 6678 6588 6607 6646 6767 6804 6862 6002 6087 6136 6168 6196 6203 6228 0263 6276 I 6301 6334 6348 6400 6423 6468 6651 6680 I 6626 9632 6696 6714 6716 9726 6760 6766 6800 6846 6882 6902 6936 6968 6984 7086 705 7073 7080 7109 7134 7173 7328 7381 7436 7467 7613 7637 7649 7604 7649 7669 I 7702 7849 7860 7859 7868 7878 7824 7926 7828 7946 7988 8012 8060 8086 8139 8140 8826 8324 8882 8329 8474 8491 8496 8487 8667 8686 8688 8689 8719 8790 9218 9310 0321 9386 9340 9349 9403 9421 SL^L9821 9636 9697 9701 9709 97<D 19866 9881 9931 9990 10162 10203 10228 10642 10679 10742 10808 10871 10872 10883 10933 10939 11417 11486,11486 11489 1'16S3 11728 11817 11920 11936 12068 12086 12107 12120 12179 12181 12241 12240 12287 12324 JffSS 12980 13007 13016 13026 13042 18096 8 13214 13216 13297 18303 13609 J?6?? 13668 13676 13697 13634 13669 13684 13732 13769 13780 13791 13801 13803 13882 13884 13894 13921 14082 14127 14161 14186 1«97 14206 14241 14260 16470 16660 16562 16677 1667* 16714 16762 i™?i 16816 17044 l™94 17118 17166 17220 17368 17394 17413 17485 17473 17594 17602 17608 17666 17060 17690 17748 17708 17839 17840 17846 17925 17944 17971 17984 Ï?S 17999 18031 18071 18129 18297 18286 18829 18866 18407 18486 18690 186M 18663 18662 118709 18718 18749 18838 18893 18906 1W89 19009 19068 19262 19261 19262 19317 19867 19407 19466 19612 19617 19636 196^ 19792 19799 19997 20092 20122 20194 20202 20237 20318 20838 20349 20881 20623 2O590 20606 20059 20607 20789 20831 209M X 2S RASm-NIHUWS. Programma van heden. 6.60. Parijs (Biffel 2660 m.>: Lezingen. 8.20 Londen: Tooneelspol. 10.06. Lonlden: Bachconcert. Daarna be richten en variété-concert. Hilvctaum <H. D. O. 1060 m.): 5—7 u. H.D.O.-Concert. 7 n. Politiebericht: 7.16— 7.45. Lezing 'W. van Warmelo: „17e en 18e eewwsehe muziek". 7.46. Berichten, koereen: 8 u. Ned. Qhr. Radio Ver. ter gelegenheid van het jubileum van de Ver. „Patrimo nium" te 's-Gravenbage. Spr. J. Sdmuten, Kamerlid en da. K. Dijk, predikant te 's- Gravenhage. Zangkoor en soli. Daarna dansmuziek. Daventry (6 XX, 1600 m.): 8.20. Militai re muziek: 960—1086. Londensch pm- granana. 11.20-1220 Dansmuziek. GEMENGDE BERICHTEN. De militaire ongeregeldheden te Amen. Asser Courant s oh rijft over het gebeurd© nabij de Kaaerne, waarvan wij gisteren melding maakten, dat d© w a rate de voornaamste oorzaak van het te Assen gebeurde geweest is. Bij de Maandag gehouden oefening was er een groot aantal uitvallers, het blad spreekt van 150 man en de ontevre denheid was groot. In bet stadje* had men een vermoeden dat de avond niet rustig voorbijgaan zou gaan en vele nieuwsgierigen waren tegen dien tijd kaaernewaarts getrokken. Het begon, vertelt het blad, doordat een groep soldaven om de kaeerne liep en daar de „Internationale aong. Het gevolg was een oploop en het begin van de relletjes was daar. In de 1 lexul'rLkkaaerne wenden vele ruiten stukgeslagen. Weldra kwam het ook in de soldatenöantine tot uitbarsting. Hier waren hoofdzakelijk mansohappei^ van het 12e eat 9e R. I. Het was hier weldlra een heel spektakel en een lamp werd stuk geslagen. In een ommezien manifesteerde de ontevredenhe-d onder de soldaten zich nu uit naar btiiren. Steeds onrustiger werd het. Nadat de hoofdinspecteur van poli tie, de heór H. r. Van der Meulen en de hoofdagent G. Bakker zich ter, plaatse van een en ander op de hoog te haddien gesteld en de militaire po litie was verschenen, is door 'de re serve eerste luitenant H. J. Visser van het 12 R. I. de wacht van de Emma- kazerne in t geweer geroepen. Geza menlijk. zijn de manschappen toen ge sommeerd zich te verspreiden en in de kazerne te gaan. Aanvankelijk werd hieraan gehoor gegeven, totdat ter plaiatsie kapitein Glasius door de hoofd poort verscheen en luitenant Visser gelastte met het aanwenden van po gingen tot verspreiden der manschap pen te staken en in te rukken. Daarop^ is die luitenant roet die* wacht ingerukt en heeft de gemeentepolitie zich terug getrokken. Onderwijl liepen de militai ren weer te hoop en zij vorderden toen van den kapitein, dat hij de mi litaire politie van het terrein zou doen verwijderen. Daarop is do militaire po litie inderdaad met een hoerai van de militairen van het terrein weggestuurd. Op dat moment was het een groote warboel. Onderscheidene officieren, die gewaarschuwd waren, kwamen onder wijl in de kazerne, waaronder ook de overste Van den Brandhof. Den mili tairen iwerd toen meermalen, gelast zich te verspreid*» en zich naar de kwartieren terug to begeven. Doch in- piaots van hieraan te voldoen, gingen zij schreeuwen en jouwen. Daarop is weer de wacht van de Emmakazerne niando van den reserve eerste luite nant H. J. Visser. Nadat nog weer eens verschillende sommaties waren gegeven, waaraan niet werd' voldaan, ■8 toen met waehtpatnonan een saivo in do lucht gegeven. Dit optreden had echter geen noemenswaardig resultaat. De menschen bleven op de hoeken van het m-uaiekgebouw en de kazerne irj drommen bij elkaar staan joelen en schreeuwen. (Vermoedelijk dachten zij, dat met losse patronen in de lucht wag geschoten)Daarop is opnieuw ge vuurd met het gevolg, dat de sergeant titulair Munneke, die tot de toeschou wers behoorde, (hij leunde tegen een boom, waarin het kogelgat nog te zien is) een kogel in het hoofd kreeg en doodelijk getroffen in. elkaar zakte. Eerst dit indroevige gebeuren werkte kalmieerend. Want niet zoodra hadden de mannen geziep dat het ernst werd, of zij verspreiden zich en gingen naar hunne kwartieren terug. Een man, die een schotwond in het dijbeen had gebregen, werd in de wacht van de Wilhelminakazefrne bin- engedragen en aldaar door een officier van gezondheid' voorlooptg verbonden. Vervolgens is hij rper brancard' naar het militair hospitaal overgebracht, waarheen ook het lijk van den gedoo- den sergeant vervoerd) werd. Onderwijl was op het kazerneterrein verschenen de garnizoens-commahdant, kolonel van Wel en waren meer hoofd officieren aldaar aangekomen. Om' half felf werd' appèl geblazen, loon was de ru3t weer hersteld. Voor vandaag was een divisietoefe- ning geiast dbch gisteravond', nog voor de reiletjzs waren uitgebroken, is deza divisie-oefefring in oefeningen, in klei- ner verband vqranderd. Tenslotte verneemt het blad- nog, cftt de oefeningen Maandag hebben plaats gehad op het Bailoërvold. (van het le en 9e R. I.) en o»p het Roldiervéld (van het 12e R. I.). De eerste oefeningen stonden onder bevel van majoor J. Biestraten, de tweede onder bevel van majoor Van der Reijden. Toen majooir Van Biestraten zag dat de manschappen te moe werden, heeft hii de verdere oefeningen afgelast en zijn rijn manschappen naar da kanepne on- BPnAt. Majoor Van der Raijdfcn daarentegen heeftdp mannen nog drid geveehts- oef«hingen laten verrichten, noodat de ne mil'tairen eerst om half vijf Maan dagavond ln de knaeme terugkeerden „Vierplttlg kookXer. Gisteren schold, de 10-jarige 0. 8. wonende in de Sehoutenatraat in Rot terdam, den 12-jarigen J. W. 8. ln de I'lorastraat woonachtig op het ismea,1 plein uit voor „vierpittig koolatol uit omdht de 12-jarige knaap een bril' droeg. Deze beleediging moest gewro ken worden.. Daarom gaf de 12-jnria> den 10-jarigen een trap tegen zijn buik met het gevolg dat een soheurwondie ontstond. De jongen werd vertxmii in het ziekenhuis aan den Bergweo De dader kreeg een uitbrander oo Uk politiebureau. Jalousie. Gisternacht heeft <te 45-jarigo Ral,, aansche varensgezel R. B. de vrouw M. E. F. K. ia de Schildersteeg Ju Rottendam, toen zij, voigetu ajn nee- Hing teveel notitie nam van een Ajb®. rikaan, roet een pennemes in den bulk gestoken, gelukkig zonder ernstige ge- volgjen. De man werd' gearresteerd. Een coral ran vlektyphua op em Deen och schip. Zondagmiddag is in de Rotterdam, sche haven binnengekomen het Deeu- sche stoomschip ,,Gunver", dat hg. plaats nam aan boei 9 op de rivier. Door dien geneeskundigen dienst wend gisteren van dit schip een zieke iratroos gehaaid, bij wien verschijme. len, die op^vlektyphue konden wijzen, werden waargenomen. De patient fc overgebracht naar de barak achter het ziekenhuis aan den Bergweg. Do t\. vierpolitie heeft het schip onder bewa king gesteld. Niemand mag, het vaar tuig verlaten. Te Imoc« Do architect J. Wils in Den Haag had een bouwontwerp bij het gemeen tebestuur van Amsterdam ingediend voor een zeer hoog gebouw, te vesti gen aan het Spui op dien hoek van dien N. Z. Voorburgwal. Het perceel, waarin o.m. de boekhandel van den heer Tokkie wordt gedreven, zou wor den gesloopt en. een nieuw huis van zeven verdiepingen zou op hetzelfde terrein opgetrokken worden. De bene- denruimte was bestemd voor het in richten van een groot restaurant, de bovenverdiepingen voor kantoorlokalen Het Hbl. verneemt thans dat de Sclioonhéidscommiseie, die de plannen had te beoordleelen, haar goedkeuring daaraan heeft onthouden. Zij is van oordeel, dat zulk een hoog gebouw niet past bij het stadlsbeeld1 in die buurt. Ernstig ongeluk op den Leidseben atraatwwg. Zondagmorgen was het op don Leid- scnen straatweg, ais gevolg van den schitterenden Zondag en het S.u.A.K- congres in den Haag, enorm druk. Een aanhoudende file auto's en bussen kwam van de richting Leiden den weg a(gereden, zoodat er weinig uitzicht was. ho 11 uw kmnxn van den Haag gereden mevr. Van dier Linden uit Delft met haar echtgenoot. Mevr. v. di. Linden, een dame van reedB 5b jaar, werd midden op den weg zenuw achtig door het drukke verkeer en be gon te slingeren met haar rijwiel Hierdoor werd zij aangereden door den in vollen vaart van Leiden komenden 25-jarigen motorwielrijdier G. Jongkint, uit Amsterdam. De dtome wml tegen den grondi geslagen en bleef buiten kennis liggen. Em geneesheer, die binnen weinig© minuten aanwezig wag, constateerde hersenschudding en achtte onmiddellijke overbrenging naar het gemeentelijke ziekenhuis aldaar nood- zakelijk. Hedennacht is mevr. v. d. Linden overleden. Weer een •poorwegongeval. Aaieruag heeit ie £eveua-ur n spuör- wegongeval piaais genau, uai nog De treKkelijk goed is mgeioopen. Leu goi> uerentrein, op weg naar uuiisohianU, nep plotseding voor het station Zeve naar bij een overweg, "gedeeltelijk Ut. uie rails. Een wagon werd een heel eind meegesleurd' en kwami naast de spoorbaan tot stilstand.' Verder ont spoorden drie wagens, die dwars ovpr de lijn kwamen te staan, terwijl er één omviel Een der Duitsche remmers had de tegenwoordigheidl van geest ter stond alarmseinen te. geven, terwijl de alarmfluiten vdri andere locomotievea den machinist van den goederentrein terstdéd. diedeo* stoppeo. De materieels, schade is niet aanzienlijk, doch het verkeer rooest over een dér zijlijnen gaand© worden gehouden. Omtrent de oorzaak van het ongeval tast men in het duister en een deskundig onder zoek leverde oog geen^ positief resul taat op. Er is dag en nacht gewerkt om de lijn, die nu weder vrij is, ge» heel te hersteilen. Stukkien spoorsta ven, waren geheel verhogen. Ante tegen een boom gereden. Twee personen ernstig gewend. Een vrachtauto behooremd© aan Gebr. Arts te Grave, en bestuurd door een hunner chauffeurs Oonwm, is Maandag nabij de z.g. Heesche barière get eg en op den. Rijksweg, gelegen tusschen Os» en Grave, nabij Heesch tegen eender naast dien weg staande boomen gle den. D© schok waB zoo hevig, dat het ge-» heele voorstuk der auto vernield werd i In d© auto anten 19 werklied©*,.! werkzaam aan d© bietonbrugwerk<*> v van d© Maas bij Grave. Deze werklie den bijna allen afkomstig uit Kaaöte- donkveer gaan Zaterdags van Grave h«ar huis om 's Malalw$agsmorgens per vrachtauto weer naai' hun werk ge- ®~T l0 worueii. van de 10 uuaifcii- bekwaro zekere lheo Groetieouaai Z Hersenschudding. Van do bo.-rea- !oeve waarheettrhij was overgeoracftt< ILht hii ui04 varvoerdt worden. Wre M. J- Visser tut Uaw^suonk- bekwam eenige diepe wanden aan hoofd en gelaat. Na verbond^i te zijn üott hij naar iiuis wordedi vefvóerd. i.m overige iitoidpndom kiregeu siechts yetoe (ötvelüiig'éii en vorder n*t den schrik vxij. D© ohaulfeur en de man die naast lien zat kregen, geen letsel. STADSNIEUWS. UIT DE PERS. De'Troonrede. Het meerendeel der bladen is eenstemmig I in ryn oordeel, dat de Troonrede ia soberen J trant is gehouden. Dit is nu met recht een troonrede, schryft I de N. K- Crt, om niet veei van te zeggen. I Zij geeft geen aanleiding tot ernstige cri- I tiek, noch ook tot vroolyken lof. Het is I meer een keuveltje, een Troonpraatje, dan I een Troonrede, en men mag vragen of de I Regeering niet, inzonderheid van het jaar, I nu de Koningin nog als gevolg van een ge lukkig genezen ziekte moeite heeft met Haar stem, een wat bondiger en pittiger stuk had kunnen ontwerpen. I De eerste troonrede, die onder het <mi- nwterie-De Geer aan da vereenigde venga- dering der beide Kamers is voorgelezen, noemt het Handelsblad (vryz.) een stuk zonder stijl. De rede verraadt door haar bouw en door haar inhoudt, hoezeer de op lossing der regeeri^gscriaia in Maart l.L een verlegenheidsoplossing was. Het Vaderland (lib.> noemt de Troonrede een bescheiden stuk; dat van zelf kennis getuigt van het intermezzo-kabinet wat zijne positie betreft, en te zal bij velen het verlangen versterken dat de Kamer dit ministerie voorshands rustig zijn gang zal laten gaan. D e T ij d zegt, dat in de gegeven omstan digheden de Troonrede niet adders kan zijn. dan wat zy is: een schrale aanvulling van het program uit de regeringsverklaring van 11 Maart j.1. Ook ,4e Tyd" wjjst er op, dat met geen woord gerept wordt van het Nederlandsch-Belgisch bedrag. De Standaard concludeert: Als ge heel opent de Troonrede het vooruitzicht op een zitting zonder schokkende gebeurtenis sen; een zitting die, al is zij rustig, toch niet onvruchtbaar behoeft te zijn. De Maasbode (rjk.)dacht het, in ver band met de kort geleden uitgesproken re geringsverklaring, begrijpelijk d&t deze Troonrede zoo goed als niets nieuws bevat, maar is geworden een aaneenschakeling van stellingen en gemeenplaatsen, die weinig zeggen of voor zichzelf spreken. Ten aanzien van den maatregel o(m kapi- taalvlucht tegen te gaan hoopt het blad dat minister De Geer voor deze nieuwe belas tingwet een betere ontvangst in de Tweede Kamer zal vinden dan de tot heden door dien bewindsman ingediende 'ontwerpen hadden. mm i' -'I...' i'J' RECHTZAKEN. De moord te Bpekbohwrtteide. Tegen de verdachte levenslange I gevangenisstraf geëischt. Voor de rechtbank te Maastricht is gis- I teren de zaak behandeld tegen A. 'W., die I op 4 Juli te Spekholzeibeide Josephiïm I Scheurs, echtgenoote van H. Borg^ions met I een ijzeren schroefisleutel op het ÜÓofd heeft I geslagen, tengevolge waarvan zij is over- I leden. Nadat een groot aantal getuigen gehaard I waren, nam het O. M, waprgenoifien door I mr. Kneepkens requisitodr en noag- ter I zake doodslag gevolgd door diefstal leven»- I 'ïnge gevangenisstraf. n? I Op de publieke tribune bwk een «éroot I applaus los. De vende<liger mr. Paulussen wfereeri.o I zich aan het oondeel vfcn de reektibank. Uitspraak oygr 14 dagen. l'alingfuiken gestolen. Voor uo ito*.cru. btecfatbank beetl I zich te v eraotwoondeiu gehad; de t 27 - I jarig© iivotselaor N. v. H., recidivist, to *j Berganióaoht, verdacht vaai diefstal vaj) palnigfuikeu ton nadeel© van J. 4» v» dool, subs, van verduistering van vui- ken, d'io hij gevoitóen had. Verdacht© fyekcitffo dé ©ene fnilr t© i hebben opgehaald om die roe© le ne- iiien on eeai poos aelf te geb|hrik»n. J Daarna had hjj z© weer willen terug- brengen. D© ander© had hij gevopdea, maar zijn bedoeling waa ook bij deze fuiken niet, ze te houden. De rijksveldiWaohter J. J. v. Zwieten, verklaarde, dat van d© eene tuik ver dachte dadelijk had toegegeven ae uit het water te hebben gehaaldDat hijg de andere had' gestolen, had hij eerst na eenig draaien toegegeven. De viaiwjilsr J, .T/feea'^ Juni ajn aalfuik uit het water aan den Kerkweg ander Berganibaciit ver mist. Daarvoor had) hij d© fuik têm minste al 15 keer drijvetkle gevonden. Getuige Jp J. v. d. Dool, eveneens viBsöher, te AaH^nto^, had' Jfl"1 rijn zeeilfuik vermist. ►Getuig© H. Veèr was in JEuni in ge- /dschap van veïdafehte geweest en had d4 fuik, waarvan verdachte^ bewéerde, d4t ze z^ijn eigendom was. "helpen op halen. aeidè, <ïat* dit 'niets' roet d««Kdi©fetai te raakon had. Veer was er "alleen bjj gényeèst, toen eens de fuii was gebruikt. Hét i\ M., wadigónioniiön, door""mr. J. G. Rióieteijn, achtte 'den diefstal 1 jn beidé gevallen bewezsan, verdachte ts. ^toe ke^, veroordeeld'. Hij is èön GOUDA, 22 September. De spoorweg GoudaBepücoopAlphen. In Re Staatsbegrooting hoofdstuk Water staat vinden- wil vernieM dat uitgetrokken is op het dienstjaar 1926-1927 een post van 900.000 vopr den aanleg van den spoor weg Gouda—(BoskoopAlphen. De teraardebestelling van het stoffelijk overschot van Dr. J. Huges Men meldt ons vanuit Groningen: Heden werd op de begraafplaaats „Esser- vebd" te Groningen onder groote belang stelling het atoffelyk ovenschot van w$len Dr. Jan Huges, oud-a rchivarig en Leeraar tg Gouda ter aarde besteld. Aan de groe- 've wend het woord geVoerid door een zwa ger van den overleféne die de weduwe en kinderen in hartelijke bewoordingen troost wilde geven in de gedachte dat hun lieven man en vader eindelijk zyn langverlangde en zeker verdiende rost had gevonden. Daarna mum een vriend collega het woord en bracht een laatste groet van de collega's maar bovenal als vriend. 1 Nwiat door da naaste familieleden bloe men op de kist waren gestrooid, darjkte de zoon op ontroerends wijze de aanweeigen en met een laatste: „rust zacht lieve Vader" verliet de droeve stoet het kerkhof. Een schat van bloemen dekte de baar. Een ontslagkwestie in den polder Bloemendaal. In een gisteren in „Het Schaakbord" ge houden vergadering van Stemgerechtigde Ingelanden van den Polder Bloemendaal, I welke vergadering gehouden werd op ver zoek van ingelanden, naar aanleiding van een door het bestuur van den polder ver leend ontslag aan den machinist van het ge maal, is na gehouden besprekingen de vol gende motie aangenomen: „De vergadering van stemgerechtigde In gelanden van den polder Bloemendaal, ver gaderd op 20 September 1926; vernomen hébbende dat de betrekking van machinist en stoker van het stoomgemaal van genoemden polder behoort te worden opgeheven; I dat echter zal moeten worden benoemd I iemand die de electrische bémaling zal moe- I ten bedienen; erkennende, dat de benoeming van dien I persoon geheel berust bij het bestuur; I verzoekt het bestuur rekening te willen I houden met de benoeming van den rnachi- I nist De Graaf f, die den polder ruim 16 jaar I trouw heeft gediend; stelt voor in geval van niet-benoeming I van De Graaff dezen beambte voorloopig I gedurende den tyd van vyf jaren een gra- I tificatie te verleenen van 260.per jaar." Uit de besprekingen bleek dat het be- I stuur terecht de functies van machinist en I stoker had' opgeheven, omdat het gemaal I electrisch was geworden. Het aalaris van I den nieuwen functionaris, een dryver der I electrische machine, waarvoor door het be- I stuur was benoemd de stoker van het ge- I maal, werd bepaald op 260.met de I gebruikelyke emolumenten van vry wonen/ 1 vischrecht in de *.g.n. Vliet en gebruik der I flinke werkplaats. I Eén „ZonneitraaJ-dig". I Zooals reeds is gemeld, zal ten bate van I de vereeniging tot het oprichten van ar- I beidskolonies Vóór Tuberculoselijders in Ne- I derkand, die in dezen -wil trachten tot een I goede nazorg voor Tuberculoselydter.s te ko- I men, en tot haar beschikking heeft het land- I goed „ZöBnestraalalwaar de eerste ar- I beidskolonie gesticht zal worden, a.s. Zas I terdag een Zonnestraaldag wonden gehou den. Onnoodig te zeggen, dat het doel van bovengenoemde vereeniging aan ieder sym pathiek zal zijn en het plaatselijk comité waarvan wij de oprichting vorige week heb ben gemeld, hoopt dat niemand van Gouda's burgerij zal achter blijven een Zonnestraal- teeken te koopen. Inlichtingen omtrent na-zorg werk zfn te krijgen bij den secretarjs van het Comi té van den Zonnestraaldag 1926, den heer N. H. Meulman, Kattensingel 62, die verder gaarne bereid i» zijn medewerking te ver- leenèti óm te komen tot een permanent plaatselijk comité voor den „Zonnestraal dag". Oproep van het Nederlandsch School- v, museum. De hoer J. YJjUi der Eseh, directeur van het Nederland sche Schoolmuseum te Aim- stepdam, schryft: „Het volgende jaar zal het Nederlandsch Schoolmuseum 50 jaar hebben bestaan. Het Bestuur heeft beófcpten dit feit te herden ken; door q.a. het houden yan een tentoon stelling, die een beeld zal geven van de ont wikkeling van het onderwijs in de laatste hilve eeuw. Otn het een en ander te kun- i nen demonstrèeren zijn o.m. noodig school banken uit den tyd van 18.70 (lapg£ banken, I niet looden Üflttkokets, bestemd Stoor 6 k 8 leerlingen), een boékenkastje, een paar bor den uit dien tyd' enz. Verreweg de meeste van die banken zyn echter gesloopt, doch het dunkt mij, dat er hier of daar nog wel te vinden zyn." Wij herinneren ons, -dat in de Openbare Lagere School aan de Nieuwe Haven, waar- van vroeger de h©er G. He ij hoofd was, Ïi één lokaaJ,j£jrt v*T kooto«d#n$js aan e VefvofgetrrsUs vooi Meisjes-werd ge- I bruikt. eenige jaren geleden dergelijke ban- I kén stónden. Wénneer de Gemeente deze I banken nog bezit, zónden ze een thóoie in- I zending op deze tentoonstelling vormen. I Het vroegere schoolhoofd té Moordrecht, I de heer G-B. Lalleman, die op onderwysge- f bièd-eed grooten -invloed hiuf f(Dr. Kuyper I noemde hem „den staatsman van Moor- I drecht"!) was een der oprichters en een der I eerste directeuren van dit Schoolmuseum. Blaak People. I Amerikhansche Negerrevue in Holland. I in Parijs heeft zij furore gemaakt, Lai Revue négre. En dat in Parijs waar zooveel geboden wordt, en vlaair het gebodene dik»- wyls zoo geraffineerd kan zyn. Met hun (Mwslm «yncop.1», Hun schelle dscoi», bnh songs en het rrnisic hadden zij avond aan avond Vole zallen. Toen s(j Parii» afgeepeeld tadden, «tjii zij ewn triomftocht door Doitschland begon. "^En nn is het aan het Concertbureau, de Haan A .Co. .te den ïïlir fUtt llffl l"1jt slechts één enkele voorstelling gegeven wor den met het geheele gezelschap op Zater dag 2 October in den Nieuwen Schouwburg alhier. Het gezelschap bestaat uit 40 dames en heeren en brengt eigen decors en eigeu or kest mede. De eerste acte speelt op een katoenplan tage, daar wordt gezongen en gedanst. De tweede acte speelt in New-York, op straat, de derde acte in een cabaret, la alle drie de acten heeft de auteur volop gelegenheid ge schapen voor zang ett dans, want daar draait deze revue om, eea geheele scène is gewijd aan de Charleston. Maud de Forest is de Dinah Belle. Fran cis Moris is de tenor, Bake Goings wordt geroemd om haar komische kwaliteiten, Willie Robbina heeft zich op mimiek toege- liegd. En allen dansen ty, op „het music" met Springende syncopen enmet tempera ment. i Thalia-Theater. Het programma in het Thalia-Theater, dat tot en met Donderdagavond draait be gint met een Journaal, waarin o.a. het fa- briceeren van Saksisch porcelein te bewon deren valt. In plaats van de gebruikelyke „dolle klucht in 2 acten" krygen we thans tsvee een-acters, in een waarvan Harold Lloyd de hoofdrol vervult, wat niet kan verhelpen, dat ze niet alleen, allerorvzinnrgst maar ook vry flauiw zyn. Op het booneel treedt weer op Wdlly Kreefeld, een uitstekende humorist, die be schikt over een goede mimiek en zeggings kracht. Zyn repertoire is gedeeltelijk nieuw, maar op verzoek heeft hy een paar van de aardigste liedjes wan z'n eerste repertoire behouden. Wy zouden hem eöhter in over weging willen geven een enkele van z'n liedjes ey moppeh door meer beschaafde te vervangen. Als hoofdnummer gaat de Fax-film „Wlhen the door opened" (Toen de deur openging) bewerkt naar een der romans van Jomos Oliver Curwood. De beide hoofd rollen wo teen vervuld door Jacqueline Cegan en Walter Macgrail. Als alle verha len van Curwood draait ook deze film om het trio: de min, de hond, het meisje. De geschiedenis speelt in Canada. De man, Clive Grenfel, vindt A z'n terugkomst van een lange reds z'n mbisje in de armen van een ander, düen hy in\ z'n woede neerschiet. Hij meent hem vermoord te hebben en vlucht met den hond var) z'n vroegere meisje de hosBöhen tn, waar hy vergetelheid poogt te vindien. Op een goeden dag redt hy het le- yen van Theteae de Fontenoy, die op het kasteel van haar grootvader in de bosischen woont. De geschiedenis herhaalt zich, maar dreigt weer verstoord te worden door den komst van John Frederick, den man dien Grenfel in donker dacht neergeschoten te hebben. Grenfel kent fi«m niet maar wordt doör herti wel herkend. Fre derick probeert Therese het hof te maken, maar wordt daarin telkens, verhinderd door Prince, de» hond. die met wara woede tegen hem is tervuld, en een Ingewikkelde geschiedenrsj ^raarin de hond ♦en voorname rol vervul t,s(>eelt zich af- Ten slotte verloopt alles, zooals 't behoort. De verschillende rollen worden uitstekend gespeeld, niet alleen het spel van Jacqueline Cogan en Walter Maograil, maar ook dat yan den kleinen dhineaschen bediende en den ouden baron was heel goed en scherp, evenals over 't algemeen de enaceneerntg. Een groote spiegelruit ingedrukt. Gisteravond omstreeks half *chfc zyn een tweetal jongens, v. A. en K., die voor de hee renkleedingmagazjjnen van de firma Pe tit en Co. in de Wydstraat, aan het stoeien waren, door een der groote spiegelruiten gevallen. He* groote raam welxl totaal ver- Aiedd. Een bazar ten bate van de restauratie van het Geb. v. d. R.K. Volksbond. iBenigen tyd geleden heeft zich een comi té gevormd, uit <ïe leden vam de R.K. Volks bond, dat zich ten doel stelde gelden bijeen te brengen voor de restauratie van het Gebouw van den R.K. Volltribond aan de Dit comité waarvan voorzitter is de heer ff. J. Middetweerd en secretaris de heer A. de Bedageld heeft gemeend het beste de benoodigde gelden bijeen te. kunnen bren gen, door het houden van een bazar, en Seze bazar nu zal gehouden worden van Donderdag 23 tot en met Maandag 27 Sep tember in de zaal „Concordia" aan de Weathaven. Morgen Donderdag 23 September te 7 üur heeft de offkieele opening plaats, door den Eenw. Heer P. H. Wijteniburg, Deken pn Pastoer van Gouda. Te 8 uur wordt de Bazar ggopend voor het publiek. Een Jazz band onder leiding van den heer S. C. van Hooft zal ter opluistering dien avond mede werking verleenen. Vrijdagavond speelt de Jazz-Rarnd „The Difficult Melody". Zaterdagmiddag het Strijkorkest „Moderato" en 's avonds wieer muziek van «en te-Band., Zondag en Maandag vedeenen het R.K. Strijkje „Aime'tt»" onderafdeeling van de St. Joseph Gezelten Vereeniging Gouda, en de heeren van der Wouden muzikale rnedrn werking. Verder zijn er zooals gabruikclijK Vensdhillende attracties, waarin men in bieerdere of mindere mate kan bijdragen tot bet doel van de bazar, gektem te verkrij gen voor da restauratie van het gebouw. Temperatuur van het wid De temperatuur van het watd denmiddag 2 uur in de Stedelij inrichting 65, de lucht was 64. j Agenda. |22 Sept. en 29 Sept., S-6 Bfffhzaal Réunie. Inschrijving cursussenj yaffüum- verziteit, afd. Gouda. 23 Sept. 8 uur Soc. Ons Genoegd»?«diton- 1 gewone Cabaretavond, te geven i(n»Kje« f van Riemsdijk-ensemUftu 1 Van 23—27 Sept Zaal wem- haven Bazar ten bate van het Gebouw van de RJC. Volkshood. 24 Sept. 2 uur. Haastrecht Gemeenteraad. 26 Sept. 10 uur Reeruwykache plas. Onder linge wedstrijden Roei- en Zeilvereni ging rfGouda". 28 Sept., 8 uur. Soc. de Réunie. Openings avond Volksuniversiteit afd. Gouda. Voor dracht Joh. de Meester Jr. 26 Sept 7% uur. Groote Schouwburg. Con cert van het Haagsch Symphonie-orlcest voor het Instituut van A. O. 2 Oct., 8 uur. Nieuwe Schouwburg. Ameri- kaansche Negerrevue. 5 Oct 2 u. n.m. Stadhuis. Aanbesteding ten behoeve der Gem. Lichtfabrieken Agenda Padvinders. Woensdag, 7%—9% uur. Patrouille-avond Otters. Donderdag, 8 uur. Leidersvergadering ten huize van vaandrig den Hertog. Vrydag, 7%9% uur. Patrouille-avond Vossen. Zaterdag, 1 Vb uur. Aantreden voor het Club huis'. Padv.'en Welpen voor afmarsch de monstratie E. H. b. O. De apotheek van de heer F. A. Dee, West haven, is deze week tot en met 24 Septem ber, benevens den daarop volgenden nacht geopend ha 8 uur des avonds (des nachts echter alleen voor recepten)^ UIT DEN 9MTREK. ALPHEN a. d. RUN. Gisteren is te 's-Gravenhage aanbesteed de houw van een school met gymnastiek lokaal, slojddokaien conciërgewoning enz. «P een terrein aan het IJavogelplem, namens het bestuur der vereeniging tot oprichting en instandhouding van Chr. Scholen voor M.UjL.O. te 's-Gravenhage. Laagst inge schreven door de N.V. Aannemersbedrijf vh. G. Benghoeff te Aliphen a. d. Ryn met 135.000. HAASTRECHT. De Raad dezer Gemeente is bijeengeroe pen tegen Vrydag 24 September a.s., na- irudRags 2 uur. De ageiula vermeldt: 1. Voorloopjge vaststelling Gemeente-reke ning 1925. 2., Rekening en begrooting Bur gerlijk Armbestuur. 3. Rekening Knegts- bosse. 4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het aaanbrengen van drie brandkranen te Stolwijkersluis. Door Burgemeester en Wethouders i« aan A. H. Hoogenboezem vergunning ver leend tot den bouiw van een tweetal schuren. Dinsdagmorgen ometreeks 5 uur is een Ford-vrachtauto van den Beneden-Haast- rechtschen dijk geraakt en daarbij tegen een A-paal van het electrisch niet gebotst, waarna de walgen omsloeg en grootenideels vernield werd. De inzittenden bekwamen nagenoeg geen letsel. VLIST. In de Dinsdagmorgen gehouden vergade ring van den Raad werd vastgesteld de Gemeente-rekening over 1926. Als leden van het College van Zettere worden voor gedragen de heeren G. Boer. aftredend en J. P. van Spengen, T. Boer. aftredend en C. van Zeideren. Verder weiden door den Raad vastgesteld de voorwaarden voor hot maken van binnenleidingen en het leveren van electrischen stroom, zooals deze door de>n adviseur werden voorgesteld. kerknieuws! Conferentie voor Dramatische kunst. Le oonlerena© voor Dramatische kunst, die door den V.C J.B., den V. C,S.B. en de üud-leden van den V.C. S.B. aanvankelijk aou gehouden wor den midden November in het Oolgaurüt- huis te Aroehemi, is thans vervroegd en heeft plaats 6, 7 en 8 October Het program bevat, de volgende lezingen L»r. L. J. van Itoik over ,,De artistie- K-c nood van dezen tijd", Fr: Huys- majis over „Toekomstkunst als Gemeen- ^cfia|»kwnst", vertier lezingen van Alb. van Dalsum en Wijdeveld. Als gaston zullen de conferentie bijwonen: Uufreene, Verkade, Verbeelv, Kle-yu, Sara Heyblomi, Louise Kooymans, e.a. Op 6 en 7 GdLober zullen in verband niet d© confer ent ie tfcee opvoeringen, plaaity hebben iiv-f de schouwMirg te Arnhem, n.l. van ,De vertraagde film" en vaa Bouwmeester Solnes' De oanferéntie begint Woénsdagfnor jen. 6 'Ootobe? om' half elf en eindigt Vrijdag R .October in den namiddag. Voor hen, die Dinsdagavond reeds ko men staan- dramatische en muzikale voordïaHiten op het program. beoogt, i» hiermede uitstekend ge slaagd MARKTBERICHTEN. NIEUWE UITGAVEN. Kaa «markt Woerden. 22 Sept. Aanvoer 478 partijen. 1© kw. f 41— 45, 2e kw f 3ö— 40, m. r.m. f 40—51, f 8744, zwaardere 54. Handel matig. DRAADLOOZE DIENST. Briand en de overeenkomst met Duitschland. LAttlJS, 22 öept. ue Matin meidi uat de Kamer en de Senaat tusscneu 2Ü en 25 Oct. zulten bijeenkomen. Volgens de Petit Parisian heelt de Min-ieter van Buitenlaindjsohe Zaken, Briand, gisteren in den Ministerraad betoogd dat hoe- langer men wacht met net sluiten der overeenkomsten met Luitscliland, aes te moeilijKer de op lossing der kwesties wordt. Daardoor worden ook dé tegenstrijdighe*ke|i tua- 1 schen" beide landen steeds g-rooter. Het is daarom gewensoht, aoo spoedig mogelijk tot overeenstemming mei Duitschland te komen. Het land wijst er o») dat Frankrijk belangrijke eeono- mische en finantieele voordeelen door de en'er eenkomst met Duitschland s.al verkrijgen. Een autobus 'omgeslagen. Vier pelgrims gedood- ROME, 2-2 Sep.. h©n moioroua wet- kc geheePgevuiti was roe* pelgrims is bij hei nemén van een bocht op den weg l'ora en Mignani omgeBipgen en in Oen greppel terecht gekomen. Drie personen werden onmiddellijk gedood, vijf werden- levensgevaarlijk gewond, terwijl 4 ernstig gewond warden. Typhus in het geteisterde gebied van Florida. NEW YORK, 22 Sept. In "bet geteis terd© gebied van Florida ib een ty phus epidemie uitgebroken. Het Roodq Kruis zendt per vliegtuigen vaccine middelen maar Florida, -ii flf De typhus in Hannover. HANNOVtiit, 22 Sept. Het aamtal nieuwe typhusgevalle-n bedroeg heden- miorgen 58, terwijl het aantal dooien, sindto gistertmorgeii 17 bedraagt. Tot nu toe aijn 88 personen bezweken. De 7 leening voor do Frnaacho spoorwegen. A MSI ER DA nu, 22 sept. Naar wij .crnerisem is op de 7 leeoing der r ransohe 'stautsspoorwegen zoodanig in- geschroven dat op de grootere inaeürij- vingen een reductie zal moe-ten plaat* hebben. Aan een groot gevaar ontsnapt. caöiKAgUM, 22 Sopt. De reiziger» van trein 817 d.e in de ririiting Alk maar rijdt, zijn Hedenochtend aait een gyoot gevaar ontsnapt. Terwijl de trein, van het station Heiloo zou vertrekken, ontspoorde de locomotief. Bij onder zoek bleek dat van een der wielen de as gebroken was. Dit eqvel moet reed* beslaan hebben gedurende den rit van, af Beverwijk Dit bleek n.m». uit het feit, dat op deze route, die spoorlijn beschadigd» was. Het spoorwegverkeer heeft tengevolge van d© ontsporing eenige vertraging oud©rvpod©n. „Zomoriand". T3 Onder den titel „ZÓmorlartd "4s v«r- leueu «e« kinderleesboek, dat door Éfveé. de Wed. J. van Neile voor de verbruiker* van haar verpakte kof- lio (tegen Inlevering van 80 aehtereti- ke.ten vao de halfpoudspakjes) wordt be^oliikbaiar gesteld. Dit boek, geschreven door C. M- van Hille-Gaerthé, geeft een gesctoiedenia weer eifcens in gehufMtje te mid den van een praehtig© natuur. De schrijfster geeft blijk, een open oog te hebben voor natuurschoon en zich tevens uitstek-end te kunnen ver- pi aatson in de Omgeving en den kring, waarin de pelpsonen uit dit boek zich bewegen. Rie Cramer te©k«nde 12 fraaie platen voor dit boek en deze dragen er voel toe bij, dé aantrekke lijkheid van liet boek te verhoogen. Wij twijfelen dan ook niet, of velen zuilen dit aó-rdige kinderboek gaarne i»„him. beait hebben* De Firafth van Nel Ie dié m ei dit aflerètórdligste boek, een redam© voor haar artikel koffie WISSELKOERSEN. 21 Sept. 22 Sept. Officieel. Londen 12.11% 12.11% Berlyn 60.47% 59.47% Parys 6.95 6.85 Brussel 6.71 6.50 Zwitserland 48.23 48.23 Ween en 35.22 36.22% Kopenhagen 66.30 66.80 Stockholm 66.77 66.76 Oslo 54.72 64.76 'New-York 2.49% 2.49% Niet officieel. Praag 7.39% 7.30% Madrid 37.90 38.06 Milaan 9.12% 9.14 Beuraoveraicht. na publie-v toonde ook heden niet veel last om op d© effectenbeurs ieta ie ondernemen, en de ha-ndel had, dan ook weinig te beteekeoen Vain de be.angiOellLng die gisteren voor sommige sóhoepvaartwaarden aan .den dag werd gelegd, was niet veel meer overgebleven-, ü-eae werden thans op bescheiden voet verhandeld. Aan -ubber werd slochts matige aan dacht gieschonken, doch daar de rub- berprijzen vrijwel onveranderd' waren, gebleven bewogen ook de aaindeelen zich op een weinig veranderd niveau. Tabakken op bescheiden voet ver handeld'. i ji Suikeraa-ndeelen prijshoudend, doch met kleine affaire. (Miefondsen op den achtergrond ge raakt. Nedérl. Ind. vertoonden niet veel bijzonders. Amerikanen verlaten. Prolongatie 2% 3 N. W. S. 76%. RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT 22 Sept. Hoogst© stand 773.0 te Valencia. Laagste stand 759.3 te Ingoe. Verwachting Zwakke tot, matige, -noordwestelijk tot westelijke wind. Ge deeltelijk bewolkt. Waarschijnlijk droog weer. Wednig ^verandering kt tempera tuur. Licht op. 22/2A Sopt. 46* A 7.31 n.m.6.14 v,m.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1926 | | pagina 2